Document z0600-18, valid, current version — Adoption on April 23, 2018
( Last event — Entry into force, gone June 8, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2018  № 409


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2018 р.
за № 600/32052

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів

Відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та керуючись абзацом шістнадцятим частини першої статті 64 Закону України «Про освіту», НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1377, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1396/31264, що додаються.

3. Унести зміни до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1398/31266, виклавши його в новій редакції, що додається.

4. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

5. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) зробити відмітку у справах архіву у встановленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю.М.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
23.04.2018  № 409


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2018 р.
за № 600/32052

ЗМІНИ
до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році

1. У розділі І:

у пункті 6:

підпункт 1 після слів «на місця навчання за державним» доповнити словами «або регіональним»;

абзац восьмий підпункту 2 доповнити реченням такого змісту: «Правилами прийому до закладу вищої освіти на певну конкурсну пропозицію творчий залік може бути виключений з переліку обов’язкових вступних випробувань;».

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 1:

абзац шостий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, наведено у додатку 1 до цих Умов. Заклади вищої освіти можуть здійснювати прийом на навчання за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина», 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» та 226 «Фармація, промислова фармація»:

вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступенів бакалавра (крім першого курсу на основі повної загальної середньої освіти для спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина», 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»), магістра;

вступників на основі здобутого ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра.».

У зв’язку з цим абзаци сьомий-восьмий вважати відповідно абзацами дев’ятим-десятим;

2) в абзаці другому пункту 2 слова «індивідуальною програмою» замінити словами «індивідуальним навчальним планом».

3. У розділі ІІІ:

1) абзац третій пункту 2 виключити;

2) абзац другий пункту 3 замінити двома новими абзацами такого змісту:

«Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2).

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс за скороченим строком навчання або на другий чи старші курси з нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця.».

4. У розділі IV:

1) в абзаці першому пункту 3 після слів «(освітньо-кваліфікаційного» слово «ступеня» замінити словом «рівня»;

2) у пункті 4 слова «, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України,» виключити.

5. У розділі V:

1) у пункті 1:

в абзаці четвертому слова «на основі сертифікатів» замінити словами «за результатами»;

в абзаці восьмому слово «анулювання» замінити словом «виключення»;

в абзаці дев’ятому:

слово «анулювання» замінити словом «виключення»;

слово «анулюються» замінити словом «виключаються»;

абзац десятий викласти в такій редакції:

«Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням здійснюються не пізніше 01 серпня.»;

2) у пункті 5:

в абзаці другому після слова «мови» слово «вступників» виключити, після слова «реєстрація» доповнити словом «вступників»;

абзац десятий виключити;

3) абзац третій пункту 6 виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий-дванадцятий вважати відповідно абзацами третім-одинадцятим;

4) доповнити новим пунктом 10 такого змісту:

«10. Заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачати зарахування вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в декілька етапів (у тому числі до дати закінчення прийому документів в 2018 році) на окремі магістерські програми за заочною формою навчання виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб (окрім тих магістерських програм, для вступу на які цими Умовами передбачено обов’язковість складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) за умови зарахування таких вступників до 30 листопада 2018 року.».

6. У розділі VI:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців відповідно до цих Умов;

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Умов;

для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Умов;

за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.»;

2) у пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки у паперовій формі.»;

абзаци другий-восьмий виключити.

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом другим;

абзац другий викласти у такій редакції:

«Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.»;

3) у пункті 3 слова та цифри «у пунктах 1, 2» замінити словами та цифрою «у пункті 1»;

4) у пункті 7:

абзац п’ятий після слів «єдиного фахового вступного випробування» доповнити словами «/єдиного вступного іспиту»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 081 «Право», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» (за наявності).»;

5) у пункті 8:

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);».

У зв’язку з цим абзаци третій-дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим-десятим;

абзац п’ятий після слів «єдиного фахового вступного випробування» доповнити словами «/єдиного вступного іспиту»;

6) у першому реченні пункту 10 слова та цифри «державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу Х цих Умов» замінити словами та цифрами «за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше 15 серпня»;

7) друге речення пункту 13 виключити;

8) у пункті 15:

абзац перший викласти в такій редакції:

«15. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі та не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. В разі скасування електронної заяви приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.»;

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.

7. У розділі VII:

1) у пункті 1:

третє речення абзацу другого викласти в такій редакції: «Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифіката 2018 року з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю); для вступу за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю); з інших спеціальностей - у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю). У 2018 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2018 року. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2018 року;»;

2) підпункт 3 пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Результати єдиного вступного іспиту можуть зараховуватись як результати вступного іспиту з іноземної мови при вступі на спеціальності, для яких не передбачено складання єдиного вступного іспиту.»;

3) у пункті 8:

у підпункті 1:

абзац третій після слів «ОУ - бал за успішне закінчення» доповнити словами «у рік вступу»;

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«Призерам та переможцям чемпіонату Європи та чемпіонату Світу, переможцям чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) при вступі на навчання за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт» останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.».

У зв’язку з цим абзаци шостий-тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим-чотирнадцятим;

абзац третій підпункту 3 після слів та цифр «за шкалою від 0 до 20 балів» доповнити словами «сумарно за всі такі показники»;

підпункт 4 після слів «на першочергове зарахування» доповнити словами та цифрами «(шляхом множення конкурсного бала на 1,05)»;

4) в абзаці другому пункту 12 слово «балу» замінити словом «бала».

8. У розділі VIII:

1) в абзаці другому пункту 2 слова «особи, визнані інвалідами війни» замінити словами «особи з інвалідністю внаслідок війни»;

2) перше речення абзацу четвертого пункту 3 викласти в такій редакції: «Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2016-2018 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).»;

3) абзац перший пункту 8 після слів «з відповідних предметів» доповнити словами та цифрами «у 2018 році»;

4) у пункті 12:

в абзаці третьому слово «інваліди» замінити словами «особи з інвалідністю»;

в абзаці п’ятому слово «інвалідами» замінити словами «особами з інвалідністю».

9. У розділі ІХ:

1) у пункті 3:

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність);»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1, квотою-2 або квотою-3 (тільки на основі повної загальної середньої освіти); ознака підстав для зарахування за результатами вступних випробувань у закладі вищої освіти при вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», для зарахування за результатами вступного іспиту з іноземної мови у закладі вищої освіти при вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»);»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).»;

2) перше речення пункту 6 після слів «Міжнародне право» доповнити словами «за конкурсними пропозиціями на основі здобутого ступеня бакалавра».

10. Пункт 2 розділу Х викласти у такій редакції:

«2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Умов або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення (крім випадків, визначених у розділі ХІІІ цих Умов), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням.».

11. У пункті 4 розділу ХІ:

1) в абзаці першому слова «, одна з яких» виключити;

2) в абзаці другому слова «, крім двох денних,» виключити.

12. У розділі ХІІ:

1) у пункті 1 слова та цифри «та вступникам для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»» виключити;

2) у третьому реченні абзацу другого пункту 4 після слів «заклад вищої освіти надсилає державному» слово «(регіонального)» замінити словом «(регіональному)».

13. У розділі ХІІІ:

1) абзац другий пункту 2 після слів «вилучені з наказу про зарахування» доповнити словами «(наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи)»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.»;

3) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

«4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього закладу вищої освіти за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.».

14. Абзац третій підпункту 2 пункту 3 розділу XІV після слова «Заклад» доповнити словом «вищої».

15. У розділі XV:

1) після пункту 9 нумерацію пунктів 8, 10-14 замінити відповідно нумерацією пунктів 10-15;

2) пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів розробляється закладами вищої освіти та надається за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму навчання на іншу в межах одного закладу вищої освіти (за умови збігу вступних випробувань та за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).»;

3) у абзаці другому пункту 9 слова «не менше» виключити.

16. У додатках до Умов прийому:

1) у відмітці додатка 2 слова та цифри «(пункт 5 розділу ІІІ)» замінити словами та цифрами «(пункт 3 розділу ІІІ)»;

2) у додатку 4:

у відмітці слова та цифри «(підпункт 2 пункту 6 розділу І)» замінити словами та цифрами «(пункт 3 розділу VІІ)»;

абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Заклади вищої освіти можуть передбачити в Правилах прийому обов’язкове складання творчих заліків із спеціальностей (предметних спеціальностей):»;

3) пункт 1 додатка 6 викласти у такій редакції:

«1. Алгоритм призначений для розподілу місць державного та регіонального замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) за денною та заочною формами навчання на основі повної загальної середньої освіти, а також для прийому вступників на здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» (далі - Контингент) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 (далі - Умови прийому).».

Генеральний директор
директорату вищої
освіти і освіти дорослихО.І. Шаровon top