Document z0382-07, invalid, current version — Loss of force on June 5, 2009, on the basis - z0439-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.04.2007 N 173
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2007 р.
за N 382/13649
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
палива та енергетики
N 220 ( z0439-09 ) від 23.04.2009 }
Про затвердження Порядку надання погодження
для видачі ліцензій на здійснення експортних операцій
з нафтою сирою українського походження та газу
природного у газоподібному стані українського
походження за зовнішньоекономічними
контрактами (договорами)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики
N 124 ( z0258-08 ) від 13.03.2008 }

На виконання пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2007 року N 1411 ( 1411-2007-п ) "Про затвердження
переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню,
та обсягів квот у 2008 році", з метою упорядкування процедури
надання ліцензій суб'єктам підприємницької діяльності, які
здійснюють експорт нафти сирої українського походження за кодом
згідно з УКТЗЕД 2709 00 90 00 ( 2371а-14 ) та газу природного у
газоподібному стані українського походження за кодом згідно з
УКТЗЕД 2711 21 00 00, Н А К А З У Ю: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 124 ( z0258-08 ) від 13.03.2008 }
1. Затвердити Порядок надання погодження для видачі ліцензій
на здійснення експортних операцій з нафтою сирою українського
походження та газу природного у газоподібному стані українського
походження за зовнішньоекономічними контрактами (договорами), що
додається.
2. Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості (Косянчук Л.В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України .
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чупруна В.П.
Міністр Ю.Бойко
ПОГОДЖЕНО:    
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  К.О.Ващенко
Міністр економіки України  А.Кінах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
палива та енергетики України
02.04.2007 N 173
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2007 р.
за N 382/13649

ПОРЯДОК
надання погодження для видачі ліцензій
на здійснення експортних операцій з нафтою сирою
українського походження та газу природного
у газоподібному стані українського походження
за зовнішньоекономічними контрактами (договорами)

1. Порядок надання погодження для видачі ліцензій на
здійснення експортних операцій з нафтою сирою українського
походження та газу природного у газоподібному стані українського
походження за зовнішньоекономічними контрактами (договорами)
(далі - Порядок) розроблено на виконання пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2007 року N 1411
( 1411-2007-п ) "Про затвердження переліків товарів, експорт та
імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2008 році".
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 124 ( z0258-08 ) від 13.03.2008 }
2. Порядком визначено механізм розгляду Мінпаливенерго
звернення суб'єктів підприємницької діяльності (далі - суб'єкт
господарювання) щодо надання погодження для видачі ліцензій на
здійснення операцій з нафтою сирою українського походження за
кодом згідно з УКТЗЕД 2709 00 90 00 ( 2371а-14 ) та газу
природного у газоподібному стані українського походження за кодом
згідно з УКТЗЕД 2711 21 00 00, експорт яких підлягає ліцензуванню
у 2008 році. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 124 ( z0258-08 ) від 13.03.2008 }
3. Дія цього Порядку поширюється на всі суб'єкти
господарювання незалежно від форми власності, які відповідно до
чинного законодавства здійснюють експорт нафти сирої українського
походження (далі - нафта) та газу природного у газоподібному стані
українського походження (далі - газ) на підставі укладених
зовнішньоекономічних контрактів (договорів).
4. Для отримання погодження на видачу зазначеної ліцензії
(далі погодження) суб'єкт господарювання України, що є стороною
відповідного зовнішньоекономічного контракту (договору), має
надати Мінпаливенерго в одному примірнику такі документи:
4.1. Лист-звернення щодо отримання погодження з обов'язковим
зазначенням реквізитів контракту (договору), назви продукції, коду
продукції згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ).
4.2. Копію зовнішньоекономічного контракту (договору), усі
додатки та специфікації до нього, завірені в установленому
законодавством порядку. Якщо текст контракту (договору) викладено іноземною мовою, то
надається письмовий переклад документа українською мовою,
завірений установою, яка здійснює такі переклади.
4.3. Сертифікат про походження товару, яким підтверджується
походження нафти або газу з українських родовищ.
4.4. Копію статуту, завірену нотаріально.
5. Надання документів з порушенням вимог, установлених
пунктом 3 цього Порядку, є підставою для відмови у погодженні на
видачу ліцензії.
6. За достовірність інформації, що міститься в наданих
документах, відповідає керівник суб'єкта господарювання, яким
подано документи.
7. Датою подання документів є дата реєстрації в
Мінпаливенерго листа-звернення, наданого разом з іншими
документами відповідно до вимог пункту 3 цього Порядку.
8. Облік документів здійснюється в окремому журналі обліку
листів-звернень, який ведеться відповідним структурним
підрозділом Мінпаливенерго. Термін розгляду зазначених документів становить сім робочих
днів з дати подання (реєстрації).
9. Протягом зазначеного терміну Мінпаливенерго, враховуючи
надані документи, на підставі прогнозних балансів нафти і
природного газу та за умови ресурсного забезпечення внутрішнього
ринку нафтою і природним газом приймає рішення щодо надання
погодження на видачу ліцензії.
10. Право підпису листа-погодження (або листа-відмови у
погодженні) має Міністр палива та енергетики, а у разі його
відсутності - заступник Міністра палива та енергетики згідно з
розподілом повноважень.
11. Лист-погодження (або лист-відмова у погодженні) надається
(надсилається) суб'єкту господарювання в письмовій формі.

12. Прийняті відповідно до пункту 3 цього Порядку документи
суб'єкту господарювання не повертаються.
13. Суб'єкт господарювання, у разі відмови у погодженні, може
звернутися до Мінпаливенерго повторно щодо отримання погодження
після усунення недоліків, зазначених у листі-відмові.
14. У разі надання суб'єктом господарювання доопрацьованих
документів здійснюється нова реєстрація в журналі обліку
листів-звернень.
15. Відомості, що містяться в документах, наданих для
отримання зазначеного погодження , не підлягають розголошенню. Розголошення таких відомостей тягне за собою відповідальність
згідно із чинним законодавством.
Директор Департаменту
з питань нафтової,
газової та нафтопереробної
промисловості Л.Косянчукon top