Document z0353-17, valid, current version — Adoption on February 21, 2017
( Last event — Entry into force, gone April 11, 2017. Take a look at the history? )

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.02.2017  № 60


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2017 р.
за № 353/30221

Про затвердження Вимог до адміністративного контролю майданчиків уранових об’єктів в рамках обмеженого звільнення їх від регулюючого контролю

Відповідно до статті 27 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" та з метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення регулювання ядерної та радіаційної безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до адміністративного контролю майданчиків уранових об’єктів в рамках обмеженого звільнення їх від регулюючого контролю.

2. Управлінню радіаційної безпеки (Рязанцев В.Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконуючий
обов’язки Голови


Б. Столярчук

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України

Міністр екології
та природних ресурсів УкраїниА.В. Корзун


О. Семерак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції
ядерного регулювання України
21.02.2017 № 60


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2017 р.
за № 353/30221

ВИМОГИ
до адміністративного контролю майданчиків уранових об’єктів в рамках обмеженого звільнення їх від регулюючого контролю

І. Загальні положення

1. Ці Вимоги встановлюють цілі та процедури планування, проведення, коригування та припинення адміністративного контролю майданчиків уранових об’єктів, які після завершення робіт з припинення їх діяльності шляхом ліквідації або перепрофілювання обмежено звільнені від регулюючого контролю, та є обов’язковими для всіх юридичних і фізичних осіб, що здійснюють такі роботи.

2. Ці Вимоги розроблені відповідно до вимог законодавства України та з врахуванням рекомендацій Міжнародного агентства з атомної енергії.

3. У цих Вимогах терміни вживаються в таких значеннях:

адміністративний контроль - дії, що здійснюються відповідальною організацією та спрямовані на запобігання виникненню небезпечного впливу на населення та навколишнє природне середовище майданчика уранового об’єкта, який обмежено звільнений від регулюючого контролю;

відповідальна організація - суб’єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, який здійснює розробку та реалізацію проекту припинення діяльності уранового об’єкта шляхом ліквідації або перепрофілювання;

відходи уранового виробництва - матеріали виключно у твердому агрегатному стані (хвости, шлами, залишки від купного вилуговування, фільтраційні осади, залишки будівельних конструкцій та технологічного обладнання), які містять або забруднені радіоактивним матеріалом природного походження, за умови, що використання цих матеріалів як вторинних ресурсів не передбачається або не прийняте остаточне рішення відносно того, яким чином ці матеріали можуть бути використані в рамках сучасних або створених у майбутньому технологічних процесів, та рівень звільнення яких від регулюючого контролю досягається через 300 і більше років після їх захоронення;

обмежене звільнення майданчика уранового об’єкта від регулюючого контролю - рішення Держатомрегулювання про звільнення майданчика уранового об’єкта від певних видів регулюючого контролю діяльності з видобування та переробки уранових руд;

повне звільнення майданчика уранового об’єкта від регулюючого контролю - рішення Держатомрегулювання про звільнення майданчика уранового об’єкта від усіх видів регулюючого контролю діяльності з видобування та переробки уранових руд;

регулюючий контроль - діяльність органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що включає нормування, дозвільну діяльність та нагляд за дотриманням норм, правил і стандартів ядерної та радіаційної безпеки під час припинення діяльності уранових об’єктів.

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про видобування і переробку уранових руд", Державних санітарних правилах "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України", затверджених наказом МОЗ від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832, Державних гігієнічних нормативах "Норми радіаційної безпеки України" (НРБУ-97), затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 року № 62.

4. У цих Вимогах вживаються скорочення, що мають такі значення:

АК - адміністративний контроль;

ВО - відповідальна організація;

УО - урановий об’єкт.

5. Основною метою АК є запобігання виникненню небезпечного впливу на населення та навколишнє природне середовище майданчиків УО, які обмежено звільнені від регулюючого контролю. Реалізація цієї мети забезпечується шляхом здійснення:

нагляду за станом УО, діяльність якого припинена (у тому числі нагляду за дотриманням встановлених обмежень, технічним станом захисних споруд, попереджувальних знаків тощо);

контролю та аналізу впливу УО, діяльність якого припинена, на навколишнє природне середовище;

обмеження доступу та здійснення певних видів діяльності на майданчику УО, діяльність якого припинена;

збереження інформації щодо УО, діяльність якого припинена.

6. Визначаються два типи АК - активний та пасивний:

1) активний АК спрямований на:

запобігання несанкціонованому доступу людей або проникненню тварин на майданчик УО, обмежено звільненого від регулюючого контролю, шляхом створення необхідних елементів фізичного захисту - попереджувальних знаків, огородження, відеоспостереження, контролю доступу та переміщення тощо;

забезпечення радіаційно-екологічного моніторингу на майданчику УО та у навколишньому природному середовищі;

забезпечення нагляду за технічним станом та захисними бар’єрами УО;

2) пасивний АК передбачає:

установлення обмежень щодо здійснення певних видів діяльності на майданчику УО, обмежено звільненого від регулюючого контролю;

застосування заходів інформування стосовно імовірності небезпеки, пов’язаної з перебуванням людей на майданчику УО, обмежено звільненого від регулюючого контролю;

забезпечення збереження наявної інформації щодо УО, діяльність якого припинена.

7. АК застосовується на майданчиках УО, до яких не може бути застосовано повне звільнення від регулюючого контролю (хвостосховища, сховища відходів уранового виробництва, відвали забалансових руд, території із залишковим забрудненням, рівень якого перевищує критерії повного звільнення від регулюючого контролю, тощо).

ІІ. Планування адміністративного контролю

1. Планування заходів АК здійснюється ВО на етапі розробки проекту припинення діяльності уранового об’єкта шляхом ліквідації або перепрофілювання (далі - Проект) на основі довгострокової оцінки безпеки УО.

2. План АК як складова частина Проекту підлягає державній екологічній експертизі та державній експертизі з ядерної та радіаційної безпеки у встановленому законодавством порядку.

3. У плані АК визначаються:

тип АК - активний/пасивний;

термін застосування та періодичність перегляду АК;

перелік технічних та радіаційно-екологічних параметрів, що підлягають контролю, та періодичність його здійснення;

система пунктів спостережень;

заходи та засоби технічного забезпечення АК;

заходи та засоби забезпечення фізичного захисту майданчика УО у випадку застосування активного АК (огородження, контроль доступу та переміщення, попереджувальні знаки тощо);

система реєстрації результатів АК та збереження інформації щодо УО, діяльність якого припинена;

періодичність розробки та надання звітних документів до Держатомрегулювання;

вимоги до організацій, що можуть залучатися до проведення АК;

заходи з підготовки персоналу.

4. План АК містить:

інформацію щодо радіаційно-екологічного стану ділянок території УО, на яких розміщені основні промислові виробництва та допоміжні об’єкти, до яких з урахуванням визначеного Проектом їх кінцевого стану та подальшого використання не може бути застосоване повне звільнення від регулюючого контролю;

регламенти АК, що розробляються окремо для ділянок майданчика УО, на яких розміщені основні промислові виробництва та допоміжні об’єкти, та визначають тип АК, контрольовані параметри, термін дії та періодичність АК, перелік обмежень щодо здійснення певних видів діяльності тощо;

відповідні методичні документи, які регламентують здійснення контролю за технічним станом контрольованих об’єктів та споруд, радіаційно-екологічними параметрами, станом елементів фізичного захисту майданчика УО;

оцінки впливу майданчика УО на навколишнє природне середовище;

визначення та оцінки доз опромінення персоналу та населення.

5. Розроблення плану АК здійснюється з урахуванням наступної інформації:

1) визначеного Проектом кінцевого радіаційно-екологічного стану майданчика УО та прийнятого рішення щодо подальшого його використання, зокрема:

будівництво житла;

будівництво підприємств та шляхів сполучення;

проведення сільськогосподарських робіт (вирощування сільгосппродуктів, випас худоби, заготівля сіна і трав);

використання природних ресурсів (поверхневих та підземних вод, лісових ресурсів тощо);

створення рекреаційних зон;

2) радіаційно-екологічних характеристик майданчика УО, які досягаються після реалізації Проекту, а саме:

потужності ефективної дози гамма-випромінювання;

об’ємної активності (далі - ОА) та еквівалентної рівноважної об’ємної активності (далі - ЕРОА) радону в приміщеннях, щільності потоку радону з поверхні ґрунту;

питомої активності основних дозоутворюючих радіонуклідів та концентрації токсичних/хімічнонебезпечних речовин у атмосферному повітрі, аерозолях, поверхневому шарі ґрунту, поверхневих та підземних водах, донних відкладеннях;

сумарної активності та радіонуклідного складу розміщених на ньому відходів уранового виробництва;

3) узгоджених з Держатомрегулювання критеріїв корегування/припинення АК.

6. У плані АК визначаються необхідні обмеження здійснення певної діяльності на майданчику УО в рамках обмеженого звільнення від регулюючого контролю. Допускається застосування обмежень щодо:

житлового будівництва;

будівництва та експлуатації підприємств;

проведення робіт, пов’язаних з порушенням цілісності захисних бар’єрів;

проведення сільськогосподарських робіт;

використання природних ресурсів (поверхневих та підземних вод, будівельних ресурсів тощо);

створення рекреаційних зон.

ІІІ. Підготовка та проведення адміністративного контролю

1. Після завершення робіт з реалізації Проекту подальше проведення АК на майданчику УО, що обмежено звільнений від регулюючого контролю, покладається на ВО, яка здійснювала розробку та реалізацію Проекту.

2. ВО облаштовує мережу пунктів спостережень відповідно до переліку контрольованих параметрів та обсягів АК і необхідні елементи фізичного захисту майданчика УО - огородження, засоби контролю доступу та переміщення, попереджувальні знаки тощо, та забезпечує наявність необхідних технічних засобів та матеріальних ресурсів в обсягах, передбачених планом АК.

3. Під час проведення АК ВО забезпечує періодичне інформування населення щодо результатів АК та рівня впливу на населення та навколишнє природне середовище майданчика УО, обмежено звільненого від регулюючого контролю.

4. Залучення населення та громадських організацій до АК забезпечується шляхом використання всіх доступних заходів (інформація в пресі, на телебаченні тощо) для інформування населення щодо мети АК і про те, які види діяльності можуть негативно вплинути на населення та навколишнє природне середовище.

5. ВО відповідно до плану АК надає до Держатомрегулювання звіт за результатами АК. Форма та зміст звіту встановлюються Держатомрегулювання. Перевірка здійснення передбачених планом АК заходів здійснюється Держатомрегулювання з можливим залученням представників інших наглядових органів, органів місцевого самоврядування, населення та громадських організацій. Періодичність здійснення перевірок та звітності визначається у плані АК.

IV. Внесення змін та припинення адміністративного контролю

1. Внесення змін до плану АК здійснюється у випадку виявлення суттєвих змін технічного стану та радіаційних характеристик майданчика УО, обмежено звільненого від регулюючого контролю, або у випадку планової зміни характеру діяльності, що здійснюється на його території.

2. Пропозиції щодо внесення змін до плану АК, у тому числі щодо зміни типу АК, розробляються ВО на підставі аналізу результатів АК та з врахуванням результатів оцінки довгострокової безпеки майданчика УО. Відповідні пропозиції з обґрунтуванням необхідності/доцільності внесення змін до плану АК узгоджуються з Держатомрегулювання.

3. АК може бути припинено у випадку, коли результати АК свідчать про те, що радіаційний та технічний стан майданчика УО досяг рівня, що відповідає критеріям повного звільнення від регулюючого контролю, визначених у пункті 9.4 розділу 9 НРБУ-97.

4. Пропозиції щодо припинення АК розробляються ВО на підставі аналізу результатів АК з врахуванням результатів оцінки довгострокової безпеки майданчика УО та надаються до Держатомрегулювання.

5. За результатами розгляду пропозицій щодо припинення АК Держатомрегулювання приймає рішення щодо припинення АК та про повне звільнення майданчика УО від регулюючого контролю та інформує про це усі зацікавлені сторони.

Начальник Управління
радіаційної безпеки -
державний інспекторВ. Рязанцевon top