Document z0802-99, invalid, current version — Loss of force on November 15, 2001, on the basis - z0954-01

Search in the text: Овердрафт 3

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 479 від 24.09.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 листопада 1999 р.
vd990924 vn479 за N 802/4095
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Нацбанку
N 367 ( z0954-01 ) від 27.08.2001 )
Про затвердження Положення про порядок
емісії платіжних карток і здійснення
операцій з їх застосуванням

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 331 ( z0588-00 ) від 21.08.2000 )

Розглянувши пропозиції Департаменту платіжних систем та
Департаменту інформатизації щодо вдосконалення чинної нормативної
бази з питань здійснення розрахунків платіжними картками, та
відповідно до статті 40 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про порядок емісії платіжних карток і
здійснення операцій з їх застосуванням (додається). 2. Департаментам: пруденційного нагляду, платіжних систем,
валютного регулювання, інформатизації підготувати для затвердження
Правлінням проект змін і доповнень до Положення про порядок видачі
банкам ліцензії на здійснення банківських операцій, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 06.05.98
N 181 ( z0373-98 ), запровадивши ліцензування емісії
банками-резидентами платіжних карток та проведення операцій із
ними. 3. Департаменту платіжних систем після державної реєстрації
довести цю постанову до відома регіональних управлінь
Національного банку України та комерційних банків для використання
в роботі. 4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Правління Я.Ф.Солтиса. 5. Постанова набуває чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.А.Ющенко
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку
України 24.09.99 N 479
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 1999 р.
за N 802/4095

Положення
про порядок емісії платіжних карток і
здійснення операцій з їх застосуванням
Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення
операцій з їх застосуванням (далі - Положення) розроблене згідно
із Законами України "Про Національний банк України" ( 679-14 ),
"Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ), іншими
законодавчими актами України та нормативно-правовими актами
Національного банку України. Положення встановлює загальні вимоги Національного банку
України до порядку здійснення банками емісії платіжних карток,
визначає операції, що здійснюються з їх застосуванням, та порядок
розрахунків за цими операціями, а також установлює загальні вимоги
до внутрішніх платіжних систем, що створюються в Україні. Дія Положення поширюється на банки, які здійснюють емісію
платіжних карток міжнародних платіжних систем для застосування їх
як на території України, так і за її межами, платіжних карток
внутрішніх платіжних систем, призначених для застосування тільки
на території України, а також на банки, які здійснюють еквайринг
або розрахунки за операціями з платіжними картками, та на інших
юридичних* і фізичних осіб, які здійснюють операції з платіжними
картками. ___________________________________
* Під юридичними особами в цьому Положенні розуміються також
філії, представництва, що не мають статусу юридичної особи і
здійснюють свою діяльність від імені юридичної особи.
Особливості застосування платіжних карток внутрішніх та
міжнародних платіжних систем, виконання операцій за ними мають
бути викладені у відповідних нормативно-правових актах
Національного банку України та нормативних документах цих систем з
урахуванням вимог цього Положення.
1. Терміни та визначення
У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні: авторизація - процедура отримання дозволу від емітента або
особи, яка його заміщує, - члена або учасника платіжної системи -
на проведення операції із застосуванням платіжної картки; асоційований член платіжної системи - банк, який має ліцензію
платіжної системи на здійснення емісії та/або еквайрингу за
гарантіями, що надані платіжній організації іншим банком -
принциповим членом; багатоемітентна платіжна система - платіжна система, яка
включає двох і більше емітентів; банківська ідентифікаційна картка (ідентифікаційна картка) -
ідентифікаційний засіб у вигляді пластикової чи іншого виду
картки, що містить реквізити, визначені банком, які ідентифікують
клієнта та його рахунки в банку; банкомат - програмно-технічний комплекс, що здійснює при
доступі до нього за допомогою платіжної картки та особистого
ідентифікатора її держателя видачу, приймання готівки, надання
інформації щодо стану рахунків та інші операції згідно з його
функціональними можливостями; видача готівки - операція з видачі держателю платіжної картки
готівки з банкомата, каси банку (установи банку) або пункту обміну
іноземної валюти уповноваженого банку; витратний ліміт (ліміт авторизації та інші ліміти, які
встановлені емітентом) - гранична сума коштів, доступна держателю
платіжної картки протягом певного періоду для здійснення операцій
із застосуванням платіжної картки; внутрішня платіжна система - платіжна система, сфера
діяльності якої обмежена територією України і в якій платіжна
організація є резидентом України; дебетова схема - платіжна схема, що передбачає розрахунки за
операції з платіжною карткою в межах власних коштів клієнта, які
обліковуються на картковому рахунку; держатель платіжної картки - фізична особа - клієнт або
довірена особа клієнта, що використовує платіжну картку; дисконтна, клубна картка - картка, що емітується,
розповсюджується нефінансовими установами (компаніями,
об'єднаннями покупців, клубами, страховими товариствами тощо) і
яка засвідчує, що її пред'явник має право на одержання відповідних
послуг, знижок тощо від цих установ; довірена особа клієнта - фізична особа (член сім'ї, працівник
клієнта - юридичної особи та інші), визначена в договорі між
емітентом і клієнтом, якій клієнт довірив виконувати операції з
платіжною карткою за рахунок частини або всіх коштів з його
карткового рахунку; документ за операціями, що здійснені з використанням
платіжних карток (далі - розрахунковий документ) - документ
установленої форми та змісту (сліп, квитанція торговельного
термінала, чек банкомата, чек касового апарата тощо), що
підтверджує здійснення операції із застосуванням платіжної картки; еквайринг - діяльність банку, що включає в себе проведення
розрахунків з підприємствами торгівлі (послуг) за операції, які
здійснені держателями платіжних карток, і виконання операцій з
видачі готівки держателям платіжних карток; еквайр - банк, який здійснює еквайринг; електронний контрольно-касовий апарат (ЕККА) - реєстратор
розрахункових операцій, який додатково забезпечує друкування
розрахункових документів та фінансової звітної інформації; емісія платіжних карток - діяльність банку, що пов'язана з
відкриттям клієнтам картрахунків, випуском і наданням їм платіжних
карток; емітент - банк, який здійснює емісію платіжних карток; ідентифікаційний засіб - засіб на матеріальному носії, що
містить реквізити, представлені в графічному вигляді або/та в
електронній формі, які визначають належність його до власника чи
держателя; імпринтер - пристрій, призначений для перенесення рельєфних
реквізитів платіжної картки на розрахунковий документ - сліп,
складений на паперовому носії; картковий рахунок (картрахунок) - банківський рахунок, на
якому обліковуються операції за платіжними картками; клієнт - особа, яка уклала договір з емітентом щодо відкриття
картрахунку; кліринг - багатосторонній взаємозалік фінансових зобов'язань
та обчислення чистих позицій за платіжними повідомленнями членів
платіжної системи; код авторизації - код, що ідентифікує операцію в платіжній
системі. Формується й надається емітентом або особою, яка його
заміщує, - членом або учасником платіжної системи за результатами
авторизації; комп'ютерно-касова система (ККС) - реєстратор розрахункових
операцій, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, який
крім основних технологічних операцій, визначених сферою його
застосування, забезпечує друкування розрахункових документів і
фінансової звітної інформації; корпоративна картка - платіжна картка, яка дає змогу її
держателю провести операції за рахунок коштів, що обліковуються на
картковому рахунку юридичної особи; кредитна схема - платіжна схема, що передбачає виконання
розрахунків за операції з платіжною карткою в межах наданого
банком кредиту; міжнародна платіжна система - платіжна система, сфера
діяльності якої поширюється на територію кількох країн. Платіжною
організацією в такій системі може бути як нерезидент, так і
резидент України; наперед оплачена платіжна картка - платіжна картка, яка дає
змогу виконувати операції в межах витратного ліміту, прописаного в
самій картці, а перерахування коштів за операції здійснюється з
консолідованого рахунку банку, на якому обліковуються кошти,
внесені клієнтами. Ідентичний термін - "електронний гаманець"; овердрафт - короткостроковий кредит, що надається банком у
разі виникнення дебетового сальдо за картрахунком клієнта; одноемітента платіжна система - платіжна система одного
банку, який одночасно виконує функції платіжної організації та
емітента; особистий ідентифікатор держателя платіжної картки -
персональний ідентифікаційний номер, біометричні або інші
характеристики, застосування яких визначено в платіжній системі,
що дають змогу ідентифікувати особу, яка ініціювала операцію з
платіжною карткою; персональний ідентифікаційний номер (ПІН - код) - цифровий
код, відомий тільки держателю платіжної картки; підприємство торгівлі (послуг) - суб'єкт підприємницької
діяльності, який відповідно до укладеної між ним і еквайром (або
платіжною організацією) угодою взяв на себе зобов'язання щодо
надання товарів (послуг) держателям платіжних карток визначеної
платіжної системи за умови їх оплати еквайром; платіжна картка - ідентифікаційний засіб у вигляді
пластикової чи іншого виду картки, що містить обов'язкові
реквізити, визначені платіжною організацією, які ідентифікують
платіжну систему та його емітента; платіжна організація - юридична особа, яка є власником або
одержала право на використання товарного та інших знаків, що
ідентифікують належність платіжних карток та інших платіжних
інструментів до платіжної системи, і яка визначає правила роботи
платіжної системи, порядок розрахунків за операції із
застосуванням платіжних інструментів та відповідає за їх
виконання; платіжна система - платіжна організація, члени платіжної
системи, учасники платіжної системи та відносини, що виникають між
ними при здійсненні розрахунків за операції, що виконуються із
застосуванням платіжних карток цієї системи; платіжна схема - сукупність операцій з обліку коштів та
виконання розрахунків за операції з платіжною карткою; платіжне повідомлення - сукупність даних в електронній формі,
на підставі яких здійснюються розрахунки за операцію з платіжною
карткою, яка визначає вид операції та суму коштів, на яку вона
виконана, ідентифікаційні дані емітента, еквайра та інші дані,
визначені правилами платіжної системи; принциповий (основний) член платіжної системи - банк, який
має ліцензію платіжної системи на здійснення емісії та/або
еквайрингу; процесинг - діяльність, що включає в себе збір, оброблення,
зберігання й надання членам системи та розрахунковому банку
платіжних повідомлень за операціями з платіжними картками; процесинговий центр - юридична особа, що здійснює процесинг; реєстратор розрахункових операцій - пристрій або
програмно-технічний комплекс (електронний контрольно-касовий
апарат, комп'ютерно-касова система, електронний контрольно-касовий
реєстратор, електронний таксометр, лічильник торговельного
автомата та інше), призначений для реєстрації розрахункових
операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з
купівлі-продажу іноземних валют або реєстрації кількості проданих
товарів (наданих послуг), який реалізує фіскальні функції; розрахунковий банк - уповноважений платіжною організацією
банк, який здійснює фінансові розрахунки між емітентами та
еквайрами і відображає їх на кореспондентських рахунках учасників,
відкритих у цьому банку; система електронної комерції - сукупність програмно-технічних
засобів, процедур та правил, використання яких дає змогу споживачу
здійснити віддалений доступ до прейскурантів підприємств торгівлі
(послуг), виконати замовлення на поставку та оплату замовлених
товарів (послуг); сліп - документ, який підтверджує здійснення операції з
використанням платіжної картки й містить набір даних щодо цієї
операції та відбиток реквізитів платіжної картки; страховий фонд - фонд, призначений для погашення платіжною
організацією заборгованості банку - члена платіжної системи в разі
його фінансової неспроможності; схема обслуговування наперед оплачених платіжних карток -
платіжна схема, що передбачає виконання платіжних операцій за
рахунок коштів, що обліковуються на консолідованому рахунку банку.
Є різновидом дебетової схеми; торговельний термінал - пристрій, призначений для виконання
процедури авторизації із застосуванням платіжної картки та, як
правило, друкування розрахункового документа. Може бути з'єднаним
або поєднаним з ЕККА, ККС, іншими реєстраторами розрахункових
операцій і здійснювати друкування розрахункових документів
друкувальними пристроями цих засобів; учасник платіжної системи - юридична особа або фізична особа
- суб'єкт відносин, що виникають при здійсненні розрахункових
операцій із застосуванням платіжних карток цієї системи; фінансова неспроможність - будь-яка ситуація, при якій банк
- член платіжної системи не може функціонувати і/або виконувати
свої зобов'язання щодо розрахунків відповідно до умов угоди з
платіжною організацією, як от банкрутство, вилучення ліцензії на
здійснення банківських операцій, неплатоспроможність при
розрахунках тощо; фіскальні функції - здатність реєстраторів розрахункових
операцій забезпечувати одноразове занесення, довгострокове
зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування й
неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових
операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі (із
застосуванням платіжних карток, розрахункових чеків тощо), або про
обсяг операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти; чиста позиція члена платіжної системи - сумарне сальдо між
обсягом фінансових вимог члена платіжної системи за операціями
еквайрингу та обсягом його фінансових зобов'язань за операціями
клієнтів та їхніх довірених осіб за визначений термін; член платіжної системи - банк, який відповідно до угоди з
платіжною організацією платіжної системи виконує зобов'язання щодо
проведення розрахунків за операції, що здійснені із застосуванням
платіжних карток цієї системи.
2. Загальні положення
2.1. На території України застосовуються платіжні картки,
емітовані банками - членами внутрішніх платіжних систем, та
платіжні картки, емітовані банками (резидентами та нерезидентами
України), які є членами міжнародних платіжних систем. 2.2. Банки України можуть самостійно або разом із
зацікавленими нефінансовими установами та підприємствами
створювати внутрішні одноемітентні чи багатоемітентні платіжні
системи, а також поширювати сферу діяльності таких систем на
територію інших країн. Створення та експлуатація внутрішніх
платіжних систем, розрахунки за операції з платіжними картками в
яких виконуються не банківськими установами, не допускається. 2.3. Положення про внутрішню платіжну систему, що визначає
правила діяльності одноемітентної або багатоемітентної внутрішньої
платіжної системи, має бути узгоджене платіжною організацією цієї
системи з Національним банком України до початку емісії платіжних
карток. Емісія платіжних карток внутрішньої платіжної системи
розпочинається після узгодження зазначеного Положення з
Національним банком України. 2.4. Банки України можуть укладати угоди з платіжними
організаціями міжнародних платіжних систем VISA International та
EUROPAY International про членство в цих системах, а також з
платіжними організаціями небанківських платіжних систем AMERICAN
EXPRESS, DINERS CLUB, JCB та інших про участь у цих системах.
Укладення таких угод здійснюється згідно з чинним законодавством
України. 2.5. Еквайринг на території України здійснюється лише
банками-резидентами. 2.6. Банк, що став принциповим або асоційованим членом
міжнародної чи внутрішньої платіжної системи і має намір
здійснювати емісію платіжних карток та/або еквайринг за операціями
з платіжними картками, або у разі емісії/еквайрингу нових типів
(видів) платіжних карток, зобов'язаний за 15 днів до початку
емісії (еквайрингу) повідомити Національний банк України за
формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення. Банки, які вже
здійснюють емісію платіжних карток та/або еквайринг, мають
надіслати вказану інформацію в 30-тиденний строк після набуття
чинності цього Положення. 2.7. Принципові та асоційовані члени міжнародних та
внутрішніх платіжних систем - емітенти платіжних карток можуть
укладати угоди з банками-резидентами, які не є членами цих
платіжних систем, про виконання останніми функцій з розповсюдження
серед своїх клієнтів платіжних карток емітента, а також виконання
через каси своїх установ та пунктів обміну іноземної валюти
уповноважених банків операцій з видачі готівкових коштів за
платіжними картками. Принципові та асоційовані члени міжнародних
та внутрішніх платіжних систем, які виконують еквайринг, можуть
укладати угоди з банками-резидентами, які не є членами цих
платіжних систем, про виконання останніми обслуговування поточних
рахунків своїх клієнтів - підприємств торгівлі (послуг) за
розрахунковими документами еквайра. Виконання банками функцій,
зазначених у цьому пункті, не потребує наявності ліцензії
Національного банку України, передбаченої п.3.1 цього Положення. 2.8. Принципові члени та асоційовані члени міжнародних
платіжних систем можуть укладати угоди з банками-нерезидентами про
виконання останніми еквайрингу на території країни
банку-нерезидента, якщо це дозволено правилами відповідної
міжнародної платіжної системи та законодавством країни
банку-нерезидента. 2.9. Спільно із зацікавленими нефінансовими установами
(компаніями, об'єднаннями покупців, клубами, страховими
товариствами тощо) банки - члени платіжних систем можуть емітувати
картки, що є одночасно платіжними і містять ознаки дисконтних або
клубних карток. 2.10. Платіжні картки не підлягають декларуванню при
перетинанні та пересиланні через митний кордон України.
3. Емісія платіжних карток
3.1. Емісія банками-резидентами платіжних карток внутрішніх і
міжнародних одно- та/або багатоемітентних платіжних систем та
еквайринг за ними можуть здійснюватися тільки за умови одержання
ліцензії Національного банку України на здійснення таких
операцій**. ___________________________________
** Ліцензування запроваджується після набуття чинності змін і
доповнень до Положення про порядок видачі банкам ліцензії на
здійснення банківських операцій, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 06.05.98 N 181.
3.2. Для проведення розрахунків за операціями з платіжними
картками міжнародних платіжних систем, призначених для
застосування за межами України, банк повинен мати відповідну
ліцензію на здійснення банківських операцій в іноземній валюті. 3.3. Платіжна картка видається клієнту або його довіреній
особі на підставі та на умовах договору про відкриття картрахунку.
Виняток становлять наперед оплачені платіжні картки, які можуть
продаватись банками фізичним особам без оформлення договору в
письмовій формі. Клієнти-резиденти можуть відкривати картрахунки за межами
України й отримувати платіжні картки, емітовані нерезидентами, з
урахуванням обмежень, установлених законодавством України про
валютне регулювання. 3.4. Укладення договорів про відкриття картрахунків
здійснюється згідно з чинним законодавством, нормативно-правовими
актами Національного банку України з урахуванням рекомендацій,
визначених платіжною організацією платіжної системи. 3.5. У договорі мають бути визначені умови обслуговування
картрахунку (за дебетовою чи кредитною схемою) та умови їх зміни
згідно з умовами банку та платіжної системи, умови обслуговування
в разі виникнення овердрафту, розмір згідно з тарифами банку та
умови оплати за операції з картрахунком, порядок вирішення спорів
та інше залежно від умов банку й правил платіжної системи. У
договорі обов'язково має бути обумовлена згода клієнта на
виконання банком дебетування картрахунку на суму операцій,
виконаних клієнтом або його довіреною особою, за платіжними
повідомленнями еквайрів. 3.6. Перед укладенням договору емітент або банк, який від
імені емітента надає платіжні картки, зобов'язаний ознайомити
клієнта з умовами одержання та застосування платіжної картки. Ця
інформація має бути викладена в доступній формі та знаходитись у
доступному для клієнтів місці, а також надаватись у письмовій
формі особисто клієнтам та їх довіреним особам за їх вимогами. Інформація, що надається в письмовій формі, має визначати: 1) термін дії платіжної картки; 2) види операцій, які може здійснювати клієнт (довірена особа
клієнта); 3) тарифи банку з обслуговування операцій із застосуванням
платіжної картки; 4) право клієнта на одержання виписок стану його рахунків та
умови їх одержання (поштою, особисто та ін.); 5) порядок подання та розгляду претензій у разі непогодження
клієнта з виписками за операціями з картрахунку; 6) умови безпеки при користуванні платіжною карткою; 7) потребу обов'язкового термінового повідомлення про втрату
(крадіжку) платіжної картки, номер телефону, адресу
установи, в яку слід звернутися з цього приводу та з
приводу інших непередбачених ситуацій; 8) відповідальність клієнта за втрату картки, яка може бути
передбачена в договорі про відкриття картрахунку; 9) обставини, за яких банк може згідно з чинним
законодавством повідомляти про стан карткового рахунку
третім сторонам та інше. 3.7. Один з примірників договору між банком і клієнтом має
бути переданий клієнту. У разі змін умов обслуговування
картрахунків та тарифів банку останній зобов'язаний повідомити
клієнта не пізніше ніж за 21 день до введення цих змін. 3.8. Відкриття картрахунків здійснюється відповідно до
чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного
банку України. Для відкриття картрахунків клієнти подають до
банків документи, які необхідні для відкриття поточних рахунків,
відповідно до Інструкції про відкриття банками рахунків у
національній та іноземній валюті, затвердженій постановою
Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527, зі
змінами та доповненнями. На одному картрахунку можуть
відображатись операції із застосуванням різних видів платіжних
карток однієї або кількох платіжних систем, виданих самому клієнту
та/або його довіреним особам. 3.9. У разі застосування дебетової схеми обслуговування для
фізичних осіб як карткові використовуються їх поточні рахунки або
відкриваються окремі картрахунки, що ведуться в режимі поточних
рахунків, з врахуванням обмежень, встановлених законодавством та
цим Положенням. Для юридичних осіб відкриваються окремі
картрахунки. 3.10. У разі застосування кредитної схеми фізичним і
юридичним особам відкриваються окремі картрахунки. 3.11. Якщо юридична особа має відкриті рахунки в банках, що
не є принциповими або асоційованими членами відповідної платіжної
системи, то вона може відкрити картрахунки в інших банках, які є
її членами. 3.12. Зарахування (поповнення) коштів на картрахунки фізичної
особи може виконуватись за рахунок внесення готівкових коштів
через касу свого або іншого банку (установи банку) шляхом переказу
коштів з інших поточних або депозитних рахунків фізичної особи, а
також з рахунків інших осіб за їх дорученням і здійснюється з
урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством.
Зарахування (поповнення) коштів на картрахунки юридичних осіб
здійснюється з їх поточних рахунків та за рахунок коштів, що
вносяться готівкою як відшкодування за кошти, використані
держателями корпоративних платіжних карток понад встановлені норми
витрат. 3.13. У разі застосування банком схеми обслуговування наперед
оплачених платіжних карток ("електронних гаманців") письмовий
договір з клієнтом укладається в обов'язковому порядку тільки в
тому разі, якщо передбачається поповнення коштів на
консолідованому рахунку банку та перезапис у картку їх нової суми.
Для юридичних осіб схема обслуговування наперед оплачених
платіжних карток не застосовується. 3.14. Вид платіжної картки, що емітується банком і надається
клієнтам (довіреним особам клієнта), тип її носія ідентифікаційних
даних (магнітна смуга, вмонтована мікросхема чи інше), реквізити,
що наносяться в графічному вигляді на картку, визначаються
платіжною організацією відповідної платіжної системи, в якій вона
застосовується. Обов'язковими реквізитами, що наносяться на
картку, є назва або логотип банку та реквізити, які дають змогу
ідентифікувати платіжну систему та емітента картки. Платіжні картки внутрішніх платіжних систем повинні мати
нанесений шляхом друку або тиснення ідентифікаційний номер,
визначений відповідно до вимог, наведених у додатку 2 до цього
Положення***. __________________________________
*** Банки, які вже здійснюють випуск платіжних карток
внутрішніх платіжних систем, повинні протягом року з дня набуття
чинності цього Положення забезпечити поступовий перехід до випуску
карток відповідно до вимог, наведених у додатку 2 до цього
Положення.
Крім зазначених вище реквізитів, платіжна картка може містити
реквізити, що дають змогу ідентифікувати її держателя. Така
платіжна картка може застосовуватись як ідентифікаційна картка для
доступу до інших (крім карткового) рахунків клієнта в банку при
здійсненні операцій з розрахунково-касового обслуговування.
4. Операції із застосуванням платіжних карток
4.1. Клієнти банку-емітента або банку, який діє від імені
емітента, та їх довірені особи застосовують платіжні картки
відповідно до умов договору з емітентом як засіб для безготівкової
оплати за товари (послуги) на підприємствах торгівлі (послуг), для
перерахування коштів зі своїх картрахунків на рахунки інших осіб,
для оплати за товари (послуги), купівля (одержання) яких
здійснюється в системах електронної комерції, а також як засіб для
одержання готівки в касах банків (установ банків), пунктах обміну
іноземної валюти уповноважених банків та через банкомати. Крім виконання вказаних операцій, платіжні картки,
держателями яких є клієнти - фізичні особи, можуть застосовуватись
як засіб для виконання операцій з внесення готівкових коштів на
свої рахунки, сплати комунальних та інших послуг готівкою через
банкомати, які підтримують ці функції (депозитні банкомати). Операції з платіжними картками здійснюються з урахуванням
обмежень, установлених чинним законодавством, цим Положенням та
іншими нормативно-правовими актами Національного банку України. 4.2. Придбані із застосуванням платіжної картки товари можуть
бути повернені особі, яка їх продала. Повернення товару
здійснюється згідно з правилами, встановленими відповідними
нормативними актами, а повернення коштів за товар (послугу) -
шляхом їх зарахування на картрахунок у порядку, визначеному
правилами платіжної системи, або готівкою, якщо це не суперечить
правилам платіжної системи. 4.3. Операції, що здійснюються на території України
держателями платіжних карток, виконуються тільки у валюті України.
Виняток становить одержання клієнтами готівки в іноземній валюті
зі своїх картрахунків в іноземній валюті в касах та через
банкомати уповноважених банків - емітентів або в уповноважених
банках, які надають платіжні картки від імені емітентів, та
одержання готівки в іноземній валюті у касах та через банкомати
уповноважених банків держателями платіжних карток міжнародних
платіжних систем, які є клієнтами емітентів - нерезидентів. 4.4. За здійснені операції банки отримують комісійну
винагороду, розмір якої встановлюється банками самостійно,
виходячи з правил платіжної системи та тарифів банку. Уповноважені
банки України можуть установлювати комісійну винагороду (за
операціями з використанням платіжних карток при видачі готівки) у
валюті видачі готівки. Комісійні винагороди в іноземній валюті за
операціями з платіжними картками міжнародних платіжних систем
уповноважені банки отримують у порядку, встановленому Правилами
здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку. 4.5. При виконанні операцій із застосуванням платіжних карток
за дебетовою схемою у разі відсутності (недостатності) коштів на
картрахунку клієнта допускається виникнення овердрафту. Його умови
визначаються при відкритті картрахунку та вказуються в договорі
про відкриття картрахунку. 4.6. Довірені особи клієнтів - юридичних осіб можуть
здійснювати операції з безготівкової оплати із застосуванням
корпоративних платіжних карток на підприємствах торгівлі (послуг)
та одержувати готівку в таких випадках: 1) одержання готівки у валюті України для здійснення
розрахунків, пов'язаних із виробничими (господарськими) потребами,
в тому числі для оплати витрат на відрядження в межах України, з
урахуванням обмежень, установлених нормативно-правовими актами
Національного банку України з питань регулювання готівкового
обігу; 2) здійснення розрахунків у безготівковій формі у валюті
України, пов'язаних із статутною та господарською діяльністю,
витратами представницького характеру, а також витратами на
відрядження в межах України; 3) одержання готівки в іноземній валюті за межами України для
оплати витрат на відрядження; 4) здійснення розрахунків у безготівковій формі в іноземній
валюті за межами України, пов'язаних з витратами на відрядження та
витратами представницького характеру. Кошти, які списані з картрахунку юридичної особи за операції,
що перераховані в пп.1-4 цього пункту, за винятком здійснення у
безготівковій формі розрахунків у валюті України, пов'язаних із
статутною діяльністю юридичної особи на території України,
вважаються виданими юридичною особою під звіт держателю платіжної
картки. Використання коштів має бути підтверджене відповідними
звітними документами****. Повернення невикористаних коштів та
відшкодування коштів, використаних понад встановлені норми,
здійснюється згідно з чинним законодавством України. ________________________________________
**** Іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші
офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що
користуються імунітетом та дипломатичними привілеями, самостійно
визначають необхідність підтвердження таких операцій звітними
документами.
4.7. Корпоративні платіжні картки не застосовуються для
виплати заробітної плати, інших виплат соціального характеру, а
також для оплати в іноземній валюті договорів (контрактів), що
здійснюється від імені резидентів та представництв юридичних осіб
- нерезидентів. Правилами платіжної системи можуть бути передбачені також
інші обмеження щодо застосування корпоративних платіжних карток. 4.8. У разі здійснення операцій за межами України держателями
платіжних карток, яким відкриті картрахунки у валюті України,
списання коштів з цих рахунків здійснюється в сумі, еквівалентній
сумі платежу (одержання готівки) в іноземній валюті, яка
обчислюється в порядку, визначеному в договорі про відкриття
картрахунку.
5. Загальні правила документообігу при розрахунках за
операціями із застосуванням платіжних карток
5.1. Операції держателів платіжних карток повинні
виконуватись з оформленням розрахункових документів на паперових
носіях (сліп, квитанція торговельного термінала, чек банкомата,
чек касового апарата тощо), що складаються за місцем проведення
операції в кількості примірників, потрібній для всіх учасників
розрахунків. Чек банкомата може друкуватись і надаватись клієнту
(довіреній особі клієнта) за його вимогою. 5.2. Сліп, квитанція торговельного термінала, чек касового
апарата, оформлені відповідно до вимог цього Положення, мають
статус первинного платіжного документа клієнта (довіреної особи
клієнта), за яким виконана операція, і можуть бути використані при
врегулюванні спірних питань між клієнтом і емітентом. 5.3. У разі здійснення операцій на підприємствах торгівлі
(послуг), у касах банків (установ банків) та в пунктах обміну
іноземної валюти уповноважених банків, обладнаних імпринтерами, на
бланку, форма якого визначена платіжною системою, оформлюється
розрахунковий документ - сліп. В узгоджені терміни сліпи
передаються еквайру для формування й направлення до процесингового
центру або розрахункового банку платіжних повідомлень для
оброблення та виконання на їх підставі розрахунків за виконані
операції. 5.4. У разі застосування на підприємствах торгівлі (послуг),
у касах банків (установ банків) та в пунктах обміну іноземної
валюти уповноважених банків торговельних терміналів оформлюється
квитанція торговельного термінала. У цьому разі платіжне
повідомлення формується торговельним терміналом і може бути
передане еквайру в процесі авторизації або бути збережене в
пам'яті термінала у формі журналу (реєстру) платіжних повідомлень,
який передається еквайру в узгоджені терміни для подальшого
направлення до процесингового центру чи розрахункового банку. 5.5. Сліп, квитанція торговельного термінала, що складаються
на підприємстві торгівлі (послуг), повинні включати такі
обов'язкові реквізити: 1) ідентифікатор підприємства торгівлі (послуг) або інші
реквізити, що дають змогу його ідентифікувати; 2) дату здійснення операції; 3) вид операції (покупка, повернення); 4) суму операції у валюті України; 5) реквізити платіжної картки; 6) код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в
платіжній системі*****; _____________________________________
***** Якщо правила розрахунків платіжної системи передбачають
складання розрахункових документів із застосуванням платіжних
карток без виконання процедур авторизації і, відповідно до них,
емітент бере на себе зобов'язання перед еквайром щодо виконання
цих документів, то дія підпункту 6 цього пункту на ці документи не
поширюється.
7) підпис касира в разі оформлення сліпа; 8) підпис держателя платіжної картки (у разі оформлення сліпа
- обов'язково, а в разі оформлення квитанції торговельного
термінала - якщо це передбачено правилами платіжної системи). 5.6. Якщо на підприємстві торгівлі (послуг) застосовується
торговельний термінал, з'єднаний або поєднаний з ЕККА чи ККС, то
цими засобами роздруковується розрахунковий документ, в якому,
крім установлених чинними нормативними актами України реквізитів
чека касового апарата, присутні додаткові реквізити, перераховані
в п.5.5****** цього Положення. ________________________________________
****** Для ЕККА (ККС), що мають змогу проставляти підпис
держателя платіжної картки на першому та (або одержувати його
копію) на інших примірниках роздрукованого чека.
5.7. У визначених чинним законодавством випадках, згідно з
якими для певних видів товарів (послуг) допускається їх продаж
(надання) без застосування реєстратора розрахункових операцій,
розрахунковий документ за операціями з наперед оплаченою платіжною
карткою не оформляється. 5.8. Сліп, квитанція торговельного термінала, що складаються
в разі здійснення операцій з видачі готівкових коштів у касах
банків (установ банків) і пунктах обміну іноземної валюти
уповноважених банків, повинні включати такі обов'язкові реквізити: 1) ідентифікатор банку або інші реквізити, що дають змогу
його ідентифікувати; 2) дата здійснення операції; 3) сума та валюта операції; 4) реквізити платіжної картки; 5) код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в
платіжній системі; 6) підпис касира; 7) підпис держателя платіжної картки. 5.9. Обов'язкові реквізити чека банкомата: 1) ідентифікатор банку або інші реквізити, що дають змогу
його ідентифікувати; 2) номер банкомата; 3) дата здійснення операції; 4) сума та валюта операції; 5) реквізити платіжної картки; 6) код, що ідентифікує операцію в платіжній системі. 5.10. Правилами платіжних систем можуть бути передбачені
також інші додаткові реквізити розрахункових документів. 5.11. У разі здійснення в касах банків та в пунктах обміну
іноземної валюти уповноважених банків операцій з видачі готівки у
валюті України за платіжними картками, емітованими організаціями
(установами) - нерезидентами, держателю картки має бути виданий
сліп або квитанція торговельного термінала та довідка за формою
377, що оформлюється в порядку, встановленому Положенням про
пункти обміну іноземної валюти, затвердженим постановою Правління
Національного банку України від 07.07.94 N 129. Довідка є
підставою для зворотного обміну фізичною особою-нерезидентом
залишків невикористаної валюти України на іноземну валюту.
Вивезення іноземної валюти фізичними особами - нерезидентами
України здійснюється відповідно до нормативно-правових актів
Національного банку України, що регулюють порядок переміщення
іноземної валюти через митний кордон України. 5.12. Усі операції, що проводяться на підприємствах торгівлі,
громадського харчування, послуг із застосуванням платіжних карток,
повинні проводитись з використанням ЕККА, ККС, інших електронних
реєстраторів розрахункових операцій у порядку, передбаченому
чинним законодавством. 5.13. Емітенти зобов'язані в порядку, визначеному договором
про відкриття картрахунку, за вимогою або не рідше ніж один раз на
місяць надавати клієнтам виписки про рух коштів на їхніх
картрахунках за операціями, виконаними як самими клієнтами, так і
їхніми довіреними особами. 5.14. Якщо клієнт має заперечення щодо операцій за
картрахунком, перелік яких указаний у виписці, то він має право
протягом строку, встановленого законодавством, звернутися до
емітента із заявою про розгляд спірного питання або до суду
(арбітражного суду). Розгляд заяви здійснюється емітентом у
порядку та строки, визначені правилами платіжної системи, умовами
договору між клієнтом і емітентом та згідно з чинним
законодавством. 5.15. При розгляді претензій клієнта емітент у порядку та в
строки, визначені правилами платіжної системи, може одержувати від
еквайра розрахункові документи або їх копії, що підтверджують
здійснення операцій із застосуванням платіжної картки клієнта.
6. Розрахунки за операціями з платіжними картками
6.1. Фінансові розрахунки банків - членів внутрішніх та
міжнародних платіжних систем за операції, що здійснені на
території України їхніми клієнтами (довіреними особами клієнтів),
здійснюються лише у валюті України незалежно від того, в якій
валюті відкритий картрахунок клієнта. 6.2. Фінансові розрахунки банків - членів міжнародних
платіжних систем за операції, що здійснені їхніми клієнтами
(довіреними особами клієнтів) за межами України, а також за
операції, що здійснені на території України держателями платіжних
карток - нерезидентами України, здійснюються у валюті, визначеній
в угодах з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем. 6.3. Розрахунки за операції з платіжними картками, виконані
на території України як резидентами, так і нерезидентами, між
еквайрами й підприємствами торгівлі (послуг), а також між
платіжними організаціями небанківських платіжних систем і
підприємствами торгівлі, здійснюються лише у валюті України згідно
з правилами, визначеними платіжною організацією платіжної системи
і в порядку, обумовленому в угоді між підприємством торгівлі
(послуг) та еквайром. 6.4. Фінансові розрахунки між членами платіжної системи за
операції, що здійснені на території України із застосуванням
платіжних карток, емітованих резидентами, здійснюються
розрахунковим банком - резидентом України. При цьому
застосовуються загальні вимоги та норми виконання міжбанківських
розрахунків в Україні, які визначені відповідними
нормативно-правовими актами Національного банку України. Функції
розрахункового банку платіжної системи може виконувати
уповноважений платіжною організацією платіжної системи комерційний
банк, який має відповідну ліцензію Національного банку України на
відкриття та ведення рахунків банків - кореспондентів (резидентів)
у грошовій одиниці України, та/або Національний банк України. 6.5. У разі виконання функцій розрахункового банку
комерційним банком перерахування коштів еквайрам здійснюється з
кореспондентських рахунків банків - членів платіжної системи,
відкритих у цьому банку. У разі виконання функцій розрахункового банку Національним
банком України використовуються кореспондентські рахунки
комерційних банків, відкриті в територіальних управліннях
Національного банку України. 6.6. Фінансові розрахунки між членами міжнародних платіжних
систем за операції, що здійснені на території України із
застосуванням платіжних карток, емітованих нерезидентами, та
фінансові розрахунки за операції, які здійснені за межами України
із застосуванням платіжних карток, емітованих резидентами,
виконуються через кореспондентські рахунки, відкриті в
розрахунковому банку міжнародної платіжної системи, і проводяться
у валюті, визначеній в угоді між емітентом (еквайром) та платіжною
організацією міжнародної платіжної системи. 6.7. Фінансові розрахунки між членами платіжних систем за
операціями з платіжними картками, емітованими банками-резидентами,
можуть виконуватись за кліринговою схемою. 6.8. Поповнення кореспондентських рахунків (за винятком
відкритих у територіальних управліннях Національного банку
України) для виконання розрахунків за операціями клієнтів
здійснюється за рахунок коштів банку, що складаються із власних
коштів банку та коштів, списаних за виконані операції з
картрахунків клієнтів. Якщо валюта розрахунків не збігається з
валютою, списаною з картрахунків, емітент може виконати операції з
купівлі-продажу необхідної валюти на міжбанківському валютному
ринку України. Купівля іноземної валюти для здійснення розрахунків
з міжнародними платіжними системами здійснюється відповідно до
вимог Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному
ринку України.
7. Загальні вимоги до внутрішніх платіжних систем
7.1. Внутрішні платіжні системи можуть створюватись
банками-резидентами разом з іншими фінансово-кредитними та
нефінансовими установами (підприємствами) шляхом впровадження
власних проектів або впровадження проектів інших розробників
платіжних систем. 7.2. Реалізація проектів та функціонування внутрішніх
платіжних систем здійснюється з урахуванням вимог та рекомендацій
міжнародних стандартів ISO, Європейського комітету по банківських
стандартах (ECBS), а також рішень міжнародних платіжних систем
VISA, EUROPAY та інших. 7.3. Технічні засоби, що використовуються в платіжній
системі, мають відповідати вимогам відповідних державних або
міжнародних стандартів. Програмне забезпечення, крім програмного
забезпечення власної розробки, повинне мати відповідні ліцензії
від виробника. 7.4. У внутрішніх платіжних системах мають бути передбачені
заходи захисту інформації, що складаються із організаційних
заходів та програмно-технічних рішень із застосуванням засобів
криптографічного захисту інформації. 7.5. Програмно-технічні рішення із захисту інформації мають
реалізовувати алгоритми криптографічного захисту інформації, що
визначені у відповідних державних стандартах України, або мають
відповідний дозвіл на їх використання від уповноважених на його
надання організацій (установ). 7.6. На етапі впровадження внутрішньої платіжної системи в
промислову експлуатацію має бути визначена її платіжна
організація. У разі створення одноемітентної внутрішньої платіжної
системи функції платіжної організації може виконувати банк, що
створює систему і є її власником. 7.7. Для створеної платіжної системи до початку її
промислової експлуатації платіжна організація має розробити і
зареєструвати у встановленому законодавством порядку торговельний
знак (логотип) платіжної системи. Для одноемітентної внутрішньої
платіжної системи як торговельний знак (логотип) може бути
використаний логотип банку, що є її власником. 7.8. Зображення торговельного знака (логотипу) платіжної
системи має наноситись на платіжні картки цієї системи і мати
місце там, де здійснюються операції із застосуванням цих карток. 7.9. З метою зменшення ризиків невиконання зобов'язань у разі
фінансової неспроможності емітентів та/або еквайрів платіжні
організації внутрішніх багатоемітентних платіжних систем повинні
сформувати й постійно підтримувати страховий фонд з покриття
ризиків неплатежів за операціями з платіжними картками. Страховий
фонд може використовуватись лише платіжною організацією цієї
системи в разі потреби погашення заборгованості члена платіжної
системи перед іншими її членами та учасниками (за встановленими
цією організацією правилами, які передбачені її установчими та
нормативними документами). 7.10. Розмір страхового фонду визначається за методикою,
визначеною платіжною організацією внутрішньої платіжної системи.
Способи та порядок формування страхового фонду не повинні
суперечити чинному законодавству України та відповідним
нормативно-правовим актам Національного банку України. 7.11. Платіжною організацією має бути розроблене Положення
про внутрішню платіжну систему, що визначає правила її діяльності.
Це Положення має визначати організаційну структуру платіжної
системи, умови членства, порядок вступу та виходу із системи, опис
платіжних засобів, правила виконання розрахунків за операціями з
цими платіжними засобами, управління ризиками та безпекою в
системі, порядок вирішення спорів та інше, визначене платіжною
організацією. Положення про внутрішню платіжну систему має бути
узгоджене платіжною організацією цієї платіжної системи з
Національним банком України в строк, установлений у п.2.3 цього
Положення.
8. Контроль за операціями із застосуванням
платіжних карток
8.1. Контроль за діяльністю банків та установ банків з
виконання операцій емісії та еквайрингу платіжних карток
здійснюється Національним банком України. 8.2. Контроль за порядком обліку підприємствами торгівлі
(послуг) операцій, що здійснюються із застосуванням платіжних
карток, а також порядком обліку коштів суб'єктами господарювання
за операціями з корпоративними платіжними картками здійснюється
органами, яким такі повноваження надані законодавством. 8.3. Контроль за використанням коштів із картрахунків
здійснюється власниками цих рахунків. 8.4. У разі порушень банком (установою банку) цього Положення
та інших нормативно-правових актів Національного банку України, що
регулюють здійснення розрахунків із застосуванням платіжних
карток, вживаються адекватні допущеному порушенню заходи впливу,
передбачені чинним законодавством України.

Додаток 1
до Положення про порядок
емісії платіжних карток і
здійснення операцій з їх
застосуванням
Департамент платіжних систем
Національного банку України
252008, м.Київ,
вул.Інститутська, 9
Повідомлення
Національного банку України
про початок (завершення) емісії
(еквайрингу) платіжних карток
від "_____"_____________ р.
"____________________________________________________"
(назва установи банку, номер МФО) повідомляє: 1) про початок, завершення емісії платіжних карток
(непотрібне закреслити) -------------------------------------------------------------- | Назва |Ідентифікацій-| Дата початку, | Тип (вид) | | платіжної | ний номер | завершення емісії | платіжних | | системи* | емітента за | (непотрібне | карток** | | | кожним видом | закреслити) | | | | платіжної | | | | | картки | | | |-----------+--------------+--------------------+------------| | | | | | --------------------------------------------------------------
2) про початок, завершення еквайрингу платіжних карток.
(непотрібне закреслити)
-------------------------------------------------------------- | Назва | Дата початку, | Тип | | платіжної | завершення | платіжних | | системи* | еквайрингу | карток** | | | (непотрібне | | | | закреслити) | | |--------------------+----------------------+----------------| | | | | --------------------------------------------------------------
Керівник
установи банку ______________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
_______________________
* Відомості мають включати: назву платіжної системи, загальні
відомості про платіжну систему (внутрішня, міжнародна,
одноемітентна, багатоемітентна). ** Відомості мають включати тип (вид) карток: CLASSIC,
ELECTRON, за власними технологіями з магнітною смугою, з
мікропроцесором, суміщені тощо.
Додаток 2
до Положення про порядок емісії
платіжних карток і здійснення
операцій з їх застосуванням

Порядок
визначення ідентифікаційних номерів платіжних
карток і присвоєння ідентифікаційних номерів емітента
внутрішніх платіжних систем

1. Визначення ідентифікаційних номерів платіжних карток
внутрішніх платіжних систем здійснюється відповідно до вимог
державного стандарту ДСТУ 3616-1-97 (ISO/IEC 7812-1: 1993) та
цього Порядку. 2. Ідентифікаційний номер платіжної картки має містити не
більше ніж 19 цифр. Для зручності ручного запису та введення
реквізитів платіжної картки рекомендується здійснювати запис цього
номера у формі, що містить 4 цифрові групи, розділені між собою
знаком " ", по 4 цифри в кожній групі. 3. Ідентифікаційний номер, що зазначається на платіжній
картці, має два основні складники: ідентифікаційний номер
емітента, ідентифікатор особистого рахунку, а також контрольну
цифру. Структура ідентифікаційного номера наведена в таблиці.
Таблиця
------------------------------------------------------------------ | Ідентифікаційний | Ідентифікатор | Контрольна цифра | | номер емітента | особистого рахунку | | |---------------------+---------------------+--------------------| |59| XXXX | NN ... NN | C | |--+------------------+---------------------+--------------------| | |Ідентифікатор |(змінна довжина, але | (одна цифра) | | |емітента (постійна| не більше 12 цифр) | | | |довжина - 4 цифри)| | | ------------------------------------------------------------------
Цифри "59" ідентифікаційного номера емітента вказують на
належність до системи національної реєстрації емітентів платіжних
карток. Ідентифікатор емітента (XXXX) присвоюється Національним
банком України банкам - юридичним особам за їх заявою, що
надсилається за формою, наведеною нижче. Якщо банк - юридична
особа є одночасно членом кількох платіжних систем, то йому
присвоюється окремий ідентифікатор емітента в кожній платіжній
системі. Платіжна організація багатоемітентної внутрішньої
платіжної системи для присвоєння банкам - членам системи
ідентифікаторів емітентів може централізовано подати заяви
емітентів про це та копію Положення про внутрішню платіжну
систему. Ідентифікатор особистого рахунку (NN ... NN) присвоюється
емітентом платіжних карток відповідно до встановлених ним правил
або правил, які встановлені платіжною організацією
багатоемітентної внутрішньої платіжної системи. Ідентифікатор
особистого рахунку може містити цифри, що ідентифікують філію
банку - юридичної особи. Контрольна цифра (С) визначається на підставі всіх попередніх
цифр ідентифікаційного номера згідно з алгоритмом обчислення, що
наведений у ДСТУ 3616-1-97. 4. Національний банк України веде реєстр ідентифікаційних
номерів емітентів платіжних карток. До реєстру ідентифікаційних
номерів емітентів платіжних карток мають бути включені всі
банківські установи, що належним чином зареєстровані Національним
банком України та здійснюють емісію платіжних карток внутрішніх
платіжних систем. Присвоєний Національним банком України ідентифікатор емітента
платіжних карток внутрішньої платіжної системи надсилається
банківській установі (платіжній організації) електронною поштою
Національного банку України. 5. У разі зміни статусу одноемітентної платіжної системи на
багатоемітентну, реорганізації банку або зміни назви йому
присвоюється новий ідентифікатор емітента. Старий ідентифікатор
емітента продовжує значитися в реєстрі ідентифікаційних номерів
емітентів платіжних карток і не може бути присвоєний новому
емітенту. Платіжні картки зі старими ідентифікаторами емітента повинні
бути виведені з обігу. Порядок виведення з обігу платіжних карток
визначається платіжною організацією платіжної системи.

Національний банк України
Департамент інформатизації

Заява
про присвоєння банку ідентифікатора емітента платіжних
карток внутрішньої платіжної системи
від "___"_______ вих. N_____
Назва банку______________________________________________________ __________________________________________________________________
Місцезнаходження ________________________________________________ __________________________________________________________________
Дата державної реєстрації ___________________ N _________________
Номер ліцензії на здійснення банківських операцій _______________
Код банку _______________________________________________________
Номер телефону __________________________________________________
Номер факсу _____________________________________________________
Адреса електронної пошти ________________________________________
Просимо присвоїти банку _____________________________________
ідентифікатор емітента платіжних карток внутрішньої платіжної
системи _________________________________________________________,
(назва платіжної системи) платіжною організацією якої є ___________________________________.
(назва, юридична адреса)
Додаток: копія Положення про внутрішню платіжну систему (для
одноемітентних платіжних систем) або угоди емітента з
платіжною організацією на виконання операцій з емісії
платіжних карток (для багатоемітентних платіжних систем).

Керівник (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.

Примітка. Заява друкується на бланку заявника.
( Додаток 2 в редакції Постанови Нацбанку N 331 ( z0588-00 ) від
21.08.2000 )on top