Document z0730-01, invalid, current version — Loss of force on November 7, 2011, on the basis - z1203-11

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 275 від 17.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
від 21 серпня 2001 р.
за N 730/5921
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 306 ( z1203-11 ) від 08.09.2011 }
Про затвердження Положення про порядок видачі банкам
банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій
на виконання окремих операцій
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 265 ( z0538-03 ) від 18.06.2003
N 489 ( z1079-03 ) від 12.11.2003
N 112 ( z0445-04 ) від 17.03.2004
N 167 ( z0590-05 ) від 16.05.2005
N 373 ( z1289-05 ) від 12.10.2005
N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006
N 374 ( z1079-06 ) від 25.09.2006
N 228 ( z0822-08 ) від 06.08.2008
N 446 ( z0799-09 ) від 04.08.2009
N 273 ( z0471-10 ) від 09.06.2010
N 209 ( z0850-11 ) від 24.06.2011
N 281 ( z1054-11 ) від 15.08.2011 }

Згідно зі статтею 7 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та Законом України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) з метою приведення нормативно-правових
актів Національного банку України про регулювання діяльності
банків у відповідність до Закону України "Про банки і банківську
діяльність" Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про порядок видачі банкам банківських
ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих
операцій (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок
видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій,
затверджене постановою Правління Національного банку України від
06.05.98 N 181 ( z0373-98 ), зареєстрованою в Міністерстві юстиції
України 10.06.98 за N 373/2813.
3. Генеральному департаменту банківського нагляду
(П.В.Андрущенко) у місячний строк з дати набрання чинності цією
постановою розробити графік проведення переоформлення ліцензій на
здійснення банківських операцій на банківські ліцензії і письмові
дозволи та довести його до відома територіальних управлінь
Національного банку України та банків.
4. Генеральному департаменту банківського нагляду
(П.В.Андрущенко) разом з територіальними управліннями
Національного банку України в строки, визначені Законом України
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та постановою
Правління Національного банку України від 07.03.2001 N 102
( z0283-01 ) "Про встановлення перехідних строків виконання вимог
Закону України "Про банки і банківську діяльність" (зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 27.03.2001 за N 283/5474),
переоформити банкам раніше отримані ліцензії на здійснення
банківських операцій на банківські ліцензії та письмові дозволи,
передбачені Законом України "Про банки і банківську діяльність". Банки, які мають наявний регулятивний капітал від 3 до 5
млн.євро та філії і територіально відокремлені безбалансові
відділення за межами області свого місцезнаходження, зобов'язані
до 17.01.2003 збільшити регулятивний капітал до розміру не менше
ніж 5 млн.євро або припинити діяльність таких підрозділів. Банки, які мають наявний регулятивний капітал від 1 до 3
млн.євро та філії і територіально відокремлені безбалансові
відділення за межами області свого місцезнаходження, зобов'язані
до 17.01.2003 збільшити регулятивний капітал до розміру не менше
ніж 5 млн.євро або припинити діяльність таких підрозділів. Якщо
регулятивний капітал банків становитиме менше ніж 3 млн.євро, то
вони підлягають реорганізації або ліквідації. Банки, які мають наявний регулятивний капітал від 1 до 3
млн.євро та не мають філій і територіально відокремлених
безбалансових відділень за межами області свого місцезнаходження,
зобов'язані до 17.01.2003 збільшити регулятивний капітал до
розміру не менше ніж 3 млн.євро. В іншому разі такі банки
підлягають реорганізації або ліквідації.
5. Банкам згідно з наявними у них ліцензіями на здійснення
банківських операцій визначити перелік операцій, на здійснення
яких відповідно до статті 47 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) їм необхідно мати письмовий
дозвіл Національного банку України, та згідно з графіком,
доведеним Генеральним департаментом банківського нагляду,
звернутися до Генерального департаменту банківського нагляду або
до територіальних управлінь Національного банку України за їх
місцезнаходженням з клопотанням про переоформлення наявних
ліцензій на здійснення банківських операцій на банківські ліцензії
та письмові дозволи. Банкам у місячний строк з дня отримання ними банківських
ліцензій та письмових дозволів на здійснення операцій визначити
перелік операцій, здійснення яких у межах отриманих банківських
ліцензій та письмових дозволів вони делегують своїм філіям, та
переоформити раніше видані їм дозволи, за погодженням з
територіальними управліннями Національного банку України за
місцезнаходженням філій.
6. Постанова набирає чинності через десять днів після її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
7. Вимоги Положення про порядок видачі банкам банківських
ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих
операцій щодо надання банківським корпораціям банківських
ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих
операцій набирають чинності з 1 січня 2002 року.
8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови В.Л.Кротюка, Генеральний департамент
банківського нагляду (П.В.Андрущенко) та начальників
територіальних управлінь Національного банку України.
Голова В.С.Стельмах
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
від 17.07.2001 за N 275
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2001 р.
за N 730/5921
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі банкам
банківських ліцензій, письмових дозволів
та ліцензій на виконання окремих операцій
( У тексті Положення та в додатках до нього слова "Генеральний
департамент банківського нагляду" у всіх відмінках замінено
словами "Департамент реєстрації та ліцензування банків" у
відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку
N 373 ( z1289-05 ) від 12.10.2005 )
З метою підвищення надійності та стабільності банківської
системи України, забезпечення захисту інтересів кредиторів,
вкладників банків, а також згідно із законами України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та іншими законами і нормативно-правовими
актами України Національний банк України (далі - Національний
банк) визначає порядок видачі банкам та банківським корпораціям
банківських ліцензій, письмових дозволів і ліцензій на виконання
окремих операцій.
Глава 1. Загальні положення для банків і банківських
корпорацій
1.1. Це Положення встановлює порядок і умови видачі банкам і
банківським корпораціям (1) банківських ліцензій на здійснення
банківських операцій та письмових дозволів на здійснення інших
операцій і банківським корпораціям - ліцензій на виконання окремих
операцій, а також визначає умови, за яких Національний банк може
відмовити у видачі банківської ліцензії, письмового дозволу,
ліцензій на виконання окремих операцій. (1) - Далі в цьому Положенні під словом "банк" слід розуміти
банк та банківську корпорацію, крім випадків, коли мова йде
безпосередньо про банківську корпорацію.
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються відповідно до
визначень, наведених у Законі України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ). Окремо визначаються такі терміни: письмовий дозвіл Національного банку - документ, який видає
Національний банк у порядку і на умовах, визначених Законом
України "Про банки і банківську діяльність" та цим Положенням, на
підставі якого банки мають право здійснювати окремі операції,
передбачені статтею 47 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ); ліцензія на виконання окремої операції для банківської
корпорації - документ, який видає Національний банк банківській
корпорації в порядку і на умовах, визначених Законом України "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та цим Положенням,
виходячи з розміру зведеного (консолідованого) регулятивного
капіталу банків - учасників банківської корпорації, та на підставі
якого банківська корпорація має право на виконання окремої
операції. 1.3. Банк має право здійснювати банківську діяльність лише
після отримання банківської ліцензії. Банк має право розпочати здійснювати операції лише за умови
дотримання вимог чинних законодавчих актів України та
нормативно-правових актів Національного банку України, якими
визначаються умови для здійснення відповідних операцій (у тому
числі щодо наявності технічних умов, спеціальних підрозділів, їх
керівників, відповідних спеціалістів та внутрішніх положень, що
регламентують порядок здійснення операцій). Банки, філії банків здійснюють банківську діяльність у
порядку, визначеному Законом України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), нормативно-правовими актами Національного
банку, та відповідно до них розробленими статутами, внутрішніми
положеннями банків.

{ Абзац четвертий пункту 1.3 глави 1 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 228 ( z0822-08 ) від 06.08.2008 }

1.4. Без отримання банківської ліцензії не дозволяється
одночасно здійснювати діяльність із залучення вкладів та інших
коштів, що підлягають поверненню, і надання кредитів, а також
вести рахунки. Особи, винні у здійсненні банківської діяльності
без банківської ліцензії, несуть кримінальну, цивільну чи
адміністративну відповідальність згідно із законодавством України. 1.5. Національний банк надає єдиний письмовий дозвіл на
здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 частини другої та
пунктами 1-6 частини четвертої статті 47 Закону України "Про банки
і банківську діяльність" ( 2121-14 ), на підставі якого банки
мають право здійснювати одну, кілька або всі операції згідно з
переліком цих операцій, зазначеним у письмовому дозволі, за умови
дотримання банком вимог глави 5 цього Положення. 1.6. Документи, що подаються до Національного банку
відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською
мовою. Не приймаються до розгляду документи, у яких є дописування,
закреслені слова чи інші виправлення; документи, текст яких
неможливо прочитати внаслідок пошкодження. 1.7. Після отримання банківської ліцензії (письмового
дозволу) банк зобов'язаний протягом усього часу дії банківської
ліцензії дотримуватися ліцензійних вимог, у тому числі щодо
розміру регулятивного капіталу. { Пункт 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 228 ( z0822-08 ) від 06.08.2008 }
Глава 2. Операції, що можуть виконувати банки на підставі
отриманих банківської ліцензії та письмового
дозволу
2.1. На підставі банківської ліцензії банки мають право
здійснювати такі банківські операції: приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і
банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих
рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів
на них; розміщення залучених коштів від свого імені, на власних
умовах та на власний ризик. 2.2. За наявності банківської ліцензії банки мають право без
отримання письмового дозволу здійснювати такі операції та угоди: надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від
третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; придбання або відчуження права вимоги на виконання
зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані
послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом
платежів (факторинг); { Абзац третій пункту 2.2 глави 2 в редакції
Постанови Національного банку N 273 ( z0471-10 ) від 09.06.2010 } лізинг; послуги з відповідального зберігання та надання в оренду
(майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та документів; ( Абзац п'ятий пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 167 ( z0590-05 ) від 16.05.2005 )
випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та
інших оборотних платіжних інструментів; випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з
використанням цих карток; надання консультаційних та інформаційних послуг щодо
банківських операцій. 2.3. За наявності банківської ліцензії та за умови отримання
письмового дозволу Національного банку банки мають право
здійснювати такі операції:

{ Підпункт 1 пункту 2.3 глави 2 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 281 ( z1054-11 ) від 15.08.2011 }

2) емісію власних цінних паперів; 3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за
дорученням клієнтів; 4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого
імені (уключаючи андеррайтинг); 5) здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших
юридичних осіб; 6) здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження)
державної та іншої грошової лотереї; 7) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів; 8) операції за дорученням клієнтів або від свого імені: з інструментами грошового ринку; з інструментами, що базуються на обмінних курсах та
відсотках; фінансовими ф'ючерсами та опціонами; 9) довірче управління коштами та цінними паперами за
договорами з юридичними та фізичними особами; 10) депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів. { Пункт 2.3 глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 446
( z0799-09 ) від 04.08.2009 }

{ Пункт 2.4 глави 2 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 281 ( z1054-11 ) від 15.08.2011 }

2.5. Діяльність, що регулюється нормативно-правовими актами
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і на
здійснення якої потрібно мати її ліцензію, може здійснюватися
банком лише після отримання ліцензії цієї комісії, що видається у
порядку, визначеному чинним законодавством України. 2.6. Банкам забороняється діяльність у сфері матеріального
виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних, ювілейних
і інвестиційних монет) та страхування, крім виконання функцій
страхового посередника.
2.7. За наявності банківської ліцензії та за умови отримання
письмового дозволу Національного банку спеціалізовані розрахункові
(клірингові) банки мають право здійснювати такі банківські
операції: відкриття та ведення рахунків клієнтів (резидентів та
нерезидентів) і банків-кореспондентів (резидентів та нерезидентів)
у національній та іноземній валютах з метою забезпечення їх
розрахунків за угодами, укладеними третіми особами на біржовому та
позабіржовому ринках, а також інших розрахунків за взаємними
зобов'язаннями третіх сторін; купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних
паперів, а також операції з ними, що пов'язані з виконанням
доручень клієнтів та банків-кореспондентів, підтриманням
ліквідності ринку і виконанням зобов'язань учасників біржових та
позабіржових угод; видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх
осіб, що передбачають виконання в грошовій формі за умови, що
надання таких зобов'язань пов'язано з процедурою гарантування
виконання укладених на біржовому і позабіржовому ринках угод та за
дорученням клієнтів; залучення коштів, цінних паперів та інших активів клієнтів та
банків-кореспондентів для виконання укладених на біржовому та
позабіржовому ринках угод або за дорученням клієнтів; вкладання коштів у статутні фонди інших юридичних осіб
обмежується вкладанням коштів у статутні фонди бірж,
позабіржових/торговельних систем, депозитаріїв та установ, що
займаються клірингом і розрахунками на біржовому та позабіржовому
ринках; надання та отримання кредитів на міжбанківському ринку - у
межах регулятивного капіталу банку; клірингові операції - за угодами на всіх сегментах
фінансового ринку. ( Главу 2 доповнено пунктом 2.7 згідно з Постановою Національного
банку N 489 ( z1079-03 ) від 12.11.2003 )
2.8. Спеціалізованим розрахунковим (кліринговим) банкам не
дозволяється: залучати кошти від населення на депозити; залучати міжбанківські кредити для проведення власних
активних операцій; брати на себе ризики третіх осіб шляхом видачі гарантій та
поручительств, окрім випадків, пов'язаних з проведенням
відповідних розрахунків за угодами, укладеними цими особами на
організаційно оформлених ринках. ( Главу 2 доповнено пунктом 2.8 згідно з Постановою Національного
банку N 489 ( z1079-03 ) від 12.11.2003 )
Глава 3. Умови, дотримання яких надає банку право отримати
банківську ліцензію
3.1. Національний банк видає банку банківську ліцензію у разі
дотримання ним таких обов'язкових умов: а) наявність на час звернення банку з клопотанням про видачу
банківської ліцензії повністю сплаченого зареєстрованого
статутного капіталу, розмір якого повинен бути не меншим, ніж
установлений статтею 31 Закону України "Про банки і банківську
діяльність ( 2121-14 )". Перерахування розміру статутного капіталу в гривні
здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти,
установленим Національним банком на день укладення установчого
договору; { Підпункт "а" пункту 3.1 глави 3 в редакції Постанови
Національного банку N 228 ( z0822-08 ) від 06.08.2008 }
б) банк має бути забезпечений належним банківським
обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та
комунікаційними засобами, потрібними для здійснення банківських
операцій і захисту інформації/документів від підроблення,
викривлення та знищення, ведення бухгалтерського обліку та
складання щоденного балансу і відповідної статистичної звітності,
а також якісного проведення розрахунків та участі в системі
електронних платежів Національного банку, що відповідають вимогам
нормативно-правових актів Національного банку, а також
нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників -
фізичних осіб та надання звітності; ( Підпункт "б" пункту 3.1
глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 167
( z0590-05 ) від 16.05.2005 ) в) наявність у банку приміщення (у тому числі касового
вузла), технічний стан та організація охорони якого відповідають
вимогам нормативно-правових актів Національного банку. ( Підпункт
"в" пункту 3.1 глави 3 в редакції Постанови Національного банку
N 167 ( z0590-05 ) від 16.05.2005, із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 373 ( z1289-05 ) від 12.10.2005 ) Касовий вузол та сховище банку мають відповідати технічним
вимогам, викладеним у Відомчих будівельних нормах "Будинки і
споруди. Проектування банків та банківських сховищ" ВБН
В.2.2-00032106-1-95 ( v0286500-95 ), затверджених постановою
Правління Національного банку від 29.08.95 N 216, з урахуванням
Зміни N 1, затвердженої постановою Правління Національного банку
від 11.05.95 N 228. Організація охорони банку має відповідати вимогам Інструкції
про вимоги з організації охорони установ банків України,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
28.03.2001 N 134 ( z0338-01 ) і зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України від 12.04.2001 за N 338/5529; г) наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами
правління (ради директорів) банку, які мають відповідну освіту та
досвід, необхідний для управління банком, кандидатури яких
відповідають кваліфікаційним вимогам (додаток 1). Керівники банку (2) повинні мати бездоганну ділову репутацію.
На зазначені посади не можуть бути призначені особи, які були
керівниками банків, що визнані відповідно до чинного законодавства
України банкрутами або щодо яких Національний банк прийняв рішення
про ліквідацію чи про відкликання банківської ліцензії, та особи,
які притягувалися до кримінальної відповідальності або були
звільнені за вимогою Національного банку. (2) - Тут і далі в цьому Положенні керівниками банку
вважаються особи, визначені відповідно до вимог частини першої
статті 42 Закону України "Про банки та банківську діяльність"
( 2121-14 ), а саме: голова банку, його заступники та члени ради
банку, голова, його заступники та члени правління (ради
директорів), головний бухгалтер, його заступник, керівники
відокремлених структурних підрозділів банку.
3.2. Національний банк може відмовити у видачі банківської
ліцензії, якщо зазначені в пункті 3.1 цього Положення умови не
виконані банком протягом одного року з дати його державної
реєстрації. У такому разі державна реєстрація банку скасовується і
банк ліквідовується.
Глава 4. Умови отримання письмового дозволу
4.1. Письмовий дозвіл на здійснення окремих операцій, що
передбачені в пункті 2.3 цього Положення, видається банку за таких
умов: а) наявність банківської ліцензії; б) рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам
Національного банку, що підтверджується незалежним аудитором; в) банк не є об'єктом застосування заходів впливу: протягом усього періоду діяльності - для банків, які отримали
банківську ліцензію менше ніж за шість місяців до часу звернення
до Національного банку з клопотанням про видачу письмового
дозволу; протягом шести місяців, що передують зверненню банку до
Національного банку з клопотанням про видачу письмового дозволу -
для банків, які здійснюють банківську діяльність на підставі
банківської ліцензії більше ніж шість місяців; г) банк подав план (бізнес-план) щодо певних видів операцій,
на право здійснення яких банк бажає отримати письмовий дозвіл, і
цей план схвалено Національним банком. Процедура схвалення плану
(бізнес-плану) вважається виконаною у разі відсутності зауважень з
боку Національного банку при прийнятті відповідного рішення про
видачу банку письмового дозволу на здійснення операцій; ґ) банк має достатні фінансові можливості для здійснення
такої діяльності; д) наявність підрозділів, які виконуватимуть відповідні
операції згідно з поданим банком планом (бізнес-планом), служби
внутрішнього аудиту, а також підрозділу з питань аналізу та
управління ризиками, що має відповідати за встановлення лімітів
щодо окремих операцій, лімітів ризиків контрпартнерів, країн
контрпартнерів, структури балансу відповідно до рішень правління
(ради директорів) з питань політики щодо ризикованості та
прибутковості діяльності банку; е) наявність керівників підрозділів банку, зазначених у
підпункті "д" пункту 4.1 цього Положення, кандидатури яких
відповідають кваліфікаційним вимогам (додаток 1) та спеціальним
вимогам, викладеним у главі 5 цього Положення. Кандидати на посади керівників служб внутрішнього аудиту
банків обов'язково проходять співбесіду та погодження на засіданні
Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків
Національного банку (далі - Комісія Національного банку) або
Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при
територіальному управлінні Національного банку (далі - Комісія при
територіальному управлінні Національного банку) за умов,
визначених Комісією Національного банку. Результати співбесіди
враховуються при вирішенні питання про видачу банку письмового
дозволу. З метою визначення професійної придатності та ділової
репутації керівників інших підрозділів та заступників головного
бухгалтера в разі потреби з ними також може бути проведена
співбесіда; є) наявність комітетів, а саме: кредитного, тарифного, з
питань управління активами і пасивами та відповідних положень про
них, що відповідають вимогам чинного законодавства України; ж) наявність відповідних внутрішніх положень банку, що
регулюють політику управління активами і пасивами, кредитну,
інвестиційну, облікову політику банку та проведення ним
діяльності, на яку він бажає отримати в Національному банку
письмовий дозвіл, що відповідають вимогам чинного законодавства
України. 4.2. Якщо банк, який має письмовий дозвіл, бажає розширити
перелік операцій, то обов'язковими вимогами для цього є: банк не є об'єктом застосування заходів впливу (а саме щодо
обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів
операцій) протягом шести місяців, що передують зверненню банку до
Національного банку з клопотанням про розширення переліку операцій
у письмовому дозволі; ( Абзац другий пункту 4.2 в редакції
Постанови Національного банку N 265 ( z0538-03 ) від 18.06.2003 ) відповідність регулятивного капіталу банку вимогам чинних
законодавчих актів України та нормативно-правових актів
Національного банку; відповідність формування фондів та резервів вимогам чинних
законодавчих актів України та нормативно-правових актів
Національного банку; наявність підрозділу, який виконуватиме зазначені операції; наявність керівника підрозділу, відповідального за виконання
зазначених операцій, кандидатура якого відповідає кваліфікаційним
вимогам (додаток 1); наявність внутрішнього положення банку, що регулює здійснення
зазначених операцій та відповідає вимогам чинного законодавства
України; обов'язкова відповідність показників діяльності банку умовам
глави 5 цього Положення (залежно від виду операції); відсутність протягом трьох місяців, що передують зверненню до
Національного банку, фактів подання недостовірної звітності,
неподання або несвоєчасного подання звітності; ( Пункт 4.2
доповнено абзацом дев'ятим згідно з Постановою Національного банку
N 265 ( z0538-03 ) від 18.06.2003 ) дотримання банком економічних нормативів протягом трьох
місяців, що передують його зверненню до Національного банку про
розширення переліку операцій; ( Пункт 4.2 доповнено абзацом
десятим згідно з Постановою Національного банку N 265 ( z0538-03 )
від 18.06.2003 ) дотримання банком нормативу обов'язкового резервування
протягом шести місяців, що передують його зверненню до
Національного банку про розширення переліку операцій; ( Пункт 4.2
доповнено абзацом одинадцятим згідно з Постановою Національного
банку N 265 ( z0538-03 ) від 18.06.2003 ) відповідний технічний стан та організація охорони приміщень
банку, у тому числі касового вузла, забезпеченість банківським
обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та
комунікаційними засобами, що потрібні для здійснення нових
операцій і відповідають вимогам нормативно-правових актів
Національного банку; ( Пункт 4.2 доповнено абзацом дванадцятим
згідно з Постановою Національного банку N 265 ( z0538-03 ) від
18.06.2003 ) наявність плану (бізнес-плану), що визначає діяльність банку
(у цілому та окремо за кожним її видом) на поточний рік і
стратегію діяльності на наступні три роки, з урахуванням сценаріїв
сприятливого та несприятливого розвитку ринку нових операцій, які
банк має право проводити в разі розширення переліку операцій, що
здійснюються на підставі письмового дозволу. ( Пункт 4.2 доповнено
абзацом тринадцятим згідно з Постановою Національного банку N 265
( z0538-03 ) від 18.06.2003 ) 4.3. Розширення чи зміна переліку операцій, які банки
здійснюють на підставі письмового дозволу, здійснюється шляхом
відкликання попереднього письмового дозволу та заміни його на
новий.
Глава 5. Спеціальні вимоги щодо певного виду діяльності
5.1. Банк має бути забезпечений відповідними спеціалістами, а
також належним спеціальним (профільним) банківським обладнанням,
комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними
засобами, що відповідають вимогам чинних законодавчих актів
України та нормативно-правових актів Національного банку та
потрібні для здійснення відповідних окремих операцій/угод та їх
обліку. 5.2. Письмовий дозвіл видається Національним банком на
здійснення окремих операцій, що передбачені в пункті 2.3 цього
Положення, за умови виконання банком спеціальних вимог.

{ Пункт 5.3 глави 5 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 281 ( z1054-11 ) від 15.08.2011 }

{ Пункт 5.4 глави 5 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 281 ( z1054-11 ) від 15.08.2011 }

{ Пункт 5.5 глави 5 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 281 ( z1054-11 ) від 15.08.2011 }

{ Пункт 5.6 глави 5 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 281 ( z1054-11 ) від 15.08.2011 }

{ Пункт 5.7 глави 5 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 281 ( z1054-11 ) від 15.08.2011 }

{ Пункт 5.8 глави 5 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 281 ( z1054-11 ) від 15.08.2011 }

{ Пункт 5.9 глави 5 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 281 ( z1054-11 ) від 15.08.2011 }

{ Пункт 5.10 глави 5 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 281 ( z1054-11 ) від 15.08.2011 }

{ Пункт 5.11 глави 5 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 281 ( z1054-11 ) від 15.08.2011 }

{ Пункт 5.12 глави 5 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 281 ( z1054-11 ) від 15.08.2011 }

{ Пункт 5.13 глави 5 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 281 ( z1054-11 ) від 15.08.2011 }

{ Пункт 5.14 глави 5 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 281 ( z1054-11 ) від 15.08.2011 }

{ Пункт 5.15 глави 5 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 281 ( z1054-11 ) від 15.08.2011 }

{ Пункт 5.16 глави 5 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 281 ( z1054-11 ) від 15.08.2011 }
5.17. Для отримання письмового дозволу на перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів банк має відповідати
спеціальним вимогам, що визначені у нормативно-правовому акті
Національного банку щодо організації перевезень валютних цінностей
та інкасації. { Пункт глави 5 в редакції Постанов Національного банку N 167
( z0590-05 ) від 16.05.2005; N 446 ( z0799-09 ) від 04.08.2009 }
5.18. Банк має право без письмового дозволу Національного
банку здійснювати інвестиції в статутні фонди та акції інших
юридичних осіб (далі - інвестиції), якщо: а) інвестиція здійснюється у фінансову установу та загальна
сума таких інвестицій у кожну фінансову установу не перевищує 5
відсотків регулятивного капіталу банку; б) розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж
120 млн. гривень. { Підпункт "б" пункту глави 5 в редакції
Постанови Національного банку N 228 ( z0822-08 ) від 06.08.2008 }
{ Пункт глави 5 в редакції Постанови Національного банку N 373
( z1289-05 ) від 12.10.2005, із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 374 ( z1079-06 ) від 25.09.2006 }
5.19. Для отримання письмового дозволу на здійснення
інвестицій у фінансові установи в обсягах, що перевищують 5
відсотків регулятивного капіталу банку, а також інвестицій у
будь-яких розмірах в інші юридичні особи, які не є фінансовими
установами, банк має дотримуватися таких спеціальних вимог: а) строк діяльності банку не менше ніж три роки; б) розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж
240 млн. гривень. { Пункт глави 5 в редакції Постанови Національного банку N 373
( z1289-05 ) від 12.10.2005, із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 374 ( z1079-06 ) від 25.09.2006 }
5.20. Для отримання письмового дозволу на довірче управління
коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та
фізичними особами банк має відповідати таким спеціальним вимогам: а) строк діяльності банку не менше ніж два роки; б) розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж
120 млн. гривень. { Підпункт "б" пункту глави 5 в редакції
Постанов Національного банку N 373 ( z1289-05 ) від 12.10.2005,
N 228 ( z0822-08 ) від 06.08.2008 }
5.21. Для надання послуг з відповідального зберігання та
надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів
банк має відповідати такій спеціальній вимозі: наявність сховища для розміщення індивідуальних сейфів,
технічний стан якого відповідає вимогам нормативно-правових актів
Національного банку.
{ Пункт 5.22 глави 5 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 273 ( z0471-10 ) від 09.06.2010 }
{ Глава 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 273 ( z0471-10 ) від 09.06.2010 }
Глава 6. Документи, які подає банк для отримання банківської
ліцензії
6.1. Банк для отримання банківської ліцензії подає до
територіального управління Національного банку (далі -
територіальне управління) за його місцезнаходженням (або
Департаменту реєстрації та ліцензування банків) такі документи: а) клопотання банку про видачу банківської ліцензії за
підписом голови правління банку (додаток 2); б) інформацію про керівників банку, зазначених у підпункті
"г" пункту 3.1 цього Положення, яка подається за формою,
установленою в додатку 4, яка повинна бути засвідчена Операційним
управлінням Національного банку (по банках, кореспондентський
рахунок яких відкрито в Операційному управлінні Національного
банку) або територіальним управлінням за місцезнаходженням банку
згідно з вимогами Інструкції з діловодства в центральному апараті
та установах Національного банку України, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 04.02.2000 N 40. Крім
того, зазначена інформація засвідчується відповідним підрозділом
банку, який займається кадровими питаннями; в) відомості про забезпеченість банку належним банківським
обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та
комунікаційними засобами, які потрібні для здійснення банківських
операцій, що відповідають вимогам нормативно-правових актів
Національного банку, а також нормативно-правових актів Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і
ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та надання
звітності; ( Підпункт "в" пункту 6.1 глави 6 в редакції Постанови
Національного банку N 167 ( z0590-05 ) від 16.05.2005 ) г) оформлений відповідно до вимог законодавства України
документ на право власності на приміщення (свідоцтво про
власність, цивільно-правові договори, що підтверджують право
власності) або договір оренди на приміщення, у якому
розміщуватиметься банк, на строк не менше ніж п'ять років;
( Підпункт "г" пункту 6.1 глави 6 в редакції Постанови
Національного банку N 373 ( z1289-05 ) від 12.10.2005 ) ґ) відомості про відповідність технічного стану та
організації охорони приміщень банку вимогам нормативно-правових
актів Національного банку.
Глава 7. Спеціальні документи, які подає банк для
отримання банківської ліцензії
7.1. Для отримання банківської ліцензії банк подає
територіальному управлінню за його місцезнаходженням (або
Департаменту реєстрації та ліцензування банків) такі спеціальні
документи: план (бізнес-план), складений відповідно до вимог,
установлених нормативно-правовим актом Національного банку щодо
реєстрації банків. План (бізнес-план) і додатки до нього
засвідчуються підписами голови правління та головного бухгалтера
банку; { Абзац другий пункту 7.1 глави 7 в редакції Постанови
Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац третій пункту 7.1 глави 7 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац четвертий пункту 7.1 глави 7 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац п'ятий пункту 7.1 глави 7 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац шостий пункту 7.1 глави 7 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац сьомий пункту 7.1 глави 7 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац восьмий пункту 7.1 глави 7 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

опис та дані про управлінську та організаційну структуру
банку (підрозділи, у тому числі підрозділи внутрішнього аудиту та
з питань аналізу та управління ризиками, їх підпорядкованість,
порядок прийняття рішень); внутрішні положення про правління (раду директорів) банку.
Також відповідні внутрішні положення, що регулюють виконання ним
операцій, право на здійснення яких надає йому банківська ліцензія
Національного банку. У разі внесення змін до внутрішніх положень,
які надавалися банком при отриманні банківської ліцензії, змінені
положення банк має подавати до територіального управління за його
місцезнаходженням та до Департаменту реєстрації та ліцензування
банків в двотижневий строк з дня внесення змін до них.
Глава 8. Документи, які подає банк для отримання
письмового дозволу
8.1. Банк для отримання письмового дозволу подає до
територіального управління за його місцезнаходженням (Департаменту
реєстрації та ліцензування банків) такі документи: клопотання банку про видачу письмового дозволу за підписом
голови правління банку (додаток 3); висновок незалежного аудитора про підтвердження відповідності
рівня регулятивного капіталу банку встановленим вимогам
Національного банку в складі позитивного висновку про діяльність
банку за звітний рік або окремий висновок, що підтверджує
відповідність рівня регулятивного капіталу банку встановленим
вимогам Національного банку на дату прийняття уповноваженим
органом банку рішення про отримання письмового дозволу; план (бізнес-план), що подається відповідно до вимог пункту
7.1 цього Положення; { Абзац четвертий пункту 8.1 глави 8 в
редакції Постанови Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від
07.09.2006 }

{ Абзац п'ятий пункту 8.1 глави 8 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац шостий пункту 8.1 глави 8 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац сьомий пункту 8.1 глави 8 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац восьмий пункту 8.1 глави 8 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац дев'ятий пункту 8.1 глави 8 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

відомості про забезпеченість банку належним банківським
обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та
комунікаційними засобами, що відповідають вимогам Національного
банку, потрібним для здійснення операцій; інформацію про керівників підрозділів, зазначених у підпункті
"е" пункту 4.1 цього Положення (у тому числі про заступника
головного бухгалтера), та окремих спеціалістів, вимоги щодо яких
установлені цим Положенням, за формою, викладеною у додатку 4.
Зазначена інформація має бути засвідчена відповідним підрозділом
банку, який займається кадровими питаннями; копію рішення Комісії Національного банку або Комісії при
територіальному управлінні Національного банку про погодження
кандидатури на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку; опис та дані про управлінську та організаційну структуру
підрозділів банку, які здійснюватимуть операції, їх
підпорядкованість, порядок прийняття рішень; відповідні внутрішні положення банку , що регулюють виконання
ним операцій, право на здійснення яких надає йому письмовий дозвіл
Національного банку (у тому числі про облікову політику).
Внутрішні положення про службу внутрішнього аудиту, кредитний
комітет, комітет з питань управління активами та пасивами,
тарифний комітет, та підрозділ аналізу та управління ризиками. У
разі внесення змін до внутрішніх положень, які надавалися банком
при отриманні письмового дозволу, змінені положення банк має
подавати до територіального управління за його місцезнаходженням
та до Департаменту реєстрації та ліцензування банків в двотижневий
строк з дня внесення змін до них.
Глава 9. Особливості видачі банківській корпорації
банківської ліцензії, письмового дозволу та
ліцензій на виконання окремих операцій
9.1. Клієнтами банківської корпорації можуть бути банки та
інші фінансові установи. 9.2. Вимоги Національного банку щодо видачі банківській
корпорації банківської ліцензії встановлено на рівні загальних
вимог для банків, виходячи з розміру статутного капіталу
банківської корпорації за умови дотримання вимог, викладених у
главі 3 цього Положення. Згідно з банківською ліцензією банківська
корпорація обслуговує банки та інші фінансові установи та не має
права обслуговувати інших юридичних осіб і фізичних осіб. 9.3. Письмовий дозвіл видається банківській корпорації лише
на ті операції, які вона має право виконувати відповідно до вимог
Закону України "Про банки і банківську діяльність" та на які їй
передано повноваження від банків, що увійшли до банківської
корпорації, оформлені відповідно до чинного законодавства України.
Письмовий дозвіл видається банківській корпорації, виходячи з
розміру регулятивного капіталу самої банківської корпорації за
умови дотримання нею вимог, викладених у главах 4, 5 цього
Положення. Згідно з письмовим дозволом банківська корпорація
обслуговує банки та інші фінансові установи та не має права
обслуговувати інших юридичних осіб і фізичних осіб. 9.4. Банківська корпорація за умови отримання банківської
ліцензії та письмового дозволу на відповідні операції має право
виконувати окремі операції із переліку, визначеного главою 2 цього
Положення, у межах показників економічних нормативів та інших
обмежень, встановлених чинними законодавчими актами України та
нормативно-правовими актами Національного банку, розрахунок яких
здійснюється на базі зведеного (консолідованого) регулятивного
капіталу банків-учасників банківської корпорації, та за умови
отримання від банків-учасників відповідних повноважень, а також
від Національного банку ліцензії на виконання окремої операції.
Ліцензія Національного банку на виконання окремої операції
видається банківській корпорації виключно під конкретний договір
щодо проведення такої операції. 9.5. Банківська корпорація для отримання банківської ліцензії
або письмового дозволу подає територіальному управлінню за її
місцезнаходженням документи, визначені в главах 6, 7, 8 цього
Положення. 9.6. Банківська корпорація для отримання ліцензії на
виконання окремої операції подає територіальному управлінню за її
місцезнаходженням такі документи: клопотання банківської корпорації про видачу ліцензії на
виконання окремої операції за підписом голови правління
банківської корпорації (форма клопотання аналогічна до форми,
наведеної в додатку 3, з урахуванням вимог цього підпункту); докладний опис операції, яку планує виконувати банківська
корпорація; економічне обгрунтування доцільності виконання цієї операції
(техніко-економічне обгрунтування); проекти документів/угод, згідно з якими буде виконана ця
операція; розрахунок прибутковості за визначеною операцією на період
виконання операції за підписом голови правління і головного
бухгалтера; розрахунок зведеного (консолідованого) балансу
банків-учасників банківської корпорації на дату звернення до
Національного банку; розрахунок зведеного (консолідованого) регулятивного капіталу
банків-учасників банківської корпорації на дату звернення до
Національного банку; розрахунок економічних нормативів на базі зведеного
(консолідованого) регулятивного капіталу банків-учасників
банківської корпорації на дату звернення до Національного банку; економічне обгрунтування прогнозних показників розрахунку
балансового звіту та розрахунку звіту про фінансовий результат
(опис джерел залучення та спрямування коштів, фінансових
результатів діяльності, формування фондів та резервів у розмірах,
потрібних для покриття можливих збитків, прогнозний розрахунок
показників економічних нормативів на базі зведеного
(консолідованого) регулятивного капіталу).
Глава 10. Порядок розгляду територіальним управлінням
Національного банку документів для видачі
банківської ліцензії, письмового дозволу,
ліцензій на виконання окремих операцій
10.1. При отриманні від банку пакета документів та
інформації, зазначених у главах 6-9 цього Положення територіальне
управління розглядає їх та перевіряє наявність усіх документів. У разі відсутності хоча б одного з документів територіальне
управління протягом трьох днів із часу отримання документів
повинно повернути банку пакет документів із супровідним листом з
обгрунтуванням причин його повернення. 10.2. Протягом 10 робочих днів з дня отримання повного пакета
документів територіальне управління розглядає його щодо дотримання
банком умов, зазначених у главах 3, 4, 5, 9 цього Положення,
перевіряє достовірність інформації, викладеної у поданих
документах, та (у разі потреби) проводить співбесіду з особами,
переліченими в підпункті "г" пункту 3.1 та в підпункті "е" пункту
4.1 цього Положення. За результатами розгляду пакета документів територіальне
управління готує висновок (додатки 5, 6) про дотримання банком
вимог глав 3-9 цього Положення, готовність банку до здійснення
операцій, зазначених у плані (бізнес-плані), а також обгрунтовані
пропозиції щодо можливості видачі банку банківської ліцензії,
письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій. Форма
висновку на отримання ліцензії на виконання окремої операції
аналогічна до форми, наведеної в додатку 6, з урахуванням
особливих вимог глави 9 та додатка 9 до цього Положення. 10.3. За якість, достовірність викладеної у висновку
інформації та її відповідність вимогам цього Положення та інших
нормативно-правових актів Національного банку, своєчасність його
підготовки персональну відповідальність несе керівник
територіального управління. 10.4. У разі позитивного рішення після розгляду пакета
документів банку на отримання банківської ліцензії, письмового
дозволу та ліцензій на виконання окремих операцій, але не пізніше
двотижневого строку з дня його отримання територіальне управління
разом із своїм висновком та клопотанням банку надсилає пакет
документів поштою Департаменту реєстрації та ліцензування банків
Національного банку. У разі негативного рішення територіальне управління надсилає
банку письмову відмову із зазначенням причин та повертає пакет
документів.
Глава 11. Порядок розгляду Національним банком пакета
документів на видачу банківської ліцензії,
письмового дозволу, ліцензій на виконання
окремих операцій
11.1. Департамент реєстрації та ліцензування банків
Національного банку розглядає отримані документи банку та висновок
територіального управління щодо їх відповідності вимогам чинних
законодавчих актів України та нормативно-правових актів
Національного банку. У разі потреби подані документи розглядаються іншими
структурними підрозділами Національного банку, які в межах своєї
компетенції подають Департаменту реєстрації та ліцензування банків
свої висновки та пропозиції про можливість видачі банку
банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання
окремих операцій. 11.2. Департамент реєстрації та ліцензування банків
Національного банку готує висновок про можливість видачі банку
банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання
окремих операцій і подає проект відповідного рішення на розгляд
Комісії Національного банку. Рішення про видачу банківської ліцензії, письмового дозволу
та ліцензій на виконання окремих операцій чи про відмову в їх
наданні приймає Комісія Національного банку протягом одного місяця
з дня отримання повного пакета документів, зазначених у цьому
Положенні. 11.3. Якщо на момент звернення банку до Національного банку з
клопотанням про видачу письмового дозволу або розширення переліку
операцій у ньому, або під час розгляду Національним банком наданих
банком відповідних документів Національним банком розглядається
питання про застосування до цього банку заходів впливу, то
Національний банк може відкласти вирішення питання про видачу
письмового дозволу або розширення переліку операцій у ньому до
часу прийняття рішення щодо застосування/незастосування до банку
заходів впливу. 11.4. У разі прийняття рішення про видачу банківської
ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих
операцій Департамент реєстрації та ліцензування банків надсилає
територіальному управлінню за місцезнаходженням банку відповідним
чином оформлені банківську ліцензію, письмовий дозвіл, ліцензії на
виконання окремих операцій із супровідним листом для видачі
представнику банку. Банківська ліцензія, письмовий дозвіл,
ліцензії на виконання окремих операцій видаються голові правління
банку або уповноваженому представнику банку на підставі належним
чином оформленої довіреності та за наявності копій платіжних
доручень, що підтверджують оплату за видачу банківської ліцензії,
письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих операцій і за
бланк банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на
виконання окремих операцій. 11.5. Національний банк може відмовити банку у видачі
банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання
окремих операцій, якщо за результатами розгляду поданого пакета
документів установлено, що надано недостовірну або неповну
інформацію, або якщо банк не виконав умов глав 3-9 цього
Положення. Про відмову у видачі банківської ліцензії, письмового дозволу
або ліцензій на виконання окремих операцій Національний банк
України повідомляє банк у письмовій формі із зазначенням причин
відмови протягом одного місяця з дня отримання повного пакета
документів. 11.6. Банківська ліцензія, письмовий дозвіл та ліцензії на
виконання окремих операцій оформляються на спеціальному бланку,
підписуються заступником Голови Національного банку, який за
розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво
Департаментом реєстрації та ліцензування банків, і засвідчується
відбитком гербової печатки (додатки 7-11). 11.7. Банківська ліцензія, письмовий дозвіл та ліцензії на
виконання окремих операцій набирають чинності з дня прийняття
Комісією Національного банку відповідного рішення. 11.8. Банківська ліцензія, письмовий дозвіл та ліцензії на
виконання окремих операцій не можуть передаватися третім особам. 11.9. Оплата за видачу банківської ліцензії, письмового
дозволу та ліцензій на виконання окремих операцій здійснюється у
розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного
банку.

{ Главу 12 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 228 ( z0822-08 ) від 06.08.2008 }

Глава 12. Надання банками додаткової інформації
12.1. Банки зобов'язані повідомити про всі структурні та
кадрові зміни в складі керівників банку та про внесення змін до
внутрішніх положень, що регулюють здійснення ними операцій,
протягом трьох робочих днів після змін, а в строк до п'яти робочих
днів подати пакет документів територіальному управлінню
Національного банку за їх місцезнаходженням (Департаменту
реєстрації та ліцензування банків). Територіальне управління
протягом 15 календарних днів надсилає Генеральному департаменту
банківського нагляду Національного банку інформацію про такі зміни
та про результати розгляду зазначених документів щодо можливості
подальшого здійснення банком відповідних операцій, для проведення
яких дотримання цих вимог є обов'язковим. 12.2. Банк/філія зобов'язаний/а в разі зміни місцезнаходження
протягом трьох робочих днів інформувати, а в строк до п'яти
робочих днів подати територіальному управлінню за його/її
місцезнаходженням (Департаменту реєстрації та ліцензування банків)
документи, що підтверджують дотримання ним/нею вимог
нормативно-правових актів Національного банку щодо технічного
стану та організації охорони приміщень банку/філії, у тому числі
касового вузла. ( Абзац перший пункту глави із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 373 ( z1289-05 ) від
12.10.2005 ) Територіальне управління у двотижневий строк подає
Департаменту реєстрації та ліцензування банків Національного банку
висновок та обгрунтовані пропозиції щодо можливості подальшого
здійснення банком відповідних операцій, для проведення яких
дотримання цих вимог є обов'язковим. 12.3. У разі зміни назви банк у тижневий строк після
реєстрації змін Національним банком подає до Національного банку
клопотання про заміну банківської ліцензії, письмового дозволу,
ліцензій на виконання окремих операцій. { Пункт 12.3 глави 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 228 ( z0822-08 ) від 06.08.2008 }
12.4. Усі внутрішні положення (зі змінами та доповненнями),
що подає банк Національному банку для отримання банківської
ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих
операцій, використовуються працівниками Національного банку під
час проведення інспекційних перевірок банків та вважаються
діючими. 12.5. За невиконання вимог цього Положення до банку,
керівників банку, власників істотної участі застосовуються заходи
впливу згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) та відповідними нормативно-правовими
актами Національного банку.
Начальник
Управління методології К.Є.Раєвський
Начальник відділу С.Б.Кузьменко
Погоджено:
Директор Генерального
департаменту банківського
нагляду П.В.Андрущенко
Директор
Юридичного департаменту В.В.Пасічник
Додаток 1
до Положення про порядок видачі
банкам банківських ліцензій,
письмових дозволів та ліцензій
на виконання окремих операцій

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРАЦІВНИКІВ БАНКІВ

1. До голови правління банку: наявність вищої економічної, юридичної освіти чи освіти в
галузі управління; стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом не
менше ніж три роки; досвід керівної роботи в банках не менше ніж один рік; бездоганна ділова репутація; відсутність під час керівної роботи в банках фактів порушень
вимог банківського законодавства та/або нормативно-правових актів
Національного банку.
2. До заступника голови правління та членів правління: наявність вищої економічної, юридичної освіти чи освіти в
галузі управління; стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом не
менше ніж три роки; бездоганна ділова репутація; відсутність під час керівної роботи в банках фактів порушень
вимог банківського законодавства та/або нормативно-правових актів
Національного банку.
3. До головного бухгалтера банку та його заступника: наявність вищої економічної або бухгалтерської освіти; стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом не
менше ніж три роки; досвід керівної роботи в банках не менше ніж один рік (для
головного бухгалтера); бездоганна ділова репутація; відсутність під час керівної роботи в банках фактів порушень
вимог банківського законодавства та/або нормативно-правових актів
Національного банку.
4. До керівників філій банку: наявність вищої економічної, юридичної освіти чи освіти в
галузі управління; стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом не
менше ніж три роки; бездоганна ділова репутація; відсутність під час роботи в банках фактів порушень вимог
банківського законодавства та/або нормативно-правових актів
Національного банку.
5. До керівників підрозділів, які відповідатимуть за
здійснення операцій, на які банк отримав банківську ліцензію,
письмовий дозвіл, ліцензії на виконання окремих операцій у тому
числі до керівника служби внутрішнього аудиту: наявність вищої фінансово-економічної освіти; стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом не
менше ніж три роки; бездоганна ділова репутація; відсутність під час роботи в банках фактів порушень вимог
банківського законодавства та/або нормативно-правових актів
Національного банку.

{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови Національного банку
N 281 ( z1054-11 ) від 15.08.2011 }

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 209 ( z0850-11 ) від 24.06.2011, N 281
( z1054-11 ) від 15.08.2011 }
Начальник
Управління методології К.Є.Раєвський
Додаток 2
до Положення про порядок видачі
Банкам Банківських ліцензій,
письмових дозволів та ліцензій
на виконання окремих операцій

ЗРАЗОК КЛОПОТАННЯ ПРО ВИДАЧУ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ

Дата, номер
Заступнику Голови
Національного банку України
[або начальнику Управління
Національного банку України
в/у .......області]
Адреса
Шановний _______________________________________________________!
(прізвище начальника Управління або прізвище
заступника Голови Національного банку України)
____________________ (далі - Банк), розташований за адресою ______
(повна назва Банку) __________________________________________________________________
(адреса) звертається до Національного банку України з проханням видати
банківську ліцензію. Зареєстрований підписний капітал Банку повністю сплачений та
становить __________ млн.грн. Банк забезпечений належним банківським обладнанням,
комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними
засобами, що відповідають вимогам нормативно-правових актів
Національного банку, а також нормативно-правових актів Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і
ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та надання
звітності. ( Абзац четвертий в редакції Постанови
Національного банку N 167 ( z0590-05 ) від 16.05.2005 ) [Банк орендує (строком не менше ніж на п'ять років) або має
на правах власності приміщення, що відповідає вимогам
Національного банку України. Необхідні відомості, як мінімум, про трьох осіб, призначених
членами правління (ради директорів) Банку (додаються відомості
щодо кожного з керівників Банку, які підтверджують їх
відповідність Кваліфікаційним вимогам до працівників Банку та
вимогам цього Положення). До клопотання додаються опис та дані про управлінську та
організаційну структуру Банку (підрозділи, у тому числі служба
внутрішнього аудиту і підрозділ з питань аналізу та управління
ризиками, їх підпорядкованість, порядок прийняття рішень), а також
план (бізнес-план) Банку складений відповідно до вимог цього
Положення. { Абзац сьомий із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац восьмий виключено на підставі Постанови Національного
банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац дев'ятий виключено на підставі Постанови
Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац десятий виключено на підставі Постанови Національного
банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац одинадцятий виключено на підставі Постанови
Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац дванадцятий виключено на підставі Постанови
Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац тринадцятий виключено на підставі Постанови
Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

Банк готовий виконувати банківські та інші операції згідно з
вимогами чинного банківського законодавства та внутрішніх
положень, що регулюють здійснення ним цих операцій. Банк готовий виконувати банківські та інші операції згідно з
вимогами нормативно-правових актів Національного банку та
внутрішніх положень банку, що регулюють здійснення ним цих
операцій, а також формувати і вести базу даних про вкладників -
фізичних осіб та надавати звітність відповідно до вимог
нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб. ( Абзац в редакції Постанови Національного банку N 167
( z0590-05 ) від 16.05.2005 ) Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх
поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної
інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим
клопотанням і додатками до нього можуть спричинити відмову у
видачі банківської ліцензії або відкликання наданої банківської
ліцензії. У разі виникнення будь-яких питань щодо цього клопотання або
документів, що додаються до нього, прошу звертатися до (прізвище,
адреса, номер телефону). Додатки: документи, що підтверджують наявність сплаченого та
зареєстрованого підписного капіталу; відомості про забезпеченість
Банку належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою,
програмним забезпеченням та комунікаційними засобами; документ
(оригінал чи нотаріально засвідчена копія) на право власності на
приміщення (свідоцтво про власність, цивільно-правові угоди, що
підтверджують право власності) або договір оренди (оригінал чи
нотаріально засвідчена копія) на приміщення, в якому буде
розміщений Банк на строк не менше ніж п'ять років; відомості про
відповідність технічного стану та організації охорони приміщень
Банку вимогам нормативно-правових актів Національного банку
України; інформація про керівників Банку (за формою додатка 4 та
за потреби інші документи, що підтверджують відповідність
керівників Банку кваліфікаційним вимогам); план (бізнес-план);
внутрішні положення про правління (раду директорів) Банку,
відповідні внутрішні положення, що регулюють порядок здійснення
банківських операцій.
Голова правління Банку (Підпис)
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 273 ( z0471-10 ) від 09.06.2010 }
Начальник
Управління методології К.Є.Раєвський
Додаток 3
до Положення про порядок видачі
банкам банківських ліцензій,
письмових дозволів та ліцензій
на виконання окремих операцій

ЗРАЗОК КЛОПОТАННЯ ПРО ВИДАЧУ
ПИСЬМОВОГО ДОЗВОЛУ

Дата, номер
Заступнику Голови
Національного банку України
[або начальнику Управління
Національного банку України
в/у ........області]
Адреса

Шановний _______________________________________________________!
(прізвище начальника Управління або прізвище
заступника Голови Національного банку України)
____________________ (далі - Банк), розташований за адресою ______
(повна назва Банку) _____________________________________________________________, має
(адреса) банківську ліцензію від ______ N _________ та звертається до
Національного банку України з проханням видати письмовий дозвіл на
здійснення інших операцій. Рівень регулятивного капіталу Банку відповідає вимогам
Національного банку України, що підтверджується незалежним
аудитором, та становить ______млн.грн. Банк не є об'єктом застосування заходів впливу. До клопотання додається план (бізнес-план) Банку, складений
відповідно до вимог цього Положення. { Абзац п'ятий в редакції
Постанови Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац шостий виключено на підставі Постанови Національного
банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац сьомий виключено на підставі Постанови Національного
банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац восьмий виключено на підставі Постанови Національного
банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац дев'ятий виключено на підставі Постанови
Національного банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац десятий виключено на підставі Постанови Національного
банку N 351 ( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

Необхідні відомості про керівників Банку, керівників
відповідних підрозділів та відповідних спеціалістів (додаються
відомості щодо кожного з керівників Банку, керівників відповідних
підрозділів та окремих спеціалістів, які підтверджують їх
відповідність Кваліфікаційним вимогам до працівників Банку та
вимогам цього Положення); опис та дані про управлінську та
організаційну структуру Банку (підрозділ, який здійснюватиме
операції на підставі отриманого письмового дозволу Національного
банку України, його підпорядкованість, порядок прийняття рішень)]. Банк забезпечений належним банківським обладнанням,
комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними
засобами, що відповідають вимогам Національного банку України.
Банк орендує (строком не менше ніж на п'ять років) [або має на
правах власності] приміщення, що відповідає вимогам Національного
банку України. Банк готовий виконувати операції згідно з вимогами чинного
банківського законодавства та внутрішніх положень, що регулюють
здійснення ним цих операцій. Прошу Управління Національного банку України в/у ............
області надати висновок про відповідність поданих документів
вимогам нормативно-правових актів Національного банку України,
зроблений на підставі вивчення клопотання та пакета документів, що
його супроводжує. Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх
поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної
інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим
клопотанням і додатками до нього можуть спричинити відмову в
наданні письмового дозволу. У разі виникнення будь-яких питань щодо цього клопотання або
документів, що додаються до нього, прошу звертатися до (прізвище,
адреса, номер телефону). Додатки: копія банківської ліцензії; висновок незалежного
аудитора про підтвердження відповідності рівня регулятивного
капіталу Банку встановленим вимогам Національного банку України в
складі позитивного висновку про діяльність Банку за звітний рік
або окремий висновок, що підтверджує відповідність рівня
регулятивного капіталу Банку встановленим вимогам Національного
банку на дату прийняття уповноваженим органом Банку рішення про
отримання письмового дозволу; план (бізнес-план); інформація про
керівників Банку, керівників підрозділів та окремих спеціалістів
(за формою додатка 4 та за потреби інші документи, що
підтверджують відповідність керівників Банку кваліфікаційним
вимогам); копія рішення Комісії Національного банку або Комісії
при територіальному управлінні Національного Банку про погодження
кандидатури на посаду керівника служби внутрішнього аудиту Банку;
відомості про забезпеченість Банку належним банківським
обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та
комунікаційними засобами; документ (оригінал чи нотаріально
засвідчена копія) на право власності на приміщення (свідоцтво про
власність, цивільно-правові угоди, що підтверджують право
власності) або договір (оригінал чи нотаріально засвідчена копія)
оренди на приміщення, в якому буде розміщений Банк на строк не
менше ніж п'ять років; відомості про відповідність вимогам
нормативно-правових актів Національного банку України щодо
технічного стану та організації охорони приміщень Банку, що
призначені для проведення операцій, здійснення яких передбачає
дотримання Банком спеціальних вимог; відповідні внутрішні
положення про порядок здійснення операцій (у тому числі про
облікову політику), службу внутрішнього аудиту, кредитний комітет,
комітет з питань управління активами та пасивами, тарифний комітет
та підрозділ аналізу та управління ризиками.
Голова правління Банку (Підпис)
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 273 ( z0471-10 ) від 09.06.2010 }
Начальник Управління
методології К.Є.Раєвський
Додаток 4
до Положення про порядок видачі
банкам банківських ліцензій,
письмових дозволів та ліцензій
на виконання окремих операцій

Інформація про керівників банку, керівників
підрозділів банку та окремих спеціалістів,
вимоги до яких встановлені цим Положенням
------------------------------------------------------------------ | N | Прізвище, | Посада | Освіта (який | Стаж роботи | |з/п| ім'я та | | навчальний |в банківській системі | | | по | | заклад |----------------------| | | батькові | | закінчив і |Загальний*|на керівних| | | | | коли, | | посадах | | | | | отримана | | | | | | | спеціальність)| | | |---+------------+--------+---------------+----------+-----------| | | | | | | | |---+------------+--------+---------------+----------+-----------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова правління банку _________________________
(прізвище, ініціали)
М.П.
Начальник
Управління методології К.Є.Раєвський
* Тут подаються відомості про те, в яких банках і на яких
посадах працювали керівники банку та керівники підрозділів, окремі
спеціалісти. Інформація про керівників банку засвідчується
Операційним управлінням Національного банку України (щодо банків,
кореспондентські рахунки яких відкриті в Операційному управлінні
Національного банку України) або Управлінням Національного банку
України в/у ......... області на підставі пред'явлених банком
оригіналів диплома про освіту та трудової книжки, а також
засвідчується відповідним підрозділом банку, який займається
кадровими питаннями. Інформація про керівників підрозділів та
окремих спеціалістів банку засвідчується відповідним підрозділом
банку, який займається кадровими питаннями.
Додаток 5
до Положення про порядок видачі
банкам банківських ліцензій,
письмових дозволів та ліцензій
на виконання окремих операцій

Висновок Управління
Національного банку України в/у ....... області
(на отримання банківської ліцензії)
Дата, номер
Національний банк України
Департаменту реєстрації
та ліцензування банків
Адреса
Управління Національного банку України в/у ______________
(назва) області розглянуло пакет документів ______________________________
(повна назва банку) (далі - Банк) на отримання банківської ліцензії. За результатами
аналізу поданого пакета документів, а також перевірки на місці
касового приміщення, забезпеченості Банку належним банківським
обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та
комунікаційними засобами повідомляємо.
СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ Зареєстрований підписний капітал Банку повністю сплачений та
становить __________ млн.грн. КАДРИ Банк забезпечений кваліфікованими спеціалістами, які
відповідають вимогам Національного банку України (за потреби з
метою визначення їх професійної придатності та ділової репутації з
ними може бути проведена співбесіда, за результатами якої робиться
відповідний висновок). [За наявності письмово підтверджених зауважень з боку
територіального управління Національного банку України або фактів
порушення вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів
Національного банку України і внутрішніх документів Банку щодо
кожної керівної особи потрібно їх зазначити у висновку (згідно з
вимогами, викладеними у главах 3, 4, 5)]. ПРИМІЩЕННЯ БАНКУ [Висновок має містити інформацію про наявність документа на
право власності на приміщення або договору оренди приміщення на
строк не менше ніж п'ять років та про відповідність технічного
стану і організації охорони приміщення банку (у тому числі
касового вузла) вимогам нормативно-правових актів Національного
банку]. ( Частина Висновку "Приміщення банку" в редакції Постанови
Національного банку N 167 ( z0590-05 ) від 16.05.2005, із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 373
( z1289-05 ) від 12.10.2005 ) ТЕХНІЧНА ГОТОВНІСТЬ БАНКУ Банк забезпечений належним банківським обладнанням,
комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними
засобами, що відповідають вимогам нормативно-правових актів
Національного банку та нормативно-правових актів Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і
ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та надання
звітності. ( Абзац перший частини Висновку "Технічна готовність
банку" в редакції Постанови Національного банку N 167 ( z0590-05 )
від 16.05.2005 ) [До висновку додаються опис та дані про управлінську та
організаційну структуру Банку (підрозділи, у тому числі з питань
аналізу та управління ризиками, служба внутрішнього аудиту та їх
підпорядкованість, порядок прийняття рішень), а також план
(бізнес-план) Банку складений відповідно до вимог цього Положення.
{ Абзац другий частини Висновку "Технічна готовність банку" із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 351
( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац третій частини Висновку "Технічна готовність банку"
виключено на підставі Постанови Національного банку N 351
( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац четвертий частини Висновку "Технічна готовність
банку" виключено на підставі Постанови Національного банку N 351
( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац п'ятий частини Висновку "Технічна готовність банку"
виключено на підставі Постанови Національного банку N 351
( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац шостий частини Висновку "Технічна готовність банку"
виключено на підставі Постанови Національного банку N 351
( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац сьомий частини Висновку "Технічна готовність банку"
виключено на підставі Постанови Національного банку N 351
( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац восьмий частини Висновку "Технічна готовність банку"
виключено на підставі Постанови Національного банку N 351
( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

ВНУТРІШНІ ПОЛОЖЕННЯ БАНКУ У внутрішніх положеннях Банку правильно визначено порядок
виконання банківських операцій, які Банк може здійснювати на
підставі отриманої банківської ліцензії. Вони розроблені
відповідно до вимог чинного законодавства України та
нормативно-правових актів Національного банку України. Банк може забезпечити виконання відповідних внутрішніх
положень, що регулюють здійснення ним банківських операцій,
ліцензованих Національним банком України. Вважаємо, що __________________________ готовий до здійснення
(повна назва Банку) банківських операцій.
Начальник Управління (Підпис)
Національного банку
України в/у .......
області
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 273 ( z0471-10 ) від 09.06.2010 }
Начальник
Управління методології К.Є.Раєвський

Додаток 6
до Положення про порядок видачі
банкам банківських ліцензій,
письмових дозволів та ліцензій
на виконання окремих операцій

Висновок Управління
Національного банку України в/у ....... області
(на отримання письмового дозволу)

Дата, номер
Національний банк України
Департаменту реєстрації
та ліцензування банків
Адреса

Управління Національного банку України в/у _________ області
(назва) розглянуло пакет документів ______________________ (далі - Банк),
(повна назва Банку) який має банківську ліцензію від ______ N _________, на отримання
письмового дозволу на здійснення операції/й. За результатами
аналізу поданого пакета документів, а також перевірки на місці
приміщень банку, забезпеченості Банку належним банківським
обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та
комунікаційними засобами повідомляємо таке. РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПІТАЛ Рівень регулятивного капіталу Банку відповідає вимогам
Національного банку України, що підтверджується незалежним
аудитором, та становить ______ млн.грн. Банк не є об'єктом застосування заходів впливу. КАДРИ [Банк забезпечений кваліфікованими спеціалістами, які
відповідають вимогам Національного банку України (за потреби з
метою визначення їх професійної придатності та ділової репутації з
ними може бути проведена співбесіда, за результатами якої робиться
відповідний висновок). За наявності письмово підтверджених зауважень з боку
територіального управління Національного банку України або фактів
порушення вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів
Національного банку України і внутрішніх документів щодо кожного з
керівників Банку, керівника відповідного підрозділу та відповідних
спеціалістів потрібно їх зазначити у висновку (згідно з вимогами,
викладеними у главах 3, 4, 5)]. ПРИМІЩЕННЯ БАНКУ (у разі наявності спеціальних вимог) [Висновок має містити інформацію про наявність документа на
право власності на приміщення або договору оренди приміщення на
строк не менше ніж п'ять років та відповідність його вимогам
нормативно-правових актів Національного банку України. Цей
висновок надається у разі клопотання Банку про видачу письмового
дозволу на здійснення операцій, стосовно яких передбачені
спеціальні вимоги щодо технічного стану та організації охорони
приміщень]. ТЕХНІЧНА ГОТОВНІСТЬ БАНКУ Банк забезпечений належним банківським обладнанням,
комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними
засобами, що відповідають вимогам Національного банку України. [До висновку додаються опис та дані про управлінську та
організаційну структуру Банку (підрозділи, у тому числі з питань
аналізу та управління ризиками, служба внутрішнього аудиту Банку,
їх підпорядкованість, порядок прийняття рішень), а також план
(бізнес-план) Банку складений відповідно до вимог цього Положення.
{ Абзац другий частини Висновку "Технічна готовність банку" із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 351
( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац третій частини Висновку "Технічна готовність банку"
виключено на підставі Постанови Національного банку N 351
( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац четвертий частини Висновку "Технічна готовність
банку" виключено на підставі Постанови Національного банку N 351
( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац п'ятий частини Висновку "Технічна готовність банку"
виключено на підставі Постанови Національного банку N 351
( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац шостий частини Висновку "Технічна готовність банку"
виключено на підставі Постанови Національного банку N 351
( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

{ Абзац сьомий частини Висновку "Технічна готовність банку"
виключено на підставі Постанови Національного банку N 351
( z1077-06 ) від 07.09.2006 }

ВНУТРІШНІ ПОЛОЖЕННЯ БАНКУ У внутрішніх положеннях Банку правильно визначено порядок
виконання операцій, які Банк може здійснювати на підставі
отриманого письмового дозволу. Вони розроблені відповідно до вимог
чинного законодавства України та нормативно-правових актів
Національного банку України. Банк може забезпечити виконання відповідних внутрішніх
положень, що регулюють здійснення ним операцій, які Банк бажає
здійснювати. Вважаємо, що ___________________ готовий до здійснення цих
(повна назва Банку) операцій.
Начальник Управління (Підпис)
Національного банку
України в/у ........
області
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 273 ( z0471-10 ) від 09.06.2010 }
Начальник
Управління методології К.Є.Раєвський
Додаток 7
до Положення про порядок
видачі банкам банківських
ліцензій, письмових дозволів
та ліцензій на виконання
окремих операцій

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
БАНКІВСЬКА ЛІЦЕНЗІЯ
N __________

ВИДАНА ___________________________________________________________
(повна назва банку) _________________________________________________________________,
ЗАРЕЄСТРОВАНОМУ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ
_____ ______________ ________ року ЗА НОМЕРОМ ___________,
НА ПРАВО ЗДІЙСНЮВАТИ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ, ВИЗНАЧЕНІ
ЧАСТИНОЮ ПЕРШОЮ ТА
ПУНКТАМИ 5-11 ЧАСТИНИ ДРУГОЇ
СТАТТІ 47 ЗАКОНУ УКРАЇНИ
"ПРО БАНКИ І БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ".
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
____ _____________ ______ року
N бланка
Начальник
Управління методології К.Є.Раєвський
Додаток 8
до Положення про порядок
видачі банкам банківських
ліцензій, письмових дозволів
та ліцензій на виконання
окремих операцій

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
БАНКІВСЬКА ЛІЦЕНЗІЯ
N __________

ВИДАНА ___________________________________________________________
(повна назва банку) _________________________________________________________________,
ЗАРЕЄСТРОВАНОМУ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ
_____ ______________ ________ року ЗА НОМЕРОМ ___________,
НА ПРАВО ЗДІЙСНЮВАТИ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ,
ВИЗНАЧЕНІ ЧАСТИНОЮ ПЕРШОЮ ТА ПУНКТАМИ 5-11 ЧАСТИНИ
ДРУГОЇ СТАТТІ 47 ЗАКОНУ УКРАЇНИ
"ПРО БАНКИ І БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ".
БАНКІВСЬКА ЛІЦЕНЗІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 10
ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО БАНКИ І БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ"
НЕ ДАЄ ПРАВА БАНКІВСЬКІЙ КОРПОРАЦІЇ ЗДІЙСНЮВАТИ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ,
КРІМ БАНКІВ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ.
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
____ _____________ ______ року
Начальник
Управління методології К.Є.Раєвський
Додаток 9
до Положення про порядок
видачі банкам банківських
ліцензій, письмових дозволів
та ліцензій на виконання
окремих операцій

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
БАНКІВСЬКА ЛІЦЕНЗІЯ
N __________

ВИДАНА ___________________________________________________________
(повна назва банку) _________________________________________________________________,
ЗАРЕЄСТРОВАНОМУ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ
_____ ______________ ________ року ЗА НОМЕРОМ ___________,
ВИДАНУ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ _____ ____________ ______ року,
НА ПРАВО ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ, ВИЗНАЧЕНИХ
ПУНКТАМИ 1-4 ЧАСТИНИ ДРУГОЇ ТА ЧАСТИНОЮ ЧЕТВЕРТОЮ
СТАТТІ 47 ЗАКОНУ УКРАЇНИ
"ПРО БАНКИ І БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ",
ЗГІДНО З ДОДАТКОМ ДО ЦЬОГО ПИСЬМОВОГО ДОЗВОЛУ.
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
____ _____________ ______ року
Письмовий дозвіл не дійсний без додатка
Продовження додатка 9
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ДОДАТОК ДО ПИСЬМОВОГО ДОЗВОЛУ N _____

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Начальник
Управління методології К.Є.Раєвський
Додаток 10
до Положення про порядок
видачі банкам банківських
ліцензій, письмових дозволів
та ліцензій на виконання
окремих операцій

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПИСЬМОВИЙ ДОЗВІЛ
N _____

ВИДАНО ___________________________________________________________
(повна назва банківської корпорації) _________________________________________________________________,
ЗАРЕЄСТРОВАНІЙ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ _____ _____________ ________ року ЗА НОМЕРОМ ______________,
ЯКА МАЄ БАНКІВСЬКУ ЛІЦЕНЗІЮ ЗА НОМЕРОМ __________________________,
ВИДАНУ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ____ ____________ ______ року,
НА ПРАВО ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ, ВИЗНАЧЕНИХ ПУНКТАМИ
1-4 ЧАСТИНИ ДРУГОЇ І ЧАСТИНОЮ
ЧЕТВЕРТОЮ СТАТТІ 47 ЗАКОНУ УКРАЇНИ
"ПРО БАНКИ І БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ",
ЗГІДНО З ДОДАТКОМ ДО ЦЬОГО ПИСЬМОВОГО ДОЗВОЛУ.
ПИСЬМОВИЙ ДОЗВІЛ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 10
ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО БАНКИ І БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ"
НЕ ДАЄ ПРАВА БАНКІВСЬКІЙ КОРПОРАЦІЇ ЗДІЙСНЮВАТИ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ,
КРІМ БАНКІВ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ.
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) ____ _____________ ______ року
Письмовий дозвіл не дійсний без додатка
Продовження додатка 10

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ДОДАТОК ДО ПИСЬМОВОГО ДОЗВОЛУ N _____

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Начальник
Управління методології К.Є.Раєвський
Додаток 11
до Положення про порядок видачі
банкам банківських ліцензій,
письмових дозволів та ліцензій
на виконання окремих операцій

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛІЦЕНЗІЯ НА ВИКОНАННЯ ОКРЕМОЇ ОПЕРАЦІЇ
N __________

ВИДАНА БАНКІВСЬКІЙ КОРПОРАЦІЇ ____________________________________
_________________________________________________________________,
(повна назва банківської корпорації)
ЗАРЕЄСТРОВАНІЙ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ
________ _______________ ________ року ЗА НОМЕРОМ ___________,
ЯКА МАЄ БАНКІВСЬКУ ЛІЦЕНЗІЮ ЗА НОМЕРОМ __________________________,
ВИДАНУ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ _____ ___________ ______ року,
ПИСЬМОВИЙ ДОЗВІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ЗА НОМЕРОМ ______________ від _____ ___________ ______ року
НА ПРАВО ВИКОНАННЯ ОКРЕМОЇ ОПЕРАЦІЇ: _____________________________ __________________________________________________________________
(назва операції)
ЗГІДНО З ДОГОВОРОМ ______________________________________________,
(дата і номер договору)
УКЛАДЕНИМ МІЖ ____________________________________________________
(повна назва сторін договору) _________________________________________________________________.
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) ____ ____________ _____ року
Начальник
Управління методології К.Є.Раєвськийon top