Document z0665-00, invalid, current version — Loss of force on January 3, 2005, on the basis - z1633-04

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
N 1908/11/271 від 13.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 вересня 2000 р.
vd20000913 vn1908/11/271 за N 665/4886
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна
N 1928/73/863 ( z1633-04 ) від 17.09.2004 )
Про затвердження Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, створених у процесі
приватизації та корпоратизації

Відповідно до Закону України від 04.03.92 N 2163-XII
( 2163-12 ) "Про приватизацію державного майна", Закону України
від 18.05.2000 N 1723-III ( 1723-14 ) "Про державну програму
приватизації", Закону України від 15.05.96 N 189/96-ВР
( 189/96-ВР, 2171-12 ) "Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)", Закону України від 18.05.2000
N 1741-III ( 1741-14 ) "Про особливості приватизації підприємств,
що належать до сфери управління Міністерства оборони України",
Указу Президента України від 15.07.2000 N 905/2000 ( 905/2000 )
"Про заходи щодо залучення коштів, отриманих від приватизації
державного майна, на інноваційне інвестування підприємств, що
мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави",
Указу Президента України від 14.07.2000 N 891/2000 ( 891/2000 )
"Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та
підвищення її ролі у процесах економічних перетворень" та з метою
підвищення ефективності проведення конкурсів з продажу пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі майна
державних підприємств, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у
процесі приватизації та корпоратизації, що додається. 2. Фонду державного майна України в п'ятиденний термін з дня
затвердження цього наказу забезпечити подання Положення про
порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та
корпоратизації, на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України. 3. Фонду державного майна України в десятиденний термін з дня
державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України
забезпечити опублікування Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, у "Державному
інформаційному бюлетені про приватизацію". 4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного
майна України, Антимонопольного комітету України та Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 04.08.97
N 821/55/01/204 ( z0299-97 ), зареєстрований в Міністерстві
юстиції України від 08.08.97 за N 299/2103. 5. Контроль за виконанням цього наказу в зазначених
відомствах покласти на їх керівників.
Голова Фонду державного
майна України О.Бондар
Голова Антимонопольного
комітету України О.Завада
Голова Державної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку О.Мозговий
Затверджено
Наказ Фонду державного майна
України, Антимонопольного
комітету України,
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
13.09.2000 року N 1908/11/271
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 вересня 2000 р.
за N 665/4886
Положення
про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, створених у
процесі приватизації та корпоратизації
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України від
04.03.92 N 2163-XII ( 2163-12 ) "Про приватизацію державного
майна", Закону України від 18.05.2000 N 1723-III ( 1723-14 ) "Про
державну програму приватизації", Закону України від 15.05.96
N 189/96-ВР ( 189/96-ВР, 2171-12 ) "Про приватизацію невеликих
державних підприємств (малу приватизацію)", Закону України від
18.05.2000 N 1741-III ( 1741-14 ) "Про особливості приватизації
підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони
України", Указу Президента України від 15.07.2000 N 905/2000
( 905/2000 ) "Про заходи щодо залучення коштів, отриманих від
приватизації державного майна, на інноваційне інвестування
підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та
безпеки держави", Указу Президента України від 14.07.2000
N 891/2000 ( 891/2000 ) "Про заходи щодо зміцнення банківської
системи України та підвищення її ролі у процесах економічних
перетворень" та інших нормативних актів України. 1.2. Це Положення визначає порядок підготовки, організації та
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств та поширюється на продаж пакетів акцій ВАТ, створених у
процесі приватизації та корпоратизації, що здійснюють державні
органи приватизації, в тому числі за участю уповноважених ними
юридичних осіб (радників). Дія Положення не поширюється на продаж пакетів акцій
енергетичних компаній. 1.3. Наведені нижче терміни вживаються в цьому Положенні в
такому значенні: відомості про відносини контролю - повні (в повному обсязі)
відомості щодо відносин контролю, якими учасник конкурсу (особа,
яку він представляє або в інтересах якої діє) та особи, що його
(її) контролюють, пов'язані з іншими особами, а також відомості
про особу, яка здійснює контроль за діяльністю групи суб'єктів
господарювання, що пов'язані відносинами контролю з учасником
конкурсу (особою, яку він представляє або в інтересах якої діє); додаткові умови участі в конкурсі - встановлені органом
приватизації, в тому числі за поданням конкурсної комісії, вимоги
до підтвердних документів, які можуть стосуватись кваліфікаційних
характеристик учасника конкурсу та особливостей приватизації
об'єкта приватизації; кваліфікаційні вимоги - установлені органом приватизації
вимоги до підтвердних документів учасника конкурсу - промислового
інвестора, які відповідають цілям та пріоритетам приватизації
підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та
безпеки держави; конкурс - це спосіб продажу акцій ВАТ, за яким переможцем
визначається учасник, який запропонував найвищу ціну за пакет
акцій і взяв зобов'язання виконати всі фіксовані умови конкурсу; конкурсна гарантія учасника - визначений згідно з умовами
відповідного конкурсу внесок у вигляді грошових коштів у розмірі
10 відсотків від початкової ціни пакета акцій; конкурсна пропозиція - документи, які містять пропозиції
потенційних покупців щодо придбання пакета акцій; план приватизації пакета акцій - зобов'язання потенційного
покупця щодо виконання фіксованих умов конкурсу та ціни придбання
пакета акцій, наданий ним у складі конкурсної пропозиції
відповідно до додатка 3 до цього Положення. концепція розвитку підприємства (об'єкта приватизації) - є
додатком до плану приватизації контрольного пакета акцій і
передбачає заходи учасника конкурсу щодо подальшого ефективного
використання об'єкта приватизації, які спрямовані на підвищення
економічних, соціальних, фінансових технологічних та екологічних
показників діяльності відповідного об'єкта приватизації; пакет документації про конкурс - документи, що надаються
потенційному покупцеві і містять процедурні та інформаційні
матеріали; підтвердні документи - документи, які містять свідчення та
докази правового статусу та кваліфікаційних характеристик учасника
конкурсу. На підставі підтвердних документів установлюється
відповідність учасника конкурсу вимогам статті 8 Закону України
"Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та здатність
учасника конкурсу виконати специфічні умови приватизації
відповідного об'єкта приватизації згідно з нормами чинного
законодавства України та умовами конкурсу; конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні
документи; потенційний покупець - будь-яка фізична або юридична особа,
яка має зацікавленість у придбанні пакета акцій ВАТ; початкова ціна пакета акцій - грошовий вираз вартості пакета
акцій, за яким пакет акцій виставляється на конкурс; промисловий інвестор - це вітчизняний або іноземний інвестор
або їх об'єднання, які зацікавлені у збереженні частки
підприємства на ринку відповідного продукту та не менше трьох
років виробляють продукцію (виконують роботи, надають послуги),
аналогічну основній продукції (роботам, послугам) підприємства, що
приватизується, або споживають в основному виробництві продукцію
(роботи, послуги), яка використовується в основному виробництві
підприємства, що приватизується як основна сировина, чи здійснюють
безпосередній контроль на таких підприємствах не менше одного
року. Промисловим інвестором не може бути компанія, зареєстрована
в офшорній зоні; радник - юридична особа (або об'єднання юридичних осіб), яка
за договором з державним органом приватизації бере на себе
зобов'язання щодо надання послуг з підготовки об'єкта до
приватизації, пошуку потенційних покупців та організації продажу
пакета акцій; учасник конкурсу - юридична або фізична особа, яка уклала
договір про конфіденційність наданої їй інформації про ВАТ та яку
допущено до участі в конкурсі на підставі виконання нею вимог щодо
змісту підтвердних документів, установлених згідно з цим
Положенням та умовами відповідного конкурсу. фіксовані умови конкурсу - це вичерпний перелік зобов'язань,
які є однаковими і незмінними для всіх учасників конкурсу.
Перевиконання фіксованих умов не дає учаснику конкурсу переваг
перед іншими учасниками. Терміни "суб'єкт господарювання", "контроль", та "інформація"
використовуються в їхніх значеннях відповідно до статті 1 Закону
України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ). Термін "контрольний пакет акцій" використовується в значенні
відповідно до підпункту 1 пункту 59 Державної програми
приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ).
2. Загальні умови проведення конкурсів
2.1. Для забезпечення відкритості проведення конкурсів і з
метою більшої інформованості потенційних покупців орган
приватизації друкує у газеті "Відомості приватизації" переліки
ВАТ, пакети акцій яких планується виставляти на продажу за
конкурсом, готує і надає пакет документації про конкурс
потенційним покупцям. 2.2. Орган приватизації не вправі змінювати нормативні вимоги
до проведення конкурсу після публікації інформаційного
повідомлення про проведення конкурсу. 2.3. Якщо на участь у конкурсі надійшла заява від одного
потенційного покупця, якого визнано учасником конкурсу, орган
приватизації може запропонувати учаснику конкурсу переглянути
початкову ціну пакета акцій, опубліковану в інформаційному
повідомленні про проведення конкурсу із застосуванням експертної
оцінки. У разі згоди учасника конкурсу прийняти таку пропозицію,
орган приватизації здійснює експертну оцінку пакета акцій і
проводить переговори з учасником конкурсу щодо ціни продажу пакета
акцій. У випадку відхилення учасником конкурсу пропозиції органу
приватизації застосувати експертну оцінку пакета акцій об'єкт
приватизації знімається з продажу і конкурс вважається таким, що
не відбувся. 2.4. Продаж акцій за конкурсом здійснюється єдиним пакетом
акцій відповідно до затвердженого органом приватизації плану
розміщення акцій. 2.5. Продаж акцій ВАТ за конкурсом може здійснюватись за
участю радника. Відбір радника здійснюється на конкурентних
засадах відповідно до Положення про порядок здійснення конкурсного
відбору радників для підготовки та проведення конкурентних
способів продажу об'єктів приватизації, затвердженого наказом ФДМУ
від 21.08.2000 N 1745 ( z0590-00 ) та зареєстрованого
Міністерством юстиції 07.09.2000 за N 590/4811. 2.6. Засобом платежу за пакети акцій, які продаються на
конкурсах, є національна валюта України. Оплата за придбаний пакет
акцій здійснюється відповідно до договору купівлі-продажу у два
етапи, а саме: 50 відсотків вартості пакета акцій сплачується
протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору, а
залишок - не пізніше 60 календарних днів з моменту підписання
договору купівлі-продажу. 2.7. Джерелом оплати пакетів акцій та будь-яких зобов'язань
не можуть бути кошти, що будуть отримані внаслідок діяльності ВАТ
(прибуток, амортизаційні відрахування, оборотні фонди тощо), акції
якого реалізуються за конкурсом. 2.8. Подання конкурсних пропозицій та підтвердних документів
до органу приватизації розцінюється як факт визнання потенційним
покупцем усіх умов і аспектів конкурсу, а також того, що він
ознайомився з наданою йому інформацією про конкурс та про об'єкт
приватизації в повній мірі і надалі не матиме претензій до
відповідного органу приватизації чи до особи, яка за дорученням
органу приватизації готує та проводить конкурс. Поданням
пропозицій та підтвердних документів потенційний покупець визнає
своє зобов'язання дотримуватись норм цього Положення та умов
конкурсу.
3. Конкурсна комісія і орган приватизації
3.1. Конкурс проводиться конкурсною комісією (далі -
комісія), яка утворюється органом приватизації. 3.2. Порядок утворення комісії, її статус, права і обов'язки
визначаються Положенням про конкурсну комісію ( z0327-97 ),
затвердженим Фондом державного майна України. 3.3. Конкурсна комісія: розглядає рекомендації органу приватизації щодо початкової
ціни пакета акцій, визначає початкову ціну пакета акцій і подає на
затвердження органу приватизації; розробляє і подає на затвердження органу приватизації
фіксовані умови конкурсу; складає проект інформаційного повідомлення про проведення
конкурсу відповідно до додатка 1 до цього Положення та направляє
його на затвердження до органу приватизації; складає протокол щодо пропозицій учасників конкурсу і
визначає переможця конкурсу. 3.4. Орган приватизації: надає комісії рекомендації щодо встановлення початкової ціни
та фіксованих умов конкурсу; забезпечує підписання потенційними покупцями договору про
конфіденційність інформації про ВАТ; готує та видає потенційним покупцям пакет документації про
конкурс; встановлює додаткові умови участі в конкурсі; встановлює кваліфікаційні вимоги до промислового інвестора; приймає, реєструє та забезпечує конфіденційний режим
зберігання конвертів з конкурсними пропозиціями та підтвердними
документами потенційних покупців; розпечатує конверти з підтвердними документами, здійснює їх
перевірку на відповідність вимогам чинного законодавства,
додатковим умовам участі в конкурсі та кваліфікаційним вимогам до
промислового інвестора, перевіряє відомості про відносини контролю
за формою та змістом; на підставі аналізу інформації, наданої потенційними
покупцями у підтвердних документах, визнає учасників конкурсу і
передає конкурсні пропозиції учасників конкурсу конкурсній
комісії; складає перелік потенційних покупців, яких не включено до
числа учасників конкурсу і в триденний термін з дня прийняття
відповідного рішення повідомляє їх про причини відмови; приймає заяви учасників конкурсу про відкликання конкурсних
пропозицій; розглядає та затверджує у встановленому цим Положенням
порядку документи, підготовлені комісією; забезпечує публікацію інформаційного повідомлення про
проведення конкурсу відповідно до додатка 1 до цього Положення; сприяє забезпеченню рівноправного доступу всіх потенційних
покупців до відповідної інформації про ВАТ; затверджує переможця конкурсу; проводить переговори з переможцем щодо визначення зобов'язань
сторін за договором купівлі-продажу; опубліковує інформаційне повідомлення про підсумки конкурсу
відповідно до додатка 2 до цього Положення. 3.5. Відповідальні працівники органу приватизації, що
забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством
порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації: яка міститься в підтвердних документах; про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні
пропозиції (до визначення переможця); про режим роботи та склад конкурсної комісії.
4. Умови конкурсу
4.1. Умови конкурсу розробляються конкурсною комісією згідно
з рекомендаціями органу приватизації і можуть включати вимоги до
учасників конкурсу щодо: повного або часткового погашення чи реструктуризації
простроченої кредиторської заборгованості ВАТ; часткового погашення або реструктуризації простроченої
заборгованості ВАТ за кредитами, наданими комерційними банками; здійснення програми технічної реконструкції виробництва,
впровадження прогресивних технологій ВАТ; збереження і створення протягом певного терміну нових робочих
місць; дотримання тих профілів діяльності, номенклатури, обсягів
виробництва ВАТ, які є на момент підписання договору
купівлі-продажу; виконання визначених державою мобілізаційних завдань для ВАТ; виконання вимог антимонопольного законодавства; створення безпечних або нешкідливих умов праці; здійснення робіт щодо захисту навколишнього середовища,
дотримання екологічних норм чи досягнення найкращих екологічних
наслідків експлуатації об'єкта. Умови, визначені цим пунктом, можуть бути скорочені або
доповнені іншими, залежно від специфіки діяльності ВАТ, пакет
акцій якого пропонується до продажу. У разі продажу контрольного пакета акцій підприємства, яке
має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, до умов
конкурсу включаються вимоги щодо забезпечення певних показників
діяльності (мінімального розміру доходів, надходжень до бюджетів
тощо) підприємства. У разі продажу пакета акцій ВАТ, яке включено до переліку
підприємств, кошти від продажу контрольних пакетів акцій яких
інвестуватимуться у технічне та технологічне оновлення цих
підприємств, план приватизації пакета акцій включає концепцію
розвитку підприємства, в якій відображаються зобов'язання учасника
конкурсу щодо використання коштів, які спрямовуватимуться на
інноваційне інвестування підприємства для: скорочення технологічних витрат виробництва, реалізації
енерго- та ресурсоощадних, екологічних програм; інноваційного оновлення матеріально-технічної бази
підприємства, будівництва нових та реконструкції діючих виробничих
потужностей; підвищення експортного потенціалу та збільшення обсягів
реалізації кінцевої продукції; реалізації проектів, спрямованих на впровадження у
виробництво прогресивних науково-технічних розробок і технологій,
освоєння випуску нових видів продукції; забезпечення переведення виробництва на випуск продукції за
міжнародними стандартами; розширення науково-дослідних та проектно-конструкторських
робіт, підвищення наукоємкості виробництва та трансферу
технологій; погашення заборгованості підприємства перед бюджетами,
державними цільовими фондами та іншими кредиторами. 4.2. Термін виконання умов конкурсу не може тривати більше 5
років з дня підписання договору купівлі-продажу. 4.3. Зобов'язання щодо виконання умов конкурсу та
запропонована потенційним покупцем ціна придбання пакета акцій є
основними складовими плану приватизації пакета акцій. План
приватизації пакета акцій також включає назву і місцезнаходження
ВАТ, пакет акцій якого продається, та відомості про покупця. План приватизації для конкурсу з продажу пакета акцій
розміром більше 50 відсотків включає також концепцію розвитку
підприємства. 4.4. Концепція розвитку підприємства складається на основі
умов конкурсу і включає зобов'язання учасника конкурсу щодо їх
виконання та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку
підприємства щодо підвищення економічних, соціальних, фінансових,
технологічних та екологічних показників діяльності об'єкта
приватизації, відповідно до додатка 3 до цього Положення.
5. Умови участі в конкурсі
5.1. Для участі в конкурсі потенційні покупці подають
конкурсні пропозиції та підтвердні документи. Текст конкурсних пропозицій та підтвердних документів
складається державною мовою України. 5.2. Конкурсні пропозиції та підтвердні документи подаються
особисто потенційним покупцем або уповноваженими ними особами та
реєструються органом приватизації в момент їх подачі шляхом
написання на них номера, дати та часу їх реєстрації. Потенційному
покупцю видається довідка про реєстрацію, в якій зазначається
номер, дата, час реєстрації ім'я, прізвище та по батькові особи
яка здійснила реєстрацію. 5.3. Потенційні покупці повинні подати такі підтвердні
документи: 5.3.1. Для покупців, які є юридичними особами, - підписану і
скріплену печаткою заяву про участь у конкурсі; для покупців, які
є фізичними особами, - підписану заяву. 5.3.2. Документи, які підтверджують внесення конкурсної
гарантії і реєстраційного внеску за подання заяви на участь у
конкурсі в установленому законодавством розмірі на вказаний в
інформаційному повідомленні розрахунковий рахунок та призначення
платежу. 5.3.3. Належним чином оформлені документи: а) документ, що підтверджує прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи або представника юридичної особи та їх
повноваження; б) декларацію про доходи, якщо покупець - фізична особа; в) для покупців, які є юридичними особами, - нотаріально
посвідчені копії установчих документів, код за ЄДРПОУ і документ,
який підтверджує розмір частки державної власності України, у разі
її наявності, в статутному фонді покупця. Копії установчих
документів покупців-нерезидентів повинні бути легалізовані у
встановленому порядку. 5.3.4. Інформацію щодо додаткових умов участі в конкурсі. 5.3.5. Відомості щодо кількості акцій об'єкта приватизації,
що перебувають у володінні (управлінні, користуванні) покупця
(особи, яку він представляє або в інтересах якої діє), та
суб'єктів господарювання, пов'язаних з покупцем (особою, яку він
представляє або в інтересах якої діє) відносинами контролю, та
частки голосів у вищому органі управління об'єкта приватизації (у
відсотках до статутного фонду). 5.3.6. Інформацію щодо виконання кваліфікаційних вимог до
промислового інвестора. 5.3.7. У разі потреби згоди органу Антимонопольного комітету
- копію рішення органу Антимонопольного комітету про надання згоди
на придбання пакета акцій чи копію заяви про надання згоди на
придбання пакета акцій із відміткою (штамп, дата, вхідний номер,
підпис) канцелярії органу Антимонопольного комітету про її
прийняття не пізніш як за 8 календарних днів до граничного терміну
прийняття конкурсної документації. 5.3.8. Відомості щодо мети та мотивів покупця придбати пакет
акцій ВАТ, який пропонується до продажу. 5.3.9. Потенційні покупці - резиденти повинні також надати: копію фінансової звітності за останній звітний рік та квартал
(баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал).
Кожен фінансовий документ повинен бути належним чином підписаний
керівником та головним бухгалтером юридичної особи та засвідчений
печаткою юридичної особи. 5.3.10. Потенційні покупці - нерезиденти повинні також надати
річний фінансовий звіт за минулий звітний рік, підтверджений
аудитором. 5.3.11. Для покупців контрольного пакета акцій ВАТ, яке має
стратегічне значення для економіки та безпеки держави, - також
відомості про суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами
контролю з покупцем (особою, яку він представляє або в інтересах
якої діє), а саме: для юридичних осіб - назву, код за ЄДРПОУ (для резидентів),
країну реєстрації (для нерезидентів), адресу; для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні
дані, громадянство, адресу. Відомості повинні розкривати всіх суб'єктів господарювання,
які, у разі придбання пакета акцій покупцем, будуть контролювати
подальшу діяльність ВАТ, або за допомогою яких буде контролюватися
ця діяльність. Відомості подаються про: 1) суб'єкт господарювання (юридична чи фізична особа), який
приймає рішення про придбання акцій від свого імені і за свій
рахунок, або суб'єкт господарювання, за дорученням якого (в
інтересах якого) та/або за рахунок якого здійснюється придбання
акцій; 2) суб'єкт господарювання (юридична чи фізична особа), який
пов'язаний з хоча б з однією особою, зазначеною у пункті 1)
відносинами контролю, у тому числі який входить разом з особами,
зазначеними в пункті 1), до групи суб'єктів господарювання, де
один або декілька з них здійснюють контроль над іншими, зокрема,
це: а) суб'єкти господарювання, у яких особа (особи), зазначена
(зазначені) у пункті 1), прямо або опосередковано: володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у
статутному фонді в розмірі більше ніж 50 відсотків; має більше ніж 50 відсотків голосів у вищих органах
управління; має повноваження призначати керівника, заступника керівника,
головного бухгалтера або більше ніж 50 відсотків членів
спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу; має право одержувати не менше 50 відсотків прибутку, що
залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання; б) суб'єкти господарювання, які: прямо або опосередковано підпорядковані особі (особам),
зазначеній (зазначеним) у пункті 1), з певних питань згідно з
правами, зафіксованими в установчих документах або угодах
(контрактах), зокрема про довірче управління, про спільну
діяльність, про оренду, про лізинг, про фінансову підтримку, про
створення суб'єкта господарювання; у своєму складі мають одних і тих самих фізичних осіб, що й
суб'єкти господарювання, зазначені в пункті 1), а також підпункті
а) пункту 2), і ці особи посідають одну з перелічених нижче посад,
а саме: керівника, заступника керівника, головного бухгалтера, або
не менше половини одних і тих самих фізичних осіб - членів
спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органів; в) суб'єкти господарювання, які прямо або опосередковано
мають стосовно особи (осіб), зазначеної (зазначених) у пункті 1),
права й повноваження, перелічені в пунктах а) та б) пункту 2); г) суб'єкти господарювання, які надають фінансову підтримку,
що використовується для придбання акцій; ґ) інші суб'єкти господарювання, крім зазначених у пункті 1)
та абзацах а) - г) підпункту 2) пункту 5.3.5, які будуть мати
можливість контролювати подальшу діяльність підприємства, що
приватизується. 5.3.12. Відомості щодо вартості активів та обсягу реалізації
товарів суб'єктів господарювання(покупців), зазначених у пункті
5.3.11, за підсумками останнього фінансового року у валюті України
та в доларах США за курсом, установленим НБУ на кінець останнього
фінансового року. Інформацію щодо всіх суб'єктів господарювання, які будуть
контролювати подальшу діяльність підприємства, що приватизується. 5.4. Конкурсна пропозиція на конкурс з продажу пакета акцій,
розмір якого не перевищує 50 відсотків статутного фонду ВАТ,
складається з плану приватизації пакета акцій та проекту договору
купівлі-продажу зі змінами і доповненнями до варіанта,
запропонованого органом приватизації. Конкурсна пропозиція на конкурс з продажу більше 50 відсотків
статутного фонду ВАТ включає план приватизації пакета акцій,
концепцію розвитку підприємства та проект договору купівлі-продажу
зі змінами і доповненнями до варіанта, запропонованого органом
приватизації. 5.5. Конкурсна пропозиція та підтвердні документи подаються
до органу приватизації одночасно. Кожен примірник конкурсної пропозиції та підтвердних
документів запечатується в окремий конверт. Усі конверти з конкурсними пропозиціями запечатуються в
окремий непрозорий пакет з написом "Конкурсна пропозиція", на
якому зазначається тільки адреса органу приватизації та назва
конкурсу. На пакеті не повинна міститись інформація, за допомогою
якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця. Усі конверти з підтвердними документами запечатуються в
окремий непрозорий пакет з написом "Підтвердні документи", на
якому зазначається тільки адреса органу приватизації та назва
конкурсу. На пакеті не повинна міститись інформація, за допомогою
якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця. Конкурсна пропозиція та підтвердні документи, оформлені та
подані потенційними покупцями з порушенням вимог, зазначених у
цьому пункті, до розгляду не приймаються. 5.6. Конкурсна пропозиція та підтвердні документи можуть бути
відкликані учасником конкурсу не пізніше граничного терміну
приймання зазначених документів. Для відкликання своєї пропозиції учасник подає до органу
приватизації заяву у вільній формі. Справжність підпису на заяві
про відкликання конкурсної пропозиції та підтвердних документів
засвідчується печаткою потенційного покупця, при цьому заява,
подана фізичною особою, підлягає обов'язковому нотаріальному
засвідченню. У цьому випадку сума гарантії повертається в десятиденний
термін з моменту реєстрації органом приватизації такої заяви і
потенційний покупець автоматично звільняється від конкурсних
зобов'язань.
6. Порядок підготовки конкурсу
6.1. Підготовка до продажу пакета акцій ВАТ за конкурсом
розпочинається органом приватизації на підставі плану розміщення
акцій. Одночасно з прийняттям рішення про продаж пакета акцій за
конкурсом розпочинається: підготовка пакета документації про конкурс; підготовка рекомендацій органу приватизації щодо початкової
ціни та фіксованих умов конкурсу для конкурсної комісії; утворення конкурсної комісії. 6.2. Протягом 10 робочих днів з моменту утворення конкурсної
комісії орган приватизації надсилає їй на розгляд рекомендації
щодо визначення фіксованих умов конкурсу та початкової ціни пакета
акцій. 6.3. На підставі наданих рекомендацій конкурсна комісія
проводить перше засідання, на якому визначає початкову ціну і
фіксовані умови відповідного конкурсу, та готує проект
інформаційного повідомлення про проведення конкурсу. Протокол про
визначення початкової ціни і фіксованих умов конкурсу та проект
інформаційного повідомлення направляються на затвердження до
органу приватизації. 6.4. Протягом 10 робочих днів з моменту отримання документів,
зазначених у пункті 6.3 цього Положення, у разі згоди з
визначеними комісією початковою ціною, фіксованими умовами
конкурсу, орган приватизації затверджує протокол, у разі потреби
вносить до інформаційного повідомлення додаткові умови участі в
конкурсі та кваліфікаційні вимоги до промислового інвестора і
забезпечує його публікацію. 6.5. Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу
затверджується органом приватизації і публікується у додатку до
"Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті
"Відомості приватизації". Інформаційне повідомлення про конкурси мають бути
опубліковані у період від 30 до 50 календарних днів до дати
проведення конкурсу, для об'єктів групи "Г" - у період від 30 до
75 календарних днів до дати проведення конкурсу. У повідомленні про конкурс може включатися інформація про
стан підприємства на відповідному ринку товарів, послуг, надіслана
органом Антимонопольного комітету до органу приватизації. 6.6. Після публікації інформаційного повідомлення про конкурс
потенційні покупці, що бажають отримати пакет документації про
конкурс, звертаються до органу приватизації. Пакет документації про конкурс має містити: 1) процедурні матеріали: норми цього Положення; форма заяви потенційного покупця про участь у конкурсі; проект договору купівлі-продажу пакета акцій; 2) інформаційні матеріали: копія Статуту ВАТ; план розміщення акцій ВАТ та результати його реалізації на
момент оголошення конкурсу; копії бухгалтерського балансу, звіту про фінансові
результати, звіту про власний капітал за останній звітний рік та
квартал, засвідчений підписом керівника та головного бухгалтера та
печаткою товариства; документи й відомості стосовно ВАТ, необхідні для подання до
органу Антимонопольного комітету заяви про надання згоди на
придбання пакета акцій; рекламна інформація про ВАТ (у разі наявності). Для отримання пакета документації про конкурс потенційні
покупці мають укласти з органом приватизації договір про
конфіденційність наданої інформації. 6.7. За вимогою потенційних покупців орган приватизації має
надавати їм дозвіл на відвідання ВАТ. 6.8. Прийняття органом приватизації конкурсних пропозицій та
підтвердних документів починається з дня опублікування
інформаційного повідомлення і закінчується за сім календарних днів
до початку проведення конкурсу. У тижневий термін після опублікування інформаційного
повідомлення орган приватизації повідомляє орган Антимонопольного
комітету про дату закінчення приймання конкурсних пропозицій та
підтвердних документів, яку встановлено відповідно до цього
пункту. У разі зміни дати закінчення приймання конкурсних пропозицій
та підтвердних документів орган приватизації повідомляє про це
орган Антимонопольного комітету. 6.9. На наступний день після закінчення приймання конкурсних
пропозицій орган приватизації розпечатує в присутності потенційних
покупців підтвердні документи та встановлює наявність необхідних
документів. Протягом 5 робочих днів після дати закінчення приймання
конкурсних пропозицій орган приватизації здійснює експертизу
інформації, яка міститься в підтвердних документах, у тому числі
відомостей про відносини контролю. Перевірка відомостей про
відносини контролю здійснюється за формою та змістом. В окремих
випадках, якщо виникають сумніви щодо достовірності наданої
інформації орган приватизації організує отримання додаткової
інформації від відповідних державних органів за належністю. Для забезпечення додаткової перевірки відомостей про
відносини контролю орган приватизації приймає рішення щодо зміни
дати проведення конкурсу і повідомляє кожному потенційному
покупцю, у якого органом приватизації зареєстровані прийняті
конкурсні пропозиції та підтвердні документи, про нову дату
проведення конкурсу. Додаткова перевірка здійснюється за запитом органу
приватизації. У запиті орган приватизації зазначає конкретні
питання, на які передбачається одержати відповідь щодо
достовірності відомостей про відносини контролю, наданих
потенційним покупцем. При виявленні розбіжностей між інформацією, отриманою на
запит органу приватизації від відповідних державних органів, та
відомостями про відносини контролю, наданими потенційним покупцем
в складі підтвердних документів, орган приватизації вправі
вимагати письмові пояснення від потенційного покупця та прийняти
відповідне рішення щодо розкриття відносин контролю потенційним
покупцем. За результатом експертизи інформації, яка міститься в
підтвердних документах, орган приватизації надає комісії протокол
з переліком учасників, які допущені до участі в конкурсі, і
передає їй конкурсні пропозиції учасників конкурсу. Потенційний покупець не допускається органом приватизації до
участі в конкурсі за таких умов: 1) він не може бути визнаний покупцем згідно з законодавством
України; 2) не надані всі документи, передбачені пунктом 5.3 цього
Положення; 3) у випадку, передбаченому в п'ятому абзаці пункту 5.5 цього
Положення; 4) не дотримані терміни подачі конкурсної пропозиції та
підтвердних документів, передбачених пунктом 6.8 цього Положення; 5) не дотримані додаткові умови участі в конкурсі; 6) не виконані кваліфікаційні вимоги; 7) якщо неможливо встановити суб'єктів господарювання, які
будуть контролювати подальшу діяльність ВАТ, що має стратегічне
значення для економіки та безпеки держави і контрольний пакет
акцій якого запропонований на продаж. 6.10. У випадку, якщо потенційний покупець не допущений до
участі в конкурсі, орган приватизації протягом 10 робочих днів з
моменту затвердження відповідного рішення повертає йому
нерозпечатану конкурсну пропозицію та конкурсну гарантію.
7. Порядок проведення конкурсу
7.1. Конкурсна комісія розкриває конкурсні пропозиції та в
протоколі фіксує пропозиції учасників конкурсу щодо запропонованої
ціни за пакет акцій та виконання умов конкурсу, визначає переможця
конкурсу і протягом двох робочих днів надсилає протокол засідання
на затвердження до органу приватизації, після чого протягом трьох
робочих днів орган приватизації затверджує протокол конкурсної
комісії та затверджує переможцем конкурсу учасника, який
запропонував найбільшу ціну за пакет акцій та виконав усі умови
конкурсу. Якщо два чи більше учасників конкурсу подали однакові
пропозиції, переможцем визначається той учасник, який подав свої
пропозиції першим. 7.2. Критерієм вибору переможця конкурсу є найвища відносно
початкової ціни запропонована ціна за пакет акцій, що
виставляється на конкурс при виконанні ним усіх фіксованих умов. 7.3. Конкурсні пропозиції учасників конкурсу не розглядаються
конкурсною комісією в разі: запропонування учасником конкурсу ціни за пакет акцій, що
нижча за початкову ціну; ненадання всіх документів, передбачених цим Положенням і
умовами конкурсу; надання неналежним чином оформлених документів. 7.4. Орган приватизації протягом 10 робочих днів з моменту
затвердження переможця конкурсу з'ясовує наявність повідомлення
органу Антимонопольного комітету про результати розгляду заяви
переможця конкурсу, проводить, у разі потреби, переговори з
переможцем та підписує договір купівлі-продажу. За наявності у переможця конкурсу (особи, яку він представляє
або в інтересах якої діє) копії рішення органу Антимонопольного
комітету про надання згоди на придбання акцій або в разі отримання
переможцем конкурсу (особою, яку він представляє або в інтересах
якої діє) рішення про надання згоди на придбання акцій відповідно
до пункту 45 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки
( 1723-14 ), орган приватизації укладає договір купівлі-продажу з
переможцем конкурсу. В іншому разі рішення про затвердження переможця конкурсу
орган приватизації приймає з урахуванням змісту повідомлення
органу Антимонопольного комітету про результати розгляду заяв
учасників конкурсу про надання згоди на придбання пакета акцій. При прийнятті органом Антимонопольного комітету рішення щодо
початку розгляду справи про концентрацію або прийняття до розгляду
повторної заяви - орган приватизації може укласти договір з
переможцем конкурсу з відкладальною умовою - отримання переможцем
конкурсу протягом 50 днів з моменту укладення договору
купівлі-продажу згоди органу Антимонопольного комітету на
придбання пакета акцій (відповідно до статті 61 Цивільного кодексу
УРСР ( 1540-06 ). Якщо протягом зазначеного терміну переможець не отримав такої
згоди, договір купівлі-продажу не укладається. 7.5. Підсумки конкурсу не затверджуються органом приватизації
в таких випадках: не виконано вимоги щодо достовірності інформації, яка
міститься в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу; ВАТ зазначено в переліку підприємств, заборонених до
приватизації відповідно до чинного законодавства; переможець не може бути покупцем акцій ВАТ у процесі
приватизації згідно з діючим законодавством; істотно порушувалися правила підготовки і проведення конкурсу
з продажу пакетів акцій у процесі приватизації, визначені в чинних
нормативно-правових актах України. 7.6. Протягом 10 календарних днів після укладення договору
купівлі-продажу орган приватизації інформує учасників конкурсу про
підсумки конкурсу, повертає конкурсні гарантії усіх учасників
конкурсу крім переможця конкурсу, готує і опубліковує в додатку до
"Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті
"Відомості приватизації" інформаційне повідомлення про підсумки
конкурсу, а також інформує Державну комісію з цінних паперів та
фондового ринку та Антимонопольний комітет України про підсумки
конкурсу. 7.7. Конкурсна гарантія не повертається потенційному покупцю
у разі відмови підписати запропонований органом приватизації
договір купівлі-продажу на умовах, визначених в інформаційному
повідомленні про проведення конкурсу, та/або в разі відмови
включити до договору купівлі-продажу зобов'язання, зазначені цим
потенційним покупцем у конкурсній пропозиції.
8. Перехід та оформлення прав власності на пакет
акцій та укладення договору купівлі-продажу
8.1. Право власності на пакет акцій ВАТ переходить до
переможця конкурсу з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу та передачі (поставки) цінних паперів - у випадку
продажу пакета акцій, випущених в документарній формі, зарахування
цінних паперів на рахунок власника у зберігача - у випадку продажу
акцій, випущених у бездокументарній формі. Поставка цінних паперів чи зарахування цінних паперів на
рахунок власника у зберігача здійснюється у триденний термін після
повної сплати вартості пакета акцій. До договору купівлі-продажу пакета акцій включається
зобов'язання покупця не здійснювати подальше відчуження окремих
частин пакета акцій до певного виконання покупцем умов договору
купівлі-продажу об'єкта приватизації, а також не здійснювати
подальше відчуження об'єкта приватизації без збереження для нового
власника зобов'язань, визначених умовами конкурсу. Орган
приватизації повідомляє про таке обтяження акцій відповідними
зобов'язаннями реєстраторів при документарній формі випуску акцій,
зберігачів - при бездокументарній формі чи в разі знерухомлення
відповідних акцій. Договір купівлі-продажу підлягає обов'язковому нотаріальному
посвідченню. Усі витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням
договору купівлі-продажу, покладаються на покупця. 8.2. Сума конкурсної гарантії, внесена покупцем для участі в
конкурсі, зараховується покупцеві в рахунок остаточної оплати ціни
пакета акцій. 8.3. Договір купівлі-продажу складається на підставі
примірного договору купівлі-продажу, що затверджується Фондом
державного майна України, і містить таку інформацію: назву та адресу ВАТ; відомості про продавця та покупця; кількість і номінальну вартість проданих на конкурсі акцій; ціну пакета акцій, яку зобов'язується сплатити покупець; терміни оплати пакета акцій; зобов'язання продавця; зобов'язання покупця; назву, адресу і номер банківських розрахункових рахунків
покупця і продавця; відповідальність сторін за невиконання зобов'язань; правові наслідки невиконання зобов'язань; порядок здійснення сторонами контролю за зобов'язаннями один
одного; за згодою сторін договір купівлі-продажу може містити
додаткові зобов'язання.
9. Припинення конкурсу
Орган приватизації на підставі обгрунтованого рішення має
право у будь-який час відмінити конкурс, на підставах,
передбачених чинним законодавством.
10. Повторний продаж пакета акцій ВАТ на конкурсі
10.1. Пакет акцій ВАТ може бути запропонований для повторного
продажу на конкурсі. 10.2. У разі повторного продажу пакета акцій на конкурсі його
початкова ціна за рішенням конкурсної комісії може бути зменшена
не більш як на 30 відсотків від початкової ціни за попереднім
конкурсом, який не відбувся.
11. Особливості продажу пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, створених у процесі корпоратизації підприємств
Міністерства оборони України
Продаж пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі корпоратизації підприємств Міністерства
оборони України, здійснюється у відповідності до цього Положення з
урахуванням таких особливостей: 1) Умови конкурсного продажу повинні включати вимоги до
учасника конкурсу щодо: внесення інвестицій на технічне переоснащення ВАТ; орієнтації виробничої діяльності на забезпечення потреб
оборони та використання майна ВАТ виключно за цільовим
призначенням; збереження визначеного Кабінетом Міністрів України
мобілізаційного резерву для ВАТ; оновлення виробничих потужностей ВАТ. 2) До складу конкурсної комісії входять представники органу
приватизації, Міністерства оборони України, Міністерства економіки
України, Міністерства фінансів України, Антимонопольного комітету
України, трудового колективу підприємства, що приватизується.
Заступник Начальника Управління
підготовки та проведення конкурсів Г.Васильєв
Додаток 1
до Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, створених
у процесі приватизації та корпоратизації
Інформаційне повідомлення _____________________________________________________________
(назва органу приватизації)
про проведення конкурсу
з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства _________________________________________________________
(назва акціонерного товариства)
1. Дані про емітента Код за ЄДРПОУ________________________________________________ Повна назва відкритого акціонерного товариства (далі - ВАТ) __________________________________________________________________
Місцезнаходження ВАТ __________________________________________________________________
Телефон _________________________
Телефакс _________________________
Інформація про ВАТ щодо його стану на відповідному товарному
ринку 2. __________________________________________________________
(назва органу приватизації)
пропонує до продажу пакет акцій у кількості __________ шт., що
становить ____% статутного фонду ВАТ. Номінальна вартість однієї
акції ________ грн. Початкова ціна пакета акцій _________________
грн. 3. Форма випуску акцій ______________________________________ 4. Характеристика ВАТ Статутний фонд _______________________________________ грн. Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг), у
тому числі експортної, за останній звітний період ____________грн. _________ шт.
Кількість робочих місць _________
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться
ВАТ, умови її використання __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Основні показники господарської діяльності ВАТ
за останні три роки та останній звітний період:
******************************************************************
за 199_ р. за 199_ р. за 199_ р. за _ кв. 200_ р.
******************************************************************
Обсяг реалізації
продукції,
тис. грн.
******************************************************************
Балансовий
прибуток,
тис. грн.
******************************************************************
Дебіторська
заборгованість,
тис. грн.
******************************************************************
Кредиторська
заборгованість,
тис. грн.
******************************************************************
Рентабельність,
% ******************************************************************
Вартість активів,
тис. грн ___________________________________________________________
5. Фіксовані умови конкурсу Вимоги до концепції розвитку підприємства __________________________________________________________________
(Складаються згідно з пунктами 4.1 та 4.4. Положення про порядок
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації)
6. Інші умови проведення конкурсу (поряд з іншими умовами -
інформація про наявність або відсутність радника). Конкурс проводиться відповідно до Положення Фонду державного
майна України, Антимонопольного комітету України та Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку України від_________ N
"Про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації
та корпоратизації". 7. Для участі в конкурсі потенційний покупець: сплачує ______ грн. в якості конкурсної гарантії та _______ грн. в
якості реєстраційного збору на такий рахунок Фонду державного
майна України: __________________________________________________________________
(назва і адреса банку, номер рахунка, відкритого для розрахунків __________________________________________________________________
за пакет акцій, що продається та призначення платежу)
подає ________ примірників конкурсних пропозицій та підтвердних
документів. Конкурсні пропозиції і підтвердні документи подаються
до органу приватизації одночасно. Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних
документів запечатується в окремий конверт. Усі конверти з конкурсними пропозиціями об'єднуються та
запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом "Конкурсні
пропозиції" і зазначенням на ньому тільки адреси органу
приватизації і назви конкурсу. Усі конверти з підтвердними документами об'єднуються та
запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом "Підтвердні
документи" і зазначенням на ньому тільки адреси органу
приватизації та назви конкурсу. На пакетах "Конкурсні пропозиції"
та "Підтвердні документи" не повинно міститись ніякої інформації,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного
покупця. 8. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і
підтвердних документів __________________________________________________________________
9. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних
документів _______________________________________________________ 10. Час та місце ознайомлення з ВАТ __________________________________________________________________
11. Дата початку та місце проведення конкурсу __________________________________________________________________
Адреса, номер телефону та час роботи служби з організації
конкурсу _________________________________________________________ __________________________________________________________________
12. Додаткові умови участі в конкурсі (визначаються органом
приватизації) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додаток 2
до Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, створених
у процесі приватизації та корпоратизації
Інформаційне повідомлення
про підсумки _________________________________ конкурсу
з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства _________________________________________________________
(назва акціонерного товариства)
Органом приватизації __________________________________________________________________
(назва відповідного органу приватизації)
"___" ___________ 200_ року підведені підсумки конкурсу з
продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства _________________________________________________________________,
(назва акціонерного товариства, код за ЄДРПОУ)
розташованого за адресою _________________________________________
Конкурс проведено за адресою ________________________________ __________________________________________________________________
Переможцем конкурсу визнано _________________________________ Умови продажу пакета акцій __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Пакет містить ______ шт., що становить ___% статутного фонду. Початкова ціна пакета акцій ___________________ тис. грн. Кінцева ціна пакета акцій _____________________ тис. грн.
Додаток 3
до Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, створених
у процесі приватизації та корпоратизації
Типовий план приватизації пакета акцій
1. __________________________________________________________
(відомості про покупця згідно з п. 4.3 Положення) 2. __________________________________________________________
(назва і місцезнаходження об'єкта)
Пакет акцій ВАТ у кількості _______ штук, що становить___ %
статутного фонду. __________________ _______________________________________________
(код за ЄДРПОУ) (повна назва ВАТ)
__________________ _______________________________________________
(поштовий індекс) (місцезнаходження ВАТ)
3. __________________________________________________________
(запропонована покупцем ціна придбання пакета акцій згідно
з п. 4.3 Положення)
4. Зобов'язання щодо виконання фіксованих умов конкурсу*: __________________________________________________________________
(згідно з п. 5 інформаційного повідомлення про конкурс) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
______________________
(підпис заявника або
уповноваженої особи)
"____" ______200__ р.
________________
* проти кожної фіксованої умови покупець має проставити один
з варіантів: "згоден", "не згоден"
Концепція розвитку підприємства:
1. Стисла довідка про підприємство (назва, місцезнаходження,
напрямки діяльності, основна продукція). 2. Аналіз ринку збуту продукції підприємства (існуюча ємність
ринку, доля підприємства на ринку, прогноз зростання або падіння),
характеристика продукції підприємства (ціна і якість, вартість
порівняно з конкурентами, усунення негативних характеристик
бізнесу). Пропозиції щодо розширення номенклатури та обсягів
продаж продукції підприємства. 3. Заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності
продукції підприємства, зокрема впровадження у виробництво
прогресивних науково-технічних розробок і технологій, освоєння
випуску нових видів продукції, заходи щодо просування продукції
на ринку тощо. 4. Розробка та реалізація заходів щодо оновлення
матеріально-технічної бази підприємства, будівництва нових або
реконструкції діючих виробничих потужностей, впровадження сучасних
енерго- та ресурсоощадних програм. 5. Пропозиції щодо оптимізації існуючої організаційної
структури підприємства, які передбачають реструктуризацію
підприємства, реорганізацію існуючих підрозділів підприємства у
відповідності до сучасних вимог, створення функціонально нових
підрозділів, надання більш високого рівня самостійності окремим
структурним одиницям. 6. Прогнозний фінансовий план діяльності підприємства на
перспективу (5-10 років), який повинен відображати динаміку
зростання обсягів реалізації (робіт, послуг), скорочення
собівартості реалізованої продукції, збільшення суми прибутку. 7. Заходи (зобов'язання) щодо реструктуризації та зменшення
сум довгострокових та поточних зобов'язань підприємства перед
бюджетами, державними цільовими фондами та іншими кредиторами. 8. Загальний підсумок упровадження програми заходів розвитку
підприємства із зазначенням стислого змісту заходів та ефекту від
їх упровадження.on top