Document z0732-18, valid, current version — Adoption on May 31, 2018
( Last event — Entry into force, gone July 21, 2018. Take a look at the history? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

31.05.2018  № 1508


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2018 р.
за № 732/32184

Про затвердження Змін до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

Відповідно до пункту 14 частини п’ятої та частини шостої статті 12, частин третьої та сьомої статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24 березня 2016 року № 388, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 606/28736 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 травня 2017 року № 1872), що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника С.В. Рекрут.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
31 травня 2018 року № 1508


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2018 р.
за № 732/32184

ЗМІНИ
до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

1. У пункті 1 розділу ІІ:

1) абзац третій викласти у такій редакції:

«гарантійний внесок - визначений рішенням Фонду щодо затвердження умов продажу активу(ів) (майна) вид забезпечення виконання зобов’язань учасника відкритих торгів (аукціону) (потенційного покупця) з підписання протоколу відкритих торгів (аукціону), укладання договору купівлі-продажу активу (майна), розрахунків або придбання активів (майна) банку, що ліквідується, та оплати винагороди організатора відкритих торгів (аукціону) шляхом внесення учасниками грошових коштів на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціону) (оператора електронного майданчика) та/або надання електронної банківської гарантії на користь банку, розмір яких розраховується у процентному відношенні, визначеному Фондом, від початкової ціни (ціни реалізації), порядок отримання та повернення яких встановлюється Фондом. Електронна банківська гарантія має бути видана на строк до дати граничного терміну укладення договору, визначеного цим Положенням, але не більше ніж 20 робочих днів;»;

2) в абзаці двадцять п’ятому слова «банки та банківську» замінити словами «банки і банківську».

2. У розділі VІІ:

1) пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Для участі у відкритих торгах (аукціоні) потенційний покупець має внести організатору відкритих торгів (аукціону) грошові кошти, розмір яких встановлюється Фондом, та/або надати електронну банківську гарантію, яка передбачає строк для оплати вимоги не більше трьох робочих днів і бенефіціарами за якою є банк (кілька банків), майно (активи) якого (яких) виставляється для продажу, у розмірі грошового забезпечення (покриття) за мінусом винагороди організатора торгів (аукціону).

Після виконання переможцем відкритих торгів (аукціону) зобов’язань з підписання протоколу відкритих торгів (аукціону), повного розрахунку за відповідні активи (майно) та укладання відповідного(их) договору(ів) у встановлені Фондом строки:

у разі надання гарантійного внеску у вигляді грошових коштів, внесених на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціону), - кошти повертаються організатором відкритих торгів (аукціону) переможцю за вирахуванням встановленої Фондом винагороди організатора відкритих торгів (аукціону), але не раніше отримання підтвердження від банку(ів), що ліквідується(ються), про укладення договору(ів) та повний розрахунок за відповідні активи (майно) з боку такого переможця;

у разі надання електронної банківської гарантії - така гарантія припиняється.

У разі невиконання переможцем відкритих торгів (аукціону) зобов’язань з підписання протоколу відкритих торгів (аукціону), повного розрахунку за відповідні активи (майно) та укладання відповідного(их) договору(ів) у встановлені Фондом строки банк-гарант за вимогою банку(ів), активи (майно) якого(их) виставлялися для продажу, та відповідно до умов наданої електронної банківської гарантії сплачує кошти такому (таким) банку(ам).

Гарантійний внесок (крім електронної банківської гарантії) повертається іншим учасникам відкритих торгів (аукціону), які не були визнані переможцями.»;

2) у пункті 5:

в абзаці першому слова «гарантійний внесок перераховується» замінити словами «кошти, що надійшли як забезпечення виконання зобов’язань учасника відкритих торгів (аукціону) (потенційного покупця), перераховуються»;

друге речення абзацу другого викласти у такій редакції: «Кошти, що надійшли як забезпечення виконання зобов’язань учасника відкритих торгів (аукціону) (потенційного покупця), перераховуються банку(ам), активи (майно) якого(их) виставлялися для продажу.»;

3) пункт 10 викласти у такій редакції:

«10. У разі якщо:

після максимального зниження початкової ціни / ціни реалізації та/або проведення максимальної кількості відкритих торгів (аукціонів), встановлених рішенням виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу відповідних активів (майна), відкриті торги (аукціон) не відбулися, уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку протягом 10 робочих днів (для активів (майна), які були виставлені на продаж на відкриті торги (аукціони) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій, цінової пропозиції та не були продані, - протягом 30 робочих днів) з дати проведення таких торгів (аукціонів) забезпечує повторне подання до Фонду пропозиції щодо продажу відповідних активів (майна);

переможець відкритих торгів (аукціону) відмовляється від підписання протоколу відкритих торгів (аукціону), укладання договору купівлі-продажу активів (майна), розрахунків або придбання активів (майна), уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку протягом 10 робочих днів (для активів (майна), які були виставлені на продаж на відкриті торги (аукціони) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій, цінової пропозиції та не були продані, - протягом 30 робочих днів) з дати прийняття банком рішення про неповернення такому переможцю гарантійного внеску забезпечує повторне подання до Фонду пропозиції щодо продажу відповідних активів (майна).».

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєваon top