Document z0486-01, first version — Adoption on May 14, 2001
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 195 від 14.05.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 червня 2001 р.
за N 486/5677

Про Зміни та доповнення до Інструкції про порядок
обліку платників податків та до Порядку присвоєння
реєстраційних (облікових) номерів платників податків

Відповідно до Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) та з метою приведення у
відповідність до чинного законодавства Інструкції про порядок
обліку платників податків ( z0172-98 ) та Порядку присвоєння
реєстраційних (облікових) номерів платників податків ( z0540-98 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції про порядок
обліку платників податків, затвердженої наказом Державної
податкової адміністрації України від 19.02.98 N 80 ( z0172-98 ) (у
редакції наказу Державної податкової адміністрації України від
17.11.98 N 552 ( z0791-98 ) та зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 16.03.98 за N 172/2612 (із змінами і
доповненнями), що додаються. 2. Затвердити Зміни та доповнення до Порядку присвоєння
реєстраційних (облікових) номерів платників податків,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 03.08.98 N 380 ( z0540-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01.09.98 за N 540/2980 (із змінами і
доповненнями), що додаються ( z0487-01 ). 3. Начальнику Головного управління обліку та державних
реєстрів платників податків Сердюк Н.П. подати цей наказ до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 4. Начальнику Головного управління масово-роз'яснювальної
роботи Сисоєву В.О. після державної реєстрації цього наказу
довести до відома платників податків Зміни та доповнення до
Інструкції про порядок обліку платників податків, а також Зміни та
доповнення до Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів
платників податків ( z0487-01 ). 5. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у
десятиденний термін після державної реєстрації цього наказу
забезпечити його тиражування та надсилання органам державної
податкової служби всіх рівнів. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Росоловського В.М.
Голова М.Я. Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
14.05.2001 N 195
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 червня 2001 р.
за N 486/5677
Зміни та доповнення до Інструкції про порядок
обліку платників податків ( z0172-98 )
1. У пункті 1.2: 1) підпункт "а" перед словами "до 20 млн. грн." доповнити
словами "від 4 млн. грн."; 2) підпункт "в" викласти в такій редакції: "в) Загальна сума податку на додану вартість, задекларована
до відшкодування з бюджету: від 1 млн.грн. до 5 млн.грн. - 1 бал; від 5 млн.грн. до 25 млн.грн. - 2 бали; понад 25 млн.грн. - 3 бали".
2. У пункті 1.3 друге речення викласти в такій редакції: "Реєстраційна частина облікової справи платника податків
доповнюється документами, які подаються платником податків або
надходять стосовно платника податків від органів державної
реєстрації, статистики, інших державних органів, міністерств,
центральних органів виконавчої влади та від установ банків до
органів державної податкової служби в період діяльності платника
податків та у зв'язку з його ліквідацією".
3. Розділ 1 доповнити пунктами 1.11, 1.12 такого змісту: "1.11. Реєстр платників податку на додану вартість - це
автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного
обліку платників податку на додану вартість. 1.12. Тимчасовий реєстр Державної податкової адміністрації
України (далі - ТРДПАУ) - це резерв реєстраційних (облікових)
номерів платників податків, які присвоюються платникам податків
органами державної податкової служби відповідно до Порядку
присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 03.08.98 N 380 ( z0540-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01.09.98 за N 540/2980". У зв'язку з цим пункт 1.11 уважати пунктом 1.13.
4. Абзац четвертий підпункту 2.2.1 пункту 2.2 викласти в
такій редакції: "філії, представництва, відділення та інші відокремлені
підрозділи платника податків (далі - філії), що не мають статусу
юридичної особи, але розташовані на території іншої, ніж платник
податків, територіальної громади; філії, що не мають статусу юридичної особи, але мають
банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї
діяльності, складають окремий баланс та розташовані окремо від
платника податків у межах однієї територіальної громади".
5. Пункт 4.3 викласти в такій редакції: "Юридичні особи, що підпадають під визначення платників
податку на додану вартість згідно зі статтею 2 Закону України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), зобов'язані
зареєструватися як платники такого податку в органі державної
податкової служби за їх місцезнаходженням (обліку) відповідно до
Положення про Реєстр платників податку на додану вартість,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 01.03.2000 N 79 ( z0208-00 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 03.04.2000 за N 208/4429".
6. Абзац другий пункту 4.5 викласти в такій редакції: "Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з
бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями виконавчих
органів місцевої влади і самоврядування в частині розрахунків
оплати праці працівників та перерахування до бюджету податків,
зборів, інших обов'язкових платежів і не мають власних поточних
рахунків в установах банків, можуть не ставати на облік в органах
державної податкової служби".
7. Пункт 4.7 викласти в такій редакції: "4.7. Для взяття на облік платники податків - юридичні особи
(крім житлово-будівельних кооперативів, автокооперативів,
садівничих та інших кооперативів, профспілок, військових частин, а
також суб'єктів господарської діяльності Міністерства оборони
(МО), Міністерства внутрішніх справ (МВС), Служби безпеки України
(СБУ), Національної гвардії України) подають в органи державної
податкової служби за своїм місцезнаходженням такі документи: заяву за формою N 1-ОПП (додаток 1); завірені в нотаріальному порядку копії статуту (якщо це
потрібно для створюваної організаційної форми підприємства),
установчих договорів з відміткою органу, що здійснив державну
реєстрацію; копію положення (для бюджетних установ, благодійних
організацій); копію свідоцтва про державну реєстрацію; копію довідки про включення до ЄДРПОУ з присвоєним їй
ідентифікаційним кодом".
8. Пункт 4.8 доповнити абзацом такого змісту: "Для забезпечення повноти обліку платників податків, якщо
юридична особа, що має філію, перебуває на обліку в іншому органі
державної податкової служби, після взяття філії на облік орган
державної податкової служби в 10-денний термін надсилає
повідомлення про створення філії за ф. N 17-ОПП до того органу
державної податкової служби, де зазначена юридична особа перебуває
на обліку. Копія повідомлення підшивається до облікової справи
філії".
9. Пункт 4.9 доповнити абзацом четвертим такого змісту: "копію довідки про включення кооперативу до ЄДРПОУ з
присвоєним йому ідентифікаційним кодом (за наявності)".
10. Пункти 4.12 - 4.16 викласти в такій редакції: "4.12. На обліку в органах державної податкової служби
повинні перебувати угоди про розподіл продукції (далі - угоди) та
договори про спільну діяльність на території України без створення
юридичних осіб (далі - договори), при виконанні яких виникають
обов'язки за сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів),
передбачених законодавством. Документи, що стосуються договору чи
угоди, зберігаються в особовій справі платника податків. 4.12.1. Для взяття на податковий облік угоди про розподіл
продукції подаються такі документи: заява за ф. N 1-ОПП; завірена в нотаріальному порядку копія зареєстрованої угоди
про розподіл продукції; копія свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл
продукції. 4.12.2. Для взяття на облік договору про спільну діяльність
без створення юридичної особи платник податків (резидент), що
призначений учасниками договору відповідальним за утримання та
внесення податків до бюджету під час виконання договору, за своїм
місцем перебування на податковому обліку подає такі документи: заяву за ф. N 1-ОПП; завірену в нотаріальному порядку копію договору (контракту)
про спільну діяльність; інформаційну картку договору з відміткою органу, що здійснив
державну реєстрацію договору (тільки для договорів про спільну
діяльність за участю іноземного інвестора). Узяття на податковий облік договору про спільну діяльність
здійснюється відповідно до цієї Інструкції, а ведення податкового
обліку та складання податкової звітності результатів спільної
діяльності здійснюється відповідно до Порядку ведення податкового
обліку та складання податкової звітності результатів спільної
діяльності на території України без створення юридичної особи,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 16.01.98 N 24 ( z0062-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 03.02.98 за N 62/2502. 4.13. Усі документи, перелічені в пунктах 4.7 - 4.12, подає
особисто власник, засновник (власники, засновники) або
уповноважена ним (ними) особа (заявник), або призначений керівник,
або головний бухгалтер. Документи приймаються лише за наявності
паспорта особи, яка подає документи, довідок про присвоєння
ідентифікаційного номера з ДРФО власників, засновників (фізичних
осіб), директора та головного бухгалтера. Заяви приймають відділи обліку та реєструють у загальному
відділі (канцелярії). Приймання заяви фіксується в журналі
реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік
(перереєстрацію, реорганізацію, унесення змін) платників податків
за ф. N 2-ОПП. Перевірку паспортних даних та встановлення
місцезнаходження платника податків виконують підрозділи податкової
міліції. Заява заповнюється друкарським способом або від руки
чорнилом темного кольору друкованими літерами та підписується
власником, засновником або призначеним керівником, чи головним
бухгалтером підприємства. 4.14. Якщо власниками, засновниками платника податків чи
учасниками договорів про спільну діяльність або угод про розподіл
продукції є юридичні особи, то при взятті на податковий облік вони
зобов'язані подати: для резидентів - копію довідки за ф. N 4-ОПП з органу
державної податкової служби за місцезнаходженням про взяття їх на
облік як платників податків (за умови, коли зазначені юридичні
особи - засновники, власники перебувають на обліку в інших органах
державної податкової служби); для нерезидентів - документи, що свідчать про реєстрацію
(створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її
місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або
судового реєстру тощо). Ці документи повинні бути засвідчені
відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені на
українську мову та легалізовані в консульській установі України,
якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не
передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також
у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в
Міністерстві закордонних справ України. 4.15. Якщо в статуті платника податків колективної форми
власності не вказаний конкретний перелік засновників, то такий
платник податків надає інформацію та документи щодо засновників
(власників), яким належить не менше 10 відсотків загальної
кількості часток (внесків, паїв, акцій тощо) у статутному фонді
платника податків, а також щодо фізичних осіб - засновників
(власників), які є членами статутного керівного органу платника
податків. 4.16. Узяття на облік платника податків - юридичної особи
(філії) здійснюється органом державної податкової служби протягом
двох робочих днів після надходження заяви за ф. N 1-ОПП за
наявності всіх поданих документів, передбачених пунктами 4.7-4.15.
Дані із заяви про взяття на облік заносяться до районного рівня
Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб і
фіксуються в журналі за ф. N 2-ОПП (додаток 2)".
11. Останній абзац пункту 4.22 викласти в такій редакції: "Дані про зняття з обліку та про взяття на облік великих
платників податків заносяться до журналів за формами N 6-ОПП і N
2-ОПП (додатки 6, 2) а також до відповідних рівнів Єдиного банку
даних про платників податків - юридичних осіб".
12. Останній абзац пункту 4.24 викласти в такій редакції: "Дані про зняття з обліку та про взяття на облік платників
податків, що виключені з категорії великих, заносяться до журналів
за формами N 6-ОПП і N 2-ОПП (додатки 6, 2), а також до
відповідних рівнів Єдиного банку даних про платників податків -
юридичних осіб".
13. Пункт 5.3 викласти в такій редакції: "Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що
підпадають під визначення платників податку на додану вартість
згідно зі статтею 2 Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ), зобов'язані зареєструватися як платники
такого податку в органі державної податкової служби за їх місцем
проживання (обліку) відповідно до Положення про Реєстр платників
податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної
податкової адміністрації України від 01.03.2000 N 79 ( z0208-00 )
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2000 за N
208/4429".
14. У пункті 5.5 усі слова "відкриття" замінити на слова
"відкриття/закриття".
15. Пункт 5.6 після слова "відкриті" доповнити словами
"/закриті".
16. Пункт 5.7 доповнити таким реченням: "Реєстраційна і звітна частина облікової справи зберігається
в підрозділі з питань оподаткування фізичних осіб".
17. У пункті 7.2 слова "друкують зазначені зміни для журналів
за ф. N 3-ОПП та ф. N 7-ОПП" замінити на слова "фіксують зазначені
зміни в журналах за ф. N 2-ОПП та ф. N 7-ОПП ".
18. Розділ 7 доповнити пунктами 7.3 - 7.5 такого змісту: "7.3. Платник податків, активи якого передані в податкову
заставу, або той, хто скористався правом реструктуризації
податкового боргу, зобов'язаний завчасно повідомити податковий
орган про прийняття рішення щодо проведення будь-яких видів
реорганізації та надати податковому органу план такої
реорганізації. Проведення реорганізації такої особи без узгодження
плану реорганізації з податковим органом тягне за собою
відповідальність, установлену законодавством. 7.4. У разі здійснення державної перереєстрації чи
реорганізації платника податків шляхом зміни назви,
організаційно-правового статусу, форми власності тощо платник
податків у 20-денний термін подає до органу державної податкової
служби документи в такому самому порядку, як і при взятті на
облік. Додаткова реєстраційна заява (ф. N 1-ОПП або ф. N 5-ОПП)
подається з відміткою "Перереєстрація". До заяви додаються
завірені в нотаріальному порядку копії документів платника
податків, що зазнали змін, з відміткою органу, що здійснив їх
реєстрацію. 7.5. У разі державної реєстрації змін (доповнень) до
установчих документів платника податків, зміни місцезнаходження
(місця проживання) платника податків без проведення перереєстрації
чи реорганізації платника податків або у разі виникнення інших
змін (доповнень) у даних платників податків, визначених
реєстраційною заявою, що не потребують державної реєстрації,
платник податків у 10-денний термін подає до органу податкової
служби документи в такому самому порядку, як і при взятті на
облік. Додаткова реєстраційна заява (ф. N 1-ОПП або ф. N 5-ОПП)
подається з відміткою "Зміни". Відповідно до заяви додаються
завірені в нотаріальному порядку копії документів, що зазнали
змін, з відміткою органу, що здійснив їх реєстрацію, або копії
документів, що підтверджують достовірність інших змін".
19. Пункт 8.2 доповнити: 1) після слів "банкрутство платника податків" словами "або
звернення до суду, чи арбітражного суду з питання скасування
державної реєстрації"; 2) абзацом третім такого змісту: "За рішенням керівника органу державної податкової служби
документальна перевірка не проводиться, якщо платник податків
призупинив діяльність, не знаходиться за місцем реєстрації
(обліку), не подає звітності протягом одного року до органу
державної податкової служби, не має податкового боргу та стосовно
нього використана інформація від банківських установ, митної
служби та інших контролюючих органів щодо відсутності здійснення
господарської діяльності з моменту подання останньої звітності, а
також підрозділами податкової міліції підтверджено неможливість
установлення місцезнаходження (місця проживання) такого платника
податків".
20. Пункт 8.3 доповнити таким абзацом: "Довідка про зняття з обліку філії - платника податків
надсилається органом державної податкової служби до органу
статистики за місцезнаходженням (обліку) філії та до органу
державної реєстрації за місцезнаходженням (обліку) юридичної
особи. Якщо юридична особа перебуває на обліку в іншому органі
державної податкової служби, то така довідка надсилається і до
того органу державної податкової служби, де перебуває на обліку
юридична особа".
21. У пункті 8.5: 1) слова "ліквідаційній комісії" замінити на слова "особі,
відповідальній за погашення податкових зобов'язань або податкового
боргу, що є такою відповідно до законодавства в разі ліквідації
платника податків"; 2) доповнити пункт таким текстом: "Особою, відповідальною за погашення податкових зобов'язань
або податкового боргу платника податків у разі ліквідації платника
податків, є: а) стосовно платника податків, який ліквідується, -
ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію
згідно із законодавством; б) стосовно філій, відділень, інших відокремлених підрозділів
платника податків, які ліквідуються, - такий платник податків; в) стосовно фізичної особи - суб'єкта підприємницької
діяльності - така фізична особа; г) стосовно кооперативів, кредитних спілок, товариств
співвласників житла або інших колективних господарств - їх члени
(пайовики) солідарно; ґ) стосовно інвестиційних фондів - інвестиційна компанія, яка
здійснює управління таким інвестиційним фондом".
22. Останній абзац пункту 8.6 викласти в такій редакції: "то керівник органу державної податкової служби приймає
рішення у вигляді розпорядження відносно суб'єкта підприємницької
діяльності - про звернення до суду або арбітражного суду із заявою
(позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності".
23. Пункт 8.7 доповнити таким абзацом: "Підприємства - банкрути знімаються з обліку після
затвердження ліквідаційного балансу ухвалою арбітражного суду,
прийняття судом рішення про ліквідацію такого підприємства та
визнання податкового боргу безнадійним у такому ж самому порядку".
24. Підпункт 8.8.2 пункту 8.8 після слів "копію свідоцтва про
державну реєстрацію" доповнити таким текстом: "а також завірені в нотаріальному порядку копії установчих
документів, що зазнали змін, з відміткою органу, що здійснив їх
державну реєстрацію".
25. У підпункті 8.8.4 пункту 8.8 абзац перший та другий
викласти в такій редакції: "Після надходження повідомлення про подання платником
податків заяви про зняття з обліку у зв'язку зі зміною
місцезнаходження (місця проживання) за ф. N 11-ОПП та подання
платником податків заяви про зняття з обліку у зв'язку зі зміною
місцезнаходження (місця проживання) за ф. N 9-ОПП орган державної
податкової служби за попереднім місцезнаходженням знімає платника
податків з обліку протягом місяця за відсутності обставин, при
яких термін перебування платника податків на обліку повинен бути
продовжений до: закінчення поточного бюджетного року, якщо Законом України
про Державний бюджет України на поточний рік передбачено, що при
зміні місцезнаходження (місця проживання) сплата визначених
законодавством України податків та платежів після перереєстрації
здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення
поточного бюджетного року; закінчення поточного бюджетного року, якщо припинення сплати
визначених законодавством України податків та платежів за
попереднім місцезнаходженням призведе до значного зменшення
дохідної частини бюджету територіальної громади; закінчення перевірки, якщо до подання платником податків
заяви про зняття з обліку перевірка була розпочата або призначена
та орган державної податкової служби вже повідомив платника
податків про її проведення; повернення надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових
платежів) або їх відшкодування платнику податків, якщо останній
відповідно до поданих заяв чи декларацій претендує та має право на
таке повернення чи відшкодування, і термін повернення переплати чи
відшкодування настав на дату подачі заяви про зняття з обліку. До зняття платника податків з обліку він сплачує податки і
звітує за попереднім місцезнаходженням".
26. Підпункт 8.8.5 пункту 8.8 доповнити словами "(ф. N
7-ОПП)".
27. Пункт 8.9 викласти в такій редакції: "8.9. Зняття з обліку фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності як платника податків здійснюється в
порядку, відповідному для платників податків - юридичних осіб. На
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності поширюється
дія пунктів 8.1 - 8.8 цієї Інструкції. Особливістю є лише те, що
фізична особа після прийняття рішення про ліквідацію суб'єкта
підприємницької діяльності подає до органу державної податкової
служби, у якому вона зареєстрована як платник податків, такі
документи: заяву про зняття з обліку платника податків за ф. N 8-ОПП
(додаток 8), дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП (додаток
6); оригінали документів, що видаються органами державної
податкової служби платнику податків (свідоцтва, патенти, довідки
за формою N 4-ОПП, інші довідки тощо) і підлягають поверненню до
органу державної податкової служби, а також завірені органом
державної податкової служби копії цих документів, якщо такі
видавались та підлягають поверненню до органу державної податкової
служби. Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності знімається
з обліку також за наявності довідки про смерть фізичної особи -
платника податків або про визнання її померлою, безвісно
відсутньою чи недієздатною згідно із законодавством за умови
відсутності в такої особи відкритих рахунків в установах банків та
податкового боргу або визнання податкового боргу безнадійним у
порядку, передбаченому законодавством".
28. Розділ 8 доповнити такими пунктами: "8.12. Якщо за попереднім місцем перебування на податковому
обліку платник податків жодного разу не перевірявся комплексно, то
від органу державної податкової служби, у якому платник був знятий
з обліку, до органу, у якому платник був узятий на облік,
надсилається повідомлення, у якому зазначається, що платник
податків не перевірявся і з яких причин. 8.13. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з
бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями виконавчих
органів місцевої влади і самоврядування в частині розрахунків
оплати праці працівників та перерахування до бюджету податків і
зборів і не мають власних поточних рахунків в установах банків,
можуть бути зняті з податкового обліку в порядку, визначеному
пунктами 8.1 - 8.8 цієї Інструкції. Після зняття з обліку такої
установи до органу державної податкової служби, де на обліку
перебуває централізована бухгалтерія чи орган, при якому вона
створена, надсилається довідка про зняття з обліку платника
податків (ф. N 12-ОПП), у якій вказується причина зняття з обліку
та зазначається код ЄДРПОУ й назва централізованої бухгалтерії. До
довідки додається актуальна копія заяви ф. N 1-ОПП або
інформаційний листок, що містить повні дані платника податків, та
повідомляється дата останньої документальної перевірки. 8.14. Філії, розміщені на території тієї ж самої
територіальної громади, що й юридична особа, можуть бути зняті з
податкового обліку у порядку, визначеному пунктами 8.1 - 8.8 цієї
Інструкції за відсутності в таких філій рахунків в установах
банків та в разі реорганізації філії в таку, що не виділена на
окремий баланс, не веде окремого бухгалтерського обліку та не
відкриває рахунків в установах банків. До заяви про зняття з
обліку повинно бути додане рішення юридичної особи про таку
реорганізацію (створення) філії. Після зняття з обліку філії
облікові справи юридичної особи і філії об'єднуються. 8.15. Зняття з податкового обліку угод про розподіл продукції
та договорів про спільну діяльність здійснюється після закінчення
терміну їх дії чи після досягнення мети, для якої вони були
укладені. Одночасно із зняттям з податкового обліку в одному органі
державної податкової служби та взяттям на податковий облік в
іншому органі державної податкової служби платника податків, що є
інвестором угоди чи відповідальною особою - учасником договору,
здійснюється і зміна місця перебування на податковому обліку
відповідної угоди про розподіл продукції чи договору про спільну
діяльність".
29. У підпункті 10.1.3 пункту 10.1 слова "друкуються в
журналах за ф. N 3-ОПП і за ф. N 7-ОПП" замінити словами
"фіксуються в журналах за ф. N 2-ОПП і за ф. N 7-ОПП".
30. У пункті 11.1 останнє речення доповнити такими словами:
"перереєстрації, реорганізації та внесення змін до реєстраційних
чи статутних документів".
31. Пункт 11.2 доповнити таким абзацом: "У такому ж самому порядку передаються матеріали і відносно
платників податків, що в установлені терміни не повідомили орган
державної податкової служби про перереєстрацію, реорганізацію,
зміни в реєстраційних та статутних документах".
32. Пункти 11.4 - 11.7 викласти в такій редакції: "11.4. Підрозділи органу державної податкової служби: стосовно платників податків, якими не подано в зазначені
терміни звіти, декларації, у порядку, передбаченому
законодавством, самостійно визначають суму податкового
зобов'язання, проводять роботу з узгодження податкового
зобов'язання та інші заходи; стосовно платників податків, які мають податковий борг, у
порядку, передбаченому законодавством, здійснюють заходи із
скорочення податкового боргу з використанням права податкової
застави, адміністративного арешту активів, стягнення та інші
заходи. У рамках проведення цих заходів, а також при призначенні чи
проведенні документальної перевірки платника податків чи при
виконанні інших службових обов'язків працівниками органів
державної податкової служби здійснюється або може здійснюватись
перевірка місцезнаходження (місця проживання) платника податків.
За наслідками перевірки складається акт перевірки місцезнаходження
платника податків. Якщо встановлено відсутність платника податків
за його місцезнаходженням (місцем проживання), то проводиться
робота із з'ясування фактичного місця розташування
(місцезнаходження) платника податків, відповідальних та
афілійованих осіб. 11.5. Якщо підрозділом з оподаткування юридичних/фізичних
осіб, підрозділом примусового стягнення податків, підрозділом
податкового аудиту або іншим підрозділом органу державної
податкової служби встановлено відсутність платника податків за
його місцезнаходженням (місцем проживання), то акт перевірки
місцезнаходження платника податків, інформація про вжиті заходи
щодо з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження)
платника податків, всі отримані відомості про платника податків (у
тому числі й про фактичне місцезнаходження) та про допущені
порушення податкового законодавства й суму податкового боргу
передаються цим підрозділом до підрозділів з обліку платників
податків. 11.6. Щодо кожного платника податків, за яким виявлена
відсутність його за місцезнаходженням (місцем проживання) та не
з'ясоване його фактичне місце розташування (місцезнаходження),
підрозділи з обліку платників податків або інші підрозділи органу
державної податкової служби готують та передають підрозділам
податкової міліції запит на встановлення місцезнаходження (місця
проживання) платника податків за формою, що затверджується
центральним органом державної податкової служби. Щодо кожного
встановлюваного платника податків оформляється один окремий запит
незалежно від кількості порушень та несплачених видів податків. До
Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та
Реєстру фізичних осіб відповідного рівня вносяться дані про
подання запиту. До матеріалів, що передаються підрозділу податкової міліції,
включаються акт перевірки місцезнаходження платника податків,
інформація про вжиті заходи щодо з'ясування фактичного місця
розташування (місцезнаходження) платника податків, усі отримані
відомості про платника податків (у тому числі і про фактичне
місцезнаходження), про допущені порушення податкового
законодавства, суму податкового боргу, анкетні дані
відповідальних, афілійованих осіб, розширені реєстраційні
відомості про платника податків (код, назва, дата реєстрації
(перереєстрації), відомі адресні дані, відомості про
відкриті/закриті банківські рахунки, види діяльності та всі інші
наявні реквізити із відповідного рівня Єдиного банку даних про
платників податків - юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб). 11.7. Про результати роботи із встановлення місцезнаходження
(місця проживання) платника податків підрозділи податкової міліції
надають інформацію підрозділам з обліку платників податків. Якщо підрозділами податкової міліції підтверджено
неможливість установлення місцезнаходження (місця проживання)
платника податків, то підрозділи з обліку платників податків до
відповідного органу державної реєстрації (легалізації) надсилають
повідомлення про відсутність платника податків за
місцезнаходженням, неповідомлення ним органу державної податкової
служби своєї нової адреси та неможливість установлення
місцезнаходження (місця проживання) платника податків. Таке
повідомлення надсилається як стосовно осіб, які не з'явилися до
органу державної податкової служби для взяття на облік, так і
відносно платників податків, що перебувають на обліку".
33. Розділ 11 доповнити таким пунктом: "11.8. Щодо кожної філії, яка розташована на території іншої,
ніж юридична особа, територіальної громади та яка після її
створення в установлені терміни не була взята на облік в органі
державної податкової служби за місцезнаходженням, підрозділи з
обліку платників податків надсилають повідомлення про створення
філії за ф. N 17-ОПП до того органу державної податкової служби,
де перебуває на обліку юридична особа. Інформація про філію
надається згідно з даними органів державної реєстрації та
статистики. До повідомлення додаються копії наявних документів
щодо філії. Копія повідомлення підшивається до матеріалів звіряння
органу державної податкової служби з даними органів державної
реєстрації та статистики".
34. У всіх додатках цифри та слово "19__ р." замінити на
цифри та слово "20__ р.".
35. Викласти в новій редакції додаток 2 до Інструкції, ф. N
2-ОПП (додається).
36. Додаток 3 до Інструкції викласти в новій редакції за
формою N 17-ОПП (додається).
37. Викласти в новій редакції додаток 5 до Інструкції, ф. N
5-ОПП (додається).
38. Викласти в новій редакції додаток 8 до Інструкції, ф. N
8-ОПП (додається).
39. Викласти в новій редакції додаток 9 до Інструкції, ф. N
9-ОПП (додається).
40. Викласти в новій редакції додаток 11 до Інструкції, ф. N
11-ОПП (додається).
41. Викласти в новій редакції додаток 12 до Інструкції, ф. N
12-ОПП (додається).
Начальник Головного управління
обліку та державних реєстрів
платників податків Н.П.Сердюк
Додаток 2
до Інструкції про порядок
обліку платників податків
Форма N 2-ОПП
(у редакції наказу ДПА України
від 14.05.2001 N 195)
Журнал
реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік
(перереєстрацію, реорганізацію, унесення змін)
платників податків *
(для осіб, що внесені до ЄДРПОУ та ТРДПАУ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Дата |Причини подання|Код за | Найменування |Дата взяття на |Дата виписки |Дата одержання|Примітка | |з/п|отримання,|заяви чи |ЄДРПОУ або|платника податків|облік та внесення|довідки про |довідки про | | | |вхідний |надходження |за ТРДПАУ | |даних до Єдиного |взяття на облік|взяття на | | | |номер та |повідомлення |платника | |банку даних про |за ф. N 4-ОПП, |облік, | | | |назва | |податків | |платників |реєстраційний |ПІБ та підпис | | | |документа | | | |податків |номер довідки |відповідальної| | | | | | | | | |особи платника| | | | | | | | | |податків | | |---+----------+---------------+----------+-----------------+-----------------+---------------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ _________________
* 1 - порядковий номер заповнення Журналу;
2 - дата отримання, вхідний номер та назва документа (заява,
повідомлення тощо) про взяття на облік (перереєстрацію,
унесення змін);
3 - причини подання заяви чи надходження повідомлення
(первинне взяття на облік, перереєстрація, реорганізація,
унесення змін до статутних документів, зміна
місцезнаходження тощо);
4 - код платника податків за ЄДРПОУ або реєстраційний
(обліковий) номер;
5 - повне найменування платника податків;
6 - дата взяття на облік та внесення даних до Єдиного банку
даних про платників податків органу державної податкової
служби;
7 - дата виписки довідки про взяття на облік за ф. N 4-ОПП,
реєстраційний номер довідки;
8 - дата одержання довідки про взяття на облік, прізвище,
ім'я, по батькові та підпис відповідальної особи платника
податків.
Додаток 2
до Інструкції про порядок
N _________ обліку платників податків
"___"____________ 20__ р.
Форма N 17-ОПП
(у редакції наказу ДПА України
від 14.05.2001 N 195)
____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
(назва та адреса органу державної податкової
служби, якому видається повідомлення)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про створення філії, представництва, відділення чи
іншого відокремленого підрозділу платника податків*
-------------------------------------------------------------------- |Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ ----------------- | | ----------------- | |НАЗВА | |------------------------------------------------------------------| ||----------------------------------------------------------------|| |------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- |Ідентифікаційний код відокремленого ----------------- | |підрозділу за ЄДРПОУ ----------------- | |НАЗВА | |------------------------------------------------------------------| ||----------------------------------------------------------------|| |------------------------------------------------------------------| | МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ | |------------------------------------------------------------------| ||Поштовий індекс ----------- || || ----------- || ||Область ____________________________________________________|| ||Район ____________________________________________________|| ||Місто ____________________________________________________|| ||Район міста ____________________________________________________|| ||Вулиця ____________________________________________________|| ||Будинок ---- / ---- Корпус ---- Офіс / квартира ---- || || ---- ---- ---- ---- || |------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------
Інформація про перебування на податковому обліку відокремленого
підрозділу: ____________________________________ "___"______________ 20____ р.
(перебуває на податковому обліку з / (дата взяття на облік /
не перебуває на податковому обліку, дата створення)
створений)
Назва органу державної податкової служби: __________________________________________________________________
Додаток на ___________ аркушах
Посадова особа
органу державної
податкової служби ____________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник
органу державної
податкової служби ____________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) М.П. _____________________
* Надається інформація про відокремлений підрозділ:
що перебуває на податковому обліку - за даними органу державної
податкової служби;
що не перебуває на податковому обліку - за даними статистики та
органів державної реєстрації.
Додаток 5
до Інструкції про порядок
обліку платників податків
Форма N 5-ОПП
(у редакції наказу ДПА України
від 14.05.2001 N 195)
ЗАЯВА
для фізичних осіб
(суб'єктів підприємницької чи приватної діяльності)
----------- ----- Номер реєстрації у ДПІ ----------- |___| Реєстрація Дата взяття на облік ----- ----- ----- |___| Перереєстрація у ДПІ -----/-----/----- | | Зміни ----- ------------------------------------------------------------------ |1. Ідентифікаційний номер ДРФО --------------------- | | --------------------- | | Прізвище ________________________________________________ | | Ім'я ________________________________________________ | | По батькові ________________________________________________ | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |2. Назва ДПІ, в яку | | подається заява ____________________________________________| | Назва ДПІ, з якої | | вибув платник ____________________________________________| ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |3. Назва органу | | державної реєстрації _______________________________________ | | Дата реєстрації ----- ----- ----- Номер свідоцтва | | -----/-----/----- про реєстрацію ___________ | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |4. Основний вид діяльності Ознака ЗЕД Назва виду діяльності | | за КВЕД | | --------------- ---- | | Код --------------- ---- _______________________| |4а. Неосновні види діяльності | | за КВЕД | | --------------- ---- | | Код --------------- ---- _______________________| | --------------- ---- | | Код --------------- ---- _______________________| | --------------- ---- | | Код --------------- ---- _______________________| | --------------- ---- | | Код --------------- ---- _______________________| | --------------- ---- | | Код --------------- ---- _______________________| ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |5. Місце проживання ----------- | | Поштовий індекс ----------- Країна ____________________ | | Область ________________________________________________ | | Район ________________________________________________ | | Місто ________________________________________________ | | Район міста ________________________________________________ | | Вулиця ________________________________________________ | | | | Будинок ---- / ---- Корпус ---- Офіс / квартира ---- | | ---- ---- ---- ---- | | ------- --------- --- -------------------| |Контактні телефони----------------- Факс --- -------------------| ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |6. Місце роботи (якщо робота - за наймом) ______________________| |________________________________________________________________| ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |7. Паспортні дані | | Серія ______________ Номер __________________ | |Ким виданий ________________________ Коли виданий _____________ | ------------------------------------------------------------------
_____________________________ ____________ ____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) (дата)
Додаток 8
до Інструкції про порядок
обліку платників податків
Форма N 8-ОПП
(у редакції наказу ДПА України
від 14.05.2001 N 195)
ЗАЯВА ПРО ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ
платника податків
--------------------- Платник податків --------------------- код за ЄДРПОУ/ номер із ТРДПАУ/ номер ДРФО
(потрібне підкреслити)
Повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної
особи __________________________________________________________ ________________________________________________________________ ------------------------------------------------------------------ |Назва ДПІ ______________________________________________________| |Дата подання ----- ----- ----- | |заяви про зняття з обліку -----/-----/----- | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ органу, | |що прийняв рішення про ліквідацію, та ----------------- | |його назва ----------------- | |________________________________________________________________| |Номер та дата прийняття рішення про ліквідацію | |________________________________________________________________| ------------------------------------------------------------------ Зняття з обліку ------------------------------------------------------------------ |Ліквідація ---- Реорганізація ---- Інше ---- | | ---- ---- ---- | |Причина зняття з обліку ---- (Ліквідація: за рішенням власника | | ---- - 3; за рішенням суду - 4; за | | рішенням арбітражного суду - 5; за | | рішенням органу підпорядкування - | | 6; за рішенням органу реєстрації - | | 7) | ------------------------------------------------------------------ Заяву склав:
Посадова особа ___________ _____________________________________
(підпис) (посада, прізвище, ім'я, по батькові) М.П. ------------------------------------------------------------------ Відомості про зняття з обліку в органі державної податкової
служби*:
Зняття з обліку здійснив ________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, підпис)
Керівник органу державної податкової служби
__________ _____________________________ "___"________ 20__ року
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П. -------------- * Заповнюється після зняття з обліку.
Додаток 9
до Інструкції про порядок
обліку платників податків
Форма N 9-ОПП
(у редакції наказу ДПА України
від 14.05.2001 N 195)
ЗАЯВА ПРО ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ
у зв'язку зі зміною місцезнаходження
(місця проживання)
--------------------- Платник податків --------------------- код за ЄДРПОУ/ номер із ТРДПАУ/ номер ДРФО
(потрібне підкреслити)
Повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної
особи __________________________________________________________ ________________________________________________________________ ------------------------------------------------------------------ |Назва ДПІ ______________________________________________________| |Дата подання ----- ----- ----- | |заяви про зняття з обліку -----/-----/----- | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ органу, | |що прийняв рішення про зміну ----------------- | |місцезнаходження (місця проживання), ----------------- | |та його назва _________________________________________________ | | | |Номер та дата прийняття рішення про зміну місцезнаходження | |(місця проживання) ____________________________________________ | | | |Назва органу державної податкової служби, у який платник | |податків зобов'язаний стати на облік | |_______________________________________________________________ | ------------------------------------------------------------------
Заяву склав:
Посадова особа ___________ _____________________________________
(підпис) (посада, прізвище, ім'я, по батькові) М.П. ------------------------------------------------------------------ Відомості про зняття з обліку в органі державної податкової
служби*:
Зняття з обліку здійснив ________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, підпис)
Керівник органу державної податкової служби
__________ _____________________________ "___"________ 20__ року
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П. -------------- * Заповнюється після зняття з обліку.
Додаток 11
до Інструкції про порядок
N _________ обліку платників податків
"___"____________ 20__ р.
Форма N 11-ОПП
(у редакції наказу ДПА України
від 14.05.2001 N 195)
_________________________ _________________________
(адреса органу державної (адреса органу державної
податкової служби, якому податкової служби, який
видається повідомлення) видав повідомлення) _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ *
про подання платником податків заяви про зняття з
обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження
(місця проживання)
------------------------------------------------------------------ |Назва органу державної податкової служби, у який платник | |податків стає (зобов'язаний стати) на облік | |________________________________________________________________| | | |Назва органу державної податкової служби, з якого повинен вибути| |платник податків | |________________________________________________________________| ------------------------------------------------------------------ Інформація про платника податків: --------------------- --------------------- Код ЄДРПОУ / номер із ТРДПАУ / номер ДРФО (потрібне підкреслити)
------------------------------------------------------------------ |Найменування або прізвище, ім'я та по батькові, місцезнаходження| |(місце проживання) | |________________________________________________________________| |________________________________________________________________| | | |Посадова особа органу державної податкової служби | |_____________ ________________________________ | | (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) | | | |Керівник органу державної податкової служби | |_____________ ________________________________ | | (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) | | М.П. | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Заборгованість з податків і зборів (обов'язкових платежів) | |перед бюджетом ________________________________________________ | |_______________________________________________________________ | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Остання документальна перевірка проведена за станом на | |"___"______________ 20__ р. | |Інформація про зняття з обліку в органі державної податкової | |служби ________________________________________________________ | |_______________________________________________________________ | |Зняття з обліку здійснено | |_______________________________________________________________ | | (прізвище, ім'я та по батькові інспектора, посада, підпис) | | | |Одержав дане повідомлення _________________"___"________ 20__ р.| | | |Посадова особа органу державної податкової служби | |____________ _______________________________ | | (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) | | | |Керівник органу державної податкової служби | |____________ _______________________________ | | (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) | | М.П. | ------------------------------------------------------------------ ____________________
* Це повідомлення виконується у двох примірниках, один з яких
підшивається до облікової справи платника податків.
Додаток 12
до Інструкції про порядок
N _________ обліку платників податків
"___"____________ 20__ р.
Форма N 12-ОПП
(у редакції наказу ДПА України
від 14.05.2001 N 195)
____________________________________
(орган, до якого подається довідка) ____________________________________
ДОВІДКА
про зняття з обліку платника податків
ДПІ/ДПА у ________________________________________________________
повідомляє, що платник податків --------------------- --------------------- Код ЄДРПОУ / номер із ТРДПАУ / номер ДРФО
(потрібне підкреслити) __________________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ/ номер із ТРДПАУ/ номер ДРФО (потрібне підкреслити) __________________________________________________________________
(повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для
фізичної особи) __________________________________________________________________
(місцезнаходження або місце проживання для фізичної особи) не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів).
У зв'язку з ______________________________________________________
(ліквідація, реорганізація, злиття та ін.) за рішенням ______________________________________________________
(суду, арбітражного суду, власника, засновників,
міністерства та ін.)
від "___"____________ 20__ р. N ____________________
знятий з податкового обліку "___"_____________ 20__ р.
Посадова особа
органу державної
податкової служби ___________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник
органу державної
податкової служби ___________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.on top