Document z0587-04, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2014, on the basis - z1475-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
23.04.2004 N 146
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2004 р.
за N 587/9186
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1338 ( z1475-13 ) від 30.07.2013 }
Про внесення змін та доповнень до Положення
про порядок розміщення, обігу та викупу цінних
паперів інституту спільного інвестування

Відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та "Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ) Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Додаток 1 до Положення про порядок розміщення, обігу та
викупу цінних паперів інституту спільного інвестування,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 09.01.2003 N 3 ( z0092-03 ) та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за N 92/7413, викласти у
новій редакції, що додається.
2. Заступнику Виконавчого секретаря В.Прядку забезпечити: державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України; опублікування цього рішення відповідно до чинного
законодавства.
3. Рішення набирає чинності відповідно до чинного
законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника Виконавчого секретаря В.Прядка.
Т.в.о Голови Комісії М.Бурмака
Протокол засідання Комісії
від 23 квітня 2004 р. N 13

Додаток 1
до Положення
про порядок розміщення,
обігу та викупу цінних
паперів інституту спільного
інвестування
( z0092-03 )
(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 23.04.2004 N 146)

ЗВІТ
про результати розміщення цінних паперів ІСІ

1. Основні відомості про інвестиційний фонд Назва фонду _________________________________________________ Код за ЄДРІСІ _______________________________________________ Тип, вид фонду ______________________________________________ Термін діяльності фонду (для фондів закритого та
інтервального типів), у форматі дата/місяць/рік Місцезнаходження (для корпоративного інвестиційного фонду) __________________________________________________________________
Телефон (факс) фонду ________________________________________ Найменування, місцезнаходження компанії з управління активами
фонду ____________________________________________________________ Найменування, місцезнаходження зберігача фонду ______________ Найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна
фонду ____________________________________________________________ Найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської
фірми) ___________________________________________________________
2. Склад та структура інвестиційного портфеля
2.1. Перелік інвестицій в цінні папери
------------------------------------------------------------------------------ |N з/п | Вид цінних | Частка в | Номі-| Загальна |Балан-|Кіль-| Частка в | | | паперів з | статутному |нальна|номінальна| сова |кість|загальній | | | розбивкою | фонді | вар- | вартість | вар- |(шт.)|балансовій | | |за емітентами|емітента (%)|тість | (грн) |тість | | вартості | | | | |(грн.)| |(грн.)| |активів (%)| |------+-------------+------------+------+----------+------+-----+-----------| |Усього| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
------------------------------------------------------------------ | N з/п| Об'єкти | Балансова | Оцінна | Частка в загальній| | |нерухомого| вартість | вартість |балансовій вартості| | | майна |(тис. грн.)| (тис. грн.) | активів (%) | |------+----------+-----------+--------------+-------------------| |Усього| | | | | ------------------------------------------------------------------
2.3. Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому
вкладному (депозитному) рахунку
-------------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п | Сума грошових | Назва | Депозитна ставка (%)| Термін розміщення | Частка в | | | коштів (грн.) |банківської| | |загальній | | |---------------------| установи |---------------------+---------------------|балансовій | | |у гривнях|в іноземній| |у гривнях|в іноземній|у гривнях|в іноземній| вартості | | | | валюті | | | валюті | | валюті |активів (%)| | | | | | | | | | | |------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+-----------| |Усього| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4. Перелік інших інвестицій
------------------------------------------------------------------ |N з/п | Об'єкт | Балансова вартість |Частка в загальній | | | інвестування | (тис. грн.) |балансовій вартості| | | | | активів (%) | | | | | | |------+----------------+--------------------+-------------------| |Усього| | | | ------------------------------------------------------------------
3. Розрахунок вартості чистих активів (тис. грн).
3.1. Вартість чистих активів.
3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.).
3.3. Номінальна вартість цінного паперу ІСІ
3.4. Кількість цінних паперів ІСІ (шт.): 3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб; 3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб.
3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний
папір ІСІ.
Уповноважена особа компанії
з управління активами
Підпис ____________ (прізвище)
М.П.
"___" ______________ 200__ р.
Начальник управління
інвестиційної діяльності Є.Івановon top