Document z0646-19, valid, current version — Adoption on May 29, 2019
( Last event — Entry into force, gone August 2, 2019. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

29.05.2019  № 100-19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 червня 2019 р.
за № 646/33617

Про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному агентстві України з питань державної служби

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації» та від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, з метою належної організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство України з питань державної служби, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному агентстві України з питань державної служби, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань державної служби від 26 листопада 2015 року № 265 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство України з питань державної служби», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2015 року за № 1562/28007.

3. Визначити Управління стратегічного планування та аналізу політики відповідальним структурним підрозділом з питань забезпечення доступу до інформації.

4. Управлінню стратегічного планування та аналізу політики забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та його розміщення на офіційному веб-сайті НАДС після державної реєстрації.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови НАДС.

Голова

К.О. Ващенко

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Л. ДенісоваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України
з питань державної служби
29 травня 2019 року № 100-19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 червня 2019 р.
за № 646/33617

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному агентстві України з питань державної служби

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено з метою впорядкування доступу до публічної інформації (далі - інформація), розпорядником якої є НАДС.

Це Положення встановлює порядок оприлюднення публічної інформації, функціонування і ведення системи обліку, оформлення, подання запитів на публічну інформацію, опрацювання та задоволення у строки, визначені чинним законодавством, їх систематизацію, контроль за розглядом та порядок оскарження.

2. Терміни, використані у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон), Положенні про систему обліку публічної інформації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277, Положенні про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835.

3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Закону, Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів.

4. Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації НАДС під час здійснення ним своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

5. Доступ до публічної інформації в НАДС забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

на офіційному веб-сайті НАДС;

на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

на інформаційних стендах;

будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію.

6. Безпосередня організація роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в НАДС покладається на структурний підрозділ апарату НАДС, до компетенції якого належать питання забезпечення доступу до публічної інформації (далі - Відповідальний структурний підрозділ).

7. Відповідальний структурний підрозділ забезпечує:

1) своєчасне оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті НАДС;

2) координацію робіт з оприлюднення інформації у формі відкритих даних та моніторинг оприлюднених наборів даних на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті НАДС;

3) своєчасне опрацювання і задоволення запитів на інформацію в порядку та строки, визначені Законом;

4) ведення Журналу обліку запитів на публічну інформацію, що надійшли до НАДС відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (додаток 1), їх систематизацію та аналіз;

5) організацію доступу до інформації, розпорядником якої є НАДС, у спеціально облаштованому місці для роботи із документами чи їх копіями;

6) надання консультацій запитувачам під час оформлення запитів на інформацію;

7) надання роз’яснень запитувачам щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності НАДС про порушення законних прав та інтересів запитувачів інформації;

8) надання консультацій структурним підрозділам апарату НАДС під час опрацювання запитів на публічну інформацію;

9) направлення запиту на інформацію належному розпоряднику в порядку, передбаченому частиною третьою статті 22 Закону;

10) надання консультацій територіальним органам та установам, що належать до сфери управління НАДС, з питань дотримання законодавства про доступ до публічної інформації.

8. Спрямовує, координує та контролює роботу Відповідального структурного підрозділу заступник Голови НАДС відповідно до розподілу повноважень.

9. У територіальних органах та установах, що належать до сфери управління НАДС, організація роботи із забезпечення доступу до публічної інформації покладається на їх керівників.

10. Керівники самостійних структурних підрозділів апарату НАДС, визначені резолюцією керівництва НАДС як співвиконавці, забезпечують (у межах повноважень) надання достовірної та повної інформації, якою володіє структурний підрозділ.

II. Організація оприлюднення публічної інформації

1. Оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті НАДС здійснюється з урахуванням вимог чинного законодавства.

2. Обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті НАДС підлягає інформація, зазначена у частині першій статті 15 Закону.

Така інформація оприлюднюється невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

3. Оприлюднення на офіційному веб-сайті публічної інформації, визначеної статтею 15 Закону, здійснює Відповідальний структурний підрозділ.

Керівники структурних підрозділів апарату НАДС, територіальних органів та установ, що належать до сфери його управління, зобов’язані забезпечувати актуальність і достовірність інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті, а також оперативне передання такої інформації Відповідальному структурному підрозділу.

4. Документи НАДС, що містять інформацію з обмеженим доступом, оприлюднюються з дотриманням частини сьомої статті 6 Закону.

До відомостей, що становлять службову інформацію НАДС, належать внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напрямів діяльності НАДС, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

5. За результатами проведення публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю звіти оприлюднюються на офіційному веб-cайті НАДС відповідно до чинного законодавства.

6. Контроль за своєчасністю оприлюднення достовірної, точної та повної інформації, її оновлення здійснюють керівники самостійних структурних підрозділів апарату НАДС, його територіальних органів та установ, що належать до сфери його управління.

7. Оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних здійснюється з урахуванням вимог чинного законодавства.

НАДС зобов’язане надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті НАДС.

8. З метою оприлюднення інформації на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті НАДС структурні підрозділи НАДС з урахуванням вимог чинного законодавства готують відповідну інформацію та направляють її Відповідальному структурному підрозділу.

Керівники структурних підрозділів НАДС забезпечують актуальність, достовірність та своєчасність передання інформації, яка підлягає оприлюдненню на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті НАДС.

III. Функціонування і ведення системи обліку публічної інформації, розпорядником якої є НАДС

1. Створення та функціонування системи обліку публічної інформації, розпорядником якої є НАДС (далі - система обліку), здійснюється з урахуванням вимог чинного законодавства.

2. Формування системи обліку відбувається на підставі інформації про документ, що міститься в обліковій картці.

3. Інформація про документ вноситься до системи обліку не пізніше п’яти робочих днів від дати його реєстрації.

4. Внесення до системи обліку відомостей про документи здійснюється з урахуванням частини сьомої статті 6 Закону.

5. Доступ громадян до інформації, що міститься у системі обліку, є відкритим і здійснюється через офіційний веб-сайт НАДС.

6. Безпосередній доступ до документів надається запитувачам на підставі запитів на публічну інформацію.

7. Відповідальний структурний підрозділ забезпечує надання доступу до документів, інформацію про які внесено до системи обліку, за відповідними запитами на публічну інформацію.

8. Структурний підрозділ апарату НАДС з питань інформаційних технологій:

1) забезпечує стабільну роботу системи обліку;

2) вживає заходів щодо недопущення несанкціонованого доступу до неї;

3) надає технічну допомогу з питань функціонування системи обліку.

IV. Порядок оформлення та подання запитів на публічну інформацію

1. Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на публічну інформацію.

Публічною інформацією, розпорядником якої є НАДС, є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання НАДС своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або якою володіє НАДС.

2. Запитувачі інформації мають право звернутися до НАДС із запитом на публічну інформацію (далі - Запит) незалежно від того, стосується інформація їх особисто чи ні, без пояснення причини його подання.

3. Запитувачі інформації можуть працювати з документами, що містять публічну інформацію, або їх копіями (робити виписки з них, фотографувати, копіювати) у спеціально облаштованому місці (кабінет № 1, перший поверх адміністративного приміщення НАДС за адресою: вул. Прорізна, 15, м. Київ).

4. Запит може бути індивідуальним або колективним та подається до НАДС фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи (на вибір запитувача):

1) в усній формі особисто за адресою: вул. Прорізна, 15, м. Київ чи за телефоном: (044) 256-00-85;

2) у письмовій формі:

на поштову адресу: 01601, вул. Прорізна, 15, м. Київ (на конверті зазначити «Публічна інформація»);

на електронну адресу: zagal@nads.gov.ua;

факсом: 279-05-29.

Запити подаються у робочі дні з 9:00 до 17:00 (у п’ятницю та напередодні святкових днів - з 9:00 до 16:00).

Запити, які подаються особисто або за телефоном, не приймаються під час обідньої перерви - з 13:00 до 13:45.

Усі Запити, що надійшли до НАДС поштою (електронною поштою) у вихідні або святкові дні, реєструються в перший робочий день.

5. З метою спрощення процедури оформлення письмових Запитів особа може подати Запит шляхом заповнення Форми запиту на публічну інформацію, розпорядником якої є НАДС (додаток 2), зразок якої розміщено на офіційному веб-сайті НАДС у рубриці «Доступ до публічної інформації».

6. У Запиті зазначаються:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також контактний номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

3) підпис і дата за умови подання Запиту в письмовій формі.

7. Якщо з поважних причин запитувач не може подати письмового Запиту (особи з інвалідністю, особи з обмеженими фізичними можливостями тощо), такий Запит оформлює працівник структурного підрозділу апарату НАДС із питань документообігу, обов’язково зазначивши у Запиті свою посаду, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон, та надає копію Запиту запитувачу.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії Запиту проставляється відмітка із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного реєстраційного номера Запиту.

Така копія повертається запитувачу.

V. Порядок реєстрації, опрацювання та задоволення запитів на публічну інформацію

1. Запити, що надходять на адресу НАДС, приймаються та реєструються структурним підрозділом апарату НАДС із питань документообігу в системі електронного документообігу шляхом створення реєстраційно-моніторингових карток та опрацьовуються в установленому порядку.

2. Після реєстрації Запит невідкладно подається на розгляд Голові НАДС, а в разі його відсутності - заступнику, який виконує його обов’язки відповідно до розподілу обов’язків між Головою НАДС та заступниками Голови НАДС (далі - керівництво НАДС).

3. Після розгляду та накладання резолюції в установленому порядку керівництвом НАДС не піз-ніше ніж наступного робочого дня структурний підрозділ апарату НАДС із питань документообігу ставить Запит на контроль в системі електронного документообігу та контролю виконавської дисципліни і передає оригінал Запиту Відповідальному структурному підрозділу для опрацювання та підготовки проекту відповіді.

4. Керівник самостійного структурного підрозділу апарату НАДС, до відання якого належить порушене у Запиті питання та якого визначено резолюцією керівництва (далі - Співвиконавець запиту), під час отримання Запиту зобов’язаний визначити особу, відповідальну за надання інформації, забезпечити контроль за опрацюванням Запиту (підготовка запитуваних копій документів, достовірність, точність, повноту), подати інформацію у визначені строки до Відповідального структурного підрозділу.

5. У разі наявності запитуваної інформації Співвиконавець запиту не пізніше трьох робочих днів з дня отримання Запиту готує інформацію, що запитується (у тому числі копії документів), та передає її Відповідальному структурному підрозділу або повідомляє про необхідність продовження строку розгляду Запиту відповідно до частини четвертої статті 20 Закону.

6. Інформація на Запит надається безкоштовно.

Плата за копіювання та друк не стягується у разі:

надання особі інформації про себе;

надання інформації, що становить суспільний інтерес;

якщо задоволення Запиту передбачає виготовлення копій документів, що не перевищує 10 сторінок.

7. Якщо задоволення Запиту передбачає копіювання або друк документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів і Порядок відшкодування таких витрат визначаються в межах граничних норм, встановлених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 07 червня 2013 року № 105 «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Нацдержслужба України, та Порядку відшкодування цих витрат», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1089/23621.

8. Копіювання та друк документів здійснюється так:

виготовлення копій з паперових носіїв способом їх копіювання за допомогою копіювально-множинного електронного пристрою;

виготовлення копій способом сканування з паперових носіїв, їх подальша комп’ютерна обробка та переведення в електронну форму;

друк електронних копій документів.

9. Достовірність та повноту наданої інформації забезпечує Співвиконавець запиту, який надає інформацію до Запиту для Відповідального структурного підрозділу.

10. У разі якщо Запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання Запиту.

11. У разі якщо Запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, НАДС може продовжити строк розгляду до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Про продовження строку НАДС повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Запиту.

12. Відповідальний структурний підрозділ готує проект відповіді на Запит, який візує виконавець, керівник Відповідального структурного підрозділу та Співвиконавці запиту.

За зміст відповіді на Запит, який візується кількома особами, відповідають особи, які його візують.

13. Відповідь запитувачу надається за підписом першого заступника Голови НАДС (у разі його відсутності - заступником Голови НАДС) не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Запиту.

14. Відповідь на Запит підлягає реєстрації у структурному підрозділі апарату НАДС із питань документообігу в автоматизованій системі електронного документообігу та надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня його реєстрації у НАДС.

15. НАДС має право відмовити у задоволенні Запиту, якщо:

1) НАДС не володіє і не зобов’язане відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено Запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

3) особа, яка подала Запит, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до Запиту, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

Відмова у задоволенні Запиту надається у письмовій формі та підлягає обов’язковому погодженню з юридичною службою.

16. Запит, який подано згідно із Законом, але який за своїм змістом поєднує предмет регулювання Закону України «Про звернення громадян», розглядається у відповідних частинах у строки та порядку, що передбачені відповідними законами.

17. НАДС не є розпорядником інформації за Запитами щодо інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана способом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

18. У разі надходження до НАДС Запитів щодо інформації, якою воно не володіє, але йому відомо або має бути відомо, хто нею володіє, такі Запити надсилаються належним розпорядникам у строки, визначені частинами першою, другою статті 20 Закону, з одночасним повідомленням про це запитувача.

VI. Систематизація та звітність щодо задоволення запитів на публічну інформацію

1. Запити, що надійшли до НАДС, разом із копіями відповідей запитувачам, підтвердженням оплати послуг за копіювання або друк документів обсягом більше десяти сторінок (оплата здійснюється починаючи з одинадцятої сторінки), сформовані у відповідні справи, містяться у структурному підрозділі апарату НАДС із питань документообігу.

2. Відповідальний структурний підрозділ веде Журнал обліку запитів на публічну інформацію, що надійшли до НАДС відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», проводить їх систематизацію та аналіз.

3. Відповідальний структурний підрозділ щомісяця до 05 числа готує Звіт про задоволення запитів на публічну інформацію (додаток 3).

Звіт про задоволення Запитів оприлюднюється на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті НАДС відповідно до законодавства.

VII. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності НАДС із питань забезпечення доступу до публічної інформації

1. Рішення, дії чи бездіяльність працівників НАДС із питань забезпечення доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені Голові НАДС, до вищого органу за підпорядкуванням або до суду.

2. Скарги на ім’я Голови НАДС розглядаються у порядку та строки, визначені Законом України «Про звернення громадян», з урахуванням вимог цього Положення.

3. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність НАДС, що порушили законні права та інтереси запитувача.

4. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності НАДС як розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Начальник управління
стратегічного планування
та аналізу політикиГ.І. Балковенко


Додаток 1
до Положення про забезпечення доступу
до публічної інформації
у Національному агентстві України
з питань державної служби
(пункт 7 розділу I)

ЖУРНАЛ
обліку запитів на публічну інформацію, що надійшли до НАДС відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

№ з/п

Вхідний номер / дата

Запитувач

Місце проживання (місцезнаходження), поштова/ електронна адреси

Стислий зміст запиту

Співвиконавець (структурний підрозділ апарату НАДС)

Строк виконання

Вихідний номер

Хід виконання

П.І.Б.

категорія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Додаток 2
до Положення про забезпечення доступу
до публічної інформації
у Національному агентстві України
з питань державної служби
(пункт 5 розділу IV)

ФОРМА ЗАПИТУ
на публічну інформацію, розпорядником якої є НАДС

Розпорядник інформації

НАДС

Запит на публічну інформацію, розпорядником якої є НАДС

Прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб)


Найменування організації (для юридичних осіб)


Найменування об’єднання громадян (для об’єднання громадян без статусу юридичної особи)


Поштова адреса, електронна адреса, контактний номер телефону запитувача


Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати:

Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити, зміст документа


Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

Поштою

(Зазначити поштову адресу)

Факсом

(Зазначити номер факсу)

Електронною поштою

(Зазначити e-mail)

Контактний телефон

(Зазначити номер телефону)

Дата подання запиту ___________

Посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка отримала запит _____________

Підпис запитувача _____________

Підпис посадової особи, яка отримала запит __________


Додаток 3
до Положення про забезпечення доступу
до публічної інформації
у Національному агентстві України
з питань державної служби
(пункт 3 розділу VI)

ЗВІТ
про задоволення запитів на публічну інформаціюon top