Document z0359-00, current version — Revision on March 19, 2013, on the basis - z0336-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 131 від 14.06.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 червня 2000 р.
за N 359/4580

Про внесення змін і доповнень до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 73 ( z0336-13 ) від 07.02.2013 }

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України,
затвердженого Указом Президента України від 26 серпня 1999 року N
1081/99, Н А К А З У Ю:
Затвердити зміни і доповнення до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку (додаються).
Заступник Міністра В.В.Регурецький
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
14.06.2000 N 131
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2000 р.
за N 359/4580
Зміни і доповнення до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 73 ( z0336-13 ) від 07.02.2013 }
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 73 ( z0336-13 ) від 07.02.2013 }
3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси",
затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня
1999 року N 246 ( z0751-99 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 2 листопада 1999 року за N 751/4044): 3.1. У пункті 9: 3.1.1. Абзац другий після слова "(продавцю)" доповнити
словами "за вирахуванням непрямих податків". 3.1.2. Абзац третій вилучити. 3.1.3. Абзац шостий викласти в такій редакції: "транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю
запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні
роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця
їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків
транспортування запасів). Транспортно-заготівельні витрати
включаються до собівартості придбаних запасів або загальною сумою
відображаються на окремому субрахунку рахунків обліку запасів.
Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на
окремому субрахунку рахунків обліку запасів, щомісячно
розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця
і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно
передані тощо) за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних
витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як
добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат і
вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих
рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих
запасів. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат
визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних
витрат на початок звітного місяця і транспортно-заготівельних
витрат за звітний місяць на суму залишку запасів на початок місяця
і запасів, що надійшли за звітний місяць. Приклади розподілу
транспортно-заготівельних витрат наведені в додатку до Положення
(стандарту) 9". 3.2. У пунктах 19 і 20 останнє речення вилучити.
4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 "Дохід",
затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29
листопада 1999 року N 290 ( z0860-99 ) (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за N 860/4153): 4.1. У пунктах 1 і 7 слова "від звичайної діяльності"
вилучити. 4.2. У пункті 3 абзаци другий і четвертий вилучити. 4.3. Пункт 6 доповнити підпунктом 6.7 такого змісту: "6.7. Надходження від первинного розміщення цінних паперів". 4.4. Пункт 7 доповнити підпунктом "д" такого змісту: "д) надзвичайні доходи".
5. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16
"Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від
31 грудня 1999 року N 318 ( z0027-00 ) (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248): 5.1. Пункт 3 викласти в такій редакції: "3. Положення (стандарт) 16 застосовується до обліку витрат
за будівельними контрактами з урахуванням особливостей їх визнання
і складу, установлених Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 18 "Довгострокові контракти". 5.2. В абзаці п'ятому пункту 4 слово "обліку" вилучити. 5.3. Пункт 14 після слова "амортизація" доповнити словами
"витрати від браку, які становлять вартість остаточно забракованої
продукції (виробів, напівфабрикатів), та витрати на виправлення
браку за вирахуванням: остаточно забракованої продукції за
справедливою вартістю; суми, що відшкодовується працівниками, які
допустили брак; суми, що одержана від постачальників за неякісні
матеріали і комплектуючі вироби". 5.4. Підпункт 15.9 викласти в такій редакції: "15.9. Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення
матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до
цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного
виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей
у цехах; оплата простоїв тощо)". 5.5. У другому реченні абзацу третього пункту 16 слова
"виробничі накладні" замінити словом "загальновиробничі". 5.6. В абзаці десятому пункту 20 та в пункті 26 слова "на
виплату матеріальної допомоги" вилучити. 5.7. Пункт 23 після слів "премії та заохочення" доповнити
словами "матеріальна допомога". 5.8. Унести зміни в додатки 1 і 2 до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 16 "Витрати" ( z0027-00 ), виклавши їх у
новій редакції (додаються).
Начальник управління методології
бухгалтерського обліку у виробничій сфері В.М.Пархоменко
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 9 "Запаси"
( z0751-99 )
Приклади розподілу транспортно-заготівельних витрат
Приклад 1. Розподіл транспортно-заготівельних витрат на
підприємствах, що застосовують окремий субрахунок
обліку транспортно-заготівельних витрат
------------------------------------------------------------------ | Зміст |Вартість запасів, |Транспортно-заготі- | | | тис.грн. |вельні витрати, | | |(рахунки 20, 22, 28)|тис.грн. | | | |(окремий субрахунок)| |----------------------+--------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------+--------------------+--------------------| |1. Залишок на | 150 | 25 | | початок місяця | | | |2. Надійшло за місяць | 300 | 50 | |3. Вибуло за місяць | 400 | 67* | | (витрачено, | | | | реалізовано тощо) | | | |4. Залишок на | 50 | 8 | | кінець місяця | | | | (ряд.1+ряд.2-ряд.3)| | | ------------------------------------------------------------------ * Сума транспортно-заготівельних витрат, що за розподілом
припадає на запаси, які вибули у звітному місяці, становить:
25+50 ------- х 400 = 67 150+300
Приклад 2. Розподіл транспортно-заготівельних витрат на
підприємствах роздрібної торгівлі, що застосовують
оцінку товарів за цінами продажу, та окремий субрахунок
обліку транспортно-заготівельних витрат
------------------------------------------------------------------ | Зміст |Субрахунок |Субрахунок |Субрахунок |Продажна| | |282 "Товари |289 |285 "Торгова|вартість| | |в торгівлі",|"Транспортно-|націнка", |(гр.2+ | | |тис.грн. |заготівельні |тис.грн. |+гр.3), | | | |витрати", | |тис.грн.| | | |тис.грн. | | | |---------------+------------+-------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------+------------+-------------+------------+--------| |1. Залишок на | 227 | 25 | 77 | 252 | |початок місяця | | | | | |2. Надійшло за | 460 | 50 | 160 | 510 | |місяць | | | | | |3. Вибуло за | 487** | 53 | 168 | 540 | |місяць | | | | | |(реалізовано) | | | | | |4. Залишок на | 200 | 22 | 69 | 222 | |кінець місяця | | | | | |(ряд.1+ряд.2- | | | | | |-ряд.3) | | | | | ------------------------------------------------------------------
Сума торгової націнки, що відноситься до реалізованих товарів
(дебет субрахунку 282 "Товари в торгівлі", кредит субрахунку 285
"Торгова націнка" сторно), становить:
77+160 ------- х 540 = 168 252+510
Сума транспортно-заготівельних витрат, що відноситься до
реалізованих товарів (відображається за дебетом субрахунку 902
"Собівартість реалізованих товарів" і кредитом субрахунку 289
"Транспортно-заготівельні витрати"), становить:
25+50 ------- х 540 = 53 252+510
Собівартість реалізованих товарів (дебет субрахунку 902
"Собівартість реалізованих товарів", кредит субрахунку 282 "Товари
в торгівлі") становить:
540 - 168 - 53 = 319.
** Зменшення залишку на субрахунку 282 "Товари в торгівлі"
відбулося на суму 487 тис.грн. (168+319) унаслідок списання
торгової націнки в кореспонденції з субрахунком 285 "Торгова
націнка" на суму 168 тис.грн. і купівельної вартості товарів у
кореспонденції з субрахунком 902 "Собівартість реалізованих
товарів" на суму 319 тис.грн.
Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 16 "Витрати" ( z0027-00 )
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 14 червня 1999 р. N 131)
Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат
------------------------------------------------------------------------- | N | Показники |Усього|На | Включення | |з/п | | |одиницю |загальновиробничих | | | | |бази | витрат до | | | | |розподілу |------------------------| | | | |(1 машино-|витрат на |собівартості| | | | |година) |виробництво|реалізованої| | | | | |продукції |продукції | | | | | |(рахунок 23|(рахунок 90 | | | | | |"Виробницт-|"Собівар- | | | | | |во"), грн. |тість реа- | | | | | | |лізації"), | | | | | | |грн. | |----+-----------------------+------+----------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+-----------------------+------+----------+-----------+------------| | 1 |База розподілу за | 10000| Х | Х | Х | | |нормальною потужністю, | | | | | | |машино-години | | | | | |----+-----------------------+------+----------+-----------+------------| | 2 |Загальновиробничі | 70000| | | | | |витрати за нормальною | | | | | | |потужністю, грн. | | | | | | | з них: | | | | | | 3 |змінні | 50000| | Х | Х | | |(ряд.3гр.4=ряд.2гр.3 | | 5 | | | | |:ряд.1гр.3) | | | | | | 4 | постійні | 20000| | Х | Х | | |(ряд.5гр.4=ряд.4гр.3 | | 2 | | | | |:ряд.1гр.3) | | | | | |----+-----------------------+------+----------+-----------+------------| | 5 |База розподілу за | | | | | | |фактичною потужністю, | | | | | | |машино-години: | | | | | | 6 | 1-й звітний період | 8000| Х | Х | Х | | 7 | 2-й звітний період | 10500| Х | Х | Х | |----+-----------------------+------+----------+-----------+------------| | |Фактичні загальновироб-| | | | | | |ничі витрати, грн.: | | | | | | 8 |1-й звітний період | 68100| | | | | | з них: | | | | | | 9 |змінні | 48000| Х | 48000 | Х | |10 |постійні - усього | 20100| Х | Х | Х | | |(ряд.8гр.3-ряд.9гр.3) | | | | | | | у тому числі: | | | | | |10.1|постійні розподілені | 16000| Х | 16000 | Х | | |(ряд.6гр.3хряд.5гр.4) | | | | | |10.2|постійні нерозподілені | 4100| Х | Х | 4100 | | |(ряд.10гр.3- | | | | | | |ряд.10.1гр.3) | | | | | |----+-----------------------+------+----------+-----------+------------| |11 |2-й звітний період | 77950| | | | | | з них: | | | | | |12 |змінні | 57750| Х | 57750 | Х | |13 |постійні - усього | 20200| Х | Х | Х | | |(ряд.11гр.3- | | | | | | |ряд.12гр.3) | | | | | | | у тому числі: | | | | | |13.1|постійні розподілені | 20200| Х | 20200 | Х | | |(ряд.7гр.3хряд.5гр.4), | | | | | | |але не більше суми | | | | | | |фактичних постійних | | | | | | |загальновиробничих | | | | | | |витрат | | | | | |13.2|постійні нерозподілені | 0| Х | Х | 0 | | |(ряд.13гр.3- | | | | | | |ряд13.1гр.3) | | | | | -------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 16 "Витрати" ( z0027-00 )
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 14 червня 1999 р. N 131)
Розрахунок втрат від участі в капіталі
------------------------------------------------------------------ | Назва |Частка в капіталі |Сума збитку |Втрати від| | спільного, |(відсоток голосів)|спільного, |участі в | | асоційованого |спільного, |асоційованого чи|капіталі | | чи дочірнього |асоційованого чи |дочірнього |(тис.грн.)| | підприємства |дочірнього |підприємства у | | | |підприємства, що |звітному періоді| | | |належить |(тис. грн.) | | | |підприємству | | | |-----------------+------------------+----------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------+------------------+----------------+----------| |Підприємство 1 | 26 | 10000 | 2600* | |-----------------+------------------+----------------+----------| |Підприємство 2 | 44 | 3000 | 1320* | |-----------------+------------------+----------------+----------| |Разом | Х | 13000 | 3920 | ------------------------------------------------------------------ * Але не більше балансової вартості фінансових інвестицій.on top