Про деякі питання атестації інженерів технічного нагляду
Мінрегіонбуд; Order, Regulation, Sample [...] on June 9, 2009224
Document z0738-09, invalid, current version — Loss of force on August 1, 2011, on the basis - z0878-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
09.06.2009 N 224
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 2009 р.
за N 738/16754
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
N 93 ( z0878-11 ) від 25.06.2011 }
Про деякі питання атестації
інженерів технічного нагляду
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
з питань житлово-комунального господарства
N 609 ( z0020-10 ) від 16.12.2009 }

Відповідно до статті 11 Закону України "Про архітектурну
діяльність" ( 687-14 ), Порядку здійснення технічного нагляду під
час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 903 ( 903-2007-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Утворити Архітектурно-будівельну атестаційну комісію
інженерів технічного нагляду.
2. Затвердити Положення про Архітектурно-будівельну
атестаційну комісію інженерів технічного нагляду, що додається.
3. Затвердити зразок кваліфікаційного сертифіката інженера
технічного нагляду (далі - кваліфікаційний сертифікат), що
додається. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 609 ( z0020-10 ) від
16.12.2009 }
4. Особа, що здійснює технічний нагляд (інженер технічного
нагляду) повинна мати кваліфікаційний сертифікат та особисту
печатку інженера технічного нагляду. { Наказ доповнено пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 609 ( z0020-10 ) від
16.12.2009 }
5. Управлінню розробки та реалізації державних житлових
програм (Непомнящий О.М.) в установленому законодавством порядку
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Ісаєнка Д.В.
Міністр В.Куйбіда
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінрегіонбуду
09.06.2009 N 224
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 2009 р.
за N 738/16754

ПОЛОЖЕННЯ
про Архітектурно-будівельну атестаційну комісію
інженерів технічного нагляду

I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає механізм утворення і загальні
засади функціонування Архітектурно-будівельної атестаційної
комісії інженерів технічного нагляду (далі - Комісія), її
компетенцію, організацію діяльності, порядок прийняття Комісією
рішень, статус і повноваження її членів, інші положення.
1.2. У своїй роботі Комісія керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами,
нормативними документами та цим Положенням.
II. Механізм утворення та загальні засади
функціонування Комісії
2.1. Комісія утворюється та діє при Мінрегіонбуді.
2.2. До складу Комісії входять представники Мінрегіонбуду,
громадських організацій, а також спеціалізованих установ та
організацій, фахівці з питань здійснення технічного нагляду за
будівництвом об'єктів архітектури (за їх згодою).
2.3. Персональний склад Комісії, а також зміни до нього
затверджуються Мінрегіонбудом.
III. Компетенція Комісії
3.1. До компетенції Комісії належать: 3.1.1 атестація інженерів технічного нагляду; 3.1.2 встановлення рівня кваліфікації, визначення
спеціалізації інженерів технічного нагляду; 3.1.3 видача, обґрунтована відмова у видачі чи позбавлення
кваліфікаційних сертифікатів інженера технічного нагляду (далі -
кваліфікаційний сертифікат); 3.1.4 видача дублікатів кваліфікаційних сертифікатів у разі
їх втрати або пошкодження; 3.1.5 ведення Реєстру інженерів технічного нагляду, що
отримали кваліфікаційний сертифікат; 3.1.6 забезпечення оприлюднення списків інженерів технічного
нагляду, що отримали кваліфікаційний сертифікат, в мережі
Інтернет; 3.1.7 ініціювання внесення Мінрегіонбудом змін до цього
Положення; 3.1.8 розгляд заяв осіб, що мають намір отримати
кваліфікаційний сертифікат; 3.1.9 затвердження типового ескізу особистої печатки інженера
технічного нагляду та його опису за погодженням з Міністерством
внутрішніх справ України; { Пункт 3.1 доповнено підпунктом 3.1.9 згідно з Наказом
Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 609
( z0020-10 ) від 16.12.2009 }
3.1.10 прийняття рішень стосовно організаційно-технічного,
методичного, правового, іншого забезпечення її діяльності та з
інших питань, що належать до компетенції Комісії.
3.2. При встановленні рівня кваліфікації Комісія керується
кваліфікаційними вимогами для інженерів з нагляду за будівництвом
(інженерів з технічного нагляду), визначеними Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64),
затвердженим наказом Державного комітету будівництва, архітектури
та житлової політики України від 13.10.99 N 249 ( v0249241-99 ).
IV. Забезпечення діяльності Комісії
4.1. Організаційно-технічне, методичне, правове та інше
забезпечення діяльності Комісії здійснює уповноважена нею
організація, яка є робочим органом Комісії. Робочий орган Комісії
уповноважується на період діяльності Комісії. { Пункт 4.1 в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 609 ( z0020-10 ) від
16.12.2009 }
4.2. Координацію діяльності робочого органу Комісії здійснює
її відповідальний секретар, який є членом Комісії та представником
її робочого органу. { Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 609 ( z0020-10 ) від
16.12.2009 }
4.3. Відповідальний секретар підконтрольний та підзвітний
голові Комісії.
4.4. Відповідальний секретар: 4.4.1 вживає всіх необхідних заходів, спрямованих на
забезпечення діяльності Комісії, зокрема забезпечує розроблення та
подання на затвердження Комісії регламенту її діяльності; { Підпункт 4.4.1 пункту 4.4 в редакції Наказу Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 609 ( z0020-10 ) від
16.12.2009 }
4.4.2 за дорученням голови Комісії представляє Комісію у
відносинах з фізичними та юридичними особами; 4.4.3 виконує доручення голови Комісії; 4.4.4 забезпечує належну організацію проведення засідань
Комісії; 4.4.5 забезпечує розроблення порядку проведення засідань
Комісії та рішень Комісії; 4.4.6 разом з головою Комісії підписує рішення Комісії.
V. Порядок прийняття рішень Комісії
5.1. Формою діяльності Комісії є її засідання. Засідання
Комісії проводяться в установленому нею порядку.
5.2. За результатами розгляду Комісією питань, що належать до
її компетенції, приймаються рішення.
5.3. Загальна кількість членів Комісії становить одинадцять
осіб.
5.4. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів,
що були присутні на засіданні Комісії. Засідання вважається
правомочним, якщо на ньому були присутні більше половини членів
Комісії від її затвердженого персонального складу.
5.5. У разі рівного розподілу голосів членів голова Комісії
має право вирішального голосу у прийнятті рішень Комісією.
5.6. Рішення Комісії підписуються її головою та
відповідальним секретарем.
VI. Статус та повноваження членів Комісії
6.1. Члени Комісії діють на громадських засадах.
6.2. Під час голосування члени Комісії є рівними, вільними і
незалежними у прийнятті ними рішень.
6.3. Члени Комісії мають право: 6.3.1 ініціювати внесення на розгляд Комісії питань, що
належать до її компетенції; 6.3.2 знати дату, час та місце проведення засідань Комісії; 6.3.3 бути ознайомленими з порядком денним та матеріалами, що
виносяться на розгляд Комісії; 6.3.4 висловлювати свої думки, пропозиції, зауваження тощо з
питань, що розглядаються на засіданнях Комісії; 6.3.5 задавати питання особам, що є присутніми на засіданнях
Комісії.
6.4.Члени Комісії повинні: 6.4.1 брати участь у діяльності Комісії; 6.4.2 голосувати на засіданнях Комісії; 6.4.3 бути об'єктивними та неупередженими під час
голосування; 6.4.4 завчасно інформувати Комісію про неможливість прибуття
на її засідання.
6.5. Комісію очолює її голова. Головою Комісії за посадою є
заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України.
6.6. Голова Комісії: 6.6.1 здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії; 6.6.2 відкриває, проводить та закриває засідання Комісії; 6.6.3 затверджує порядок денний засідань Комісії; 6.6.4 розподіляє обов'язки між членами Комісії; 6.6.5 підписує кваліфікаційні сертифікати, рішення, листи та
інші документи Комісії.
6.7. У період відсутності голови Комісії виконання його
обов'язків здійснює заступник голови Комісії.
Начальник Управління
розробки та реалізації
державних житлових програм О.М.Непомнящий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінрегіонбуду
09.06.2009 N 224

ЗРАЗОК
кваліфікаційного сертифіката
інженера технічного нагляду

------------------------------------------------------------------ | (Державний | | Герб | | України) | | | | МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ | | АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ ІНЖЕНЕРІВ | | ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ | | _____________________________________________________________ | | Серія _______ N _____________ | | | | | | КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ ІНЖЕНЕРА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ | | | |Виданий _____________________________________________________ | | (прізвище, ім'я, по батькові) | | | |в тому, що він (вона) пройшов (ла) професійну атестацію інженера| |технічного нагляду, та підтверджує рівень його (її) | |кваліфікації. Власник цього кваліфікаційного сертифіката має | |право здійснювати технічний нагляд за будівництвом об'єктів | |архітектури. | | | |Категорія: __________________________________ | | | |Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням | |Архітектурно-будівельної атестаційної комісії інженерів | |технічного нагляду від ____________ N __________ | | | |Зареєстрований у Реєстрі інженерів технічного нагляду | |____________ 20___ р. за N ______________ | | | |Дійсний до ____________ 20___ р. | | | |Дата видачі ____________ 20___ р. | | | |Голова (заступник голови) | |Архітектурно-будівельної | |атестаційної комісії | |інженерів технічного | |нагляду ___________ _____________________ | | (підпис) (прізвище, ім'я, | | по батькові) | | М.П. | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
розробки та реалізації
державних житлових програм О.М.Непомнящийon top