Document z0554-18, valid, current version — Adoption on April 27, 2018
( Last event — Entry into force, gone May 8, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2018  № 597


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 травня 2018 р.
за № 554/32006

Про затвердження Вимог до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації та форми акта наданих послуг із психологічної реабілітації за рахунок бюджетних коштів

Відповідно до вимог Закону України „Про Бюджетний кодекс України” та пунктів 4 і 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 497 (зі змінами), яка розроблена на виконання бюджетної програми КПКВК 2505150 „Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації та забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції”, та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити такі, що додаються:

Вимоги до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації;

форму акта наданих послуг із психологічної реабілітації за рахунок бюджетних коштів.

2. Управлінню у справах ветеранів та учасників АТО (Андросенко М.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Федорович Н.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Державної служби України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції





І.В. Мальцев



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
27.04.2018 № 597


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 травня 2018 р.
за № 554/32006

ВИМОГИ
до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації

1. Послуги із психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції та постраждалим учасникам Революції Гідності (далі - отримувачі послуг) надаються суб’єктом надання таких послуг, визначеним Порядком проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1057.

2. Суб’єкт надання послуг провадить свою діяльність відповідно до установчих документів, виду економічної діяльності та цивільно-правових договорів.

3. Кваліфікаційні вимоги до суб’єкта надання послуг:

рівень кваліфікації фахівців згідно з вимогами пункту 5 Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15 квітня 2008 року № 199, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 03 липня 2008 року  за № 577/15268;

стаж практичної роботи з клієнтами не менше ніж 2 роки за умови обов’язкового проведення супервізії особами з відповідною кваліфікацією;

відповідний фаховий рівень працівників суб’єкта надання послуг, що підтверджується документом про освіту державного зразка;

кваліфікований медичний персонал (для суб’єктів надання послуг, що надають такі послуги в умовах стаціонару);

можливість за потреби залучати до надання послуг інших спеціалістів, зокрема соціальних педагогів, логопедів, психотерапевтів, реабілітологів, юрисконсультів, організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності тощо, які мають відповідний фаховий рівень, що підтверджується документом про освіту державного зразка.

4. Суб’єкт надання послуг повинен забезпечити:

підвищення кваліфікації працівників, сприяння їх формальному та неформальному професійному навчанню, проведення атестацій і супервізій відповідно до вимог чинного законодавства України;

наявність програм психологічної реабілітації, якими передбачено надання відповідних послуг згідно з індивідуальними потребами, а також методичних та інших матеріалів у сфері надання послуг із психологічної реабілітації;

ведення, оформлення та зберігання документації із психологічної реабілітації отримувачів послуг (індивідуальних планів психологічної реабілітації, карток психологічного супроводу) з дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних отримувачів послуг відповідно до вимог чинного законодавства України;

можливість залучення на договірних засадах фахівців інших підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, напрям діяльності яких відповідає видам послуг, що надаються, для виконання заходів, зазначених в індивідуальних планах психологічної реабілітації отримувачів послуг;

належний рівень знань і навичок осіб, які залучаються до надання послуг, та відповідність їхнього кваліфікаційного рівня вимогам, зазначеним у довідниках кваліфікаційних характеристик професій працівників та затверджених посадових інструкціях.

5. Вимоги до фінансового, матеріально-технічного забезпечення суб’єкта надання послуг:

відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

наявність приміщень, які належать суб’єкту надання послуг або взяті ним в оренду, де будуть надаватися послуги із психологічної реабілітації;

наявність окремих кімнат для індивідуальної (площею не менше ніж 15 м-2) та групової роботи (площею не менше ніж 4 м-2 на 1 особу з розрахунку на максимальну кількість осіб, що можуть залучатися у групи, та додатково 10 м-2 на групу);

відповідність приміщень санітарним нормам і вимогам правил пожежної безпеки та вимогам стосовно доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з державними будівельними нормами, правилами і стандартами;

наявність меблів, побутових приладів, систем електропостачання, теплопостачання (в опалювальний період), холодного та гарячого водопостачання, санвузла;

наявність засобів зв’язку (телефон, Інтернет тощо);

наявність транспорту (за потреби), пристосованого для перевезення отримувачів послуг (для суб’єктів, що надають послуги у стаціонарних умовах).

6. Вимоги до суб’єктів надання послуг, які функціонують в умовах стаціонару:

наявність приміщення для цілодобового проживання, що відповідає санітарним нормам і вимогам правил пожежної безпеки та вимогам стосовно доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з державними будівельними нормами, правилами і стандартами;

можливість забезпечення щоденного харчування з дотриманням добових норм харчування за категоріями отримувачів послуг та з урахуванням їхнього фізичного стану;

дотримання законодавства щодо санітарно-епідеміологічного стану приміщень, у яких готуються страви та харчуються отримувачі послуг (кухні та їдальні);

закупівля продуктів харчування, що відповідають вимогам державних стандартів щодо якості та безпеки.

В.о. начальника Управління
у справах ветеранів
та учасників АТО



М. Андросенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
27.04.2018 № 597

Форма

АКТ
наданих послуг із психологічної реабілітації за рахунок бюджетних коштів

В.о. начальника Управління
у справах ветеранів
та учасників АТО



М. Андросенко



on top