Document z0368-17, valid, current version — Adoption on February 27, 2017
( Last event — Entry into force, gone April 14, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2017  № 294


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2017 р.
за № 368/30236

Про затвердження Змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків

Відповідно до статті 77 розділу II Податкового кодексу України, Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 червня 2015 року № 524, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 року за № 751/27196 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 серпня 2016 року № 723), що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Державній фіскальній службі України (Насіров Р.М.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної фіскальної служби України


Р.М.НасіровЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
27.02.2017  № 294


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2017 р.
за № 368/30236

ЗМІНИ
до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків

1. У розділі І:

1) доповнити пункт 1 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«Річний план-графік складається, починаючи з 2018 року. План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. Оновлення річного плану-графіка здійснюється у разі його коригування територіальними органами ДФС.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) доповнити пункт 3 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

«Проекти річних планів-графіків складаються територіальними органами ДФС не пізніше 01 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. Річні плани-графіки не потребують узгодження з органами державного фінансового контролю.».

У зв’язку з цим абзаци другий–четвертий вважати відповідно абзацами третім–п’ятим;

3) в абзаці другому пункту 4:

доповнити після слів «в частині граничних термінів» словами «проведення перевірки та»;

доповнити після слів «своєчасності сплати» словами «митних платежів, податків, зборів та єдиного внеску при виплаті (нарахуванні) доходів фізичним особам,»;

слова «з доходів» замінити словами «на доходи».

2. У розділі II:

1) доповнити абзац п’ятий пункту 1 після слів «на доходи фізичних осіб» словами «, військового збору»;

2) у пункті 2:

в абзаці першому літери та слово «А та Б» замінити літерами та словом «А, Б та С»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Підрозділ C. Платники податків та їх контрагенти, які мають ризики несплати податків та плануються до перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи.».

3. У розділі III:

1) доповнити пункт 2 новим абзацом такого змісту:

«При формуванні річного плану-графіка на наступний рік враховуються показники за результатами діяльності платника податків за 9 місяців поточного року. Якщо податковим (звітним) періодом для податку на прибуток платника податків є календарний рік, при плануванні враховуються показники за попередній рік.»;

2) доповнити абзац четвертий пункту 4 після цифр та слів «15 числа останнього місяця поточного кварталу» словами та цифрами «, а для річного плану-графіка – до 25 листопада року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки,».

4. Доповнити назву розділу V, пункти 1, 4 цього розділу після слів «на доходи фізичних осіб» словами «, військового збору».

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
Ю. П. Романюкon top