Document z0691-19, valid, current version — Adoption on June 4, 2019
( Last event — Entry into force, gone August 6, 2019. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

04.06.2019  № 307


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 липня 2019 р.
за № 691/33662

Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з метою приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України від 15 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 березня 2016 року № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2016 року за № 551/28681, що додаються.

2. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Назарчука І.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Голова  Національного банку України
І. Черкаський

Я. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
04 червня 2019 року № 307


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 липня 2019 р.
за № 691/33662

ЗМІНИ
до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

1. Підпункт 5 пункту 4 розділу I викласти у такій редакції:

«5) особливостей здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів, номінальних утримувачів та клієнтів номінального утримувача;».

2. У розділі II:

абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:

«7. Призначення відповідального працівника здійснюється після перевірки ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, за результатами якої встановлено, що кандидат має бездоганну ділову репутацію на підставі наданих оригіналів документів: паспорта, трудової книжки, документів про освіту та/або підвищення кваліфікації, сертифіката на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, довідки про відсутність судимості, отриманої в органах внутрішніх справ не пізніше трьох місяців до здійснення перевірки ділової репутації, та анкети ділової репутації, яка заповнюється кандидатом на посаду відповідального працівника.»;

абзац шостий пункту 13 викласти у такій редакції:

«Перевірка відповідності особи, що тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника, вимогам, установленим цим Положенням, здійснюється керівником або особою, яка виконує його обов’язки, до її призначення на підставі оригіналів документів: паспорта, трудової книжки, документів про освіту та/або підвищення кваліфікації, сертифіката на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, довідки про відсутність судимості, отриманої в органах внутрішніх справ не пізніше трьох місяців до здійснення перевірки відповідності особи, що виконує обов’язки відповідального працівника.»;

в абзаці шостому пункту 17 слово «ужитих» замінити словом «вжитих».

3. У пункті 8 розділу III:

підпункт 4 викласти у такій редакції:

«4) порядок ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, номінального утримувача та клієнтів номінального утримувача;»;

підпункт 13 викласти у такій редакції:

«13) порядок надання на запит Держфінмоніторингу інформації, у тому числі щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта (клієнта номінального утримувача), операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу;»;

підпункт 15 викласти у такій редакції:

«15) порядок збору і зберігання документів щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів (клієнтів номінального утримувача), оцінки та переоцінки ризиків, а також усіх документів, що стосуються проведення фінансових операцій клієнта (клієнта номінального утримувача) та ділових відносин з клієнтом (номінальним утримувачем);».

4. У розділі V:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта) згідно із статтею 9 Закону.»;

у пункті 2:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

«У разі якщо клієнтом є номінальний утримувач або номінальний утримувач діє як представник чи від імені або в інтересах свого клієнта, суб’єкт первинного фінансового моніторингу до встановлення з ним ділових відносин, відкриття рахунку в цінних паперах та під час його вивчення, уточнення інформації про нього, у разі виникнення підозри, проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, забезпечує виявлення факту належності до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб: номінального утримувача, його кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), клієнта номінального утримувача, в інтересах якого проводитимуться фінансові операції за участю цього суб’єкта первинного фінансового моніторингу, його вигодоодержувачів та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) вигодоодержувачів.».

У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами третім-п’ятим;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«У разі виявлення факту належності осіб, визначених в абзацах першому, другому цього пункту, до національних, іноземних публічних діячів та/або діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вжити заходів щодо з’ясування джерел походження коштів та активів таких осіб на підставі отриманих від них документів та/або інформації з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), підтвердити джерела походження їх активів, прав на такі активи тощо.»;

пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Особливості здійснення ідентифікації та верифікації клієнта, номінального утримувача та клієнта номінального утримувача визначаються розділом VI цього Положення.»;

у пункті 5:

абзаци перший-третій викласти у такій редакції:

«5. Верифікація клієнта (представника клієнта) здійснюється суб’єктом первинного фінансового моніторингу на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому порядку (нотаріу-сом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа) їх копій, які дають можливість встановити необхідні ідентифікаційні дані.

Офіційні документи або засвідчені в установленому порядку їх копії, які подавалися суб’єкту первинного фінансового моніторингу для здійснення верифікації клієнта (представника клієнта), повертаються клієнту (представнику клієнта) за його вимогою.

Особа, яка здійснює верифікацію клієнта (представника клієнта), створює паперові копії документів, які подавалися їй для здійснення верифікації, та засвідчує їх своїм підписом.»;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що застосовує у своїй діяльності електронний підпис, може під час здійснення верифікації клієнта (представника клієнта) створювати електронні копії документів, які подавалися йому для верифікації клієнта (представника клієнта), відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.»;

друге речення абзацу другого пункту 6 викласти у такій редакції: «Такі документи зберігаються разом з документами щодо ідентифікації та верифікації клієнта (представника клієнта).»;

абзац перший пункту 8 викласти у такій редакції:

«8. Під час верифікації клієнта (представника клієнта) суб’єкт первинного фінансового моніторингу встановлює (підтверджує) відповідність особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим ідентифікаційним даним.»;

у пункті 9:

підпункти 3, 4 після слова «клієнта» доповнити словами «(клієнта номінального утримувача)»;

абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

«Належність клієнта (клієнта номінального утримувача) до організації, юридичної або фізичної особи, що пов’язана з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення, та/або наявність клієнта (клієнта номінального утримувача) в переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, фіксується письмово у порядку, визначеному Правилами, до проведення фінансової операції або відкриття рахунку в цінних паперах. Відповідні документи зберігаються разом з документами, що підтверджують факт здійснення ідентифікації та верифікації клієнта або ідентифікації клієнта номінального утримувача.»;

пункт 10 викласти у такій редакції:

«10. З метою управління ризиками та проведення оцінки ризику клієнта (клієнта номінального утримувача) під час ідентифікації, верифікації, вивчення та уточнення інформації про клієнта (клієнта номінального утримувача) суб’єкт первинного фінансового моніторингу розробляє критерії ризику клієнта (клієнта номінального утримувача) та порядок оцінки ризику проведення ним фінансових операцій.

Критерії ризику клієнта (клієнта номінального утримувача) розробляються з урахуванням критеріїв, визначених Міністерством фінансів України. Під час управління ризиками суб’єкт первинного фінансового моніторингу враховує рекомендації НКЦПФР.

Відповідно до розроблених критеріїв суб’єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють рівень ризику клієнтів (клієнтів номінального утримувача), які мають низький, середній, високий ризик клієнта, який може бути пов’язаний з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу вперше визначає та фіксує рівень ризику клієнта (клієнта номінального утримувача) письмово в паперовому вигляді до проведення фінансової операції або відкриття рахунку.

За результатами ділових відносин та заходів із вивчення клієнта (клієнта номінального утримувача) рівень ризику може бути змінений, що фіксується окремо.

Результати оцінки ризику клієнта (клієнта номінального утримувача) та управління ними фіксуються письмово в паперовому вигляді та зберігаються разом з документами, що підтверджують факт проведення ідентифікації та верифікації клієнта.»;

пункт 14 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Поглиблена перевірка клієнта номінального утримувача здійснюється на підставі інформації, отриманої від номінального утримувача та з відкритих джерел.».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

пункт 15 викласти у такій редакції:

«15. Якщо під час ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта, клієнта номінального утримувача), вивчення клієнта суб’єкт первинного фінансового моніторингу встановив належність клієнта (клієнта номінального утримувача) до неприбуткової організації, він повинен:

1) отримати дозвіл керівника або особи, яка виконує його обов’язки, на встановлення ділових відносин з таким клієнтом;

2) вжити заходів для з’ясування джерел походження коштів та додаткових заходів, визначених суб’єктом первинного фінансового моніторингу, відповідно до пункту 12 цього розділу;

3) провести моніторинг операцій такого клієнта (клієнта номінального утримувача) у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику.

Заходи, визначені в пунктах 11-15 цього розділу, фіксуються в паперовому вигляді та зберігаються разом з документами, що підтверджують факт проведення ідентифікації та верифікації клієнта (клієнта номінального утримувача).»;

доповнити розділ після пункту 15 новим пунктом 15-1 такого змісту:

«15-1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати такі додаткові заходи стосовно іноземної фінансової установи, з якою встановлюються кореспондентські відносини:

1) збирати інформацію в обсязі, достатньому для повного розуміння суб’єктом первинного фінансового моніторингу характеру діяльності такої фінансової установи та з’ясування її репутації і якості нагляду, зокрема, чи була іноземна фінансова установа об’єктом розслідування з питань відмивання доходів або фінансування тероризму, або застосування заходів впливу (санкцій) з боку органу, що здійснює державне регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

2) оцінювати заходи іноземної фінансової установи щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

3) встановлювати кореспондентські відносини з іноземними фінансовими установами з дозволу керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

4) документувати обов’язки іноземної фінансової установи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) стосовно іноземної фінансової установи, рахунки якої використовуються безпосередньо третіми сторонами для здійснення операцій від свого імені, з’ясовувати, що іноземна фінансова установа здійснює ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнтів, які мають прямий доступ до рахунків іноземної фінансової установи, та що іноземна фінансова установа може надати на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідну інформацію, отриману за результатами здійснення зазначених заходів.

Заходи, визначені в цьому пункті, здійснюються при встановленні кореспондентських відносин з іноземною фінансовою установою, але до відкриття рахунку та фіксуються в паперовому або електронному вигляді, засвідчуються підписом особи, яка здійснила такі додаткові заходи, та зберігаються разом з документами, що підтверджують факт проведення ідентифікації та верифікації іноземної фінансової установи.»;

пункт 16 викласти в такій редакції:

«16. Якщо за результатами аналізу інформації щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта рівень ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення оцінюється як:

1) високий, строк уточнення інформації про клієнта не має перевищувати одного року;

2) середній, строк уточнення інформації про клієнта не має перевищувати двох років;

3) низький, строк уточнення інформації про клієнта не має перевищувати трьох років.

Для клієнтів, з якими укладені договори на обслуговування, але які не зверталися до суб’єкта первинного фінансового моніторингу для отримання послуг більше трьох років, вивчення клієнта або уточнення інформації про клієнта здійснюється в разі звернення такого клієнта до суб’єкта первинного фінансового моніторингу або проведення ним фінансової операції.

Під час здійснення уточнення інформації про клієнта суб’єкт первинного фінансового моніторингу з’ясовує у встановленому порядку всі відомості про клієнта, які були надані суб’єкту первинного фінансового моніторингу під час здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта.»;

у пункті 18:

абзац перший викласти у такій редакції:

«18. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен зберігати офіційні документи, інші документи (у тому числі створені суб’єктом первинного фінансового моніторингу електронні документи), їх копії щодо ідентифікації та верифікації осіб (клієнтів, представників клієнтів), дані щодо вигодоодержувачів, а також осіб, яким суб’єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також усі документи, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи результати будь-якого аналізу під час проведення заходів щодо верифікації клієнта чи поглибленої перевірки клієнта), не менше п’яти років після завершення фінансової операції, завершення ділових відносин з клієнтом, а всі необхідні дані про фінансові операції (достатні для того, щоб простежити стан операції, у тому числі правочини, розпорядження, заявки, ділове листування, копії векселів з індосаментом, копії векселів, заставних, копії сертифікатів цінних паперів тощо) - не менше п’яти років після завершення операції, закриття рахунку, припинення ділових відносин.»;

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

«Суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен зберігати документи та іншу інформацію (у тому числі створені суб’єктом первинного фінансового моніторингу електронні документи), їх копії щодо ідентифікації номінальних утримувачів та їх клієнтів, дані щодо вигодоодержувачів, а також осіб, яким суб’єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення та уточнення інформації про клієнтів номінального утримувача, а також усі документи, що стосуються ділових відносин з номінальним утримувачем та проведеними операціями клієнтів номінального утримувача, не менше п’яти років після завершення фінансової операції, завершення ділових відносин з номінальним утримувачем, а всі необхідні дані про фінансові операції (достатні для того, щоб простежити стан операції) - не менше п’яти років після завершення операції, закриття рахунку, припинення ділових відносин.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

5. У розділі VI:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Депозитарна установа здійснює ідентифікацію та верифікацію клієнта у разі укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача.»;

у пункті 5 слова «депозитаріїв кореспондентів» замінити словами «депозитаріїв-кореспондентів»;

доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

«10. Якщо клієнтом депозитарної установи є номінальний утримувач, депозитарна установа зобов’язана встановити особу, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція на рахунку такого номінального утримувача (встановити вигодоодержувача).

11. Якщо номінальний утримувач діє як представник чи від імені або в інтересах свого клієнта, торговець цінними паперами зобов’язаний ідентифікувати клієнта номінального утримувача, від імені або в інтересах якого здійснюється така операція, на підставі документів та/або інформації, що надані номінальним утримувачем та засвідчені ним, а також з інших джерел, якщо відповідна інформація є публічною (відкритою).

Якщо номінальний утримувач діє на користь свого клієнта, торговець цінними паперами зобов’язаний встановити вигодоодержувача, на користь якого здійснюється така операція.

12. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу до проведення фінансової операції (крім випадку, передбаченого пунктом 13 цього розділу), відкриття рахунку встановлює такі дані щодо вигодоодержувачів:

для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, громадянство;

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження; дату та орган реєстрації юридичної особи; дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а саме відомості про фізичну особу, які включають прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичних осіб), країну її (їх) постійного місця проживання та дату народження.

Встановлення вигодоодержувача здійснюється суб’єктом первинного фінансового моніторингу на підставі документів та/або інформації, що надані номінальним утримувачем, а також з інших джерел, якщо відповідна інформація є публічною (відкритою).

13. У разі проведення розрахунків за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» за участю Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках за правочинами, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, номінальний утримувач до 14:00 (за київським часом) наступного робочого дня після проведення фінансової операції (переказу коштів) має надати депозитарній установі дані щодо особи, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція (вигодоодержувача), визначені законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (якщо зазначені дані не були отримані депозитарною установою до проведення розрахунків за відповідним правочином).».

6. У розділі VII:

після пункту 5 доповнити розділ новим пунктом 6 такого змісту:

«6. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний проводити аналіз відповідності фінансових (фінансової) операцій (операції), що проводяться клієнтом (клієнтом номінального утримувача), наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта (клієнта номінального утримувача), та/або не мають очевидного економічного сенсу чи очевидної законної мети, або щодо яких виникають підозри.».

У зв’язку з цим пункти 6-8 вважати відповідно пунктами 7-9;

пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу забезпечує виявлення фінансових операцій, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення в день їх виявлення, але не пізніше наступного робочого дня з дня реєстрації таких фінансових операцій, а також інформує про такі фінансові операції та їх учасників визначені законом правоохоронні органи.».

Директор департаменту
проведення інспекцій
професійної діяльностіО. Мисюраon top