Document z0422-02, current version — Revision on November 12, 2005, on the basis - z1319-05

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА МІГРАЦІЇ
Н А К А З
N 20 від 29.04.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
11 травня 2002 р.
за N 422/6710

Про затвердження Тимчасової інструкції про оформлення
документів, необхідних для вирішення питань про
надання, втрату, позбавлення статусу біженця
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету
України у справах національностей та міграції
N 59 ( z1056-03 ) від 23.10.2003 N 69 ( z1319-05 ) від 09.09.2005 )

Відповідно до статті 6 Закону України "Про біженців" від 21
червня 2001 р. N 2557-III ( 2557-14 ) та з метою організації
оформлення документів, необхідних для вирішення питань про
надання, втрату, позбавлення статусу біженця, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тимчасову інструкцію про оформлення документів,
необхідних для вирішення питань про надання, втрату, позбавлення
статусу біженця, що додається.
2. Управлінню у справах біженців та міграції (Бузницький
Ю.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві
юстиції України.
3. Довести наказ до відома органів міграційної служби в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4. Керівникам органів міграційної служби в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити
безумовне виконання вимог наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Сухова Ю.М.
Голова Г.П.Середа
Затверджено
Наказ Держкомнацміграції
України
29.04.2002 N 20
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2002 р.
за N 422/6710
Тимчасова інструкція
про оформлення документів, необхідних для вирішення
питань про надання, втрату, позбавлення статусу біженця
1. Загальні положення
1.1. Ця Тимчасова інструкція визначає процедуру оформлення
документів, необхідних для вирішення питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця на території України. 1.2. Статус біженця в Україні відповідно до статті 1 Закону
України "Про біженців" ( 2557-14 ) (далі - Закон) може бути надано
особі, яка не є громадянином України і внаслідок цілком
обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками
раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства),
належності до певної соціальної групи або політичних переконань
перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не
може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися
цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства
(підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього
постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї
внаслідок зазначених побоювань. 1.3. Діяльність органів міграційної служби в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з
оформлення документів, необхідних для вирішення питань про
надання, втрату, позбавлення статусу біженця, здійснюється
відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України
"Про біженців" ( 2557-14 ), інших нормативно-правових актів, а
також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, та цієї Інструкції.
2. Порушення клопотання про надання статусу біженця
2.1. У разі особистого звернення особи, яка має намір набути
статус біженця, або її законного представника до органу
міграційної служби із заявою про надання статусу біженця цей
орган: - реєструє особу в журналі реєстрації осіб, які бажають
подати заяву про надання статусу біженця (далі - журнал реєстрації
осіб) (додаток 1); ( Абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України у
справах національностей та міграції N 59 ( z1056-03 ) від
23.10.2003 ) - перевіряє дотримання цією особою порядку порушення
клопотання про надання статусу біженця, який встановлений статтею
9 Закону ( 2557-14 );
( Абзац четвертий підпункту 2.1 пункту 2 вилучено на підставі
Наказу Державного комітету України у справах національностей та
міграції N 59 ( z1056-03 ) від 23.10.2003 )
- приймає відповідно до вимог статті 11 Закону ( 2557-14 ) до
розгляду заяву про надання статусу біженця, в якій мають міститися
такі відомості: прізвище, ім'я (імена), по батькові заявника, дані
паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (у разі його
відсутності - вказати причини, через які він був утрачений),
громадянство/підданство, країна постійного проживання, адреса та
підстави (за наявності) проживання в Україні, місце, час та спосіб
перетинання державного кордону України, відомості про членів сім'ї
заявника, підписи заявника або законного представника,
перекладача, дата заяви. Якщо особою був порушений вищезазначений
порядок, то заява приймається до розгляду з письмового дозволу
керівника органу міграційної служби, який оформлюється наказом
(додаток 3) і видається після перевірки наявності поважних причин
для порушення цього порядку. ( Абзац четвертий підпункту 2.1
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України у справах національностей та міграції N 59
( z1056-03 ) від 23.10.2003 ) 2.2. У разі порушення, за відсутності поважних причин,
порядку подання заяви про надання статусу біженця, який
встановлений статтею 9 Закону ( 2557-14 ), орган міграційної
служби: - приймає рішення про відмову в прийнятті заяви про надання
статусу біженця, яке оформлюється наказом керівника органу
(додаток 3), і видає особі письмове повідомлення із зазначенням
причин відмови (додаток 4). При цьому заносяться відповідні
відомості до журналу реєстрації осіб; - ознайомлює дану особу під підпис у журналі реєстрації осіб
з порядком оскарження рішення про відмову в прийнятті заяви в
Держкомнацміграції України або в суді (додаток 4).
3. Оформлення документів для вирішення питання щодо
надання статусу біженця
У разі прийняття заяви про надання статусу біженця до
розгляду орган міграційної служби: - забезпечує заповнення особою або її законним представником
анкети заявника (додаток 5). У разі заповнення анкети законним
представником останній зазначає дані особи, що має намір отримати
статус біженця; - реєструє заяву та подані документи (анкету; документи, які
посвідчують особу заявника або її законного представника, а також
документи та матеріали, що можуть бути доказом наявності умов для
набуття цією особою статусу біженця) у журналі реєстрації заяв про
надання статусу біженця (додаток 6); - ознайомлює заявника або його законного представника під
їхній власний підпис з порядком прийняття рішення за їхніми
заявами, правами й обов'язками особи, стосовно якої прийнято
рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо
надання статусу біженця, що оформлюється протоколом ознайомлення з
прийняттям рішення за заявою, правами і обов'язками особи,
стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для
вирішення питання щодо надання статусу біженця (додаток 7); - проводить дактилоскопію особи, стосовно якої порушено
клопотання про надання статусу біженця; - заповнює реєстраційний листок (додаток 8); - заповнює інші необхідні документи; - оформлює особову справу згідно з описом документів, що
знаходяться в особовій справі заявника (додаток 9); - заносить отримані відомості до централізованої
інформаційної системи; - видає заявникові під підпис довідку про подання особою
заяви про надання їй статусу біженця, про що заносить відповідні
відомості до журналу реєстрації видачі довідки про подання особою
заяви про надання їй статусу біженця (додаток 10). Одночасно з оформленням документів для вирішення питання щодо
надання статусу біженців дітям, розлученим з сім'ями, орган
міграційної служби вживає всіх можливих заходів для розшуку
батьків або інших законних представників неповнолітньої особи, яка
не досягла вісімнадцяти років.
4. Попередній розгляд заяв
4.1. Під час попереднього розгляду заяви особи про надання
статусу біженця орган міграційної служби: - протягом трьох робочих днів з дня реєстрації заяви
проводить співбесіду із заявником з дотриманням вимог,
передбачених статтею 12 Закону ( 2557-14 ), результати якої
оформлюються протоколом співбесіди із особою, яка подала заяву про
надання статусу біженця (додаток 11), що підписується цією особою
та співробітником, який проводив співбесіду. У разі залучення
перекладача для участі в співбесіді оформлює розписку про
нерозголошення ним відомостей, що містяться в особовій справі
заявника (додаток 12). У разі співбесіди з дитиною, розлученою з
батьками, або з недієздатною особою робиться відмітка в протоколі
про присутність законного представника цієї дитини чи особи,
перекладача, психолога або педагогічного працівника, а також
адвоката (у разі його запрошення). При цьому до протоколу
заносяться відповідні відомості про перелічених осіб; - перевіряє наявність відомостей про реєстрацію особи в
органі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань громадянства та реєстрації фізичних осіб; - на підставі письмового висновку працівника, який веде
справу (додаток 13), приймає рішення про оформлення документів для
вирішення питання щодо надання статусу біженця або про відмову в
оформленні документів для вирішення питання щодо надання статусу
біженця, що оформлюється наказом керівника органу міграційної
служби (додаток 14). 4.2. У разі прийняття рішення про оформлення документів для
вирішення питання щодо надання статусу біженця орган міграційної
служби: - видає під підпис особі, щодо якої прийнято таке рішення,
довідку про особу, стосовно якої прийнято рішення про оформлення
документів для вирішення питання щодо надання їй статусу біженця,
про що заносить відповідні відомості до журналу реєстрації видачі
довідки про особу, стосовно якої прийнято рішення про оформлення
документів для вирішення питання щодо надання їй статусу біженця
(додаток 15). Зазначена довідка є підставою для реєстрації в
органі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань громадянства й реєстрації фізичних осіб; - вилучає в особи довідку про подання особою заяви про
надання їй статусу біженця, про що заносить відповідні відомості
до журналу реєстрації видачі довідки про подання особою заяви про
надання їй статусу біженця (додаток 10); - приймає та оформлює розписку щодо прийняття від заявника на
зберігання національного паспорта або іншого документа, який
посвідчує особу заявника, а також документів, що можуть бути
доказом наявності умов для набуття ним статусу біженця (додаток
16). 4.3. У разі прийняття рішення про відмову в оформленні
документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця
орган міграційної служби протягом трьох робочих днів з дня його
прийняття: - вилучає в особи довідку про подання особою заяви про
надання їй статусу біженця, про що робиться відповідний запис у
журналі реєстрації видачі довідки про подання особою заяви про
надання їй статусу біженця (додаток 10); - надсилає інформацію про прийняте рішення до відповідного
органу внутрішніх справ та до Держкомнацміграції України (додаток
17). При цьому до відповідного органу внутрішніх справ
надсилаються копії дактокарти та анкети заявника; - видає заявникові або його законному представникові під
підпис у журналі реєстрації видачі повідомлень (додаток 18)
письмове повідомлення з викладенням причин відмови і роз'ясненням
порядку оскарження такого рішення (додаток 19).
5. Розгляд заяви після прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу
біженця
5.1. При розгляді заяви про надання статусу біженця орган
міграційної служби протягом двох місяців з дня прийняття рішення
про оформлення документів для вирішення питання про надання
статусу біженця: - проводить відповідні співбесіди за правилами, установленими
частиною другою статті 12 Закону ( 2557-14 ), із заявником або
його законним представником, що оформлюються протоколом співбесіди
із особою, яка подала заяву про надання статусу біженця (додаток
11) за підписом цієї особи та співробітника, який проводив
співбесіду; - направляє до органів внутрішніх справ та служби безпеки
запит щодо здійснення перевірки наявності обставин, за якими
статус біженця не надається (додаток 20); - у разі відсутності в заявника документів, що посвідчують
його особу, або якщо такі документи є підробленими або фальшивими,
направляє відповідні матеріали, а в разі необхідності - й заявника
до органів внутрішніх справ та служби безпеки з метою
ідентифікації особи (додаток 21); - у разі виникнення сумнівів щодо достовірності інформації,
повідомленої заявником, необхідності у встановленні справжності і
дійсності поданих ним документів звертається із відповідними
запитами до органів внутрішніх справ, служби безпеки, інших
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
об'єднань громадян (додаток 20); - направляє заявника на медичне обстеження (додаток 22),
матеріали про результати якого долучаються до його особової
справи; - готує письмовий висновок щодо надання або відмови в наданні
статусу біженця (додаток 23); - формує особову справу заявника та надсилає її разом з
письмовим висновком органу міграційної служби (додаток 23)
фєльд'єгерським зв'язком до Держкомнацміграції України, при цьому
долучає до справи документи, отримані або підготовлені органом
міграційної служби під час розгляду заяви. У разі потреби за вмотивованим поданням працівника, який
розглядає справу (додаток 24), строк розгляду заяви може бути
продовжений, але не більше ніж до трьох місяців, що оформлюється
наказом керівника органу міграційної служби. Якщо під час розгляду заяви про надання статусу біженця від
заявника надійшло клопотання про припинення її розгляду, орган
міграційної служби приймає відповідне рішення, яке оформлюється
наказом керівника.
6. Прийняття рішення за заявою про надання статусу біженця
6.1. При прийнятті рішення за заявою про надання статусу
біженця Держкомнацміграції України: - отримує особову справу заявника разом з письмовим висновком
органу міграційної служби; - у разі необхідності вимагає додаткову інформацію від органу
міграційної служби, який здійснював розгляд справи; - звертається з відповідними запитами до Міністерства
внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України,
Служби безпеки України, інших органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та об'єднань громадян у разі виникнення
сумнівів щодо достовірності інформації, потреби в установленні
справжності і дійсності документів; - долучає до особової справи документи, отримані або
підготовлені Держкомнацміграції України під час прийняття рішення
за заявою; - у визначені статтею 14 Закону ( 2557-14 ) терміни приймає
рішення про надання статусу біженця або про відмову в наданні
такого статусу (додаток 25); - протягом трьох робочих днів надсилає рішення про надання
статусу біженця або про відмову в наданні такого статусу з
особовою справою заявника до органу міграційної служби, який
розглядав заяву, при цьому відомості щодо особової справи
залишаються в Держкомнацміграції України.
( Підпункт 6.2 пункту 6 втратив чинність на підставі Наказу
Державного комітету у справах національностей та міграції N 69
( z1319-05 ) від 09.09.2005
( Підпункт 6.3 пункту 6 втратив чинність на підставі Наказу
Державного комітету у справах національностей та міграції N 69
( z1319-05 ) від 09.09.2005

6.2. У разі звернення до органу міграційної служби особи,
якій надано статус біженця в Україні і яка досягла
шістнадцятирічного віку, або законного представника дитини,
розлученої із сім'єю, разом з клопотанням про отримання проїзного
документа для виїзду за кордон цей орган у порядку, установленому
законодавством України, видає проїзний документ, про що
зазначається у журналі реєстрації видачі проїзних документів для
виїзду за кордон (додаток 27). 6.3. При отриманні рішення Держкомнацміграції України про
відмову у наданні статусу біженця орган міграційної служби: - протягом семи робочих днів з дня отримання рішення надсилає
або видає особі, стосовно якої прийнято це рішення, письмове
повідомлення з викладенням причин відмови і роз'ясненням порядку
оскарження такого рішення (додаток 28), про що заносяться
відповідні відомості до журналу видачі повідомлень (додаток 18); - вилучає в особи довідку про особу, стосовно якої прийнято
рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо
надання їй статусу біженця, про що зазначається у журналі
реєстрації видачі довідки про особу, стосовно якої прийнято
рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо
надання їй статусу біженця (додаток 15); - протягом трьох робочих днів надсилає належну інформацію до
відповідного органу внутрішніх справ, органу спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
громадянства та реєстрації фізичних осіб (додаток 29); - повертає власникові національний паспорт та інші документи,
що перебували на зберіганні в органі міграційної служби, при цьому
оформлює відповідну розписку.
7. Оформлення втрати і позбавлення статусу біженця
7.1. Підставою для початку процедури оформлення втрати чи
позбавлення статусу біженця є надходження до органу міграційної
служби: - заяви особи, якій надано статус біженця в Україні, про
втрату статусу біженця; - клопотання органу внутрішніх справ, Служби безпеки України,
іншого органу державної влади про втрату особою статусу біженця в
Україні; - клопотання органу внутрішніх справ, Служби безпеки України,
іншого органу державної влади про позбавлення особи статусу
біженця в Україні. 7.2. У разі отримання органом міграційної служби зазначених
клопотань вони реєструються у журналі реєстрації клопотань
(додаток 30), долучаються до особової справи, після чого орган
міграційної служби вносить до Держкомнацміграції України подання
про втрату (позбавлення) статусу біженця (додаток 31) з посиланням
на особисту заяву особи, якій надано статус біженця в Україні, або
на відповідне клопотання органу внутрішніх справ, Служби безпеки
України, іншого органу державної влади. Таке подання, за наявності
достатніх підстав, визначених частинами першою - четвертою
статті 15 Закону ( 2557-14 ), може бути внесено органом
міграційної служби за власною ініціативою. До подання долучаються
особова справа та документи, що підтверджують наявність підстав
для втрати або позбавлення статусу біженця. 7.3. Під час розгляду подання органу міграційної служби про
втрату або позбавлення особи статусу біженця в Україні
Держкомнацміграції України: - може вимагати від органу міграційної служби додаткову
інформацію, необхідну для прийняття рішення; - у разі виникнення сумнівів щодо достовірності інформації,
викладеної у поданні, має право звертатись з відповідними запитами
до Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних
справ України, Служби безпеки України, інших органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян; - приймає рішення про втрату або позбавлення статусу біженця
або про відсутність підстав для втрати або позбавлення статусу
біженця (додаток 32); - протягом трьох робочих днів надсилає рішення про втрату або
позбавлення особи статусу біженця чи про відсутність підстав для
втрати або позбавлення статусу біженця разом з особовою справою до
органу міграційної служби за місцем проживання особи. Подання щодо втрати або позбавлення статусу біженця,
документи, отримані або підготовлені під час розгляду подання,
додаються до особової справи біженця. 7.4. У разі отримання рішення Держкомнацміграції України про
втрату або позбавлення статусу біженця орган міграційної служби: - протягом семи робочих днів з дня отримання такого рішення
надсилає або видає особі письмове повідомлення з викладенням
причин такого рішення і роз'ясненням порядку його оскарження
(додаток 33), про що робиться відповідний запис у журналі
реєстрації видачі повідомлень (додаток 18); - повертає власникові національний паспорт та інші документи,
що перебували на зберіганні в органі міграційної служби, при цьому
оформлює відповідну розписку; - вилучає посвідчення біженця та проїзний документ біженця
для виїзду за кордон або визнає недійсними ці документи, що
оформлюється наказом керівника органу міграційної служби (додаток
34), про що робиться запис у журналі реєстрації видачі посвідчень
біженця (додаток 26) та в журналі реєстрації видачі проїзних
документів для виїзду за кордон (додаток 27); - протягом трьох робочих днів надсилає відповідну інформацію
до органу внутрішніх справ, за місцем проживання особи та
відповідному органу спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань громадянства та реєстрації фізичних осіб
про вилучення або визнання недійсними посвідчення біженця та
проїзного документа біженця для виїзду за кордон (додаток 35).
8. Розгляд скарг на рішення щодо статусу біженця
8.1. У разі надходження скарги на рішення органу міграційної
служби про відмову в прийнятті заяви про надання статусу біженця,
про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо
надання статусу біженця Держкомнацміграції України: - реєструє скаргу; - видає особі, стосовно якої подану одну із зазначених скарг,
своїм дорученням (додаток 36), через відповідний орган міграційної
служби, довідку про прийняття скарги до розгляду, про що цей орган
робить запис у журналі реєстрації видачі довідки про прийняття
скарги до розгляду (додаток 37); - отримує з органу міграційної служби особову справу
заявника; - розглядає скаргу із запрошенням особи або її законного
представника (на їх вимогу) та приймає за нею у визначені статтею
16 Закону ( 2557-14 ) терміни рішення (додаток 38); - надсилає рішення за скаргою разом з особовою справою
заявника до відповідного органу міграційної служби. Якщо Держкомнацміграції України прийняв рішення про
відхилення скарги, орган міграційної служби після отримання цього
рішення вилучає в особи довідку про прийняття скарги до розгляду,
про що зазначається у журналі реєстрації видачі довідки про
прийняття скарги до розгляду (додаток 37). 8.2. У разі оскарження рішення органу міграційної служби про
відмову в прийнятті заяви про надання статусу біженця, про відмову
в оформленні документів для вирішення питання щодо надання статусу
біженця в суді орган міграційної служби видає особі довідку про
звернення до суду, про що робиться у журналі реєстрації видачі
довідки про звернення до суду (додаток 39). 8.3. У разі позитивного рішення Держкомнацміграції України
або суду за скаргою на рішення органу міграційної служби про
відмову в прийнятті заяви про надання статусу біженця, про відмову
в оформленні документів для вирішення питання щодо надання статусу
біженця орган міграційної служби: - протягом семи робочих днів з дня отримання такого рішення,
що набрало чинності, приймає рішення про оформлення документів для
вирішення питання щодо надання статусу біженця, яке оформлюється
наказом керівника органу міграційної служби; - вилучає довідку про прийняття скарги до розгляду або
довідку про звернення до суду, про що робиться запис у журналі
реєстрації видачі довідки про прийняття скарги до розгляду
(додаток 37); - видає заявникові довідку про подання особою заяви про
надання їй статусу біженця або довідку про особу, стосовно якої
прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання
щодо надання їй статусу біженця, про що заносяться відповідні
відомості до журналу реєстрації видачі довідки про подання особою
заяви про надання їй статусу біженця (додаток 10) або до журналу
реєстрації видачі довідки про особу, стосовно якої прийнято
рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо
надання їй статусу біженця (додаток 15). 8.4. У разі оскарження в суді рішення Держкомнацміграції
України про відхилення скарги про відмову в прийнятті заяви про
надання статусу біженця або скарги про відмову в оформленні
документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця чи
про відмову в наданні статусу біженця, втрату чи позбавлення
такого статусу біженця в судовому порядку Держкомнацміграції
України: - видає особі, стосовно якої оскаржується одне із зазначених
рішень, через відповідний орган міграційної служби, за своїм
дорученням (додаток 40) довідку про звернення до суду, про що цей
орган робить відповідний запис у журналі реєстрації видачі довідки
про звернення до суду (додаток 39); - протягом семи робочих днів з дня отримання позитивного
рішення суду, що набрало чинності, приймає відповідне рішення, про
що повідомляє органу міграційної служби. У разі відмови суду в задоволенні скарги на відповідне
рішення Держкомнацміграції України або органу міграційної служби
останній протягом семи робочих днів з дня отримання рішення суду,
що набрало чинності, або доручення Держкомнацміграції України
вилучає довідку про звернення до суду, про що робить відповідний
запис у журналі реєстрації видачі довідки про звернення до суду
(додаток 39). У всіх випадках відмови в задоволенні скарг на рішення щодо
статусу біженця органом міграційної служби надсилається відповідна
інформація до органу внутрішніх справ за місцем проживання особи,
органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань громадянства і реєстрації фізичних осіб. Така
інформація надсилається після набрання чинності рішенням про
відмову в задоволенні скарги. Довідки, зазначені в цьому пункті, які видаються особі, що
оскаржує відповідне рішення, є підставою для реєстрації в
установленому порядку в органі спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань громадянства та
реєстрації фізичних осіб за місцем проживання заявника на час
розгляду скарги.
Заступник начальника управління у
справах біженців та міграції А.П.Прокоф'єв
Додаток 1
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання,
втрату, позбавлення
статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
Журнал
реєстрації осіб, які бажають подати заяву про
надання статусу біженця
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Дата |Законність |Стать|Дата, |Грома- |Країна |Адреса |Наявність |N, дата |N, дата |Особистий|Відомості | |з/п,|ім'я, по |в'їзду |перетинання| |місяць,|дянство/|постійного|прожи- |документів|наказу |повідом-|підпис/ |про | |дата|батькові |в |державного | |рік |під- |проживання|вання | |керівника |лення |підпис |законного | | | |Україну|кордону | |народ- |данство | |в | |органу | |законного|пред- | | | | | | |ження | | |Україні| |міграційної| |пред- |ставника | | | | | | | | | | | |служби про | |ставника | | | | | | | | | | | | |дозвіл в | | | | | | | | | | | | | | |прийнятті | | | | | | | | | | | | | | |заяви до | | | | | | | | | | | | | | |розгляду | | | | | | | | | | | | | | |(про | | | | | | | | | | | | | | |відмову в | | | | | | | | | | | | | | |прийнятті | | | | | | | | | | | | | | |заяви до | | | | | | | | | | | | | | |розгляду) | | | | |----+---------+-------+-----------+-----+-------+--------+----------+-------+----------+-----------+--------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 2 виклучено на підставі Наказу Державного комітету
України у справах національностей та міграції N 59
( z1056-03 ) від 23.10.2003 )

Додаток 3
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Реквізити органу міграційної служби
НАКАЗ
"__" _____________ 200_ р. N ________
Про дозвіл у прийнятті заяви
про надання статусу біженця
або про відмову у прийнятті
заяви про надання статусу
біженця
Відповідно до статті 9 Закону України "Про біженців"
НАКАЗУЮ:

Керівник органу міграційної служби _________________
(підпис)
М.П.
Додаток 4
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову в прийнятті заяви
про надання статусу біженця
"__" __________ 200_ р. N __________

Шановний(на) ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________,
згідно з абзацом восьмим статті 9 Закону України "Про біженців"
Вам відмовлено в прийнятті заяви про надання статусу біженця.
Підстава: ___________________________________________________
(указати причину відмови) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Відповідно до абзацу першого статті 16 Закону України "Про
біженців" Ви маєте право оскаржити рішення, звернувшись до
Державного комітету України у справах національностей та міграції,
а також до суду в установленому законом порядку. Відповідно до абзацу чотирнадцятого статті 14 Закону України
"Про біженців" особа, яка отримала повідомлення про відмову в
наданні статусу біженця і не використала права на його оскарження,
повинна залишити територію України в установлений строк, якщо вона
не має інших законних підстав для перебування в Україні.
Керівник органу міграційної служби _________________
(підпис)
М.П.
Додаток 5
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Лицьовий бік
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
АНКЕТА
особи, яка звернулася із заявою про надання
статусу біженця
Справа N ___________________
Фото Реєстраційний N заяви ______
40 х 60 мм Дата реєстрації ____________
1. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЯВНИКА 1.1. Прізвище _______________________________________________ 1.1.1. Якщо раніше мали інше - укажіть (жінкам указати
дівоче прізвище) _________________________________________________ 1.2. Ім'я (імена) ___________________________________________ 1.2.1. Якщо раніше мали інше - укажіть _____________________ __________________________________________________________________
1.3. По батькові ____________________________________________ 1.4. Стать: чоловік/жінка ___________________________________ 1.4.1. Якщо була змінена - укажіть, де і коли _______________ __________________________________________________________________
1.5. Дата народження (число, місяць, рік) ___________________ 1.6. Місце народження (країна, провінція/область, район,
місто, село, селище) _____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.7. Громадянство/підданство ________________________________ 1.7.1. Країна постійного проживання _________________________ 1.8. Адреса проживання в Україні ____________________________ __________________________________________________________________
1.9. Країна вибуття (адреса проживання на період прибуття) __ __________________________________________________________________
1.10. Національність ________________________________________ 1.11. Віросповідання ________________________________________ 1.12. Які документи, що посвідчують особу, маєте (свідоцтво
про народження, паспорт: національний, закордонний, службовий,
дипломатичний, посвідчення особи, ID-картка, інші): ---------------------------------------------------------------- | N |Назва |Серія, |Ким |Дата |Дійсний до |Примітки | |з\п |документа |номер |виданий |видачі | | | |----+----------+-------+--------+-------+-----------+---------| |----+----------+-------+--------+-------+-----------+---------| |----+----------+-------+--------+-------+-----------+---------| |----+----------+-------+--------+-------+-----------+---------| |----+----------+-------+--------+-------+-----------+---------| |----+----------+-------+--------+-------+-----------+---------| |----+----------+-------+--------+-------+-----------+---------| |----+----------+-------+--------+-------+-----------+---------| |----+----------+-------+--------+-------+-----------+---------| ----------------------------------------------------------------
Зворотний бік
1.13. Сімейний стан _________________________________________ 1.14. Члени сім'ї, які супроводжують заявника: ----------------------------------------- |Прізвище, |Ступінь |Дата, місяць, | |ім'я(імена), |родинного |рік, місце | |по батькові |зв'язку |народження | |-------------+----------+--------------| |-------------+----------+--------------| |-------------+----------+--------------| |-------------+----------+--------------| |-------------+----------+--------------| -----------------------------------------
1.14.1. Неповнолітні особи, які не досягли 18 років і
законним представником яких є заявник: ------------------------------------------------------------------- |Прізвище, ім'я |Ступінь |Дата, місяць, |Документ (серія, | |(імена), по батькові |родинного |рік, місце |N, дата видачі), | | |зв'язку |народження |що підтверджує | | | | | даний факт | |---------------------+----------+--------------+-----------------| |---------------------+----------+--------------+-----------------| |---------------------+----------+--------------+-----------------| |---------------------+----------+--------------+-----------------| |---------------------+----------+--------------+-----------------| |---------------------+----------+--------------+-----------------| -------------------------------------------------------------------
1.14.2. Недієздатні особи, які перебувають під опікою
заявника: ------------------------------------------------------------- |Прізвище, ім'я |Ступінь |Дата, місяць, |Документ (серія, | |(імена), по |родинного |рік, місце |N, дата видачі), | |батькові |зв'язку |народження |що підтверджує | | | | |даний факт | |---------------+----------+--------------+-----------------| |---------------+----------+--------------+-----------------| |---------------+----------+--------------+-----------------| |---------------+----------+--------------+-----------------| |---------------+----------+--------------+-----------------| |---------------+----------+--------------+-----------------| |---------------+----------+--------------+-----------------| |---------------+----------+--------------+-----------------| -------------------------------------------------------------
1.15. Члени сім'ї, які не супроводжують заявника: -------------------------------------------------------------- |Прізвище, ім'я |Ступінь |Дата, місяць, |Адреса постійного | |(імена), по |родинного |рік, місце |проживання | |батькові |зв'язку |народження | | |---------------+----------+--------------+------------------| |---------------+----------+--------------+------------------| |---------------+----------+--------------+------------------| |---------------+----------+--------------+------------------| |---------------+----------+--------------+------------------| |---------------+----------+--------------+------------------| |---------------+----------+--------------+------------------| |---------------+----------+--------------+------------------| |---------------+----------+--------------+------------------| |---------------+----------+--------------+------------------| --------------------------------------------------------------
1.16. Освіта: ----------------------------------------------------------------- |Назва навчального |Адреса та |Роки |Документ про | |закладу (починаючи |місцезнаходження |навчання |освіту (номер, | |з шкільних років) | | |кваліфікація, | | | | |спеціальність),| | | | |за наявності | |-------------------+-----------------+---------+---------------| |-------------------+-----------------+---------+---------------| |-------------------+-----------------+---------+---------------| |-------------------+-----------------+---------+---------------| |-------------------+-----------------+---------+---------------| |-------------------+-----------------+---------+---------------| |-------------------+-----------------+---------+---------------| |-------------------+-----------------+---------+---------------| -----------------------------------------------------------------
Лицьовий бік
1.17. Яка мова рідна? _____________________________ 1.17.1. Якими мовами володієте (вільно, читаєте та
спілкуєтеся, читаєте та перекладаєте зі словником)? ______________ __________________________________________________________________
1.18. Ким працювали протягом останніх 10 років? --------------------------------------------------------------- |Назва підприємства |Адреса та |Посада |Періоди роботи | | (установи) |місцезнаходження | | | |-------------------+-----------------+-------+---------------| |-------------------+-----------------+-------+---------------| |-------------------+-----------------+-------+---------------| |-------------------+-----------------+-------+---------------| |-------------------+-----------------+-------+---------------| |-------------------+-----------------+-------+---------------| |-------------------+-----------------+-------+---------------| |-------------------+-----------------+-------+---------------| ---------------------------------------------------------------
1.18.1. Якщо не працювали - чому? ___________________________ __________________________________________________________________
1.18.2. Чи працюєте зараз? Якщо так - де, ким, з якого часу? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.19. Чи хворіли на туберкульоз легень, кісток, інфекційні
захворювання - які? ______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.20. На що хворієте зараз? _________________________________ 1.21. Результат тестування на СНІД __________________________
2. ВИЇЗД З ОСТАННЬОЇ КРАЇНИ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
2.1. Коли покинули країну постійного проживання? ____________ 2.2. Чи мали дозвіл влади на виїзд? _________________________ 2.3. Яким транспортом виїздили? _____________________________ 2.4. Через які країни і міста прямували? ____________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2.5. Як довго затримувалися у транзитних пунктах? ----------------------------------------------------------------- | Указати, де саме | Термін перебування | |---------------------------------------+-----------------------| |---------------------------------------+-----------------------| |---------------------------------------+-----------------------| |---------------------------------------+-----------------------| |---------------------------------------+-----------------------| |---------------------------------------+-----------------------| |---------------------------------------+-----------------------| |---------------------------------------+-----------------------| -----------------------------------------------------------------
2.6. Чи зверталися за наданням притулку або за наданням
статусу біженця в інших країнах? Якщо так - укажіть, де і коли? __________________________________________________________________
2.7. Якщо ні - укажіть, чому _______________________________ __________________________________________________________________
3. В'ЇЗД В УКРАЇНУ
3.1. Дата і місце перетину кордону України __________________ __________________________________________________________________
Зворотний бік
3.2. Яким транспортом в'їхали в Україну? ____________________
3.3. Яким чином перетнули кордон? (таємно, на підставі
компетентного дозволу, візи, запрошення, трудового контракту,
інше) ____________________________________________________________ __________________________________________________________________
3.4. На підставі якого документа здійснили в'їзд? ___________ __________________________________________________________________
3.5. На якій підставі перебуваєте в Україні? (віза, статус
біженця, нелегально, інше) _______________________________________ __________________________________________________________________
3.6. Чи зверталися за наданням статусу біженця в інших
регіонах України? ------------------------------------------------------------- |Орган міграційної служби |Дата звернення |Прийняте рішення | |-------------------------+---------------+-----------------| |-------------------------+---------------+-----------------| |-------------------------+---------------+-----------------| |-------------------------+---------------+-----------------| |-------------------------+---------------+-----------------| |-------------------------+---------------+-----------------| |-------------------------+---------------+-----------------| -------------------------------------------------------------
4. ПРИЧИНИ ВИЇЗДУ З КРАЇНИ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
4.1. Докладно вкажіть причини виїзду з останньої країни
постійного проживання (з наведенням фактів насильства або
переслідувань, ужитих проти Вас або членів Вашої сім'ї, або
реальної загрози переслідувань за обставин, зазначених у статті 1
Закону України "Про біженців". Додайте документи, що підтверджують
ці дані) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4.2. Вкажіть політичні, релігійні, військові або громадські
організації, в яких перебували Ви або члени Вашої сім'ї, у країні
постійного проживання __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4.3. Опишіть свою діяльність в цих організаціях _____________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4.4. Чи були коли-небудь причетні до інцидентів із
застосуванням фізичного насильства, які були пов'язані з Вашою
расовою, національною, релігійною належністю, політичними
поглядами тощо? Якщо так, опишіть характер інцидентів і Вашу
участь у них __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4.5. Чи застосовувались до Вас адміністративні заходи
(затримання, арешт)? Якщо так, повідомте причини, дати, місце __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4.6. Чи притягались до кримінальної відповідальності? Якщо
так, назвіть: ____________________________________________________ 4.6.1. Характер порушення, його кваліфікація ________________ 4.6.2. Винесений вирок, вид покарання _______________________ __________________________________________________________________
4.6.3. Термін ув'язнення (за вироком суду, фактично відбутий) __________________________________________________________________
Лицьовий бік
4.6.4. Місце відбуття покарання _____________________________
4.7. Чи служили в армії? ______________________ військовозобов'язаний _________________________ невійськовозобов'язаний _______________________ 4.7.1. Військове звання _____________________________________ 4.7.2. Якщо не служили - поясніть, чому? ____________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4.7.3. Чи служили в армії країни останнього постійного
проживання: за призовом чи за контрактом на момент від'їзду? _____ Військове звання ____________________________________________ 4.7.4. Чи брала участь армія, у якій служили, у військових
діях на момент Вашого виїзду з країни? Якщо так - укажіть ________ __________________________________________________________________
5. ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
Повідомте все, що вважаєте важливим для вирішення питання про
надання статусу біженця, якщо ці відомості не ввійшли до основного
тексту анкети ____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
"__" ___________ 200_ р. ________________________________
(підпис особи, яка подала заяву)
"__" ___________ 200_ р. ________________________________
(прізвище, підпис законного
представника)
Додаток 6
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
ЖУРНАЛ
реєстрації заяв про надання статусу біженця
---------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Дата, |Громадянство/|Адреса |Реєстраційний|Примітки | |з/п,|ім'я, по |місяць, |підданство |проживання|N особової | | |дата|батькові |рік | |в Україні |справи | | | | |народження| | | | | |----+---------+----------+-------------+----------+-------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------------
Додаток 7
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Лицьовий бік
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
ПРОТОКОЛ
ознайомлення з прийняттям рішення за заявою,
правами і обов'язками особи, стосовно якої
прийнято рішення про оформлення документів
для вирішення питання щодо надання статусу
біженця
Відповідно до статті 11 Закону України "Про біженців"
громадянина(ку) __________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
ознайомлено з порядком прийняття рішення за його(її) заявою,
правами і обов'язками особи, стосовно якої прийнято рішення про
оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу
біженця, відповідно до якого:
"Орган міграційної служби, до якого надійшла заява іноземця
чи особи без громадянства про надання їй статусу біженця, видає
заявникові довідку про подання особою заяви про надання їй статусу
біженця, протягом трьох робочих днів з дня її реєстрації проводить
співбесіду із заявником, оцінює наведені ним в анкеті відомості,
інші документи і приймає рішення про оформлення документів для
вирішення питання щодо надання статусу біженця або про відмову в
оформленні документів для вирішення питання щодо надання статусу
біженця. Співбесіда з дитиною, розлученою з батьками, проводиться в
присутності її законного представника, який подав заяву про
надання статусу біженця від імені дитини, психолога або
педагогічного працівника. На прохання законного представника
дитини, розлученої з сім'єю, співбесіда з такою дитиною
проводиться в присутності адвоката. У разі прийняття рішення про оформлення документів для
вирішення питання щодо надання статусу біженця орган міграційної
служби видає заявникові довідку про особу, стосовно якої прийнято
рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо
надання їй статусу біженця, яка є підставою для реєстрації в
органі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань громадянства і реєстрації фізичних осіб. Після отримання довідки про особу, стосовно якої прийнято
рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо
надання їй статусу біженця, особа, яка подала заяву про надання
статусу біженця, повертає органу міграційної служби довідку про
подання особою заяви про надання їй статусу біженця, передає йому
на зберігання свій національний паспорт або інший документ, який
посвідчує особу, а також документи, що можуть бути доказом
наявності умов для набуття нею статусу біженця, і отримує
відповідну розписку. Розгляд заяви про надання статусу біженця за відповідним
клопотанням заявника може бути припинений. Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення
документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, має
право на: тимчасове працевлаштування, навчання, медичну допомогу в
порядку, установленому законодавством України; проживання у родичів, готелі, піднайом житлового приміщення
або користування житлом, наданим у пункті тимчасового розміщення
біженців; правову допомогу.
Зворотний бік
Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення
документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця,
зобов'язана: подати до відповідного органу міграційної служби відомості,
необхідні для вирішення питання щодо надання статусу біженця; у разі одержання направлення органу міграційної служби
відбути до визначеного місця тимчасового проживання і протягом
трьох робочих днів зареєструватися у відповідному органі
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань громадянства та реєстрації фізичних осіб; проходити медичне обстеження на вимогу органів міграційної
служби; з'являтися до відповідного органу міграційної служби у
визначений ним строк; повідомляти органу міграційної служби, до якого було подано
заяву, про свої виїзди за межі території
адміністративно-територіальної одиниці України, на яку поширюються
повноваження цього органу".
"__" ________________ 200_ р. _____________________
(особистий підпис)
"__" ________________ 200_ р. _____________________
(підпис законного
представника)
(у разі наявності)
"__" ________________ 200_ р. _____________________
(підпис перекладача)
(у разі наявності)
Додаток 8
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Лицьовий бік
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЛИСТОК
на особу, яка звернулася із заявою
про надання статусу біженця
Фото Справа N ___________________
40 х 60 мм Дата реєстрації ____________
1. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЯВНИКА
1.1. Прізвище _______________________________________________ 1.1.1. Якщо раніше мав інше - укажіть (жінкам указати дівоче
прізвище) ________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.2. Ім'я (імена) ___________________________________________ 1.2.1. Якщо раніше мав інше - укажіть _______________________ __________________________________________________________________
1.3. По батькові ____________________________________________ 1.4. Стать: чоловік/жінка ___________________________________ 1.4.1. Якщо була змінена - укажіть, де і коли _______________ __________________________________________________________________
1.5. Дата народження (число, місяць, рік) ___________________ 1.6. Місце народження (країна, провінція/область, район,
місто, село, селище) _____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.7. Громадянство/підданство ________________________________ 1.8. Країна постійного проживання/громадянської належності __________________________________________________________________
1.9. Адреса проживання в Україні ____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.10. Звідки прибув(ла) в Україну (країна та адреса
проживання напередодні переїзду) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Національність ______________________________________________ 1.11. Віросповідання ________________________________________ 1.12. Наявність документів:
1. Свідоцтво про народження.
2. Національний паспорт.
3. Проїзне посвідчення УВКБ ООН.
4. Проїзне посвідчення Міжнародного Червоного Хреста.
5. Права водія.
6. Інше ____________________________________________. 1.13. Сімейний стан:
1. Неодружений/неодружена.
2. Одружений/одружена.
3. Удівець/удова.
4. Розлучений/розлучена. 1.14. Склад сім'ї (кількість чол.) __________________________ 1.15. Кількість дітей віком до 18 років _____________________
Зворотний бік
1.15.1. Чи є опікуном?
1. Так. 2. Ні. 1.16. Скільки членів сім'ї заявника залишилося в країні
виїзду ___________________________________________________________ 1.17. Освіта:
1. Без освіти.
2. Початкова.
3. Середня.
4. Професійно-технічна.
5. Середня спеціальна.
6. Незакінчена вища.
7. Вища.
8. Учений ступінь. 1.18. Якими професіями володіє ______________________________ __________________________________________________________________
1.19. Якими мовами володіє (вільно, читає та спілкується,
читає та перекладає з словником) _________________________________ __________________________________________________________________
1.19.1. Яка мова рідна? _____________________________________ __________________________________________________________________
1.20. Ким працював протягом останніх 10 років? --------------------------------------------------- |Назва підприємства (установи) | Посада | |------------------------------+------------------| |------------------------------+------------------| |------------------------------+------------------| |------------------------------+------------------| |------------------------------+------------------| |------------------------------+------------------| |------------------------------+------------------| ---------------------------------------------------
1.21. Чи працює зараз, де, ким, з якого часу? _______________ __________________________________________________________________
1.22.Чи хворів(ла) на:
1. Туберкульоз легенів ______________
2. Туберкульоз кісток _______________
3. Інфекційні захворювання __________ 1.23. На що хворіє зараз ____________________________________ 1.24. Результат тестування на СНІД:
1. Позитивний. 2. Негативний.
2. ВИЇЗД З ОСТАННЬОЇ КРАЇНИ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
2.1. Дата виїзду за межі останньої країни постійного
проживання _______________________________________________________ 2.2. Чи мав(ла) дозвіл влади на виїзд?
1. Так. 2. Ні. 2.3. Чи звертався за наданням статусу біженця в іншій країні?
1. Так. 2. Ні.
3. В'ЇЗД В УКРАЇНУ
3.1. Дата і місце перетину кордону __________________________ 3.2. Який транспорт використано:
1. Залізничний.
2. Повітряний.
3. Водний.
4. Автомобільний.
5. Інший. 3.3. Перетнув(ла) кордон:
1. Таємно.
2. На підставі компетентного дозволу.
3. На запрошення.
4. За трудовим контрактом.
5. Інше _______________________________________________.
Лицьовий бік
3.4. На підставі якого документа:
1. Паспорт.
2. Інше _______________________________________________. 3.5. На якій підставі перебуває в Україні:
1. Туристична віза.
2. Довгострокова віза.
3. Статус біженця.
4. Нелегально.
5. Інше _______________________________________________. 3.6. В Україні проживає:
1. Не має місця проживання.
2. У родичів.
3. У знайомих.
4. У готелі.
5. У найманому житлі.
6. У гуртожитку. 3.7. Чи зареєструвався(лась) після приїзду в посольстві,
консульстві, іншому представництві країни, громадянином якої
він(на) є (останньої країни постійного проживання)?
1. Так. 2. Ні.
3.8. За наявності відповідних умов чи має намір повернутися в
країну постійного проживання?
1. Так. 2. Ні.
3.9. Чи проходив(ла) процедуру набуття статусу біженця в
Україні? ---------------------------------------------------------------- |Орган міграційної служби | Дата звернення | Прийняте рішення | |-------------------------+-----------------+------------------| |-------------------------+-----------------+------------------| |-------------------------+-----------------+------------------| |-------------------------+-----------------+------------------| |-------------------------+-----------------+------------------| |-------------------------+-----------------+------------------| |-------------------------+-----------------+------------------| |-------------------------+-----------------+------------------| ----------------------------------------------------------------
4. ПРИЧИНИ ВИЇЗДУ З ОСТАННЬОЇ КРАЇНИ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
4.1. Причини виїзду з останньої країни постійного проживання:
1. Сімейні/особисті.
2. Політичні.
3. Етнічні.
4. Релігійні.
5. Екологічні.
6. Інші __________________________
4.1.1. Чи є документи, що підтверджують факти переслідувань
або загрози переслідувань щодо заявника:
1. Так. 2. Ні. 4.2. Членство в організаціях:
1. Політичних.
2. Релігійних.
3. Військових.
4. Громадських.
4.3. Чи був(ла) причетний(на) до інцидентів із застосуванням
фізичного насильства, які були пов'язані з расовою, національною,
релігійною належністю, політичними поглядами тощо:
1. Так. 2. Ні.
Зворотний бік
4.4. Чи застосовувались до заявника заходи адміністративного
впливу:
1. Так. 2. Ні.
4.5. Чи притягався заявник до кримінальної відповідальності:
1. Так. 2. Ні.
4.6. Відношення до військової служби:
1. Невійськовозобов'язаний(на) _________________________
2. Військовозобов'язаний(на) ___________________________
4.6.1. Якщо військовозобов'язаний(на):
1. Відслужив(ла) строкову службу _______________________
2. Не відслужив(ла) строкову службу ____________________
4.6.2. Якщо служив(ла) на момент виїзду, чи брала армія
участь у військових діях?
1. Так. 2. Ні.
"__" ________________ 200_ р. _________________________________
(прізвище та підпис працівника,
який вів опитування)
Додаток 9
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
ОПИС
документів, що знаходяться в особовій справі
заявника
-------------------------------------------------------------- | N |Назва документа |Дата |Індекс/номер |Стор. |Примітка | |з/п |та короткий зміст | |документа | | | |----+------------------+-----+-------------+------+---------| |----+------------------+-----+-------------+------+---------| |----+------------------+-----+-------------+------+---------| |----+------------------+-----+-------------+------+---------| --------------------------------------------------------------
До справи N _____________ підшито ___________________ документів.
(кількість) _________________________________________ _________________
(посада, прізвище особи, яка веде справу) (підпис)
Керівник органу міграційної служби _________________
(підпис)
_______________
Примітка. Документи, які обов'язково повинні бути в справі:
фото, заява, протокол співбесіди, анкета, реєстраційний листок,
протокол ознайомлення з прийняттям рішення за заявою, правами і
обов'язками особи, стосовно якої прийнято рішення про оформлення
документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця,
результати дактилоскопії, результати ідентифікації, висновок
медичного обстеження, розписки, висновки, рішення, накази,
повідомлення, довідки.
Додаток 10
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
Журнал
реєстрації видачі довідки про подання особою
заяви про надання їй статусу біженця
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | N |Реєстра-|Прізвище,|Дата, |Громадянство/|Адреса |Довідку |Особистий |Примітки | |з/п,|довідки|ційний N|ім'я, по |місяць, |підданство, |проживання|продовжено/|підпис/ | | |дата| |справи |батькові |рік на- |країна |в Україні |вилучено |підпис | | | | | | |родження|постійного | | |законного | | | | | | | |проживання | | |представника| | |----+-------+--------+---------+--------+-------------+----------+-----------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 11
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
ПРОТОКОЛ
співбесіди
від "__" __________ 200_ р. Справа N __________
із ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, __________________________________________________________________
громадянство/підданство, країна постійного проживання) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
який(а) проживає за адресою: _____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
_________________
(підпис заявника) ___________________________ _________________
(прізвище, ім'я, по батькові (підпис)
законного представника (у
разі наявності))
___________________________ _________________
(прізвище, ім'я, по батькові (підпис)
співробітника органу
міграційної служби)
___________________________ _________________
(прізвище, ім'я, по батькові (підпис)
перекладача (у разі
наявності))
___________________________ _________________
(прізвище, ім'я, по батькові (підпис)
психолога/педагогічного
працівника (у разі наявності))
___________________________ _________________
(прізвище, ім'я, по батькові (підпис)
адвоката (у разі наявності))
Додаток 12
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
РОЗПИСКА
перекладача про нерозголошення відомостей,
що містяться в особовій справі заявника
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові) зобов'язуюся дотримуватися конфіденційності і не розголошувати
інформацію, яку отримаю під час співбесіди та ознайомлення з
документами громадянина(ки) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
"__" _________________ 200_ р. ________________________
(підпис)
Додаток 13
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
ВИСНОВОК
працівника щодо прийняття рішення про оформлення
або відмову в оформленні документів для вирішення
питання щодо надання статусу біженця
Розглянувши справу N __________ заявника ____________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заявника, __________________________________________________________________
громадянство/підданство, країна постійного проживання) _________________________________________________________________,
який звернувся із заявою про надання статусу біженця, я, _________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали працівника, який веде справу) _________________________________________________________________,
на підставі ______________________________________________________
(підстава для прийняття рішення) __________________________________________________________________
вважаю доцільним прийняти рішення про: ___________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(оформлення/відмова в оформленні документів для вирішення питання __________________________________________________________________
щодо надання статусу біженця)
"__" ______________ 200_ р. ____________________________
(підпис працівника, який
веде справу)
Додаток 14
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Реквізити органу міграційної служби
НАКАЗ
"__" _____________ 200_ р. N ___________
Про оформлення (відмову в оформленні) документів
для вирішення питання щодо надання статусу біженця
Відповідно до абзацу третього статті 12 Закону України "Про
біженців" НАКАЗУЮ:
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керівник органу міграційної служби _________________
(підпис)
М.П.
Додаток 15
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
ЖУРНАЛ
реєстрації видачі довідки про особу, стосовно якої
прийнято рішення про оформлення документів для
вирішення питання щодо надання їй статусу біженця
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | N |Реєстра-|Прізвище,|Дата, |Країна |Адреса |Строк |Довідку |Особистий |Примітки | |з/п,|довідки|ційний N|ім'я, по |місяць,|постійного |проживання|дії |продовжено/|підпис/ | | |дата| |особової|батькові |рік |проживання/ |в Україні |довідки|вилучено |підпис | | | | |справи | |народ- |громадянства| |в | |законного | | | | | | |ження |(підданства)| |Україні| |представника| | |----+-------+--------+---------+-------+------------+----------+-------+-----------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 16
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
РОЗПИСКА
Видана ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________
про те, що _______________________________________________________
(назва органу міграційної служби)
"__" ___________ 200_ р. отримано на зберігання від ______________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) такі документи: ------------------------------------------------------------------- |Назва документа |Копія чи оригінал |Кількість примірників | |----------------------+------------------+-----------------------| |----------------------+------------------+-----------------------| |----------------------+------------------+-----------------------| |----------------------+------------------+-----------------------| |----------------------+------------------+-----------------------| |----------------------+------------------+-----------------------| |----------------------+------------------+-----------------------| |----------------------+------------------+-----------------------| |----------------------+------------------+-----------------------| |----------------------+------------------+-----------------------| |----------------------+------------------+-----------------------| -------------------------------------------------------------------
Керівник органу міграційної служби ______________
М.П. (підпис)
Додаток 17
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
Орган внутрішніх справ Держкомнацміграції України
ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову особі в оформленні документів
для вирішення питання щодо надання статусу біженця
Відповідно до абзацу сьомого статті 12 Закону України "Про
біженців" повідомляємо, що гр. ___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата __________________________________________________________________
народження, громадянство/підданство, країна постійного _________________________________________________________________,
проживання)
який(а) проживає за адресою: ____________________________________,
відмовлено в оформленні документів для вирішення питання щодо
надання статусу біженця. Підстава: наказ N ___________ від "__" ______________ 200_ р.
Керівник органу міграційної служби __________________
М.П. (підпис)
Додаток 18
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
ЖУРНАЛ
реєстрації видачі повідомлень
------------------------------------------------------------------ | N |Адресат |Зміст |Реєстраційний |Особистий |Примітки | |з/п,| |повідомлення|N особової |підпис, | | |дата| | |справи |підпис | | | | | | |законного | | | | | | |представника| | |----+--------+------------+--------------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Додаток 19
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження ____________________________
(адресат)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову в оформленні документів для вирішення
питання щодо надання статусу біженця
Відповідно до абзацу сьомого статті 12 Закону України "Про
біженців" повідомляємо, що Вам __________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові) відмовлено в оформленні документів для вирішення питання щодо
надання статусу біженця. Відповідно до статті 16 Закону України "Про біженців" Ви
маєте право оскаржити рішення про відмову в оформленні документів
для вирішення питання щодо надання статусу біженця, звернувшись до
Держкомнацміграції України або до суду в установленому законом
порядку. Особа, яка не використала права на оскарження рішення,
повинна залишити територію України в установлений строк, якщо вона
не має інших законних підстав для перебування в Україні.
Керівник органу міграційної служби __________________
М.П. (підпис)
Додаток 20
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження ____________________________
(адресат)
ЗАПИТ
"__" ____________ 200_ р. N _______________

Просимо здійснити перевірку наявності обставин, за яких
статус біженця не надається стосовно громадянина(ки) _____________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, громадянство/підданство, _________________________________________________________________,
країна постійного проживання) який(а) __________________________________________________________ __________________________________________________________________
і подав(ла) заяву про надання статусу біженця.
Справа N _________________________________
Перелік документів, що додаються: ------------------------------------------------------------------ |----------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------
Керівник органу міграційної служби __________________
(підпис)
М.П.
Додаток 21
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження ____________________________ ____________________________ ____________________________
(адресат)
НАПРАВЛЕННЯ НА ІДЕНТИФІКАЦІЮ
Просимо провести ідентифікацію громадянина(ки) ______________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, громадянство/підданство, _________________________________________________________________,
країна постійного проживання) який(а) проживає за адресою: _____________________________________ __________________________________________________________________
і подав(ла) заяву про надання статусу біженця, а також
установлення дійсності його(її) документів.
Справа N _______________________
Перелік документів, що додаються:
------------------------------------------------------------------ |----------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------
Керівник органу міграційної служби __________________
(підпис)
М.П.
Додаток 22
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження ____________________________
(адресат)
НАПРАВЛЕННЯ НА МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД
Громадянин(ка) ______________________________________________
(громадянство/підданство, країна постійного __________________________________________________________________
проживання) Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________ __________________________________________________________________
Дата, місяць, рік народження ________________________________ Адреса проживання ___________________________________________
Справа N _________________
Керівник органу міграційної служби __________________
(підпис)
М.П. ------------------------------------------------------------------ лінія відрізу
ІНФОРМАЦІЯ
ЩОДО ОСОБИ, ЯКА ПРОЙШЛА МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД
Громадянин(ка) ______________________________________________
(країна постійного проживання, __________________________________________________________________
громадянство/підданство)
Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________ __________________________________________________________________
Дата, місяць, рік народження ________________________________
"__" ______________ 200_ р. _____________________________
(підпис працівника медичної
установи)
Печатка/штамп медичної установи
Додаток 23
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
ВИСНОВОК
органу міграційної служби щодо надання або
відмови в наданні статусу біженця
"__" ______________ 200_ р. Справа N __________________
За результатами розгляду справи _____________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________
(громадянство/підданство, країна постійного проживання) _________________________________________________________________,
який(а) подав(ла) заяву про надання статусу біженця, на підставі: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
вважаємо за доцільне _____________________________________________
(надати статус біженця/відмовити в наданні
статусу біженця) громадянину(ці) __________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник органу міграційної служби __________________
(підпис)
М.П.
Додаток 24
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
Керівникові органу міграційної служби
Подання
щодо продовження строку розгляду заяви
про надання статусу біженця
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, посада працівника)
вважаю за необхідне продовжити термін розгляду заяви про надання
статусу біженця громадянина(ки) __________________________________ __________________________________________________________________
(громадянство/підданство, країна постійного проживання)
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові) який(а) проживає за адресою: ____________________________________,
справа N _________________, у зв'язку з тим, що __________________ __________________________________________________________________
"__" _________ 200_ р. _________________________________________
(підпис працівника, який розглядає заяву)
Додаток 25
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Реквізити Держкомнацміграції України
РІШЕННЯ
про надання статусу біженця
(відмову в наданні статусу біженця)
"__" ___________ 200_ р. N _______________

Відповідно до абзацу другого статті 1 Закону України "Про
біженців", за результатами розгляду особової справи N ____________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, громадянство/підданство, __________________________________________________________________
країна постійного проживання) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(викласти обставини) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Держкомнацміграції України прийняв РІШЕННЯ: __________________________________________________________________
______________________ __________________
(посада) (підпис)
М.П.
Додаток 26
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
ЖУРНАЛ
реєстрації видачі посвідчень біженця
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Реєстра-|Дата |Прізвище,|Громадянство/|Адреса |Номер |Термін дії |Особистий|Примітки | |з/п|ційний |видачі|ім'я, по |підданство, |проживання|посвідчення|посвідчення/ |підпис | | | |N | |батькові |країна |в Україні | |продовження | | | | |особової| | |постійного | | |терміну дії | | | | |справи | | |проживання | | |посвідчення | | | |---+--------+------+---------+-------------+----------+-----------+-------------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 27
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
ЖУРНАЛ
реєстрації видачі проїзних документів для
виїзду за кордон
------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Реєстра-|Дата |Прізвище,|Громадянство/|Адреса |Номер |Термін дії|Особистий|Примітки | |з/п|ційний N|видачі|ім'я, по |підданство, |проживання|проїзного|проїзного |підпис | | | |особової| |батькові |країна |в Україні |документа|документа | | | | |справи | | |постійного | |за кордон| | | | | | | | |проживання | | | | | | |---+--------+------+---------+-------------+----------+---------+----------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 28
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову в наданні статусу біженця
"__" __________ 200_ р. N __________
Шановний(на) ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________,
відповідно до статті 10 Закону України "Про біженців" Вам
відмовлено в наданні статусу біженця. __________________________________________________________________
(вказати причину відмови) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підстава: рішення Держкомнацміграції України від "__" ______
200_ р. N _____
Відповідно до статті 16 Закону України "Про біженців" Ви
маєте право оскаржити рішення, звернувшись до суду, в
установленому законом порядку. Відповідно до статті 14 Закону України "Про біженців" особа,
яка отримала повідомлення про відмову в наданні статусу біженця і
не використала права на його оскарження, повинна залишити
територію України в установлений строк, якщо вона не має інших
законних підстав для перебування в Україні.
Керівник органу міграційної служби ______________
(підпис)
М.П.
Додаток 29
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження ____________________________
(адресат)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову в наданні статусу біженця
"__" __________ 200_ р. N __________
Відповідно до статті 14 Закону України "Про біженців"
повідомляємо, що громадянину(ці) _________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, _________________________________________________________________
дата народження, країна постійного проживання, _________________________________________________________________
громадянство/підданство) _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
який(а) проживає за адресою: ___________________________________,
відмовлено в наданні статусу біженця.
Підстава: рішення Держкомнацміграції України від
"__" ______________ 200_ р. N _____
Керівник органу міграційної служби ________________
(підпис)
М.П.
Додаток 30
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
ЖУРНАЛ
реєстрації клопотань
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Від кого |Короткий |Стосовно|Дата, |Країна |Адреса |Реєстра-|Реквізити |Реквізити|Примітки | |з/п,|надійшло |зміст |кого |місяць, |постійного |проживання|ційний N|посвідчення|проїзного| | |дата|клопотання|клопотання| |рік на- |проживання/ |в Україні |особової|біженця |документа| | | | | | |родження|громадянства| |справи | |біженця | | | | | | | |(підданства)| | | |для | | | | | | | | | | | |виїзду за| | | | | | | | | | | |кордон | | |----+----------+----------+--------+--------+------------+----------+--------+-----------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 31
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
Держкомнацміграції України
ПОДАННЯ
про втрату (позбавлення) статусу біженця
Відповідно до статті 15 Закону України "Про біженців" та
клопотання __________ громадянин(ка) _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
громадянство/підданство, країна постійного проживання) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(викласти обставини)
втрачає (позбавлено) статус біженця.
Справа N _______________________
Додатки:
1. Клопотання органу внутрішніх справ, Служби безпеки
України, іншого органу державної влади. 2. Особиста заява особи, якій надано статус біженця в
Україні.
Керівник органу міграційної служби ____________________
(підпис)
М.П.
Додаток 32
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Реквізити Держкомнацміграції України
РІШЕННЯ
про втрату або позбавлення статусу біженця
або про відсутність підстав для втрати
або позбавлення статусу біженця
"__" ____________ 200_ р. N __________
Відповідно до статті 15 Закону України "Про біженців", за
результатами розгляду справи N __________________ громадянина (ки) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, громадянство/підданство, країна __________________________________________________________________
постійного проживання) __________________________________________________________________
(викласти обставини) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Держкомнацміграції України прийняв РІШЕННЯ: __________________________________________________________________
__________ _______________
(посада) М.П. (підпис)
Додаток 33
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
ПОВІДОМЛЕННЯ
про втрату (позбавлення) статусу біженця
"__" ___________ 200_ р. N __________
Шановний(на) _______________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________
відповідно до статті 15 Закону України "Про біженців"
Держкомнацміграції України прийнято рішення від "__" _____ 200_ р.
N ________ про ___________________________________________________
(викласти причини прийняття такого рішення) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Ви маєте право оскаржити рішення Державного комітету України
у справах національностей та міграції, звернувшись до суду в
установленому законом порядку. Відповідно до статті 15 Закону України "Про біженців" особа,
яка не використала права на оскарження рішення про втрату або
позбавлення її статусу біженця, повинна залишити територію України
в установлений строк, якщо вона не має інших законних підстав для
перебування в Україні.
Керівник органу міграційної служби _______________
(підпис)
М.П.
Додаток 34
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Реквізити органу міграційної служби
НАКАЗ
"__" _____________ 200_ р. N ___________
Про вилучення посвідчення біженця
та проїзного документа біженця для
виїзду за кордон (або визнання цих
документів недійсними)
Згідно з рішенням Держкомнацміграції України від
"__" __________ 200_ р. N _____ про втрату (позбавлення) статусу
біженця громадянина(ки) __________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
громадянство/підданство, країна постійного проживання) __________________________________________________________________
НАКАЗУЮ:
Вилучити (або визнати недійсними) посвідчення біженця
N ______________ та проїзний документ біженця для виїзду за кордон
N _____________.
Керівник органу міграційної служби _________________
(підпис)
М.П.
Додаток 35
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
Орган внутрішніх справ
Орган спеціально уповноваженого органу виконавчої влади
з питань громадянства та реєстрації фізичних осіб

ПОВІДОМЛЕННЯ
про втрату (позбавлення) статусу біженця
"__" _____________ 200_ р. N _______________
Відповідно до статті 15 Закону України "Про біженців"
Державний комітет України у справах національностей та міграції
прийняв рішення про втрату (позбавлення) статусу біженця
громадянина(ку) __________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
громадянство/підданство, країна постійного проживання) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(указати обставини) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Наказом органу міграційної служби вилучено або визнано
недійсним посвідчення біженця N __________ та проїзний документ
біженця для виїзду за кордон N ________.
Керівник органу міграційної служби _____________________
(підпис)
М.П.
Додаток 36
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Державний комітет України
у справах національностей та міграції
ДОРУЧЕННЯ
"__" ________________ 200_ р. N _______________
На виконання вимог статті 16 Закону України "Про біженців"
Державний комітет України у справах національностей та міграції
доручає органу міграційної служби (указати назву органу
міграційної служби) видати довідку про прийняття скарги до
розгляду ________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, громадянство/підданство, __________________________________________________________________
країна постійного проживання) _________________________________________________________________,
який(а) звернувся(лась) зі скаргою про відмову в прийнятті заяви
про надання статусу біженця (скаргою про відмову в оформленні
документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця).
Посадова особа _________________
(підпис)
М.П.
Додаток 37
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
ЖУРНАЛ
реєстрації видачі довідки
про прийняття скарги до розгляду
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |N |Реєстра-|Прізвище,|Дата, |Країна |Адреса |Рішення, |Продовжено/|Особистий|Примітки | |з/п,|довідки|ційний N|ім'я, по |місяць, |постійного |проживання|що ос- |вилучено |підпис | | |дата| |особової|батькові |рік на- |проживання/ |в Україні |каржується| | | | | | |справи | |родження|громадянства| | | | | | | | | | | |(підданства)| | | | | | |----+-------+--------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 38
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Державний комітет України
у справах національностей та міграції
РІШЕННЯ
"__" _______________ 200_ р. N _____________
Відповідно до статті 16 Закону України "Про біженців", за
результатами розгляду справи N __________ громадянина (ки) _______ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, громадянство/підданство, __________________________________________________________________
країна постійного проживання) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(викласти обставини)
Держкомнацміграції України прийняв РІШЕННЯ: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
___________ _______________
(посада) (підпис)
М.П.
Додаток 39
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
ЖУРНАЛ
реєстрації видачі довідки
про звернення до суду
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |N |Реєстра-|Прізвище,|Дата, |Країна |Адреса |Рішення, |Продовжено/|Особистий|Примітки | |з/п,|довідки|ційний N|ім'я, по |місяць, |постійного |проживання|що оскар-|вилучено |підпис | | |дата| |особової|батькові |рік на- |проживання/ |в Україні |жується | | | | | | |справи | |родження|громадянства| | | | | | | | | | | |(підданства)| | | | | | |----+-------+--------+---------+--------+------------+----------+---------+-----------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 40
до Тимчасової інструкції
про оформлення документів,
необхідних для вирішення
питань про надання, втрату,
позбавлення статусу біженця
Державний комітет України
у справах національностей та міграції
ДОРУЧЕННЯ
"__" _______________ 200_ р. N __________
Відповідно до статті 16 Закону України "Про біженців"
Державний комітет України у справах національностей та міграції
доручає органу міграційної служби __________________________________________________________________
(указати орган міграційної служби) видати довідку про звернення до суду _____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, громадянство/підданство, __________________________________________________________________
країна постійного проживання)
Посадова особа ____________________
(підпис)
М.П.on top