Document z0456-09, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2016, on the basis - z1503-15

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.04.2009 N 90
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2009 р.
за N 456/16472
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації
N 668 ( z1503-15 ) від 06.11.2015 }
Про затвердження Інструкції про порядок
проведення службового розслідування
в Державній службі спеціального зв'язку
та захисту інформації України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації
N 264 ( z1242-11 ) від 06.10.2011
N 161 ( z0724-12 ) від 17.04.2012 }

Відповідно до Закону України "Про Дисциплінарний статут
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України" ( 373-17 ), Положення про проходження служби в Державній
службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового
і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.12.2006 N 1828 ( 1828-2006-п ), Порядку
організації та забезпечення режиму секретності в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12, Інструкції про порядок
обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та
інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову
інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
27.11.98 N 1893 ( 1893-98-п ), та з метою встановлення єдиного
порядку проведення службового розслідування в Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації України Н А К А З У Ю:
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 161
( z0724-12 ) від 17.04.2012 }
1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення службового
розслідування в Державній службі спеціального зв'язку та захисту
інформації України, що додається.
2. Директору Департаменту забезпечення діяльності Голови
Служби Адміністрації Держспецзв'язку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Служби Ю.Б.Чеботаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України
28.04.2009 N 90
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2009 р.
за N 456/16472

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок проведення службового
розслідування в Державній службі спеціального
зв'язку та захисту інформації України

I. Загальні положення
1.1. Інструкція про порядок проведення службового
розслідування в Державній службі спеціального зв'язку та захисту
інформації України (далі - Інструкція) визначає підстави для
проведення службового розслідування, права й обов'язки посадових
осіб Держспецзв'язку під час його проведення, установлює порядок
призначення і процедуру проведення службового розслідування
стосовно осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку,
оформлення його результатів та прийняття за ним рішення.
1.2. Службове розслідування стосовно державних службовців
Держспецзв'язку проводиться відповідно до Порядку проведення
службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або органів місцевого самоврядування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000
N 950 ( 950-2000-п ). { Абзац перший пункту 1.2 розділу І із
змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації N 161 ( z0724-12 ) від
17.04.2012 }
З'ясування обставин порушення трудової дисципліни
працівниками Держспецзв'язку здійснюється відповідно до вимог
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) та правил
внутрішнього трудового розпорядку.
1.3. Службове розслідування за фактами розголошення державної
таємниці та/або службової інформації, втрати її матеріальних
носіїв та інших правопорушень з цих питань проводиться з
урахуванням вимог чинного законодавства у сфері охорони державної
таємниці чи службової інформації. { Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 264
( z1242-11 ) від 06.10.2011 }
1.4. Службове розслідування за фактами порушень у сфері
організації та забезпечення безпеки спеціальних видів зв'язку
проводиться з урахуванням вимог чинного законодавства з цих
питань.
1.5. Порядок проведення розслідувань нещасних випадків, які
сталися з особами рядового і начальницького складу
Держспецзв'язку, проводиться у порядку, встановленому Інструкцією
про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій у Держспецзв'язку, затвердженою наказом
Адміністрації Держспецзв'язку від 05.06.2008 N 87 ( z0803-08 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.09.2008 за
N 803/15494.
II. Підстави для призначення службового розслідування
2.1. Підставами для призначення службового розслідування
можуть бути факти: 1) систематичного невиконання умов контракту особою рядового
чи начальницького складу Держспецзв'язку (двічі та більше фактів
протягом року), а саме: невиконання або неналежного виконання
особами рядового і начальницького складу Держспецзв'язку вимог
чинного законодавства, наказів (розпоряджень) начальників, що
негативно вплинуло на стан виконання завдань, покладених на
Держспецзв'язку, заподіяло шкоду охоронюваним законом правам,
свободам та інтересам окремих громадян або державним чи
громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб;
недотримання чи неналежного дотримання особою рядового чи
начальницького складу Держспецзв'язку службової дисципліни; { Підпункт 1 пункту 2.1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації N 161 ( z0724-12 ) від 17.04.2012 }
2) недотримання особами рядового і начальницького складу
Держспецзв'язку вимог чинного законодавства, що призвело до
розголошення державної таємниці, втрати її матеріальних носіїв та
інших правопорушень у сфері охорони державної таємниці; 3) порушення особами рядового і начальницького складу
Держспецзв'язку вимог чинного законодавства, що регулює порядок
поводження зі службовою інформацією, та іншою інформацією з
обмеженим доступом, вимоги щодо захисту якої встановлено
законодавством, розголошення або втрати її матеріальних носіїв, а
також втрати службового посвідчення особи рядового чи
начальницького складу Держспецзв'язку або особистої металевої
печатки; { Підпункт 3 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації N 264 ( z1242-11 ) від 06.10.2011 }
4) порушення особами рядового і начальницького складу
Держспецзв'язку вимог чинного законодавства у сфері організації та
забезпечення безпеки спеціальних видів зв'язку; 5) порушення особами рядового і начальницького складу
Держспецзв'язку порядку зберігання, носіння, використання та
застосування зброї; 6) порушення особами рядового і начальницького складу
Держспецзв'язку порядку несення служби з охорони об'єктів і майна
Держспецзв'язку, що призвело до тяжких наслідків або створило
загрозу настання таких наслідків; 7) дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої за участю осіб
рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які керували
транспортними засобами Держспецзв'язку; 8) надзвичайних подій, у тому числі пожеж на об'єктах
Держспецзв'язку; 9) вчиненню особою рядового чи начальницького складу
Держспецзв'язку корупційного правопорушення (за поданням керівника
спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції) за
рішенням Голови Держспецзв'язку, начальників (керівників)
регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та
установ Держспецзв'язку з метою виявлення причин та умов, що
сприяли правопорушенню. { Пункт 2.1 розділу ІІ доповнено новим підпунктом 9 згідно з
Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації N 161 ( z0724-12 ) від 17.04.2012 }
2.2. Підставою для призначення службового розслідування може
бути інформація, викладена у рапортах, заявах, скаргах осіб
рядового і начальницького складу, державних службовців та
працівників Держспецзв'язку, матеріалах перевірок (інформація,
одержана за результатами заходів контролю), письмових зверненнях
громадян України, повідомленнях правоохоронних органів, органів
державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій та їхніх посадових осіб, об'єднань громадян, а також
опубліковані засобами масової інформації інформативні дані про
події, що потребують з'ясування обставин, за яких вони сталися.
2.3. Службове розслідування обов'язково проводиться
попередньо перед звільненням особи рядового чи начальницького
складу Держспецзв'язку зі служби у порядку застосування
дисциплінарного стягнення за систематичне невиконанням умов
контракту та/або за службовою невідповідністю. Службове розслідування може призначатися за кожним фактом
невиконання умов контракту як особами рядового і начальницького
складу Держспецзв'язку, так і Державною службою спеціального
зв'язку та захисту інформації України.
2.4. Службове розслідування обов'язково проводиться у разі
знищення (пошкодження) особами рядового і начальницького складу
Держспецзв'язку речового майна особистого користування, строк
носіння якого не закінчився.
2.5. Службове розслідування може призначатися на вимогу особи
рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку з метою зняття
безпідставних, на її думку, звинувачень або підозр.
2.6. Службове розслідування не призначається за анонімними
повідомленнями, заявами, скаргами.
III. Порядок призначення службового розслідування
3.1. Рішення про проведення службового розслідування
приймається Головою Держспецзв'язку стосовно всіх осіб рядового і
начальницького складу Держспецзв'язку; першим заступником Голови
Держспецзв'язку та заступниками Голови Держспецзв'язку - стосовно
осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку відповідно
до розподілу функціональних обов'язків; начальниками регіональних
органів, територіальних підрозділів, закладів та установ
Держспецзв'язку чи особами, які тимчасово виконують їх
обов'язки, - стосовно підлеглих осіб рядового і начальницького
складу Держспецзв'язку.
3.2. Службове розслідування призначається наказами
Адміністрації Держспецзв'язку та в межах визначених повноважень -
наказами начальників регіональних органів, територіальних
підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку. Службове розслідування може бути доручено посадовій особі або
членам комісії, один з яких призначається її головою.
3.3. Забороняється проводити службове розслідування особам,
які є підлеглими порушника, а також особам - співучасникам
правопорушення або заінтересованим у наслідках розслідування. Службове розслідування проводиться за участю безпосереднього
начальника особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку,
яка вчинила дисциплінарне правопорушення.
3.4. Проект наказу про проведення службового розслідування й
пропозиції щодо посадової особи (членів комісії), яка (які)
проводитиме (уть) службове розслідування, готує структурний
підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку чи підрозділ регіонального
органу, територіального підрозділу, закладу та установи
Держспецзв'язку, посадовим особам якого доручено проведення
службового розслідування.
3.5. У наказі про проведення службового розслідування
зазначаються підстави для призначення, мета і терміни його
проведення, особа рядового чи начальницького складу
Держспецзв'язку (якщо вона встановлена), стосовно якої воно буде
проводитися, дані про правопорушення (подію), за фактом якого
(якої) призначено службове розслідування, а також посадова особа
(члени комісії), якій (яким) доручено його проведення. Посадова особа (члени комісії), якій (яким) доручено
проведення службового розслідування, може (можуть) бути
звільнена (і) від виконання функціональних обов'язків на час
проведення службового розслідування, про що зазначається в наказі. У разі потреби залучення інших фахівців Держспецзв'язку до
проведення службового розслідування вони призначаються до складу
комісії письмовим рішенням особи, яка призначила службове
розслідування.
IV. Термін проведення службового розслідування
4.1. Службове розслідування має бути завершене протягом
одного місяця з дня його призначення. За потреби термін проведення
службового розслідування може бути продовжено посадовою особою,
яка призначила службове розслідування, або старшим прямим
начальником, але не більше ніж на один місяць.
4.2. Початком службового розслідування є дата підписання
наказу про його призначення, якщо інше не визначено наказом.
4.3. Завершенням службового розслідування є дата затвердження
посадовою особою, яка його призначила, акта за результатами
службового розслідування.
4.4. До терміну проведення службового розслідування не
входить час перебування особи рядового чи начальницького складу
Держспецзв'язку, стосовно якої воно проводиться, у відпустці,
службовому відрядженні або на лікуванні, а також час її
відсутності з інших поважних причин.
V. Мета проведення, організація роботи
та повноваження осіб під час проведення
службового розслідування
5.1. Метою проведення службового розслідування є
встановлення: 1) обставин (часу, місця) і наслідків правопорушення (події),
за фактом якого (якої) призначено службове розслідування; 2) осіб, винних у правопорушенні, та осіб, дії чи
бездіяльність яких сприяли негативним наслідкам або створювали
загрозу для їх спричинення; 3) наявності причинного зв'язку між неправомірним діянням
(бездіяльністю) особи (осіб), з приводу якої (яких) було
призначено службове розслідування, та його наслідками; 4) причин правопорушення (події) та умов, що йому (їй)
сприяли; 5) вимог чинного законодавства, які було порушено; 6) ступеня провини кожної з осіб, причетних до правопорушення
(події), та мотиви протиправної поведінки особи рядового чи
начальницького складу Держспецзв'язку, її ставлення до скоєного.
5.2. Посадова особа (члени комісії), якій (яким) доручено
проведення службового розслідування, персонально відповідає (ють)
за повноту, всебічність, об'єктивність та неупередженість
зроблених висновків, а також нерозголошення відомостей, що
стосуються чи можуть вплинути на проведення службового
розслідування, зачіпають права і законні інтереси чи свободи осіб
рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, стосовно яких
воно проводиться.
5.3. Посадовій особі (членам комісії), якій (яким) доручено
проведення службового розслідування, надається право: 1) запрошувати особу рядового чи начальницького складу
Держспецзв'язку, стосовно якої проводиться службове розслідування,
а також інших посадових осіб Держспецзв'язку, які обізнані або
причетні до фактів чи дій (бездіяльності), що стали підставами для
призначення службового розслідування, для одержання від них усних
або письмових пояснень, інших документальних матеріалів, що
стосуються правопорушення (події), за фактами якого (якої)
проводиться службове розслідування; 2) залучати (за потреби і за їх згодою) інших фахівців, які
не є посадовими особами Держспецзв'язку, але володіють науковими,
технічними та іншими спеціальними знаннями, для надання ними
консультацій, а також письмових висновків з питань, що виникають
під час проведення службового розслідування; 3) ознайомлюватися й вивчати в установленому порядку
відповідні документи, що стосуються правопорушення (події), за
фактами якого (якої) проводиться службове розслідування, а за
потреби - знімати встановленим порядком з них копії й долучати до
матеріалів службового розслідування; 4) звертатися з клопотанням до посадової особи, яка
призначила службове розслідування, про необхідність отримання від
інших органів державної влади і місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, юридичних і фізичних осіб
матеріалів стосовно правопорушення (події), за фактами якого
(якої) проводиться службове розслідування. Повноваження посадової особи (членів комісії), якій (яким)
доручено проведення службового розслідування, обмежуються терміном
проведення службового розслідування.
5.4. Посадові особи Держспецзв'язку зобов'язані всебічно
сприяти проведенню службового розслідування, надавати правдиві
пояснення по суті службового розслідування та поставлених їм
питань, пред'являти відповідні документи чи матеріали. Безпосередній начальник особи, стосовно якої проводиться
службове розслідування, повинен сприяти отриманню від цієї особи
для посадової особи (членам комісії), якій (яким) доручено
проведення службового розслідування, письмових пояснень
(відповідей на питання) про правопорушення, за фактом якого
призначено службове розслідування. { Пункт 5.4 розділу V доповнено
абзацом згідно з Наказом Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації N 161 ( z0724-12 ) від
17.04.2012 }
5.5. Особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку,
стосовно якої проводиться службове розслідування, має право: 1) знати підстави призначення службового розслідування, яке
проводиться щодо неї; 2) брати участь у службовому розслідуванні, у тому числі
надавати усні чи письмові пояснення, документи, робити заяви,
вимагати додаткового вивчення пояснень осіб, які обізнані або
причетні до правопорушення (події), за фактами якого (якої)
проводиться службове розслідування, а також в опитуванні інших
осіб, яким відомі обставини, що вивчаються під час службового
розслідування; 3) звертатися з клопотанням про витребування й долучення до
матеріалів розслідування нових документів, видань, інших
матеріальних носіїв інформації; 4) висловлювати письмові зауваження щодо проведення
службового розслідування, дій або бездіяльності посадових осіб,
які його проводять; 5) не надавати будь-яких пояснень щодо себе, членів сім'ї чи
близьких родичів, коло яких визначено законодавством; 6) ознайомлюватися зі змістом матеріалів службового
розслідування; 7) оскаржувати рішення, прийняте за результатами службового
розслідування, у строки і в порядку, що визначені чинним
законодавством.
5.6. У разі відмови особи рядового чи начальницького складу
Держспецзв'язку, стосовно якої проводиться службове розслідування,
надати необхідні письмові пояснення посадовій особі (членам
комісії), якій (яким) доручено проведення службового
розслідування, складається відповідний акт.
5.7. Якщо під час службового розслідування будуть установлені
ознаки злочину, про це негайно доповідається посадовій особі, що
призначила службове розслідування, з метою обов'язкового вжиття
нею відповідних заходів у встановленому Кримінально-процесуальним
кодексом України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) порядку.
VI. Відсторонення від виконання службових обов'язків
6.1. Особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку,
щодо якої проводиться службове розслідування, може бути
відсторонена від посади із збереженням посадового окладу, окладу
за спеціальне звання, надбавок за вислугу років та інших виплат та
надбавок.
6.2. Рішення про відсторонення особи рядового чи
начальницького складу Держспецзв'язку від посади можуть приймати
начальники, яким надано право прийняття на службу або призначення
цієї особи на посаду, шляхом видання письмового наказу.
6.3. Тривалість відсторонення від виконання службових
обов'язків за посадою не повинна перевищувати часу, передбаченого
для проведення службового розслідування.
VII. Оформлення результатів службового розслідування
7.1. За результатами службового розслідування складається
акт, у якому зазначаються: 1) посада, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження,
термін служби в Держспецзв'язку і строк перебування на посаді
особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, стосовно
якої проведено службове розслідування; 2) підстави призначення службового розслідування; 3) заходи, здійснені в процесі службового розслідування, й
одержані при цьому результати, які підтверджують чи спростовують
факт правопорушення (події), за яким (якою) призначено службове
розслідування; 4) обставини, причини, умови та наслідки скоєного особою
рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку правопорушення,
рівень заподіяної шкоди та негативного впливу на виконання
покладених завдань; 5) вимоги чинного законодавства, які було порушено; 6) відомості про попередню поведінку особи рядового чи
начальницького складу Держспецзв'язку та визнання нею своєї вини,
її ставлення до виконання службових обов'язків, рівень
кваліфікації; 7) заперечення, заяви та клопотання особи рядового чи
начальницького складу Держспецзв'язку, стосовно якої проводилося
службове розслідування, мотиви їх відхилення чи підстави для
задоволення; 8) висновок щодо наявності чи відсутності в діянні особи
рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку дисциплінарного
правопорушення (за наявності - у чому воно полягало) з
обов'язковим посиланням на отримані матеріали (документи); 9) пропозиції щодо притягнення особи рядового чи
начальницького складу Держспецзв'язку, яка вчинила правопорушення,
до відповідальності без зазначення конкретного виду
дисциплінарного стягнення або зняття з неї безпідставних
звинувачень чи підозр; 10) вжиті або запропоновані заходи для усунення негативних
наслідків скоєного правопорушення (події) та умов, що до нього
(неї) призвели.
7.2. Акт про результати службового розслідування підписує
посадова особа (члени комісії), яка (які) його проводила (и). Кожен член комісії має право викласти свою окрему думку в
письмовому рапорті на ім'я посадової особи, яка призначила
службове розслідування. Такий рапорт долучається до акта про
результати службового розслідування і є його невід'ємною частиною.
7.3. Перед поданням акта про результати службового
розслідування разом із матеріалами службового розслідування на
розгляд і затвердження посадовій особі, яка призначила службове
розслідування, обов'язково акт погоджується з Юридичним
управлінням Адміністрації Держспецзв'язку або посадовими особами
Держспецзв'язку, які здійснюють правове забезпечення діяльності
підрозділів (далі - юрисконсульт). Погодження здійснюється шляхом зазначення найменування
посади, спеціального звання, особистого підпису, ініціалів,
прізвища і дати підписання цього акту нижче від підпису (підписів)
посадової особи (членів комісії), яка (які) проводила
розслідування. Якщо юрисконсульт не погоджується з висновками або окремими
частинами акта про результати службового розслідування, він
підписує акт і робить такий напис: "Із запереченнями, що
додаються" й надає свої письмові заперечення, які долучаються до
матеріалів службового розслідування. { Пункт 7.3 розділу VII в редакції Наказу Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 161
( z0724-12 ) від 17.04.2012 }
7.4. Перед поданням акта про результати службового
розслідування разом з матеріалами службового розслідування на
розгляд та затвердження посадова особа (голова комісії), яка
проводила службове розслідування, ознайомлює особу рядового чи
начальницького складу Держспецзв'язку, стосовно якої воно
проводилося, під підпис. Особа рядового чи начальницького складу, стосовно якої
проводилося службове розслідування, має право ознайомитися з
матеріалами службового розслідування, що стосуються її особисто,
крім випадків, передбачених вимогами чинного законодавства у сфері
охорони державної таємниці. Під час ознайомлення з актом про
результати службового розслідування зазначена особа може письмово
викласти свої заперечення або заявити клопотання. У разі відмови особи, щодо якої проводилось службове
розслідування, ознайомитися з актом про результати службового
розслідування, а також у разі ознайомлення без підпису про
ознайомлення посадова особа (голова комісії), яка проводила
службове розслідування, робить відповідний запис на акті про
результати службового розслідування.
7.5. Акт про результати службового розслідування подається на
розгляд та затвердження посадовій особі, яка його призначила,
разом з усіма матеріалами розслідування, запереченнями і
клопотаннями.
VIII. Прийняття рішення за результатами розслідування
8.1. Посадова особа, яка призначила службове розслідування, у
строк, що залишився до закінчення розслідування, розглядає акт про
результати службового розслідування та матеріали службового
розслідування і проводить бесіду з особою рядового чи
начальницького складу Держспецзв'язку, стосовно якої воно
проводилося (ця посадова особа може доручити проведення бесіди
своєму заступнику). За результатами бесіди у довільній формі складається аркуш
бесіди, в якому зазначаються дата проведення бесіди, заперечення,
заява, клопотання особи рядового чи начальницького складу
Держспецзв'язку, стосовно якої проведено службове розслідування. Аркуш бесіди підписується посадовою особою, яка проводила
бесіду, присутніми посадовими особами та особою рядового чи
начальницького складу Держспецзв'язку, з якою проводилася бесіда. Аркуш бесіди долучається до матеріалів службового
розслідування.
8.2. Посадова особа, яка призначила службове розслідування,
розглядає висновок і матеріали службового розслідування та
затверджує акт про результати службового розслідування. У випадку незгоди посадової особи, яка призначила службове
розслідування, з висновками і пропозиціями посадової особи
(комісії) (не підтверджуються відповідними документами, у процесі
розслідування мали місце порушення, що дають підстави брати під
сумнів об'єктивність його результатів, та інше) вона доручає вжити
додаткових заходів у межах терміну, установленого для проведення
службового розслідування.
8.3. У разі непроведення службового розслідування з будь-яких
причин відповідним начальником регіонального органу,
територіального підрозділу, закладу та установи Держспецзв'язку
або якщо у процесі розслідування мали місце порушення, що дають
підстави брати під сумнів об'єктивність його результатів, службове
розслідування може бути проведено (завершено) за рішенням Голови
Держспецзв'язку, першого заступника Голови Держспецзв'язку або
заступників Голови Держспецзв'язку відповідно до розподілу
функціональних обов'язків.
8.4. За результатами службового розслідування посадова особа,
яка призначила службове розслідування, визначає вид
дисциплінарного стягнення щодо порушника, а також призначає
посадову особу, якій доручає підготувати проект відповідного
наказу. Вид дисциплінарного стягнення зазначається особисто посадовою
особою, яка призначила службове розслідування, на акті про
результати службового розслідування.
8.5. Накладення дисциплінарного стягнення на особу рядового
чи начальницького складу Держспецзв'язку, стосовно якої
проводилося службове розслідування, здійснюється у порядку,
встановленому Законом України "Про Дисциплінарний статут Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України"
( 373-17 ).
8.6. Порядок оскарження дисциплінарних стягнень визначено
статтею 21 Закону України "Про Дисциплінарний статут Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України"
( 373-17 ).
8.7. Акт про результати службового розслідування разом з
усіма матеріалами службового розслідування зберігається відповідно
до чинного законодавства.
8.8. Після затвердження акта про результати службового
розслідування, прийняття та реалізації відповідного управлінського
рішення посадовою особою, яка призначила службове розслідування,
робиться: 1) витяг із затвердженого акта, в обсязі питань, визначених
підпунктами 1, 2, 8, 9 пункту 7.1 розділу VII цієї Інструкції,
який долучається до особової справи особи рядового чи
начальницького складу Держспецзв’язку, стосовно якої проводилося
службове розслідування; 2) копія затвердженого акта (без додатків) і витяг із наказу
про притягнення до дисциплінарної відповідальності особи, стосовно
якої було призначено службове розслідування, а також інших осіб,
вина яких була доведена у процесі службового розслідування, що
надсилаються до Департаменту організації та контролю службової
діяльності Адміністрації Держспецзв’язку для доповіді та
врахування при узагальненні результатів службової діяльності
Держспецзв’язку, а також з метою реалізації керівництвом
Держспецзв'язку прав, визначених пунктом 8.3 цієї Інструкції. { Пункт 8.8 розділу VIII в редакції Наказу Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 161
( z0724-12 ) від 17.04.2012 }
8.9. За результатами аналізу матеріалів службових
розслідувань, проведених у підрозділах Держспецзв'язку протягом
року, Департамент організації та контролю службової діяльності
Адміністрації Держспецзв’язку до 15 лютого готує для доповіді
Голові Держспецзв'язку відповідне узагальнення за минулий рік. { Розділ VIII доповнено пунктом 8.9 згідно з Наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 161
( z0724-12 ) від 17.04.2012 }
Директор Департаменту
забезпечення діяльності
Голови Служби
Адміністрації Держспецзв'язку С.М.Волковon top