Document z0344-18, valid, current version — Adoption on March 2, 2018
( Last event — Entry into force, gone April 20, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2018  № 167


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2018 р.
за № 344/31796

Про затвердження Інструкції з організації та проведення практичної підготовки курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», підпункту 26 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 533, з метою врегулювання питання організації та проведення практичної підготовки курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації та проведення практичної підготовки курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта Цигикала П.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови
Державної прикордонної служби України

Міністр освіти і науки УкраїниО. Бляшенко

Л.М. Гриневич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
02.03.2018 № 167


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2018 р.
за № 344/31796

ІНСТРУКЦІЯ
з організації та проведення практичної підготовки курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок організації і проведення практичної підготовки курсантів (далі - практична підготовка) Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (далі - Академія) та організації захисту її результатів.

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших законодавчих актів, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, що регламентують діяльність у сфері підготовки кадрів.

3. Практична підготовка курсантів є однією із форм організації освітнього процесу та обов’язковою складовою освітньо-професійної програми для здобуття рівня вищої освіти бакалавра.

4. Практична підготовка здійснюється шляхом проходження курсантами практики в структурних підрозділах (далі - підрозділ) органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України (далі - ООДК) та структурних підрозділах Академії.

5. Метою практичної підготовки є формування та розвиток умінь приймати самостійні рішення в умовах професійної діяльності, поглиблення і закріплення курсантами теоретичних знань, набуття та вдосконалення практичних навичок і професійних якостей для подальшого виконання обов’язків за відповідними посадами.

Основними завданнями практичної підготовки є:

удосконалення ефективності процесу набуття інтегральних, загальних та професійних компетентностей;

застосування теоретичних знань та умінь на практиці;

забезпечення взаємозв’язку між теорією та практикою, оперативного впровадження в освітній процес досвіду практичної діяльності підрозділів і ООДК;

набуття умінь та навичок організації виконання посадових обов’язків за посадою відповідно до спеціальності, проведення професійної підготовки персоналу і роботи з персоналом підрозділів;

поглиблення та закріплення теоретичних знань, набутих під час навчання.

Тривалість практичної підготовки курсантів не має перевищувати 30 діб на рік.

Строк її проведення визначається навчальним планом.

Під час проведення практичної підготовки забороняється:

залучати курсантів до виконання завдань, які не передбачені програмою практичної підготовки або виконання яких пов’язане з ризиком для життя і здоров’я чи може призвести до неправомірних дій через їх недостатню фахову підготовленість;

змінювати спеціальність їх практичної підготовки;

переміщати курсантів з одного підрозділу, ООДК до іншого без узгодження з Академією;

повертати курсантів до Академії раніше встановленого для практичної підготовки строку, крім випадків, установлених цією Інструкцією.

ІІ. Зміст практичної підготовки

1. Зміст і послідовність практичної підготовки визначаються програмами практичної підготовки (додаток 1), що розробляються профільними кафедрами Академії за участю керівництва факультетів відповідно до освітніх програм підготовки, навчального плану підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та цієї Інструкції.

2. Програми практичної підготовки погоджуються із відповідними структурними підрозділами Адміністрації Державної прикордонної служби України (далі - Адміністрація Держприкордонслужби) і затверджуються ректором Академії.

3. У програмі практичної підготовки зазначаються:

загальні положення (мета і завдання), організація проведення і зміст;

обов’язки осіб, які беруть участь в організації і проведенні практичної підготовки, а також обов’язки курсантів;

перелік умінь і навичок, яких повинні набути здобувачі вищої освіти;

індивідуальні завдання;

методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти;

рекомендації щодо оформлення звітних матеріалів;

інформаційно-методичне забезпечення (література), додатки.

4. Зміст програми має відповідати меті та завданням практичної підготовки, враховувати особливості її проведення за відповідною спеціальністю і передбачати поглиблення та закріплення знань курсантів, набуття ними досвіду і практичних навичок служби.

5. За потреби (не пізніше ніж за два місяці до початку практичної підготовки) проводиться оновлення програм практичної підготовки з метою приведення їх у відповідність до норм чинного законодавства.

6. З урахуванням індивідуальних завдань, передбачених програмою практичної підготовки, курсанти складають індивідуальні плани проходження практичної підготовки (додаток 2), які затверджуються керівником ООДК та погоджуються керівниками практичної підготовки від підрозділу та Академії.

7. З метою повного виконання і дотримання індивідуальних планів проходження практичної підготовки, контролю за її проходженням начальником підрозділу і керівниками практичної підготовки курсанти під час проходження практичної підготовки ведуть щоденники проходження практичної підготовки (додаток 3).

Щоденники проходження практичної підготовки курсанти заповнюють власноруч.

8. Академія може додатково розробляти й інші методичні рекомендації, роз’яснення тощо, які сприятимуть підвищенню якості проведення практичної підготовки курсантів.

ІІІ. Планування практичної підготовки

1. Перелік посад, на яких планується проведення практичної підготовки курсантів, визначається рішенням ректора Академії на наступний навчальний рік.

2. Не пізніше ніж за два місяці до початку практичної підготовки курсантів Академія направляє до підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби, який бере участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти та підготовки особового складу Держприкордонслужби (далі - підрозділ у сфері освіти та підготовки особового складу Держприкордонслужби), пропозиції щодо кількості курсантів і переліку посад, на яких планується проведення практичної підготовки, а також її строків.

3. Підрозділ у сфері освіти та підготовки особового складу Держприкордонслужби уточнює кількісний та посадовий розподіл курсантів в ООДК, зважаючи на наявність в ООДК умов для розміщення і харчування курсантів, надання необхідних практичних навичок роботи на відповідних посадах, погоджує розподіл курсантів із відповідними структурними підрозділами Адміністрації Держприкордонслужби та не пізніше ніж за місяць до початку практичної підготовки направляє розпорядження Адміністрації Держприкордонслужби з організації і проведення практичної підготовки до Академії, регіональних управлінь Держприкордонслужби та визначених ООДК.

ІV. Організація практичної підготовки курсантів

1. Організація практичної підготовки покладається на ректора Академії, який на підставі розпорядження Адміністрації Держприкордонслужби не пізніше ніж за місяць до початку проходження практичної підготовки видає наказ про організацію практичної підготовки курсантів, яким визначає організаційні заходи, необхідні для забезпечення належного проходження практичної підготовки, посади, на яких проходитимуть практичну підготовку курсанти, призначає керівників практичної підготовки від Академії, ставить завдання щодо відрядження керівників та курсантів до місць практичної підготовки, визначає організацію здійснення контролю, строк проведення захисту результатів практичної підготовки та склад комісії із захисту результатів практичної підготовки курсантів (далі - комісія).

2. Ректор Академії організовує та контролює:

своєчасне розроблення факультетами, кафедрами програм практичної підготовки;

розподіл курсантів для проходження практичної підготовки;

забезпечення курсантів індивідуальними завданнями та методичними рекомендаціями щодо її проходження;

проведення організаційно-методичних інструктажів курсантів з питань проходження практичної підготовки;

прибуття курсантів до місць практичної підготовки;

узагальнення витягів з наказів ООДК про організацію і проведення у них практичної підготовки;

інформування підрозділу у сфері освіти та підготовки особового складу Держприкордонслужби щодо організації та проходження практичної підготовки курсантами;

проведення захисту практичної підготовки;

узагальнення результатів практичної підготовки.

V. Керівництво практичною підготовкою курсантів

1. Начальник підрозділу, в якому здійснюється практична підготовка, відповідно до наказу ООДК про організацію і проведення практичної підготовки:

перед початком практичної підготовки ознайомлюється з індивідуальним планом проходження практичної підготовки та погоджує його;

здійснює розподіл і розміщення курсантів разом із керівником практичної підготовки від Академії;

проводить інструктажі з охорони праці, особистої безпеки та внутрішнього розпорядку;

ознайомлює керівника практичної підготовки від Академії та курсантів з обстановкою та особливостями охорони державного кордону, настановчими документами, що регламентують оперативно-службову діяльність на відповідний період, та іншими документами, які регламентують діяльність підрозділу;

доводить до відома керівника практичної підготовки від Академії та курсантів склад керівництва підрозділу, в якому організовано проходження практичної підготовки, відрекомендовує курсантів, які прибули на практичну підготовку, особовому складу підрозділу;

забезпечує створення належних умов для виконання курсантами індивідуального плану проходження практичної підготовки в повному обсязі та контролює його дотримання, за потреби вносить свої зауваження до щоденника проходження практичної підготовки курсанта;

разом із керівником практичної підготовки від підрозділу вивчає рівень підготовки, ділові, моральні якості курсантів;

забезпечує контроль за повсякденною діяльністю та додержанням курсантами заходів безпеки;

забезпечує надання керівникові практичної підготовки від Академії транспортних засобів для службових поїздок, пов’язаних із контролем проходження практичної підготовки курсантами;

після завершення практичної підготовки підбиває підсумки практичної підготовки курсантів, відмічає (за наявності) характерні недоліки проходження практичної підготовки, погоджує відгук за результатами проходження практичної підготовки курсантом Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (додаток 4) та звіт про результати проходження практичної підготовки курсантом Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (додаток 5).

2. Начальник ООДК, в якому проводиться практична підготовка:

у тижневий строк до початку практичної підготовки курсантів видає наказ про її організацію і проведення, в якому визначає підрозділ, в якому буде організовано практичну підготовку, терміни проведення, посади, на яких курсанти проходитимуть практичну підготовку, безпосередніх керівників практичної підготовки, завдання щодо їх розміщення, забезпечення та повернення до Академії;

упродовж трьох робочих днів після початку практичної підготовки надсилає до Академії витяг з наказу про організацію та проведення практичної підготовки;

організовує процес практичної підготовки, здійснює постійний контроль за її проведенням, забезпечує її ефективність та якість;

визначає послідовність виконання курсантами, які прибули для проходження практичної підготовки, заходів, передбачених програмою практичної підготовки та індивідуальними планами проходження практичної підготовки;

припиняє проходження практичної підготовки та направляє курсанта до Академії (з письмовим повідомленням) у разі систематичного невиконання ним індивідуального плану проходження практичної підготовки, недбалого ставлення до виконання функціональних обов’язків або порушення дисципліни;

після завершення практичної підготовки готує пропозиції щодо її вдосконалення, організовує підбиття підсумків, затверджує звіт про результати проходження практичної підготовки курсантом Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, підписує відгук за результатами практичної підготовки курсантом Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького та скріплює його гербовою печаткою ООДК.

3. Начальник регіонального управління Держприкордонслужби:

визначає завдання підпорядкованим ООДК щодо організації і проведення практичної підготовки курсантів;

забезпечує інформування начальника підрозділу у сфері освіти та підготовки особового складу Держприкордонслужби про проходження практичної підготовки курсантами;

організовує узагальнення результатів практичної підготовки, подає їх до підрозділу у сфері освіти та підготовки особового складу Держприкордонслужби.

4. Начальник підрозділу у сфері освіти та підготовки особового складу Держприкордонслужби:

контролює організацію підготовки та проведення практичної підготовки курсантів шляхом отримання інформації з Академії, регіональних управлінь, ООДК, підрозділів та здійснення виїздів до місць її проведення;

наприкінці кожного навчального року узагальнює інформацію про результати практичної підготовки курсантів та інформує про результати керівника, якому підпорядкований.

VI. Керівники практичної підготовки

1. Керівники практичної підготовки від підрозділу призначаються наказом начальника відповідного ООДК про організацію і проведення практичної підготовки з числа найбільш підготовлених офіцерів із розрахунку один керівник на одного-двох курсантів.

2. Керівник практичної підготовки від підрозділу:

ознайомлює курсанта з обов’язками, які він повинен виконувати, порядком організації оперативно-службової діяльності, розпорядком дня, розташуванням приміщень;

у період проходження практичної підготовки визначає черговість виконання курсантом заходів, передбачених індивідуальним планом проходження практичної підготовки;

надає допомогу в практичний діяльності та у виконанні індивідуального плану проходження практичної підготовки;

здійснює практичне навчання курсантів відповідно до індивідуального плану проходження практичної підготовки, проводить роботу, спрямовану на формування у курсантів навичок і вмінь, необхідних для успішного виконання поставлених службових завдань;

вивчає рівень підготовки, морально-ділові якості курсанта;

веде щоденний облік роботи курсантів та оцінює її, контролює виконання індивідуальних планів проходження практичної підготовки, дотримання внутрішнього розпорядку, ведення щоденників проходження практичної підготовки курсантів;

готує пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення практичної підготовки курсантів;

після завершення практичної підготовки власноруч робить у щоденнику проходження практичної підготовки курсанта записи про результати проходження практичної підготовки, готує відгук за результатами проходження практичної підготовки курсантом Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького.

3. Для навчально-методичного керівництва та контролю за виконанням програми практичної підготовки курсантів від Академії призначаються керівники практичної підготовки з числа науково-педагогічного складу Академії з розрахунку один керівник на одну навчальну групу за відповідною спеціальністю.

4. Керівник практичної підготовки від Академії:

здійснює організаційні заходи перед виїздом курсантів на практичну підготовку (інструктажі, заняття з порядку проходження практичної підготовки, заходів безпеки);

перед початком практичної підготовки курсантів разом із начальником ООДК уточнює організацію взаємодії, розподіл курсантів, умови їх розміщення та забезпечення;

погоджує індивідуальні плани проходження практичної підготовки курсантами;

ознайомлюється з обстановкою та особливостями охорони державного кордону, наказом про організацію оперативно-службової діяльності у відповідному періоді та іншими актами, які регламентують діяльність підрозділу, в якому проходитиме практична підготовка курсантів;

здійснює контроль за підготовкою та проведенням курсантами заходів згідно з індивідуальним планом проходження практичної підготовки, надає їм необхідні консультації;

вносить керівництву ООДК, підрозділу пропозиції щодо усунення виявлених недоліків в організації практичної підготовки;

не менше одного разу на тиждень підбиває підсумки практичної підготовки курсантів та уточнює їм завдання на наступний тиждень, перевіряє ведення ними щоденників проходження практичної підготовки та своєчасність складання звітів про результати проходження практичної підготовки;

вивчає рівень підготовки кожного курсанта, організаторські здібності, командирські якості та методичні навички;

за потреби використовує надані начальником підрозділу транспортні засоби для службових поїздок, пов’язаних із контролем проходження практичної підготовки курсантами.

5. Повсякденна діяльність керівника практичної підготовки від Академії здійснюється за особистим планом роботи керівника практичної підготовки від Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (додаток 6), який затверджується заступником ректора Академії з навчальної роботи та погоджується начальником ООДК.

Керівник практичної підготовки від Академії після закінчення практичної підготовки курсантів подає до структурного підрозділу Академії, який здійснює організацію планування навчального процесу (далі - підрозділ планування навчального процесу Академії), звіт про підсумки практичної підготовки курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (додаток 7).

У звіті про підсумки практичної підготовки курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького відображаються:

ООДК, підрозділ, де курсанти проходили практичну підготовку, кількість курсантів у кожному підрозділі, на яких посадах проходили практичну підготовку;

виконання програми практичної підготовки кожним курсантом окремо (у разі невиконання програми практичної підготовки вказати причини, а також вжиті заходи, надати пропозиції з удосконалення програми практичної підготовки);

позитивні аспекти й недоліки в організації практичної підготовки (зазначити відповідність підготовки кожного курсанта посаді, на якій він проходив практичну підготовку, викласти загальні висновки з рекомендаціями для начальників кафедр і факультетів Академії);

участь начальників ООДК, підрозділів в організації, керівництві і проведенні практичної підготовки (вказати, які заходи ними проведено та їх якість);

участь курсантів в охороні державного кордону, підготовці та роботі з персоналом підрозділів;

стан дисципліни курсантів у період практичної підготовки.

У звіті про підсумки практичної підготовки курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького відображаються:

загальні підсумки практичної підготовки курсантів згідно із відгуками за результатами проходження практичної підготовки (пропозиції офіцерів ООДК, підрозділів щодо організації та проведення практичної підготовки курсантів, рекомендації начальникам кафедр, факультетів Академії);

пропозиції щодо подальшого поліпшення організації проведення практичної підготовки курсантів.

VІI. Проходження практичної підготовки курсантами

1. Курсанти проходять практичну підготовку в структурних підрозділах ООДК, які можуть забезпечити в повному обсязі реалізацію відповідних програм практичної підготовки курсантів.

2. Для проходження практичної підготовки курсанти направляються групами в супроводі керівника практичної підготовки від Академії та повинні з собою мати посвідчення про відрядження і продовольчі атестати.

3. Розподіл курсантів у підпорядковані підрозділи в ООДК здійснюється з розрахунку на один підрозділ:

перший, другий курси - 3-5 курсантів;

третій, четвертий курси - 1-2 курсанти.

4. Під час проходження практичної підготовки курсанти підпорядковуються начальникові підрозділу, у розпорядження якого вони направлені.

5. Керівництво повсякденною діяльністю курсантів під час проходження практичної підготовки здійснює керівник практичної підготовки від підрозділу.

6. Після прибуття до підрозділу курсанти вивчають організацію оперативно-службової діяльності, особливості несення служби, розпорядок дня підрозділу.

7. Під час проходження практичної підготовки курсанти:

оволодівають навичками виконання посадових обов’язків за посадою практичної підготовки;

дотримуються розпорядку дня, встановленого в підрозділі, та інших вимог керівних документів;

виконують службові обов’язки за посадою, на якій вони проходять практичну підготовку, та завдання згідно з програмою практичної підготовки і індивідуальним планом проходження практичної підготовки;

вивчають особливості несення служби в різних умовах;

систематично збирають та узагальнюють матеріали, передбачені програмою практичної підготовки.

8. Наприкінці практичної підготовки курсанти складають письмовий звіт про результати проходження практичної підготовки курсантом Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького.

9. Курсантам, які не пройшли практичну підготовку з поважних причин, що підтверджено відповідними документами, ректор Академії організовує її проходження у структурних підрозділах Академії. Тривалість такої практичної підготовки має відповідати вимогам навчального плану Академії.

VІIІ. Підбиття підсумків проходження практичної підготовки

1. Захист результатів практичної підготовки здійснюється на засіданні комісії через 10 діб після повернення курсантів з практичної підготовки у строк, визначений наказом ректора Академії про організацію практичної підготовки курсантів.

До роботи комісії, окрім науково-педагогічних працівників профільних кафедр і факультетів Академії, можуть залучатися представники Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управлінь Держприкордонслужби, ООДК, підрозділів.

2. На захист результатів практичної підготовки курсант подає відгук за результатами проходження практичної підготовки курсантом Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, звіт про результати проходження практичної підготовки курсантом Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, щоденник проходження практичної підготовки та індивідуальний план проходження практичної підготовки.

3. Комісія оцінює практичну підготовку на підставі попереднього вивчення звітних документів курсанта і керівників практичної підготовки, усної доповіді курсанта та його відповідей на додаткові запитання в межах службових обов’язків, що ним виконувалися під час проходження практичної підготовки.

4. Курсантам, які не захистили результати практичної підготовки в установлений строк з поважних причин (хвороба, сімейні обставини), рішенням начальника відповідного факультету Академії (за погодженням із начальником підрозділу планування навчального процесу Академії) встановлюється індивідуальний термін проведення захисту.

5. Курсантам, які не виконали програму практичної підготовки, отримали негативний висновок про якість її відпрацювання або незадовільну оцінку під час захисту, ректором Академії вирішується питання щодо повторного її проходження в структурних підрозділах Академії під час канікулярної відпустки. Тривалість повторного проходження практичної підготовки має забезпечити виконання навчального плану й обов’язкове надання щорічної канікулярної відпустки відповідно до вимог частини 6 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Після повторного проходження практики здійснюється її захист. У разі повторного невиконання програми практичної підготовки, отримання негативного висновку про якість її відпрацювання або незадовільної оцінки під час захисту практики курсанти відраховуються з Академії в установленому законодавством порядку.

6. Результати проходження практичної підготовки відображаються в документах про освіту.

7. Загальні підсумки практичної підготовки курсантів і заходи щодо її подальшого вдосконалення обговорюються на засіданні кафедр, факультетів і розглядаються на засіданні вченої ради Академії.

8. За результатами проходження практичної підготовки Академія подає до структурного підрозділу у сфері освіти та підготовки особового складу Держприкордонслужби аналітичну довідку, в якій зазначається:

участь керівного складу ООДК, підрозділів в організації і проведенні практичної підготовки;

позитивні аспекти, виявлені недоліки в плануванні, організації та керівництві проходження практичної підготовки курсантами Академії та можливі шляхи їх усунення;

узагальнені підсумки практичної підготовки та за потреби пропозиції щодо її вдосконалення.

9. З урахуванням результатів практичної підготовки Академією розробляється перелік заходів, спрямованих на вдосконалення практичної підготовки та освітнього процесу в Академії.

10. Фінансове та матеріальне забезпечення практичної підготовки курсантів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Т.в.о. директора
Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу Міністерства
внутрішніх справ України


С.Є. Житняк


Додаток 1
до Інструкції з організації
та проведення практичної
підготовки курсантів
Національної академії
Державної прикордонної
служби України
імені Б. Хмельницького
(пункт 1 розділу ІІ)

ПРОГРАМА
практичної підготовкиДодаток 2
до Інструкції з організації
та проведення практичної
підготовки курсантів
Національної академії
Державної прикордонної
служби України
імені Б. Хмельницького
(пункт 6 розділу ІІ)

ІДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
проходження практичної підготовкиДодаток 3
до Інструкції з організації
та проведення практичної
підготовки курсантів
Національної академії
Державної прикордонної
служби України
імені Б. Хмельницького
(пункт 7 розділу ІІ)

ЩОДЕННИК
проходження практичної підготовкиДодаток 4
до Інструкції з організації
та проведення практичної
підготовки курсантів
Національної академії
Державної прикордонної
служби України
імені Б. Хмельницького
(пункт 1 розділу V)

ВІДГУК
за результатами проходження практичної підготовки курсантом Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. ХмельницькогоДодаток 5
до Інструкції з організації
та проведення практичної
підготовки курсантів
Національної академії
Державної прикордонної
служби України
імені Б. Хмельницького
(пункт 1 розділу V)

ЗВІТ
про результати проходження практичної підготовки курсантом Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. ХмельницькогоДодаток 6
до Інструкції з організації
та проведення практичної
підготовки курсантів
Національної академії
Державної прикордонної
служби України
імені Б. Хмельницького
(пункт 5 розділу VI)

ОСОБИСТИЙ ПЛАН
роботи керівника практичної підготовки від Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. ХмельницькогоДодаток 7
до Інструкції з організації
та проведення практичної
підготовки курсантів
Національної академії
Державної прикордонної
служби України
імені Б. Хмельницького
(пункт 5 розділу VI)

ЗВІТ
про підсумки практичної підготовки курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницькогоon top