Document z0356-11, invalid, current version — Loss of force on January 8, 2013, on the basis - z2158-12

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.02.2011 N 112
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2011 р.
за N 356/19094
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1263 ( z2158-12 ) від 03.12.2012 }
Про затвердження Порядку
обліку покупців, що отримали
гарантійну заміну товарів
або послуги з гарантійного ремонту
(обслуговування)

Відповідно до підпункту 140.1.4 пункту 140.1 статті 140
розділу III Податкового кодексу України ( 2755-17 ) та статті 8
Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок обліку покупців, що отримали гарантійну
заміну товарів або послуги з гарантійного ремонту
(обслуговування), що додається.
2. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших
податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н.В.)
забезпечити в установленому порядку:
2.1 подання цього наказу до Міністерства юстиції України на
державну реєстрацію;
2.2 оприлюднення цього наказу.
3. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Державної податкової адміністрації України від 27.06.97
N 203 ( z0276-97 ) "Про затвердження Порядку обліку бракованих
товарів, повернутих покупцями, у разі здійснення гарантійних замін
товарів, а також обліку покупців, що отримали таку заміну або
послуги з ремонту (обслуговування)", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 30.07.97 за N 276/2080; наказ Державної податкової адміністрації України від 16.01.98
N 25 ( z0030-98 ) "Про внесення змін до Порядку обліку бракованих
товарів, повернутих покупцями у разі здійснення гарантійних замін
товарів, а також обліку покупців, що отримали таку заміну або
послуги з ремонту (обслуговування)", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 21.01.98 за N 30/2470; наказ Державної податкової адміністрації України від 08.07.99
N 362 ( z0500-99 ) "Про внесення змін до Порядку обліку бракованих
товарів, повернених покупцями у разі здійснення гарантійних замін
товарів, а також обліку покупців, що отримали таку заміну або
послуги з ремонту (обслуговування)", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 23.07.99 за N 500/3793.
4. Цей наказ набирає чинності з 01.04.2011.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комісії з проведення реорганізації Державної податкової
адміністрації України, заступника Голови Державної податкової
адміністрації України Любченка О.М.
Голова Комісії
з проведення реорганізації
Державної податкової
адміністрації України,
Голова Державної податкової
служби України В.Ю.Захарченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Перший заступник Міністра -
Голова комісії з проведення
реорганізацї Мінпромполітики
України С.В.Сиротюк
Перший заступник
Міністра фінансів України А.Мярковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
28.02.2011 N 112
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2011 р.
за N 356/19094

ПОРЯДОК
обліку покупців, що отримали
гарантійну заміну товарів
або послуги з гарантійного ремонту
(обслуговування)

1. Цей Порядок розроблено на виконання підпункту 140.1.4
пункту 140.1 статті 140 розділу III Податкового кодексу України
( 2755-17 ).
2. Цей Порядок застосовується при визначенні витрат платника
податку на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні
заміни товарів, проданих платником податку, вартість яких не
компенсується за рахунок покупців таких товарів.
3. У разі здійснення гарантійних замін товарів або послуги з
гарантійного ремонту (обслуговування) платник податку зобов'язаний
вести окремий облік покупців, що отримали таку заміну товарів або
послуги з гарантійного ремонту (обслуговування).
4. Облік операцій з гарантійних замін товарів або
гарантійного ремонту (обслуговування) необхідно вести в
кількісному та вартісному виразі за такими видами (групами)
усунення недоліків товарів: а) безоплатне усунення недоліків товару; б) відшкодування витрат на усунення недоліків товару; в) пропорційне зменшення ціни; г) заміна товару на такий же товар або аналогічний, з числа
наявних у продавця (виробника), товар; ґ) розірвання договору та повернення сплаченої за товар
грошової суми.
5. Облік покупців ведеться платниками податку самостійно у
Книзі обліку покупців, що отримали гарантійну заміну товарів або
послуги з гарантійного ремонту (обслуговування) (далі- Книга), за
формою, що додається.
6. Книга повинна бути прошнурована, пронумерована та
скріплена печаткою і підписом керівника суб'єкта господарювання
або його уповноваженого представника.
7. Книга є документом із строком зберігання три роки. У графі 2 Книги вказується особа - покупець та реквізити
документа, що засвідчує її особу (законного представника). Графи 3-7 заповнюються згідно з їх змістом щодо бракованого
товару. У графах 8-10 вказуються відповідні дати. Графи 11-20 заповнюються із первинних документів платника
податку відповідно до пункту 4 цього Порядку. Сума в графах 11,
13, 15, 17, 19 вказується без ПДВ. Записи в Книзі здійснюються за всіма проведеними операціями
не пізніше дати отримання покупцем замінених товарів або послуг з
гарантійного ремонту (обслуговування).
Директор
Департаменту адміністрування
податку на прибуток
та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів) Н.В.Хоцянівська

Додаток
до Порядку обліку покупців,
що отримали гарантійну
заміну товарів або послуги
з гарантійного ремонту
(обслуговування)

КНИГА
обліку покупців, що отримали
гарантійну заміну товарів
або послуги з гарантійного ремонту
(обслуговування)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Особа - |Назва |Кількість| Ціна | Номер | Дата | Дата | Дата | Затрати по видах усунення дефектів | |з/п|покупець |товару| | |касового |здійсне-| звернення | отримання |----------------------------------------------| | |та рекві- | | | | чека | ння | покупця за | покупцем |на без- | на |пропор- |на заміну| при | | | зити | | | | (іншого |покупки | отриманням |гарантійної|оплатне | відшко- | ційне |товару на| розір- | | |документа,| | | |розрахун-| |гарантійної | заміни |усунення| дування |зменшен-|такий же | ванні | | | що | | | | кового | |заміни товару| товару |недолі- |витрат на|ня ціни |товар або|договору| | |засвідчує | | | | доку- | |або послуги з|або послуги| ків |усунення | | анало- | та | | |її особу | | | | мента) | |гарантійного | з гаран- |товару |недоліків| |гічний, з| повер- | | |(законного| | | | | | ремонту | тійного | | товару | | числа | нення | | |представ- | | | | | | (обслуго- | ремонту | | | |наявних у|сплаче- | | | ника) | | | | | | вування) | (обслуго- | | | | продавця|ної за | | | | | | | | | | вування) | | | | (вироб- |товар | | | | | | | | | | | | | | ника), |грошової| | | | | |-----------| | | | | | | | товар | суми | | | | | |сума|у т.ч.| | | | |--------+---------+--------+---------+--------| | | | | | | ПДВ | | | | |сума|ПДВ|сума|ПДВ |сума|ПДВ|сума| ПДВ|сума|ПДВ| |---+----------+------+---------+----+------+---------+--------+-------------+-----------+----+---+----+----+----+---+----+----+----+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | 13 | 14 | 15 | 16| 17 | 18 | 19 | 20| |---+----------+------+---------+----+------+---------+--------+-------------+-----------+----+---+----+----+----+---+----+----+----+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------on top