Document z0754-01, invalid, current version — Loss of force on April 26, 2004, on the basis - z0483-04

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 340 від 13.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
28 серпня 2001 р.
за N 754/5945

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 110 ( z0483-04 ) від 17.03.2004 )

Про затвердження Змін до Інструкції
про міжбанківські розрахунки в Україні

З метою приведення нормативно-правових актів Національного
банку України з питань здійснення міжбанківських розрахунків в
Україні у відповідність до Закону України "Про платіжні системи та
переказ грошей в Україні" ( 2346-14 ) Правління Національного
банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про міжбанківські
розрахунки в Україні, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 27.12.99 N 621 ( z0053-00 ) та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2000 за
N 53/4274 (зі змінами), що додаються. 2. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) доопрацювати
програмне забезпечення системи електронних платежів Національного
банку України щодо внесення змін до структури електронного
розрахункового документа. 3. Начальникам Операційного і територіальних управлінь
Національного банку України, банкам до 17.09.2001 доопрацювати
програмне забезпечення систем автоматизації банку щодо внесення
змін до структури електронного розрахункового документа. 4. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) довести зміст
цієї постанови після державної реєстрації до відома Операційного і
територіальних управлінь Національного банку України, банків для
керівництва та використання в роботі. 5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
начальників Операційного і територіальних управлінь Національного
банку України. 6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
В.о.Голови П.М.Сенищ
Погодження (візування) постанови Правління
Члени Правління Національного банку України
Перший заступник Голови Шаповалов А.В.
Заступник Голови Кротюк В.Л.
Заступник Голови Сенищ П.М.
Заступник Голови Солтис Я.Ф.
Директор Генерального департаменту
банківського нагляду Андрущенко П.В.
Начальник Головного управління
Національного банку України
в Автономній Республіці Крим Бурдюгов А.Ф.
Директор Департаменту монетарної політики Гребеник Н.І.
Директор Департаменту персоналу Іванюк І.М.
Директор Фінансового департаменту Кандибка О.М.
Директор Юридичного департаменту Пасічник В.В.
Головний бухгалтер - директор Департаменту
бухгалтерського обліку Ричаківська В.І.
Директор Департаменту інформатизації Савченко А.С.
Начальник Головного управління
Національного банку України по місту Києву
і Київській області Степаненко А.І.
Директор Департаменту
валютного регулювання Яременко С.О.
Керівники структурних підрозділів, виконавці проекту документа,
один з керівників Юридичного департаменту, редактор
Заступник директора Департаменту
платіжних систем - начальник управління Письменна Л.В.
Заступник директора
Департаменту інформатизації - Бендерський Ю.Л.
Заступник директора
Юридичного департаменту-
начальник управління Сєнніков В.А.
Редактор
Завідуюча сектором Черкащенко Н.І.
Головний юрисконсульт
Юридичного департаменту- Заруденко Л.Н.
Виконавець-головний економіст
Департаменту платіжних систем Погребна В.В.
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
13.08.2001 N 340
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2001 р.
за N 754/5945

Зміни
до Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні
( z0053-00 )
1. У тексті Інструкції слова "розрахунковий документ в
електронному вигляді" і "банківський документ в електронному
вигляді" в усіх відмінках замінити відповідно словами "електронний
розрахунковий документ" та "банківський електронний документ" у
відповідних відмінках.
2. У пункті 6 глави "Загальні положення": термін "Операційний день" та його визначення виключити; визначення терміну "Електронний розрахунковий документ"
викласти в такій редакції: "Електронний розрахунковий документ (міжбанківський
електронний розрахунковий документ) - документ на переказ,
сформований банком на підставі розрахункових документів банку,
клієнтів, документів на переказ готівки, доручень на договірне
списання, та представлений у формі електронних даних, що включають
відповідні реквізити документа, у тому числі й електронний
цифровий підпис"; доповнити пункт терміном такого змісту: "Електронний цифровий підпис (далі - ЕЦП) - сукупність даних,
отримана за допомогою криптографічного перетворення вмісту
електронного документа, яка дає змогу підтвердити його цілісність
та ідентифікувати особу, яка його підписала".
3. У главі "Міжбанківські розрахунки в грошовій одиниці
України": 3.1. У пункті 4.6 розділу 4: підпункт 4.6.2 викласти в такій редакції: "4.6.2. Електронний розрахунковий документ має вміщувати такі
обов'язкові реквізити: назва документа; номер документа; дата складання (число, місяць, рік); ознака дебет/кредит; сума; код платника, платник (назва), рахунок платника; код банку платника; код банку одержувача; код одержувача , одержувач (назва), рахунок одержувача; призначення платежу; ЕЦП; ідентифікатор ключа, що використаний для накладення ЕЦП. Відповідно до технології роботи СЕП електронний розрахунковий
документ має вміщувати технологічні реквізити, зокрема відмітку
про час оброблення цього документа"; підпункт 4.6.3 доповнити абзацами такого змісту: "САБ має забезпечити формування електронного розрахункового
документа із заповненням усіх обов'язкових реквізитів. Заповнення
обов'язкових реквізитів електронного розрахункового документа
виконується шляхом перенесення їх значень з паперового документа,
крім реквізиту "назва документа", який заповнюється не словами, а
умовним числовим кодом згідно з додатком 21 до цієї Інструкції. Якщо платник або одержувач є нерезидентом, то реквізит "код
платника" або "код одержувача" містить цифровий тризначний код
згідно з Класифікатором країн світу (без символу #). Якщо реквізит "код одержувача" платником не заповнено і при
цьому одержувачем є фізична особа, то банк заповнює цей реквізит
п'ятьма дев'ятками (99999)". 3.2. Абзац сьомий підпункту 4.8.2 пункту 4.8 розділу 4
викласти в такій редакції: "опис моделі бухгалтерського обліку, у тому числі (для
моделей із використанням ВПС) порядок проведення операцій за
відсутності (недостатності) коштів на кореспондентському рахунку
банку". 3.3. У пункті 4.10 розділу 4: абзац перший підпункту 4.10.1 доповнити реченням такого
змісту: "Архів електронних банківських документів зберігається на
зовнішніх носіях у формі, що дає змогу перевірити цілісність
електронних банківських документів на цих носіях"; абзац четвертий підпункту 4.10.2 доповнити словами: "з
обов'язковим виконанням перевірки цілісності даних на цьому
носії". 3.4. Пункт 7.1 розділу 7 доповнити абзацами такого змісту: "При здійсненні розрахунків через ВПС банк та його філії
зобов'язані дотримуватися таких вимог: початкові платежі від філії приймаються банком лише в межах
коштів на його кореспондентському рахунку; філія, початкові платежі якої не можуть бути прийняті банком
до виконання через відсутність (недостатність) коштів на
кореспондентському рахунку банку, не проводить списання коштів з
рахунку платника, а невиконані розрахункові документи платника
того самого дня обліковує на відповідному позабалансовому рахунку
та надсилає йому письмове повідомлення встановленої форми про
невиконання розрахункового документа із зазначенням причини
невиконання. Платник, отримавши повідомлення філії, для
забезпечення своїх прав щодо виконання розрахункових документів,
може вжити заходів відповідно до чинного законодавства". 3.5. Розділ 8 викласти в такій редакції: "Розділ 8. Строки виконання міжбанківських
(внутрішньобанківських) розрахунків 8.1. Міжбанківські розрахунки виконуються в строк до трьох
операційних днів і вважаються завершеними з часу зарахування
коштів на кореспондентський рахунок банку одержувача. 8.2. Внутрішньобанківські розрахунки виконуються в строк,
установлений внутрішніми нормативними актами банку, який не може
перевищувати двох операційних днів, та вважаються завершеними з
часу зарахування коштів на рахунок філії одержувача. 8.3. Відповідальність за порушення строків виконання
розрахунків визначається чинним законодавством".
4. Доповнити інструкцію додатком 21 такого змісту:
"Додаток 21
до Інструкції про міжбанківські
розрахунки в Україні
Перелік
умовних числових кодів документів
------------------------------------------------------------------ |N | | Умовний | |п/п| Назва документа |числовий код | | | | документа | |---+----------------------------------------------+-------------| | 1 |Платіжне доручення | 01 | |---+----------------------------------------------+-------------| | 2 |Платіжна вимога-доручення | 02 | |---+----------------------------------------------+-------------| | 3 |Грошовий чек | 03 | |---+----------------------------------------------+-------------| | 4 |Реєстр документів за акредитивом | 04 | |---+----------------------------------------------+-------------| | 5 |Вексель | 05 | |---+----------------------------------------------+-------------| | 6 |Меморіальний ордер | 06 | |---+----------------------------------------------+-------------| | 7 |Платіжна вимога | 07 | |---+----------------------------------------------+-------------| | 8 |Реєстр чеків | 09 | |---+----------------------------------------------+-------------| | 9 |Банківська платіжна картка | 11 | |---+----------------------------------------------+-------------| |10 |Об'ява на внесення готівки | 12 | |---+----------------------------------------------+-------------| |11 |Платіж банку-резидента України до шлюзу SWIFT | 81 | |---+----------------------------------------------+-------------| |12 |Платіж банку-резиденту України зі шлюзу SWIFT | 82 | |---+----------------------------------------------+-------------| |13 |Платіж між двома шлюзовими банками SWIFT | 83 | |---+----------------------------------------------+-------------| |14 |Платіж банку-резидента України до шлюзу СНД | 91 | |---+----------------------------------------------+-------------| |15 |Платіж банку резиденту України зі шлюзу СНД | 92 | |---+----------------------------------------------+-------------| |16 |Платіж між двома шлюзовими банками СНД | 93 | ------------------------------------------------------------------
Документи, що зазначені у переліку під порядковими номерами
1-10, на підставі яких здійснюються розрахунково-касові операції,
установлені нормативно-правовими актами Національного банку
України. Документи, що зазначені у переліку під порядковими номерами
11 - 16, використовуються відповідно до технології роботи СЕП у
разі здійснення обміну платежами з іншими платіжними системами".
Заступник директора
Департаменту платіжних
систем - начальник управління Л.В.Письменна
Заступник Голови П.М.Сенищ
Заступник директора Департаменту
інформатизації Ю.Л.Бендерський
Виконавець:
головний економіст Департаменту
платіжних систем В.В.Погребнаon top