Document z0468-17, valid, current version — Revision on April 13, 2018, on the basis - z0262-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
13.03.2017  № 120


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 квітня 2017 р.
за № 468/30336

ПОЛОЖЕННЯ
про міську, районну, міжрайонну державні лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства
№ 65 від 09.02.2018}

1. Міська, районна, міжрайонна державні лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Лабораторія) є державними установами ветеринарної медицини, які створені відповідно до Законів України "Про ветеринарну медицину", "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" підпорядковуються головному управлінню Держпродспоживслужби в області (далі - Головне управління) та належать до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 65 від 09.02.2018}

2. Лабораторії у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужби, Головного управління Держпродспоживслужби в містах, районах, областях та цим Положенням.

Методичне забезпечення діяльності Лабораторій здійснюють регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

3. Лабораторії є державними установами у структурі Держпродспоживслужби в містах та районах для лабораторної діагностики хвороб тварин та оцінки ветеринарно-санітарного стану харчових продуктів, побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології, ґрунту, води питної та води для тварин, а також проведення лабораторних досліджень (випробувань) показників безпечності та якості об’єктів санітарних заходів, засобів захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших досліджень відповідно до галузі акредитації та/або технічної компетенції.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 65 від 09.02.2018}

4. До складу Лабораторій можуть входити структурні підрозділи (сектори, відділи, філії). Також структурними підрозділами Лабораторії можуть бути державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках.

5. Лабораторії мають матеріально-технічну базу (територію і будівлі, лабораторне обладнання і апаратуру, віварій з піддослідними тваринами тощо) та проводять у повному обсязі і на сучасному рівні патолого-анатомічні, гістологічні, мікроскопічні, мікробіологічні, бактеріологічні, біологічні, хіміко-токсикологічні, біохімічні, мікологічні, серологічні, імунологічні, вірусологічні, гельмінтологічні, гематологічні, радіологічні та інші лабораторні дослідження, а також державну ветеринарно-санітарну експертизу на агропродовольчих ринках та ярмарках.

6. Утримання територій, приміщень, обладнання Лабораторій, умови і режим праці в них мають відповідати Правилам охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 20 квітня 1999 року № 67, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 1999 року за № 695/3988.

7. Річні плани роботи Лабораторій складаються з урахуванням кількості операторів ринку та підконтрольних Держпродспоживслужбі об’єктів, факторів середовища життєдіяльності, епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану тваринництва області, а також інструкцій щодо профілактики та боротьби з хворобами тварин, погоджуються регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і затверджуються Головним управлінням Держпродспоживслужби в області.

8. Основними завданнями Лабораторій є:

1) проведення повного комплексу лабораторних досліджень (випробувань) щодо діагностики хвороб тварин, безпечності та окремих показників харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології, ґрунту, води питної та води для тварин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших досліджень;

{Підпункт 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 65 від 09.02.2018}

2) профілактика і діагностика інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб тварин;

3) забезпечення організації та проведення планових і непланових діагностичних досліджень;

4) організація та проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках та ярмарках;

5) організація заходів щодо попередження розповсюдження заразних хвороб тварин через харчові продукти;

6) надання в необхідних випадках консультативної і практичної допомоги державним установам Держпродспоживслужби у вирішенні питань, пов’язаних з установленням діагнозу і проведенням заходів профілактики та боротьби з хворобами тварин, включаючи хвороби, спільні для тварин і людей, та ветеринарно-санітарної оцінки харчових продуктів;

7) підвищення кваліфікації фахівців, проведення семінарів, стажувань спеціалістів Лабораторій;

8) впровадження у практику досягнень ветеринарної медицини.

9. До компетенції Лабораторій належать:

1) організація та проведення лабораторно-діагностичних (вірусологічних, бактеріологічних, гістологічних, мікробіологічних, хіміко-токсикологічних, патолого-анатомічних, паразитологічних, радіологічних) та інших досліджень з метою діагностики хвороб тварин, визначення безпечності та окремих показників харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології, ґрунту, води питної та води для тварин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших досліджень відповідно до галузі акредитації та/або технічної компетенції;

{Підпункт 1 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 65 від 09.02.2018}

2) мікробіологічний, радіологічний, паразитологічний, хіміко-токсикологічний контроль та інший лабораторний контроль на потужностях з виробництва та/або обігу об’єктів санітарних заходів;

3) проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках та ярмарках;

4) участь у відборі зразків;

5) проведення клінічних досліджень тварин з метою профілактики, установлення причин захворювання або загибелі тварин;

6) контроль за роботою та методичне керівництво діяльності державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках, узагальнення результатів їх роботи та підготовка звітів;

7) видача експертних висновків, звітів, протоколів досліджень (випробувань) з рекомендаціями відповідно до законодавства;

8) направлення на місця спалахів захворювань спеціалістів для уточнення діагнозу;

9) надавання практичної допомоги в організації і проведенні протиепізоотичних, ветеринарно-санітарних та санітарних заходів у разі виникнення особливо небезпечних хвороб тварин, у тому числі спільних для тварин і людей;

10) участь у розробці протиепізоотичних, лікувально-профілактичних, ветеринарно-санітарних та санітарних заходів;

11) здійснення заходів щодо метрологічного забезпечення робіт у Лабораторіях та державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках;

12) забезпечення режиму роботи з мікроорганізмами II-IV груп патогенності;

13) внесення у встановленому порядку Головному управлінню пропозицій щодо потреби асигнувань на утримання Лабораторій, їх структурних підрозділів, проведення діагностичних досліджень, придбання необхідних витратних матеріалів, підвищення кваліфікації спеціалістів Лабораторій;

14) участь у роботі комісії з проведення атестації робочих місць;

15) облік роботи та подання звітів Головному управлінню та регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби в установленому порядку;

16) участь в організації і проведенні семінарів, нарад, науково-виробничих конференцій з керівниками і спеціалістами державних підприємств, установ і організацій з питань організації і підвищення ефективності ветеринарного обслуговування, підвищення безпечності харчових продуктів та кормів;

17) виконання завдань Головного управління, які належать до компетенції Лабораторій;

18) здійснення інших повноважень, встановлених законодавством.

10. Лабораторії в межах своєї компетенції мають право:

1) надавати практичну, методичну, консультативну допомогу територіальним органам Держпродспоживслужби, державним лабораторіям ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках, спеціалістам державних установ Держпродспоживслужби, ліцензованим лікарям ветеринарної медицини та у разі звернення - фізичним та юридичним особам з питань профілактики, діагностики та боротьби з хворобами тварин, відбору зразків та проведення лабораторних досліджень (випробувань), державної ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів та їх оцінки;

2) організовувати проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках та ярмарках;

3) брати участь у розслідуванні випадків виникнення та поширення інфекційних, у тому числі спільних для людей і тварин, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;

4) проводити лабораторні дослідження (випробування) за зверненнями фізичних та юридичних осіб за плату згідно з тарифами, затвердженими в установленому порядку;

5) здійснювати діяльність стосовно придбання, ввезення, вивезення, перевезення, використання, зберігання, відпуску та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів згідно із Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори".

{Підпункт 5 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 65 від 09.02.2018}

11. Лабораторію очолює директор (далі - директор Лабораторії), який має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки, стаж роботи на посаді лікаря ветеринарної медицини не менше трьох років, а також пройшов відповідну підготовку на курсах підвищення кваліфікації.

Директор Лабораторії може бути завідувачем одного з відділів Лабораторії.

Директор призначається і звільняється з посади начальником Головного управління Держпродспоживслужби в області за погодженням з директором регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби.

Інші працівники Лабораторій та її структурних підрозділів призначаються на посади і звільняються з посад директорами Лабораторій.

12. Директор:

1) керує діяльністю Лабораторії, її структурними підрозділами;

2) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, спеціалістів та працівників Лабораторії;

3) розробляє структуру, штатний розпис та кошторис Лабораторії, які затверджуються начальником Головного управління;

{Підпункт 3 пункту 12 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 65 від 09.02.2018}

4) розробляє та затверджує положення про структурні підрозділи Лабораторії;

5) організовує роботу Лабораторії, розподіляє обов’язки між її спеціалістами, визначає ступінь їх відповідальності та затверджує їх посадові інструкції;

6) підписує накази Лабораторії;

7) бере участь за дорученням Головного державного інспектора області у перевірках роботи суб’єктів господарювання різних форм власності, у тому числі щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування і реалізації продукції тваринного походження;

8) вносить пропозиції Головному управлінню щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення Лабораторії та її структурних підрозділів;

9) застосовує в установленому порядку заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Лабораторії;

10) забезпечує оперативне та достовірне ведення діловодства в Лабораторії;

11) відповідає за виконання покладених на Лабораторію завдань і функцій, незбереження і неправильне використання майна Лабораторії, у тому числі коштів згідно з кошторисом на її утримання відповідно до чинного законодавства;

12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

13. Директор має право:

1) залучати спеціалістів державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчому ринку для виконання діагностичних досліджень та інших лабораторних робіт у разі неповного їх завантаження роботою з проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи;

2) розробляти і здійснювати заходи щодо поліпшення організації, методів роботи Лабораторії, підвищення кваліфікації її працівників;

3) виступати представником з питань, які входять до компетенції Лабораторії, у всіх державних підприємствах, установах, організаціях та суді;

4) здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

14. Лабораторії відповідно до нормативно-правових актів забезпечуються спеціальним автотранспортом та іншими матеріально-технічними засобами за встановленими нормативами.

15. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з вимогами законодавства.

16. Лабораторії відповідно до законодавства володіють та користуються майном на праві оперативного управління.

17. Лабораторії є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатки із зображенням Державного Герба України та своїми найменуваннями, штампи.

18. У разі припинення Лабораторій їх активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Квашаon top