Document z0661-18, valid, current version — Adoption on May 10, 2018
( Last event — Entry into force, gone June 26, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2018  № 114


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 червня 2018 р.
за № 661/32113

Про затвердження Змін до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян

Відповідно до Закону України від 05 квітня 2017 року № 1999-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16 грудня 2009 року № 396, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2010 року за № 109/17404, що додаються.

2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В.В.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Перший заступник
Міністра регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

В.о. виконавчого директора
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Міністр оборони України
генерал армії України

В.о. Міністра охорони здоров’я України

Т.в.о. Міністра внутрішніх справ України

Перший заступник
Міністра соціальної політики України
В. Хмільовський


Г.В. Осовий
В.В. Сидоренко
Р. Іллічов


С.Т. Полторак

У. Супрун

С.А. Яровий


О. Крентовська


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
10 травня 2018 року № 114


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 червня 2018 р.
за № 661/32113

ЗМІНИ
до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян

1. Пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. У цьому Положенні термін "гуртожиток коридорного типу" означає гуртожиток, поверх якого складається з жилих кімнат, які мають вихід безпосередньо до загального коридору (без тамбурів), та загальнодоступних приміщень, призначених для побутового і санітарно-гігієнічного обслуговування його мешканців (кухня, санвузол, душова, пральня, комора тощо). Кімнати у таких гуртожитках можуть бути обладнані вбудованими шафами.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законами України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" та ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення".".

2. Підпункт 6.3 пункту 6 після слів "з урахуванням" доповнити словами "вбудованих шаф, а також".

3. У пункті 14:

1) в абзаці третьому слово "правомірно" замінити словами "на правових підставах";

2) доповнити новим абзацом такого змісту:

"Вимога щодо проживання у гуртожитку протягом тривалого часу не поширюється на членів сім’ї громадянина, якому видано ордер на жилу площу в гуртожитку та який є основним наймачем жилого приміщення в гуртожитку, а також на мешканців гуртожитків, які на правових підставах були вселені у гуртожиток, фактично проживали в гуртожитку сукупно не менше одного року та стали учасниками антитерористичної операції у складі Збройних Сил України, Національної гвардії України, органів внутрішніх справ України, органів Національної поліції України та інших військових формувань, створених відповідно до закону, та добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.".

4. Пункти 18 - 20 викласти у такій редакції:

"18. Громадянин подає до органів приватизації такі документи:

заява на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі;

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, копії свідоцтв про народження), які проживають разом з ним;

копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, тощо);

довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у квартирі (будинку), жилому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі;

технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у житловому будинку (гуртожитку), а на одноквартирний будинок - технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок;

копія ордера на жиле приміщення або ордера на жилу площу в гуртожитку;

документ, що підтверджує невикористання ним та членами його сім’ї житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;

копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації відповідно до законодавства (за наявності);

заява-згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі.

Громадяни, які проживають у гуртожитку, крім документів, визначених у цьому пункті, до заяви також додають:

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла;

копію договору найму жилого приміщення та/або копію договору оренди житла;

форму первинної облікової документації № 028/о "Консультаційний висновок спеціаліста" з відміткою про відсутність захворювання на туберкульоз.

За малолітніх та неповнолітніх членів сім’ї наймача рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або опікуни. Згоду на участь у приватизації дітей батьки (усиновлювачі) або опікуни засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини.

Прийняті документи реєструються органом приватизації в окремому журналі.

Форму журналу реєстрації заяв та прийнятих документів наведено у додатку 3.

19. Довідка про реєстрацію місця проживання видається органом реєстрації відповідно до вимог Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 (із змінами).

20. Документом, що підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для приватизації державного житлового фонду, є довідка(и), видана(і) органом приватизації за попереднім(и) місцем(ями) проживання (після 1992 року), щодо невикористання права на приватизацію державного житлового фонду (крім території проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території).".

5. Після пункту 20 доповнити новим пунктом 21 такого змісту:

"21. Технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у житловому будинку (гуртожитку), технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок виготовляє суб’єкт господарювання, який здійснює технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 582/5773 (із змінами), за зверненням органу приватизації.".

У зв’язку з цим пункти 21 - 24 вважати відповідно пунктами 22 - 25.

6. У пункті 22:

В абзацах другому, третьому слово "розпорядження" замінити словом "рішення";

в абзаці п’ятому слова "розпорядження та" виключити.

7. Абзац перший пункту 23 викласти у такій редакції:

"23. Орган приватизації приймає рішення про передачу квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах у власність громадян. На підставі вказаного рішення орган приватизації видає свідоцтво про право власності та реєструє його у спеціальній реєстраційній книзі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах, що належать громадянам на праві приватної (спільної сумісної, спільної часткової) власності.".

8. У тексті Положення слова "свідоцтво про право власності на квартиру (будинок), жилі приміщення в гуртожитках, кімнату в комунальній квартирі", "свідоцтво про право власності на житло", "свідоцтво на право власності на об’єкти нерухомого майна" у всіх відмінках замінити словами "свідоцтво про право власності" у відповідних відмінках.

9. У додатках до Положення:

1) у додатку 2 слова та цифру "1. Довідку про склад сім’ї та займані приміщення;" замінити словами та цифрами "1. Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, копії свідоцтв про народження), які проживають разом із ним;";

2) додатки 4 - 6 виключити.

У зв’язку з цим додатки 7 - 9 вважати відповідно додатками 4 - 6.

У тексті Положення посилання на додатки 7 - 9 замінити відповідно посиланнями на додатки 4 - 6;

3) у додатку 4:

у назві слова "РОЗПОРЯДЖЕННЯ (РІШЕННЯ)" замінити словом "РІШЕННЯ";

у тексті:

слово "розпорядження" замінити словом "рішення";

слова "свідоцтво про власність на житло" замінити словами "свідоцтво про право власності".

Заступник
директора Департаменту
систем життєзабезпечення
та житлової політики
В. Токаренкоon top