Про затвердження Вимог до підрозділу фізичного захисту і персоналу підрозділу фізичного захисту
Мінпаливенерго України, МНС України (з 2005 р.), НАН України; Order, Requirements, Structure on March 3, 2009128/146/58
Document z0426-09, valid, current version — Adoption on March 3, 2009
( Last event — Entry into force, gone May 29, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Н А К А З
03.03.2009 N 128/146/58
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 травня 2009 р.
за N 426/16442

Про затвердження Вимог до підрозділу
фізичного захисту і персоналу підрозділу
фізичного захисту

Відповідно до статей 21, 61 Закону України "Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), статті 24
Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання" ( 2064-14 ), з метою встановлення єдиних вимог до
порядку створення та забезпечення функціонування підрозділу
фізичного захисту Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Вимоги до підрозділу фізичного захисту і
персоналу підрозділу фізичного захисту, що додаються.
2. Департаменту фізичного захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності Міністерства палива та енергетики України
(Іванов П.А.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра палива та енергетики України Шумкову Н.Ю., заступника
Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Холошу В.І.,
академіка-секретаря Відділення ядерної фізики та енергетики
Національної академії наук України Неклюдова І.М.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр палива та
енергетики України Ю.Продан
Міністр з питань
надзвичайних ситуацій
та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Шандра
Президент Національної
академії наук України Б.Патон

ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду С.В.Дунас
Генеральний директор
Федерації роботодавців України В.О.Грищенко
Голова Профспілки
працівників атомної енергетики
і промисловості України В.О.Матов
Голова Служби безпеки України В.О.Наливайченко
Заступник Міністра
праці та соціальної політики
України В.Онищук
Міністр внутрішніх
справ України Ю.В.Луценко
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпаливенерго,
МНС України, НАН України
03.03.2009 N 128/146/58
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 травня 2009 р.
за N 426/16442

ВИМОГИ
до підрозділу фізичного захисту і персоналу
підрозділу фізичного захисту

I. Загальні положення
1.1. У цих Вимогах терміни вживаються в такому значенні: підрозділ фізичного захисту - структурний підрозділ
експлуатуючої організації (відокремленого підрозділу експлуатуючої
організації), іншого ліцензіата, створений та призначений для
здійснення діяльності з визначення, створення і підтримання
безперервного функціонування систем фізичного захисту ядерних
установок та ядерних матеріалів I та II категорій, об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними відходами; персонал підрозділу фізичного захисту - особи, посадові
обов'язки яких пов'язані зі здійсненням заходів із забезпечення
фізичного захисту конкретних ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах
України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"
( 39/95-ВР ), "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання" ( 2064-14 ), постанові Кабінету Міністрів України
від 03.08.98 N 1198 ( 1198-98-п ) "Про єдину державну систему
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру", Правилах фізичного захисту ядерних
установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного
комітету ядерного регулювання України від 04.08.2006 N 116
( z1067-06 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
21.09.2006 за N 1067/12941, і Загальних вимогах до систем
фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів,
затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання
України від 28.08.2008 N 156 ( z0999-08 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 21.10.2008 за N 999/15690.
1.2. Ці Вимоги є обов'язковими для виконання експлуатуючими
організаціями (відокремленими підрозділами експлуатуючих
організацій), іншими ліцензіатами, які відповідно до чинного
законодавства визначають, створюють і підтримують безперервне
функціонування систем фізичного захисту ядерних установок та
ядерних матеріалів I та II категорій, об'єктів, призначених для
поводження з радіоактивними відходами (далі - експлуатуюча
організація).
II. Підрозділ фізичного захисту
2.1. Підрозділом фізичного захисту є Служба фізичного захисту
(далі - Служба), яка належить до підрозділів експлуатуючої
організації, що забезпечують безпеку ядерної установки, ядерних
матеріалів I та II категорій, об'єктів, призначених для поводження
з радіоактивними відходами.
2.2. Керівник експлуатуючої організації є персонально
відповідальним за створення та забезпечення функціонування Служби.
2.3. Експлуатуюча організація створює Службу після вибору
місця будівництва ядерної установки, укомплектовує її кадрами,
забезпечує навчання персоналу Служби та перевірку його знань з
фізичного захисту, забезпечує Службу приміщеннями, необхідним
обладнанням і транспортними засобами протягом етапів проектування,
будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з
експлуатації ядерної установки для забезпечення виконання завдань,
покладених на Службу.
2.4. Служба безпосередньо підпорядковується заступнику
керівника експлуатуючої організації, який відповідно до своєї
посади відповідає за організацію виконання вимог і заходів
фізичного захисту або за стан системи фізичного захисту (далі -
заступник керівника експлуатуючої організації з фізичного
захисту).
2.5. Фінансове забезпечення діяльності Служби здійснюється
відповідно до щорічних фінансових планів фізичного захисту, що
розробляються та затверджуються відповідно до Порядку проведення
розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2005
N 740 ( 740-2005-п ).
2.6. Заступник керівника експлуатуючої організації з
фізичного захисту є персонально відповідальним за своєчасність та
якість розроблення щорічних фінансових планів фізичного захисту.
2.7. Керівник експлуатуючої організації є персонально
відповідальним за забезпечення реалізації щорічних фінансових
планів фізичного захисту, фінансування в пріоритетному порядку
витрат, передбачених планами.
2.8. Діяльність Служби спрямована на виконання заходів,
передбачених планом забезпечення фізичного захисту на конкретному
етапі життєвого циклу ядерної установки.
2.9. Завданнями Служби є: аналіз вимог чинного законодавства з фізичного захисту та
вжиття заходів за результатами аналізу; захист інформації з обмеженим доступом з фізичного захисту; ведення документації з організації спеціальної перевірки та
надання допуску до особливих робіт; супроводження розробки проектів створення, реконструкції та
технічного переоснащення інженерно-технічних засобів системи
фізичного захисту (далі - ІТЗ СФЗ); розроблення процедур з фізичного захисту та перевірки їх
дієздатності; інструктаж персоналу, персоналу підрядників, відряджених і
відвідувачів з виконання процедур з фізичного захисту; контроль за дотриманням процедур з фізичного захисту
персоналом, персоналом підрядників, відрядженими та відвідувачами; забезпечення пропускного та внутрішньооб'єктового режимів; оперативне управління ІТЗ СФЗ; забезпечення працездатності ІТЗ СФЗ; аналіз зареєстрованих сигналів тривоги, своєчасність їх
оцінки, оперативне та адекватне реагування на них; реалізація коригувальних заходів за результатами оцінки
вразливості; документування діяльності з фізичного захисту; забезпечення функціонування системи фізичного захисту в
умовах нормальної експлуатації, при надзвичайних і кризових
ситуаціях; сприяння роботі інспекторів Міжнародного агентства з атомної
енергії; підготовка звітів з фізичного захисту; участь у: визначенні цілей правопорушників; визначенні радіаційних наслідків здійснення незаконних дій; визначенні об'єктової проектної загрози; визначенні рівнів фізичного захисту; розробленні сценаріїв проведення оцінки вразливості; проведенні оцінки вразливості; розробленні корегувальних заходів за результатами оцінки
вразливості; розслідуванні порушень персоналом, персоналом підрядників,
відрядженими та відвідувачами вимог фізичного захисту; аналізі причин порушень вимог фізичного захисту та вжитті
заходів за результатами аналізу; розробленні щорічних фінансових планів і планів
матеріально-технічного забезпечення діяльності з фізичного
захисту; проведенні оцінки стану системи фізичного захисту; нагляді за будівництвом, монтажем і налагодженням ІТЗ СФЗ; введенні в дослідну експлуатацію ІТЗ СФЗ; проведенні дослідної експлуатації ІТЗ СФЗ; введенні в експлуатацію ІТЗ СФЗ; введенні в дію системи фізичного захисту; розробленні та забезпеченні дієздатності об'єктового плану
взаємодії на випадок вчинення диверсії; підтриманні та підвищенні кваліфікації персоналу Служби; перегляді плану забезпечення фізичного захисту та розробленні
проекту плану забезпечення фізичного захисту на наступний етап
життєвого циклу ядерної установки.
2.10. Служба здійснює свою діяльність відповідно до Положення
про Службу фізичного захисту, яке затверджується керівником
експлуатуючої організації.
2.11. Керівництво Службою здійснює начальник Служби, який
призначається наказом керівника експлуатуючої організації за
поданням заступника керівника експлуатуючої організації з
фізичного захисту. Начальник Служби є персонально відповідальним за виконання
покладених на Службу завдань.
2.12. Начальник Служби має двох заступників, а саме: заступника з оперативного управління ІТЗ СФЗ та забезпечення
їх експлуатації; заступника із забезпечення пропускного та
внутрішньооб'єктового режимів і розвитку системи фізичного
захисту. Обов'язки заступників начальника Служби визначаються їх
посадовими інструкціями.
2.13. Служба складається з: відділу оперативного управління ІТЗ СФЗ; відділу забезпечення експлуатації ІТЗ СФЗ; відділу забезпечення пропускного та внутрішньооб'єктового
режимів; групи перспективного розвитку, планування та аналізу; організатора з постачання; діловода. Рекомендована організаційна структура Служби наведена в
додатку до цих Вимог ( za426-09 ).
2.14. Завданнями відділу оперативного управління ІТЗ СФЗ є: управління ІТЗ СФЗ відповідно до проектної, технічної та
експлуатаційної документації; забезпечення безперервного функціонування центрального та
блочних пультів фізичного захисту; підтримання готовності резервного пульта фізичного захисту
взяти на себе виконання функцій центрального пульта фізичного
захисту; своєчасне виявлення втручання в роботу ІТЗ СФЗ; своєчасна оцінка сигналу тривоги та оповіщення про тривогу; оперативне надання інформації підрозділу охорони та силам
реагування для забезпечення виконання їх завдань; документування інформації, що надходить на пульти фізичного
захисту та виходить з них; своєчасне реагування на відмови в роботі ІТЗ СФЗ та
реєстрація цих відмов; забезпечення виконання роботи на пультах фізичного захисту не
менше ніж двома особами одночасно; щозмінне випробування засобів зв'язку системи фізичного
захисту; перевірка надійності зв'язку з силами допомоги ззовні
відповідно до порядку, встановленого об'єктовим планом взаємодії
на випадок вчинення диверсії; участь у: оцінці вразливості; оцінці стану системи фізичного захисту; аналізі причин виникнення сигналів тривоги; перевірці працездатності ІТЗ СФЗ; перевірці дієздатності процедур з фізичного захисту; формуванні заявок на проведення ремонту ІТЗ СФЗ; розробленні тематичних планів і програм навчання з
підтримання та підвищення кваліфікації фахівців відділу; розробленні сценаріїв тренувань і навчань учасників
об'єктового плану взаємодії на випадок вчинення диверсії,
проведенні тренувань і навчань; розробленні сценаріїв і проведенні протиаварійних навчань; підготовці звітів з фізичного захисту.
2.15. Керівництво відділом оперативного управління ІТЗ СФЗ
здійснює начальник відділу, який безпосередньо підпорядковується
заступнику начальника Служби з оперативного управління ІТЗ СФЗ та
забезпечення їх експлуатації.
2.16. Завданнями відділу забезпечення експлуатації ІТЗ СФЗ є: підтримання працездатності ІТЗ СФЗ; здійснення технічного обслуговування та ремонту ІТЗ СФЗ, що
експлуатуються персоналом Служби; проведення випробувань ІТЗ СФЗ відповідно до програми
випробувань; своєчасне усунення наслідків впливу природних і техногенних
чинників на працездатність ІТЗ СФЗ; розроблення та погодження компенсувальних заходів, що
вживаються на час виведення ІТЗ СФЗ у ремонт; взаємодія з підрозділом охорони щодо технічного
обслуговування ІТЗ СФЗ, що передані в експлуатацію підрозділу
охорони; розроблення проектів щорічних планів матеріально-технічного
забезпечення експлуатації ІТЗ СФЗ; забезпечення відповідності умов зберігання запасних
комплектуючих ІТЗ СФЗ вимогам технічної документації виробника та
забезпечення своєчасного доступу до них; документування діяльності із забезпечення експлуатації
ІТЗ СФЗ; участь у: оцінці вразливості; оцінці стану системи фізичного захисту; перевірці працездатності ІТЗ СФЗ; розробленні щорічної програми обслуговування та ремонту
ІТЗ СФЗ; розробленні програми технічного переоснащення ІТЗ СФЗ; протиаварійних тренуваннях і навчаннях; тренуваннях і навчаннях сил об'єктового плану взаємодії на
випадок вчинення диверсії; підготовці звітів з фізичного захисту.
2.17. Керівництво відділом забезпечення експлуатації ІТЗ СФЗ
здійснює начальник відділу, який безпосередньо підпорядковується
заступнику начальника Служби з оперативного управління ІТЗ СФЗ та
забезпечення їх експлуатації.
2.18. Завданнями відділу забезпечення пропускного та
внутрішньооб'єктового режимів є: оформлення документів для проведення спеціальної перевірки; оформлення документів для надання, переоформлення та
анулювання допуску до виконання особливих робіт; розроблення процедур доступу персоналу в зони обмеження
доступу; розроблення процедур внутрішньооб'єктового режиму; перевірка дієздатності процедур; виконання завдань із забезпечення внутрішньої безпеки; визначення маршрутів пересування персоналу у зонах обмеження
доступу; забезпечення кожної особи з персоналу особистою перепусткою
та індивідуальним кодом доступу; навчання персоналу користуванню особистими перепустками та
індивідуальними кодами доступу; проведення інструктажів персоналу з виконання процедур
внутрішньооб'єктового режиму; контроль за здійсненням персоналом, персоналом підрядників,
відрядженими та відвідувачами процедур пропускного та
внутрішньооб'єктового режимів, аналіз причин порушень цих
процедур, вжиття запобіжно-профілактичних заходів за результатами
аналізу; участь у: розробленні та веденні переліку особливих робіт з урахуванням
їх категорій, у тому числі переліку особливих робіт, які
виконуються із застосуванням правила двох осіб; розробленні та веденні переліку посад працівників, робота на
яких потребує допуску до виконання особливих робіт; оцінці вразливості; оцінці стану системи фізичного захисту; розробленні та перегляді об'єктової проектної загрози; розробленні сценаріїв тренувань і навчань учасників
об'єктового плану взаємодії на випадок вчинення диверсії,
проведенні тренувань та навчань; протиаварійних навчаннях і тренуваннях; підготовці звітів з фізичного захисту.
2.19. Керівництво відділом забезпечення пропускного та
внутрішньооб'єктового режимів здійснює начальник відділу, який
безпосередньо підпорядковується заступнику начальника Служби із
забезпечення пропускного та внутрішньооб'єктового режимів і
розвитку системи фізичного захисту.
2.20. Завданнями групи перспективного розвитку, планування та
аналізу є: здійснення аналізу стану системи фізичного захисту та
підготовка пропозиції щодо удосконалення фізичного захисту; розроблення проектів програми технічного переоснащення
ІТЗ СФЗ; моніторинг чинного законодавства з фізичного захисту та
підготовка за результатами моніторингу пропозицій щодо внесення
змін до розпорядчих документів експлуатуючої організації чи
розроблення нових розпорядчих документів; розроблення проектів щорічних фінансових планів фізичного
захисту; розроблення доручень, розпорядчих документів експлуатуючої
організації з фізичного захисту; ведення документообігу та зберігання документації Служби; доведення до персоналу Служби доручень і розпорядчих
документів експлуатуючої організації; підготовка узагальненого звіту з фізичного захисту.
2.21. Група перспективного розвитку, планування та аналізу
безпосередньо підпорядковується заступнику начальника Служби із
забезпечення пропускного та внутрішньооб'єктового режимів.
2.22. Експлуатуюча організація розробляє штатний розпис
Служби із врахуванням: етапу життєвого циклу ядерної установки; кількості та характеристик цілей правопорушників; кількості блоків (для атомних електростанцій); штатної чисельності персоналу; визначеної в проектній документації чисельності персоналу, що
експлуатує ІТЗ СФЗ; максимально можливої кількості персоналу підрядників, що
одночасно перебувають на майданчику ядерної установки; необхідності виконання функції супроводження; кількості осіб, яким протягом року оформляються документи на
проведення спеціальної перевірки та надається допуск до особливих
робіт; переліку особливих робіт, які виконуються із застосуванням
правила двох осіб; розподілу обов'язків із забезпечення експлуатації ІТЗ СФЗ між
Службою та підрозділом охорони; кількості осіб, яким необхідно підтримувати або підвищувати
кваліфікацію у поточному році.
2.23. Експлуатуюча організація зараховує на посади Служби
осіб у яких: відсутні медичні протипоказання, визначені у Порядку
проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від
21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113; категорія допуску до особливих робіт відповідає посадовим
обов'язкам особи.
2.24. Експлуатуюча організація забезпечує зарахування: начальників зміни фізичного захисту, начальників груп, що
входять до складу Служби, на посади провідних інженерів; працівників з підтримання безперервного функціонування
центральних та блочних пультів з фізичного захисту на посади не
нижче посад інженерів І категорії; працівників, які здійснюють оформлення документів для
проведення спеціальної перевірки, діловодів на посади не нижче
посад інженерів без категорії; інших працівників Служби на посади не нижче посад інженерів
II категорії.
2.25. Особи, що зараховуються на посади Служби, повинні мати
відповідну освіту та для низки посад - досвід роботи в сфері
фізичного захисту, а саме: особа, яка призначається на посаду начальника Служби, повинна
мати повну вищу технічну або юридичну освіту, не менше п'яти років
стажу роботи в сфері фізичного захисту на посадах із зростаючою
відповідальністю, пройти навчання в спеціалізованому навчальному
закладі не менше як за 144-годинною навчальною програмою,
затвердженою у встановленому порядку. Заступники начальника
Служби, які за відсутності останнього (відрядження, хвороба,
відпустка) відповідно до своїх посадових обов'язків виконують
обов'язки начальника Служби, повинні також пройти початкове
навчання за програмою для начальника Служби; особа, яка призначається на посаду заступника начальника
Служби з оперативного управління ІТЗ СФЗ та забезпечення їх
експлуатації, повинна мати повну вищу технічну освіту, не менше
чотирьох років стажу роботи в сфері фізичного захисту на посадах
із зростаючою відповідальністю, пройти початкове навчання в
спеціалізованому навчальному закладі не менше як за 108-годинною
навчальною програмою, затвердженою у встановленому порядку; особа, яка призначається на посаду заступника начальника
Служби із забезпечення пропускного та внутрішньооб'єктового
режимів і розвитку системи фізичного захисту, повинна мати повну
вищу юридичну чи технічну освіту, не менше чотирьох років стажу
роботи в сфері фізичного захисту на посадах із зростаючою
відповідальністю та пройти початкове навчання в спеціалізованому
навчальному закладі не менше як за 108-годинною навчальною
програмою, затвердженою у встановленому порядку; особа, яка призначається на посаду начальника відділу Служби,
повинна мати вищу освіту відповідного напряму, досвід роботи в
сфері фізичного захисту для магістра або спеціаліста не менше
трьох років, для бакалавра не менше п'яти років на посадах із
зростаючою відповідальністю та пройти початкове навчання в
спеціалізованих навчальних центрах не менше як за 108-годинною
навчальною програмою, затвердженою у встановленому порядку; особа, яка призначається на посаду начальника зміни фізичного
захисту, повинна мати вищу технічну освіту, досвід роботи в сфері
фізичного захисту для магістра або спеціаліста не менше трьох
років, для бакалавра не менше п'яти років на посадах із зростаючою
відповідальністю та пройти початкове навчання в спеціалізованому
навчальному закладі не менше як за 72-годинною навчальною
програмою, затвердженою у встановленому порядку, та не менше як
72-годинне стажування; особа, яка призначається на посаду інженера з підтримання
безперервного функціонування пульта фізичного захисту, повинна
мати вищу технічну освіту, пріоритетність надається освіті в сфері
комунікаційних технологій та інформатики, досвід роботи за
професією на електростанціях або за фахом у галузі не менше одного
року, пройти початкове навчання в спеціалізованих навчальних
закладах не менше як за 144-годинною навчальною програмою,
затвердженою у встановленому порядку, та 108-годинне стажування; особа, яка призначається на інженерну посаду відділу
забезпечення експлуатації ІТЗ СФЗ, повинна мати вищу технічну
освіту, пройти початкове навчання, як правило, на підприємстві за
72-годинною навчальною програмою, затвердженою заступником
керівника експлуатуючої організації з фізичного захисту, та
72-годинне стажування. Особа, яка призначається на посаду
інженера-програміста, повинна мати вищу освіту відповідного
напряму, досвід роботи з програмним забезпеченням автоматизованих
систем, пройти початкове навчання у розробника комплексу ІТЗ СФЗ
не менше як за 108-годинною навчальною програмою, затвердженою
заступником керівника експлуатуючої організації з фізичного
захисту, та 72-годинне стажування; особа, яка призначається на інженерну посаду відділу
забезпечення пропускного та внутрішньооб'єктового режимів, повинна
мати вищу технічну або юридичну освіту залежно від її посадових
обов'язків, пройти початкове навчання на підприємстві не менше як
за 72-годинною навчальною програмою, затвердженою заступником
керівника експлуатуючої організації з фізичного захисту, та
72-годинне стажування за місцем роботи; особа, яка призначається на інженерну посаду групи
перспективного розвитку, планування та аналізу, повинна мати вищу
освіту (технічну, економічну, юридичну залежно від її обов'язків),
пройти початкове навчання не менше як за 72-годинною програмою з
оволодіння методами системного аналізу, затвердженою заступником
керівника експлуатуючої організації з фізичного захисту.
2.26. Експлуатуюча організація забезпечує відповідність
посадових окладів керівників і фахівців Служби посадовим окладам
керівників і фахівців інших основних структурних підрозділів
ядерної установки, що безпосередньо забезпечують її безпечну
експлуатацію.
2.27. Експлуатуюча організація забезпечує персонал Служби
робочими місцями з урахуванням необхідності виконання персоналом
Служби своїх обов'язків в умовах нормальної експлуатації, при
надзвичайних та кризових ситуаціях.
2.28. Допуск персоналу Служби до самостійної роботи
здійснюється відповідно до встановленого в експлуатуючій
організації порядку.
2.29. Експлуатуюча організація забезпечує підтримання та
підвищення кваліфікації персоналу Служби, здійснює періодичну
перевірку його знань з фізичного захисту відповідно до чинного
законодавства.
2.30. Експлуатуюча організація не допускає до виконання
обов'язків особу з персоналу Служби, стан здоров'я якої за
результатами періодичного медичного огляду не дозволяє їй
працювати на посаді, яку вона займає.
2.31. Експлуатуюча організація несе відповідальність за
відповідність кваліфікаційного рівня персоналу Служби його
посадовим обов'язкам.
2.32. Контроль за виконанням покладених на Службу завдань
здійснює керівник експлуатуючої організації.
III. Персонал Служби
3.1. Персонал Служби за своїм статусом належить до персоналу,
який безпосередньо здійснює діяльність у сфері використання
ядерної енергії та радіаційної безпеки.
3.2. Персонал Служби проходить навчання та перевірку знань з
питань охорони праці, радіаційної та пожежної безпеки в порядку,
встановленому чинним законодавством.
3.3. Обов'язки персоналу визначаються його посадовими
інструкціями. Забороняється покладати на персонал Служби будь-які
інші обов'язки, що не передбачені посадовими інструкціями.
3.4. Персонал Служби має право на: матеріальне та соціальне забезпечення на рівні, який
компенсує ризики шкідливого впливу іонізуючого випромінювання чи
інших чинників на його здоров'я під час виконання ним своїх
обов'язків; страхування від ризику радіаційного впливу під час
використання ядерної енергії на його здоров'я за рахунок
експлуатуючої організації; підтримання та підвищення кваліфікації за рахунок
експлуатуючої організації з урахуванням у балансі робочого часу
персоналу терміну його навчання.
3.5. Персонал Служби в межах своєї компетенції має право: брати участь у виробничих нарадах, що стосуються результатів
перевірки працездатності ІТЗ СФЗ, оцінки вразливості та
ефективності системи фізичного захисту, діяльності, пов'язаної з
його обов'язками; вносити пропозиції з удосконалення системи фізичного захисту; вимагати від персоналу, персоналу підрядників, відряджених і
відвідувачів неухильного виконання процедур з фізичного захисту; разом з особовим складом підрозділу охорони здійснювати огляд
особистих речей та поклажі персоналу, персоналу підрядників,
відряджених, відвідувачів, транспортних засобів і вантажів щодо
виявлення предметів і речовин, вільне пересування з якими в межах
зон обмеження доступу забороняється; разом з особовим складом підрозділу охорони затримувати осіб,
які порушують вимоги пропускного та внутрішньооб'єктового режимів
складати протоколи про порушення та передавати затриманих осіб
адміністрації експлуатуючої організації чи безпосередньо
представникам правоохоронних органів залежно від типу порушення; надавати керівникам структурних підрозділів експлуатуючої
організації приписи з усунення виявлених порушень вимог фізичного
захисту персоналом їх підрозділів та контролювати усунення цих
порушень; проводити обстеження зон обмеження доступу та життєво
важливих місць щодо виявлення предметів і речовин, які можуть бути
використані у диверсійних цілях; відмовлятися від виконання розпоряджень і наказів своїх
керівників, якщо ці розпорядження та накази суперечать вимогам
чинного законодавства. Особа, яка відмовилася від виконання
розпоряджень і наказів своїх керівників, негайно письмово
повідомляє заступника керівника з фізичного захисту або головного
інженера ядерної установки про факт і причину відмови.
3.6. Персонал Служби зобов'язаний: знати вимоги чинного законодавства з фізичного захисту та
розпорядчі документи експлуатуючої організації, спрямовані на
виконання цих вимог, і суворо їх дотримуватися; знати та виконувати вимоги пожежної, радіаційної, ядерної
безпеки та охорони праці при виконанні своїх обов'язків, суворо
дотримуватися графіків виконання робіт у зонах дозиметричного
контролю, уміти користуватися засобами пожежогасіння, приладами
радіаційного контролю та засобами індивідуального захисту.
Персонал груп внутрішньої безпеки та організації пропускного
режиму повинен уміти надавати потерпілим при аварії чи в
результаті вчинення диверсії першу (долікарську) медичну допомогу,
уміти розрізняти предмети та речовини, які можуть бути використані
у диверсійних цілях; суворо дотримуватися вимог до роботи з документами, що
містять інформацію з обмеженим доступом з фізичного захисту; якісно виконувати свої обов'язки; повідомляти посадову особу, яка надала йому допуск до
виконання особливих робіт, про виникнення обставин, за яких цей
допуск не надається; негайно вживати відповідних заходів до порушників вимог
фізичного захисту, пропускного та внутрішньооб'єктового режимів і
письмово повідомляти керівництво Служби про факт порушення; підтримувати та підвищувати кваліфікацію на підприємстві або
у спеціалізованих навчальних закладах; брати участь у протиаварійних тренуваннях і навчаннях
персоналу, тренуваннях і навчаннях щодо дій в умовах кризових
ситуацій, включаючи тренування та навчання учасників об'єктового
плану взаємодії на випадок вчинення диверсії; своєчасно проходити періодичну перевірку знань з фізичного
захисту; бути здатним самостійно та своєчасно виконувати свої
обов'язки та завдання безпосереднього керівника. У разі якщо
виконання завдання у встановлений термін унеможливлено, негайно
усно, а потім письмово повідомити про це керівника; своєчасно проходити обов'язковий періодичний медичний огляд.
Особа, в якої протягом часу між обов'язковими періодичними
медичними оглядами виявлено захворювання, зазначене в Переліку
загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та
небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу,
наведеному у додатку 6 до Порядку проведення медичних оглядів
працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за
N 846/14113, має повідомити про це безпосереднього керівника; бути готовим виконувати свої обов'язки при надзвичайних і
кризових ситуаціях; бути готовим виконувати обов'язки іншої особи з персоналу
Служби, якщо це передбачено посадовою інструкцією; документувати результати роботи з виконання своїх обов'язків
і завдань керівника; дбайливо ставитися до документів та обладнання Служби; знати розташування споруд, що знаходяться в захищеній зоні; знати маршрути свого пересування у зонах обмеження доступу в
умовах нормальної експлуатації, при надзвичайних і кризових
ситуаціях; уміти користуватися всіма засобами зв'язку системи фізичного
захисту; уміти подавати сигнал "знаходжусь під примусом"; бути підготовленим до здійснення функції супроводження; надавати правоохоронним органам інформацію та допомогу в
процесі здійснення ними в зонах обмеження доступу заходів із
запобігання та припинення незаконних дій або мінімізації їх
наслідків.
3.7. Завдання персоналу Служби при надзвичайних ситуаціях
визначаються у планах аварійної готовності та аварійного
реагування.
3.8. Персонал Служби при надзвичайних та кризових ситуаціях
забезпечує: управління ІТЗ СФЗ; документування та збереження всієї інформації, що надходить
до Служби чи надається Службою, включаючи інформацію, що надходить
на центральний, блочний, резервний пульти фізичного захисту чи
виходить з них; вжиття компенсувальних заходів у разі виходу з ладу окремих
ІТЗ СФЗ чи підсистем системи фізичного захисту; збереженість ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання та невтручання в роботу
особливо важливих технічних елементів; безперешкодний вихід з приміщень зон обмеження доступу
персоналу, персоналу підрядників, відряджених і відвідувачів під
час евакуації; разом з особовим складом підрозділу охорони перевірку
приміщень, з яких відбулася евакуація, на наявність людей чи
предметів і речовин, які можуть бути використані в диверсійних
цілях; зачинення та взяття під захист аварійних виходів після
закінчення евакуації та перевірки приміщень на відсутність у них
людей; разом з особовим складом підрозділу охорони взяття під захист
забруднених радіоактивними викидами ділянок зон обмеження доступу; допуск у зони обмеження доступу аварійних бригад та служб,
сил реагування, організацію їх пересування в зонах за оптимальними
маршрутами; надання допомоги аварійним бригадам та службам під час
евакуації потерпілих; надання інформаційної та технічної допомоги правоохоронним
органам, що здійснюють оперативно-розшукові заходи, пов'язані з
виникненням надзвичайної або кризової ситуації.
Директор Департаменту
фізичного захисту,
пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності П.Іванов

Додаток
до Вимог до підрозділу
фізичного захисту і
персоналу підрозділу
фізичного захисту

Рекомендована організаційна структура
Служби фізичного захисту
( za426-09 )on top