Document z0555-10, valid, current version — Adoption on July 19, 2010
( Last event — Entry into force, gone August 6, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України у справах
національностей та релігій
19.07.2010 N 79
( z0554-10 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2010 р.
за N 555/17850

ЗМІНИ
до Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для здійснення заходів
щодо відтворення культури національних меншин
та фінансової підтримки газет, що видаються їх мовами
( z0251-08 )

1. Абзац другий пункту 1.3 розділу I викласти в такій
редакції: "громадські організації національних меншин України,
діяльність яких згідно зі статутом спрямовано на сприяння
збереженню і розвитку національної культури і які беруть участь у
проведенні заходів відповідно до затвердженого Держкомнацрелігій
календарного плану заходів щодо відтворення культури національних
меншин;".
2. Пункт 2.2 розділу II викласти в такій редакції: "2.2. Бюджетні кошти спрямовуються на: підготовку та проведення в Україні міжнародних,
всеукраїнських, регіональних форумів, асамблей, конгресів,
культурологічних та культурно-мистецьких акцій, свят, конкурсів,
оглядів, фестивалів, виставок (у частині оплати оренди приміщення,
витрат на поліграфію та друк матеріалів, пов'язаних з тематикою
відтворення культури національних меншин, придбання канцелярських
матеріалів для проведення заходу); засідань Ради представників всеукраїнських громадських
організацій національних меншин при Держкомнацрелігій (у частині
оплати оренди приміщення, придбання канцелярських матеріалів для
забезпечення засідань); підготовку та проведення семінарів, конференцій, "круглих
столів" з питань етнонаціонального розвитку національних меншин в
Україні (у частині оплати оренди приміщення, витрат на поліграфію
та друк, придбання канцелярських матеріалів для проведення
заходу); видання інформаційно-аналітичних довідників з питань
міжнаціональних відносин та забезпечення прав національних меншин,
збірників мовами національних меншин; фінансову підтримку газет, що видаються мовами національних
меншин, співзасновником яких є Держкомнацрелігій ("Арагац",
"Єврейські вісті", "Роден край", "Дзеннік Кійовскі", "Конкордія",
"Голос Криму"); сприяння виготовленню аудіо-, відеопродукції, присвяченої
збереженню культурних традицій національних меншин.".
3. У розділі III: пункт 3.1 викласти в такій редакції: "3.1. Бюджетні кошти використовуються громадськими
організаціями у межах бюджетних призначень, установлених Законом
України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
Держкомнацрелігій, згідно із затвердженим Держкомнацрелігій
календарним планом заходів за погодженням з Міністерством фінансів
України щодо виконання бюджетної програми з визначенням обсягів
видатків, дати і місця проведення заходу та його виконавця. До календарного плану додаються відповідні розрахунки та
обґрунтування витрат, пов'язаних з проведенням заходів
громадськими організаціями. У разі потреби Держкомнацрелігій вносить до календарного
плану заходів зміни за погодженням з Міністерством фінансів
України. Для проведення заходів, передбачених календарним планом,
Держкомнацрелігій у кожному конкретному випадку укладає з
громадською організацією угоду на проведення заходу, в якій
зазначаються найменування заходу, дата і місце його проведення та
виконавець. Невід'ємною частиною угоди є кошторис витрат на
проведення заходу з відповідними розрахунками та
обґрунтуваннями."; пункт 3.2 виключити. У зв'язку з цим пункти 3.3-3.7 вважати
пунктами 3.2-3.6 відповідно; пункт 3.2 викласти в такій редакції: "3.2. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти
здійснюється в установленому законодавством порядку. У договорі про закупівлю передбачається: можливість коригування визначеної в ньому суми у разі
зменшення бюджетних призначень; норма про недопущення включення до собівартості послуг
витрат, які безпосередньо не пов'язані з їх наданням, або
необґрунтованого завищення їх вартості, а також про штрафні
санкції, які застосовуються до суб'єктів господарювання за
невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань за договором. Не допускається спрямування бюджетних коштів на: здійснення заходів, придбання товарів, робіт і послуг, не
пов'язаних з напрямами, зазначеними в пункті 2.2 розділу II цього
Порядку; проведення заходів, метою яких є отримання прибутку; придбання для проведення заходів загальнодержавного та
міжнародного рівня товарів і послуг, використання яких
безпосередньо не пов'язане з організацією таких заходів та участю
в них; здійснення видатків, що фінансуються за рахунок інших
бюджетних програм."; у пункті 3.3 слова та цифри "постанови Кабінету Міністрів
України від 09.10.2006 р. N 1404 ( 1404-2006-п ) "Питання
попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за
бюджетні кошти" замінити словом "законодавства".
4. Пункт 4.2 розділу IV доповнити новим абзацом такого
змісту: "4.2. Одержувачі бюджетних коштів подають головному
розпоряднику щоквартальні звіти про використання бюджетних коштів
до 3 числа місяця, що настає за звітним періодом, а річний звіт -
до 12 січня 2011 року.".
Начальник фінансово-економічного
управління - головний бухгалтер Н.І.Бондаренкоon top