Document z0384-08, valid, current version — Adoption on March 20, 2008
( Last event — Entry into force, gone May 17, 2008. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
20.03.2008 N 381
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 травня 2008 р.
за N 384/15075

Про внесення змін
до Положення про фінансові нормативи
діяльності та критерії якості системи управління
кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), статті 20 Закону України "Про
кредитні спілки" ( 2908-14 ) та з метою забезпечення стабільної
діяльності кредитних спілок та захисту прав споживачів фінансових
послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Унести до Положення про фінансові нормативи діяльності та
критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних
кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 16.01.2004 N 7
( z0148-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03.02.2004 за N 148/8747, такі зміни:
1.1. У розділі 1:
1.1.1. Пункт 1.2 після абзацу двадцять першого доповнити
новими абзацами двадцять другим, двадцять третім такого змісту: "прострочені зобов'язання - зобов'язання кредитної спілки, не
виконані нею у строк, установлений договором; фінансовий норматив - співвідношення між певними показниками
звітності, яке встановлюється для впровадження обмежень у
діяльності кредитної спілки з метою управління її фінансовими
ризиками". У зв'язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом
двадцять четвертим.
1.1.2. Абзац третій підпункту 1.3.1 пункту 1.3 викласти в
такій редакції: "з дати, що настає за датою закінчення кварталу".
1.2. У підпункті 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2:
1.2.1. Абзац сімнадцятий доповнити словами "(крім
неповернених та безнадійних)".
1.2.2. В абзаці вісімнадцятому слова "(крім неповернених та
безнадійних)" виключити.
1.2.3. Доповнити підпункт новими абзацами такого змісту: "Норматив платоспроможності повинен виконуватися як до
моменту розподілу нерозподіленого доходу на пайові внески, так і
після цього моменту. Ознаками неплатоспроможності кредитної спілки можуть бути
невиконання кредитною спілкою протягом 30 робочих днів з дня
отримання вимоги щодо виконання зобов'язань 10 і більше відсотків
суми своїх прострочених зобов'язань або перевищення збитків
кредитної спілки 25 відсотків суми резервного капіталу,
обов'язкових пайових внесків та обов'язкових цільових внесків у
додатковий капітал".
1.3. У першому реченні підпункту 3.1.1 пункту 3.1 розділу 3
слова "за винятком капіталу, сформованого за рахунок додаткових
пайових внесків" виключити.
1.4. У додатку до Положення ( z0148-04 ) слова "дата подання
звітності" замінити словами "дата, що настає за датою закінчення
кварталу".
2. Департаменту нагляду за кредитними установами разом з
Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - директора Департаменту нагляду за кредитними установами.
Голова Комісії В.Альошин
Протокол N 402 засідання
Комісії від 20.03.08
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенкоon top