Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України
Держмитслужба України; Order on July 21, 2008796
Document z0747-08, invalid, current version — Loss of force on August 31, 2012, on the basis - z1360-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
21.07.2008 N 796
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2008 р.
за N 747/15438
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 631 ( z1360-12 ) від 30.05.2012 }
Про внесення змін
до деяких наказів Держмитслужби України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби
N 216 ( z0468-11 ) від 17.03.2011 }

Відповідно до статей 89, 91, 93 та 187 Митного кодексу
України ( 92-15 ), пункту 8 статті 2 Указу Президента України від
24.10.2003 N 1209 ( 1209/2003 ) "Про заходи щодо підвищення
ефективної діяльності митної служби України", Законів України "Про
електронні документи та електронний документообіг" ( 851-15 ),
"Про електронний цифровий підпис" ( 852-15 ) і з метою прискорення
та спрощення здійснення митних процедур шляхом упровадження
електронного декларування товарів Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Держмитслужби України від 26.09.2007
N 800 ( z1166-07 ) "Про затвердження Порядку здійснення митного
контролю й митного оформлення товарів, які декларуються з поданням
вантажної митної декларації в електронному вигляді",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.2007 за
N 1166/14433 (далі - наказ), такі зміни:
1.1. Заголовок наказу ( z1166-07 ) викласти в такій редакції: "Про митний контроль та митне оформлення товарів, які
декларуються з поданням вантажної митної декларації та документів
контролю за переміщенням товарів у електронному вигляді".
1.2. Пункт 1 наказу ( z1166-07 ) викласти в такій редакції: "1. Затвердити Порядок здійснення митного контролю та митного
оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної
декларації та документів контролю за переміщенням товарів в
електронному вигляді, що додається".
1.3. Пункт 2 наказу ( z1166-07 ) викласти в такій редакції:
"2. Установити, що запровадження цього Порядку здійснюється
поетапно.
2.1. На першому етапі з метою напрацювання позитивних
результатів цей Порядок застосовуватиметься в частині подання та
оформлення документів контролю за переміщенням товарів
(попереднього повідомлення та попередньої митної декларації) в
електронному вигляді. Перший етап запроваджується з 01.09.2008.
2.2. На другому етапі з урахуванням готовності митних органів
цей Порядок запроваджується в повному обсязі для визначеного
Держмитслужбою України переліку митних режимів, видів транспорту,
товарів і кола митних органів. Другий етап запроваджується окремим
наказом Держмитслужби України".
1.4. Пункт 3 наказу ( z1166-07 ) виключити. У зв'язку з цим
пункти 4-7 уважати відповідно пунктами 3-6.
1.5. Пункт 5 виключити. У зв'язку з цим пункт 6 вважати
пунктом 5.
1.6. У пункті 5 наказу ( z1166-07 ): 1.6.1. Підпункт 5.1 викласти в такій редакції: "5.1. Наказом митного органу визначити підрозділи, посадові
особи яких проводитимуть митний контроль і митне оформлення
товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації
та документів контролю за переміщенням товарів в електронному
вигляді, і нестимуть відповідальність за виконання покладених на
них функцій".
1.6.2. Підпункт 5.3 виключити.
1.7. Доповнити наказ ( z1166-07 ) пунктом 6 такого змісту: "6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Пашка П.В.".
2. Унести до Порядку здійснення митного контролю й митного
оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної
декларації в електронному вигляді, затвердженого наказом
Держмитслужби України від 26.09.2007 N 800 ( z1166-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.2007 за
N 1166/14433, такі зміни:
2.1. Заголовок цього Порядку ( z1166-07 ) викласти в такій
редакції: "Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації
та документів контролю за переміщенням товарів (попереднього
повідомлення та попередньої митної декларації) в електронному
вигляді".
2.2. У розділ I: 2.2.1. У пункті 1 слово та цифри "статті 187" замінити
словами та цифрами "статей 89, 91, 93 та 187".
2.2.2. Пункт 2 після слів "вантажної митної декларації"
доповнити словами "й документів контролю за переміщенням товарів".
2.2.3. У пункті 3: абзац шостий після слів "ЕВМД" доповнити словами "ЕПП та
ЕПД"; доповнити пункт абзацами сьомим та восьмим такого змісту: "ЕПП - попереднє повідомлення, що подається декларантом
митному органу тільки в електронному вигляді та підписане ЕЦП
декларанта; ЕПД - попередня митна декларація, яка подається декларантом
митному органу тільки в електронному вигляді та підписана ЕЦП
декларанта". У зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно
абзацами дев'ятим та десятим. 2.2.4. У пункті 4 слова "та які уклали з митним органом
договір про застосування вантажної митної декларації в
електронному вигляді" виключити.
2.2.5. Пункти 6 та 8 після слів "ЕВМД" доповнити словами
"ЕПП, ЕПД".
2.2.6. Доповнити пунктом 9 такого змісту: "9. ЕПП та ЕПД є документами контролю за переміщенням товарів
і використовуються у випадках, визначених законодавством з питань
митної справи, при ввезенні товарів на митну територію України".
2.3. Доповнити Порядок ( z1166-07 ) після розділу IV розділом
V такого змісту:
"V. Порядок подання й оформлення документів контролю
за переміщенням товарів в електронному вигляді
1. Порядок подання й оформлення ЕПП:
1.1. Декларант заповнює ЕПП відповідно до порядку заповнення
та використання попереднього повідомлення митного органу про намір
увезти товари на митну територію України, що визначається
Держмитслужбою України, а також формує авторизоване повідомлення,
засвідчене ЕЦП, і передає його митному органу електронною поштою у
складі авторизованого повідомлення, засвідченого ЕЦП, з робочого
місця декларанта до ПІК.
1.2. ПІК в автоматичному режимі здійснює обробку ЕПП
відповідно до розділу III Порядку.
1.3. У разі позитивних результатів перевірки ПІК: реєструє ЕПП з присвоєнням йому реєстраційного номера, чим
підтверджує поставлення ЕПП на контроль в Єдиній автоматизованій
інформаційній системі Держмитслужби України; формує та направляє декларантові протокол, який містить
реєстраційний номер ЕПП з діапазону номерів, зарезервованих митним
органом.
1.4. У разі негативних результатів перевірки ПІК формує та
направляє декларантові протокол, який містить перелік помилок в
ЕПП.
2. Порядок подання й оформлення ЕПД:
2.1. Декларант заповнює ЕПД відповідно до порядку заповнення
попередньої вантажної митної декларації, що визначається
Держмитслужбою України. Подання й оформлення ЕПД здійснюється в порядку, визначеному
розділами II-IV Порядку.
2.2. Оформлена ПМО ЕПД з присвоєним їй реєстраційним номером
(з діапазону номерів, зарезервованих митним органом) ставиться на
контроль в Єдиній автоматизованій інформаційній системі
Держмитслужби України.
3. Реєстраційний номер ЕПП і ЕПД використовується як
ідентифікаційний номер документа контролю за переміщенням товарів
при здійсненні такого контролю митницею відправлення". У зв'язку з цим розділ V вважати відповідно розділом VI.
{ Пункт 3 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Державної митної служби N 669 ( z0967-07 ) від
08.08.2007, до якого вносились зміни } 3. Пункт 1 розділу I
Порядку визначення підприємств, до товарів яких може
застосовуватися процедура електронного декларування, затвердженого
наказом Держмитслужби України від 08.08.2007 N 669 ( z0967-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2007 за
N 967/14234, викласти в такій редакції:
"1. Цей Порядок розроблено на виконання абзацу третього
пункту 10 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574
( 574-97-п ), пункту 8 статті 2 Указу Президента України від
24.10.2003 N 1209 ( 1209/2003 ) "Про заходи щодо підвищення
ефективності діяльності митної служби України" та з метою
визначення підприємств, до товарів яких може застосовуватися
процедура електронного декларування".
4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби
України від 12.12.2005 N 1220 ( z1505-05 ) "Про затвердження
Інструкції із заповнення та використання попереднього повідомлення
в електронному вигляді", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 15.12.2005 за N 1505/11785 (зі змінами).
5. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) протягом
30 днів після офіційного опублікування цього наказу доопрацювати
програмне забезпечення з урахуванням вимог Порядку здійснення
митного контролю та митного оформлення товарів, які декларуються з
поданням вантажної митної декларації та документів контролю за
переміщенням товарів (попереднього повідомлення та попередньої
митної декларації) в електронному вигляді ( z1166-07 ).
6. Департаменту декларування та митних режимів
(Науменко В.П.) і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
7. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів
після офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Пашка П.В.
Голова Служби В.І.Хорошковський
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Заступник Міністра юстиції
України В.В.Лутковськаon top