Document z0551-16, valid, current version — Revision on August 6, 2019, on the basis - z0691-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

17.03.2016  № 309


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2016 р.
за № 551/28681

Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
№ 307 від 04.06.2019}

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 року № 995 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2012 року за № 1346/21658 (із змінами);

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 року № 998 «Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2012 року за № 1354/21666.

3. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР).

5. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Професійним учасникам фондового ринку (ринку цінних паперів) привести внутрішні документи у відповідність до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого цим рішенням, протягом двох місяців після набрання ним чинності.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКЦПФР І. Назарчука.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

В.о. заступника Голови
Національного банку УкраїниК.М. Ляпіна


І.Б. Черкаський


К.В. Рожкова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
17.03.2016 № 309


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2016 р.
за № 551/28681

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

I. Загальні положення

1. Цим Положенням встановлюються загальні вимоги НКЦПФР щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) (далі - суб'єкти первинного фінансового моніторингу).

Дія цього Положення поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) та їх відокремлені підрозділи.

Дія цього Положення не поширюється на банки/філії іноземних банків, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів (фондового ринку).

2. У корпоративних інвестиційних фондах організація та проведення первинного фінансового моніторингу здійснюються компанією з управління активами.

3. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, застосовуються у значеннях, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон).

4. Цим Положенням встановлюються загальні вимоги щодо:

1) призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

2) правил фінансового моніторингу та програм його здійснення;

3) підготовки персоналу (працівників) суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

4) здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів та уточнення інформації про клієнтів;

5) особливостей здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів, номінальних утримувачів та клієнтів номінального утримувача;

{Підпункт 5 пункту 4 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

6) забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

7) порядку зупинення та поновлення здійснення фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу;

8) проведення внутрішніх перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

II. Призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу

1. З метою забезпечення належного здійснення первинного фінансового моніторингу суб'єкти первинного фінансового моніторингу призначають працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник).

2. Відповідальний працівник очолює та координує внутрішню систему запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

3. Відповідальний працівник призначається на посаду на рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу, повинен працювати в цьому суб'єкті первинного фінансового моніторингу за основним місцем роботи та відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

1) вільно володіти державною мовою;

2) знати законодавство України та міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та володіти навичками щодо застосовування їх в практичній діяльності;

3) мати вищу освіту та досвід роботи не менше одного року у відповідній сфері діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або досвід роботи на керівній посаді в суб'єкті первинного фінансового моніторингу не менше одного року, або не менше одного року досвіду роботи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

4) мати сертифікат НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, який відповідає ліцензії (або одній із ліцензій) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що має суб'єкт первинного фінансового моніторингу;

5) мати бездоганну ділову репутацію.

4. Особа з бездоганною діловою репутацією за останні три роки повинна відповідати таким вимогам:

1) не мати не погашеної або не знятої в установленому законодавством порядку судимості за вчинення злочину;

2) попередня діяльність особи, яка була керівником юридичної особи, не призвела до примусового призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації), або анулювання відповідних ліцензій на ринках фінансових послуг, або анулювання документів, що надають право фізичній особі здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку (анулювання сертифікатів тощо), якщо таке анулювання є результатом накладення санкції;

3) особа не була притягнута до адміністративної відповідальності за повторне порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

4) особа з'являлась на складання протоколу про адміністративне правопорушення у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (у разі його складання та відсутності об’єктивних підстав для такої неявки);

5) особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2 - 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України (крім іноземця).

5. Відповідальний працівник призначається до дня здійснення першої фінансової операції у порядку, встановленому установчими та/або внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу, та відповідно до законодавства.

6. Не пізніше наступного робочого дня після звільнення відповідального працівника або припинення обов’язків відповідального працівника суб'єкт первинного фінансового моніторингу призначає іншого відповідального працівника.

Допускається виконання обов'язків відповідального працівника в разі його звільнення особою, що тимчасово виконує його обов'язки, на строк перевірки ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, який не повинен перевищувати трьох місяців.

7. Призначення відповідального працівника здійснюється після перевірки ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, за результатами якої встановлено, що кандидат має бездоганну ділову репутацію на підставі наданих оригіналів документів: паспорта, трудової книжки, документів про освіту та/або підвищення кваліфікації, сертифіката на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, довідки про відсутність судимості, отриманої в органах внутрішніх справ не пізніше трьох місяців до здійснення перевірки ділової репутації, та анкети ділової репутації, яка заповнюється кандидатом на посаду відповідального працівника.

{Абзац перший пункту 7 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

Оригінали документів, які підтверджують бездоганну ділову репутацію кандидата на посаду відповідального працівника, або їх копії повинні зберігатись у суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

У разі призначення відповідальним працівником керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу перевірка його ділової репутації здійснюється відповідним органом управління суб'єкта первинного фінансового моніторингу, засновниками, або працівником(ами) підрозділу внутрішнього аудиту, або окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит (контроль) в суб’єкті первинного фінансового моніторингу.

Підтвердження бездоганної ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника за результатами перевірки оформлюється письмовим висновком, який містить відомості щодо бездоганної ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, перелік та реквізити документів, на підставі яких проведено перевірку ділової репутації, та підписується або керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або особами, які проводили перевірку ділової репутації, або затверджується відповідним органом управління суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

8. Відповідальний працівник повинен пройти навчання не пізніше трьох місяців з дня його призначення на посаду та підвищувати свою кваліфікацію шляхом проходження навчання не рідше одного разу на три роки згідно з вимогами Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 610.

9. З урахуванням особливостей організаційної структури суб'єкта первинного фінансового моніторингу може бути створено окремий структурний підрозділ з питань проведення фінансового моніторингу. Зазначений підрозділ функціонує відповідно до положення про цей структурний підрозділ. У цьому випадку керівником підрозділу є відповідальний працівник.

10. У разі недоцільності введення окремої посади або визначення працівника, на якого покладаються обов'язки відповідального працівника, відповідальним за проведення фінансового моніторингу може призначатися керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

11. Протягом трьох робочих днів з дати призначення відповідального працівника, але не пізніше дня проведення першої фінансової операції, суб'єкт первинного фінансового моніторингу подає Державній службі фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) інформацію, необхідну для взяття його на облік, та повинен протягом трьох робочих днів подавати зміни до поданої при постановці на облік інформації у разі їх виникнення.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу подає Держфінмоніторингу інформацію для взяття на облік у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу».

Примірники (копії) відповідних форм, документи, які підтверджують факт їх відправлення та повідомлення про результати їх обробки, зберігаються суб'єктом первинного фінансового моніторингу протягом п'яти років.

12. На час відсутності (відпустки, відрядження, хвороби) відповідального працівника або неможливості виконання покладених на нього обов'язків призначається особа, що тимчасово виконує його обов'язки. Строк виконання обов'язків не може перевищувати чотирьох місяців безперервно. На вказану особу поширюються права та обов'язки, установлені для відповідального працівника. Після спливу цього строку суб'єкт первинного фінансового моніторингу призначає відповідального працівника.

Особа, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, може бути призначена одночасно з відповідальним працівником.

Особа, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, може не проходити професійну підготовку у сфері фінансового моніторингу.

13. Особа, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, повинна відповідати таким вимогам:

1) не мати не погашеної або не знятої в установленому законодавством порядку судимості за вчинення злочину;

2) мати сертифікат НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, який відповідає ліцензії (або одній із ліцензій) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що має суб'єкт первинного фінансового моніторингу;

3) пройти підготовку щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, за програмою навчання, затвердженою в суб'єкті первинного фінансового моніторингу;

4) працювати в цьому суб'єкті первинного фінансового моніторингу за основним місцем роботи.

Перевірка відповідності особи, що тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника, вимогам, установленим цим Положенням, здійснюється керівником або особою, яка виконує його обов’язки, до її призначення на підставі оригіналів документів: паспорта, трудової книжки, документів про освіту та/або підвищення кваліфікації, сертифіката на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, довідки про відсутність судимості, отриманої в органах внутрішніх справ не пізніше трьох місяців до здійснення перевірки відповідності особи, що виконує обов’язки відповідального працівника.

{Абзац шостий пункту 13 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

Такі документи або їх копії повинні зберігатись у суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

У разі призначення керівника особою, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, перевірка його відповідності вимогам, установленим цим Положенням, здійснюється відповідним органом управління суб'єкта первинного фінансового моніторингу, засновниками, або працівником(ами) підрозділу внутрішнього аудиту (контролю), або окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит (контроль) в суб'єкті первинного фінансового моніторингу.

14. У разі наявності у суб'єкта первинного фінансового моніторингу відокремлених підрозділів за поданням керівника відокремленого підрозділу або особи, яка виконує його обов'язки, за погодженням з відповідальним працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особа, яка виконує його обов'язки, призначає відповідального працівника у відокремленому підрозділі.

Відповідальний працівник у відокремленому підрозділі підзвітний тільки керівнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

У разі недоцільності введення окремої посади або визначення працівника, на якого покладаються обов'язки відповідального працівника, відповідальним за проведення фінансового моніторингу у відокремленому підрозділі може призначатися керівник відокремленого підрозділу.

Одна й та сама особа не може бути одночасно призначена відповідальним працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу і відокремленого підрозділу, а також одночасно у декількох відокремлених підрозділах.

15. Відповідальний працівник здійснює свої повноваження на підставі посадової інструкції, яка затверджується керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особою, яка виконує його обов'язки. Відповідальний працівник засвідчує підписом факт ознайомлення з посадовою інструкцією.

Посадова інструкція відповідального працівника повинна містити повноваження (права), функції та завдання, передбачені законодавством, правилами фінансового моніторингу (далі - Правила), іншими внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

16. Відповідальний працівник є незалежним у своїй діяльності, підзвітним тільки керівнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

17. Відповідальний працівник не рідше одного разу на місяць, але не пізніше останнього робочого дня звітного місяця складає письмові звіти довільної форми про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті для реалізації законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Відповідальний працівник складає та підписує звіт.

Звіт, зокрема, містить інформацію щодо:

фінансових операцій, що підлягали фінансовому моніторингу за звітній період, та заходів, які були вжиті;

зупинених фінансових операцій;

фінансових операцій, у проведенні яких суб'єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено;

вжитих заходів стосовно розроблення та поновлення Правил та програми здійснення фінансового моніторингу (далі - Програма);

{Абзац шостий пункту 17 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

результатів проведених відповідальним працівником внутрішніх перевірок діяльності підрозділів або працівників;

підготовки персоналу щодо виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення шляхом проведення освітньої та практичної роботи.

У разі якщо відповідальним працівником не є керівник, звіт після його складання направляється керівнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особі, яка виконує його обов'язки, для інформування.

У разі якщо відповідальним працівником є керівник, звіт може не складатись.

Ознайомлення керівника або особи, яка виконує його обов'язки, зі звітом підтверджується підписом цієї особи.

18. Відповідальний працівник має право доступу до всіх приміщень, документів, інформації, баз даних, засобів телекомунікації, архівів суб'єкта первинного фінансового моніторингу незалежно від поєднання видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.

III. Встановлення Правил фінансового моніторингу і Програми здійснення фінансового моніторингу

1. Правила є окремим єдиним внутрішнім документом суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який визначає порядок та умови проведення заходів, спрямованих на недопущення використання суб'єкта первинного фінансового моніторингу і його відокремлених підрозділів для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та визначають процедуру реалізації фінансового моніторингу.

2. Програма є окремим внутрішнім документом суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що розкриває план організаційних заходів для проведення фінансового моніторингу.

3. Правила та Програма розробляються відповідальним працівником з урахуванням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення і міжнародних стандартів у цій сфері та затверджуються керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особою, яка виконує його обов'язки.

Правила розробляються з урахуванням видів професійної діяльності на фондовому ринку та особливостей, які провадить суб’єкт первинного фінансового моніторингу, та повинні відповідати вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу здійснює оновлення внутрішніх документів з питань здійснення фінансового моніторингу постійно, але не пізніше одного місяця з дня набрання чинності змінами до законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, якщо інші строки не встановлені законодавством.

4. Правила і Програма затверджуються суб'єктом первинного фінансового моніторингу не пізніше дня проведення першої фінансової операції.

5. Правила є документом з обмеженим доступом.

Порядок ознайомлення, користування і зберігання Правил (в тому числі електронних копій), категорії персоналу, органи і підрозділи внутрішнього контролю, які мають право доступу до Правил, визначаються порядком доступу до Правил, який міститься в Програмі.

6. Працівники суб'єкта первинного фінансового моніторингу повинні дотримуватись Правил та Програми.

7. Програма містить порядок доступу до Правил, порядок підготовки персоналу (працівників) суб’єкта первинного фінансового моніторингу та заходи з термінами (строками) їх виконання та визначенням відповідальних осіб:

1) призначення відповідального працівника;

2) розробка та затвердження посадової інструкції відповідального працівника;

3) розробка і оновлення Правил і Програми;

4) направлення інформації про призначення відповідального працівника до Держфінмоніторингу;

5) попередження працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) про відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

6) забезпечення підвищення кваліфікації відповідального працівника;

7) підготовка персоналу щодо виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення шляхом проведення теоретичних та практичних заходів;

8) проведення внутрішніх перевірок суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

8. Правила містять такі окремі розділи, зміст яких відповідає їх назві:

1) опис внутрішньої системи фінансового моніторингу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який, зокрема, включає перелік окремих працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремлених підрозділів, залучених до проведення фінансового моніторингу, та механізм взаємодії між ними та відповідальним працівником;

2) порядок взяття на облік (зняття з обліку) у Держфінмоніторингу суб’єкта первинного фінансового моніторингу та його відокремлених підрозділів;

3) перелік прав та обов’язків відповідального працівника, а також інших працівників, які беруть участь у проведенні фінансового моніторингу;

4) порядок ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, номінального утримувача та клієнтів номінального утримувача;

{Підпункт 4 пункту 8 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

5) критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

6) порядок оцінки та переоцінки ризику;

7) опис заходів суб’єкта первинного фінансового моніторингу з управління ризиками;

8) порядок відмови від встановлення ділових відносин з клієнтом або від проведення фінансової операції;

9) порядок виявлення, реєстрації, а також подання до Держфінмонторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

10) порядок повідомлення Держфінмоніторингу про підозри щодо діяльності осіб або їх активів, якщо є підстави вважати, що вони пов’язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом України;

11) порядок повідомлення Держфінмоніторингу та відповідних правоохоронних органів про фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

12) опис заходів, спрямованих на запобігання розголошенню інформації, що подається до Держфінмоніторингу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу;

13) порядок надання на запит Держфінмоніторингу інформації, у тому числі щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта (клієнта номінального утримувача), операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу;

{Підпункт 13 пункту 8 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

14) порядок зупинення фінансових операцій;

15) порядок збору і зберігання документів щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів (клієнтів номінального утримувача), оцінки та переоцінки ризиків, а також усіх документів, що стосуються проведення фінансових операцій клієнта (клієнта номінального утримувача) та ділових відносин з клієнтом (номінальним утримувачем);

{Підпункт 15 пункту 8 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

16) порядок вчинення дій щодо направлення запитів до органів державної влади з метою виконання завдань, покладених на суб’єкта первинного фінансового моніторингу Законом;

17) порядок проведення внутрішніх перевірок діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу на предмет дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

9. У разі наявності у суб'єкта первинного фінансового моніторингу відокремлених підрозділів, які знаходяться за межами території України (у тому числі у державах, що не застосовують або в недостатній мірі застосовують Рекомендації FATF), Правила повинні містити перелік заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в межах, що визначені законодавством цих країн.

Правила також повинні містити перелік заходів контролю суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо виконання цими відокремленими підрозділами Правил з урахуванням ризиків таких країн, а також запобіжних заходів, спрямованих на недопущення порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Правила також повинні передбачати інформування суб'єктом первинного фінансового моніторингу НКЦПФР у разі неможливості виконання його відокремленими підрозділами, які перебувають за кордоном, заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення із зазначенням та обґрунтуванням причин неможливості їх виконання.

IV. Підготовка персоналу (працівників) суб'єкта первинного фінансового моніторингу

1. Працівники суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що задіяні у проведенні фінансового моніторингу, ознайомлюються з Правилами, що підтверджується їх підписами.

2. Для забезпечення належного рівня підготовки персоналу (працівників) суб’єкта первинного фінансового моніторингу до виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, суб'єктом первинного фінансового моніторингу розробляється та реалізується Порядок підготовки персоналу (працівників) суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який є окремим додатком до Програми.

3. Порядок підготовки персоналу (працівників) суб’єкта первинного фінансового моніторингу включає в себе графіки проведення освітньо-практичних заходів у сфері фінансового моніторингу. Такі графіки складаються у довільній формі та містять терміни їх виконання, які визначаються керівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Підготовка персоналу (працівників) суб’єкта первинного фінансового моніторингу здійснюється в суб’єкті первинного фінансового моніторингу постійно відповідно до графіків проведення освітніх та практичних заходів у сфері фінансового моніторингу.

4. Усі працівники суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що задіяні у проведенні фінансового моніторингу, беруть участь в освітньо-практичних заходах відповідно до Порядку підготовки персоналу (працівників) суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що підтверджується їх підписами.

5. Освітньо-практичні заходи можуть здійснюються за такими напрямами:

1) вивчення законодавства України, міжнародних документів (рекомендації FATF, директиви ЄС, конвенції, типології відмивання коштів) з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

2) ознайомлення та вивчення внутрішніх документів щодо проведення первинного фінансового моніторингу;

3) вивчення досвіду щодо виявлення операцій клієнтів, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

4) ознайомлення із заходами щодо верифікації, вивчення клієнтів і перевірки інформації щодо їх ідентифікації;

5) вивчення заходів з моніторингу операцій клієнта;

6) практичне застосування критеріїв ризику.

6. Освітньо-практичні заходи в суб'єкті первинного фінансового моніторингу проводяться не рідше одного разу на рік.

V. Здійснення ідентифікації, верифікації, вивчення та уточнення інформації про клієнта

1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта) згідно із статтею 9 Закону.

{Пункт 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

2. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу до встановлення ділових відносин, відкриття рахунку в цінних паперах та під час вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта забезпечує виявлення факту належності клієнта або особи, яка діє від його імені, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів, керівника клієнта юридичної особи до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб.

У разі якщо клієнтом є номінальний утримувач або номінальний утримувач діє як представник чи від імені або в інтересах свого клієнта, суб’єкт первинного фінансового моніторингу до встановлення з ним ділових відносин, відкриття рахунку в цінних паперах та під час його вивчення, уточнення інформації про нього, у разі виникнення підозри, проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, забезпечує виявлення факту належності до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб: номінального утримувача, його кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), клієнта номінального утримувача, в інтересах якого проводитимуться фінансові операції за участю цього суб’єкта первинного фінансового моніторингу, його вигодоодержувачів та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) вигодоодержувачів.

{Пункт 2 розділу V доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу у разі виникнення підозри, проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, зобов’язаний забезпечувати виявлення факту належності клієнтів або осіб, які діють від їх імені, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів до публічних осіб, до осіб, близьких або пов’язаних з публічними особами.

У разі виявлення факту належності осіб, визначених в абзацах першому, другому цього пункту, до національних, іноземних публічних діячів та/або діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вжити заходів щодо з’ясування джерел походження коштів та активів таких осіб на підставі отриманих від них документів та/або інформації з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), підтвердити джерела походження їх активів, прав на такі активи тощо.

{Абзац четвертий пункту 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу з метою з’ясування джерел походження коштів та активів таких осіб зобов’язаний проаналізувати надану клієнтом інформацію та інформацію, отриману з інших джерел, та зробити обґрунтований висновок щодо наявності  потенційних та реально достатніх фінансових можливостей, розпорядження якими дає змогу проводити або ініціювати проведення фінансових операцій на відповідні суми.

3. Особливості здійснення ідентифікації та верифікації клієнта, номінального утримувача та клієнта номінального утримувача визначаються розділом VI цього Положення.

{Пункт 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

4. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта та уточнення інформації про нього може формувати Анкету клієнта.

5. Верифікація клієнта (представника клієнта) здійснюється суб’єктом первинного фінансового моніторингу на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому порядку (нотаріу-сом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа) їх копій, які дають можливість встановити необхідні ідентифікаційні дані.

{Абзац перший пункту 5 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

Офіційні документи або засвідчені в установленому порядку їх копії, які подавалися суб’єкту первинного фінансового моніторингу для здійснення верифікації клієнта (представника клієнта), повертаються клієнту (представнику клієнта) за його вимогою.

{Абзац другий пункту 5 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

Особа, яка здійснює верифікацію клієнта (представника клієнта), створює паперові копії документів, які подавалися їй для здійснення верифікації, та засвідчує їх своїм підписом.

{Абзац третій пункту 5 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

Створені таким чином копії документів залишаються у суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що застосовує у своїй діяльності електронний підпис, може під час здійснення верифікації клієнта (представника клієнта) створювати електронні копії документів, які подавалися йому для верифікації клієнта (представника клієнта), відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

{Абзац п'ятий пункту 5 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

З метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) суб'єкт первинного фінансового моніторингу витребовує у клієнта - юридичної особи інформацію та/або документи, що підтверджують наявність структури власності такого клієнта.

6. Верифікація клієнта з низьким рівнем ризику здійснюється під час першого звернення клієнта (представника клієнта) до суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

В такому разі суб’єкт первинного фінансового моніторингу забезпечує зберігання документів, які підтверджують факт ділового листування з клієнтом. Такі документи зберігаються разом з документами щодо ідентифікації та верифікації клієнта (представника клієнта).

{Абзац другий пункту 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

7. У разі якщо особа діє як представник клієнта, суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен перевірити на підставі офіційних документів наявність у представника клієнта відповідних повноважень, а також здійснити ідентифікацію та верифікацію такої особи. Верифікація клієнта здійснюється під час його першого звернення до суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

8. Під час верифікації клієнта (представника клієнта) суб’єкт первинного фінансового моніторингу встановлює (підтверджує) відповідність особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим ідентифікаційним даним.

{Абзац перший пункту 8 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

У разі якщо в інтересах клієнта діє представник клієнта, суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен встановити місце фактичного проживання представника клієнта на території України на момент проведення верифікації.

У разі якщо представник клієнта не проживає на території України на момент проведення верифікації, суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен встановити місце його перебування на території України на момент проведення верифікації.

Підтвердженням проведення верифікації клієнта (представника клієнта) є підписи клієнта (представника клієнта) та особи, яка здійснювала верифікацію, і дата проведення верифікації, зазначені в опитувальнику клієнта.

9. Під час вивчення клієнта суб'єкт первинного фінансового моніторингу з'ясовує:

1) належність клієнта або особи, яка діє від його імені, до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб;

2) відношення клієнта до організації, юридичної або фізичної особи як такої, що пов'язана з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення, та/або наявність клієнта в переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;

3) інформацію про фінансовий стан клієнта (клієнта номінального утримувача);

{Підпункт 3 пункту 9 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

4) інформацію про зміст діяльності клієнта (клієнта номінального утримувача);

{Підпункт 4 пункту 9 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

5) для фізичної особи - місце проживання або місце перебування чи місце тимчасового перебування в Україні;

6) мету ділових відносин із суб'єктом первинного фінансового моніторингу;

7) характер ділових відносин із суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

Відомості щодо належності клієнта до національних, іноземних публічних діячів та/або діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб, фінансового стану, мети та характеру ділових відносин, змісту його діяльності, місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні можуть встановлюватись шляхом заповнення клієнтом (представником клієнта) опитувальника клієнта, який заповнюється до проведення фінансової операції або відкриття рахунку в цінних паперах.

У день отримання нових або уточнених даних про клієнта опитувальник клієнта доповнюється новими або уточненими даними або формується новий опитувальник, який зберігається разом з документами, наданими під час здійснення ідентифікації клієнта.

Належність клієнта (клієнта номінального утримувача) до організації, юридичної або фізичної особи, що пов’язана з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення, та/або наявність клієнта (клієнта номінального утримувача) в переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, фіксується письмово у порядку, визначеному Правилами, до проведення фінансової операції або відкриття рахунку в цінних паперах. Відповідні документи зберігаються разом з документами, що підтверджують факт здійснення ідентифікації та верифікації клієнта або ідентифікації клієнта номінального утримувача.

{Абзац одинадцятий пункту 9 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

Після отримання інформації про фінансовий стан клієнта суб’єкт первинного фінансового моніторингу проводить аналіз її відповідності з інформацією про зміст діяльності клієнта.

Якщо під час вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта та/або в процесі обслуговування клієнта суб’єктом первинного фінансового моніторингу виявлено факт належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до публічних осіб, до осіб, близьких або пов’язаних з публічними особами, то суб’єкт первинного фінансового моніторингу у день виявлення такого факту інформує про це керівника для отримання дозволу на продовження існуючих ділових відносин.

10. З метою управління ризиками та проведення оцінки ризику клієнта (клієнта номінального утримувача) під час ідентифікації, верифікації, вивчення та уточнення інформації про клієнта (клієнта номінального утримувача) суб’єкт первинного фінансового моніторингу розробляє критерії ризику клієнта (клієнта номінального утримувача) та порядок оцінки ризику проведення ним фінансових операцій.

Критерії ризику клієнта (клієнта номінального утримувача) розробляються з урахуванням критеріїв, визначених Міністерством фінансів України. Під час управління ризиками суб’єкт первинного фінансового моніторингу враховує рекомендації НКЦПФР.

Відповідно до розроблених критеріїв суб’єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють рівень ризику клієнтів (клієнтів номінального утримувача), які мають низький, середній, високий ризик клієнта, який може бути пов’язаний з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу вперше визначає та фіксує рівень ризику клієнта (клієнта номінального утримувача) письмово в паперовому вигляді до проведення фінансової операції або відкриття рахунку.

За результатами ділових відносин та заходів із вивчення клієнта (клієнта номінального утримувача) рівень ризику може бути змінений, що фіксується окремо.

Результати оцінки ризику клієнта (клієнта номінального утримувача) та управління ними фіксуються письмово в паперовому вигляді та зберігаються разом з документами, що підтверджують факт проведення ідентифікації та верифікації клієнта.

{Пункт 10 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

11. У разі встановлення клієнту неприйнятно високого рівня ризику суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовити йому у встановленні (підтриманні) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або у проведенні фінансової операції.

12. У разі встановлення клієнту високого рівня ризику суб’єкт первинного фінансового моніторингу здійснює заходи, визначені частиною п’ятою статті 6 Закону, та застосовує додаткові заходи щодо перевірки ідентифікаційних даних клієнта та/або представника клієнта.

13. У разі встановлення клієнту середнього рівня ризику суб’єкт первинного фінансового моніторингу застосовує додаткові заходи щодо перевірки ідентифікаційних даних клієнта та/або представника клієнта.

14. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації про клієнта суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний провести поглиблену перевірку клієнта, зокрема, шляхом направлення відповідного запиту до державних органів та/або державних реєстраторів.

Поглиблена перевірка клієнта номінального утримувача здійснюється на підставі інформації, отриманої від номінального утримувача та з відкритих джерел.

{Пункт 14 розділу V доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

У разі отримання від органів державної влади інформації, яка підтверджує факт надання клієнтом недостовірної або неповної інформації під час ідентифікації, верифікації клієнта, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції.

Документи, що стосуються проведення поглибленої перевірки, зберігаються разом з опитувальником клієнта.

15. Якщо під час ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта, клієнта номінального утримувача), вивчення клієнта суб’єкт первинного фінансового моніторингу встановив належність клієнта (клієнта номінального утримувача) до неприбуткової організації, він повинен:

1) отримати дозвіл керівника або особи, яка виконує його обов’язки, на встановлення ділових відносин з таким клієнтом;

2) вжити заходів для з’ясування джерел походження коштів та додаткових заходів, визначених суб’єктом первинного фінансового моніторингу, відповідно до пункту 12 цього розділу;

3) провести моніторинг операцій такого клієнта (клієнта номінального утримувача) у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику.

Заходи, визначені в пунктах 11-15 цього розділу, фіксуються в паперовому вигляді та зберігаються разом з документами, що підтверджують факт проведення ідентифікації та верифікації клієнта (клієнта номінального утримувача).

{Пункт 15 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

15-1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати такі додаткові заходи стосовно іноземної фінансової установи, з якою встановлюються кореспондентські відносини:

1) збирати інформацію в обсязі, достатньому для повного розуміння суб’єктом первинного фінансового моніторингу характеру діяльності такої фінансової установи та з’ясування її репутації і якості нагляду, зокрема, чи була іноземна фінансова установа об’єктом розслідування з питань відмивання доходів або фінансування тероризму, або застосування заходів впливу (санкцій) з боку органу, що здійснює державне регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

2) оцінювати заходи іноземної фінансової установи щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

3) встановлювати кореспондентські відносини з іноземними фінансовими установами з дозволу керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

4) документувати обов’язки іноземної фінансової установи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) стосовно іноземної фінансової установи, рахунки якої використовуються безпосередньо третіми сторонами для здійснення операцій від свого імені, з’ясовувати, що іноземна фінансова установа здійснює ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнтів, які мають прямий доступ до рахунків іноземної фінансової установи, та що іноземна фінансова установа може надати на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідну інформацію, отриману за результатами здійснення зазначених заходів.

Заходи, визначені в цьому пункті, здійснюються при встановленні кореспондентських відносин з іноземною фінансовою установою, але до відкриття рахунку та фіксуються в паперовому або електронному вигляді, засвідчуються підписом особи, яка здійснила такі додаткові заходи, та зберігаються разом з документами, що підтверджують факт проведення ідентифікації та верифікації іноземної фінансової установи.

{Розділ V доповнено новим пунктом 15-1 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

16. Якщо за результатами аналізу інформації щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта рівень ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення оцінюється як:

1) високий, строк уточнення інформації про клієнта не має перевищувати одного року;

2) середній, строк уточнення інформації про клієнта не має перевищувати двох років;

3) низький, строк уточнення інформації про клієнта не має перевищувати трьох років.

Для клієнтів, з якими укладені договори на обслуговування, але які не зверталися до суб’єкта первинного фінансового моніторингу для отримання послуг більше трьох років, вивчення клієнта або уточнення інформації про клієнта здійснюється в разі звернення такого клієнта до суб’єкта первинного фінансового моніторингу або проведення ним фінансової операції.

Під час здійснення уточнення інформації про клієнта суб’єкт первинного фінансового моніторингу з’ясовує у встановленому порядку всі відомості про клієнта, які були надані суб’єкту первинного фінансового моніторингу під час здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта.

{Пункт 16 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

17. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу забезпечують зберігання та захист інформації, що стосується ідентифікації, верифікації, вивчення та уточнення інформації про клієнта та осіб, які є учасниками фінансової операції, відповідно до Правил (розділ щодо порядку збору та зберігання документів щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, оцінки та переоцінки ризиків, а також усіх документів, що стосуються проведення фінансової операції та ділових відносин з клієнтом).

Працівники суб'єкта первинного фінансового моніторингу, які під час виконання своїх функцій та/або надання послуг безпосередньо або опосередковано отримали інформацію, що стосується ідентифікації, верифікації, вивчення та уточнення інформації про клієнта та осіб, які є учасниками фінансової операції, зобов'язані не розголошувати цю інформацію, крім випадків, передбачених законом, і не використовувати її в своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

18. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен зберігати офіційні документи, інші документи (у тому числі створені суб’єктом первинного фінансового моніторингу електронні документи), їх копії щодо ідентифікації та верифікації осіб (клієнтів, представників клієнтів), дані щодо вигодоодержувачів, а також осіб, яким суб’єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також усі документи, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи результати будь-якого аналізу під час проведення заходів щодо верифікації клієнта чи поглибленої перевірки клієнта), не менше п’яти років після завершення фінансової операції, завершення ділових відносин з клієнтом, а всі необхідні дані про фінансові операції (достатні для того, щоб простежити стан операції, у тому числі правочини, розпорядження, заявки, ділове листування, копії векселів з індосаментом, копії векселів, заставних, копії сертифікатів цінних паперів тощо) - не менше п’яти років після завершення операції, закриття рахунку, припинення ділових відносин.

{Абзац перший пункту 18 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен зберігати документи та іншу інформацію (у тому числі створені суб’єктом первинного фінансового моніторингу електронні документи), їх копії щодо ідентифікації номінальних утримувачів та їх клієнтів, дані щодо вигодоодержувачів, а також осіб, яким суб’єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення та уточнення інформації про клієнтів номінального утримувача, а також усі документи, що стосуються ділових відносин з номінальним утримувачем та проведеними операціями клієнтів номінального утримувача, не менше п’яти років після завершення фінансової операції, завершення ділових відносин з номінальним утримувачем, а всі необхідні дані про фінансові операції (достатні для того, щоб простежити стан операції) - не менше п’яти років після завершення операції, закриття рахунку, припинення ділових відносин.

{Пункт 18 розділу V доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

У разі знищення, втрати або пошкодження документів до закінчення строку їх зберігання незалежно від причин суб'єкт первинного фінансового моніторингу в триденний строк після встановлення таких фактів повідомляє про це НКЦПФР рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

VІ. Особливості здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів

1. Депозитарна установа здійснює ідентифікацію та верифікацію клієнта у разі укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

{Пункт 1 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

2. Торговці цінними паперами здійснюють ідентифікацію та верифікацію клієнта (другої сторони договору) за дилерським договором та клієнта (другої сторони договору) за договором на виконання, у разі якщо фінансова операція здійснюється (вчиняється) на суму, визначену частиною першою статті 15 Закону.

3. Під час укладання дилерського договору або договору в рамках провадження брокерської діяльності між двома торговцями цінними паперами як на організованому, так і на неорганізованому ринку цінних паперів, кожен з торговців цінними паперами ідентифікує та верифікує своїх клієнтів, які звертаються за наданням послуг до суб’єкта первинного фінансового моніторингу або користується послугами суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

4. Фондові біржі здійснюють ідентифікацію та верифікацію торговців цінними паперами.

5. Центральний депозитарій здійснює ідентифікацію та верифікацію депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів.

{Пункт 5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

6. У разі якщо клієнт є емітентом, у тому числі нерезидентом, що відповідно до законодавства або умов публічного розміщення акцій на фондовій біржі зобов'язаний публічно розкривати відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), або є дочірнім підприємством чи представництвом такого клієнта, суб’єкт первинного фінансового моніторингу може не встановлювати дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнта.

7. Компанії з управління активами здійснюють ідентифікацію та верифікацію клієнтів у разі проведення фінансової операції (купівлі-продажу цінних паперів) без участі торговця цінними паперами та у разі проведення фінансових операцій, які здійснюються в рамках діяльності з управління активами інституційних інвесторів на суму, визначену частиною першою статті 15 Закону.

8. Під час проведення ідентифікації клієнта, який виступає органом державної влади, міжнародною установою чи організацією, в яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, суб’єкт первинного фінансового моніторингу проводить ідентифікацію на підставі довіреності, наданої представником клієнта, або офіційного документа, який підтверджує його повноваження. Верифікація представника клієнта здійснюється без врахування рівня ризику.

9. У разі укладання ділових відносин між професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) ідентифікацію, верифікацію, вивчення та уточнення інформації здійснює той суб’єкт первинного фінансового моніторингу, який надає послугу.

10. Якщо клієнтом депозитарної установи є номінальний утримувач, депозитарна установа зобов’язана встановити особу, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція на рахунку такого номінального утримувача (встановити вигодоодержувача).

{Розділ VI доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

11. Якщо номінальний утримувач діє як представник чи від імені або в інтересах свого клієнта, торговець цінними паперами зобов’язаний ідентифікувати клієнта номінального утримувача, від імені або в інтересах якого здійснюється така операція, на підставі документів та/або інформації, що надані номінальним утримувачем та засвідчені ним, а також з інших джерел, якщо відповідна інформація є публічною (відкритою).

Якщо номінальний утримувач діє на користь свого клієнта, торговець цінними паперами зобов’язаний встановити вигодоодержувача, на користь якого здійснюється така операція.

{Розділ VI доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

12. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу до проведення фінансової операції (крім випадку, передбаченого пунктом 13 цього розділу), відкриття рахунку встановлює такі дані щодо вигодоодержувачів:

для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, громадянство;

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження; дату та орган реєстрації юридичної особи; дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а саме відомості про фізичну особу, які включають прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичних осіб), країну її (їх) постійного місця проживання та дату народження.

Встановлення вигодоодержувача здійснюється суб’єктом первинного фінансового моніторингу на підставі документів та/або інформації, що надані номінальним утримувачем, а також з інших джерел, якщо відповідна інформація є публічною (відкритою).

{Розділ VI доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

13. У разі проведення розрахунків за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» за участю Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках за правочинами, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, номінальний утримувач до 14:00 (за київським часом) наступного робочого дня після проведення фінансової операції (переказу коштів) має надати депозитарній установі дані щодо особи, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція (вигодоодержувача), визначені законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (якщо зазначені дані не були отримані депозитарною установою до проведення розрахунків за відповідним правочином).

{Розділ VI доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

VІІ. Забезпечення виявлення фінансових операцій

1. Виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, внутрішньому фінансовому моніторингу, та іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, здійснюється суб'єктом первинного фінансового моніторингу на підставі:

1) ознак операцій, які відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

2) критеріїв ризику, визначених самостійно суб'єктом первинного фінансового моніторингу з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених Міністерством фінансів України;

3) аналізу факту (фактів) невідповідності фінансової (фінансових) операції (операцій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;

4) типологічних досліджень у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених Держфінмоніторингом;

5) рекомендацій та роз’яснень НКЦПФР.

2. Заходи, спрямовані на з'ясування віднесення операції до такої, що підлягає фінансовому моніторингу або яка може бути пов'язана, стосується або призначена для фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, визначаються Правилами (розділ щодо порядку вчинення дій для виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення) та, зокрема, включають:

1) аналіз правочину та/або інформації щодо правочину в розпорядженні на проведення депозитарної операції (для депозитарних установ) (належність осіб, що беруть участь в операції, до юридичних або фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення або щодо яких застосовано міжнародні санкції; належність до осіб, що мають високий ризик; форма та спосіб розрахунку, предмет договору тощо);

2) з'ясування суті та мети здійснення операції, в тому числі шляхом отримання додаткових документів, відомостей, пояснень тощо, що стосуються операції;

3) проведення аналізу відповідності фінансових операцій, що провадяться клієнтом, наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан;

4) здійснення управління ризиками, пов’язаними із запровадженням чи використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, в тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом;

5) отримання документів, що підтверджують перереєстрацію прав власності на цінні папери та/або оплату цінних паперів за договорами, що укладаються поза організованим ринком цінних паперів.

Документи, що підтверджують перереєстрацію прав власності на цінні папери та/або оплату цінних паперів, можуть не витребуватись у випадку, якщо одна із сторін є фінансовою установою, яка зареєстрована та отримала відповідний дозвільний документ країни - члена Європейського Союзу.

Завірені суб’єктом первинного фінансового моніторингу та/або клієнтом копії таких документів зберігаються разом із документами про проведення фінансової операції.

Підпункт 5 цього пункту поширюється тільки на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами та з управління активами інституційних інвесторів.

3. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу забезпечує виявлення фінансової операції, що підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу до початку, в процесі, але не пізніше наступного робочого дня після проведення фінансової операції або під час спроби проведення чи після відмови клієнта від проведення фінансової операції.

Проведенням фінансової операції вважається перша здійснена подія:

або розрахунок за активи (сплата, перерахунок, переказ, внесення, оплата);

або передача активів (видача, погашення, зарахування).

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу під час з’ясування необхідності віднесення фінансової операції до такої, що підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, враховує загальну суму правочину, на яку вона здійснюється.

4. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу, враховуючи особливості діяльності, забезпечують виявлення фінансових операцій до таких, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу за ознаками, визначеними  в пунктах 3 -  5, 9, 10, 12 та 17 частини першої статті 15 Закону, а саме:

1) депозитарні установи забезпечують виявлення фінансових операцій до таких, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу за ознаками, визначеними пунктами 3, 9, 10 та 17 частини першої статті 15 Закону;

2) компанії з управління активами (якщо операція проводиться без участі/посередництва торговця цінними паперами) забезпечують виявлення фінансових операцій до таких, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу за ознаками, визначеними пунктами 3 - 5, 9, 10, 12 та 17 частини першої статті 15 Закону;

3) торговці цінними паперами забезпечують виявлення фінансових операцій як таких, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу за ознаками, визначеними пунктами 3 - 5, 9, 10, 12 та 17 частини першої статті 15 Закону;

4) фондові біржі забезпечують виявлення фінансових операцій як таких, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу за ознакою, визначеною пунктом 17 частини першої статті 15 Закону.

5. Центральний депозитарій повідомляє Держфінмоніторинг у довільній формі про підозри щодо діяльності осіб або їх активів, якщо є підстави вважати, що вони пов'язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом України.

6. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний проводити аналіз відповідності фінансових (фінансової) операцій (операції), що проводяться клієнтом (клієнтом номінального утримувача), наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта (клієнта номінального утримувача), та/або не мають очевидного економічного сенсу чи очевидної законної мети, або щодо яких виникають підозри.

{Розділ VII доповнено новим пунктом 6 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

7. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу забезпечує виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу на підставі аналізу, який проводиться з урахуванням отриманих/наявних документів або інформації.

Якщо в день проведення аналізу у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникає підозра, він забезпечує виявлення фінансової операції до такої, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, в той самий день.

8. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу забезпечує виявлення фінансових операцій, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення в день їх виявлення, але не пізніше наступного робочого дня з дня реєстрації таких фінансових операцій, а також інформує про такі фінансові операції та їх учасників визначені законом правоохоронні органи.

{Пункт 8 розділу VII в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 307 від 04.06.2019}

9. Порядок виявлення та реєстрації, а також подання Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу».

VІІІ. Порядок зупинення та поновлення здійснення фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу

1. Зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції), зупинення чи поновлення проведення фінансової операції та видаткових фінансових операцій здійснюються відповідно до статті 17 Закону.

2. Рішення суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо зупинення та поновлення здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) оформлюються розпорядчими документами.

Такі розпорядчі документи готуються відповідальним працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу та підписуються керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особою, яка виконує його обов'язки, та повинні містити, зокрема, відомості про клієнта, фінансові операції (видаткові фінансові операції), номери рахунків, що задіяні у проведенні операцій, та реквізити рішень Держфінмоніторингу.

Такі розпорядчі документи зберігаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу протягом п’яти років після завершення фінансової операції.

3. Повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу подаються до Держфінмоніторингу в електронному вигляді (каналами зв'язку) або на паперовому носії (нарочно, фельд'єгерською чи кур'єрською поштою, факсимільним зв'язком).

Повідомлення подається до Держфінмоніторингу з дотриманням заходів, що унеможливлюють неконтрольований доступ до інформації або документів під час їх доставки.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен упевнитись, що надіслані повідомлення отримані Держфінмоніторингом у день їх відправлення.

4. У разі якщо на момент отримання відповідного рішення Держфінмоніторингу фінансова операція та/або видаткові фінансові операції проведені, суб'єкт первинного фінансового моніторингу забезпечує моніторинг такої фінансової операції та/або видаткових фінансових операцій і цього самого дня повідомляє Держфінмоніторинг про неможливість зупинення такої фінансової операції та/або видаткових фінансових операцій у зв'язку з їх проведенням із зазначенням підстав для їх проведення.

ІХ. Проведення внутрішніх перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу

1. Перевірка діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюється один раз на календарний рік.

Перевірка призначається керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або особою, яка виконує його обов'язки, або іншим органом управління та оформляється розпорядчим документом.

Строк проведення перевірки та питання перевірки визначаються в розпорядчому документі.

2. Питання перевірки охоплюють:

1) виконання заходів, передбачених Програмою;

2) відповідність Правил і Програми вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

3) дотримання вимог Правил;

4) відповідність оцінки критеріїв ризику клієнта;

5) дотримання працівниками вимог щодо зберігання документів стосовно ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта, осіб, які провели фінансову операцію, та документів, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом.

Керівник, або особа, яка виконує його обов'язки, або інший орган управління має право встановити додаткові питання, які підлягають перевірці.

3. Перевірка здійснюється працівником(ами) підрозділу внутрішнього аудиту або окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит (контроль) професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів).

Перевірку відокремлених підрозділів суб'єкта первинного фінансового моніторингу може здійснювати відповідальний працівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Перевірка суб'єкта первинного фінансового моніторингу не може здійснюватись відповідальним працівником.

4. За результатами перевірки складається висновок щодо результатів перевірки внутрішнього аудиту (контролю), який підписують особи, які здійснювали перевірку. У висновку зазначаються виявлені недоліки та в разі необхідності пропозиції щодо усунення недоліків, виявлених за результатами перевірки.

5. Висновок щодо результатів перевірки внутрішнього аудиту (контролю) після його підписання направляється наглядовій раді, а в разі, коли законодавством не вимагається обов’язкове утворення наглядової ради, вищому органу управління суб'єкта первинного фінансового моніторингу для інформування та вжиття в разі необхідності заходів реагування.

Ознайомлення керівника або особи, яка виконує його обов'язки, з висновком щодо результатів перевірки внутрішнього аудиту (контролю) підтверджується підписом.

6. Перевірки діяльності будь-якого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу та його працівників щодо дотримання ними Правил та виконання Програми здійснює відповідальний працівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу в порядку, встановленому Правилами.

Ознайомлення керівника або особи, яка виконує його обов'язки, з результатами такої перевірки здійснюється шляхом подання звіту в порядку, передбаченому пунктом 17 розділу II цього Положення.

Х. Державний контроль за дотриманням вимог Положення

Державний контроль та нагляд за дотриманням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог цього Положення здійснюють НКЦПФР та Держфінмоніторинг у межах повноважень у встановленому законодавством порядку.

Директор департаменту
контрольно-правової роботи


О. Мисюраon top