Document z0807-19, comes into force, current version — Adoption on May 6, 2019
( Last event — Entry into force, comes January 19, 2020. Take a look at the history? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
06 травня 2019 року № 241


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2019 р.
за № 807/33778

ПОРЯДОК
формування та ведення Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів (далі - Реєстр).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про безпечність та гігієну кормів» (далі - Закон).

3. Реєстр - електронна база даних, яка містить відомості про потужності з виробництва та обігу кормів (далі - потужності).

4. Ведення Реєстру - комплекс заходів компетентного органу, спрямованих на створення електронної бази даних, в тому числі розроблення програмного забезпечення для її ведення, надання доступу до цієї інформації та адміністрування бази даних Реєстру.

5. Ведення Реєстру покладається на компетентний орган (далі - Адміністратор) та включає в себе забезпечення:

адміністрування Реєстру;

надання реєстраторам доступу до формування Реєстру;

технічного та технологічного створення й супроводження програмного забезпечення Реєстру;

збереження інформації, що міститься у Реєстрі;

відкритого та безоплатного доступу до Реєстру шляхом його оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті;

використання інформації Реєстру для виконання Адміністратором своїх повноважень.

6. Реєстраторами є територіальні органи компетентного органу, які забезпечують формування Реєстру (далі - реєстратори).

7. Формування Реєстру - збір, обробка, зберігання та внесення реєстраторами до Реєстру наявної інформації щодо потужностей.

8. Реєстратор забезпечує збереження документів, на підставі яких проводиться внесення інформації до Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

9. Реєстратори забезпечують відповідність відомостей, що вносяться до Реєстру, документам, на підставі яких здійснюється їх внесення.

10. Реєстр ведеться державною мовою.

11. Обробка та захист даних, що містяться в Реєстрі, здійснюються відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

12. Реєстратори вносять відомості до Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів про потужності, яким було анульовано експлуатаційні дозволи відповідно до Закону, та виконують інші функції, передбачені цим Порядком.

II. Внесення до Реєстру інформації про потужності з виробництва та обігу кормів

1. До Реєстру включається інформація про потужності:

1) на які видано експлуатаційний дозвіл відповідно до статті 14 Закону;

2) щодо яких реєстратором прийняте рішення про державну реєстрацію потужності відповідно до статті 15 Закону;

3) які на дату набрання чинності Законом мають дійсний експлуатаційний дозвіл, виданий відповідно до статті 50 Закону України «Про ветеринарну медицину», після завершення строку дії якого потребуватимуть видачі нового експлуатаційного дозволу відповідно до статті 14 Закону;

4) які на дату набрання чинності Законом вже мають дійсний експлуатаційний дозвіл, виданий відповідно до статті 50 Закону України «Про ветеринарну медицину», але відповідно до положень Закону підлягають лише державній реєстрації.

2. Не підлягає включенню до Реєстру інформація про потужності, які використовуються для:

1) власного виробництва кормів для продуктивних тварин, що утримуються з метою виробництва харчових продуктів для власного споживання, а також власного виробництва кормів для непродуктивних тварин;

2) годування продуктивних тварин, що утримуються з метою виробництва харчових продуктів для власного споживання;

3) годування непродуктивних тварин;

4) прямих поставок виробниками кормів первинного виробництва місцевим сільськогосподарським виробникам або населенню для їх безпосереднього використання під час відгодівлі тварин у межах граничних обсягів, затверджених Мінагрополітики;

5) роздрібної торгівлі кормами для домашніх тварин.

3. Внесення до Реєстру інформації про потужності здійснюється реєстратором одночасно з видачею експлуатаційного дозволу (після прийняття рішення про видачу експлуатаційного дозволу, але не пізніше дати його надання (надсилання) оператору ринку), а у разі державної реєстрації потужності - одразу після прийняття рішення про державну реєстрацію потужності, але не пізніше дати його надання (надсилання) оператору ринку.

4. До Реєстру вноситься інформація про потужності, яка містить:

найменування або прізвище, ім’я, по батькові оператора ринку;

вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва);

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) для оператора ринку - фізичної особи (інформація, яка не підлягає оприлюдненню);

інформацію щодо державної реєстрації потужностей;

місцезнаходження оператора ринку - юридичної особи або місце проживання оператора ринку - фізичної особи - підприємця;

реєстраційний номер потужності;

назву (опис) потужності;

адресу потужності;

вид діяльності, що планується здійснювати з використанням потужності;

перелік кормів (у тому числі кормових добавок, кормових сумішей та преміксів), виробництво та/або обіг яких планується здійснювати на потужності;

номер рішення про державну реєстрацію потужності;

номер експлуатаційного дозволу (за наявності);

дату видачі експлуатаційного дозволу (за наявності);

строк дії експлуатаційного дозволу;

підставу та запис про припинення використання потужності, анулювання експлуатаційного дозволу або скасування державної реєстрації потужності, дату запису (дата/місяць/рік).

5. Потужність, яка на день набрання чинності Законом має дійсний експлуатаційний дозвіл, виданий відповідно до статті 50 Закону України «Про ветеринарну медицину», та для експлуатації якої отримання експлуатаційного дозволу є обов’язковим відповідно до статті 14 Закону, вноситься до Реєстру реєстратором автоматично із зазначенням номера експлуатаційного дозволу, дати його видачі, діючого ідентифікаційного контрольного номера та строку дії такого експлуатаційного дозволу. Внесення інформації про таку потужність до Реєстру здійснюється протягом 10 календарних днів.

За відсутності окремих відомостей, передбачених у пункті 4 цього розділу, реєстратор має право звернутися до оператора ринку із проханням про надання необхідної інформації.

Для подальшої експлуатації потужності, зазначеної в абзаці першому цього пункту, після закінчення строку дії експлуатаційного дозволу, виданого відповідно до статті 50 Закону України «Про ветеринарну медицину», оператор ринку зобов’язаний отримати експлуатаційний дозвіл відповідно до статті 14 Закону.

6. Потужності, які на день набрання чинності Законом вже мають дійсний експлуатаційний дозвіл, виданий відповідно до статті 50 Закону України «Про ветеринарну медицину», але відповідно до положень Закону підлягають лише державній реєстрації, автоматично вносяться реєстратором до Реєстру.

Реєстратор вносить інформацію про таку потужність до Реєстру одразу після прийняття рішення про її державну реєстрацію, після чого надає (надсилає) відповідне рішення оператору ринку в строк, встановлений частиною п’ятою статті 15 Закону.

III. Внесення змін до Реєстру

1. Підставами для внесення змін до Реєстру є зміни в інформації про потужність та оператора ринку відповідно до пункту 4 розділу II цього Порядку.

2. Реєстратор вносить відповідні зміни до даних Реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати отримання повідомлення від оператора ринку про настання таких змін.

IV. Скасування державної реєстрації

1. Скасування державної реєстрації здійснюється реєстратором шляхом внесення відповідного запису у Реєстрі у таких випадках:

1) звернення оператора ринку до реєстратора із заявою про анулювання експлуатаційного дозволу;

2) звернення оператора ринку до реєстратора із заявою про скасування державної реєстрації потужності;

3) ліквідація оператора ринку - юридичної особи;

4) припинення підприємницької діяльності оператора ринку - фізичної особи - підприємця;

5) на виконання рішення адміністративного суду про застосування заходу реагування у вигляді анулювання експлуатаційного дозволу, що набрало законної сили;

6) на виконання рішення адміністративного суду про застосування заходу реагування у вигляді скасування державної реєстрації потужності, що набрало законної сили.

2. Запис про скасування державної реєстрації потужності або анулювання експлуатаційного дозволу вноситься реєстратором не пізніше наступного робочого дня після:

1) прийняття такого рішення реєстратором або адміністративним судом;

2) припинення дії державної реєстрації потужності відповідно до рішення реєстратора або рішення адміністративного суду, яке набрало законної сили.

V. Надання інформації з Реєстру

1. Адміністратор оприлюднює інформацію про потужності та операторів ринку, які знаходяться в Реєстрі, в електронному вигляді на офіційному веб-сайті та забезпечує відкритий та безоплатний доступ до Реєстру.

2. Відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» Адміністратор надає інформацію з Реєстру в письмовому вигляді у разі отримання запитів від юридичних (фізичних) осіб або органів державної влади у зв’язку зі здійсненням ними повноважень, визначених законодавством України.

3. Реєстратор має право надавати лише інформацію з Реєстру про потужності, які ним зареєстровані.

Генеральний директор
Директорату безпечності
та якості харчової продукціїМ. МорозДодаток
до Порядку формування та ведення
Державного реєстру потужностей
з виробництва та обігу кормів
(пункт 8 розділу I)

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
потужностей з виробництва та обігу кормівon top