Document z0495-16, valid, current version — Adoption on March 10, 2016
( Last event — Entry into force, gone April 22, 2016. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.03.2016  № 271


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 квітня 2016 р.
за № 495/28625

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 817

Відповідно до статей 3, 4, пункту 1 частини першої, пункту 9 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. У заголовку та пункті 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 817 «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 854/23386 (із змінами), слова «, видачі дубліката та копії ліцензії» виключити.

2. Затвердити Зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 854/23386 (із змінами), що додаються.

3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Голова Національного банку України

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

Голова
Антимонопольного комітету УкраїниК.М. Ляпіна


І.Б. Черкаський

В.О. ГонтареваІ. Пашко


Ю. ТерентьєвЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
10.03.2016  № 271


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 квітня 2016 р.
за № 495/28625

ЗМІНИ
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії

1. У заголовку слова «, видачі дубліката та копії ліцензії» виключити.

2. У розділі І:

1) у пункті 1 слова «видачі дубліката та копії ліцензії,», «видачу дубліката та копії ліцензії,», «видачі дубліката та копії ліцензії,» виключити;

2) у пункті 2:

абзац дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци десятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами дев’ятим - двадцять першим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«опосередковане володіння участю - володіння, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами: має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у заявника (ліцензіата) у такому розмірі, який забезпечує володіння через цю особу 10 і більше відсотками статутного капіталу заявника, та/або набуває незалежну від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника;»;

доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новим абзацом п’ятнадцятим такого змісту:

«публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої знаходяться в лістингу іноземної фондової біржі, яка входить до Світової федерації бірж;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять другим;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

«стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи сертифікованого фахівця за будь-яким видом професійної діяльності у професійного учасника фондового ринку, та/або стаж роботи як керівної посадової особи в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії, та/або стаж роботи сертифікованого фахівця в саморегулівній організації чи об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів;»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Інші терміни, які вживаються в цих Порядку та умовах, використовуються у значеннях, визначених законодавством України та нормативно-правовими актами Комісії.»;

3) в абзаці першому пункту 3 слова «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», слова «на підставі відповідної копії ліцензії» виключити;

4) у пункті 15:

абзаци другий, третій виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Ліцензія, що переоформляється, визнається недійсною.»;

5) у пункті 17 слова «, видачу дубліката та копії ліцензії» виключити.

3. У розділі ІІ:

1) у пункті 1:

доповнити абзац перший після слова «надсилається» словом «(надається)»;

доповнити абзац третій після слова «осіб» словами «, структуру власності»;

в абзаці п’ятому слова «копій документів щодо ідентифікації заявника та власників заявника (крім іноземних юридичних осіб та фізичних осіб, у тому числі іноземців)» виключити;

2) у пункті 2:

підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) для всіх ліцензіатів, крім банку, - копія рішення про створення відокремленого підрозділу заявника, надання зазначених повноважень діючому відокремленому підрозділу цього заявника та копія затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами;

для банку - копія положення про відокремлений підрозділ банку, затвердженого в установленому порядку, та копія положення про структурні підрозділи цього відокремленого підрозділу, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 16 грудня 2014 року № 1708, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 року за № 1650/26427.

Зазначені документи подаються заявником у разі наявності відокремленого підрозділу заявника, що має намір проваджувати відповідні види діяльності.»;

у підпункті 7:

доповнити абзац перший після слова «висновок» словами «(звіт незалежного аудитора)»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) можуть надавати тільки аудиторські фірми, уключені до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.»;

у підпункті 8:

абзаци перший, другий викласти в такій редакції:

«копія декларації про майновий стан та доходи з відміткою контролюючого органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів), засвідчена підписом та печаткою (за наявності) заявника.

У разі відсутності таких документів подаються копії документів, що підтверджують майновий стан, наявність власних коштів, засвідчені підписом фізичної особи, зокрема інформація у довільній формі про джерела походження власних коштів.»;

в абзаці третьому слова «(ліцензіата) за останній звітний рік, а у разі необхідності - для підтвердження майнового стану, наявності власних коштів та джерел їх походження за останні три роки» замінити словами «та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника,»;

у підпункті 9:

абзац перший викласти в такій редакції:

«для фізичних осіб - іноземців:»;

доповнити підпункт після абзацу першого новими абзацами другим, третім такого змісту:

«інформація податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), та копію такої декларації з відміткою цього органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів);

письмове запевнення про неможливість подання інформації податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), якщо законодавством країни проживання фізичної особи - іноземця не передбачено її отримання.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.

в абзаці четвертому слова «за останній звітний період, а у разі необхідності - для підтвердження майнового стану, наявності власних коштів та джерел їх походження за останні три роки» замінити словами «та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;»;

у підпункті 10:

абзац перший викласти в такій редакції:

«10) копія аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи - власника з істотною участю у заявника на кінець останнього повного календарного року (у разі наявності) та за звітний період, що передує даті подання заяви на видачу ліцензії з питань:»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«наявності власних коштів у розмірі, достатньому для набуття або збільшення істотної участі у заявника;»;

доповнити абзац шостий після слова «заявника» словами «та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;»;

у підпункті 11:

абзац перший викласти у такій редакції:

«11) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), складений на підставі фінансової звітності юридичної особи - власника з істотною участю у заявника, що підтверджує фінансовий стан такого власника за останній звітний рік (у разі наявності) та за звітний період, що передує даті подання заяви.»;

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

доповнити абзац другий після слова «заявника» словами «та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;»;

підпункт 15 викласти в такій редакції:

«15) копії фінансової звітності за рік та квартал, що передує даті подання документів, а саме копії: звіту про фінансовий стан на кінець періоду; звіту про сукупні доходи за період; звіту про зміни у власному капіталі за період; звіту про рух грошових коштів за період; приміток, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення; засвідчені заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав).

У разі якщо після закінчення останнього звітного періоду пройшло більше місяця до дати подання документів, така звітність має бути доповнена стислим звітом про фінансовий стан; стислим звітом про сукупні доходи; стислим звітом про зміни у власному капіталі; стислим звітом про рух грошових коштів; вибірковими окремими пояснювальними примітками, складеними на останній календарний день місяця, який передує цій даті.

Якщо в поточному році відбулися зміни у статутному капіталі заявника (ліцензіата) для забезпечення виконання вимог стосовно відповідності статутного капіталу, заявник (ліцензіат) подає копії зазначеної фінансової звітності за квартал та за потреби має право подати ці документи на дату, якій передує дата подання заяви на отримання ліцензії;»;

абзац другий підпункту 16 після слів «капіталі заявника» доповнити словами «та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника»;

абзац другий підпункту 17 після слів «капіталі заявника» доповнити словами «та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника»;

абзац перший підпункту 24 викласти в такій редакції:

«24) довідка про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (додаток 12);»;

підпункт 25 викласти в такій редакцій:

«25) засвідчені підписом керівника та печаткою (за наявності) заявника копії документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням за місцезнаходженням, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру) та/або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за місцезнаходженням, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, з доданням плану цього приміщення (із зазначенням його розміру)).

Подається щодо заявника, його відокремленого підрозділу та спеціалізованого структурного підрозділу;»;

підпункт 27 викласти в такій редакції:

«27) довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку (додаток 13);»;

у підпункті 32:

абзац перший викласти в такій редакції:

«32) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) копія платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за видачу ліцензії згідно з пунктом 17 розділу I цих Порядку та умов. Подається заявником не пізніше десяти робочих днів після прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії.»;

абзац другий виключити;

доповнити пункт після абзацу шістдесят дев’ятого новим абзацом сімдесятим такого змісту:

«Фінансова звітність (за рік та/або квартал), що подається разом з аудиторським висновком, повинна містити: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про сукупні доходи за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення, та повинна бути засвідчена заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав).».

У зв’язку з цим абзаци сімдесятий, сімдесят перший вважати відповідно абзацами сімдесят першим, сімдесят другим;

абзаци сімдесят перший, сімдесят другий викласти в такій редакції:

«Документи, передбачені підпунктами 1-3, 6-15, 20, 25, 30 (щодо обладнання) та 31 (щодо порядку здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та про систему управління ризиками) цього пункту, банками як заявниками та/або власниками з істотною участю у заявника не надаються.

Інформація, передбачена підпунктами 1, 6 цього пункту, подається щодо власників заявника, які володіють 5 і більше відсотками статутного капіталу заявника.»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Якщо власниками істотної участі у заявника є міжнародна фінансова установа, публічна компанія, відповідний державний орган або орган місцевого самоврядування, що уповноважений діяти від імені держави або територіальної громади, то щодо таких осіб надаються тільки документи, передбачені підпунктом 2 пункту 2 цього розділу.»;

3) у пункті 3:

в абзаці першому слово «цієї» замінити словом «професійної»;

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій - дев’ятий вважати відповідно абзацами другим - восьмим;

абзац другий після цифри «4,» доповнити цифрою «5,»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Якщо заявник має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи та надав заяву про видачу ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами (на будь-який окремий вид цієї діяльності або одночасно на декілька видів), до цієї заяви додаються тільки документи, передбачені підпунктами 4, 5, 7, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 25-31 (крім порядку здійснення внутрішнього аудиту (контролю)), 32 пункту 2 цього розділу. При цьому документи, передбачені підпунктами 7, 12, 20, 21 пункту 2 цього розділу, надаються у разі збільшення статутного капіталу та призначення нового керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради/спостережної ради заявника (ліцензіата), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (ліцензіата) (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).»;

4) абзац перший підпункту 3 пункту 5 виключити.

У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами першим - четвертим;

5) абзац п’ятий підпункту 1 пункту 6 виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий - дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим - восьмим;

6) абзац другий пункту 7 виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами другим - шостим;

7) абзац другий пункту 8 виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами другим - шостим;

8) у підпункті 2 пункту 9 цифру «5,» виключити.

4. У розділі ІІІ:

1) у главі 1:

у пункті 18:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника);»;

доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами п’ятим - сьомим такого змісту:

«попередня діяльність особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, особи (осіб), яка (які) здійснювала (здійснювали) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначені головою та членами колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкцій за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника, особи (осіб), яка (які) здійснює (здійснюють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначені головою та членами колегіального виконавчого органу) заявника);

дії особи не призвели до анулювання документів, що надають їй право проваджувати діяльність на ринку фінансових послуг (анулювання сертифікатів тощо);

до особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - десятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;

у пункті 19:

абзац третій викласти в такій редакції:

«попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника);»;

доповнити пункт після абзацу третього новими абзацами четвертим - шостим такого змісту:

«попередня діяльність особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, не призвела до застосування санкцій за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника);

дії особи не призвели до анулювання документів, що надають їй право проваджувати діяльність на ринку фінансових послуг (анулювання сертифікатів тощо);

до юридичної особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;

пункти 21, 22 викласти в такій редакції:

«21. Заявник (крім банку) при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного капіталу.

22. Заявник та власники з істотною участю у заявника повинні відповідати таким вимогам.

Заявник має статутний капітал та розмір власних коштів, що розраховується згідно з додатком 16 до цих Порядку та умов, не менший, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством для певного виду професійної діяльності на фондовому ринку.

Фінансовий стан юридичної особи прямого власника з істотною участю у заявника, юридичної особи (осіб), що здійснює(ють) контроль за заявником, має відповідати вимогам щодо достатності розміру власних коштів, які розраховуються згідно з додатком 16 до цих Порядку та умов.

Для юридичної особи, яка є прямим власником з істотною участю у заявника, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу заявника, та/або при набутті істотної участі у заявника на вторинному ринку більшим, ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Для юридичної особи, що є кінцевим контролером у структурі власності заявника, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він становить величину, пропорційну її частці у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Для юридичної особи, яка не є кінцевим контролером, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим, ніж частка прямої істотної участі такої особи у гривнях у статутному капіталі власника з істотною участю у заявника.

Фінансовий стан та платоспроможність юридичної особи власника з істотною участю у заявника відповідають оптимальним значенням згідно з додатком 17 до цих Порядку та умов.

Фінансовий (майновий) стан фізичної особи прямого власника з істотною участю у заявника має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у розмірі більшому, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу заявника, та/або при набутті істотної участі у заявника на вторинному ринку більшим, ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Фінансовий (майновий) стан фізичної особи, яка є кінцевим контролером заявника, має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів, розмір яких пропорційний її частці у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Заявник - банк, власник з істотною участю у заявника (банк або інша фінансова установа) мають відповідати економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу, що встановлені законодавством України або країною місцезнаходження таких власників з істотною участю у заявника, за останній звітний рік (квартал, місяць), що передують наданню документів на видачу ліцензії.»;

пункт 28 викласти в такій редакції:

«28. Відомості щодо структури власності заявника (для юридичної особи) та про юридичних осіб, де фізична особа є керівником або контролером, та її асоційованих осіб є прозорими та такими, що відповідають вимогам цих Порядку та умов, якщо розкривають інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у заявнику, у тому числі відносини контролю між ними. Заявник запевнив, що зазначені відомості про структуру власності є правдиві, повні, містять інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідають вимогам цих Порядку та умов.

Структура власності є такою, що не відповідає вимогам цих Порядку та умов, якщо Комісією встановлений факт контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Структура власності є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявність в структурі власності осіб, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників.»;

пункт 31 викласти в такій редакції:

«31. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю.»;

2) пункт 15 глави 2 викласти в такій редакції:

«15. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю.»;

3) у пункті 6 глави 3 слова «(при отриманні копії ліцензії)» виключити;

4) у главі 4:

абзац четвертий пункту 5 виключити.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим;

речення друге пункту 6 виключити;

пункт 15 викласти у такій редакції:

«15. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю.»;

5) пункт 12 глави 7 викласти в такій редакції:

«12. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю.».

5. У розділі ІV:

1) у підпункті 5 пункту 1 слова «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

2) доповнити абзац третій пункту 5 після слова «обґрунтуванням» словами «та пропозиціями щодо усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.»;

3) у пункті 7:

доповнити пункт новим абзацом першим такого змісту:

«7. Письмове повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії (з доданням копії відповідного рішення) надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про видачу ліцензії та відповідних документів).».

У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;

в абзаці другому слова «про видачу або» виключити;

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. За бажанням здобувача ліцензії ліцензія може бути видана Комісією на паперовому носії. Така ліцензія повинна бути оформлена не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати отримання Комісією документа, що підтверджує сплату за видачу ліцензії.».

6. Розділ V виключити.

У зв’язку з цим розділи VI, VII вважати відповідно розділами V, VI.

7. У розділі V:

1) пункти 1, 2 викласти у такій редакції:

«1. У разі виникнення у процесі здійснення діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) - ліцензіат зобов'язаний протягом місяця з дати здійснення реєстраційної дії (державним реєстратором) щодо відповідних змін подати до Комісії заяву про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток 18) разом з відповідними документами (їх копіями (фотокопіями), засвідченими ліцензіатом) , які підтверджують зазначені зміни.

2. У разі переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною найменування ліцензіата до заяви згідно з додатком 18 до цих Порядку та умов додаються:

1) копія змін до статуту (нова редакція) (зміни щодо найменування), які зареєстровані в установленому порядку, або, якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, подається копія змін до рішення про його створення;

2) ліцензія, видана ліцензіату на паперовому носії (за наявності);»;

2) у пункті 3 слова «(копії ліценції)» замінити словами «(у разі її наявності)»;

3) пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

«4. Комісія з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, у строки, передбачені Законом України «Про адміністративні послуги», приймає рішення про переоформлення ліцензії та письмово повідомляє ліцензіата (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про переоформлення ліцензії та відповідних документів) про прийняте рішення.

5. Комісія за бажанням ліцензіата видає ліцензію на паперовому носії з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

Письмове повідомлення про прийняття рішення про переоформлення ліцензії надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про переоформлення ліцензії та відповідних документів).»;

4) у пункті 6:

абзац перший викласти у такій редакції:

«6. Заявник не пізніше десяти робочих днів з дати надсилання (видачі) письмового повідомлення про прийняття рішення про переоформлення відповідної ліцензії надає засвідчену підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) копію платіжного документа, що підтверджує внесення ним плати за переоформлення ліцензії згідно з пунктом 17 розділу I цих Порядку та умов.»;

підпункт 5 виключити.

8. Розділ VI виключити.

9. У заголовку додатка 1 слова «(копії ліцензії)» виключити.

10. Доповнити додаток 2 після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту:

«Ліцензія на паперовому носії

________________________________________».
     (зазначається бажання заявника щодо її отримання)

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - сімнадцятим.

11. У додатку 4:

1) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Чи були Вам анульовані документи, що надають право провадити діяльність на ринку фінансових послуг (анулювання сертифікатів тощо)?»;

2) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Чи були Ви протягом останніх двох років керівником, контролером у фінансовій установі на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю рішення про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації)?

____________________________________________________________________»;
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи,
відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави
для прийняття такого рішення тощо)

3) доповнити додаток після пункту 10 новим пунктом 11 такого змісту:

«11. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкцій за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності)?

___________________________________________________________________».
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток
володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави
для прийняття такого рішення тощо)

У зв’язку з цим пункти 11-15 вважати відповідно пунктами 12-16;

4) доповнити додаток новими пунктами 17-19 такого змісту:

«17. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?

___________________________________________________________________
(якщо так, зазначити, хто, коли та за яких підстав)

18. Чи маєте Ви незалежний від володіння значний (вирішальний) вплив щодо заявника (ліцензіата) відповідно до цих Порядку та умов, крім набуття права голосу?

____________________________________________________________________
(зазначити, яким чином та через яких осіб здійснюється такий вплив
(для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання,
паспортні дані (номер, серія і ким виданий), реєстраційний номер
облікової картки платника податків (у разі наявності);
для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження,
ідентифікаційний код юридичної особи)

19. Чи можете Ви впливати на призначення посадових осіб заявника, чи маєте Ви своїх представників в органах управління заявника (ліцензіата), можливість брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності професійного учасника (інвестиційна, облікова політика професійного учасника) незалежно від того, чи отримується за таку роботу компенсація або винагорода?

____________________________________________________________________».
(зазначити осіб-представників в органах управління заявника (ліцензіата),
зазначити наявність можливості брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів
діяльності професійного учасника)

12. У додатку 5:

1) пункти 10, 11 викласти в такій редакції:

«10. Чи були Ви протягом останніх двох років керівником, контролером у фінансовій установі на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю рішення про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації)?

_____________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи,
відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави
для прийняття такого рішення тощо)

11. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкцій за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності)?

____________________________________________________________________»;
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи,
відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави
для прийняття такого рішення тощо)

2) доповнити додаток новим пунктом 12 такого змісту:

«12. Чи були Вам анульовані документи, що надають право провадити діяльність на ринку фінансових послуг (анулювання сертифікатів тощо)?».

У зв’язку з цим пункти 12-15 вважати відповідно пунктами 13-16;

3) доповнити додаток новими пунктами 17-19 такого змісту:

«17. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?

___________________________________________________________________
(якщо так, зазначити, хто, коли та за яких підстав)

18. Чи маєте Ви незалежний від володіння значний (вирішальний) вплив щодо заявника (ліцензіата) відповідно до цих Порядку та умов, крім набуття права голосу?

____________________________________________________________________
(зазначити, яким чином та через яких осіб здійснюється такий вплив (для фізичної особи - прізвище, ім’я,
по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія і ким виданий), реєстраційний номер
облікової картки платника податків (у разі наявності); для юридичної особи - повне найменування,
місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)

19. Чи є Ви особою, яка має юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але діє за вказівками кінцевих бенефіціарних власників?

___________________________________________________________________».
(якщо так, то зазначити для фізичної особи, яка є кінцевим
бенефіціарним власником, прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання,
паспортні дані (номер, серія і ким виданий), реєстраційний номер
облікової картки платника податків (у разі наявності) та на підставі
яких документів встановлені такі відносини)

13. У додатку 6:

1) пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. Чи були Ви протягом останніх двох років керівником у фінансовій установі на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю рішення про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації)?

__________________________________________________________________»;
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи,
відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави
для прийняття такого рішення тощо)

2) доповнити додаток після пункту 12 новим пунктом 13 такого змісту:

«13. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкцій за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності)?

___________________________________________________________________».
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи,
відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави
для прийняття такого рішення тощо)»

У зв’язку з цим пункт 13 вважати пунктом 14;

3) доповнити додаток новим пунктами 15-18 такого змісту:

«15. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?

____________________________________________________________________
(коли, зміст порушення, накладені санкції)

16. Чи маєте Ви незалежний від володіння значний (вирішальний) вплив щодо заявника (ліцензіата) відповідно до цих Порядку та умов, крім набуття права голосу?

_____________________________________________________________________
(зазначити, яким чином та через яких осіб здійснюється такий вплив
(для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання,
паспортні дані (номер, серія і ким виданий), реєстраційний
номер облікової картки платника податків (у разі наявності);
для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження,
ідентифікаційний код юридичної особи)

17. Чи можете Ви впливати на призначення посадових осіб заявника, чи маєте Ви своїх представників в органах управління заявника (ліцензіата), можливість брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності професійного учасника (інвестиційна, облікова політика професійного учасника) незалежно від того, чи отримується за таку роботу компенсація або винагорода?

___________________________________________________________________
(зазначити осіб-представників в органах управління заявника (ліцензіата),
зазначити наявність можливості брати участь у прийнятті рішень
з основних напрямів діяльності професійного учасника)

18. Чи є Ви особою, яка має юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але діє за вказівками бенефіціарних власників?

_________________________________________________________________».
(якщо так, то зазначити для фізичної особи, яка є кінцевим бенефіціарним
власником, прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, паспортні дані
(номер, серія і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки
платника податків (у разі наявності) та на підставі яких документів
встановлені такі відносини)

14. У виносці «*» додатка 7 слово «прямих» виключити.

15. Колонки 8-10 додатка 8 викласти у такій редакції:

«

Частка у статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи (50 % чи більше %)****

пряма участь

опосередковане володіння участю

набуте право голосу

8

9

10

.».

16. Додаток 9 викласти у такій редакції:

«

Додаток 9
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 18 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА
щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому».

17. Додаток 12 викласти в такій редакції:

«

Додаток 12
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 24 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА
про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат)

Дата підписання довідки:

№ з/п

Повне найменування відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу

Символ підрозділу*

Ідентифікаційний код підрозділу**

Місцезнаходження підрозділу

Телефони

Вид професійної діяльності на фондовому ринку, який здійснюється цим підрозділом

Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу

Кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник) спеціалізованого структурного підрозділу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Керівник юридичної особи

М.П. (за наявності)
____________
(підпис)


_____________________
(П.І.Б.)

__________
*Символи підрозділу: С - структурний підрозділ, В - відокремлений підрозділ.
**Заповнюється для відокремленого підрозділу.».

18. У додатку 13:

1) заголовок додатка викласти в такій редакції:

«Довідка про керівних посадових осіб, фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку*»;

2) доповнити колонку 9 таблиці після слова «діяльність» словами «(із зазначенням фактичної дати такого призначення/звільнення/надання повноважень)»;

3) виноску «*» викласти в такій редакції:

«* Інформація щодо керівних посадових осіб, фахівців заявника та його відокремленого підрозділу надається за тим видом професійної діяльності, на який заявник отримує відповідні ліцензії.».

19. Додаток 16 викласти в такій редакції:

«

Додаток 16
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(пункт 22 глави 1 розділу III)

РОЗРАХУНОК
розміру власних коштів власника з істотною участю у заявника (ліцензіата)

Розрахунок розміру власних коштів здійснюється аудитором на підставі фінансової звітності за рік (квартал, місяць) заявника (власника з істотною участю у заявника), що передують даті надання заяви на видачу ліцензії, із зазначенням вихідних даних такого розрахунку та розміру участі у заявника та/або у власника з істотною участю у заявника за її номінальною та фактичною вартістю при набутті власником такої істотної участі у структурі власності заявника.

Розмір власних коштів власника з істотною участю у заявника розраховується за формулою:

К = ВК - (РК + НА+ МІУ),

де

К

-

розмір власних коштів власника з істотною участю у заявника (ліцензіата);


ВК

-

власний капітал (частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань);


РК

-

резервний капітал;


НА

-

необоротні активи (у тому числі нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл, інші необоротні активи), крім основних засобів, інвестиційної нерухомості, довгострокових інвестицій, що становлять частку у статутному капіталі заявника (власника з істотною участю), що набувається (набута);


МІУ

-

сума істотної участі у статутному капіталі іншого професійного учасника фондового ринку, яка набувається та набуття якої ще не погоджено Комісією.

Розмір власних коштів заявника розраховується за формулою

К заявника = ВК - (НА+ ФІ + ПФІ +В ),

де

К заявника

-

розмір власних коштів заявника;


ВК

-

власний капітал (частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань);


НА

-

необоротні активи (у тому числі нематеріальні активи; незавершене будівництво; довгострокові біологічні активи; довгострокова дебіторська заборгованість; відстрочені податкові активи; гудвіл; довгострокові фінансові інвестиції, інші необоротні активи), крім основних засобів, інвестиційної нерухомості;


ФІ

-

фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу заявника, у розмірі такого перевищення; фінансові інвестиції у фінансових установах у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу;


ПФІ

-

балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій;


В

-

векселі, придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, векселі, видані фізичними особами, витрати майбутніх періодів.».

20. Додаток 17 викласти в такій редакції:

«

Додаток 17
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(пункт 22 глави 1 розділу III)

Порядок
розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості власника з істотною участю у заявника*

(рядок - далі р.; графа - далі гр.)

Фінансовий коефіцієнт

Формула розрахунку показників платоспроможності та фінансової стійкості

1. КЛ1 - коефіцієнт поточної ліквідності, що характеризує можливість погашення короткострокових зобов'язань у встановлені строки за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Теоретичне оптимальне значення КЛ1 не менше ніж 0,5

Оборотні активи
_________________
Поточні зобов'язання

2. КЛ2 - коефіцієнт миттєвої ліквідності, що характеризує те, як швидко короткострокові зобов'язання можуть бути погашені за рахунок ліквідних оборотних активів та вимог. Теоретичне оптимальне значення КЛ2 не менше ніж 0,2

Монетарні оборотні активи
_____________________
Поточні зобов'язання

3. КФН - коефіцієнт фінансової незалежності, що характеризує ступінь фінансового ризику. Теоретичне оптимальне значення КФН не менше ніж 0,5

Власний капітал
__________________
Валюта балансу (пасив)

__________
*Розрахунки рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості здійснюються аудитором на підставі фінансової звітності за рік (квартал, місяць), що передує даті надання заяви на видачу ліцензії заявнику.».

21. Додатки 18, 19 виключити.

У зв’язку з цим додатки 20, 21 вважати відповідно додатками 18, 19.

22. У додатку 18:

1) у відмітці додатка цифру «VІ» замінити цифрою «V»;

2) абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:

«просить переоформити ліцензію у зв'язку зі зміною найменування юридичної особи»;

3) доповнити додаток після абзацу шістнадцятого новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

«Ліцензія на паперовому носії

____________________________________».
(зазначається бажання заявника щодо її отримання).

У зв’язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим.

23. Додаток 19 виключити.

24. У тексті та додатках до Порядку та умов слова «дублікат», «копія ліцензії» у всіх відмінках виключити.

Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців цінними
паперами та фондових бірж
І. Бараміяon top