Document z0648-13, invalid, current version — Loss of force on February 2, 2016, on the basis - z1642-15

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2013  № 162


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 квітня 2013 р.
за № 648/23180

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 744 від 04.12.2015}

Про затвердження Інструкції про порядок комплектування кадрами Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України", Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1828, з метою врегулювання питань комплектування Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України особами рядового і начальницького складу, які проходять службу за контрактом, державними службовцями та іншими працівниками, з якими укладається договір, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок комплектування кадрами Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити неухильне виконання вимог цієї Інструкції.

3. Директору Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Г.А. Резніков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
29.03.2013  № 162


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 квітня 2013 р.
за № 648/23180

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок комплектування кадрами Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

І. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок комплектування кадрами Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Інструкція) визначає вимоги до кандидатів і загальний порядок підбору, вивчення, прийняття на службу (роботу) до Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв’язку), регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України осіб, які виявили бажання проходити службу за контрактом на посадах осіб рядового і начальницького складу, працювати на посадах державних службовців або інших працівників, з якими укладається трудовий договір.

1.2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Конституції України, Законів України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України", "Про засади запобігання і протидії корупції", Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1828 (далі - Положення), та спрямовано на дотримання єдиного порядку оформлення відповідних документів кандидатів на службу (роботу) до Держспецзв’язку.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

близькі родичі - дружина (чоловік), батько, мати, діти, рідні брати і сестри кандидата і дружини (чоловіка);

підбір - проведення заходів з пошуку серед громадян України осіб, які мають відповідний рівень професійної придатності та бажання проходити службу (працювати) в Держспецзв’язку;

підрозділи кадрового забезпечення - Департамент кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділи кадрового забезпечення (посадові особи, які здійснюють кадрове забезпечення) регіонального органу, територіального підрозділу, закладу та установи Держспецзв’язку;

поглиблене вивчення кандидатів - комплекс заходів, що передбачає одержання необхідної інформації стосовно кандидатів, оцінювання їхніх особистих ділових, моральних якостей, фахової і професійної підготовки з метою визначення придатності до служби (роботи) в Держспецзв’язку;

співробітник Держспецзв’язку - посадова особа із числа осіб рядового чи начальницького складу, державних службовців або працівників Держспецзв’язку, які здійснюють заходи з підбору і вивчення кандидатів на службу (роботу).

Термін "близька особа" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".

ІІ. Зміст, організація та планування порядку комплектування

2.1. Порядок комплектування передбачає проведення комплексу заходів щодо забезпечення потреби Держспецзв’язку у кваліфікованих кадрах, здатних виконувати покладені на них службові обов’язки.

2.2. Забезпечення організації та проведення роботи з комплектування кадрами Держспецзв’язку покладено на Департамент кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку та підрозділи кадрового забезпечення (посадових осіб, які здійснюють кадрове забезпечення) регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку (далі - підпорядковані органи).

2.3. Порядок комплектування передбачає проведення таких заходів:

підбір кандидатів на основі відповідних критеріїв професійної придатності і попереднє ознайомлення з ними;

поглиблене вивчення кандидатів;

оцінка результатів поглибленого вивчення кандидатів;

обробка персональних даних осіб, які приймаються на службу (роботу) до Держспецзв’язку;

прийняття кандидатів на службу (роботу) до Держспецзв’язку.

2.4. Комплектування здійснюється на основі прогнозу кадрових змін у Держспецзв’язку, зумовленого призначенням на інші посади, переміщенням по службі, звільненням зі служби (роботи), а також переведенням осіб рядового і начальницького складу до інших державних органів і військових формувань, переведенням на іншу посаду державної служби або на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість у встановленому законодавством порядку.

2.5. Заходи з комплектування вносяться до планів службової діяльності Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку, підпорядкованих органів, а їх результати зазначаються у щорічних звітах.

ІІІ. Вимоги до кандидатів

3.1. Комплектування кадрами Адміністрації Держспецзв’язку, підпорядкованих органів здійснюється на конкурсній та контрактній основі.

3.2. На службу (роботу) до Держспецзв’язку приймаються громадяни України, які досягли 18-річного віку, володіють державною мовою, спроможні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки та стосовно яких прийнято рішення про прийняття на службу (роботу) в Держспецзв’язку.

3.3. Особливості служби (роботи) в Держспецзв’язку вимагають від кандидатів готовності взяти на себе зобов’язання щодо збереження державної таємниці, яка буде їм довірена, та згоди на передбачені законодавством обмеження у зв’язку з допуском і доступом до державної таємниці.

3.4. Залежно від характеру майбутньої діяльності кожен з кандидатів повинен мати достатній рівень емоційної стійкості, уваги, пам’яті та мислення, необхідні комунікативні й емоційно-вольові якості.

Вимоги до рівня професійної придатності визначаються начальниками структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, підпорядкованого органу, до якого планується прийняти кандидата, відповідно до:

освітнього і освітньо-кваліфікаційного рівнів;

практичного досвіду роботи;

професійно-кваліфікаційних характеристик;

посадових інструкцій.

3.5. Матеріали щодо вивчення кандидатів на службу (роботу) в Держспецзв’язку обробляються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

3.6. Протягом усього періоду вивчення кандидат повинен повідомляти підрозділ кадрового забезпечення щодо змін сімейного стану та інших облікових даних, місце його проживання і реєстрації, роботи його і близьких родичів.

3.7. Кандидату відмовляють у прийнятті на службу (роботу) до Держспецзв’язку, якщо під час вивчення виявляються факти:

відмови від встановлених у Держспецзв’язку обмежень щодо політичної діяльності та інших обмежень, передбачених законодавством у сфері запобігання і протидії корупції;

відмови взяти на себе зобов’язання щодо збереження державної таємниці, яка буде йому довірена, або відсутності згоди на передбачені законодавством обмеження прав у зв’язку з його допуском та доступом до державної таємниці;

непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину, крім випадків визнання особи реабілітованою;

накладення протягом останнього року адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

повідомлення недостовірних відомостей про себе та близьких родичів;

ненадання інформації про працюючих у Держспецзв’язку близьких йому осіб;

оформлення кандидатом документів для постійного проживання за кордоном;

виявлення (за результатами проходження ним медичного огляду та психологічного дослідження) у кандидата психічних захворювань (розладів), що можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці не надається, інших медичних і психологічних показань, які перешкоджають ефективному виконанню службових обов’язків, передбачених посадою, на яку кандидат підбирається, а також хвороб, пов’язаних з алкоголізмом, наркоманією та токсикоманією;

професійної непридатності, обумовленої недосконалими фаховими навичками чи освітнім рівнем.

IV. Підбір кандидатів, їх попереднє вивчення

4.1. Держспецзв’язку комплектується випускниками спеціалізованих навчальних закладів, а також шляхом підбору кандидатів, зокрема:

відбору на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах відповідного профілю;

за результатами вивчення матеріалів, що характеризують кандидата, за попереднім місцем служби, роботи, навчання (за наявності);

за позитивними результатами розгляду ініціативного звернення осіб, які виявили бажання проходити службу (працювати) в Держспецзв’язку.

4.2. Підбір кандидатів проводиться співробітниками Держспецзв’язку за рішенням начальника структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку, структурного підрозділу підпорядкованого органу, до якого планується прийняти кандидата.

4.3. Вивчення розпочинається з попереднього знайомства співробітника Держспецзв’язку з кандидатом і ознайомлення з наданими ним матеріалами (анкетно-біографічні дані, характеристики, відгуки тощо).

4.4. Якщо кандидат рекомендується співробітником Держспецзв’язку, останній доповідає начальнику структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку, підпорядкованого органу, до якого планується прийняти кандидата, пропозиції щодо можливого прийняття на службу (роботу) до Держспецзв’язку.

4.5. Керівництво структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку, підпорядкованого органу, до якого планується прийняти кандидата, проводить співбесіду, у ході якої з’ясовуються його освітній і професійний рівні, спроможність виконувати відповідні службові обов’язки, місце його проживання і реєстрації, дані про працюючих у Держспецзв’язку близьких йому осіб.

4.6. За результатами співбесіди складається довідка про підбір кандидата, в якій формулюється висновок про доцільність поглибленого вивчення його як можливого кандидата на службу за контрактом або державну службу чи роботу до Держспецзв’язку із зазначенням конкретної посади.

Така довідка за підписом начальника структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку, структурного підрозділу підпорядкованого органу передається до підрозділу кадрового забезпечення.

4.7. Рішення про доцільність поглибленого вивчення кандидата приймає начальник, до повноважень якого належить прийняття на службу (роботу), на підставі рапорту (службової записки) начальника структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку (начальника структурного підрозділу підпорядкованого органу), до якого планується прийняти кандидата. Рапорт (службова записка) погоджується з підрозділом кадрового забезпечення.

4.8. Заходи з підбору кандидатів на державну службу в Держспецзв’язку проводяться разом із заходами встановленого законодавством порядку прийняття на державну службу.

4.9. Якщо в ході попереднього вивчення з’ясується, що кандидат не відповідає вимогам щодо професійної придатності або існують інші перешкоди, які не дозволяють прийняти його на службу (роботу) до Держспецзв’язку, то подальша робота з ним припиняється, про що повідомляється кандидату.

V. Поглиблене вивчення кандидатів

5.1. Начальники структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, підпорядкованих органів і співробітники підрозділів кадрового забезпечення особисто беруть участь у вивченні кандидатів і здійснюють відповідний контроль.

5.2. Під час поглибленого вивчення кандидата проводяться такі заходи:

співбесіди співробітників Держспецзв’язку, які беруть участь у вивченні його кандидатури, і співробітників підрозділу кадрового забезпечення з кандидатом;

збирання анкетно-біографічних даних, що характеризують кандидата;

організація проведення спеціальної перевірки (для визначених законодавством категорій осіб);

медичний огляд кандидата;

психологічне дослідження (для кандидатів на посади рядового і начальницького складу);

заходи щодо визначення його професійної придатності, що передбачено пунктом 5.9 розділу V цієї Інструкції.

Протягом поглибленого вивчення співробітник підрозділу кадрового забезпечення повинен постійно знати стан справ кандидата з питань, пов’язаних з його вивченням, та у разі потреби коригувати послідовність заходів.

5.3. Рапорт (службова записка) начальника структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку (начальника структурного підрозділу підпорядкованого органу), до якого планується прийняти кандидата, є підставою для початку поглибленого вивчення кандидата співробітником підрозділу кадрового забезпечення, який запрошує кандидата на співбесіду, під час якої звіряються документи кандидата, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

5.4. Під час бесіди до відома кандидата доводиться зміст пункту 3.7 розділу ІІІ цієї Інструкції. Також кандидату пропонується ознайомитися із Законом України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України" та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність Держспецзв’язку та порядок проходження служби в Держспецзв’язку, видається направлення для проходження медичного огляду.

За результатами бесіди співробітник підрозділу кадрового забезпечення складає довідку про проведення бесіди з кандидатом і вносить дані кандидата до журналу обліку осіб, які вивчаються, згідно з додатком 1 до цієї Інструкції. Журнал обліку осіб, які вивчаються, ведеться і зберігається у підрозділах кадрового забезпечення.

5.5. Після проведення бесіди кандидат подає рапорт (заяву) з проханням прийняти його на службу (роботу) до Держспецзв’язку, форму якого(ої) наведено у додатку 2 до цієї Інструкції, із зазначенням інформації про працюючих у Держспецзв’язку близьких осіб (або їх відсутність).

Кандидат також подає:

згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" згідно з додатком 3 до цієї Інструкції;

попередження про встановлені законодавством обмеження згідно з додатком 4 до цієї Інструкції;

згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

власноруч заповнені бланки, оригінали і копії необхідних документів, перелік яких передбачено додатком 5 до цієї Інструкції.

Співробітник підрозділу кадрового забезпечення проводить уточнення анкетних даних кандидата, з’ясовує питання, що виникли у ході попереднього ознайомлення з підібраною особою і потребували додаткового уточнення.

5.6. Матеріали на кандидата оформляються підрозділом кадрового забезпечення.

Паспорт громадянина України, оригінал документа державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, оригінали інших документів кандидат подає (пред’являє) особисто до підрозділу кадрового забезпечення.

5.7. З метою визначення придатності за станом здоров’я до служби (роботи) в Держспецзв’язку кандидат проходить медичний огляд у закладах охорони здоров’я Держспецзв’язку, інших закладах охорони здоров’я за договорами, укладеними з відповідними центральними органами виконавчої влади, або за місцем свого проживання.

Результати медичного огляду подаються до підрозділу кадрового забезпечення та є дійсними протягом року.

5.8. Кандидат на посаду особи рядового чи начальницького складу проходить у встановленому законодавством порядку психологічне дослідження у визначеному в направленні на медичний огляд закладі охорони здоров’я, результати якого подаються до підрозділу кадрового забезпечення.

З результатами психологічного дослідження обов’язково ознайомлюється начальник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку (начальник структурного підрозділу підпорядкованого органу), до якого планується прийняти кандидата, що він засвідчує підписом.

5.9. З метою визначення співробітниками Держспецзв’язку, які беруть участь у вивченні, професійної придатності кандидата з’ясовується його професійний рівень, вміння працювати самостійно, бажання підвищувати професійний рівень. За потреби кандидату можуть надаватися завдання, що відповідають характеру його майбутньої діяльності (вивчення фахової літератури, нормативно-правових актів, устаткування, приладів, написання тематичних рефератів тощо).

5.10. За потреби співробітник підрозділу кадрового забезпечення вивчає інші дані про кандидата, що його характеризують: матеріали особової справи, архівні документи тощо.

5.11. Заходи з поглибленого вивчення кандидата на державну службу в Держспецзв’язку проводяться за результатами конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.

VI. Організація проведення спеціальної перевірки

6.1. Проведення спеціальної перевірки організовується відповідно до Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33 (далі - Порядок).

6.2. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою кандидата, а у разі конкурсного добору така згода подається протягом трьох днів із дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу.

6.3. Підготовлені підрозділом кадрового забезпечення запити про проведення спеціальної перевірки не пізніше наступного робочого дня після одержання згоди кандидата надсилаються до відповідних органів (підрозділів), зазначених у пункті 7 Порядку.

В Адміністрації Держспецзв’язку такі запити підписує Голова Держспецзв’язку або його заступники відповідно до розподілу функціональних обов’язків, у підпорядкованих органах - начальник або особа, яка виконує його обов’язки.

6.4. На підставі інформації про результати спеціальної перевірки за підписом начальника підрозділу кадрового забезпечення готується відповідна довідка, яка долучається до матеріалів вивчення кандидата.

У разі встановлення факту подання кандидатом неправдивих відомостей йому відмовляється у прийнятті на службу (роботу) та протягом трьох робочих днів про виявлений факт повідомляються правоохоронні органи для реагування в установленому законом порядку.

6.5. За бажанням кандидата, щодо якого проведено спеціальну перевірку, його ознайомлюють з довідкою про результати спеціальної перевірки, що він засвідчує підписом.

VII. Оцінка результатів поглибленого вивчення кандидата

7.1. У разі виконання всіх запланованих заходів щодо поглибленого вивчення кандидата співробітник Держспецзв’язку, який брав участь у вивченні, складає довідку за результатами вивчення, яка має містити таку інформацію:

дата початку вивчення;

яким чином проводився підбір кандидата;

сімейний стан, житлові умови;

освітній рівень, спеціальність, попередній досвід роботи;

аналіз і оцінка ділових, моральних та особистих якостей кандидата;

аналіз професійної придатності кандидата, рекомендації щодо адаптації;

висновок щодо можливості зарахування на службу (роботу) до Держспецзв’язку із зазначенням конкретної посади.

7.2. Довідку підписують співробітник Держспецзв’язку, який брав участь у вивченні кандидата, його начальник і співробітник підрозділу кадрового забезпечення та затверджує начальник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку або підпорядкованого органу.

7.3. Затверджена довідка за результатами вивчення передається до підрозділу кадрового забезпечення для долучення до матеріалів вивчення кандидата.

7.4. На підставі матеріалів вивчення кандидата та результатів проведення спеціальної перевірки співробітник підрозділу кадрового забезпечення складає висновок про прийняття його на службу (роботу) до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України згідно з додатком 6 до цієї Інструкції.

7.5. У висновку про прийняття кандидата на службу (роботу) до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - висновок) обов’язковому висвітленню підлягають такі питання:

анкетно-біографічні дані кандидата із зазначенням місця служби (роботи, навчання);

яким чином було проведено підбір кандидата;

результати проходження кандидатом медичного огляду та психологічного дослідження (за наявності);

інформація про результати спеціальної перевірки та відсутність даних, які перешкоджають зайняттю кандидатом посади;

інформація про наявність (або відсутність) працюючих у Держспецзв’язку близьких осіб;

перелік співробітників, які брали участь у його вивченні;

висновок щодо можливості прийняття на службу (роботу) до Держспецзв’язку із зазначенням конкретної посади.

7.6. В Адміністрації Держспецзв’язку висновок підписують співробітник Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку, який брав участь у вивченні кандидата, начальник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку, до якого рекомендується прийняти кандидата, та затверджує директор Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку.

У підпорядкованих органах висновок підписують співробітник підрозділу кадрового забезпечення і начальник структурного підрозділу, до якого рекомендується прийняти кандидата, та затверджує начальник підпорядкованого органу.

Висновки стосовно кандидатів, які приймаються на службу (роботу) до підпорядкованих органів Головою Держспецзв’язку або особою, яка виконує його обов’язки, погоджує директор Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку.

7.7. Рапорт (заява) про прийняття на службу (роботу), висновок про прийняття на службу (роботу) до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та підписаний контракт про проходження служби в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу або трудовий договір є підставами для видання наказу про прийняття особи на службу (роботу) до Держспецзв’язку.

Директор Департаменту
кадрового забезпечення
Адміністрації Держспецзв’язку
полковник Держспецзв’язку
Ю.В. Печенюк
Додаток 1
до Інструкції про порядок
комплектування кадрами
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України

ЖУРНАЛ
обліку осіб, які вивчаються
в _____________________ Держспецзв’язку
(найменування підрозділу кадрового забезпечення)

Порядковий номер

Дата початку вивчення

Прізвище, ім'я, по батькові

Яким чином проведено підбір

Співробітник, який вивчає кандидата

Підрозділ, до якого планується кандидат

Результати і дата завершення вивчення кандидата

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 2
до Інструкції про порядок
комплектування кадрами
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України


Зразок


Начальнику
________________________________ ________________________________
________________________________

РАПОРТ

Прошу прийняти мене на службу в Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України строком на ___ років.

Даю згоду на проходження служби за контрактом осіб рядового і начальницького складу відповідно до вимог Закону України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України" з присвоєнням відповідного спеціального звання.

Додатково інформую про відсутність (наявність) працюючих у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України близьких осіб.

______________________________
                 (спеціальне звання)


(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

____ ______________ 20___ року
Зразок


Начальнику ______________________
________________________________
________________________________
________________________________,
     (прізвище, ім'я та по батькові заявника)

що мешкає за адресою: _____________
________________________________
     (поштовий індекс, місто, адреса місця
       проживання, контактний телефон)

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене на службу в Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України строком на ___ років.

Даю згоду на проходження служби за контрактом осіб рядового і начальницького складу відповідно до вимог Закону України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України" з присвоєнням відповідного спеціального звання.

Додатково інформую про відсутність (наявність) працюючих у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України близьких осіб.

____ ____________ 20___ року

_____________________
(підпис)
Зразок


Начальнику ______________________
________________________________
________________________________
________________________________,
     (прізвище, ім'я та по батькові заявника)

що мешкає за адресою: _____________
________________________________
     (поштовий індекс, місто, адреса місця
       проживання, контактний телефон)

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене на державну службу (роботу) в Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України та призначити на посаду ___________________.

З умовами оплати праці ознайомлений(а) та згодний(а).

Додатково інформую про відсутність (наявність) працюючих у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України близьких осіб.

____ ____________ 20___ року

_____________________
(підпис)
Додаток 3
до Інструкції про порядок
комплектування кадрами
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України

ЗГОДА
на обробку персональних данихДодаток 4
до Інструкції про порядок
комплектування кадрами
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України

Я, _______________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

попереджений, що у разі повідомлення мною під час оформлення на службу (роботу) недостовірних відомостей про себе та близьких родичів мені може бути відмовлено у прийнятті до Держспецзв’язку та наданні допуску до державної таємниці.

У разі потреби оформлення мені допуску до державної таємниці зобов’язуюсь взяти на себе письмове зобов’язання щодо збереження державної таємниці, що буде мені довірена, та дати згоду на передбачені законодавством обмеження.

____________________
                   (підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

____ ______________ 20___ року

Додаток 5
до Інструкції про порядок
комплектування кадрами
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України

ПЕРЕЛІК
документів, які необхідно подати кандидату в підрозділ кадрового забезпечення

1. Анкета.

2. Автобіографія.

3. Копія паспорта громадянина України (заповнені сторінки).

4. Копія картки платника податків.

5. Копія свідоцтва про народження кандидата, копії свідоцтв про народження (смерть) його близьких родичів.

6. Копія свідоцтва про реєстрацію шлюбу (про розлучення) кандидата.

7. Копії документів державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додатки до них.

8. Копії трудової книжки, військового квитка, посвідчення про приписку до призовної дільниці, посвідчення водія, довідки про закінчення курсів тощо (у разі наявності).

9. Копії документів, які підтверджують право на пільги, встановлені законодавством.

10. Документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання та склад сім’ї.

11. Дві фотокартки розміром 4х6 см і фотокартка розміром 9х12 см.

12. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

13. Інші документи у разі потреби (характеристики, офіційні документи, що підтверджують спортивні досягнення, диплом на наукове відкриття, патент на винахід (корисну модель), свідоцтво про нагородження тощо).Додаток 6
до Інструкції про порядок
комплектування кадрами
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України

ВИСНОВОК
про прийняття на службу (роботу) до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
___________________________________________
(прізвище та ініціали кандидата)

Прізвище, ім'я, по батькові, рік та місце народження, громадянство України, освіта (назва навчального закладу, дата закінчення), спеціальність, місце служби (роботи, навчання), посада, сімейний стан, місце його проживання і реєстрації, інформація щодо забезпечення кандидата житлом, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Кандидат підібраний:

з числа випускників спеціалізованого навчального закладу (найменування навчального закладу, хто проводив підбір, у разі наявності - хто з числа співробітників Держспецзв’язку рекомендував);

шляхом відбору (хто проводив підбір, на якому підприємстві, в установі, організації, навчальному закладі проведено підбір);

за результатами вивчення матеріалів, що характеризують кандидата, за попереднім місцем служби, роботи, навчання;

за результатами розгляду ініціативного звернення.

За результатами проходження медичного огляду (за наявності - психологічного дослідження) кандидат визнаний придатним до служби (роботи) в Держспецзв’язку.

За результатами проведення спеціальної перевірки інформації, що перешкоджає прийняттю на службу (роботу) до Держспецзв’язку, не виявлено.

Близьких осіб, які працюють у Держспецзв’язку, в кандидата немає (у разі наявності у Держспецзв’язку таких осіб вказуються їх спеціальні звання, прізвища, імена, по батькові, найменування посад та ступені спорідненості).

У вивченні кандидата брали участь (спеціальні звання, прізвища, імена, по батькові, повні назви посад співробітників Держспецзв’язку).

Особисті документи (прізвище, ініціали кандидата) перевірено, розбіжностей з анкетними даними не містять.

Враховуючи професійні та особисті якості, вважаємо за можливе прийняти (прізвище, ім’я, по батькові кандидата) на службу до Держспецзв’язку за контрактом про проходження служби в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу строком на ____ років (на державну службу, роботу), призначити на посаду _________________, присвоїти (перше, у порядку переатестації) спеціальне звання _________________ ( ____ ранг державного службовця), установити посадовий оклад ____.

Висновок підписується та затверджується відповідно до пункту 7.6 розділу VII цієї Інструкції.on top