Document z0439-09, valid, current version — Adoption on April 23, 2009
( Last event — Entry into force, gone June 5, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.04.2009 N 220
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 травня 2009 р.
за N 439/16455

Про затвердження Порядку надання погодження
для видачі ліцензій на здійснення експортних
операцій з нафтою сирою українського
походження та газу природного
у газоподібному стані українського
походження за зовнішньоекономічними
контрактами (договорами)

На виконання пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 року N 1123 ( 1123-2008-п ) "Про затвердження
переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню,
та обсягів квот у 2009 році", з метою упорядкування процедури
надання ліцензій суб'єктам підприємницької діяльності, які
здійснюють експорт нафти сирої українського походження за кодом
згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14 ) 2709 00 90 00 та газу природного у
газоподібному стані українського походження за кодом згідно з
УКТЗЕД 2711 21 00 00, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання погодження для видачі ліцензій
на здійснення експортних операцій з нафтою сирою українського
походження та газу природного у газоподібному стані українського
походження за зовнішньоекономічними контрактами (договорами), що
додається.
2. Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості (Нестеренко О.Г.) забезпечити подання цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Визнати такими, що втратили чинність, накази
Мінпаливенерго:
3.1 від 2 квітня 2007 року N 173 ( z0382-07 ) "Про
затвердження Порядку надання погодження для видачі ліцензій на
здійснення експортних операцій з нафтою сирою українського
походження та газу природного у газоподібному стані українського
походження за зовнішньоекономічними контрактами (договорами)",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 квітня 2007 року
за N 382/13649;
3.2 від 13 березня 2008 року N 124 ( z0258-08 ) "Про внесення
змін до наказу Мінпаливенерго від 2 квітня 2007 року N 173",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 березня 2008 року
за N 258/14949.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бурзу Алієва.
Міністр Ю.Продан

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
23.04.2009 N 220
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 травня 2009 р.
за N 439/16455

ПОРЯДОК
надання погодження для видачі ліцензій
на здійснення експортних операцій з нафтою
сирою українського походження та газу
природного у газоподібному стані українського
походження за зовнішньоекономічними
контрактами (договорами)

1. Цим Порядком визначено механізм розгляду Мінпаливенерго
звернення суб'єктів підприємницької діяльності (далі - суб'єкт
господарювання) щодо надання погодження для видачі ліцензій на
здійснення операцій з з нафтою сирою українського походження за
кодом згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14 ) 2709 00 90 00 та газу
природного у газоподібному стані українського походження за кодом
згідно з УКТЗЕД 2711 21 00 00, експорт яких підлягає ліцензуванню
у 2009 році.
2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів
господарювання незалежно від форми власності, які відповідно до
чинного законодавства здійснюють експорт нафти сирої українського
походження (далі - нафта) та газу природного у газоподібному стані
українського походження (далі - газ) на підставі укладених
зовнішньоекономічних контрактів (договорів).
3. Для отримання погодження на видачу зазначеної ліцензії
(далі - погодження) суб'єкт господарювання України, що є стороною
відповідного зовнішньоекономічного контракту (договору), має
надати Мінпаливенерго в одному примірнику такі документи:
3.1. Лист-звернення щодо отримання погодження з обов'язковим
зазначенням реквізитів контракту (договору), назви продукції, коду
продукції згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ).
3.2. Копію зовнішньоекономічного контракту (договору), усі
додатки та специфікації до нього, завірені в установленому
законодавством порядку. Якщо текст контракту (договору) викладено іноземною мовою, то
надається письмовий переклад документа українською мовою,
завірений установою, яка здійснює такі переклади.
3.3. Сертифікат про походження товару, яким підтверджується
походження нафти або газу з українських родовищ.
3.4. Копію статуту, завірену нотаріально.
4. Надання документів з порушенням вимог, установлених
пунктом 3 цього Порядку, або відомостей, які містять недостовірну
інформацію, є підставою для відмови у погодженні на видачу
ліцензії.
5. Датою подання документів є дата реєстрації в
Мінпаливенерго листа-звернення, наданого разом з іншими
документами відповідно до вимог пункту 3 цього Порядку.
6. Облік документів здійснюється в окремому журналі обліку
листів-звернень, який ведеться відповідним структурним підрозділом
Мінпаливенерго. Термін розгляду зазначених документів становить сім робочих
днів з дати подання (реєстрації).
7. Протягом зазначеного терміну Мінпаливенерго, враховуючи
надані документи, на підставі прогнозного та фактичного балансів
нафти і природного газу та за умови ресурсного забезпечення
внутрішнього ринку нафтою і природним газом приймає рішення щодо
надання погодження на видачу ліцензії.
8. Лист-погодження (або обґрунтований лист-відмова у
погодженні) за підписом Міністра палива та енергетики, а у разі
його відсутності - заступника Міністра палива та енергетики,
надається (надсилається) суб'єкту господарювання в письмовій
формі.
9. Прийняті відповідно до пункту 3 цього Порядку документи
суб'єкту господарювання не повертаються.
10. Суб'єкт господарювання у разі відмови у погодженні може
звернутися до Мінпаливенерго повторно щодо отримання погодження
після усунення недоліків, зазначених у листі-відмові.
11. У разі надання суб'єктом господарювання доопрацьованих
документів здійснюється нова реєстрація в журналі обліку
листів-звернень.
12. Відомості, що містяться в документах, наданих для
отримання зазначеного погодження, не підлягають розголошенню.
Заступник Міністра
палива та енергетики Бурзу Алієвon top