Document z0595-01, invalid, current version — Loss of force on January 21, 2011, on the basis - z1432-10

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 266 від 03.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2001 р.
за N 595/5786
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 1037 ( z1432-10 ) від 24.12.2010 }
Про затвердження Порядку направлення органами державної
податкової служби України податкових вимог
платникам податків

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації
N 401 ( z0899-01 ) від 08.10.2001
N 259 ( z0488-03 ) від 30.05.2003
N 427 ( z0994-06 ) від 24.07.2006 }

З метою забезпечення впровадження статті 6 Закону України
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок направлення органами державної
податкової служби України податкових вимог платникам податків
(додається).
2. Установити, що Порядок направлення органами державної
податкової служби України податкових вимог платникам податків
набирає чинності з 01.10.2001.
3. Начальнику Головного управління обліку і звітності
Парпализі А.Г. подати цей наказ до Міністерства юстиції України
для державної реєстрації.
4. Функції із супроводження порядку направлення органами
державної податкової служби України податкових вимог платникам
податків надалі покласти на начальника Головного управління
стягнення податкової заборгованості Ріжка І.М.
5. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 5-денний
термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити
тиражування наказу та надсилання державним податковим
адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Кальніченка І.В.
Голова М.Я.Азаров
Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
03.07.2001 N 266
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2001 р.
за N 595/5786
Порядок
направлення органами державної податкової служби
України податкових вимог платникам податків
( У тексті Порядку слова "підрозділи стягнення податкової
заборгованості" замінено словами "підрозділи стягнення
податкового боргу" у відповідних відмінках; слова
"арбітражним судом" замінено словами "господарським
судом" у відповідних відмінках згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 259 ( z0488-03 )
від 30.05.2003 )
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (далі - Закон). 1.2. Відповідно до цього Порядку органи державної податкової
служби України направляють платникам податків податкові вимоги.
2. Визначення термінів
У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 2.1) платники податків - юридичні особи, їхні філії,
відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу
юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів
підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких
згідно із законами покладено обов'язок утримувати та/або
сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні
санкції; 2.2) податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків
сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму
коштів (податків, зборів, обов'язкових платежів, неподаткових
доходів*, штрафних (фінансових) санкцій, у т. ч. пені за порушення
термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності) у
порядку та у строки, визначені Законом або іншими законами
України; ( Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 259 ( z0488-03 ) від
30.05.2003 )
--------------- * Відповідно до законів України ( Пункт 2.2 розділу 2 доповнено виноскою згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 259 ( z0488-03 ) від
30.05.2003 )
2.3) податковий борг (недоїмка) - податкове зобов'язання (з
урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно
узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи
судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також
пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання; ( Пункт
2.3 розділу 2 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 259 ( z0488-03 ) від 30.05.2003 ) 2.4) пеня - плата у вигляді процентів, нарахованих на суму
податкового боргу (без урахування пені), що справляється з
платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового
зобов'язання; 2.5) штрафна (фінансова) санкція (штраф) - плата у фіксованій
сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання
(без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з
платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування,
визначених відповідними законами; 2.6) активи платника податків - кошти, матеріальні та
нематеріальні цінності, що належать юридичній або фізичній особі
за правом власності або повного господарського відання; 2.7) податкова вимога - письмова вимога податкового органу до
платника податків погасити суму податкового боргу; 2.8) податкова декларація, розрахунок (далі - податкова
декларація) - документ, що подається платником податків до
контролюючого органу у строки, встановлені законодавством, на
підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку,
збору (обов'язкового платежу); ( Пункт 2.8 розділу 2 в редакції
Наказу Державної податкової адміністрації N 259 ( z0488-03 ) від
30.05.2003 ) 2.9) контролюючий орган - державний орган, який у межах своєї
компетенції, визначеної законодавством, здійснює контроль за
своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і
зборів (обов'язкових платежів) та погашенням податкових
зобов'язань чи податкового боргу. Вичерпний перелік контролюючих
органів визначається статтею 2 Закону ( 2181-14 ); 2.10) податковий орган - орган державної податкової служби
України; 2.11) податкова застава - спосіб забезпечення податкового
зобов'язання платника податків, не погашеного у строк. Податкова
застава виникає у силу закону. У силу податкової застави орган
стягнення має першочергове право у разі непогашення забезпеченого
податковою заставою податкового боргу одержати задоволення з
вартості заставленого майна перед іншими кредиторами у порядку,
встановленому цим Законом; ( Пункт 2.11 розділу 2 в редакції
Наказу Державної податкової адміністрації N 259 ( z0488-03 ) від
30.05.2003 ) 2.12) узгоджене податкове зобов'язання: а) податкове зобов'язання, самостійно визначене платником
податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня
подання такої податкової декларації; б) податкове зобов'язання платника податків, нараховане
податковим органом, вважається узгодженим у день отримання
платником податку податкового повідомлення (за винятком випадків,
коли платник податків у встановлені Законом терміни розпочинає
процедуру апеляційного узгодження); ( Підпункт "б" пункту 2.12
розділу 2 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 259 ( z0488-03 ) від 30.05.2003 ) в) податкове зобов'язання платника податків, нараховане
податковим органом (якщо такий платник податків у встановлені
Законом терміни розпочинає процедуру апеляційного узгодження),
вважається узгодженим у день закінчення процедури
адміністративного оскарження або у день прийняття судом рішення по
суті, а в разі оскарження платником податків рішення суду в
апеляційному порядку (за умови прийняття апеляційної скарги
апеляційним господарським судом до провадження) у день прийняття
відповідної постанови апеляційним господарським судом; ( Підпункт
"в" пункту 2.12 розділу 2 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 259 ( z0488-03 ) від 30.05.2003 ) г) податкове зобов'язання платника податків, нараховане
податковим органом, вважається узгодженим з дня звернення платника
податків до податкового органу із заявою про розстрочення
(відстрочення) такого податкового зобов'язання. ( Пункт 2.12
розділу 2 доповнено підпунктом "г" згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 259 ( z0488-03 ) від 30.05.2003 ) 2.13) апеляційне узгодження - узгодження податкового
зобов'язання у порядку і строки, які визначені Законом за
процедурами адміністративного або судового оскарження. ( Розділ 2
доповнено пунктом 2.13 згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 259 ( z0488-03 ) від 30.05.2003 )
3. Умови формування податковими органами податкових вимог
3.1. Податкові вимоги формуються виключно за узгодженими
сумами податкових зобов'язань несплачених платником податків в
установлені строки. 3.2. Податкові вимоги формуються за несплаченими платником
податків в установлені строки сумами податкових зобов'язань,
узгоджених: а) податковим органом; б) іншими контролюючими органами. 3.3. Податкові вимоги формуються також у випадках, коли
платник податків самостійно подав декларацію, але не погасив суму
податкових зобов'язань у встановлені строки, без попереднього
направлення (вручення) податкового повідомлення. 3.4. Сума податкового боргу в податковій вимозі
проставляється в гривнях з двома десятковими знаками. ( Пункт 3
доповнено підпунктом 3.4 згідно з Наказом ДПА N 401 ( z0899-01 )
від 08.10.2001 )
4. Порядок формування податковими органами
податкових вимог
4.1. Податкові вимоги формуються: а) в автоматичному режимі на підставі облікових даних з
карток особових рахунків платників податків, які ведуться в
органах державної податкової служби згідно з Інструкцією про
порядок ведення органами державної податкової служби оперативного
обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до
державних цільових фондів, затвердженою наказом Державної
податкової адміністрації України від 2 квітня 1999 року N 174
( z0304-99 ) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13
травня 1999 року за N 304/3597; б) на підставі подання іншого контролюючого органу про
здійснення заходів з погашення податкового боргу, а також
розрахунку його розміру, які надсилаються таким контролюючим
органом до відповідного податкового органу. Форма подання про здійснення заходів з погашення податкового
боргу платника податків від інших контролюючих органів
затверджуються Кабінетом Міністрів України. 4.2. Податкова вимога повинна містити крім відомостей,
передбачених абзацами 2 та 3 цього пункту, загальну суму
податкового боргу та суми податкового боргу за кожним окремим
податком, збором (обов'язковим платежем). Перша податкова вимога містить повідомлення про факт
узгодження податкового зобов'язання та виникнення права податкової
застави на активи платника податків, обов'язок погасити суму
податкового боргу та можливі наслідки його непогашення. Друга податкова вимога додатково до відомостей, викладених у
першій податковій вимозі, може містити повідомлення про дату та
час проведення опису активів платника податків, що перебувають у
податковій заставі, а також дату та час проведення публічних
торгів з їх продажу. 4.3. Перша податкова вимога формується структурним
підрозділом стягнення податкового боргу податкового органу не
пізніше п'ятого робочого дня після закінчення граничного строку
сплати узгодженої суми податкового зобов'язання (отримання
відповідного подання від іншого контролюючого органу) за формою
згідно з додатком 1 (для платників податків - юридичних осіб) або
за формою згідно з додатком 2 (для платників податків - фізичних
осіб). 4.4. Якщо платник податків не погасив у повному обсязі суму
податкового боргу протягом 30 календарних днів від дня направлення
(вручення) йому першої податкової вимоги, структурний підрозділ
стягнення податкового боргу не пізніше п'ятого робочого дня,
починаючи з останнього із зазначених 30 календарних днів, формує
другу податкову вимогу за формою згідно з додатком 3 (для
платників податків - юридичних осіб) або за формою згідно з
додатком 4 (для платників податків - фізичних осіб). Якщо друга
податкова вимога формується на підставі подання іншого
контролюючого органу, - то не пізніше п'ятого робочого дня від дня
отримання відповідної інформації про непогашення суми податкового
боргу. Дати виникнення податкового боргу у першій та другій
податкових вимогах збігаються за умови, що в період від першої до
другої податкової вимоги не було жодного дня, коли у платника
податків не існувало податкового боргу. ( Підпункт 4.4 пункту 4
доповнено абзацом другим згідно з Наказом ДПА N 401 ( z0899-01 )
від 08.10.2001 ) 4.5. Якщо сума податкового боргу самостійно повністю
погашається платником податків до виставлення другої податкової
вимоги, то друга податкова вимога не формується та не
виставляється. 4.6. Якщо у платника податків, якому було надіслано першу
податкову вимогу, виникає новий податковий борг, то друга
податкова вимога формується на суму консолідованого боргу. При
цьому окрема податкова вимога щодо такого нового податкового боргу
не формується та не виставляється. Консолідованим вважається борг, визначений у першій
податковій вимозі, збільшений на суму податкового боргу, що виник
до виставлення другої податкової вимоги, та зменшений на суму
фактично погашеного податкового боргу за цей період. ( Абзац
другий підпункту 4.6 пункту 4 в редакції Наказу ДПА N 401
( z0899-01 ) від 08.10.2001 )
5. Порядок надсилання (вручення) податковими органами
податкових вимог платникам податків
5.1. Структурний підрозділ стягнення податкового боргу веде
реєстри виданих податкових вимог в електронному вигляді щодо
окремих платників податків. Податковим органом ведуться окремі реєстри податкових вимог,
які формуються: ( Підпункт 5.1 пункту 5 доповнено абзацом згідно з
Наказом ДПА N 401 ( z0899-01 ) від 08.10.2001 ) - на підставі облікових даних з картки особового рахунку
платника податків; ( Підпункт 5.1 пункту 5 доповнено абзацом
згідно з Наказом ДПА N 401 ( z0899-01 ) від 08.10.2001 ) - на підставі подання іншого контролюючого органу, яке
надсилається до відповідного органу державної податкової служби.
( Підпункт 5.1 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N
401 ( z0899-01 ) від 08.10.2001 )
5.2. Відповідальним за збереження інформації у реєстрах
податкових вимог є структурний підрозділ, на який покладено
функції із супроводження та збереження баз даних. 5.3. При формуванні податкової вимоги їй автоматично
присвоюються порядковий номер вимоги за певний рік, номер
податкової вимоги згідно з вимогами статті 6 Закону ( 2181-14 ) (1
або 2) та її порядковий номер. Номер податкової вимоги складається з двох частин: через дріб
проставляються номер податкової вимоги згідно з вимогами статті 6
Закону (1 або 2) та її порядковий номер. 5.4. Після формування податкової вимоги та внесення даних до
відповідного реєстру в той самий день податкова вимога передається
структурному підрозділу, до функцій якого входить реєстрація
вхідної та вихідної кореспонденції, для вручення платнику
податків. ( Підпункт 5.4 пункту 5 в редакції Наказу ДПА N 401
( z0899-01 ) від 08.10.2001 ) 5.5. Структурний підрозділ, до функцій якого входить
реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції податкового органу в
день отримання податкової вимоги від структурного підрозділу
стягнення податкового боргу, надсилає (вручає) податкову
вимогу платнику податків, при цьому корінець податкової вимоги
залишається в податковому органі. 5.6. Податкова вимога вважається надісланою (врученою)
юридичній особі, якщо її передано посадовій особі такої юридичної
особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про
вручення. 5.7. Податкова вимога вважається надісланою (врученою)
фізичній особі, якщо її вручено особисто такій фізичній особі або
її законному представникові чи надіслано листом на її адресу за
місцем проживання або останнього відомого місця її знаходження з
повідомленням про вручення. 5.8. Якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику
податків податкову вимогу у зв'язку з такими випадками: 1) незнаходженням посадових осіб, 2) їх відмовою прийняти податкову вимогу, 3) незнаходженням фактичного місцезнаходження (місця
проживання) платника податків, то працівник структурного
підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та
вихідної кореспонденції, у день повернення неврученої податкової
вимоги розміщує її на дошці податкових оголошень (повідомлень). День розміщення податкової вимоги на дошці податкових
оголошень (повідомлень) вважається днем вручення податкової
вимоги. У той самий день працівник структурного підрозділу, до
функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної
кореспонденції, повідомляє про неможливість вручення податкової
вимоги відповідного працівника підрозділу стягнення податкового
боргу. У разі невручення податкової вимоги (1-й та 2-й випадки), у
той самий день працівник підрозділу стягнення податкового боргу
складає акт (довільної форми) із зазначенням причин невручення. У разі незнаходження фактичного місцезнаходження (місця
проживання) платника податків (3-й випадок), працівник підрозділу
стягнення податкового боргу в триденний термін здійснює перевірку
місцезнаходження (місця проживання) платника податків та складає
акт перевірки місцезнаходження платника податків у трьох
екземплярах. Якщо за результатами перевірки місцезнаходження
(місця проживання) платника податків не встановлено, друга
податкова вимога разом з третім екземпляром акта підрозділом
стягнення податкового боргу передаються структурному підрозділу,
до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної
кореспонденції, для розміщення їх на дошці податкових оголошень
(повідомлень). ( Абзац восьмий пункту 5.8 розділу 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 259 ( z0488-03 ) від 30.05.2003 ) Перший екземпляр акта підшивається до справи платника
податків, яка перебуває в підрозділі стягнення податкового боргу,
другий - передається підрозділу з обліку платників податків
відповідно до Порядку обліку платників податків, зборів
(обов'язкових платежів), затвердженого наказом Державної
податкової адміністрації України від 19.02.98 N 80 ( z0172-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.98 за
N 172/2612 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації
України від 17.11.98 N 552 ( z0791-98 ) (із змінами). { Абзац
пункту 5.8 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 427 ( z0994-06 ) від
24.07.2006 } ( Підпункт 5.8 пункту 5 в редакції Наказу ДПА N 401 ( z0899-01 )
від 08.10.2001 )
6. Порядок обліку в податкових органах податкових вимог,
отриманих платниками податків
6.1. Після вручення (отримання інформації про вручення)
податкової вимоги платнику податків або її розміщення на дошці
податкових оголошень (повідомлень) структурний підрозділ, до
функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної
кореспонденції, передає корінець такої податкової вимоги з
відміткою про вручення структурному підрозділу стягнення
податкового боргу. 6.2. Структурний підрозділ стягнення податкового боргу
вносить відповідні дані до реєстру податкових вимог, підшиває
корінець податкової вимоги до справи платника податків та: а) якщо рішення контролюючого органу про нарахування суми
податкового зобов'язання (пені, штрафних санкцій) або стягнення
податкового боргу скасовується чи змінюється судом (господарським
судом), то підшиває примірник (копію) рішення суду (господарського
суду) до справи платника податків поряд з корінцем податкової
вимоги, щодо якого відбувався судовий розгляд; б) у разі прийняття податковим органом рішення про
розстрочення або відстрочення податкового боргу підшиває примірник
(копію) такого рішення до справи платника податків поряд з
корінцем відповідної податкової вимоги; в) у разі прийняття податковим органом рішення про визнання
податкового боргу безнадійним підшиває примірник (копію) такого
рішення до справи платника податків поряд з корінцем відповідної
податкової вимоги.
7. Порядок відкликання податкових вимог
7.1. Податкова вимога вважається відкликаною, якщо: а) сума податкового боргу, а також пеня та штрафні
(фінансові) санкції (за їх наявності), самостійно погашається
платником податків; б) контролюючий орган скасовує або змінює раніше прийняте
рішення про нарахування суми податкового зобов'язання (пені і
штрафних санкцій) або податкового боргу внаслідок їх
адміністративного оскарження; в) рішення контролюючого органу про нарахування суми
податкового зобов'язання (пені, штрафних санкцій) або стягнення
податкового боргу скасовується чи змінюється судом (господарським
судом); г) податковий борг розстрочується або відстрочується, і про
це зазначається у відповідному рішенні про розстрочення або
відстрочення; ґ) податковий борг визнається безнадійним. 7.2. У випадках, визначених підпунктом "а" пункту 7.1 цього
Порядку, податкова вимога вважається відкликаною у день, протягом
якого відбулося погашення суми податкового боргу. 7.3. У випадках, визначених підпунктом "б" пункту 7.1 цього
Порядку податкова вимога вважається відкликаною з дня прийняття
контролюючим органом рішення про скасування або зміну раніше
нарахованої суми податкового зобов'язання (пені і штрафних
санкцій) або податкового боргу. 7.4. У випадках, визначених підпунктом "в" пункту 7.1 цього
Порядку, податкова вимога вважається відкликаною у день отримання
платником податків відповідного рішення суду (господарського
суду). При цьому у випадках, коли рішення суду (господарського
суду) стосуються податкового боргу, який виник в результаті
несплати платником податків податкового зобов'язання узгодженого з
іншим контролюючим органом, такий контролюючий орган зобов'язаний
надати податковому органу інформацію про скасування або зміну суми
нарахованого податкового зобов'язання у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України. 7.5. У випадках, визначених підпунктом "г" пункту 7.1 цього
Порядку, податкова вимога вважається відкликаною у день прийняття
податковим органом рішення про розстрочення або відстрочення
податкового боргу. 7.6. У випадках, визначених підпунктом "ґ" пункту 7.1 цього
Порядку, податкова вимога вважається відкликаною у день прийняття
податковим органом рішення про визнання податкового боргу
безнадійним.
Заступник начальника Головного
управління обліку і звітності В.І.Ніколайченко
ДОДАТОК 1
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових вимог платникам
податків
Корінець першої | Форма "Ю1" податкової вимоги | форми "Ю1" | | Перша податкова вимога | | від "____"_____________200__ р. N ______ від "__"_____200__ р. | | __________________________________________________ N ____ | назва податкового органу та його місцезнаходження | | повідомляє керівника _____________________________ | повна назва юридичної особи - | платника податків Виставлена: | --------------------- | __________________________________________________ ______________________ | ідентифікаційний код платника податків повна назва юридичної | особи - платника | _________________________________________________, податку | місцезнаходження платника податків ______________________ | | що за станом на "___"________200__ р. сума --------------------- | податкового боргу вашої організації за узгодженими _____________________ | податковими зобов'язаннями становить ідентифікаційний код, | __________грн., коп., у тому числі за платежами: | | --------------------------------------------------- ______________________ | | N | Назва |Код |Сума податкового боргу, | місцезнаходження | |з/п|податку, |пла-| грн., коп. | платника податків | | | збору |тежу|------------------------------| | | |(обов'яз-| |Усього| у тому числі | | | |кового | | |-----------------------| Загальна сума | | |платежу | | |основ- |штраф- |нара- | податкового боргу | | | | | |ного | них |ховані| платника податків за | | | | | |платежу |(фінан-|пені | узгодженими | | | | | | |сових | | податковими | | | | | | |санкцій| | зобов'язаннями за | |---+---------+----+------+--------+-------+------| станом на | | 1 | | | | | | | "___"_________ 200__р. | |---+---------+----+------+--------+-------+------| становить: ______грн., | | 2 | | | | | | | коп., | |---+---------+----+------+--------+-------+------| у тому числі за | | 3 | | | | | | | основним платежем: | |---+---------+----+------+--------+-------+------| __________ грн., коп., | | 4 | | | | | | | за штрафними | |---+---------+----+------+--------+-------+------| (фінансовими) | | 5 | | | | | | | санкціями: | |---+---------+----+------+--------+-------+------| __________ грн., коп., | | 6 | | | | | | | | |---+---------+----+------+--------+-------+------| за пенею: | | 7 | | | | | | | __________ грн., коп., | |------------------+------+--------+-------+------| | | Усього | | | | | за платежами: | --------------------------------------------------- | ---------------------- | Керуючись статтями 6, 8, 10, 11, 16 та 17 | Код |Сума подат- | | Закону України "Про порядок погашення зобов'язань |платежу| кового | | платників податків перед бюджетами і державними | | боргу, | | цільовими фондами",_______________________________: | | грн., коп. | | назва податкового органу |-------+------------| | |-------+------------| | |-------+------------| | 1. ПОПЕРЕДЖАЄ, що, починаючи з |-------+------------| | "___" _______ 200 __ р., усі ваші активи, включаючи |-------+------------| | грошові кошти, рухоме і нерухоме майно та |-------+------------| | цінні папери, перебувають у податковій заставі і |-------+------------| | ви зобов'язані сплатити штраф у розмірах, |-------+------------| | визначених законом, а на суму податкового боргу |-------+------------| | нараховується пеня. |Усього | | | ---------------------- | | 2. ВИМАГАЄ терміново сплатити суму податкового | боргу, включаючи штрафні (фінансові) санкції та | пеню, нараховану на нього. У разі неможливості Керівник (заступник | повністю погасити податковий борг у 30-денний керівника) | термін надати податковому органу перелік ______________________ | ліквідного майна, яке може бути використане для назва органу державної | погашення боргу шляхом його реалізації у податкової служби | встановленому законом порядку. | 3. ЗАСТЕРІГАЄ, що в разі несплати суми ______ ______________ | податкового боргу надалі до вашої організації підпис прізвище, | будуть застосовані передбачені законодавством такі ініціали | заходи стягнення податкового боргу: | - стягнення коштів з банківських рахунків та М.П. | вилучення готівки з каси та інших місць | зберігання; Податкову вимогу | - вилучення та реалізація рухомого і нерухомого отримав: | майна та цінних паперів; | У разі відчуження активів, які перебувають у ______________________ | податковій заставі, без попереднього письмового посада | узгодження з податковим органом (податковим ______________________ | керуючим), якщо отримання такої згоди є прізвище, ініціали | обов'язковим згідно з Законом, платник податків ______________________ | несе відповідальність відповідно до норм чинного підпис | законодавства. | "___"__________200__р. | | у разі надіслання | податкової вимоги | листом з повідомленням | про вручення | Виконавець (прізвище, тел.) _____________________ проставляється дата | вручення, зазначена у | Керівник (заступник керівника) повідомленні про | _____________________ ______ ___________ вручення, або дата | назва органу підпис прізвище, розміщення на дошці | державної податкової ініціали податкових оголошень | служби (повідомлень) | | М.П.
( Додаток 1 в редакції Наказу ДПА N 401 ( z0899-01 ) від
08.10.2001, із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 259 ( z0488-03 ) від 30.05.2003 )

ДОДАТОК 2
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових вимог платникам
податків
Корінець першої | Форма "Ф1" податкової вимоги | форми "Ф1" | | Перша податкова вимога | від "__"_____200__ р. | від "____"_____________200__ р. N ______ | N ____ | __________________________________________________ | назва податкового органу та його місцезнаходження | | повідомляє гр. ___________________________________ | прізвище, ім'я, по батькові | платника податків Виставлена: | --------------------- | __________________________________________________ ______________________ | ідентифікаційний код платника податків прізвище, ім'я, по | батькові платника | _________________________________________________, податку | місце проживання платника податків | | що за станом на "___"__________ 200__ р. сума --------------------- | вашого податкового боргу за узгодженими _____________________ | податковими зобов'язаннями становить ідентифікаційний код, | __________грн., коп., у тому числі за платежами: | | --------------------------------------------------- ______________________ | | N | Назва |Код |Сума податкового боргу, | місце проживання | |з/п|податку, |пла-| грн., коп. | платника податків | | | збору |тежу|------------------------------| | | |(обов'яз-| |Усього| у тому числі | | | |кового | | |-----------------------| Загальна сума | | |платежу | | |основ- |штраф- |нара- | податкового боргу | | | | | |ного | них |ховані| платника податків за | | | | | |платежу |(фінан-|пені | узгодженими | | | | | | |сових | | податковими | | | | | | |санкцій| | зобов'язаннями за | |---+---------+----+------+--------+-------+------| станом на | | 1 | | | | | | | "___"_________ 200__р. | |---+---------+----+------+--------+-------+------| становить: ______грн., | | 2 | | | | | | | коп., | |---+---------+----+------+--------+-------+------| у тому числі за | | 3 | | | | | | | основним платежем: | |---+---------+----+------+--------+-------+------| __________ грн., коп., | | 4 | | | | | | | за штрафними | |---+---------+----+------+--------+-------+------| (фінансовими) | | 5 | | | | | | | санкціями: | |---+---------+----+------+--------+-------+------| __________ грн., коп., | | 6 | | | | | | | | |---+---------+----+------+--------+-------+------| за пенею: | | 7 | | | | | | | __________ грн., коп., | |------------------+------+--------+-------+------| | | Усього | | | | | за платежами: | --------------------------------------------------- | ---------------------- | Керуючись повноваженнями, наданими Законами | Код |Сума подат- | | України "Про Державну податкову службу в Україні", |платежу| кового | | "Про порядок погашення зобов'язань платників | | боргу, | | податків перед бюджетами і державними цільовими | | грн., коп. | | фондами", іншими законодавчими актами України з |-------+------------| | питань оподаткування, |-------+------------| | _________________________________________________: |-------+------------| | назва податкового органу |-------+------------| | |-------+------------| | 1. ПОПЕРЕДЖАЄ, що, починаючи з |-------+------------| | "___" _______ 200 __ р., усі ваші активи, включаючи |-------+------------| | грошові кошти, рухоме і нерухоме майно та |-------+------------| | цінні папери, перебувають у податковій заставі і |-------+------------| | ви зобов'язані сплатити штраф у розмірах, |-------+------------| | визначених законом, а на суму податкового боргу |-------+------------| | нараховується пеня. |-------+------------| | 2. ВИМАГАЄ терміново сплатити суму податкового |Усього | | | боргу, включаючи штрафні (фінансові) санкції, та ---------------------- | пеню, нараховану на нього. | 3. ЗАСТЕРІГАЄ, що у разі несплати у 30-денний | термін суми податкового боргу надалі до суду буде | подана позовна заява про звернення стягнення | податкового боргу на ваші кошти та майно. У разі | відчуження активів, які перебувають у податковій | заставі, без попереднього письмового узгодження | з податковим органом (податковим керуючим), якщо | отримання такої згоди є обов'язковим згідно з | Законом, платник податків несе відповідальність | відповідно до норм чинного законодавства. Керівник (заступник | керівника) | ______________________ | назва органу державної | Виконавець (прізвище, тел.) ______________________ податкової служби | | ______ ______________ | підпис прізвище, | ініціали | Керівник (заступник керівника) | М.П. | | _____________________ ______ ___________ Податкову вимогу | назва органу підпис прізвище, отримав: | державної податкової ініціали | служби ______________________ | прізвище, ініціали | М.П. ______________________ | підпис | | "___"__________200__р. | | у разі надіслання | податкової вимоги | листом з повідомленням | про вручення | проставляється дата | вручення, зазначена у | повідомленні про | вручення, або дата | розміщення на дошці | податкових оголошень | (повідомлень) |
( Додаток 2 в редакції Наказу ДПА N 401 ( z0899-01 ) від
08.10.2001, із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 259 ( z0488-03 ) від 30.05.2003 )

ДОДАТОК 3
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових вимог платникам
податків
Корінець другої | Форма "Ю2" податкової вимоги | форми "Ю2" | | Друга податкова вимога | | від "____"_____________200__ р. N ______ від "__"_____200__ р. | | __________________________________________________ N ____ | назва податкового органу та його місцезнаходження | | повідомляє керівника _____________________________ | повна назва юридичної особи - | платника податків Виставлена: | --------------------- | __________________________________________________ ______________________ | ідентифікаційний код платника податків повна назва юридичної | особи - платника | _________________________________________________, податку | місцезнаходження платника податків ______________________ | | що за станом на "___"________200__ р. сума --------------------- | податкового боргу вашої організації за узгодженими _____________________ | податковими зобов'язаннями становить ідентифікаційний код, | __________грн., коп., у тому числі за платежами: | | --------------------------------------------------- ______________________ | | N | Назва |Код |Сума податкового боргу, | місцезнаходження | |з/п|податку, |пла-| грн., коп. | платника податків | | | збору |тежу|------------------------------| | | |(обов'яз-| |Усього| у тому числі | | | |кового | | |-----------------------| Загальна сума | | |платежу | | |основ- |штраф- |нара- | податкового боргу | | | | | |ного | них |ховані| платника податків за | | | | | |платежу |(фінан-|пені | узгодженими | | | | | | |сових | | податковими | | | | | | |санкцій| | зобов'язаннями за | |---+---------+----+------+--------+-------+------| станом на | | 1 | | | | | | | "___"_________ 200__р. | |---+---------+----+------+--------+-------+------| становить: ______грн., | | 2 | | | | | | | коп., | |---+---------+----+------+--------+-------+------| у тому числі за | | 3 | | | | | | | основним платежем: | |---+---------+----+------+--------+-------+------| __________ грн., коп., | | 4 | | | | | | | за штрафними | |---+---------+----+------+--------+-------+------| (фінансовими) | | 5 | | | | | | | санкціями: | |---+---------+----+------+--------+-------+------| __________ грн., коп., | | 6 | | | | | | | | |---+---------+----+------+--------+-------+------| за пенею: | | 7 | | | | | | | __________ грн., коп., | |------------------+------+--------+-------+------| | | Усього | | | | | за платежами: | --------------------------------------------------- | ---------------------- | Керуючись статтями 6, 8, 10, 11, 16 та 17 | Код |Сума подат- | | Закону України "Про порядок погашення зобов'язань |платежу| кового | | платників податків перед бюджетами і державними | | боргу, | | цільовими фондами",_______________________________: | | грн., коп. | | назва податкового органу |-------+------------| | |-------+------------| | 1. ПОПЕРЕДЖАЄ, що, починаючи з |-------+------------| | "___" _______ 200 __ р., усі ваші активи, включаючи |-------+------------| | грошові кошти, рухоме і нерухоме майно та |-------+------------| | цінні папери, перебувають у податковій заставі і |-------+------------| | ви зобов'язані сплатити штраф у розмірах, |-------+------------| | визначених законом, а на суму податкового боргу |Усього | | | нараховується пеня. ---------------------- | | 2. ВИМАГАЄ терміново сплатити суму податкового | боргу, включаючи штрафні (фінансові) санкції, та | пеню, нараховану на нього. У зв'язку із Керівник (заступник | непогашенням повністю податкового боргу в 30- керівника) | денний термін від дня надіслання першої податкової ______________________ | вимоги надати податковому органу перелік назва органу державної | ліквідного майна, яке може бути використане для податкової служби | погашення боргу шляхом його реалізації у | встановленому законом порядку. ______ ______________ | 3. ЗАСТЕРІГАЄ, що в разі несплати у 30-денний підпис прізвище, | термін суми податкового боргу надалі до Вашої ініціали | організації будуть застосовані передбачені | законодавством наступні заходи стягнення М.П. | податкового боргу: | - стягнення коштів з банківських рахунків та Податкову вимогу | вилучення готівки з каси та інших місць отримав: | зберігання; | - вилучення та реалізація рухомого і нерухомого ______________________ | майна та цінних паперів; посада | Можливий термін опису активів "___"__________ ______________________ | 200__ р. (орієнтовна дата). прізвище, ініціали | Можливий термін проведення публічних торгів з ______________________ | продажу активів "___"__________ 200__ р. підпис | (орієнтовна дата). | У разі відчуження активів, які перебувають у "___"__________200__р. | податковій заставі, без попереднього письмового | узгодження з податковим органом (податковим у разі надіслання | керуючим), якщо отримання такої згоди є податкової вимоги | обов'язковим згідно з Законом, платник податків про вручення | несе відповідальність відповідно до норм чинного проставляється дата | законодавства. вручення, зазначена у | повідомленні про | вручення, або дата | розміщення на дошці | податкових оголошень | (повідомлень) | Виконавець (прізвище, тел.) _____________________ | | Керівник (заступник керівника) | | _____________________ ______ ___________ | назва органу підпис прізвище, | державної податкової ініціали | служби | | М.П.
( Додаток 3 в редакції Наказу ДПА N 401 ( z0899-01 ) від
08.10.2001, із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 259 ( z0488-03 ) від 30.05.2003 )

ДОДАТОК 4
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби України
податкових вимог платникам
податків
Корінець другої | Форма "Ф2" податкової вимоги | форми "Ф2" | | Друга податкова вимога | від "__"_____200__ р. | від "____"_____________200__ р. N ______ | N ____ | __________________________________________________ | назва податкового органу та його місцезнаходження | | повідомляє гр. ___________________________________ | прізвище, ім'я, по батькові | платника податків Виставлена: | --------------------- | __________________________________________________ ______________________ | ідентифікаційний код платника податків прізвище, ім'я, по | батькові платника | _________________________________________________, податку | місце проживання платника податків | | що за станом на "___"__________ 200__ р. сума --------------------- | вашого податкового боргу за узгодженими _____________________ | податковими зобов'язаннями становить ідентифікаційний код, | __________грн., коп., у тому числі за платежами: | | --------------------------------------------------- ______________________ | | N | Назва |Код |Сума податкового боргу, | місце проживання | |з/п|податку, |пла-| грн., коп. | платника податків | | | збору |тежу|------------------------------| | | |(обов'яз-| |Усього| у тому числі | | | |кового | | |-----------------------| Загальна сума | | |платежу | | |основ- |штраф- |нара- | податкового боргу | | | | | |ного | них |ховані| платника податків за | | | | | |платежу |(фінан-|пені | узгодженими | | | | | | |сових | | податковими | | | | | | |санкцій| | зобов'язаннями за | |---+---------+----+------+--------+-------+------| станом на | | 1 | | | | | | | "___"_________ 200__р. | |---+---------+----+------+--------+-------+------| становить: ______грн., | | 2 | | | | | | | коп., | |---+---------+----+------+--------+-------+------| у тому числі за | | 3 | | | | | | | основним платежем: | |---+---------+----+------+--------+-------+------| __________ грн., коп., | | 4 | | | | | | | за штрафними | |---+---------+----+------+--------+-------+------| (фінансовими) | | 5 | | | | | | | санкціями: | |---+---------+----+------+--------+-------+------| __________ грн., коп., | | 6 | | | | | | | | |---+---------+----+------+--------+-------+------| за пенею: | | 7 | | | | | | | __________ грн., коп., | |------------------+------+--------+-------+------| | | Усього | | | | | за платежами: | --------------------------------------------------- | ---------------------- | Керуючись повноваженнями, наданими Законами | Код |Сума подат- | | України "Про Державну податкову службу в Україні", |платежу| кового | | "Про порядок погашення зобов'язань платників | | боргу, | | податків перед бюджетами і державними цільовими | | грн., коп. | | фондами", іншими законодавчими актами України з |-------+------------| | питань оподаткування, |-------+------------| | _________________________________________________: |-------+------------| | назва податкового органу |-------+------------| | |-------+------------| | 1. ПОПЕРЕДЖАЄ, що, починаючи з |-------+------------| | "___" _______ 200 __ р., усі ваші активи, включаючи |-------+------------| | грошові кошти, рухоме і нерухоме майно та |-------+------------| | цінні папери, перебувають у податковій заставі і |-------+------------| | ви зобов'язані сплатити штраф у розмірах, |-------+------------| | визначених законом, а на суму податкового боргу |-------+------------| | нараховується пеня. |Усього | | | 2. ВИМАГАЄ терміново сплатити суму податкового ---------------------- | боргу, включаючи штрафні (фінансові) санкції, та | пеню, нараховану на нього. | 3. ЗАСТЕРІГАЄ, що у разі несплати у 30-денний | термін суми податкового боргу надалі до суду буде | подана позовна заява про звернення стягнення | податкового боргу на ваші кошти та майно. У разі | відчуження активів, які перебувають у податковій | заставі, без попереднього письмового узгодження | з податковим органом (податковим керуючим), якщо | отримання такої згоди є обов'язковим згідно з | Законом, платник податків несе відповідальність | відповідно до норм чинного законодавства. Керівник (заступник | керівника) | ______________________ | назва органу державної | Виконавець (прізвище, тел.) ______________________ податкової служби | | ______ ______________ | підпис прізвище, | ініціали | Керівник (заступник керівника) | М.П. | | _____________________ ______ ___________ Податкову вимогу | назва органу підпис прізвище, отримав: | державної податкової ініціали | служби ______________________ | прізвище, ініціали | М.П. ______________________ | підпис | | "___"__________200__р. | | у разі надіслання | податкової вимоги | листом з повідомленням | про вручення | проставляється дата | вручення, зазначена у | повідомленні про | вручення, або дата | розміщення на дошці | податкових оголошень | (повідомлень) |

( Додаток 4 в редакції Наказу ДПА N 401 ( z0899-01 ) від
08.10.2001, із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 259 ( z0488-03 ) від 30.05.2003 )on top