Document z0411-07, valid, current version — Adoption on February 21, 2006
( Last event — Entry into force, gone May 4, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
21.02.2006 N 12/5
( z0173-06 )
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
від 23.04.2007 N 194/5)
( z0410-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 квітня 2007 р.
за N 411/13678

ПОЛОЖЕННЯ
про державну реєстрацію інформаційних агентств
як суб'єктів інформаційної діяльності

1. Загальна частина
1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України
"Про інформаційні агентства" ( 74/95-ВР ) (далі - Закон) та
постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.97 N 1287
( 1287-97-п ) "Про державну реєстрацію друкованих засобів масової
інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних
зборів" (далі - Постанова).
1.2. Положення визначає порядок державної реєстрації
Міністерством юстиції (далі - Мін'юст) інформаційних агентств як
суб'єктів інформаційної діяльності, яка полягає у проведенні
правової експертизи заяв засновників на відповідність Конституції
( 254к/96-ВР ), Цивільному ( 435-15 ) та Господарському ( 436-15 )
кодексам, Закону України "Про інформаційні агентства"
( 74/95-ВР ), іншим актам законодавства України та цьому
Положенню, а також у підготовці та оформленні відповідних рішень.
1.3. Державній реєстрації підлягають усі інформагентства, що
засновуються або діють в Україні.
1.4. Державна реєстрація інформагентств відповідно до статті
12 Закону ( 74/95-ВР ) на підставі пункту 2 Постанови
( 1287-97-п ) проводиться Мін'юстом.
2. Державна реєстрація інформагентств
2.1. Для державної реєстрації інформагентств до Мін'юсту
засновником (співзасновниками) подається заява.
2.2. Заяви про державну реєстрацію інформагентств (далі -
заява) подаються на кожне інформагентство окремо в друкованому
вигляді державною мовою. Для державної реєстрації інформагентства,
яке передбачає надання інформаційних послуг кількома мовами
одночасно (паралельними випусками), подається одна заява. Облік заяв, що надходять до Мін'юсту, ведеться у спеціальній
книзі постійного зберігання. У заяві про державну реєстрацію інформагентства повинні бути
зазначені: 1) засновник (співзасновники), уключаючи повне ім'я або
найменування згідно з документами, що підтверджують його цивільну
дієздатність, місцезнаходження, номери засобів зв'язку, назву
банківської установи, у якій відкриті рахунки, та номери
рахунків); 2) повне найменування та скорочена назва інформагентства
(мовою/мовами, якою/якими виходитиме у світ); 3) вид інформагентства (відповідно до статті 8 Закону
( 74/95-ВР ) основними видами інформагентств є державне і
недержавне) та організаційно-правова форма інформагентства
(будь-яка визначена законами України організаційно-правова форма
юридичної особи); 4) передбачувана сфера розповсюдження інформаційної продукції
(місцева - у межах Автономної Республіки Крим, однієї області,
обласного центру або двох і більше сільських районів, одного
міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств,
установ, організацій; регіональна - дві та більше областей, міста
Київ або Севастополь і область, Автономна Республіка Крим і
область; національна - у межах України; національна та зарубіжна -
у межах України та за межами України, зарубіжна - за межами
України); 5) мова/мови, якими буде розповсюджуватися інформаційна
продукція (одномовна, кількома мовами одночасно (паралельними
випусками), змішаними мовами (декількома мовами); 6) програмна мета та основні напрями діяльності
інформагентства (визначаються відповідно до статей 1 і 5 Закону
( 74/95-ВР ) та статуту інформагентства); 7) джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення
діяльності інформагентства (визначаються з урахуванням частини
другої статті 9 Закону ( 74/95-ВР ); 8) місцезнаходження інформагентства.
2.3. У разі зміни юридичної адреси засновника
(співзасновників), місцезнаходження інформагентства засновник
(співзасновники) зобов'язаний (зобов'язані) повідомити Мін'юст
протягом одного місяця з дня, коли такі зміни відбулися.
2.4. До заяви про державну реєстрацію інформагентств як
суб'єктів підприємницької діяльності додаються установчі
документи, перелік яких установлюється статтею 8 Закону України
"Про підприємництво" ( 698-12 ). Мін'юсту забороняється вимагати від засновника
(співзасновників) додаткові документи, не передбачені Законом
( 74/95-ВР ) та цим Положенням.
2.5. Заява розглядається у семиденний термін з дня її
одержання.
2.6. За результатами розгляду заяви приймається одне з таких
рішень: 1) про державну реєстрацію (перереєстрацію) інформагентства; 2) про відмову в державній реєстрації (перереєстрації)
інформагентства; 3) про видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію
інформагентства; 4) про відмову у видачі дубліката свідоцтва про державну
реєстрацію інформагентства.
2.7. У разі виявлення в заяві відсутності (неточного або
неправильного зазначення) відомостей, які передбачені Законом
( 74/95-ВР ) та цим Положенням, Мін'юст може письмово повідомити
про це засновника (співзасновників) у межах строку, установленого
в пункті 2.5 Положення.
2.8. Відмова в державній реєстрації інформагентства можлива
виключно з підстав, установлених статтею 14 Закону ( 74/95-ВР ),
якщо: 1) назва інформаційного агентства, його програмна мета,
основні цілі та напрями діяльності суперечать статтям 2, 3 Закону
( 74/95-ВР ); 2) Мін'юстом уже зареєстровано інше інформаційне агентство з
тією самою назвою; 3) заяву подано до закінчення року з дня набрання законної
сили рішенням суду про припинення діяльності цього інформаційного
агентства.
2.9. Після оформлення Мін'юстом рішень та сплати збору за
державну реєстрацію заявникові видається свідоцтво встановленого
Постановою ( 1287-97-п ) зразка.
2.10. Реєстраційний збір справляється у розмірах,
установлених Постановою ( 1287-97-п ).
2.11. Видача свідоцтва засновнику або його представнику
оформляється відповідним записом у книзі обліку виданих свідоцтв
про державну реєстрацію інформагентства, яку веде Мін'юст. Книга
обліку виданих свідоцтв про державну реєстрацію інформагентства є
документом постійного зберігання.
2.12. Свідоцтво про державну реєстрацію інформагентства має
необмежений строк дії.
3. Перереєстрація інформагентства
3.1. Перереєстрація інформагентства здійснюється Мін'юстом у
порядку, установленому для їх реєстрації, у разі зміни: 1) назви інформагентства; 2) сфери розповсюдження інформаційної продукції; 3) засновників (складу співзасновників). Зміна засновника
(складу співзасновників) повинна оформлятися угодою між
засновником (співзасновниками) і його правонаступником, укладеною
відповідно до вимог цивільного законодавства України; 4) основних положень статутних документів.
3.2. До заяви про перереєстрацію, крім документів, зазначених
у пункті 2.4, додаються угода між засновником і правонаступником
та раніше одержане свідоцтво про державну реєстрацію.
3.3. За проведення перереєстрації реєстраційний збір
справляється у розмірі, установленому Постановою ( 1287-97-п ). Реєстраційний збір за перереєстрацію не справляється, якщо
вона пов'язана зі зміною чинного законодавства України.
3.4. Після перереєстрації для отримання нового свідоцтва
засновник повертає оригінал попереднього свідоцтва. Нове свідоцтво
видається після надання Мін'юсту відповідного платіжного
документа.
3.5. Якщо оригінал свідоцтва про державну реєстрацію
втрачено, засновник повинен підтвердити факт втрати свідоцтва.
Таким підтвердженням може бути опубліковане в друкованому(них) ЗМІ
оголошення про втрату свідоцтва, у якому вказуються назва
інформагентства, засновник інформаційного агентства, реєстраційний
номер, серія, дата видачі втраченого свідоцтва та констатується
факт визнання його недійсним.
3.6. Мін'юст має право надавати на запити фізичних та
юридичних осіб відомості щодо зареєстрованих інформагентств та
відомості, що вказані у свідоцтві про державну реєстрацію таких
агентств.
4. Видача дубліката свідоцтва
про державну реєстрацію інформагентства
4.1. У разі пошкодження або втрати свідоцтва про державну
реєстрацію засновник (співзасновники) має право на одержання
дубліката.
4.2. У разі втрати свідоцтва для отримання дубліката його
засновник (співзасновники) подає до органу реєстрації заяву та
примірник друкованого ЗМІ, у якому опубліковано оголошення про
втрату свідоцтва.
4.3. У разі пошкодження свідоцтва засновник (співзасновники)
подає до органу реєстрації заяву та пошкоджене свідоцтво, яке
залишається у справі Мін'юсту.
4.4. За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію
інформагентства справляється збір у розмірі, установленому
Постановою ( 1287-97-п ).
5. Узяття до відома інформації про припинення
діяльності інформагентства
5.1. При одержанні від засновника (співзасновників)
повідомлення про припинення діяльності інформагентства Мін'юст
бере до відома зазначену інформацію та вносить відповідний запис
до книги обліку виданих свідоцтв про державну реєстрацію
інформагентства.
5.2. Мін'юст направляє листа засновнику (співзасновникам) про
взяття до відома інформації про припинення діяльності
інформагентства.
6. Підготовка та оформлення рішень Мін'юстом
6.1. Рішення, зазначені в пункті 2.6 Положення, приймаються
залежно від результатів правової експертизи в межах установленого
строку виключно на підставах, установлених законами, відповідно до
Постанови ( 1287-97-п ) та цього Положення. Такі рішення
оформлюються наказами, до яких додаються правовий висновок про
реєстрацію (перереєстрацію) або відмову в реєстрації
(перереєстрації) інформагентства (додаток 1), правовий висновок
про видачу або відмову у видачі дубліката свідоцтва про державну
реєстрацію інформагентства (додаток 2). Правовий висновок є
невід'ємною частиною наказу.
6.2. Правовий висновок Мін'юсту підписується виконавцем,
начальником відділу, погоджується директором Департаменту і
затверджується заступником Міністра.
6.3. Наказ готується на підставі правових висновків і
підписується Міністром юстиції.
6.4. Наказ може бути оформлений індивідуально на кожне
інформагентство або включати список інформагентств, щодо яких
прийнято рішення.
6.5. У преамбулі наказу вказуються норми Закону ( 74/95-ВР ),
які стали підставою для державної реєстрації інформагентства
(інформагентств), у пунктах наказу викладається рішення Мін'юсту.
6.6. Разом з наказом на його підставі оформлюється свідоцтво
про державну реєстрацію (перереєстрацію) інформагентства, яке
підписується Міністром юстиції.
6.7. Мін'юст протягом п'яти днів з дня підписання наказу
направляє засновнику (співзасновникам) листа за підписом директора
Департаменту, у якому інформує про прийняте рішення, указує на
необхідність сплати протягом визначеного в цьому пункті часу
реєстраційного збору, зазначає суму реєстраційного збору та
банківські реквізити. Мін'юст надсилає лист на юридичну адресу засновника
(співзасновників) або на іншу адресу, вказану в заяві.
6.8. Засновник (співзасновники) сплачує реєстраційний збір
протягом п'ятнадцяти днів з дня одержання листа.
6.9. Відомості про зареєстровані (перереєстровані)
інформагентства вносяться до Державного реєстру друкованих засобів
масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів
інформаційної діяльності в порядку, установленому Положенням про
цей реєстр.
6.10. Свідоцтво про державну реєстрацію інформагентства
видається засновнику (співзасновникам) або його представнику після
надання відповідного платіжного документа, який залишається у
Мін'юсті.
6.11. У разі, якщо є установлені Законом ( 74/95-ВР )
підстави для відмови в державній реєстрації інформагентства,
Мін'юст готує правовий висновок про відмову в державній реєстрації
інформагентства з викладенням підстав відмови - конкретних
положень законодавства України. У преамбулі наказу вказуються
норми Закону, які стали підставою для відмови в державній
реєстрації, у пунктах наказу викладається рішення Мін'юсту та
роз'яснюється порядок оскарження рішення в суді.
6.12. Наказ про відмову в державній реєстрації
інформагентства є індивідуальним і готується на кожне інформаційне
агентство окремо.
6.13. Копія наказу про відмову в державній реєстрації
інформагентства надсилається заявникові супровідним листом за
підписом директора Департаменту на адресу засновника
(співзасновників) або на іншу адресу, указану в заяві, у
семиденний строк з дня одержання заяви.
6.14. Рішення про відмову в державній реєстрації
інформагентства або порушення встановленого Законом ( 74/95-ВР )
порядку державної реєстрації (перереєстрації) інформагентства
можуть бути оскаржені засновником (співзасновниками) в суді.
Директор Департаменту
легалізації та регулювання
діяльності бюро кредитних
історій О.М.Семьоркіна

Додаток 1
до Положення про державну
реєстрацію інформаційних
агентств як суб'єктів
інформаційної діяльності

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту Заступник Міністра ___________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
___ ____________ 200_ року ___ ____________ 200_ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо заяви _______________________________
(найменування засновника /співзасновників/)
про державну реєстрацію (перереєстрацію)
інформаційного агентства як суб'єкта
інформаційної діяльності

Заява надійшла до Міністерства юстиції __________________________
(дата надходження)
Правовою експертизою встановлено (оцінка відповідності заяви та
інших доданих до заяви документів законодавству України): _________________________________________________________________
Висновок (рекомендоване рішення та правові підстави його
прийняття): ______________________________________________________ _________________________________________________________________
Начальник відділу _________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Виконавець
(спеціаліст)
Департаменту ___________ ____________________________
(підпис) (посада, ініціали, прізвище)
Висновок підготовлено ______________
(дата)

Додаток 2
до Положення про державну
реєстрацію інформаційних
агентств як суб'єктів
інформаційної діяльності

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту Заступник Міністра ___________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
___ ____________ 200_ року ___ ____________ 200_ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо заяви __________________________
(назва інформаційного агентства)
про видачу дубліката свідоцтва про державну
реєстрацію інформаційного агентства
як суб'єкта інформаційної діяльності

Заява надійшла до Міністерства юстиції __________________________
(дата надходження)
Правовою експертизою встановлено (оцінка відповідності заяви та
інших доданих до заяви документів законодавству України): _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Висновок (рекомендоване рішення та правові підстави його прийняття): ______________________________________________________ _________________________________________________________________
Начальник відділу _________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Виконавець
(спеціаліст)
Департаменту ___________ ____________________________
(підпис) (посада, ініціали, прізвище)
Висновок підготовлено ______________
(дата)on top