Document z0581-19, valid, current version — Adoption on May 17, 2019
( Last event — Entry into force, gone July 2, 2019. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.05.2019  № 240


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 червня 2019 р.
за № 581/33552

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства оборони України

Відповідно до Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей» (із змінами), Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 (із змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів з питань соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства оборони України, що додаються.

2. Департаменту фінансів Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

Голова правління Пенсійного фонду України

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівні

Міністр соціальної політики України
Г.В. Осовий

Є. КапінусР. Іллічов

А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
17 травня 2019 року № 240


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 червня 2019 р.
за № 581/33552

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства оборони України

1. У наказі Міністерства оборони України від 14 серпня 2014 року № 530 «Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2014 року за № 1294/26071:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей»;

2) пункт 1 наказу викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей, що додається.».

2. У Положенні про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей, затвердженому наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2014 року № 530, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2014 року за № 1294/26071:

1) заголовок Положення викласти в такій редакції:

«Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей»;

2) у розділі I:

у пункті 1.1:

в абзаці четвертому слова «у військовому резерві» замінити словами «у військовому резерві» (зі змінами)»;

в абзаці сьомому слова «соціального забезпечення» замінити словами «забезпечення соціальними виплатами»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Організація роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, які проходили службу і звільнилися з інших військових формувань та правоохоронних органів, і членів їх сімей здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема, нормативно-правових актів, які регулюють діяльність цих формувань та органів.»;

абзац третій пункту 1.3 викласти в такій редакції:

«Військові комісаріати (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (далі - ТЦКСП)) у 10-денний строк повідомляють відповідні органи Пенсійного фонду України про повторне прийняття на військову службу таких осіб.»;

3) у розділі II:

у пункті 2.1:

підпункти 1, 2 викласти в такій редакції:

«1) військова служба;

2) служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій службі України на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду;»;

підпункт 6 після слів «Національній поліції,» доповнити словами «Службі судової охорони,»;

у підпункті 9 слова «території СРСР у період Великої Вітчизняної війни» замінити словами «території колишнього Союзу РСР у період Другої світової війни»;

підпункт 11 викласти в такій редакції:

«11) час роботи в судових органах та органах прокуратури осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на військовій службі або службі в органах і військових формуваннях Служби безпеки України, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України на посадах офіцерського та начальницького складу, в Службі судової охорони на посадах середнього і вищого складу;»;

підпункт 13 викласти в такій редакції:

«13) час роботи у державних органах у разі переходу на військову службу в органи і військові формування Служби безпеки України, Управління державної охорони України, органи внутрішніх справ, Національну поліцію, державну пожежну охорону, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України, органи і підрозділи цивільного захисту, податкову міліцію або Державну кримінально-виконавчу службу України на посади офіцерського та начальницького складу згідно з переліками посад, що затверджуються відповідно Службою безпеки України, Управлінням державної охорони України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах виконання кримінальних покарань, цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, державної фінансової політики, а також у разі переходу на службу до Служби судової охорони на посади середнього і вищого складу згідно з переліком посад, що затверджується Головою Служби судової охорони;»;

підпункт 16 викласти в такій редакції:

«16) служба у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.»;

в абзаці першому пункту 2.2:

після слів «До вислуги років поліцейським,» доповнити словами «співробітникам Служби судової охорони,»;

після слів «Національної поліції,» доповнити словами «Служби судової охорони,»;

у пункті 2.3:

у підпункті 1:

в абзаці шостому слова «час служби» замінити словами «час виконання обов’язків»;

після абзацу сьомого доповнити новими абзацами восьмим, дев’ятим такого змісту:

«період проходження служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи забезпеченні її проведення;

час служби, зазначений у постанові Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 30 «Про пільги щодо обчислення вислуги років військовослужбовцям Збройних Сил України, які брали участь в операціях Миротворчих Сил ООН» (зі змінами);».

У зв’язку з цим абзаци восьмий-десятий вважати відповідно абзацами десятим-дванадцятим;

в абзаці восьмому підпункту 3 слова та цифри «(у редакції наказу Міністерства оборони України від 02 грудня 2013 року № 831)» виключити;

підпункт 5 пункту 2.5 викласти в такій редакції:

«5) служба на посадах, де виконання обов’язків пов’язане із систематичними стрибками з парашутом, за умови виконання встановлених річних норм. Служба на зазначених посадах зараховується до вислуги років на пільгових умовах, визначених наказом Міністра оборони України від 25 лютого 2010 року № 82 «Про деякі питання призначення пенсій та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, військова служба яких пов’язана із стрибками з парашутом», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 березня 2010 року за № 222/17517 (зі змінами);»;

пункт 2.15 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Вислуга років розраховується не пізніше ніж за два місяці до дати, на яку планується звільнення військовослужбовця. Розрахунок вислуги років (страхового стажу) на пенсію не складається для військовослужбовців, щодо яких на дату запланованого звільнення не дотримуються умови призначення пенсії, зазначені у статті 12 Закону.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

в абзаці першому пункту 2.21 слова «про необхідність припинення» замінити словами «про наявність підстав для припинення»;

4) у розділі III:

у пункті 3.2:

абзац перший після слів «відділи соціального забезпечення» доповнити словами «(відділи оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат)»;

абзац шостий після слів та цифр «Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317» доповнити словами «(зі змінами)»;

у пункті 3.4:

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«довідка лікарсько-консультативної комісії про визнання особи з інвалідністю з дитинства або довідка МСЕК про визнання особи з інвалідністю з дитинства;»;

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

«довідка МСЕК про визнання особи з інвалідністю;»;

у пункті 3.8:

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий-восьмий вважати відповідно абзацами третім-сьомим;

в абзаці четвертому слова «другий примірник» замінити словом «копію»;

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом п’ятим такого змісту:

«організовує ознайомлення з поданням особи, якій оформлюється пенсія;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-сьомий вважати відповідно абзацами шостим-восьмим;

абзац сьомий після слів «відділу соціального забезпечення» доповнити словами «(відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат)»;

у пункті 3.12:

в абзаці першому слова «особову справу» замінити словами «особово-пенсійну справу»;

в абзаці другому слова «пенсійної (особової) справи» замінити словами «особово-пенсійної справи»;

пункт 3.16 викласти в такій редакції:

«3.16. У разі підвищення грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців перерахунок раніше призначених пенсій здійснюється відповідно до статті 63 Закону та Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45 (зі змінами) (далі - Порядок проведення перерахунку пенсій).»;

абзац перший пункту 3.17 викласти в такій редакції:

«3.17. Пенсійний фонд України після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо перерахунку пенсій та отримання відповідного повідомлення від Міністерства соціальної політики України повідомляє своїм головним управлінням про підстави для проведення перерахунку пенсій і про необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку, та надсилає відповідну інформацію Міністерству оборони України.»;

у пункті 3.19:

слова «частиною другою» замінити словами «частинами другою, третьою»;

у пункті 3.20:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3.20. Для перерахунку пенсій враховується грошове забезпечення, визначене у Порядку проведення перерахунку пенсій.»;

абзаци другий-шостий виключити.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом другим;

5) у розділі IV:

у пункті 4.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4.1. Компенсаційні суми виплачуються згідно з Положенням про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які стали інвалідами, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які загинули під час виконання обов’язків військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 травня 1994 року № 290 (зі змінами), у разі:»;

в абзаці шостому слова «які стали інвалідами при виконанні обов’язків військової служби у складі національного контингенту, або списків військовослужбовців, які загинули при виконанні обов’язків військової служби у складі національного контингенту» замінити словами «які стали особами з інвалідністю під час виконання обов’язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу, або списків військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу»;

абзац перший пункту 4.2 після слів «за загиблих» доповнити словом «(померлих)»;

у пункті 4.3:

абзац перший підпункту 1 викласти в такій редакції:

«1) особами з інвалідністю:»;

у підпункті 2:

абзац другий після слів «члена сім’ї загиблого» доповнити словом «(померлого)»;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

«На підставі вищезазначених документів складається список військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю під час виконання обов’язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу, або список військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу (додатки 7, 8), які підписуються військовим комісаром і начальником відділу соціального забезпечення (відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат) обласного військового комісаріату (ТЦКСП) та скріплюються печаткою.»;

абзац восьмий пункту 4.4 викласти у такій редакції:

«список військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю під час виконання обов’язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу, або список військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу (додатки 7, 8).»;

у пункті 4.5:

абзац перший після цифр «975» доповнити словами «(зі змінами)»;

абзац третій після слів «члена сім’ї загиблого» доповнити словом «(померлого)»;

в абзаці шостому слова «він не відноситься до належного відповідача» замінити словами «ні він, ні структурні підрозділи Міністерства оборони України не відносяться до належного відповідача»;

у пункті 4.6:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4.6. Право на одержання одноразової грошової допомоги відповідно до пунктів 1-3 частини другої статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» мають члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого).»;

в абзаці другому слова «військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста» виключити;

в абзаці четвертому слова «чи правоохоронних органів» замінити словами «чи документи правоохоронних органів за результатами перевірки обставин смерті»;

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом п’ятим такого змісту:

«З метою визначення причинного зв’язку смерті особи, звільненої з військової служби, яка померла протягом року після звільнення з військової служби внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби (внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з проходженням військової служби), на розгляд ВЛК, яка приймає постанову про причинний зв’язок смерті протягом року після звільнення з військової служби особи, військовий комісар надсилає копії документів, що свідчать про причини та обставини смерті, зокрема про те, що смерть не пов’язана із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства (лікарське свідоцтво про смерть, витяги з документів правоохоронних органів за результатами перевірки обставин смерті).».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-двадцять перший вважати відповідно абзацами шостим-двадцять другим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги членам сім’ї, батькам або утриманцям особи, зазначеної в пунктах 1-3 частини другої статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (додаток 9);»;

абзаци одинадцятий-чотирнадцятий викласти в такій редакції:

«витяг з наказу про виключення особи, зазначеної в пунктах 1-3 частини другої статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», зі списків особового складу військової частини;

копії документів, що свідчать про причини та обставини загибелі (смерті) особи, зазначеної в пунктах 1-3 частини другої статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», зокрема про те, що загибель (смерть) не пов’язана із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства. Такими документами можуть бути копія акта про нещасний випадок військової частини або Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, витяги з документів правоохоронних органів за результатами перевірки обставин смерті (поранення, контузії, каліцтва, травми), матеріали службового розслідування, судове рішення, інші медичні або військово-облікові документи;

копію довідки про склад сім’ї особи, зазначеної в пунктах 1-3 частини другої статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», виданої відповідно до чинного законодавства;

витяг з послужного списку особової справи (облікової картки) про склад сім’ї особи, зазначеної в пунктах 1-3 частини другої статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;»;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

«копію свідоцтва про народження особи, зазначеної в пунктах 1-3 частини другої статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,- для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблої (померлої) особи;»;

у пункті 4.7:

абзац четвертий після слів «командир військової частини» доповнити словами «(військовий комісар)»;

в абзаці восьмому слова «У разі отримання поранення, травми, контузії, каліцтва» замінити словами «У разі часткової втрати працездатності внаслідок поранення, травми, контузії, каліцтва, захворювання»;

абзац дев’ятий після слів «який отримав поранення, контузію, травму, каліцтво» доповнити словом «, захворювання»;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

«у разі втрати працездатності внаслідок отриманої травми (поранення, контузії, каліцтва) - копія документа про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), зокрема про те, що травма (поранення, контузія, каліцтво) не пов’язана з учиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, а саме копія довідки про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), або копія акта про нещасний випадок (архівної довідки про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва)), або інші документи про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), зазначені в абзаці першому пункту 21.8 глави 21 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800;»;

в абзаці сімнадцятому слова «який визнаний інвалідом» замінити словами «який визнаний особою з інвалідністю»;

абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:

«копії довідки про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), або копія акта про нещасний випадок (архівної довідки про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва)), або інші документи про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), зазначені в абзаці першому пункту 21.8 глави 21 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800, зокрема про те, що травма (поранення, контузія, каліцтво) не пов’язана з учиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження,- у разі встановлення інвалідності внаслідок отриманого поранення, травми, контузії або каліцтва.»;

пункти 4.8-4.10 викласти в такій редакції:

«4.8. Висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги уповноважені органи (військові частини, військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, установи, організації та військові комісаріати (ТЦКСП)), які здійснюють оформлення документів для призначення одноразової грошової допомоги, подають до Департаменту фінансів Міністерства оборони України в 15-денний строк з дня реєстрації всіх документів.

Якщо документи, необхідні для прийняття рішення про виплату одноразової грошової допомоги, відсутні, уповноважені органи (військові частини, військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, установи, організації та військові комісаріати (ТЦКСП)), які здійснюють оформлення документів для призначення одноразової грошової допомоги, надають заявникам допомогу в їх розшуку.

4.9. Заява та документи, що до неї додаються, щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги, подані з порушенням вимог Порядку виплати допомоги, розглядаються уповноваженим органом (військовою частиною, військовим навчальним закладом, військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу, установою, організацією та військовим комісаріатом (ТЦКСП)), що здійснює оформлення документів для призначення одноразової грошової допомоги, відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

4.10. Департамент фінансів Міністерства оборони України доводить рішення головного розпорядника бюджетних коштів до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня щодо права на виплату одноразової грошової допомоги та у разі її призначення в порядку черговості відповідно до дати подання документів готує та надає Державній казначейській службі України розподіли відкритих асигнувань у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня, які мають власну мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, доводять ці рішення до уповноважених органів (військових частин, військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, установ, організацій та військових комісаріатів (ТЦКСП)), які подавали висновки щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги, та впродовж трьох робочих днів готують та надають Державній казначейській службі України розподіли відкритих асигнувань у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється не пізніше трьох робочих днів з дня відкриття асигнувань розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня шляхом перерахування коштів на рахунок, зазначений отримувачем допомоги у своїй заяві.

Уповноважені органи (військові частини, військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, установи, організації та військові комісаріати (ТЦКСП)), які здійснювали оформлення документів для призначення одноразової грошової допомоги, повідомляють заявників про прийняте головним розпорядником коштів рішення щодо призначення або відмови в призначенні одноразової грошової допомоги.»;

абзаци другий-четвертий пункту 4.11 виключити;

6) розділ V виключити.

У зв’язку з цим розділ VI вважати розділом V;

7) розділ V викласти у такій редакції:

«V. Керівництво роботою органів соціальних виплат Міністерства оборони України, організація і проведення ревізій та перевірок роботи обласних військових комісаріатів (ТЦКСП) з питань забезпечення соціальними виплатами військовослужбовців та членів їх сімей

5.1. Керівництво роботою органів забезпечення соціальними виплатами Міністерства оборони України здійснює Департамент фінансів Міністерства оборони України.

Контроль за роботою органів забезпечення соціальними виплатами Міністерства оборони України здійснюють відповідні структурні підрозділи Департаменту фінансів Міністерства оборони України, фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

5.2. Під час проведення ревізій та перевірок особливого контролю потребують такі питання:

своєчасність оформлення та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення пенсій особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей;

правильність оформлення документів для призначення одноразової грошової допомоги відповідно до статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», своєчасність проведення її виплати;

правильність визначення розмірів грошового забезпечення, що враховується органами Пенсійного фонду України під час призначення та перерахунків пенсій особам, звільненим з військової служби;

правильність оформлення документів для виплати компенсаційних сум військовослужбовцям відповідно до Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які стали інвалідами, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які загинули під час виконання обов’язків військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 травня 1994 року № 290 (зі змінами);

організація роботи з роз’яснення вимог законодавства з питань забезпечення соціальними виплатами, а також щодо пільг, установлених чинним законодавством для осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;

організація роботи із забезпечення санаторно-курортного лікування;

розгляд письмових звернень, заяв та прийом відвідувачів із питань забезпечення соціальними виплатами.»;

8) у тексті Положення слова «військовий комісаріат» в усіх відмінках замінити словами «військовий комісаріат (ТЦКСП)» у відповідних відмінках;

9) у додатках до Положення:

назву додатка 7 викласти в такій редакції:

«СПИСОК
військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю, виконуючи обов’язки військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу»;

назву додатка 8 викласти в такій редакції:

«СПИСОК
військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу»;

у додатку 9 слова «який помер» замінити словами «, військовозобов’язаного чи резервіста (особи, звільненої з військової служби, яка померла протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з проходженням військової служби), який помер»;

додатки 9, 11, 13-16 після слів та цифр «затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975» доповнити словами «(зі змінами)»;

абзац третій додатка 10 замінити двома абзацами такого змісту:

«Мене поінформовано про можливе стягнення комісії (плати) установою банку, що зазначений мною у цій заяві, з перерахованої Міністерством оборони України мені (особам, зазначеним у цій заяві) одноразової грошової допомоги.

До заяви додаю такі документи (згідно з пунктом 10 Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 (зі змінами), та пунктом 4.6 розділу IV Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2014 року № 530, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2014 року за № 1294/26071 (зі змінами)):»;

додаток 11 після слова «каліцтво» доповнити словом «, захворювання»;

у додатку 12:

слова «травма або каліцтво» замінити словами «травма, каліцтво або захворювання»;

абзац третій замінити двома абзацами такого змісту:

«Мене поінформовано про можливе стягнення комісії (плати) установою банку, що зазначений мною у цій заяві, з перерахованої Міністерством оборони України мені (особам, зазначеним у цій заяві) одноразової грошової допомоги.

До заяви додаю такі документи (згідно з пунктом 11 Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 (зі змінами), та пунктом 4.7 розділу IV Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2014 року № 530, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2014 року за № 1294/26071 (зі змінами)):»;

у додатках 13, 15 слова «визнаний інвалідом» замінити словами «визнаний особою з інвалідністю»;

додатки 14-16 після слів та цифр «Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975» доповнити словами «(зі змінами)»;

3. У наказі Міністерства оборони України від 31 грудня 2014 року № 937 «Про затвердження Інструкції з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 січня 2015 року за № 73/26518:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження Інструкції з організації роботи із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Інструкцію з організації роботи із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України.»;

4. В Інструкції з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України, затвердженій наказом Міністерства оборони України від 31 грудня 2014 року № 937, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 22 січня 2015 року за № 73/26518:

1) заголовок Інструкції викласти в такій редакції:

«Інструкція з організації роботи із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України»;

2) у розділі I:

у пункті 1.2 слова «Соціальне забезпечення звільнених» замінити словами «Забезпечення соціальними виплатами звільнених», слова «соціального забезпечення осіб» замінити словами «забезпечення соціальними виплатами осіб»;

пункт 1.5 викласти в такій редакції:

«1.5. Службове листування та діловодство із забезпечення соціальними виплатами військовослужбовців та членів їх сімей ведуться відповідно до чинного законодавства України. Листування з установами та особами, які знаходяться у державах - членах Співдружності Незалежних Держав (далі - СНД), ведеться в установленому порядку Департаментом фінансів Міністерства оборони України (далі - Департамент фінансів), фінансово-економічним управлінням Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, а також обласними та Київським міським військовими комісаріатами (територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки) (далі - обласні військові комісаріати (ТЦКСП)).»;

доповнити розділ новим пунктом 1.7 такого змісту:

«1.7. Ця Інструкція застосовується щодо організації роботи із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей.

Організація роботи щодо забезпечення соціальними виплатами осіб, які проходили службу та звільнені з інших військових формувань і правоохоронних органів, та членів їх сімей здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема, нормативно-правових актів, які регулюють діяльність цих формувань та органів.»;

3) у розділі II:

назву розділу викласти в такій редакції:

«II. Органи, які здійснюють роботу із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей»;

абзац другий пункту 2.1 викласти в такій редакції:

«районними (міськими, районними у містах, об’єднаними районними, об’єднаними міськими) військовими комісаріатами (територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки) (далі - районні військові комісаріати (ТЦКСП))»;

пункти 2.2-2.4 замінити пунктом 2.2 такого змісту:

«2.2. На районні військові комісаріати (ТЦКСП) покладаються:

сприяння особам, звільненим з військової служби у Збройних Силах України, а також членам їх сімей в оформленні документів для призначення пільг і допомог;

ведення обліку осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, крім військовослужбовців строкової служби (далі - особи, звільнені з військової служби), які проживають на відповідній території, з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних» для оформлення документів, що додаються до пенсійної справи відповідно до Закону;

прийняття від осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей документів для призначення органами Пенсійного фонду України (далі - органи, що призначають пенсії) пенсій відповідно до Закону та надсилання їх в обласний військовий комісаріат (ТЦКСП);

сприяння особам, звільненим з військової служби, у своєчасному огляді медико-соціальними експертними комісіями (далі - МСЕК), якщо їх право на пенсію або пільги пов’язане із встановленням інвалідності;

роз’яснення законодавства з питань забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;

розгляд звернень, які надходять до військового комісаріату (ТЦКСП), з питань забезпечення соціальними виплатами колишніх військовослужбовців і членів їх сімей, видача пенсіонерам довідок та інших документів, передбачених чинним законодавством;

сприяння особам, звільненим з військової служби у Збройних Силах України, Міністерстві оборони колишнього Союзу РСР, та членам їх сімей в оформленні документів, необхідних для призначення в належних випадках одноразової грошової допомоги в разі встановлення інвалідності (часткової втрати працездатності);

визначення осіб, які мають право на призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) військовослужбовця Збройних Сил України (особи, звільненої з військової служби, яка померла протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з проходженням військової служби), та прийняття від них документів, необхідних для призначення одноразової грошової допомоги відповідно до чинного законодавства.

визначення осіб, яким призначено пенсію відповідно до Закону та які потребують санаторного лікування, надання допомоги щодо виділення їм санаторних путівок через обласний військовий комісаріат (ТЦКСП);

визначення дітей загиблих (померлих) військовослужбовців і дітей пенсіонерів, на яких виплачується пенсія в разі втрати годувальника, які потребують оздоровчих заходів за рахунок асигнувань, що виділяються на ці потреби в кошторисі Міністерства оборони України.»;

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.13 вважати відповідно пунктами 2.3-2.11;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Районні військові комісаріати (ТЦКСП) аналізують стан справ щодо забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей і надають на розгляд обласному військовому комісаріату (ТЦКСП) пропозиції щодо його поліпшення.»;

у пункті 2.6:

в абзаці шостому слова «пенсіонерів із числа осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей під час перерахунків пенсій» замінити словами «згідно з Порядком проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45 (зі змінами)»;

абзаци восьмий, дев’ятий викласти в такій редакції:

«перевірка документів, які надійшли з районного військового комісаріату (ТЦКСП) для призначення та виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали особами з інвалідністю, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу, або одноразової грошової допомоги особам, зазначеним у статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

підготовка та подання висновку для призначення одноразової грошової допомоги особам, зазначеним у статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;»;

в абзаці десятому слово «інвалідам» замінити словами «особам з інвалідністю»;

абзаци дванадцятий, тринадцятий викласти в такій редакції:

«ведення обліку та розподіл путівок на безоплатне санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб з інвалідністю, членів сімей померлих військовослужбовців та пенсіонерів з їх числа, які отримують пенсії відповідно до Закону;

надання копій документів, які знаходяться в особово-пенсійній справі, особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей;»;

в абзаці шістнадцятому слова «зборів пенсіонерів, консультацій, оформлення наочних посібників, виступи в періодичній пресі тощо» замінити словами «відповідної інформаційної роботи»;

абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«подання до 15 лютого поточного року звіту про роботу за попередній рік.»;

пункти 2.7, 2.8 викласти в такій редакції:

«2.7. Обласні військові комісаріати (ТЦКСП) за результатами проведених у районних військових комісаріатах перевірок, а також на підставі звітних даних і повідомлень районних військових комісаріатів (ТЦКСП) аналізують стан справ із надання встановлених пільг особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей і їх забезпечення соціальними виплатами, інформують з цих питань фінансово-економічне управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України та за потреби надають на розгляд пропозиції, спрямовані на поліпшення забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей.

2.8. За роботу із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей в області (місті Київ) відповідає військовий комісар обласного (міського) військового комісаріату (ТЦКСП).

Робота із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей здійснюється відділом соціального забезпечення (відділом оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат) обласного військового комісаріату (ТЦКСП).

Забороняється залучення особового складу відділу соціального забезпечення (відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат) до виконання завдань, не визначених цією Інструкцією.»;

у пункті 2.9:

в абзаці шостому слово «інвалідами» замінити словами «особами з інвалідністю», слова «у складі Миротворчих Сил ООН» замінити словами «у складі національного контингенту чи національного персоналу»;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«здійснювати контроль за правильним і цільовим використанням коштів, що виділяються з кошторису Міністерства оборони України для санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю та ветеранів війни;»;

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«забезпечувати своєчасне подання річного звіту;»;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

«Про стан роботи із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей начальник відділу соціального забезпечення (начальник сектору забезпечення соціальними виплатами) щомісяця письмово доповідає військовому комісару обласного військового комісаріату (ТЦКСП) з відповідними пропозиціями.»;

після пункту 2.9 доповнити розділ новими пунктами 2.10, 2.11 такого змісту:

«2.10. Начальник сектору соціальних виплат ТЦКСП відповідає за стан роботи із забезпечення соціальними виплатами особового складу ТЦКСП в області та осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей. Начальник сектору соціальних виплат ТЦКСП підпорядковується безпосередньо військовому комісару, а зі спеціальних питань - начальнику фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Начальник сектору соціальних виплат обласного ТЦКСП зобов’язаний:

організувати роботу сектору соціальних виплат та районних ТЦКСП із забезпечення соціальними виплатами згідно з чинним законодавством України, зокрема, Положенням та цією Інструкцією, а також здійснювати контроль за її виконанням;

особисто здійснювати керівництво і контроль за виконанням посадовими особами сектору покладених на них функціональних обов’язків, організовувати їх спеціальну підготовку;

організувати зберігання особово-пенсійних справ (у тому числі припинених), Реєстру особово-пенсійних справ, Книги обліку пенсійних документів, алфавітних карток, облікових карток на пенсіонерів;

вести облік документів з питань забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;

забезпечувати облік, схоронність та видачу бланків посвідчень і листів талонів відповідно до чинного законодавства;

здійснювати контроль за правильним і цільовим використанням коштів, що виділяються з кошторису Міністерства оборони України для забезпечення соціальних виплат, не допускати випадків їх несвоєчасного використання;

організовувати та здійснювати роботу з доведення до особового складу обласного та районних ТЦКСП вимог чинного законодавства з питань забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;

підвищувати свою військову та спеціальну підготовку, дотримуватися вимог чинного законодавства з питань соціальних виплат;

забезпечувати не рідше одного разу на два роки перевірки роботи кожного підпорядкованого ТЦКСП із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей.

2.11. Начальник відділу оформлення допомог, військових пенсій і пільг сектору соціальних виплат ТЦКСП відповідає за стан роботи із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей. Начальник відділу оформлення допомог, військових пенсій і пільг сектору соціальних виплат ТЦКСП підпорядковується начальнику сектору соціальних виплат, а зі спеціальних питань - начальнику відповідного структурного підрозділу фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Начальник відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат обласного ТЦКСП зобов’язаний:

організувати роботу відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг, районних ТЦКСП із оформлення документів для призначення допомог, військових пенсій та пільг особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей згідно з чинним законодавством України, зокрема, Положенням та цією Інструкцією, а також здійснювати контроль за її виконанням;

здійснювати керівництво та контроль за своєчасним і правильним оформленням документів для призначення пенсій та надсиланням їх до органів, що призначають пенсії;

організувати роботу щодо визначення грошового забезпечення осіб, звільнених з військової служби, для призначення та перерахунку їх пенсій, перевіряти відповідність розміру грошового забезпечення вимогам чинного законодавства;

забезпечити своєчасне оформлення та надання документів, необхідних для призначення та виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали особами з інвалідністю, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також одноразової грошової допомоги особам, зазначеним у статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

особисто здійснювати керівництво та контроль за виконанням посадовими особами відділу покладених на них функціональних обов’язків;

здійснювати контроль за правильним обчисленням вислуги років (страхового стажу) для призначення пенсій за вислугу років особам, звільненим з військової служби;

організувати та здійснювати роботу з доведення до особового складу обласного та районних ТЦКСП вимог чинного законодавства з питань оформлення допомог, військових пенсій та пільг особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей;

підвищувати свою військову та спеціальну підготовку, дотримуватись вимог чинного законодавства з питань оформлення допомог, військових пенсій та пільг особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей;

розглядати звернення з питань оформлення допомог, військових пенсій та пільг особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей, що надходять в обласний ТЦКСП.».

У зв’язку з цим пункти 2.10, 2.11 вважати відповідно пунктами 2.12, 2.13;

4) у розділі III:

назву розділу викласти в такій редакції:

«III. Забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у районних військових комісаріатах (ТЦКСП)»;

абзац перший пункту 3.4, перше речення абзацу першого пункту 3.5 після слів «через відділи соціального забезпечення» доповнити словами «(відділи оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат)»;

пункт 3.7 викласти в такій редакції:

«3.7. Заяви для виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей» (зі змінами), подаються заявниками безпосередньо до органів, що призначають пенсії.»;

5) у розділі IV:

пункт 4.8 після слів «Відділ соціального забезпечення» доповнити словами «(відділ оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат)»;

абзац другий пункту 4.13 після слів «відділу соціального забезпечення» доповнити словами «(відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат)»;

в абзаці шостому пункту 4.14 слово «Знищено» замінити словами «Здано в архів»;

в абзаці першому пункту 4.15 слова «реєстру пенсійних справ» замінити словами «реєстру особово-пенсійних справ»;

6) у розділі V:

у пункті 5.1:

після слів «відділу соціального забезпечення» доповнити словами «(начальник сектору соціальних виплат)»;

слова «наказом обласного військового комісара» замінити словами «наказом військового комісара»;

абзац перший пункту 5.2 після слів «відділу соціального забезпечення» доповнити словами «(начальником сектору соціальних виплат)»;

у пункті 5.4:

абзац другий після слів «відділу соціального забезпечення» доповнити словами «(начальником сектору соціальних виплат)»;

в абзаці п’ятому слова «зберігаються протягом 25 років» замінити словами «зберігаються в строки, визначені для особових справ військовослужбовців»;

пункти 5.8-5.17 викласти в такій редакції:

«5.8. Припинені особово-пенсійні справи осіб, звільнених з військової служби, зберігаються не менш як двадцять п’ять років після припинення виплати пенсії. Якщо після цього строку потреби у зберіганні припинених особово-пенсійних справ не буде, військові комісаріати (ТЦКСП) передають їх до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України (далі - Галузевий архів).

Строки зберігання особово-пенсійних справ обчислюються з 01 січня року, наступного за роком смерті пенсіонера, припинення виплати пенсії або останнього звернення за призначенням пенсії відповідно.

5.9. За потреби військовий комісаріат (ТЦКСП) надсилає до Галузевого архіву запит щодо уточнення інформації, яка знаходиться в переданій особово-пенсійній (особовій) справі.

5.10. Для відбору особово-пенсійних справ і справ з документами, що підлягають передачі до Галузевого архіву, наказом військового комісара призначається комісія у складі не менше трьох осіб. До складу комісії поряд з іншими посадовими особами залучаються також особи керівного складу відділу соціального забезпечення (сектору соціальних виплат) та відповідальні за облік військовослужбовців запасу в обласному військовому комісаріаті (ТЦКСП).

5.11. Комісія, використовуючи картотеку з обліковими картками та Книгу обліку пенсійних документів (додаток 5 до Положення), відбирає справи, строки зберігання яких закінчилися, і переглядає їх. Залежно від конкретних обставин (причин припинення виплати пенсії, віку осіб, які можуть претендувати на пенсію, тощо) комісія приймає рішення про продовження строків зберігання. При цьому строк подальшого зберігання визначається комісією і зазначається на обкладинці кожної справи.

5.12. Справи, відібрані для передачі до Галузевого архіву, вносяться в алфавітному порядку (прізвище, ім’я та по батькові пишуться в називному відмінку без скорочень) до опису особово-пенсійних справ та оформлюються Актом приймання-передавання документів, який затверджується військовим комісаром. Після цього комісія передає справи в установленому порядку.

Про передачу справ до Галузевого архіву робляться відповідні відмітки в Алфавітних картках та в Реєстрі особово-пенсійних справ.

5.13. Облікові картки на особово-пенсійні справи, передані до Галузевого архіву, зберігаються обласним військовим комісаріатом у спеціальній картотеці в алфавітному порядку або в порядку номерів, присвоєних справам за Реєстром особово-пенсійних справ.

5.14. У разі поновлення виплати пенсії після передачі особово-пенсійної справи до Галузевого архіву облікова картка вилучається з картотеки, зазначеної в пункті 5.13 цього розділу, та долучається до заново оформленої особово-пенсійної справи. У цьому разі відомості, наявні в картці, за потреби підтверджуються Галузевим архівом, а в Реєстрі особово-пенсійних справ та Алфавітній картці робляться відмітки, передбачені пунктом 5.6 цього розділу.

5.15. Якщо поновлення виплати пенсії після передачі особово-пенсійної справи до Галузевого архіву здійснюється в іншій області, за запитом обласного військового комісаріату (ТЦКСП) пересилається відповідна Облікова картка. Про надсилання Облікової картки робляться відповідні відмітки в Реєстрі особово-пенсійних справ та Алфавітній картці.

5.16. Обласний військовий комісаріат (ТЦКСП), що одержав Облікову картку, долучає її до заново оформленої особово-пенсійної справи, а обласний військовий комісаріат, з якого надійшла Облікова картка, надсилає підтвердження про її одержання.

5.17. Справи з документами стосовно пересилки особово-пенсійних справ зберігаються в обласному військовому комісаріаті (ТЦКСП) протягом трьох років і знищуються відповідно до чинного законодавства.»;

7) розділ VI виключити.

У зв’язку з цим розділи VII-ХI вважати відповідно розділами VI-Х;

8) в пункті 6.3 розділу VI слова «фінансово-економічними управліннями видів Збройних Сил України, командувань» замінити словами «фінансово-економічними управліннями командувань видів Збройних Сил України»;

9) у розділі VIII:

пункт 8.1 викласти в такій редакції:

«8.1. Обласний військовий комісаріат (ТЦКСП) щороку подає за підпорядкованістю звіт про проведену роботу щодо забезпечення соціальних виплат.

Фінансово-економічне управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України перевіряє подані обласними військовими комісаріатами (ТЦКСП) річні звіти та в разі виявлення помилок вживає заходів щодо їх виправлення.

Після перевірки узагальнений річний звіт подається до Департаменту фінансів.»;

абзац перший пункту 8.5 після слів «відділу соціального забезпечення» доповнити словами «(начальником сектору соціальних виплат)»;

10) пункти 9.3, 9.4 розділу IХ викласти в такій редакції:

«9.3. Пропозиції, заяви та скарги з питань забезпечення соціальними виплатами, які надійшли до Департаменту фінансів, після їх вирішення разом з листуванням зберігаються в порядку реєстраційних номерів.

9.4. На кожне звернення, яке надійшло до Департаменту фінансів, заповнюється реєстраційна картка в автоматизованій системі документообігу.»;

11) у розділі Х:

у пункті 10.2:

в абзаці першому слова «Департамент фінансів, фінансово-економічне управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України розробляють піврічні плани роботи, якими» замінити словами «Фінансово-економічне управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України розробляє піврічний план роботи, яким»;

абзац дванадцятий після слів «відділів соціального забезпечення» доповнити словами «(секторів соціальних виплат, відділів оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат)»;

у пункті 10.4 слова «органом соціального забезпечення» замінити словами «органом забезпечення соціальними виплатами»;

12) у тексті Інструкції:

слова «із соціального забезпечення» в усіх відмінках замінити словами «із забезпечення соціальними виплатами» у відповідних відмінках;

слова «питань соціального забезпечення» в усіх відмінках замінити словами «питань забезпечення соціальними виплатами» у відповідних відмінках;

слова «військовий комісаріат» в усіх відмінках замінити словами «військовий комісаріат (ТЦКСП)» у відповідних відмінках;

13) у додатках до Інструкції:

у додатках 3-5 слова «Начальник відділу соцзабезпечення», «Начальник відділу соціального забезпечення» замінити словами «Начальник відділу»;

додаток 7 виключити.

У зв’язку з цим додатки 8, 9 вважати відповідно додатками 7, 8.

У тексті Інструкції посилання на додатки 8, 9 замінити відповідно посиланнями на додатки 7, 8;

у додатку 7 слова «Начальник відділу соцзабезпечення», «Начальник відділу соціального забезпечення» замінити словами «Начальник відділу».

Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
полковник
С. Дяченкоon top