Document z0709-04, invalid, current version — Loss of force on August 30, 2004, on the basis - z1028-04

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
25.05.2004 N 179
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 червня 2004 р.
за N 709/9308
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 349 ( z1028-04 ) від 16.08.2004 )
Про затвердження Положення про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної діяльності у випадках
відчуження військового майна

Відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року
N 1919 ( 1919-2000-п ) "Про порядок відчуження та реалізації
військового майна Збройних Сил" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб'єктів
оціночної діяльності у випадках відчуження військового майна, що
додається.
2. Головнокомандувачам видів Збройних Сил України,
командувачам військ оперативних командувань, керівникам
структурних підрозділів Міністерства оборони України та
Генерального штабу Збройних Сил України під час складання
кошторису передбачати фінансування витрат, пов'язаних з
підготовкою і проведенням конкурсів та робіт з оцінки військового
майна.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України Є.К.Марчук
ПОГОДЖЕНО:
Голова Фонду державного
майна України М.В.Чечетов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
25.05.2004 N 179
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 червня 2004 р.
за N 709/9308

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір суб'єктів оціночної
діяльності у випадках відчуження військового майна

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору
суб'єктів оціночної діяльності у випадках, коли законодавством
передбачена обов'язковість проведення незалежної оцінки майна,
закріпленого за військовими частинами Збройних Сил України, яке
підлягає відчуженню. Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності здійснюється
конкурсною комісією, яка створюється в структурних підрозділах
Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил
України, головних командуваннях видів Збройних Сил України,
оперативних командуваннях у кількості 7-9 чоловік. Склад комісії затверджується наказом керівника уповноваженого
органу військового управління.
1.2. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу
про її утворення та склад. Основними завданнями та функціями комісії є: визначення умов та терміну проведення конкурсу; розгляд пропозицій учасників конкурсу; визначення переможця конкурсу; складання протоколів та подання їх на затвердження керівникам
уповноважених органів військового управління.
1.3. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова
комісії, який у межах своєї компетенції: скликає засідання комісії; головує на засіданнях; дає доручення членам комісії; організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених
пунктами 1.4-1.5 цього Положення.
1.4. До участі в конкурсі можуть бути допущені тільки
суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів
суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні" ( 2658-14 ) (із змінами і доповненнями),
якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів,
що відповідають об'єкту оцінки.
1.5. Вимогами до учасників конкурсу є наявність: відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки даного
виду об'єктів оцінки, що має підтверджуватися кваліфікаційними
документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному
реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації
фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19 грудня
2001 року N 2355 ( z1092-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28 грудня 2001 року за N 1092/6283; досвіду суб'єкта оціночної діяльності щодо проведення оцінки
майна; переліку оцінювачів, яких буде залучено до виконання робіт з
оцінки майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено
суб'єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна; допуску до державної таємниці у суб'єктів оціночної
діяльності та інших оцінювачів, яких додатково буде залучено до
виконання робіт з оцінки майна.
1.6. Під час вибору переможця конкурсу членами комісії
враховуються: досвід та кваліфікація оцінювачів, що перебувають у штатному
складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним
залучаються для проведення оцінки майна; наявність досвіду щодо оцінки майна; кількість оцінювачів (їх особистий досвід щодо оцінки майна),
яких планує залучити учасник конкурсу з метою підготовки звіту про
оцінку майна та його підписання; запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт.
1.7. За рішенням комісії учасники конкурсу можуть подавати й
інші документи, зокрема: звіти про незалежну оцінку вартості аналогічного виду майна,
виконані учасниками конкурсу протягом останнього року, за
наявності письмового дозволу замовника незалежної оцінки; висновок Фонду державного майна України або регіонального
відділення Фонду державного майна України щодо якості виконаних
учасником конкурсу незалежних оцінок об'єктів під час приватизації
або відчуження військового майна.
1.8. До документів, які подаються учасниками конкурсу,
комісією можуть долучатися висновки контрольних органів та інших
державних органів щодо діяльності учасників конкурсу.
2. Поняття та визначення
У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються у такому
значенні: військове майно, що оцінюється, - це державне майно,
закріплене за військовими частинами, закладами, установами та
організаціями Збройних Сил України. До військового майна належать
будинки, споруди, передавальні пристрої, всі види озброєння,
бойова та інша техніка, боєприпаси, пально-мастильні матеріали,
продовольство, технічне, аеродромне, шкіперське, речове,
культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, хімічне,
інженерне майно, майно зв'язку тощо; військова частина - це військова частина, заклад, установа,
організація, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету
України і належать до складу Збройних Сил України; центральні служби забезпечення - це структурні підрозділи
Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил
України та головні командування видів Збройних Сил України, на які
покладаються функції матеріально-технічного забезпечення
військових частин військовим майном відповідної номенклатури; суб'єкти оціночної діяльності - зареєстровані в установленому
законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької
діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх
організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють
господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач
та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності
відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ); претендент - суб'єкт оціночної діяльності, який виявив
бажання взяти участь у конкурсі та подав до конкурсної комісії
необхідні документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані
в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу; конкурсна комісія - це комісія, що створюється відповідними
наказами керівників структурних підрозділів Міністерства оборони
України та Генерального штабу Збройних Сил України,
головнокомандувачів видів Збройних Сил України, командувачів
військами оперативних командувань, до складу якої крім фахівців
Міністерства оборони України входять фахівці Фонду державного
майна України (за згодою); учасник конкурсу - суб'єкт оціночної діяльності, документи
якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі у
конкурсі; конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо
вартості виконання робіт з оцінки, складу оцінювачів, які будуть
безпосередньо виконувати роботи з оцінки, та їх практичного
досвіду; конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні
документи; підтвердні документи - документи, які визначають юридичний
статус претендента, а також містять інформацію про досвід роботи,
сертифікат суб'єкта оціночної діяльності або кваліфікаційне
свідоцтво оцінювача.
3. Підготовка до проведення конкурсу
3.1. Структурні підрозділи Міністерства оборони України та
Генерального штабу Збройних Сил України, головні командування
видів Збройних Сил України, оперативні командування, служби
забезпечення Міністерства оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил України узагальнюють інформацію щодо залучення
суб'єктів оціночної діяльності на конкурсних засадах до оцінки
військового майна. Остаточне рішення про проведення незалежної оцінки
приймається комісією в тижневий термін після надходження
зазначеної інформації.
3.2. Інформація стосовно умов конкурсу, терміну його
проведення, а також інформація про об'єкт оцінки публікуються
комісією у місцевій пресі (за місцем розташування військового
майна) за 14-30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу.
Інформацію може бути опубліковано додатково в інших засобах
масової інформації, у тому числі розміщено на відповідних сайтах
Міністерства оборони України та Фонду державного майна України.
3.3. Інформація про проведення конкурсу має включати: дату, час і місце проведення конкурсу; відомості про об'єкт оцінки; кінцевий термін подання документів; період, протягом якого будуть виконані роботи з незалежної
оцінки майна (в календарних днях); перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд
комісії; кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо
практичного досвіду з оцінки майна, зокрема, подібного майна); адресу комісії, контактні телефони.
3.4. Претенденти подають до комісії конкурсну документацію.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать такі документи: заява на участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної
діяльності (додається); копія статуту претендента; копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які працюють у
штатному складі, а також які будуть залучені до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом для проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна; копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України на право проведення
оцінки майна; інформація про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його кваліфікації, досвіду роботи претендента
та оцінювачів з незалежної оцінки майна, гарантій залучення в разі
потреби до виконання робіт оцінювачів, які мають значний досвід
оцінки майна, тощо).
3.5. Конкурсна пропозиція претендента повинна містити
пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляцію витрат,
пов'язаних з виконанням робіт.
3.6. Конкурсну документацію слід подавати до комісії за 3
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу. У разі надання
неповного переліку конкурсної документації або її несвоєчасного
подання, а також її недостовірності претендент до участі у
конкурсі не допускається. Конкурсні документи претендентів, яких
не допущено до участі у конкурсі, повертаються їм після
затвердження протоколу засідання комісії.
3.7. Претендент має право відкликати свою заяву до дати
проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
4. Порядок проведення конкурсу
4.1. Конкурс проводиться за наявності не менше як двох його
учасників. Засідання комісії є правоможним у разі присутності
більшості її кількісного складу.
4.2. Комісія розглядає подані пропозиції і обговорює їх.
Конверти учасників конкурсу розпечатуються на засіданні комісії.
Рішення комісії приймається шляхом голосування членів комісії.
Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають
умовам і критеріям конкурсу, більшістю голосів присутніх членів
комісії визнається його переможцем. У разі рівної кількості
голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним.
4.3. Рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсу
оформляються протоколом. Протокол підписується в кінці засідання
всіма присутніми членами конкурсної комісії і затверджується
відповідним командиром (начальником) у тижневий термін з дня
прийняття комісією рішення щодо визначення переможця.
4.4. У разі наявності одного учасника конкурсу комісія може
прийняти рішення стосовно укладання з ним договору на проведення
оцінки, що зазначається у протоколі засідання комісії.
4.5. Затверджений протокол є підставою для укладання договору
між замовником оцінки та переможцем конкурсу.
4.6. Протягом трьох робочих днів з дня затвердження
результатів конкурсу його учасникам надсилається інформація про
рішення комісії.
4.7. Конфіденційні відомості щодо конкурсних пропозицій,
процедури визначення переможця конкурсу тощо розголошенню не
підлягають.
4.8. Учасники конкурсу мають право письмово оскаржити рішення
комісії до Міністра оборони України або в судовому порядку.
Директор Департаменту капітального
будівництва та управління фондами
Міністерства оборони України С.К.Веліжанський
Додаток
до п. 3.4 Положення
про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної
діяльності у випадках
відчуження військового майна

Реєстраційний N _______ До Конкурсної комісії "___" _________ 200__ р. (дата реєстрації заяви)

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з відбору
суб'єктів оціночної діяльності

Заявник _____________________________________________________
(назва заявника) Керівник _____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
Ідентифікаційний код заявника за ЗКПО ________________________________________________________
Адреса _____________________________________________________________
Телефон ___________, телефакс ___________, телекс ___________
Просимо дозволити взяти участь у конкурсі з відбору суб'єктів
оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(повна назва об'єкта)
"___" _____________ 200_ р. __________________________
(дата заповнення заяви) (підпис керівника)
М.П.on top