Document z0849-18, valid, current version — Adoption on June 21, 2018
( Last event — Entry into force, gone August 14, 2018. Take a look at the history? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
21 червня 2018 року № 407


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2018 р.
за № 849/32301

ЗМІНИ
до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

1. У розділі І:

1) в абзаці першому пункту 8 слова «та печатками» виключити;

2) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Фінансова звітність та інші фінансові документи пайового фонду подаються за формою, визначеною законодавством.»;

3) пункт 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

«За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути подані документи на доопрацювання.»;

4) у пункті 11 слова «та скріплені печаткою» виключити;

5) пункт 12 виключити.

2. У розділі II:

1) у пункті 2:

у підпункті 2 слова «та печаткою» виключити;

підпункти 3-6 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 7-9 вважати відповідно підпунктами 3-5;

у підпункті 3 слова «та її печаткою» виключити;

у підпункті 4 слова «та печаткою» виключити;

доповнити пункт новими підпунктами 6, 7 такого змісту:

«6) довідку у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та особами, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;

7) довідку у довільній формі, що містить відомості про аудиторську фірму, оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість), депозитарну(і) установу(и) (у разі укладення тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (щодо кожної такої установи)), зазначені в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, реквізити та строки дії відповідних договорів з обслуговування пайового фонду, укладених з ними, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі зміни таких відомостей). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.»;

2) у пункті 3:

у підпункті 3 слова «та її печаткою» виключити;

абзац восьмий підпункту 4 викласти в такій редакції:

«перелік осіб, серед яких розміщуватимуться інвестиційні сертифікати пайового фонду, у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів (із зазначенням: для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті); для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, частки в них державної або комунальної власності; для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи, частки в них державної або комунальної власності);»;

у підпункті 6 слова «строку дії» замінити словами «номера і дати прийняття рішення про видачу»;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) відомості про зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів і дат прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рррр);»;

доповнити пункт після підпункту 8 новим підпунктом 9 такого змісту:

«9) відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рррр). Зазначаються щодо кожної депозитарної установи, з якою укладено такий договір;».

У зв’язку з цим підпункти 9, 10 вважати відповідно підпунктами 10, 11;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

«10) відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, коду за ЄДРПОУ, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номера та дати (у форматі дд/мм/рррр) чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України; реєстраційного номера, серії, дати видачі (у форматі дд/мм/рррр) Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією / інформації про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;»;

у підпункті 11 слова «строку дії» замінити словами «номера і дати прийняття рішення про видачу»;

3) пункт 6 доповнити двома новими підпунктами 3, 4 такого змісту:

«3) протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог підпунктів 1, 2 цього пункту зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, письмово у довільній формі повідомити Комісію щодо його публікації у відповідному засобі масової інформації із зазначенням для друкованого видання - його назви, номера (випуску), дати випуску; для веб-сайту - дати його розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії - назви розділу тощо;

4) протягом 7 робочих днів з дати виникнення змін даних, зазначених у довідці, поданій згідно з підпунктом 7 пункту 2 цього розділу, подати до Комісії таку довідку з урахуванням таких змін.».

3. У розділі III:

1) у пункті 4:

у підпунктах 2, 3 слова «та печаткою» виключити;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) звіт про результати розміщення попередньої емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 9), засвідчений підписами уповноваженої особи компанії з управління активами, зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем), складений на дату прийняття уповноваженим органом компанії з управління активами рішення про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду;»;

у підпункті 6 слова «та їх печатками» виключити;

підпункти 8, 9 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 10-15 вважати відповідно підпунктами 8-13;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) фінансову звітність, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та/або звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та вимог, встановлених Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Зазначена фінансова звітність пайового фонду повинна бути складена станом на останню звітну дату перед поданням документів до Комісії, підписана уповноваженою особою, головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;»;

у підпунктах 9, 10, 12 та 13 слова «та печаткою» виключити;

доповнити пункт новим підпунктом 14 такого змісту:

«14) довідку у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та особами, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.»;

2) у пункті 5 цифри та слово «8, 11, 12 та 15» замінити цифрами та словом «9, 10 та 13»;

3) пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. На реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, за винятком змін, що вносяться до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, визначених пунктом 5 цього розділу, подаються документи, зазначені в підпунктах 1, 2, 6, 7 пункту 4 цього розділу (у випадку зміни інформації, що міститься в них), а також документи, визначені підпунктами 3, 9, 10 пункту 4 цього розділу (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду), та документ, передбачений підпунктом 13 пункту 4 цього розділу (у випадку внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов’язаних із забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі), а також документ, зазначений у підпункті 14 пункту 4 цього розділу (у випадку внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, пов’язаних зі зміною зберігача, аудиторської фірми, оцінювача майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та/або переліку осіб, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду).»;

4) доповнити розділ новим пунктом 11 такого змісту:

«11. Компанія з управління активами зобов’язана протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог абзаців першого - третього та шостого пункту 10 цього розділу зареєстрованих змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, письмово у довільній формі повідомити Комісію щодо їх публікації у відповідному засобі масової інформації із зазначенням для друкованого видання - його назви, номера (випуску), дати випуску; для веб-сайту - дати їх розміщення та відповідного посилання; для загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії - назви розділу тощо.».

4. У підпунктах 2, 4 пункту 2 розділу V слова «та печаткою» виключити.

5. У підпункті 3 пункту 2 розділу VІ слова «та її печаткою» виключити.

6. У додатках:

1) у додатках 1, 3-9, 11 слова «Строк дії» замінити словами «Номер і дата прийняття рішення про видачу»;

2) у додатках 1-11 літери «М. П.» виключити.

Директор
департаменту методології
регулювання професійних
учасників ринку
цінних паперів

І. Курочкінаon top