Document z0543-05, invalid, current version — Loss of force on July 19, 2010, on the basis - z0474-10

Search in the text: Овердрафт 4

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
19.04.2005 N 137
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2005 р.
за N 543/10823
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 223 ( z0474-10 ) від 30.04.2010 }
Про затвердження Положення про порядок
емісії платіжних карток і здійснення
операцій з їх застосуванням
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 2 ( z0041-08 ) від 04.01.2008
N 165 ( z0600-08 ) від 05.06.2008 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та з метою приведення нормативно-правових
актів Національного банку України у відповідність до Закону
України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"
( 2346-14 ) Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про порядок емісії платіжних карток і
здійснення операцій з їх застосуванням, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Правління Національного банку України від
27.08.2001 N 367 ( z0954-01 ) "Про затвердження Положення про
порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх
застосуванням", зареєстровану в Міністерстві юстиції України
15.11.2001 за N 954/6145; постанову Правління Національного банку України від
04.06.2003 N 226 ( z0474-03 ) "Про затвердження Змін до Положення
про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх
застосуванням", зареєстровану в Міністерстві юстиції України
11.06.2003 за N 474/7795; пункт 1 постанови Правління Національного банку України від
17.06.2004 N 268 ( z0840-04 ) "Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку України з питань
здійснення операцій з використанням платіжних карток",
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.07.2004 за
N 840/9439.
3. Департаменту платіжних систем (Н.Г.Лапко) після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї
постанови до відома територіальних управлінь Національного банку
України та банків України для використання в роботі.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
В.о.Голови А.В.Шаповалов
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики В.Г.Задирайко
Заступник Голови Державної
податкової адміністрації України Б.М.Горбанський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
19.04.2005 N 137
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2005 р.
за N 543/10823

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок емісії платіжних карток
і здійснення операцій з їх застосуванням
{ У тексті Положення слова "консолідований картковий рахунок",
"консолідований картрахунок" та "готівкові кошти" у всіх
відмінках замінено відповідно словами "консолідований
рахунок", "готівка" у відповідних відмінках згідно з
Постановою Національного банку N 2 ( z0041-08 ) від
04.01.2008 }

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене згідно із Законами України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), "Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні" ( 2346-14 ), іншими законодавчими актами України, у тому
числі нормативно-правовими актами Національного банку України.
1.2. Положення встановлює загальні вимоги Національного банку
України (далі - Національний банк) до порядку здійснення банками
емісії платіжних карток, визначає операції, що здійснюються з їх
застосуванням, і порядок розрахунків за цими операціями. { Пункт 1.2 глави 1 із змінами внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 165 ( z0600-08 ) від 05.06.2008 }
1.3. Особливості застосування платіжних карток
внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем регулюються
відповідними нормативно-правовими актами Національного банку та
правилами платіжних систем з урахуванням вимог цього Положення.
1.4. Дія Положення поширюється на членів та учасників
внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, які є
суб'єктами відносин, що виникають під час здійснення операцій,
ініційованих за платіжними картками цих платіжних систем. Вимоги цього Положення не поширюються на емісію та
використання карток, які не належать до платіжних (телефонних,
транспортних, дисконтних тощо), призначених для фіксування в
електронному вигляді заборгованості емітента перед держателем цих
карток за попередньо оплаченими товарами (послугами).
1.5. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні: авторизація - процедура отримання дозволу на проведення
операції із застосуванням платіжної картки; багатоемітентна платіжна система - платіжна система, яка
включає двох і більше емітентів;

{ Термін "видача готівки" пункту 1.5 глави 1 виключено на
підставі Постанови Національного банку N 2 ( z0041-08 ) від
04.01.2008 }

держатель платіжної картки - фізична особа - клієнт або
довірена особа клієнта, яка на законних підставах використовує
платіжну картку (її реквізити) для ініціювання переказу коштів з
відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції з її
застосуванням; довірена особа клієнта - фізична особа, яка на законних
підставах має право здійснювати видаткові операції з використанням
платіжної картки за рахунок частини або всіх коштів, що
обліковуються на картковому рахунку клієнта; { Термін "довірена
особа клієнта" пункту 1.5 глави 1 в редакції Постанови
Національного банку N 2 ( z0041-08 ) від 04.01.2008 } документ за операцією із застосуванням платіжної картки -
документ, що підтверджує виконання операції з використанням
платіжної картки, на підставі якого формуються відповідні
документи на переказ чи зараховуються кошти на рахунки; електронний гаманець - смарт-картка або платіжний додаток
платіжної картки, кошти за операціями з якою(им) обліковуються на
консолідованому рахунку емітента. Електронний гаманець дає змогу
його держателю в межах установленого ліміту виконувати платіж за
товари (послуги) без уведення персонального ідентифікаційного
номера. Призначений в основному для здійснення розрахунків і
зняття готівки на невеликі суми. Електронний гаманець є одним із
типів наперед оплачених платіжних карток; імпринтер - пристрій, призначений для перенесення рельєфних
реквізитів платіжної картки на сліп; картковий рахунок (далі - картрахунок) - поточний рахунок, на
якому обліковуються операції за платіжними картками, а також інші
операції, визначені цим Положенням; клієнт - фізична або юридична особа, філія, представництво,
відділення (далі - юридична особа), яка уклала договір з емітентом
про надання та використання платіжних карток; код авторизації - код, який формується й надається емітентом
або юридичною особою, яка діє за його дорученням, - членом або
учасником платіжної системи за результатами позитивної
авторизації; { Термін "код авторизації" пункту 1.5 глави 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 2
( z0041-08 ) від 04.01.2008 } консолідований рахунок - рахунок, що відкривається емітентом
для обліку коштів за емітованими ним наперед оплаченими платіжними
картками (електронними гаманцями). Дебетовий залишок за
консолідованим рахунком не допускається; корпоративна платіжна картка - платіжна картка, яка дає змогу
її держателю здійснювати операції за картрахунком юридичної особи
або фізичної особи-підприємця; наперед оплачена платіжна картка - платіжна картка, яка надає
право держателю виконувати операції в межах попередньо внесених
коштів, що обліковуються на консолідованому рахунку банку; овердрафт - короткостроковий кредит, який надається банком
клієнту в разі перевищення суми операції за платіжною карткою
залишку коштів на його картрахунку або встановленого ліміту
кредитування; одноемітентна платіжна система - платіжна система одного
банку, який одночасно виконує функції платіжної організації,
емітента та еквайра; особиста картка - платіжна картка, емітована на ім'я
клієнта - фізичної особи, що не є суб'єктом господарювання; персональний ідентифікаційний номер (далі - ПІН) - код,
відомий лише держателю платіжної картки і потрібний для його
ідентифікації під час здійснення операцій з використанням
платіжної картки; платіжна схема - умови, за якими виконується облік операцій
за платіжними картками клієнта та здійснюються розрахунки за ці
операції; платіжне повідомлення - сукупність даних в електронній формі,
на підставі яких здійснюються розрахунки за операцію з платіжною
карткою, що визначає вид операції та суму коштів, на яку вона
виконана, ідентифікаційні дані емітента, еквайра та інші дані,
визначені правилами платіжної системи; процесинг - діяльність, яка включає в себе виконання
авторизації, моніторинг, збір, оброблення, зберігання й надання
членам системи та розрахунковому банку платіжних повідомлень за
операціями з платіжними картками; процесинговий центр - юридична особа - учасник платіжної
системи, яка здійснює процесинг; система електронної торгівлі (комерції) - сукупність
програмно-технічних засобів, процедур і правил, використання яких
дає змогу споживачу здійснити віддалений доступ до прейскурантів
торговців, виконати замовлення на поставку та оплату замовлених
товарів (послуг); сліп - паперовий документ, який підтверджує здійснення
операції з використанням платіжної картки й містить набір даних
щодо цієї операції та реквізити платіжної картки; стоп-лист - список платіжних карток (номерів платіжних
карток), за якими заборонено проведення операцій. Залежно від
правил платіжної системи стоп-лист може бути електронним та
паперовим; страховий фонд - фонд, призначений для погашення платіжною
організацією або розрахунковим банком заборгованості члена
платіжної системи в разі його неплатоспроможності; технічний еквайр - юридична особа - учасник платіжної
системи, яка здійснює технічний еквайринг; технічний еквайринг - діяльність юридичної особи щодо
технологічного, інформаційного обслуговування торговців та/або
еквайрів за операціями, які здійснені із застосуванням платіжних
карток. Інші терміни та визначення, які вживаються в цьому Положенні,
застосовуються в значенні, визначеному Законом України "Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ), іншими
законодавчими актами України.
1.6. Правовідносини, що виникають у зв'язку з емісією
платіжних карток, здійсненням операцій з їх застосуванням, а також
із проведенням розрахунків за цими операціями в межах України,
регулюються законами України, цим Положенням, іншими
нормативно-правовими актами Національного банку, а також правилами
платіжних систем і договорами, які укладаються між учасниками
платіжних систем.
1.7. На території України застосовуються платіжні картки,
емітовані членами внутрішньодержавних і міжнародних платіжних
систем (резидентами та нерезидентами).
1.8. Для здійснення емісії та еквайрингу платіжних карток,
призначених для застосування в Україні, банки можуть створювати
внутрішньодержавні одноемітентні та багатоемітентні платіжні
системи.
1.9. Для здійснення емісії та еквайрингу платіжних карток,
призначених для застосування в Україні та за її межами,
банки-резиденти мають право створювати міжнародні платіжні системи
або укладати договори з платіжними організаціями відповідних
міжнародних платіжних систем про членство або про участь у цих
системах.
{ Пункт 1.10 глави 1 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 165 ( z0600-08 ) від 05.06.2008 }
1.10. Договори, які укладені банками з платіжними
організаціями міжнародних карткових платіжних систем про членство
або про участь у цих системах, мають бути зареєстровані банками в
порядку, установленому Національним банком.
1.11. Банки - члени платіжних систем, якщо це не суперечить
правилам відповідної платіжної системи, можуть укладати договори з
іншими банками-резидентами, фінансовими установами-резидентами, що
не є членами цих платіжних систем, і торговцями про видачу
останніми готівки за платіжними картками через власні каси або
банківські автомати (далі - банкомати). { Пункт глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 2 ( z0041-08 ) від 04.01.2008 }
1.12. Платіжні організації небанківських платіжних систем -
нерезиденти можуть укладати з банками-резидентами та
небанківськими фінансовими установами-резидентами договори про
розповсюдження серед клієнтів таких фінансових установ платіжних
карток цих систем, видачу готівки за ними, а також з торговцями
про приймання ними платіжних карток цих систем для проведення
розрахунків за надані ними товари чи послуги.
1.13. Банки-резиденти - члени платіжних систем мають право
емітувати платіжні картки, що мають додаткові властивості
(нефінансові додатки), які дають змогу здійснювати операції з
умовними одиницями обліку (літри, кілограми, штуки тощо) у
системах надання та обліку визначених послуг (пільг, знижок тощо),
реалізованих за участю інших осіб усіх форм власності.
1.14. Банк - член платіжної системи, який розпочав (завершив)
емісію (розповсюдження) або еквайринг платіжних карток,
зобов'язаний протягом 15 календарних днів після початку цієї
діяльності надіслати Повідомлення про роботу банку з платіжними
картками (далі - Повідомлення) за формою, наведеною в додатку 1 до
цього Положення. Повідомлення надсилається у форматі Microsoft Excel
електронною поштою Національного банку на адресу Департаменту
платіжних систем разом із супровідним листом, який містить
інформацію про відповідальну особу із зазначенням її номеру
телефону. Банк - член платіжної системи зобов'язаний протягом трьох
робочих днів після з'ясування факту надання в Повідомленні
недостовірної (неточної) інформації надати нове Повідомлення з
виправленою інформацією. Банк - член платіжної системи зобов'язаний протягом 15
календарних днів після зміни інформації щодо роботи банку в
платіжній системі, яка зазначена в Повідомленні, або її доповнення
новою інформацією надіслати нове Повідомлення із зазначенням у
супровідному листі причини надання нового Повідомлення. { Пункт глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 2
( z0041-08 ) від 04.01.2008 }
1.15. Банк зобов'язаний у порядку, установленому
законодавством України, ідентифікувати клієнтів, які відкривають
карткові та інші рахунки в банку, та держателів платіжних карток,
які здійснюють операції з їх використанням за цими рахунками. Ідентифікація клієнта банку не є обов'язковою під час
здійснення кожної операції, якщо клієнт був раніше ідентифікований
відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у
сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом. На вимогу банку клієнт зобов'язаний надати документи і
відомості, необхідні для з'ясування його особи, суті діяльності,
фінансового стану. У разі ненадання клієнтом необхідних документів
чи відомостей або умисного надання неправдивих відомостей щодо
себе банк відмовляє клієнту в його обслуговуванні.
1.16. Еквайр та емітент зобов'язані проводити моніторинг з
метою ідентифікації помилкових і неналежних переказів, суб'єктів
таких переказів та вжиття заходів із запобігання або припинення
здійснення зазначених переказів. Моніторинг має проводитися постійно за параметрами,
установленими правилами відповідної платіжної системи. За результатами моніторингу еквайр або емітент має право
доручити торговцю здійснити ідентифікацію держателя платіжної
картки. В інших випадках еквайр не має права зобов'язувати
торговця, а торговець не має права вимагати від держателя
платіжної картки, суб'єкта переказу пред'явлення документів, що
посвідчують особу, як засобу ідентифікації держателя, якщо це не
передбачено правилами відповідної платіжної системи та/або умовами
використання картки, установленими емітентом.
1.17. Відповідальність емітентів та еквайрів під час
здійснення переказу коштів за операціями з використанням платіжних
карток визначається Законом України "Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ).
2. Емісія платіжних карток
2.1. Емісія платіжних карток у межах України проводиться
виключно банками, що уклали договір з платіжною організацією
відповідної платіжної системи та отримали її дозвіл на виконання
цих операцій (крім одноемітентних внутрішньобанківських платіжних
систем).
2.2. Платіжна картка є власністю емітента і надається клієнту
або його довіреній особі відповідно до умов договору з клієнтом.
2.3. Фізичним особам, які не є суб'єктами підприємницької
діяльності, та їх довіреним особам емітент надає особисті платіжні
картки, а юридичним особам і фізичним особам-підприємцям -
корпоративні платіжні картки. { Пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 2 ( z0041-08 ) від 04.01.2008 }
2.4. Укладення договору про надання та використання платіжної
картки здійснюється згідно із законодавством України та правилами
платіжної системи. Цей договір може включати умови, що визначають порядок
відкриття картрахунку і порядок надання та використання платіжної
картки. Допускається укладення окремого договору про відкриття
картрахунку.
2.5. Перед укладенням договору емітент зобов'язаний
ознайомити клієнта з умовами одержання платіжної картки, переліком
необхідних документів, тарифами на обслуговування та правилами
користування платіжною карткою. Ця інформація має бути викладена в
доступній формі та розміщуватись у доступному для клієнтів місці,
а також надаватися в письмовій або електронній формі клієнтам та
їх довіреним особам на їх вимогу.
2.6. У договорі про надання та використання платіжної картки
мають бути визначені предмет договору, права, обов'язки клієнта та
емітента, їх відповідальність, порядок розгляду спорів та інші
визначені сторонами умови.
2.7. Емітент для обліку коштів за операціями з використанням
платіжних карток відкриває клієнтам картрахунки на балансових
рахунках, визначених нормативно-правовими актами Національного
банку з питань бухгалтерського обліку операцій з використанням
платіжних карток у банках України. Емітент має право здійснювати облік операцій за платіжними
картками з кредитною схемою фізичних осіб, які не є суб'єктами
господарювання, за рахунками банку для обліку кредитів. Для обліку операцій фізичних осіб за наперед оплаченими
платіжними картками (електронними гаманцями) емітент відкриває
консолідований рахунок. Емітент має право вести аналітичний облік операцій за
картрахунками в окремій підсистемі за умови забезпечення
тотожності даних аналітичних рахунків підсистеми відповідним
рахункам синтетичного обліку. { Пункт 2.7 глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 2
( z0041-08 ) від 04.01.2008 }
2.8. Залежно від умов, за якими здійснюються розрахунки за
операціями з використанням платіжних карток, можуть
застосовуватися дебетова, дебетово-кредитна та кредитна платіжні
схеми. Дебетова схема передбачає здійснення клієнтом операцій з
використанням платіжної картки в межах залишку коштів, які
обліковуються на його картрахунку, або за рахунок коштів клієнта
за наперед оплаченою платіжною карткою, які обліковуються на
консолідованому рахунку банку. Під час застосування дебетово-кредитної схеми клієнт здійснює
операції з використанням платіжної картки в межах залишку коштів,
які обліковуються на його картрахунку, а в разі їх недостатності
(відсутності) на картрахунку - за рахунок наданого банком кредиту. Кредитна схема передбачає здійснення розрахунків за виконані
клієнтом операції з використанням платіжної картки за рахунок
коштів, наданих йому банком у кредит (у межах кредитної лінії).
2.9. Кредитна лінія під операції з платіжними картками
відкривається банком на визначений термін та в межах установленого
договором ліміту (заборгованості або граничної суми) кредитування. Строк дії кредитної лінії, яка відкривається під платіжні
картки, визначається договором між клієнтом та емітентом. Кредитування держателів платіжних карток у межах обраної
емітентом кредитної схеми регламентується внутрішніми документами
банку з питань кредитування та договором між клієнтом і
банком-емітентом. Клієнт на власний розсуд або відповідно до умов договору
(якщо кредит має цільовий характер) частково або в повному обсязі
використовує впродовж строку його дії кредит і має зобов'язання
повернути кредит та проценти за його користування на умовах,
передбачених договором. Після виконання зобов'язань сторін або в
разі розірвання (закінчення терміну дії) договору банк на вимогу
клієнта зобов'язаний видати йому довідку про повернення платіжної
картки, кредиту та процентів за ним. { Абзац четвертий пункту 2.9
глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 2 ( z0041-08 ) від 04.01.2008 } У разі несвоєчасного повернення боргу за кредитом, наданим
клієнту для проведення операцій за платіжними картками, та сплати
процентів (комісій) банк має право на застосування штрафних
санкцій у розмірах, передбачених договором або актом цивільного
законодавства. Надання кредитів для проведення операцій за платіжними
картками здійснюється з урахуванням обмежень, установлених
нормативно-правовими актами Національного банку з питань
кредитування.
2.10. Операції із застосуванням різних видів платіжних карток
однієї або кількох платіжних систем, виданих самому клієнту та/або
його довіреним особам, можуть відображатися за одним картрахунком. Операції із застосуванням однієї платіжної картки, виданої
клієнту або довіреним особам клієнта, можуть відображатися за
кількома його рахунками згідно з режимами їх дії.
2.11. Банки здійснюють зарахування коштів на картрахунки з
урахуванням встановлених режимів рахунків та умов договору з
клієнтом. { Пункт 2.11 глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 2
( z0041-08 ) від 04.01.2008 }
2.12. Наперед оплачені платіжні картки можуть емітуватися
банками виключно для фізичних осіб. Емітент має право випустити наперед оплачену платіжну картку
до замовлення її клієнтом. Наперед оплачена платіжна картка може
мати фіксований номінал, що може зазначатися на платіжній картці. Максимальна сума емітованої банком наперед оплаченої
платіжної картки, кошти за якою обліковуються на консолідованому
рахунку банку, не може перевищувати суму 1000 гривень або її
еквівалент в іноземній валюті. Зарахування коштів на консолідований рахунок здійснюється
фізичними особами в межах максимальної суми, установленої цим
пунктом, за рахунок унесення готівки або шляхом переказу коштів з
інших власних рахунків (завантаження на електронний гаманець).
Наперед оплачені платіжні картки фіксованого номіналу поповненню
не підлягають. { Пункт 2.12 глави 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою Національного банку N 2 ( z0041-08 ) від 04.01.2008 } Емітент самостійно визначає параметри ідентифікації
держателів наперед оплачених платіжних карток. Емітент, з урахуванням вимог цього Положення, має право
визначати порядок надання, умови використання та функціональні
можливості наперед оплачених платіжних карток, а також обмеження
щодо виконання окремих видів операцій з їх використанням.
2.13. Вид платіжної картки, що емітується членом платіжної
системи, тип її носія ідентифікаційних даних (магнітна смуга,
мікросхема тощо), реквізити, що наносяться на неї в графічному
вигляді, визначаються платіжною організацією відповідної платіжної
системи, у якій ця картка застосовується, з урахуванням вимог,
установлених відповідними державними стандартами України та
міжнародними стандартами, прийнятими Міжнародною організацією із
стандартизації (ISO). Обов'язковими реквізитами, що наносяться на платіжну картку,
є реквізити, які дають змогу ідентифікувати платіжну систему та
емітента картки. Платіжна картка має містити реквізити (у графічному та/або
електронному вигляді), що дають змогу ідентифікувати її держателя.
Наперед оплачена платіжна картка може не містити реквізитів, які
ідентифікують її держателя візуально або з використанням
документів, що посвідчують особу. Платіжні картки внутрішньодержавних платіжних систем повинні
містити нанесений шляхом друку або тиснення ідентифікаційний номер
емітента. Правилами платіжної системи можуть бути встановлені додаткові
реквізити платіжної картки.
3. Еквайринг та операції із застосуванням
платіжних карток
3.1. Еквайринг у межах України здійснюється виключно
юридичними особами-резидентами, що уклали договір з платіжною
організацією відповідної платіжної системи.
3.2. Обслуговування торговців і виконання розрахунків з ними
за операції, які здійснені між торговцями і клієнтами із
застосуванням платіжних карток, еквайр проводить на підставі
договору. Договір між еквайром і торговцем надає право останньому
приймати до оплати платіжні картки відповідної платіжної системи з
дотриманням її правил та виконувати інші операції, визначені
договором. Цей договір не повинен містити обмежень щодо приймання
платіжних карток інших емітентів та інших платіжних систем.
{ Абзац другий пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 2 ( z0041-08 ) від 04.01.2008 } Зображення торговельної марки платіжної системи має
розміщуватися в місцях, де здійснюються операції із застосуванням
платіжних карток у порядку, передбаченому договором. { Пункт 3.2
глави 3 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку
N 2 ( z0041-08 ) від 04.01.2008 }
3.3. На підставі ліцензії або договору з платіжною
організацією відповідної платіжної системи технічні еквайри
(еквайрингові компанії) можуть створювати власні мережі терміналів
та/або банкоматів, що обслуговують платіжні картки, та надавати
торговцям та/або еквайрам послуги щодо технологічного,
інформаційного обслуговування операцій, які здійснені із
застосуванням платіжних карток. Якщо функції технічного еквайрингу виконує небанківська
установа, то розрахунки з торговцями за операції, які здійснені із
застосуванням платіжних карток, виконують банки - члени
відповідної платіжної системи. Технічний еквайринг здійснюється згідно з правилами платіжної
системи та на підставі договорів, які укладені з платіжною
організацією, членами та іншими учасниками відповідної платіжної
системи.
3.4. Для забезпечення приймання платіжних карток з метою
безготівкової оплати товарів (послуг) та видачі готівки торговці
можуть за погодженням з еквайром самостійно придбавати платіжні
термінали, імпринтери та інше обладнання, потрібне для
обслуговування платіжних карток. Зазначене обладнання має
відповідати технічним вимогам і вимогам безпеки, які
встановлюються до такого обладнання еквайром та платіжною
системою. Порядок реєстрації та використання зазначеного обладнання в
платіжній системі визначається правилами цієї платіжної системи та
договорами, укладеними торговцями з еквайрами.
3.5. Клієнти та їх довірені особи застосовують платіжні
картки відповідно до умов договору з емітентом як засіб для: безготівкової оплати за товари (послуги), у тому числі в
системах електронної торгівлі (комерції); перерахування коштів із своїх картрахунків на інші власні
рахунки та на рахунки інших осіб; одержання готівки в касах банків, інших фінансових установ,
торговців і через банкомати. Наперед оплачені платіжні картки застосовуються їх
держателями для безготівкової оплати за товари (послуги) та
одержання готівки. Операції з платіжними картками здійснюються з урахуванням
обмежень, установлених цим Положенням та іншими законодавчими
актами України. За допомогою платіжних карток забороняється
здійснення інвестицій в Україну та за її межі.
3.6. У межах України переказ коштів за операціями, які
ініційовані із застосуванням платіжних карток, здійснюється в
гривнях. В іноземній валюті переказ коштів за операціями, що
ініційовані із застосуванням платіжних карток, може здійснюватися
лише між власними рахунками фізичних осіб, які відкриті
банком-емітентом.
3.7. На території України дозволяється видача готівки в
іноземній валюті через каси уповноважених банків-емітентів та їх
агентів за платіжними картками клієнтів, яким емітенти відкрили
картрахунки в іноземній валюті, а також через каси уповноважених
банків-еквайрів і небанківських фінансових установ за платіжними
картками, що емітовані нерезидентами.
3.8. Видача за платіжними картками готівки через банкомати в
межах України здійснюється в гривнях, а через банкомати
уповноважених банків-емітентів - у валюті рахунку платіжної
картки. { Пункт 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 2 ( z0041-08 ) від 04.01.2008 }
3.9. За здійснені операції банки отримують комісійну
винагороду, порядок нарахування, сплати та розмір якої
встановлюються банками та платіжною організацією відповідної
платіжної системи, з урахуванням тарифів банку, правил платіжної
системи та нормативно-правових актів Національного банку.
3.10. Держателі корпоративних платіжних карток можуть
здійснювати операції з безготівкової оплати товарів (послуг) та
одержувати готівку в таких випадках: одержання готівки в гривнях для здійснення розрахунків,
пов'язаних із виробничими (господарськими) потребами, у тому числі
для оплати витрат на відрядження в межах України, з урахуванням
обмежень, установлених нормативно-правовими актами Національного
банку з питань регулювання готівкового обігу, а також чистого
доходу фізичними особами-підприємцями; здійснення розрахунків у безготівковій формі в гривнях,
пов'язаних із статутною та господарською діяльністю, витратами
представницького характеру, а також витратами на відрядження в
межах України; одержання готівки в іноземній валюті за межами України та в
установленому порядку на території України для оплати витрат на
відрядження; { Абзац четвертий пункту 3.10 глави 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 2 ( z0041-08 )
від 04.01.2008 } здійснення розрахунків у безготівковій формі в іноземній
валюті за межами України, які пов'язані з витратами на відрядження
та витратами представницького характеру, а також на оплату
експлуатаційних витрат, пов'язаних з утриманням та перебуванням
повітряних, морських, автотранспортних засобів за межами України,
відповідно до умов Кодексу торговельного мореплавства України
( 176/95-ВР ), Повітряного кодексу України ( 3167-12 ), Конвенції
про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ), Міжнародної конвенції
про дорожній рух ( 995_041 ) у розмірах, установлених для
вивезення готівкової іноземної валюти нормативно-правовими актами
Національного банку, що регулюють переміщення валюти України,
іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів і
платіжних карток через митний кордон України.
3.11. Корпоративні платіжні картки не застосовуються для
одержання заробітної плати, інших виплат соціального характеру, а
також для здійснення розрахунків за зовнішньоторговельними
договорами (контрактами). { Абзац перший пункту 3.11 глави 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 2
( z0041-08 ) від 04.01.2008 } Правилами платіжної системи можуть бути передбачені також
інші обмеження щодо застосування корпоративних платіжних карток.
3.12. Кошти, які списані з картрахунку юридичної особи або
фізичної особи-підприємця за операції, що здійснені з
використанням корпоративних платіжних карток, уважаються виданими
під звіт держателю платіжної картки. Ці кошти можуть бути
використані виключно за цільовим призначенням. Використання коштів має бути підтверджене відповідними
звітними документами. Іноземні дипломатичні, консульські,
торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні
організації та їх філії, що користуються імунітетом та
дипломатичними привілеями, самостійно визначають потребу
підтвердження цих операцій звітними документами. Повернення довіреною особою клієнта невикористаних коштів і
відшкодування власнику корпоративного картрахунку коштів,
використаних понад установлені норми, здійснюються згідно із
законодавством України. Залишки коштів на картрахунку, не використані за призначенням
довіреною особою юридичної особи або фізичної особи-підприємця у
визначені терміни, можуть бути за платіжним дорученням або
меморіальним ордером (у разі договірного списання коштів)
повернені на рахунок, з якого вони були перераховані, або на інший
рахунок клієнта. Контроль за цільовим використанням коштів з корпоративних
картрахунків здійснюється власниками цих рахунків.
3.13. Якщо довірені особи юридичних осіб і фізичних
осіб-підприємців не мають корпоративних платіжних карток, то
грошові аванси на відрядження їм можуть видаватися через особисті
платіжні картки. Кошти, які зараховані на особистий картрахунок працівника,
вважаються виданими йому під звіт. Використання коштів має бути
підтверджене відповідними звітними документами (у т. ч.
документами за операціями із застосуванням платіжних карток). Повернення працівником клієнта невикористаних коштів і
відшкодування клієнту коштів, використаних понад установлені
норми, здійснюються згідно із законодавством України.
3.14. Придбані із застосуванням платіжної картки товари
можуть бути повернені особі, яка їх продала, згідно з правилами,
установленими відповідними нормативно-правовими актами України. Повернення коштів за повернений товар, неотриману (неякісну)
послугу здійснюється шляхом їх зарахування на картрахунок у
порядку, визначеному правилами платіжної системи, або готівкою,
якщо це не суперечить правилам платіжної системи.
3.15. Держатель платіжної картки зобов'язаний використовувати
її відповідно до вимог законодавства України й умов договору,
укладеного з емітентом, не допускати використання платіжної картки
особами, які не мають на це законного права або повноважень. Держатель платіжної картки зобов'язаний зберігати платіжну
картку та інформацію, яка дає змогу користуватися нею (у тому
числі ПІН), контролювати рух коштів за своїм картрахунком та
повідомляти емітента про операції, які не виконувалися держателем. Клієнт чи її держатель має негайно повідомити емітента (або
визначену ним юридичну особу) про втрату платіжної картки в
порядку, передбаченому договором. В іншому разі емітент не несе
відповідальності за переказ коштів, ініційований за допомогою цієї
платіжної картки, до отримання такого повідомлення, якщо інше не
передбачено договором. Емітент (або визначена ним юридична особа) після отримання
повідомлення (заяви) має ідентифікувати клієнта (держателя
платіжної картки) і зафіксувати дату та час його звернення на
умовах, передбачених договором. Порядок і строки подання
повідомлення (заяви) та встановлення картки в стоп-лист і її
вилучення з нього встановлюються правилами платіжної системи та
обумовлюються в договорі. { Пункт 3.15 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 2
( z0041-08 ) від 04.01.2008 }
3.16. Емітент зобов'язаний не розкривати ПІН або іншу
інформацію, яка дає змогу виконувати операції з використанням
платіжної картки, нікому, крім її держателя. Емітент зобов'язаний у внутрішніх актах визначити порядок
отримання і фіксування повідомлень (заяв) від клієнтів (держателів
платіжних карток) про втрату, крадіжку, незаконне використання цих
карток для зупинення здійснення операцій з їх використанням. Емітент має право прийняти рішення про тимчасове призупинення
здійснення операцій з використанням платіжної картки, а також про
вилучення платіжної картки за наявності обставин, що можуть
свідчити про неправомірне використання платіжної картки або її
реквізитів, користування платіжною карткою не уповноваженою на це
особою, в інших випадках, установлених договором. Емітент
зобов'язаний повідомити держателя платіжної картки про прийняте
рішення в порядку, передбаченому договором. Емітент після надходження від клієнта (держателя платіжної
картки) повідомлення (заяви) зобов'язаний зупинити надання дозволу
на проведення операцій із застосуванням платіжної картки. Емітент має право в договорі встановити та використовувати
ліміти (обмеження) на суми та кількість операцій з отримання
готівки із застосуванням платіжної картки. { Пункт 3.16 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 2
( z0041-08 ) від 04.01.2008 }
3.17. Платіжна організація (розрахунковий банк) має право
ухвалити рішення про тимчасове призупинення здійснення операцій з
використанням платіжних карток, емітованих певним емітентом,
відповідно до правил платіжної системи. Порядок тимчасового призупинення здійснення операцій з
використанням платіжної картки, а також її вилучення і
повідомлення про це клієнта встановлюються правилами платіжної
системи і договором про надання та використання платіжних карток.
3.18. Еквайр має право на строк, визначений правилами
платіжної системи, призупинити надання послуг торговцю та/або
вилучити обладнання для обслуговування платіжних карток і
розірвати договір у разі неправомірного або непередбаченого
договором використання торговцем чи третьою особою платіжних
карток або їх реквізитів, платіжного термінала, імпринтера та
іншого обладнання, наданого еквайром торговцю для обслуговування
платіжних карток, та в інших випадках, визначених договором. Платіжна організація або еквайр мають право прийняти рішення
про тимчасове призупинення здійснення операцій еквайрингу з
використанням платіжних карток певним торговцем також і в інших
випадках, передбачених правилами платіжної системи та/або умовами
договору.
3.19. Еквайр не має права зобов'язувати торговця, а торговець
не має права вимагати від держателя платіжної картки введення ПІН
як засобу ідентифікації держателя, якщо це не передбачено
правилами відповідної платіжної системи та/або умовами
використання картки встановленими емітентом. { Пункт 3.19 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 2 ( z0041-08 ) від 04.01.2008 }
3.20. Підтвердження торговцем особи - держателя наперед
оплаченої платіжної картки, який здійснює операцію з її
застосуванням, виконується згідно з правилами відповідної
платіжної системи шляхом підписання держателем сліпа, квитанції
платіжного термінала та перевірки відповідності цього підпису його
зразку на картці або введенням ПІН. З'ясування особи - держателя наперед оплаченої платіжної
картки в разі потреби (під час розгляду спорів, несправності чи
виходу з ладу банкомата або неповернення ним картки тощо) може
здійснюватися емітентом за номером чи іншими реквізитами платіжної
картки, визначеними емітентом (правилами платіжної системи).
3.21. Операції з використанням платіжної картки торговець має
здійснювати лише в присутності її держателя, якщо інше не
узгоджено з держателем або передбачено правилами платіжної системи
для окремих видів операцій. Якщо держатель платіжної картки ввів ПІН у процесі здійснення
операції, то торговець не має права вимагати від нього підписання
квитанції платіжного термінала, сліпа або будь-яких інших
первинних документів, що підтверджують проведення операції, якщо
інше не передбачено правилами платіжної системи.
3.22. Незалежно від платіжної схеми та типу (виду) платіжних
карток на картрахунку може виникати заборгованість держателя
платіжної картки перед банком-емітентом, що не була обумовлена
договором і не є прогнозованою в розмірі та за часом виникнення. Ця заборгованість може виникати в разі: надходження до клірингу інформації про операцію, за якою
еквайр (платіжна система) попередньо в установлений платіжною
системою термін не надіслав емітенту платіжне повідомлення; надходження до клірингу інформації про операцію, за якою
еквайр (платіжна система) попередньо надіслав емітенту платіжне
повідомлення, але відповідна сума не була блокована на картрахунку
клієнта для забезпечення його зобов'язань за здійсненою операцією
або така сума була розблокована до надходження з платіжної системи
інформації за результатами клірингу; зміни курсів валют і надходження до клірингу інформації про
операцію в іноземній валюті в сумі більшій, ніж та, яку еквайр
(платіжна система) попередньо надіслав емітенту в платіжному
повідомленні і яку було блоковано на картрахунку клієнта для
забезпечення його зобов'язання за здійсненою операцією; виникнення технічних помилок у роботі обладнання емітента,
еквайра або процесингового центру; в інших випадках. Емітенти в договорі з клієнтом повинні передбачати порядок і
строки погашення такої заборгованості. Створення резервів під цю заборгованість та її облік
здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Національного
банку.
3.23. У разі втрати, виходу з ладу платіжної картки або
закінчення терміну її дії, а також розірвання (припинення дії)
договору про надання та використання платіжних карток залишок
коштів на картрахунку на підставі заяви (доручення) власника
рахунку перераховується на інші рахунки або видається готівкою з
дотриманням термінів, установлених правилами відповідної платіжної
системи та обумовлених у договорі між клієнтом і банком-емітентом.
3.24. Клієнти мають право без використання платіжної картки
за своїм дорученням (заявою) ініціювати переказ коштів з карткових
рахунків із дотриманням установленого режиму їх використання та
оформленням відповідних розрахункових документів. { Пункт 3.24 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 2
( z0041-08 ) від 04.01.2008 }
4. Загальні правила документообігу
під час здійснення розрахунків за операціями
із застосуванням платіжних карток
4.1. Документи за операціями із застосуванням платіжних
карток та інші документи, що використовуються в платіжних системах
для переказу коштів із застосуванням платіжних карток, можуть бути
паперовими та електронними. Вимоги до засобів формування
документів за операціями із застосуванням платіжних карток і їх
оброблення визначаються платіжною системою з урахуванням вимог,
установлених Національним банком.
4.2. Форми документів за операціями із застосуванням
платіжних карток установлюються правилами платіжних систем і
повинні містити обов'язкові реквізити, установлені цим Положенням.
4.3. Операції держателів платіжних карток повинні
виконуватися з оформленням документів за операціями із
застосуванням платіжних карток на паперових носіях (сліп,
квитанція платіжного термінала, чек банкомата тощо), що
складаються за місцем проведення операції в такій кількості
примірників, яка потрібна для всіх учасників розрахунків, та/або
документів в електронній формі, передбачених правилами платіжних
систем. Паперовий документ за операцією із застосуванням платіжної
картки може не оформлятися за місцем проведення операції, якщо
розрахунки за товари (послуги) здійснюються держателями платіжних
карток на невеликі суми в місцях масового обслуговування
населення, які вимагають швидкого обслуговування (транспорт,
телефонний зв'язок тощо). Під час проведення розрахунків у системах електронної
торгівлі (комерції) допускається формування в електронній формі
квитанції платіжного термінала за умови доставки його клієнту. Чек банкомата друкується і надається держателю платіжної
картки за його вимогою. У разі застосування банкоматів у
внутрішньобанківських системах автоматизації касових операцій чек
банкомата може не видаватися. У цьому разі обов'язково з
періодичністю, визначеною в договорі між клієнтом і банком,
клієнту надається виписка за операціями, які здійснені через
банкомат.
4.4. Сліп, квитанція платіжного термінала, чек банкомата,
оформлені відповідно до вимог цього Положення, мають статус
первинного документа клієнта (довіреної особи клієнта), за яким
виконана операція, і можуть бути використані під час урегулювання
спірних питань між клієнтом і емітентом.
4.5. Операції, що здійснюються з використанням платіжних
карток із застосуванням імпринтерів, повинні виконуватися з
оформленням сліпа, форма якого визначається платіжною системою. В
узгоджені терміни сліпи передаються еквайру для формування й
направлення до процесингового центру або розрахункового банку
платіжних повідомлень для оброблення та виконання на їх підставі
розрахунків за виконані операції.
4.6. Операції, що здійснюються з використанням платіжних
карток із застосуванням платіжних терміналів, повинні виконуватися
з оформленням квитанції платіжного термінала. У цьому разі
платіжне повідомлення формується платіжним терміналом і може бути
передане еквайру в процесі авторизації або збережене в пам'яті
термінала у формі журналу (реєстру) платіжних повідомлень, який
передається еквайру в узгоджені терміни для подальшого направлення
до процесингового центру чи розрахункового банку.
4.7. Сліп, квитанція платіжного термінала, що складаються
торговцями, повинні включати такі обов'язкові реквізити: ідентифікатор еквайра та торговця або інші реквізити, що
дають змогу їх ідентифікувати; дату здійснення операції; вид операції (купівля, повернення тощо); суму операції у гривні; реквізити платіжної картки (допустимі правилами безпеки
платіжної системи); код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в
платіжній системі; підпис касира (якщо це передбачено правилами платіжної
системи); підпис держателя платіжної картки (у разі оформлення сліпа -
обов'язково, а в разі оформлення квитанції платіжного термінала -
якщо це передбачено правилами платіжної системи). Якщо правила розрахунків платіжної системи передбачають
складання документів за операціями із застосуванням платіжних
карток без виконання процедур авторизації і відповідно до них
емітент бере на себе зобов'язання перед еквайром щодо виконання
цих документів, то дія абзацу сьомого цього пункту на такі
документи не поширюється.
4.8. Якщо торговець застосовує платіжний термінал, з'єднаний
або поєднаний з реєстратором розрахункових операцій, що має змогу
друкувати розрахунковий документ, на якому можна проставляти
підпис держателя платіжної картки на першому та на інших
примірниках роздрукованого розрахункового документа, то його
засобами друкується розрахунковий документ, у якому, крім
установлених нормативно-правовими актами України реквізитів чека
касового апарата, є обов'язкові реквізити квитанції платіжного
термінала.
4.9. Сліп, квитанція платіжного термінала, що складаються в
разі здійснення операцій у касах банків, їх агентів, повинні
включати такі обов'язкові реквізити: { Абзац перший пункту 4.9
глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 2 ( z0041-08 ) від 04.01.2008 } ідентифікатор банку або інші реквізити, що дають змогу його
ідентифікувати; дату здійснення операції; суму та валюту операції; реквізити платіжної картки (допустимі правилами безпеки
платіжної системи); код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в
платіжній системі; підпис касира (якщо це передбачено правилами платіжної
системи); підпис держателя платіжної картки (у разі оформлення сліпа -
обов'язково, а в разі оформлення квитанції платіжного термінала -
якщо це передбачено правилами платіжної системи).
4.10. Чек банкомата повинен включати такі обов'язкові
реквізити: ідентифікатор банку або інші реквізити, що дають змогу його
ідентифікувати; номер банкомата; дату здійснення операції; суму та валюту операції; реквізити платіжної картки (допустимі правилами безпеки
платіжної системи); код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в
платіжній системі.
4.11. Правилами платіжних систем можуть бути передбачені
також інші додаткові реквізити документів за операціями із
застосуванням платіжних карток.
4.12. У разі здійснення в касах банків операцій з видачі
готівки у гривнях за платіжними картками, емітованими
нерезидентами, держателю картки - фізичній особі-нерезиденту має
бути виданий сліп або квитанція платіжного термінала та довідка за
формою N 377, яка оформляється в порядку, установленому
нормативно-правовими актами Національного банку з питань
організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території
України. Довідка є підставою для зворотного обміну фізичною
особою-нерезидентом залишків невикористаної гривні на іноземну
валюту. Під час здійснення операцій з видачі фізичним
особам-нерезидентам гривень з банкомата на території України за
платіжними картками міжнародних платіжних систем зворотний обмін
невикористаних гривень здійснюють лише каси того банку, якому
належить банкомат, на підставі чека банкомата. Чек банкомата
залишається в касі банку. Зворотний обмін невикористаної гривні на іноземну валюту може
бути здійснений на підставі довідки за формою N 377 та чека
банкомата протягом строку, визначеного нормативно-правовими актами
Національного банку з питань організації та здійснення
валютно-обмінних операцій на території України.
4.13. Торговці, які здійснюють розрахункові операції в
безготівковій формі із застосуванням платіжних карток, під час
продажу товарів (надання послуг) у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг зобов'язані у випадках, передбачених
законодавством України, проводити розрахункові операції на повну
суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у
встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи
реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних
розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових
операцій.
4.14. Емітенти платіжних карток зобов'язані в порядку та
строки, визначені договором, надавати клієнтам виписки про рух
коштів на їх картрахунках за операціями, що виконані клієнтами та
їх довіреними особами. Виписка про рух коштів на картрахунку може надаватися клієнту
безпосередньо в банку, надсилатися поштою, електронною поштою, у
вигляді текстового повідомлення на мобільний телефон, через
банкомат тощо.
4.15. Якщо клієнт має заперечення щодо операцій за
картрахунком, перелік яких зазначений у виписці, то він має право
протягом строку, установленого законодавством України, звернутися
до емітента із заявою про розгляд спірного питання або до суду.
Розгляд заяви здійснюється емітентом у порядку та строки,
визначені правилами платіжної системи, умовами договору між
клієнтом і емітентом та згідно із законодавством України.
4.16. Під час розгляду претензій клієнта емітент у порядку та
в строки, визначені правилами платіжної системи, може одержувати
від еквайра документи за операціями із застосуванням платіжних
карток або їх копії, що підтверджують здійснення клієнтом цих
операцій.
4.17. Якщо член платіжної системи або його клієнт бере участь
у розгляді спору судом, то розрахунковий банк цієї платіжної
системи чи клірингова установа зобов'язані в порядку,
установленому законодавством України, надавати цьому члену
платіжної системи або його клієнту, а також судам та органам
досудового слідства послуги для визначення достовірності
інформації, яка міститься в електронних документах, що
обробляються платіжною системою, яку обслуговує цей розрахунковий
банк (клірингова установа). Порядок оплати членом платіжної системи або його клієнтом
послуг, визначених цим пунктом, здійснюється за тарифами,
установленими розрахунковим банком або кліринговою установою.
4.18. Документи за операціями із застосуванням платіжних
карток, що містять банківську таємницю, під час їх передавання
засобами телекомунікаційного зв'язку повинні бути зашифровані
згідно з вимогами відповідної платіжної системи, а за їх
відсутності в порядку, установленому законодавством України, у
тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.
5. Розрахунки за операціями з платіжними картками
5.1. Міжбанківський переказ між банками - членами платіжних
систем за операціями із застосуванням платіжних карток,
здійсненими їх держателями в межах України, проводиться виключно в
гривнях незалежно від того, у якій валюті відкритий картрахунок
клієнта.
5.2. Міжбанківський переказ між банками - членами міжнародних
платіжних систем за операціями із застосуванням платіжних карток,
здійсненими їх держателями за межами України, а також за
операціями, здійсненими в межах України держателями платіжних
карток - нерезидентами, проводиться у валюті, визначеній у
відповідних договорах із платіжними організаціями міжнародних
платіжних систем.
5.3. У разі здійснення розрахунку з використанням платіжної
картки у валюті, яка відрізняється від валюти картрахунку,
уповноважений банк здійснює перерахунок суми за операцією у валюту
картрахунку за курсом, порядок установлення якого визначений у
договорі між клієнтом та уповноваженим банком-емітентом. Клієнти уповноваженого банку-емітента мають зобов'язання за
здійснені з використанням платіжних карток операції перед
уповноваженим банком-емітентом у валюті картрахунку та в порядку,
визначеному відповідним договором з цим банком. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з організацією
безготівкових розрахунків за платіжними картками з міжнародною
платіжною системою, є власними зобов'язаннями уповноваженого банку
перед цією системою. Кошти, які списані з картрахунку клієнта або
відшкодовані на користь уповноваженого банку за здійснені клієнтом
операції з використанням платіжних карток, є коштами
уповноваженого банку. У разі виникнення за результатами операції на картрахунку
клієнта овердрафту (дебетового сальдо) в одній із валют за
наявності на картрахунку достатньо коштів в іншій валюті
уповноважений банк здійснює погашення суми овердрафту (дебетового
сальдо) за рахунок коштів, які обліковуються на картрахунку в
іншій валюті, у порядку, визначеному договором, з дотриманням
вимог законодавства про валютне регулювання. Погашення овердрафту
(дебетового сальдо) в одній із валют за картрахунком є
відшкодуванням зобов'язань клієнта перед емітентом. Емітент виконує такі операції за кліринговою схемою,
ураховуючи зустрічні зобов'язання всіх своїх клієнтів.
5.4. Якщо валюта, у якій проводиться міжбанківський переказ,
не збігається з валютою, списаною з картрахунку клієнта, емітент
може виконати операції з купівлі-продажу необхідної валюти на
міжбанківському валютному ринку України в порядку, установленому
нормативно-правовими актами Національного банку, які регулюють
правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку
України.
5.5. Міжбанківські розрахунки між членами платіжної системи
за операції, що здійснені в межах України із застосуванням
платіжних карток, емітованих резидентами, проводяться
розрахунковим банком-резидентом. Функції розрахункового банку платіжної системи може
виконувати уповноважений платіжною організацією платіжної системи
банк або Національний банк.
5.6. У разі виконання банком функцій розрахункового банку
перерахування коштів еквайрам здійснюється з кореспондентських
рахунків (на кореспондентські рахунки) банків - членів платіжної
системи, відкритих у цьому банку. У разі виконання функцій розрахункового банку Національним
банком використовуються кореспондентські рахунки банків, відкриті
в територіальних управліннях Національного банку.
5.7. Міжбанківські розрахунки між членами міжнародних
платіжних систем за операції, що здійснені в межах України із
застосуванням платіжних карток, емітованих нерезидентами, та за
операції, які здійснені за межами України із застосуванням
платіжних карток, емітованих резидентами, проводяться через
кореспондентські рахунки, відкриті в розрахунковому банку
міжнародної платіжної системи або в банку-кореспонденті
розрахункового банку міжнародної платіжної системи, у валюті,
визначеній у договорі між емітентом (еквайром) і платіжною
організацією міжнародної платіжної системи.
5.8. Загальні умови організації та особливості здійснення
міжбанківських розрахунків між членами платіжної системи -
резидентами за операції, що виконані із застосуванням платіжних
карток, за участю розрахункового банку регулюються
нормативно-правовими актами Національного банку щодо організації
міжбанківських розрахунків.
5.9. Міжбанківські розрахунки між членами платіжних систем за
операції, що здійснені із застосуванням платіжних карток,
емітованих банками-резидентами, можуть виконуватися за кліринговою
схемою.
5.10. Член платіжної системи самостійно організовує та
виконує розрахунки з банками, іншими фінансовими установами, що не
є членами платіжної системи, а здійснюють видачу готівки за
платіжними картками згідно з договором з цим членом платіжної
системи. Такі розрахунки здійснюються на умовах, визначених
договорами, з дотриманням вимог нормативно-правових актів
Національного банку щодо організації міжбанківських розрахунків.
5.11. Розрахунки за операції з платіжними картками, виконані
на території України як резидентами, так і нерезидентами, між
еквайрами й торговцями, а також між платіжними організаціями
небанківських платіжних систем-нерезидентів і торговцями,
здійснюються виключно в гривнях згідно з правилами, визначеними
платіжною організацією платіжної системи, і в порядку,
обумовленому в договорі.
5.12. Строки проведення переказу за допомогою платіжних
карток визначаються правилами платіжної системи та договорами, що
укладаються між членами та учасниками платіжної системи. Міжбанківський переказ, що здійснюється на підставі
клірингових вимог, виконується в строк до трьох операційних днів. Внутрішньобанківський переказ виконується в строк,
установлений внутрішніми нормативними актами банку, але не може
перевищувати двох операційних днів.
5.13. За операціями, пов'язаними з організацією безготівкових
розрахунків уповноважених банків з міжнародними платіжними
системами за платіжними картками, валютна позиція на кінець
операційного дня може бути відкритою. Для закриття валютної позиції уповноважений банк має право
купувати або продавати іноземну валюту за гривні згідно з
нормативно-правовими актами Національного банку, які регулюють
правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку
України.
{ Главу 6 виключено на підставі Постанови Національного банку
N 165 ( z0600-08 ) від 05.06.2008 }
6. Порядок визначення ідентифікаційних номерів
платіжних карток і присвоєння ідентифікаційних
номерів емітента внутрішньодержавних
платіжних систем
6.1. Визначення ідентифікаційних номерів платіжних карток
внутрішньодержавних платіжних систем здійснюється відповідно до
вимог державного стандарту ДСТУ 3616-1-97 (ISO/IEC 7812-1: 1993)
та цього Положення.
6.2. Ідентифікаційний номер платіжної картки має містити не
більше ніж 19 цифр. Для зручності ручного запису та введення
реквізитів платіжної картки рекомендується здійснювати запис цього
номера у формі, що містить 4 цифрові групи, розділені між собою
пробілом, по 4 цифри в кожній групі.
6.3. Ідентифікаційний номер, що зазначається на платіжній
картці, має два основні складники: ідентифікаційний номер
емітента, ідентифікатор особистого рахунку, а також контрольну
цифру. Структура ідентифікаційного номера наведена в додатку 2 до
цього Положення. Цифри "59" ідентифікаційного номера емітента вказують на
належність до системи національної реєстрації емітентів платіжних
карток. Ідентифікатор емітента (XXXX) присвоює Національний банк
банкам - юридичним особам за їх заявою, що надсилається за формою,
наведеною в додатку 3 до цього Положення. Якщо банк - юридична
особа є одночасно членом кількох платіжних систем, то йому
присвоюється окремий ідентифікатор емітента в кожній платіжній
системі. Платіжна організація багатоемітентної внутрішньодержавної
платіжної системи для присвоєння банкам - членам системи
ідентифікаторів емітентів може централізовано подати Національному
банку заяви емітентів про це та копію Правил про
внутрішньодержавну платіжну систему. Ідентифікатор особистого рахунку (NN ... NN) присвоюється
емітентом платіжних карток відповідно до встановлених ним правил
або правил, які встановлені платіжною організацією
багатоемітентної внутрішньодержавної платіжної системи.
Ідентифікатор особистого рахунку може містити цифри, що
ідентифікують філію банку - юридичної особи. Контрольна цифра (C) визначається на підставі всіх попередніх
цифр ідентифікаційного номера згідно з алгоритмом обчислення, що
наведений у ДСТУ 3616-1-97.
6.4. Національний банк веде офіційний реєстр ідентифікаційних
номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних
систем. До реєстру ідентифікаційних номерів емітентів платіжних
карток мають бути включені всі банківські установи, що належним
чином зареєстровані Національним банком та здійснюють емісію
платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем. Присвоєний Національним банком ідентифікатор емітента
платіжних карток внутрішньодержавної платіжної системи
надсилається банківській установі (платіжній організації)
електронною поштою Національного банку.
6.5. У разі зміни статусу одноемітентної платіжної системи на
багатоемітентну, реорганізації банку або зміни назви йому
присвоюється новий ідентифікатор емітента. Старий ідентифікатор
емітента продовжує значитися в реєстрі ідентифікаційних номерів
емітентів платіжних карток і не може бути присвоєний новому
емітенту. Платіжні картки із старими ідентифікаторами емітента повинні
бути виведені з обігу. Порядок виведення з обігу платіжних карток
визначається платіжною організацією платіжної системи. Якщо технологія роботи в платіжній системі в разі зміни назви
або реорганізації банку (платіжної системи) не дає змоги
підтримувати одночасно операції за двома ідентифікаторами
емітента, то, як виняток, правонаступнику емітента дозволяється
(за умови укладення додаткового договору з платіжною організацією
відповідної платіжної системи) продовжувати емісію платіжних
карток із зміненим дизайном і тим же ідентифікатором емітента.
7. Контроль за операціями із застосуванням
платіжних карток
7.1. Контроль за діяльністю банків щодо виконання операцій
емісії та еквайрингу платіжних карток здійснює Національний банк.

{ Пункт виключено на підставі Постанови Національного банку N
2 ( z0041-08 ) від 04.01.2008 }

7.2. Контроль за діяльністю торговців, фінансових установ,
технічних еквайрів, яка пов'язана із застосуванням платіжних
карток, а також за цільовим використанням коштів суб'єктами
господарювання та бюджетними установами за операціями, що
проводяться з використанням корпоративних платіжних карток,
здійснюється уповноваженими державними органами, яким згідно із
законодавством України надані такі повноваження.
7.3. Контроль за використанням коштів із картрахунків
здійснюється власниками цих рахунків.
7.4. У разі порушення банками вимог цього Положення та інших
нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють
здійснення розрахунків із застосуванням платіжних карток, до них
уживаються заходи впливу, передбачені законодавством України.
Директор Департаменту
платіжних систем Н.Г.Лапко
Начальник відділу методології
та моніторингу розрахунків
спеціальними платіжними засобами
Департаменту платіжних систем В.І.Харченко

Додаток 1
до Положення про порядок
емісії платіжних карток
і здійснення операцій
з їх застосуванням

ПОВІДОМЛЕННЯ
про роботу банку з платіжними картками
від "____" ____________ року

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код |Назва| Назва |Статус |Розра-| Проце- | Вид |Початок|Завершен-| Платіжні картки | |банку|банку|платіж-|банку в|хунко-|синговий|діяль-|діяль- |ня |------------------------------------------| | | |ної |платіж-|вий |центр |ності |ності |діяльно- |ідентифіка-|назва| вид | суміщеність з | | | |системи|ній |банк | | | |сті | ційний |типу |носія | іншою платіжною | | | | |системі| | | | | | номер | |інфор-| системою | | | | | | | | | | | емітента | |мації |-----------------| | | | | | | | | | | | | | назва |торгове- | | | | | | | | | | | | | |платіж-|льна | | | | | | | | | | | | | | ної | марка | | | | | | | | | | | | | |системи| типу | | | | | | | | | | | | | | |платіжної| | | | | | | | | | | | | | | картки | |-----+-----+-------+-------+------+--------+------+-------+---------+-----------+-----+------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-----+-----+-------+-------+------+--------+------+-------+---------+-----------+-----+------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----+-------+-------+------+--------+------+-------+---------+-----------+-----+------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----+-------+-------+------+--------+------+-------+---------+-----------+-----+------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник (посада)___________________ (підпис, прізвище, ініціали)
Контактна особа: прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону,
e-mail.

Пояснення
щодо заповнення Повідомлення

Банк - член платіжної системи, який здійснює емісію
(розповсюдження) та/або еквайринг платіжних карток кількох
платіжних систем, має сформувати для кожної платіжної системи
окремий рядок. У разі відсутності в системі інформації, яка зазначається, в
колонках 4, 5, 13, 14 ставиться знак "-". Під час заповнення Повідомлення у відповідних колонках
зазначається таке. Колонка 1 - код банку - юридичної особи з трьох знаків, який
присвоюється банку для надання статистичної звітності
Національному банку України. Колонка 2 - скорочена назва банку, що відповідає назві в
статуті банку. Колонка 3 - назва платіжної системи. Колонка 4 - статус банку в платіжній системі: принциповий,
асоційований (афільований) член. Колонка 5 - назва розрахункового банку із зазначенням країни
розташування. Колонка 6 - назва процесингового центру із зазначенням країни
розташування. Колонка 7 - вид діяльності банку в платіжній системі: емісія
(розповсюдження) або еквайринг. Банки, що здійснюють емісію
(розповсюдження) та еквайринг, формують для кожного виду
діяльності окремий рядок. Колонка 8 - дата початку емісії (розповсюдження) та
еквайрингу платіжних карток. Датою початку емісії (розповсюдження) платіжних карток є дата
укладання з клієнтом першого договору про надання та використання
платіжної картки або дата надання клієнту першої наперед оплаченої
платіжної картки. Датою початку еквайрингу платіжних карток у платіжній системі
є дата укладання банком договору з торговцем на обслуговування
платіжних карток цієї системи або день першої операції з видачі
готівки держателю платіжної картки, яка емітована іншим банком. Колонка 9 - дата завершення емісії (розповсюдження) або
еквайрингу платіжних карток. Датою завершення емісії (розповсюдження) платіжних карток є
дата розірвання (закінчення терміну дії) усіх договорів про
надання та використання платіжних карток з клієнтами або дата
закінчення терміну їх дії, якщо банк не планує продовжувати емісію
платіжних карток за кожним з типів. Датою завершення емісії наперед оплачених платіжних карток у
платіжній системі є дата розірвання усіх договорів з фізичними
особами на здійснення емісії цих карток або дата виконання банком
усіх своїх зобов'язань за операціями з використанням раніше
виданих нею наперед оплачених платіжних карток, якщо банк не
планує продовжувати їх емісію. Датою завершення еквайрингу платіжних карток у платіжній
системі є дата розірвання (закінчення терміну дії) усіх договорів,
укладених з торговцями, і припинення діяльності з видачі готівки
держателям платіжних карток, емітованих іншими банками. Колонки 10, 11, 12 - ідентифікаційний номер емітента за
кожним типом платіжних карток, назва кожного з типів платіжних
карток (згідно з назвою в платіжній системі мовою оригіналу), вид
носія інформації (магнітна смуга, чип, магнітна смуга та чип
одночасно для розрахунків у мережі Інтернет). Колонки 13, 14 - назва суміщеної платіжної системи та
торговельної марки (знака) типу платіжної картки, якщо він
відрізняється від назви платіжної системи. Заповнюється за умови,
якщо банк емітує суміщені картки, які дозволяють їх держателям
здійснювати операції в двох і більше платіжних системах, членом
яких є банк.
Директор Департаменту
платіжних систем Н.Г.Лапко
Начальник відділу методології
та моніторингу розрахунків
спеціальними платіжними засобами
Департаменту платіжних систем В.І.Харченко
{ Додаток 1 в редакції Постанови Національного банку N 2
( z0041-08 ) від 04.01.2008 }
Додаток 2
до Положення про порядок
емісії платіжних карток
і здійснення операцій
з їх застосуванням

СТРУКТУРА
ідентифікаційного номера

------------------------------------------------------------------ | Ідентифікаційний номер | Ідентифікатор | Контрольна | | емітента | особистого рахунку | цифра | |---------------------------+---------------------+--------------| | 59 | XXXX | NN ... NN | C | |----+----------------------+---------------------+--------------| | |ідентифікатор емітента| змінна довжина, але | одна цифра | | | (постійна довжина - | не більше 12 цифр | | | | 4 цифри) | | | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
платіжних систем Н.Г.Лапко
Начальник відділу методології
та моніторингу розрахунків
спеціальними платіжними засобами
Департаменту платіжних систем В.І.Харченко

Додаток 3
до Положення про порядок
емісії платіжних карток
і здійснення операцій
з їх застосуванням

Національний банк України
Департамент інформатизації

ЗАЯВА
про присвоєння банку ідентифікатора
емітента платіжних карток
внутрішньодержавної платіжної системи
від "___"____________ вих. N _____
Назва банку _____________________________________________________
Місцезнаходження ________________________________________________
Дата державної реєстрації __________________ N __________________
Номер ліцензії на здійснення банківських операцій _______________
Код банку _______________________________________________________
Номер телефону __________________________________________________
Номер факсу _____________________________________________________
Адреса електронної пошти Національного банку України ____________ ______________________________________
Просимо присвоїти банку _____________________________________
ідентифікатор емітента платіжних карток внутрішньодержавної
платіжної системи _______________________________________________,
(назва платіжної системи)
платіжною організацією якої є ___________________________________.
(назва, місцезнаходження)
Додаток: копія Правил про внутрішньодержавну платіжну систему
(для одноемітентних платіжних систем) або договору емітента з
платіжною організацією про виконання операцій з емісії платіжних
карток (для багатоемітентних платіжних систем).
Керівник ________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Виконавець ___________
тел. _________________
Примітка. Заява друкується на бланку заявника.
Директор Департаменту
платіжних систем Н.Г.Лапко
Начальник відділу методології
та моніторингу розрахунків
спеціальними платіжними засобами
Департаменту платіжних систем В.І.Харченкоon top