Document z0340-18, valid, current version — Revision on March 26, 2019, on the basis - z0202-19

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.02.2018  № 82


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2018 р.
за № 340/31792

Про затвердження Типових нормативів для розроблення штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та військових ліцеїв

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
№ 50 від 07.02.2019}

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 13 Закону України "Про вищу освіту" та підпункту 43 пункту 4 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), з метою забезпечення розроблення штатів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та військових ліцеїв НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові нормативи для розроблення штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та військових ліцеїв, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки УкраїниЛ.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
23.02.2018  № 82


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2018 р.
за № 340/31792

ТИПОВІ НОРМАТИВИ
для розроблення штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та військових ліцеїв

I. Загальні положення

1. Ці Типові нормативи визначають структуру та чисельність підрозділів вищих військових навчальних закладів (далі - ВВНЗ), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (далі - ВНП ЗВО) та військових ліцеїв (далі - ВЛ) і призначені для використання під час розроблення штатів (штатних розписів) та переліків змін до них.

Структура та чисельність закладу освіти військової частини А0515 визначаються згідно із законодавством України.

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського утримується на штаті, який визначається відповідним наказом Міністерства оборони України.

2. ВВНЗ, ВНП ЗВО та ВЛ розробляють проекти штатів (штатних розписів) та переліки змін до штатів відповідно до цих Типових нормативів.

3. Відповідно до освітньої діяльності в системі військової освіти діють ВВНЗ, ВНП ЗВО та загальноосвітні навчальні заклади таких типів:

1) ВВНЗ:

військовий університет;

військова академія;

військовий інститут;

військовий коледж;

ВВНЗ у своєму складі можуть мати військові навчальні підрозділи (відокремлені військові навчальні підрозділи), що утримуються на окремих штатах: військовий інститут (інститут військового університету та військової академії), факультет військової підготовки університету, військової академії та військового інституту, військовий коледж військового університету, військової академії та військового інституту;

2) ВНП ЗВО:

військовий інститут (філія) як структурний підрозділ закладу вищої освіти (далі - ЗВО);

факультет військової підготовки ЗВО;

кафедра військової підготовки ЗВО;

кафедра медицини катастроф та військової медицини ЗВО;

військовий коледж ЗВО (військового інституту ЗВО);

відділення військової підготовки ЗВО;

3) заклад загальної середньої освіти:

військовий (військово-морський) ліцей;

навчально-оздоровчий комплекс військового ліцею (далі - НОК).

4. Склад наукових (науково-дослідних) та інших підрозділів ВВНЗ та ВНП ЗВО (наукових, науково-дослідних центрів, інститутів, лабораторій, центрів імітаційного моделювання, лабораторій технічних засобів навчання, інформаційно-обчислювальних центрів, підрозділів забезпечення освітнього процесу тощо) визначається конкретно для кожного ВВНЗ та ВНП ЗВО залежно від завдань, які на них покладено.

5. Нормативи чисельності курсантів (студентів), ад’юнктів, докторантів, здобувачів наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), слухачів, клінічних ординаторів, інтернів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника та чисельність педагогічних працівників, які здійснюють підготовку молодших бакалаврів (молодших спеціалістів) у ВВНЗ та ВНП ЗВО, визначаються вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1134 "Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності" (із змінами).

Приведена чисельність тих, хто навчається (Кпр), до річного терміну навчання розраховується так:

Кпр = К1 / К2 × К3,

де:

К1

-

кількість тижнів навчання (строк навчання в тижнях);


К2

-

кількість тижнів у навчальному році - 44 (44=52 календарних тижні - 2 тижні святкових днів - 6 тижнів відпустки);


К3

-

кількість тих, хто навчається.

Нормативна чисельність громадян, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу (крім медичної служби), на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника (далі - НПП) у ВВНЗ та ВНП ЗВО - 25 осіб.

Нормативна чисельність громадян, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби:

за спеціальністю "Медицина" на одну штатну посаду НПП у ВВНЗ та ВНП ЗВО - 38 осіб;

за спеціальностями "Стоматологія" та "Фармація, промислова фармація" на одну штатну посаду НПП у ВВНЗ та ВНП ЗВО - 28 осіб.

Розрахунок чисельності штатних посад науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВВНЗ та ВНП ЗВО на навчальний рік щороку до 01 березня погоджують Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України та затверджує начальник, якому підпорядковано ВВНЗ або ВНП ЗВО. Крім того, розрахунок чисельності штатних посад науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВНП ЗВО на навчальний рік попередньо погоджує ректор ЗВО, у складі якого утримується ВНП.

Форму відомості щодо розрахунку чисельності штатних посад науково-педагогічних працівників ВВНЗ та ВНП ЗВО на навчальний рік наведено в додатку 1 до цих Типових нормативів.

6. Утримання підрозділів та посад у ВВНЗ та ВНП ЗВО для організації та проведення військової підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється з урахуванням такого:

1) для організації та проведення військової підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу за державним замовленням (за кошти Державного бюджету України) у ВВНЗ та ВНП ЗВО передбачено утримання за штатом (штатним розписом) підрозділів та посад постійного складу в межах норм, визначених цими Типовими нормативами, а також у межах ліміту чисельності, встановленого на відповідний рік.

Штатні розписи погоджують Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, Департамент фінансів Міністерства оборони України, Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України та затверджує керівник органу військового управління, якому безпосередньо підпорядковано ВВНЗ та ВНП ЗВО;

2) для організації та проведення військової підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних осіб, що отримані за надання освітніх послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних з військовою підготовкою, до штату ВВНЗ та ВНП ЗВО (крім кафедр військової підготовки та кафедр медицини катастроф та військової медицини ЗВО) складається штатний розпис, яким передбачається утримання підрозділів та посад виключно працівників (невійськовослужбовців) за рахунок коштів фізичних осіб.

Штатний розпис ВВНЗ погоджує Департамент фінансів Міністерства оборони України та затверджує Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України.

Штатний розпис ВНП ЗВО (крім кафедр військової підготовки та кафедр медицини катастроф та військової медицини ЗВО) погоджує Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України та затверджує ректор ЗВО, на базі ВНП якого здійснюється зазначена підготовка.

Для організації та проведення зазначеної підготовки за державним замовленням на кафедрах військової підготовки та кафедрах медицини катастроф та військової медицини ЗВО передбачено утримання за штатом (штатним розписом) посад постійного складу відповідно до підпункту 1 цього пункту.

Для організації та проведення зазначеної підготовки за рахунок коштів фізичних осіб на кафедрах військової підготовки та кафедрах медицини катастроф та військової медицини ЗВО передбачено утримання посад виключно працівників (невійськовослужбовців) за додатковим штатним розписом за рахунок коштів фізичних осіб.

Додатковий штатний розпис кафедр військової підготовки та кафедр медицини катастроф та військової медицини ЗВО погоджує Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України та затверджує ректор ЗВО, на базі ВНП якого здійснюється військова підготовка;

3) для організації та проведення військової підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу виключно за рахунок коштів фізичних осіб, що отримані за надання освітніх послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних з військовою підготовкою, до штату ВВНЗ та ВНП ЗВО (крім кафедр військової підготовки та кафедр медицини катастроф та військової медицини) складається штатний розпис, яким передбачається утримання підрозділів та посад виключно працівників (невійськовослужбовців) за рахунок коштів фізичних осіб. Такий штатний розпис погоджується та затверджується відповідно до підпункту 2 цього пункту.

У разі організації та проведення зазначеної підготовки на кафедрах військової підготовки і кафедрах медицини катастроф та військової медицини передбачається в межах ліміту чисельності, встановленого на відповідний рік, утримання за штатним розписом не більше трьох посад виключно працівників (невійськовослужбовців), у тому числі: керівника ВНП ЗВО (для кафедр медицини катастроф та військової медицини - заступника керівника), посадової особи для забезпечення обліку, збереження, експлуатації, обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки ВНП ЗВО, а також (за потреби) працівника режимно-секретного органу. Такий штатний розпис погоджують Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, Департамент фінансів Міністерства оборони України, Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України та затверджує керівник органу військового управління, якому підпорядкована відповідна кафедра.

Також складається додатковий штатний розпис кафедри військової підготовки або кафедри медицини катастроф та військової медицини ЗВО, який утримується за рахунок коштів, отриманих за надання освітніх послуг, в якому визначається решта посад для забезпечення організації та проведення військової підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу. Такий додатковий штатний розпис погоджує Департамент військової освіти та науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України та затверджує ректор ЗВО, на базі кафедри якого здійснюється військова підготовка.

7. Зазначені в цих Типових нормативах структурні підрозділи, посади та їх кількість є максимальними і включаються до штатів (штатних розписів) ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК після визначення чисельності особового складу відповідними спільними директивами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України про проведення організаційних заходів.

8. До складу тих, хто навчається у ВВНЗ та ВНП ЗВО, входять штатні - курсанти, слухачі (у тому числі клінічні ординатори та інтерни), ад’юнкти, докторанти очної (денної) форми навчання, а також інші категорії, що не входять до штатної чисельності змінного складу:

студенти, які навчаються за схемою підготовки "студент - курсант", ад’юнкти, докторанти за заочною (дистанційною) формою навчання, слухачі курсів підвищення кваліфікації, слухачі курсів мовної підготовки (чотири слухачі, ад’юнкти, докторанти за заочною (дистанційною) формою навчання прирівнюються до одного слухача, ад’юнкта, докторанта очної (денної) форми навчання);

курсанти заочної (дистанційної) форми навчання (військовослужбовці військової служби за контрактом, які не мають офіцерських звань та навчаються для здобуття вищої освіти) (чотири курсанти заочної (дистанційної) форми навчання прирівнюються до одного курсанта очної (денної) форми навчання);

громадяни, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання Збройних Сил України (сім громадян, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, прирівнюються до одного курсанта очної (денної) форми навчання).

Чисельність тих, хто навчається і не входить до штатної чисельності змінного складу, не враховується під час розроблення штатів (штатних розписів) підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а також під час визначення кількості посад бухгалтерів розрахунково-касового відділення (групи) фінансово-економічної служби у ВВНЗ та ВНП ЗВО.

9. Для відокремлених структурних навчальних підрозділів ВВНЗ, ВНП ЗВО та ВЛ, що утримуються на окремих штатах (штатних розписах) та дислокуються в іншому населеному пункті, під час розроблення штату (штатного розпису) застосовуються норми, визначені для ВНП ЗВО та ВЛ, чисельність особового складу такого відокремленого структурного навчального підрозділу не враховується під час визначення показників чисельності постійного складу ВВНЗ, ВНП ЗВО та ВЛ, що дислокуються на основних фондах.

У разі розміщення таких підрозділів на фондах ВВНЗ, ВНП ЗВО та ВЛ підрозділи забезпечення до їх штату не включаються, а використовуються підрозділи забезпечення ВВНЗ, ВНП ЗВО та ВЛ. Для розрахунку чисельності посад цих підрозділів забезпечення враховується загальна чисельність особового складу ВВНЗ, ВНП ЗВО та ВЛ, у тому числі їх відокремлених структурних навчальних підрозділів.

{Пункт 9 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 50 від 07.02.2019}

II. Типові нормативи для розроблення розділу штату (штатного розпису) "Управління"

1. До структурних підрозділів розділу штату (штатного розпису) "Управління" ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК належать:

командування ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК;

навчальний відділ (навчальне відділення, навчальна частина) ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК;

група психолого-педагогічного забезпечення освітнього процесу ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК;

науково-організаційний відділ (відділення) ВВНЗ та ВНП ЗВО;

служба охорони державної таємниці ВВНЗ, ВНП ЗВО;

група секретного документального забезпечення (секретна частина) ВЛ та НОК;

відділ морально-психологічного забезпечення (відділення, група) ВВНЗ та ВНП ЗВО;

відділення (група) морально-психологічного забезпечення ВЛ та НОК;

відділ персоналу та стройовий (відділення, група) ВВНЗ та ВНП ЗВО;

відділення (група) персоналу ВЛ та НОК;

фінансово-економічна служба (відділення, група) ВВНЗ та ВНП ЗВО, ВЛ та НОК;

редакційно-видавничий відділ (відділення, група) ВВНЗ та ВНП ЗВО;

юридична служба ВВНЗ та ВНП ЗВО, ВЛ та НОК;

окремі служби ВВНЗ та ВНП ЗВО, ВЛ та НОК: служба радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки, інженерна служба, служба зв’язку, геоінформаційна служба, служба пожежної безпеки, служба охорони праці, медична служба та прес-служба;

організаційно-мобілізаційне відділення (організаційно-мобілізаційна група) ВВНЗ та ВНП ЗВО;

відділ (відділення, група) навчально-лабораторного забезпечення ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК;

відділення (група) служби військ ВВНЗ та ВНП ЗВО;

відділ (відділення, група) міжнародного військового співробітництва ВВНЗ та ВНП ЗВО;

відділення (група) матеріально-технічного забезпечення ВВНЗ та ВНП ЗВО, ВЛ та НОК;

озброєння ВВНЗ та ВНП ЗВО (служба ракетно-артилерійського озброєння, бронетанкова служба, автомобільна служба, служба метрології та стандартизації);

тил ВВНЗ та ВНП ЗВО (продовольча та речова служба, продовольча служба, речова служба, квартирно-експлуатаційна служба та служба пального та мастильних матеріалів).

У ВВНЗ та ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку курсантів за спеціальностями льотної експлуатації, може утримуватися структурний підрозділ "Штаб".

Структурні підрозділи розділу штату (штатного розпису) "Управління" ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК наведено в додатку 2 до цих Типових нормативів.

2. Типові нормативи штатних посад структурних підрозділів "Управління" ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК наведено в додатку 3 до цих Типових нормативів.

3. До складу командування ВВНЗ можуть вводитися:

окремі посади заступника начальника ВВНЗ з навчальної роботи та заступника начальника ВВНЗ з наукової роботи замість посади заступника начальника ВВНЗ з навчальної та наукової роботи за умови, якщо науковий (науково-дослідний) центр (інститут) є структурним підрозділом ВВНЗ із штатною чисельністю наукових працівників понад 80 посад;

додаткова посада першого заступника начальника ВВНЗ за умови, якщо на ВВНЗ покладено мобілізаційне завдання та підпорядковано не менше трьох військових частин, задіяних у забезпеченні підготовки військових фахівців, загальною чисельністю не менше 4000 осіб.

4. До складу командування ВНП ЗВО можуть вводитися окремі посади заступника начальника ВНП ЗВО з навчальної роботи (офіцер) та заступника начальника ВНП ЗВО з наукової роботи (офіцер) замість посади заступника начальника ВНП ЗВО з навчальної та наукової роботи (офіцер) за умови, якщо науковий (науково-дослідний) центр (інститут) є структурним підрозділом ВНП ЗВО із штатною чисельністю наукових працівників понад 80 посад.

5. У складі навчального відділу (відділення, частини) ВВНЗ та ВНП ЗВО:

якщо здійснюється підготовка військових фахівців більше ніж за двома спеціалізаціями, можуть додатково вводитися посади одного старшого помічника та помічника начальника відділу (навчального відділення, частини) на кожні три додаткові спеціалізації;

якщо на курсах підвищення кваліфікації офіцерського складу та курсах іноземних мов навчається понад 60 слухачів, приведених до річного строку навчання, може додатково вводитися посада помічника начальника;

для планування, організації та супроводження підготовки змінного складу за дистанційною формою навчання може створюватись група організації та супроводження дистанційного навчання.

6. Науково-організаційний відділ ВВНЗ та ВНП ЗВО створюється за умови, якщо у їх складі є науковий (науково-дослідний) центр (інститут) з чисельністю понад 100 посад наукових працівників або понад 1500 осіб тих, хто навчається.

За умови наявності очних ад’юнктур та докторантур, відкритих у ВВНЗ та ВНП ЗВО згідно з чинним законодавством, до складу науково-організаційного відділу (відділення) ВВНЗ та ВНП ЗВО вводяться посади ад’юнктів та докторантів.

7. Чисельність штатних посад фахівців з обліку особового складу відділу персоналу та стройового (відділення, групи) ВВНЗ та ВНП ЗВО, КВЛ та НОК визначається із розрахунку:

1:350 осіб постійного складу (офіцерського, сержантського (старшинського) та рядового складу);

1:750 осіб штатного змінного складу.

Інспектор з кадрів включається до штату відділу (відділення, групи) за наявності не менше 200 штатних посад працівників ЗСУ, у подальшому на кожних 250 штатних посад працівників ЗСУ включається одна посада інспектора з кадрів.

Співвідношення посад старших офіцерів до посад офіцерів встановлюється 1 : 2.

8. У разі відсутності штатного підрозділу "Друкарня", що утримується за штатом або штатним розписом, редакційно-видавничий відділ (відділення, група) не створюється.

9. У ВВНЗ та ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку курсантів за спеціалізаціями матеріально-технічного, оперативного забезпечення, зв’язку та інформаційних систем тощо, дозволяється у штаті відповідної окремої служби ВВНЗ та ВНП ЗВО утримувати посаду відповідного начальника служби без суміщення з посадою старшого викладача.

У штатах ВВНЗ та ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку курсантів за спеціалізаціями льотної експлуатації, передбачаються служба авіаційного озброєння, авіаційно-технічна та інженерно-аеродромна служби, у складі яких утримуються посади начальника відповідної служби (офіцер).

За потреби до штату ВВНЗ та ВНП ЗВО можуть вводитися посади інших начальників служб, що не визначені цими Типовими нормативами, у порядку суміщення із посадою старшого викладача.

10. У ВВНЗ та ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців військ зв’язку з обсягом, що становить не менше 800 осіб змінного складу, в штаті служби зв’язку додатково дозволяється утримувати посади:


старший інженер

- 1 офіцер;


інженер

- 1 офіцер;


технік

- 1 військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ.

Якщо у підпорядкуванні ВВНЗ або ВНП ЗВО є авіаційні частини, в штаті служби зв’язку замість посади начальника зв’язку вводиться посада начальника зв’язку і радіотехнічного забезпечення (офіцер).

11. Склад та чисельність служби охорони праці ВВНЗ та ВНП ЗВО визначаються відповідно до наказу Міністерства оборони України від 08 грудня 2016 року № 663 "Про затвердження Положення про службу охорони праці у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2016 року за № 1738/29868 (із змінами).

12. Організаційно-мобілізаційне відділення створюється у ВВНЗ та ВНП ЗВО за наявності мобілізаційного завдання на розгортання військових формувань, якщо приписано із запасу не менше 2000 осіб, а також у разі загальної штатної чисельності особового складу ВВНЗ (ВНП ЗВО) разом із підпорядкованими військовими частинами понад 2500 посад:


начальник відділення

- 1 офіцер;


старший офіцер

- 1 офіцер;


офіцер

- 2 офіцери;


діловод

- 1 працівник ЗСУ.

Якщо на ВВНЗ та ВНП ЗВО не покладено мобілізаційного завдання і якщо із запасу приймається від 100 до 2000 осіб, створюється організаційно-мобілізаційна група у складі:


начальник групи

- 1 офіцер;


діловод

- 1 працівник ЗСУ.

Якщо у ВВНЗ та ВНП ЗВО із запасу приймається до 100 осіб, у складі відділу (відділення) персоналу та стройового вводиться посада старшого офіцера (офіцер).

Для виконання завдань з обробки інформації оборонного планування до складу організаційно-мобілізаційного відділення (групи), а за відсутності такого підрозділу - до складу відділу (відділення) персоналу та стройового додатково вводиться посада відповідального виконавця (військовослужбовець військової служби за контрактом).

13. У разі розташування ВВНЗ та ВНП ЗВО на території декількох військових містечок до складу відділення (групи) служби військ ВВНЗ та ВНП ЗВО додатково вводиться посада чергового бюро перепусток на кожне військове містечко.

14. У ВВНЗ та ВНП ЗВО, у складі яких не створюється група міжнародного військового співробітництва, а чисельність тих, хто навчається, складає не менше ніж 200 осіб, до складу навчального відділу (відділення, частини) може включатися посада старшого помічника начальника навчального відділу (відділення, частини) (з питань міжнародного військового співробітництва), а також на зазначену посадову особу покладається завдання з планування та обліку освітньої діяльності з іноземними громадянами.

У ВВНЗ та ВНП ЗВО з чисельністю змінного складу понад 1500 осіб може створюватись відділ міжнародного військового співробітництва за умови, якщо планом проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на території України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України на відповідний рік передбачено проведення відповідних навчань на фондах ВВНЗ, ВНП ЗВО або підпорядкованих їм структурних підрозділів, що утримуються на окремих штатах, у складі:


начальник відділу

- 1 офіцер;


старший офіцер

- 1 офіцер;


офіцер

- 2 офіцери;


відповідальний виконавець

- 1 військовослужбовець військової служби за контрактом;


перекладач

- 1 працівник ЗСУ.

15. До складу відділення (групи) матеріально-технічного забезпечення ВЛ та НОК вводиться одна посада техніка (працівник ЗСУ) за наявності загальної площі будівель 10000 кв. м, у подальшому на кожні 15000 кв. м площі будівель додатково вводиться одна посада.

16. Посада заступника начальника озброєння (офіцер) у ВВНЗ та ВНП ЗВО вводиться, якщо чисельність тих, хто навчається, становить понад 2000 осіб.

До складу автомобільної служби озброєння ВВНЗ та ВНП ЗВО вводиться посада помічника начальника автомобільної служби з бронетанкової техніки (офіцер), якщо у ВВНЗ та ВНП ЗВО наявні менше 30 одиниць бронетанкової техніки.

Посада інженера (з електрогазової техніки) утримується лише у ВВНЗ та ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку курсантів за спеціалізаціями льотної експлуатації.

17. Посада заступника начальника тилу (офіцер) у ВВНЗ та ВНП ЗВО вводиться, якщо чисельність тих, хто навчається, понад 2000 осіб.

До складу квартирно-експлуатаційної служби тилу ВВНЗ та ВНП ЗВО вводиться одна посада техніка (працівник ЗСУ) за наявності загальної площі будівель 10000 кв. м, у подальшому на кожні 15000 кв. м площі будівель додатково вводиться одна посада.

ІІІ. Типові нормативи для розроблення розділу штату "Основні підрозділи" ВВНЗ та ВНП ЗВО, які здійснюють підготовку на першому, другому та третьому рівнях вищої освіти за відповідними ступенями вищої освіти "бакалавр", "магістр", "доктор філософії" та підготовку офіцерів запасу

1. Структурні підрозділи ВВНЗ та ВНП ЗВО, які здійснюють підготовку на першому, другому та третьому рівнях вищої освіти за відповідними ступенями вищої освіти "бакалавр", "магістр", "доктор філософії" та підготовку офіцерів запасу, в розділі штату "Основні підрозділи" наведено в додатку 4 до цих Типових нормативів.

2. До основних підрозділів ВВНЗ, ВНП ЗВО належать: факультети (інститути), навчальні курси, кафедри, бібліотеки, науково-дослідні (наукові) центри, науково-дослідні лабораторії.

3. Типові нормативи штатних посад факультету (інституту), навчального курсу та бібліотеки ВВНЗ, ВНП ЗВО наведено в додатку 5 до цих Типових нормативів.

Структура, склад та чисельність наукових (науково-дослідних) центрів (інститутів) визначаються відповідним наказом Міністерства оборони України.

У складі ВВНЗ, ВНП ЗВО (факультету, інституту, кафедри, кафедри військової підготовки або кафедри медицини катастроф та військової медицини) може створюватися науково-дослідна лабораторія чисельністю не менше 3 посад.

Типовими штатними посадами науково-дослідної лабораторії є:


начальник (завідувач) лабораторії

- офіцер або працівник ЗСУ;


провідний науковий співробітник

- офіцер або працівник ЗСУ;


старший науковий співробітник

- офіцер або працівник ЗСУ;


науковий співробітник

- офіцер або працівник ЗСУ;


молодший науковий співробітник

- офіцер або працівник ЗСУ;


інженер

- працівник ЗСУ.

Введення посади завідувача лабораторії (працівника ЗСУ) передбачається за умови, якщо у складі лабораторії відсутні посади військовослужбовців.

Співвідношення між провідними і старшими науковими співробітниками, старшими і науковими співробітниками, науковими і молодшими науковими співробітниками становить 1:1 з урахуванням категорій військових звань військовослужбовців та посад працівників Збройних Сил України.

4. Факультет (інститут) - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ ВВНЗ та ВНП ЗВО, що об’єднує не менше трьох кафедр.

До складу факультету (інституту) ВВНЗ та ВНП ЗВО входять: управління, навчальні курси (підрозділи) та кафедри.

На факультетах (в інститутах) ВВНЗ та ВНП ЗВО, якщо навчальними планами та програмами передбачено проведення практичних занять з навчальних дисциплін загальновійськової, військово-професійної, військово-спеціальної підготовки на озброєнні, військовій техніці в польових умовах, які становлять не менше 30 % аудиторних годин, може вводитися посада заступника начальника факультету (інституту) (офіцер).

5. На навчальних курсах (в навчальних підрозділах) дозволяється утримувати:

посаду сержанта з матеріального забезпечення (баталер) або старшини (військовослужбовець військової служби за контрактом) із розрахунку одна посада на 1-3 курсах навчання для курсантських підрозділів;

зі складу курсантів (слухачів) позаштатні посади командирів груп (навчальних) на кожні 24-30 курсантів (слухачів) та командирів відділень на кожні 8-10 курсантів (слухачів).

6. Кафедра - базовий структурний підрозділ ВВНЗ та ВНП ЗВО, до складу якого входить не менше п’яти НПП, для яких кафедра є основним місцем роботи і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання.

До складу кафедри можуть додатково включатися НПП за рахунок інших джерел фінансування (на штатному розписі) понад її мінімальну чисельність.

Основними посадами НПП кафедри ВВНЗ, ВНП ЗВО та кафедри військової підготовки (кафедри медицини катастроф та військової медицини) ЗВО є:


начальник (завідувач) кафедри

- офіцер або працівник ЗСУ;


заступник начальника (завідувача) кафедри

- офіцер або працівник ЗСУ;


професор (професор кафедри)

- офіцер або працівник ЗСУ;


доцент

- офіцер або працівник ЗСУ;


старший викладач (старший викладач ЗВО)

- офіцер або працівник ЗСУ;


викладач (викладач ЗВО)

- офіцер або працівник ЗСУ;


асистент

- офіцер або працівник ЗСУ.

Посада завідувача (заступника завідувача) кафедри передбачається за умови, що у складі кафедри відсутні військовослужбовці.

Співвідношення посад НПП кафедр ВВНЗ, ВНП ЗВО та кафедр військової підготовки (кафедр медицини катастроф та військової медицини) ЗВО наведено в додатку 6 до цих Типових нормативів.

У разі якщо у складі кафедри 30 і більше посад НПП, передбачається два заступники начальника (завідувача) кафедри (офіцери або працівники ЗСУ).

Для кафедр військової підготовки (кафедр медицини катастроф та військової медицини) ЗВО співвідношення посад НПП відповідають нормативам, визначеним для НПП першого (бакалаврського) рівня.

Співвідношення посад науково-педагогічних працівників визначається в цілому за ВВНЗ, ВНП ЗВО з урахуванням рівнів вищої освіти, за якими здійснюється підготовка фахівців.

7. Для забезпечення проведення навчальних занять до складу кафедр можуть включатися допоміжні підрозділи.

Структура допоміжних підрозділів та чисельність інженерно-технічного, навчально-допоміжного складу кафедр залежить від видів навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрах.

У складі кафедр, що проводять підготовку з навчальних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки (циклу загальної підготовки), можуть створюватися навчальні кабінети, при цьому штатна чисельність навчально-допоміжного складу навчальних кабінетів визначається із розрахунку, що вона становить не більше 20 % загальної чисельності НПП кафедри, але не менше двох посад навчально-допоміжного складу на кафедру.

У складі кафедр, що проводять підготовку з навчальних дисциплін природничо-наукової (базової) підготовки (циклу загальної підготовки), можуть створюватися навчальні лабораторії та навчальні кабінети, при цьому загальна чисельність інженерно-технічного та навчально-допоміжного складу не повинна перевищувати штатної чисельності НПП кафедри.

У складі кафедр, що проводять підготовку з навчальних дисциплін загальновійськової, військово-професійної, військово-спеціальної підготовки, можуть створюватися навчально-командні пункти, навчально-тренувальні, навчально-лабораторні комплекси та навчальні кабінети, при цьому загальна чисельність інженерно-технічного та навчально-допоміжного складу не повинна перевищувати штатної чисельності НПП кафедри. У разі наявності на кафедрі розгорнутих зразків озброєння та військової техніки загальну чисельність інженерно-технічного та навчально-допоміжного складу може бути збільшено, але не більше ніж на 50 % штатної чисельності НПП кафедри.

Навчально-командний пункт (ВВНЗ, ВНП ЗВО) - комплекс спеціалізованих приміщень, обладнаних відповідною апаратурою та технікою, необхідною для проведення тактичних (тактико-спеціальних) занять, командно-штабних навчань, а також вдосконалення практичних навичок з питань підготовки та ведення операцій (бойових дій), управління військами (силами) та їх всебічного забезпечення.

Навчально-тренувальний комплекс (ВВНЗ, ВНП ЗВО) - комплекс спеціалізованих приміщень, обладнаних тренажерами, розгорнутими зразками озброєння та військової техніки, необхідними для відпрацювання практичних, лабораторних, тактичних (тактико-спеціальних), групових занять з навчальних дисциплін загальнопрофесійної, військово-професійної, військово-спеціальної підготовки, а також вдосконалення практичних навичок щодо застосування, експлуатації, ремонту озброєння та військової техніки.

Навчально-лабораторний комплекс (ВВНЗ, ВНП ЗВО) - комплекс спеціалізованих приміщень, обладнаних зразками озброєння та військової техніки, їх розрізними та навчально-діючими вузлами, агрегатами, блоками, спеціалізованими навчально-діючими стендами для відпрацювання лабораторних, практичних занять з навчальних дисциплін загальнопрофесійної, військово-професійної, військово-спеціальної підготовки, а також вдосконалення практичних навичок щодо ремонту та експлуатації.

У разі якщо навчальна матеріально-технічна база навчально-тренувального, навчально-лабораторного комплексу використовується для забезпечення практичних, групових, лабораторних, тактико-спеціальних занять більше ніж однією кафедрою факультету, такі комплекси можуть створюватись у підпорядкуванні управління факультету.

Типовими штатними посадами навчально-командних пунктів, навчально-тренувальних, навчально-лабораторних комплексів ВВНЗ та ВНП ЗВО є:


начальник пункту (комплексу)

- офіцер;


начальник групи
(за умови, якщо до складу пункту (комплексу)
входять 2 і більше груп)

- офіцер;


інструктор

- військовослужбовець військової служби за контрактом;


інженер

- працівник ЗСУ;


технік

- військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ;


лаборант

- працівник ЗСУ.

Типовими штатними посадами навчальної лабораторії кафедри ВВНЗ та ВНП ЗВО є:


завідувач лабораторії

- працівник ЗСУ;


інженер

- працівник ЗСУ;


технік

- працівник ЗСУ;


лаборант

- працівник ЗСУ.

Типовими штатними посадами навчального кабінету кафедри ВВНЗ та ВНП ЗВО є:


завідувач кабінету

- працівник ЗСУ;


лаборант

- працівник ЗСУ.

8. У складі ВВНЗ та ВНП ЗВО можуть створюватися курси підвищення кваліфікації, курси іноземних мов та курси підготовки іноземних військовослужбовців.

Типовими штатними посадами курсів підвищення кваліфікації військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та державних службовців Міністерства оборони України та Збройних Сил України ВВНЗ та ВНП ЗВО (далі - курси підвищення кваліфікації) є начальник курсів та курсовий офіцер.

Посада курсового офіцера вводиться за умови, якщо чисельність тих, хто навчається, приведена до річного терміну навчання, становить не менше 50 осіб (офіцерів призваних під час мобілізації на особливий період, офіцерів за призовом та військовослужбовців військової служби за контрактом з вищою освітою для здобуття первинного офіцерського звання).

Посада начальника курсів (офіцер) вводиться за умови, якщо чисельність тих, хто навчається, приведена до річного терміну навчання, становить не менше 80 осіб.

У подальшому чисельність таких посад визначається з розрахунку: 1 посада на кожні 150 осіб з числа тих, хто навчається (змінний склад).

Курси іноземних мов створюються згідно з наказами Міністерства оборони України про прийом слухачів на курси іноземних мов у Збройних Силах України на відповідний період навчання.

Посада начальника курсів іноземних мов (офіцер) вводиться за умови, якщо чисельність слухачів курсів, приведених до річного терміну навчання, складає не менше 80 осіб.

Курси підготовки іноземних військовослужбовців створюються у ВВНЗ та ВНП ЗВО на підставі міжнародних договорів та контрактів.

Адміністративно-командний склад, НПП, інженерно-технічний, навчально-допоміжний склад та обслуговувальний персонал, які забезпечують підготовку іноземних військовослужбовців, утримуються відповідно до штатного нормативу Міністерства оборони України на додатковому штатному розписі за рахунок спеціального фонду, що наповнюється з реалізації міжнародних договорів.

9. У ВВНЗ та ВНП ЗВО за умови, якщо чисельність тих, хто навчається на курсах підвищення кваліфікації та/або на курсах іноземних мов, приведена до річного терміну навчання, складає 400 та більше осіб змінного складу, може створюватися центр підвищення кваліфікації, при цьому кількість курсів підвищення кваліфікації має становити не менше трьох.

Типові нормативи штатних посад управління центру підвищення кваліфікації наведено в додатку 7 до цих Типових нормативів.

10. До складу ВВНЗ та ЗВО можуть входити факультет військової підготовки, кафедра військової підготовки і кафедра медицини катастроф та військової медицини.

11. Факультет військової підготовки ВВНЗ та ВНП ЗВО може створюватися за умови, якщо до його складу входить не менше трьох кафедр і на ньому навчається не менше ніж 1400 осіб за програмою підготовки офіцерів запасу.

Для факультету військової підготовки до штату ВВНЗ та ВНП ЗВО включаються посади для забезпечення підготовки офіцерів запасу за державним замовленням (за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання Збройних Сил України).

Для забезпечення підготовки офіцерів запасу за рахунок коштів фізичних осіб розробляється штатний розпис факультету військової підготовки ВВНЗ та ВНП ЗВО, на якому утримуються виключно працівники (невійськовослужбовці).

Структура факультету військової підготовки ВВНЗ, ВНП ЗВО складається з управління та основних підрозділів.

Основними підрозділами факультету є кафедри та навчальні підрозділи тих, хто навчається на факультеті.

У складі навчальних підрозділів формуються навчальні групи тих, хто навчається на факультеті, які об’єднуються в навчальні курси.

Типові нормативи штатних посад управління факультету та навчальних курсів наведено в додатку 8 до цих Типових нормативів.

12. Для забезпечення підготовки офіцерів запасу за рахунок коштів фізичних осіб виконання обов’язків начальника курсу покладається на одного із старших викладачів, а курсового офіцера - на одного з викладачів, при цьому обсяг навчального навантаження цих посадових осіб зменшується на 10 %.

Основні посади НПП кафедр факультету військової підготовки, структура допоміжних підрозділів та чисельність інженерно-технічного, навчально-допоміжного складу визначаються відповідно до пунктів 6 та 7 цього розділу.

13. Кафедра військової підготовки ВВНЗ та ВНП ЗВО може створюватися та утримуватися за штатом за умови, якщо до її складу входить не менше п’яти посад НПП, для яких кафедра є основним місцем служби (роботи).

Навчальні підрозділи кафедри військової підготовки складаються з навчальних груп тих, хто навчається на кафедрі, які об’єднуються в навчальні курси.

Для кафедри військової підготовки до штату ВВНЗ та ВНП ЗВО включаються посади для забезпечення підготовки офіцерів запасу за державним замовленням (за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання Збройних Сил України).

Для забезпечення підготовки офіцерів запасу за рахунок коштів фізичних осіб розробляється штатний розпис кафедри військової підготовки ВВНЗ та ВНП ЗВО, на якому утримуються виключно працівники (невійськовослужбовці).

Структура допоміжних підрозділів та чисельність інженерно-технічного, навчально-допоміжного складу кафедри визначаються відповідно до пункту 7 цього розділу.

14. Факультет військової підготовки ЗВО може створюватися за умови, якщо до його складу входить не менше трьох кафедр і на ньому здійснюється підготовка військових фахівців, у тому числі офіцерів запасу, якщо чисельність тих, хто навчається, приведена до очної (денної) форми навчання, складає не менше ніж 200 осіб.

До штату управління факультету військової підготовки ЗВО включаються структурні підрозділи та посади відповідно до розділу ІІ цих Типових нормативів для ВНП ЗВО.

Основними підрозділами факультету є кафедри та навчальні підрозділи тих, хто навчається на факультеті.

У складі навчальних підрозділів формуються навчальні групи тих, хто навчається на факультеті, які об’єднуються в навчальні курси.

Типові нормативи штатних посад навчальних курсів визначаються відповідно до пункту 2 додатка 5 до цих Типових нормативів.

Основні посади НПП кафедр факультету військової підготовки, структура допоміжних підрозділів та чисельність інженерно-технічного, навчально-допоміжного складу визначаються відповідно до пунктів 6 та 7 цього розділу.

15. Кафедра військової підготовки і кафедра медицини катастроф та військової медицини ЗВО створюються, якщо до їх складу входить не менше п’яти посад НПП, для яких кафедра є основним місцем служби (роботи).

Кафедра військової підготовки і кафедра медицини катастроф та військової медицини ЗВО утримуються за штатом (штатним розписом).

До штату (штатного розпису) цих кафедр включаються посади для забезпечення підготовки військових фахівців, у тому числі офіцерів запасу, за державним замовленням.

До штату управління зазначених кафедр включаються структурні підрозділи та посади відповідно до розділу ІІ цих Типових нормативів для ВНП ЗВО.

Основні посади НПП, структура допоміжних підрозділів та чисельність інженерно-технічного, навчально-допоміжного складу кафедр визначаються відповідно до пунктів 6, 7 цього розділу.

Навчальні підрозділи кафедри військової підготовки і кафедри медицини катастроф та військової медицини ЗВО складаються з навчальних груп тих, хто навчається на кафедрі, які об’єднуються в навчальні курси.

Типові нормативи штатних посад навчальних курсів визначаються відповідно до пункту 2 додатка 5 до цих Типових нормативів.

Для забезпечення підготовки офіцерів запасу за рахунок коштів фізичних осіб до штату (штатного розпису) кафедр розробляється додатковий штатний розпис.

У разі відсутності підготовки військових фахівців за державним замовленням до штатного розпису кафедр можуть включатися посади відповідно до підпункту 3 пункту 6 розділу І цих Типових нормативів.

16. У ВВНЗ та ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку військово-медичних фахівців і спеціалістів, може створюватися заклад охорони здоров’я (як структурний підрозділ ВВНЗ та ВНП ЗВО) за умови, що вищезазначене передбачено переліком закладів охорони здоров’я у системі Міністерства оборони України, затвердженим відповідним наказом Міністерства оборони України. При цьому фонди таких закладів охорони здоров’я (госпіталів, військово-медичних центрів) використовуються не менше ніж на 50 % для забезпечення клінічної підготовки змінного складу ВВНЗ та ВНП ЗВО.

Однопрофільна кафедра, науковий (науково-дослідний) відділ, лабораторія вищого військового медичного навчального закладу та військового медичного навчального підрозділу медичного закладу вищої освіти (науково-дослідного інституту (центру)), яка співпрацює з відділенням - основною організаційною одиницею закладу охорони здоров’я для надання медичної допомоги, наукової та навчально-виховної роботи, називається клінікою.

IV. Типові нормативи для розроблення розділу штату "Основні підрозділи" ВВНЗ та ВНП ЗВО, які здійснюють підготовку на початковому рівні вищої освіти за ступенем вищої освіти "молодший бакалавр" ("молодший спеціаліст")

1. Структурні підрозділи ВВНЗ, ВНП ЗВО, які здійснюють підготовку на початковому рівні вищої освіти за ступенем вищої освіти "молодший бакалавр" ("молодший спеціаліст"), у розділі штату "Основні підрозділи" наведено в додатку 9 до цих Типових нормативів.

2. До основних підрозділів військового коледжу, військового коледжу ВВНЗ, військового коледжу ЗВО, військового коледжу військового інституту ЗВО (далі - військовий коледж) належать: відділення підготовки (факультети), навчальні курси, циклові комісії (кафедри).

3. Відділення підготовки (факультет) - основний організаційний і навчально-методичний структурний підрозділ військового коледжу, який здійснює підготовку військових фахівців на початковому рівні ступеня вищої освіти "молодший бакалавр" ("молодший спеціаліст"), що об’єднує навчальні підрозділи з однієї або кількох спеціальностей, циклові комісії (кафедри) та інші підрозділи.

Відділення підготовки (факультет) створюється за умови включення до його складу не менше трьох циклових комісій (кафедр) та навчання у ньому не менше ніж 150 штатних курсантів (для факультету - не менше ніж 200), студентів за схемою підготовки "студент - курсант".

Відділення підготовки (факультет) військового коледжу складається з управління, навчальних курсів та циклових комісій (кафедр).

Типові нормативи штатних посад управління та навчальних курсів відділення підготовки наведено в додатку 10 до цих Типових нормативів.

На навчальних курсах дозволяється утримувати:

посаду сержанта з матеріального забезпечення (баталер) або старшини (військовослужбовець військової служби за контрактом) із розрахунку одна посада для курсантських підрозділів;

зі складу курсантів позаштатні посади командирів груп (навчальних) на кожні 24 - 30 курсантів та командирів відділень на кожні 8 - 10 курсантів.

4. Циклова комісія (кафедра) - структурний підрозділ відділення підготовки (факультету) військового коледжу.

Циклова комісія (кафедра) створюється за умови, якщо до її складу входить не менше трьох педагогічних працівників (для кафедр - п’яти НПП), для яких циклова комісія (кафедра) військового коледжу є основним місцем служби (роботи). До складу циклових комісій (кафедр) можуть включатися педагогічні (науково-педагогічні) працівники за рахунок інших джерел фінансування (на штатному розписі).

Основними посадами педагогічних (науково-педагогічних) працівників циклових комісій (кафедр) є:


начальник (викладач - голова)
циклової комісії (начальник,
завідувач кафедри)

- офіцер або працівник ЗСУ у разі відсутності в складі циклових комісій (кафедр) офіцерів;


заступник начальника (голови)
циклової комісії (начальника,
завідувача кафедри)

- офіцер або працівник ЗСУ;


старший викладач

- офіцер або працівник ЗСУ;


викладач

- офіцер або працівник ЗСУ.

Нормативи чисельності педагогічних (науково-педагогічних) працівників циклових комісій (кафедр) військового коледжу наведено в додатку 11 до цих Типових нормативів.

У разі якщо у складі циклової комісії (кафедри) 30 і більше посад педагогічних (науково-педагогічних) працівників, передбачаються два заступники начальника (голови) циклової комісії (кафедри).

5. Залежно від типу циклової комісії (кафедри) визначаються структура допоміжних підрозділів і чисельність інженерно-технічного та навчально-допоміжного складу.

У складі суспільно-наукових та гуманітарних циклових комісій (кафедр) можуть створюватися навчальні кабінети, при цьому штатна чисельність навчально-допоміжного складу навчальних кабінетів визначається із розрахунку, що становить не більше 20 % загальної чисельності педагогічних (науково-педагогічних) працівників циклових комісій.

У складі природничо-наукових циклових комісій (кафедр) можуть створюватися навчальні лабораторії та навчальні кабінети, при цьому загальна чисельність інженерно-технічного та навчально-допоміжного складу не повинна перевищувати штатної чисельності педагогічних (науково-педагогічних) працівників циклових комісій (кафедр).

У складі циклових комісій (кафедр) тактичних, тактико-спеціальних дисциплін можуть створюватися навчально-тренувальні комплекси та навчальні кабінети, при цьому загальна чисельність інженерно-технічного та навчально-допоміжного складу не повинна перевищувати штатної чисельності педагогічних (науково-педагогічних) працівників циклових комісій (кафедр).

У складі циклових комісій (кафедр) з військово-технічних, військово-спеціальних дисциплін можуть створюватися навчально-тренувальні, навчально-лабораторні комплекси та навчальні кабінети, при цьому загальна чисельність інженерно-технічного та навчально-допоміжного складу не повинна перевищувати штатної чисельності педагогічних (науково-педагогічних) працівників циклових комісій (кафедр). У разі наявності у цикловій комісії (на кафедрі) розгорнутих зразків озброєння та військової техніки загальну чисельність інженерно-технічного та навчально-допоміжного складу може бути збільшено до 20 %.

У разі якщо навчальна матеріально-технічна база навчально-тренувального, навчально-лабораторного комплексу використовується для забезпечення практичних, групових, лабораторних, тактико-спеціальних занять більше ніж однією цикловою комісією (кафедрою) відділення підготовки (факультету), такі комплекси можуть створюватись у підпорядкуванні управління відділення підготовки (факультету).

Типові штатні посади навчально-тренувальних, навчально-лабораторних комплексів, навчальних лабораторій, навчальних кабінетів циклової комісії військового коледжу визначаються відповідно до пункту 7 розділу ІІІ цих Типових нормативів.

Якщо військовий коледж ВВНЗ (військового інституту ЗВО) утримується на спільних фондах та використовує навчальну матеріально-технічну базу цих закладів, допоміжні підрозділи та інженерно-технічний, навчально-допоміжний склад до складу циклових комісій (кафедр) не включаються.

6. Відділення військової підготовки ЗВО створюється за умови включення до його складу не менше трьох циклових комісій (кафедр) та навчання у ньому не менше ніж 150 курсантів, студентів за схемою підготовки "студент - курсант".

Основними структурними підрозділами відділення військової підготовки є управління, навчальні курси та циклові комісії (кафедри).

7. Структура, склад та чисельність відділення військової підготовки ЗВО визначаються відповідно до пунктів 3 - 5 цього розділу.

8. У ВВНЗ та ВНП ЗВО, які здійснюють підготовку військових фахівців на початковому рівні вищої освіти за ступенем вищої освіти "молодший бакалавр" ("молодший спеціаліст)", можуть створюватися курси підвищення кваліфікації на підставі наказів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України.

Посада начальника курсів підвищення кваліфікації (офіцер) вводиться за умови наявності приведених до річного строку навчання слухачів курсів у кількості не менше 80 штатних посад (за рахунок військ).

9. Курси підготовки іноземних військовослужбовців створюються у військовому коледжі на підставі міжнародних договорів та контрактів.

Адміністративно-командний склад, НПП, інженерно-технічний, навчально-допоміжний склад та обслуговувальний персонал, які забезпечують підготовку іноземних військовослужбовців, утримуються відповідно до штатного нормативу Міністерства оборони України на додатковому штатному розписі за рахунок спеціального фонду, що наповнюється з реалізації міжнародних договорів.

V. Типові нормативи для розроблення розділу штату "Основні підрозділи" закладів загальної середньої освіти ВЛ та НОК

1. До основних структурних підрозділів ВЛ та НОК, які здійснюють підготовку ліцеїстів, належать методичні комісії з окремих навчальних дисциплін, навчальні роти ліцеїстів та бібліотеки.

2. Базовим структурним навчально-методичним підрозділом ВЛ та НОК є методична комісія з окремої навчальної дисципліни. Методична комісія з окремої навчальної дисципліни створюється за рішенням начальника ВЛ (НОК) на підставі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, та варіативної частини державного стандарту загальної середньої освіти з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

Кількість посад педагогічних працівників ВЛ та НОК визначається згідно з робочим навчальним планом, який щороку до 01 березня погоджує департамент (управління) освіти обласної (міської) державної адміністрації та затверджує Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України.

3. Основною посадою педагогічних працівників методичних комісій з окремих дисциплін є вчитель (вчитель середнього навчально-виховного закладу) (працівник ЗСУ).

За рішенням ради ВЛ методичні комісії з окремих навчальних дисциплін можуть складатися в методичні об’єднання.

У складі методичної комісії можуть створюватися навчальні кабінети, при цьому штатна чисельність навчально-допоміжного складу навчальних кабінетів визначається із розрахунку не більше 20 % загальної чисельності педагогічних працівників методичної комісії.

Типовими штатними посадами навчального кабінету методичної комісії ВЛ та НОК є:


завідувач кабінету

- працівник ЗСУ;


лаборант

- працівник ЗСУ.

Крім того, до складу методичних комісій може включатись посада керівника гуртка (працівник ЗСУ), а їх кількість визначається з розрахунку не більше однієї посади на 60 ліцеїстів.

4. До навчальних підрозділів ВЛ та НОК належать навчальні взводи ліцеїстів, які об’єднуються в навчальні роти.

Типові нормативи штатних посад навчальних рот ліцеїстів наведено в додатку 12 до цих Типових нормативів.

У навчальних ротах ліцеїстів дозволяється утримувати позаштатні посади заступника командира взводу (головний сержант взводу) (старший віце-сержант) із розрахунку одна посада на кожні 20-25 ліцеїстів та командира відділення (віце-сержант) із розрахунку одна посада на кожні 8-10 ліцеїстів.

5. За штатної чисельності ліцеїстів 100 та більше осіб у складі бібліотеки ВЛ та НОК утримуються посади завідувача бібліотеки (працівник ЗСУ) та вводиться посада бібліотекар (працівник ЗСУ) із розрахунку одна посада на 8-10 навчальних груп (класів).

{Пункт 5 розділу V в редакції Наказу Міністерства оборони № 50 від 07.02.2019}

VІ. Типові нормативи для розроблення розділу штату "Підрозділи забезпечення"

1. До структурних підрозділів забезпечення ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК належать:

полк (батальйон, рота) забезпечення навчального процесу;

батальйон (рота, взвод) матеріально-технічного (матеріального, тилового) забезпечення;

інформаційно-телекомунікаційний вузол (автоматична телефонна станція для ВЛ та НОК);

інформаційно-обчислювальний центр;

клуб;

військовий оркестр;

лазарет (медичний пункт);

їдальня (курсантська, солдатська, льотного складу), їдальня для ліцеїстів ВЛ та НОК;

підрозділ воєнізованої (сторожової) охорони;

підрозділ пожежної безпеки.

Структурні підрозділи ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК у розділі штату «Підрозділи забезпечення» наведено в додатку 13 до цих Типових нормативів.

{Пункт 1 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 50 від 07.02.2019}

2. Взвод забезпечення навчального процесу, взвод (відділення, група) матеріально-технічного забезпечення, авіаційна (вертолітна) ланка, навчальне судно (корабель) - основні структурні підрозділи забезпечення навчального процесу, у складі яких утримується основне озброєння для підготовки військових фахівців відповідного напряму.

3. Структура та чисельність особового складу підрозділів забезпечення навчального процесу ВВНЗ та ВНП ЗВО визначаються виходячи з кількості та виду озброєння, військової техніки, необхідних для забезпечення проведення навчальних занять, передбачених навчальними планами та програмами з урахуванням обсягів та напрямів підготовки.

4. Керівник органу військового управління, якому підпорядковано ВВНЗ або ВНП ЗВО, за погодженням із замовниками та довольчими органами затверджує розрахунок навчально-бойового озброєння та військової техніки, необхідних для забезпечення підготовки військових фахівців.

На підставі затвердженого розрахунку навчально-бойового озброєння та військової техніки розробляється організаційна структура підрозділу забезпечення освітнього процесу, при цьому чисельність особового складу обслуги (відділення) визначається скорочена (мінімально необхідна), завдання решти екіпажу виконує змінний склад ВВНЗ та ВНП ЗВО.

5. Організаційно підрозділи забезпечення освітнього процесу можуть об’єднуватись у відповідні підрозділи (військові частини), а саме:

взводи забезпечення освітнього процесу - у роти (батареї), роти (батареї) - у батальйони (дивізіони), батальйони (дивізіони) - у полк;

авіаційні (вертолітні) ланки - в ескадрильї, ескадрильї - у полк (бригаду);

навчальні судна (кораблі) - у ланку суден забезпечення або дивізіон суден забезпечення.

6. У складі підрозділів забезпечення навчального процесу ВВНЗ та ВНП ЗВО можуть створюватися навчально-тренувальні комплекси (навчальний полігон), які призначені для забезпечення проведення занять з оперативно-тактичних, тактико-спеціальних дисциплін, практичної підготовки військових фахівців з виконанням вправ стрільб і водіння бойових машин, а також нормативів у діях на озброєнні та військовій техніці.

До складу навчальних полігонів входять навчальні тактичні поля, стрільбища (вогневі містечка), директриси, танкодроми (автодроми).

У ВВНЗ та ВНП ЗВО авіаційного профілю створюються навчальні аеродроми.

7. У ВВНЗ та ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку фахівців, служба яких безпосередньо пов’язана зі стрибками з парашутом, до складу підрозділів забезпечення освітнього процесу включаються:

відділення забезпечення десантування в такому складі:


начальник відділення

- 1 офіцер;


старший інженер

- 1 офіцер;


інженер

- 1 офіцер;


технік - начальник складу

- 1 військовослужбовець військової служби за контрактом;


майстерня ремонту та обслуговування повітрянодесантної техніки в такому складі:


начальник майстерні

- 1 військовослужбовець військової служби за контрактом;


швець або швачка

- 1 військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ;


кравець

- 1 працівник ЗСУ;


майстерня ремонту та обслуговування парашутних приладів у такому складі:


начальник майстерні

- 1 військовослужбовець військової служби за контрактом;


старший приладник

- 1 військовослужбовець військової служби за контрактом;


приладник

- 1 військовослужбовець військової служби за контрактом.

8. У ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК можуть створюватися підрозділи технічного забезпечення та підрозділи матеріального (тилового) забезпечення.

9. До підрозділів технічного забезпечення включаються підрозділи підвозу матеріальних засобів, боєприпасів та перевезення особового складу та підрозділи технічного обслуговування та ремонту.

До підрозділів підвозу матеріальних засобів, боєприпасів та перевезення особового складу включається особовий склад та автомобільна техніка.

Організаційно особовий склад та автомобільна техніка об’єднуються в автомобільні взводи (відділення). Типові нормативи штатних посад автомобільного взводу наведено в додатку 14 до цих Типових нормативів.

Якщо кількість автомобільної техніки понад 40 одиниць, взводи (не менше двох) можуть організаційно об’єднуватись у роту.

До складу командування роти може бути включено посаду заступника командира роти з технічної частини, якщо у роті передбачено посади командирів взводів виключно сержантського складу. У разі утримання командирів взводів (офіцерів) до складу командування роти може включатись посада старшого техніка (військовослужбовець військової служби за контрактом).

На багатовісних важких автомобілях може утримуватися по дві посади (старший механік-водій і механік-водій).

10. Кількість автомобільної техніки підрозділів підвозу матеріальних засобів, боєприпасів та перевезення особового складу визначається із розрахунку:

для господарсько-побутового обслуговування на кожні 60 осіб змінного складу військового навчального закладу - 1 автомобіль (у двотонному обчисленні). З метою скорочення чисельності водіїв до штату включається тільки до 40 % двотонних автомобілів (загальної кількості транспортних машин), решта - чотиритонні. Для 1/3 автомобілів передбачаються причепи;

для підвозу боєприпасів поточного постачання передбачається у штатах ВВНЗ та ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців артилеристів, - 1-3 вантажних автомобілі (залежно від калібру та ваги боєприпасів), у штатах інших ВВНЗ та ВНП ЗВО - 1 автомобіль;

для забезпечення виїздів на польові навчання кількість автомобілів (автобусів) визначається відповідно до навчальних програм та норм перевезення особового складу (кількості місць для посадки);

для навчання водінню кількість автомобілів визначається як частка від ділення: чисельник - добуток кількості осіб, що навчаються за рік, на кількість годин, відведених програмою на одну особу, що навчається, знаменник - річний фонд робочого часу інструктора відповідно до частини першої статті 60 Кодексу законів про працю України.

Наприклад: кількість осіб, що навчається, - 300 чоловік, кількість годин, відведених на водіння за рік - 50. Річний фонд робочого часу інструктора - 1000 годин на рік (300 х 50) / 1000 = 15 автомобілів.

11. Для забезпечення службової діяльності дозволяється включати до штатів ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК легкові автомобілі.

Нормативи кількості легкових автомобілів ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК наведено у додатку 15 до цих Типових нормативів.

12. Підрозділи технічного обслуговування та ремонту включаються до штату ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК відповідно до таких нормативів:

якщо чисельність одиниць автомобільної техніки становить від 25 до 70, до штату може включатися відділення технічного обслуговування автомобільної техніки;

якщо утримується понад 70 одиниць автомобільної техніки, до штату може включатися ремонтний взвод автомобільної техніки.

Чисельність та склад обслуги на штатній техніці, озброєнні визначаються відповідними нормами утримання особового складу на штатній техніці, озброєнні та в окремих структурах Міністерства оборони України і Збройних Сил України.

Для контролю за експлуатацією автотранспортних засобів до складу підрозділів забезпечення включається посада начальника контрольно-технічного пункту (військовослужбовець військової служби за контрактом).

{Абзац п’ятий пункту 12 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 50 від 07.02.2019}

13. У ВНП ЗВО, які не мають автомобільних парків, замість автомобільного взводу та відділення технічного обслуговування дозволяється утримувати підрозділ "Гараж". Типові нормативи штатних посад підрозділу "Гараж" наведено в додатку 16 до цих Типових нормативів.

14. Основними підрозділами матеріального (тилового) забезпечення ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК є склади, їдальня (курсантська, солдатська, льотного складу, для ліцеїстів), ремонтна майстерня речового майна, лазня тощо.

У складі підрозділів матеріально-технічного (матеріального, тилового) забезпечення дозволяється утримувати посади прибиральників службових приміщень відповідно до штатних нормативів Міністерства оборони України.

{Пункт 14 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 50 від 07.02.2019}

15. До складів ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК належать склад автомобільного та бронетанкового майна, склад автомобільного майна, склад бронетанкового майна, склад ракетно-артилерійського озброєння, склад стрілецького озброєння, склад боєприпасів, склад авіаційних боєприпасів, продовольчий склад, речовий склад, склад пального та мастильних матеріалів, склад квартирно-експлуатаційного майна, склад військово-технічного майна та склад лабораторно-технічного майна. Типові нормативи штатних посад складів наведено в додатку 17 до цих Типових нормативів.

Склад автомобільного та бронетанкового майна може створюватися за умови, якщо чисельність автомобільної та бронетанкової техніки відповідно не достатня для створення окремих складів.

Склад стрілецького озброєння та склад боєприпасів можуть створюватися за умови, якщо передбачено зберігання стрілецького озброєння для 3000 та більше військовослужбовців, а також якщо ВВНЗ та ВНП ЗВО здійснюють підготовку військових фахівців артилерійських спеціальностей та штатом передбачено наявність артилерійських систем.

Склад авіаційних боєприпасів може створюватись, якщо ВВНЗ та ВНП ЗВО здійснюють підготовку військових фахівців авіаційних спеціалізацій та в підрозділах забезпечення передбачено бойову авіаційну техніку.

Для утримання матеріальних запасів на особливий період можуть створюватися склади недоторканих запасів.

16. Чисельність особового складу їдальні ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК визначається відповідно до норм утримання особового складу на штатній техніці, озброєнні, в окремих структурах Збройних Сил України та методики розрахунку потреби в обслуговувальному персоналі їдалень військових частин Збройних Сил України.

Якщо у ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК організовано харчування особового складу за аутсорсингом, структурний підрозділ "Їдальня" не створюється.

17. Типові нормативи штатних посад ремонтної майстерні речового майна ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК наведено в додатку 18 до цих Типових нормативів.

За відсутності необхідної чисельності посад особового складу посада начальника (завідувача) майстерні до штату не включається.

18. Типові нормативи штатних посад військового оркестру ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК (чисельністю 600 і більше ліцеїстів) та військового оркестру ВВНЗ і ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців за спеціальністю "музичне мистецтво", наведено у додатку 19 до цих Типових нормативів.

Військовий оркестр у складі ВВНЗ та ВНП ЗВО може не створюватись, якщо у гарнізоні утримується центр військово-музичного мистецтва або військовий оркестр іншої військової частини.

19. Інформаційно-телекомунікаційний вузол ВВНЗ, ВНП ЗВО (автоматична телефонна станція ВЛ та НОК) створюється відповідно до схеми організації зв’язку залежно від типу основного озброєння та військової техніки зв’язку.

Типові нормативи штатних посад інформаційно-телекомунікаційного вузла (автоматичної телефонної станції) наведені в додатку 20 до цих Типових нормативів.

До складу підрозділів інформаційно-телекомунікаційного вузла (автоматичної телефонної станції) можуть включатися інші посади з урахуванням кількості відповідної техніки зв’язку та автоматизації, що визначена штатом, табелем до штату, нормами забезпечення та завданням.

{Пункт 19 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 50 від 07.02.2019}

20. Обсяг ліжкового фонду медичного пункту, лазарету ВВНЗ та ВНП ЗВО визначається із розрахунку 1 ліжко на 100 осіб.

Обсяг ліжкового фонду медичного пункту ВЛ та НОК визначається з розрахунку: для ліцеїстів 8-9 класів - 1 ліжко на 10 осіб, для ліцеїстів 10-11 класів - 1 ліжко на 20 осіб.

Типові нормативи штатних посад медичного пункту та лазарету ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК наведено у додатку 21 до цих Типових нормативів.

У штатах ВВНЗ, ВНП ЗВО можуть утримуватися посади лікарів-спеціалістів у межах чисельності посад, визначених для посади "лікар (працівник ЗСУ)".

21. У ВВНЗ та ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку курсантів за льотними спеціальностями, передбачається утримання лабораторії авіаційної медицини. Типові нормативи штатних посад лабораторії авіаційної медицини наведено у додатку 22 до цих Типових нормативів.

22. До підрозділів вартової (воєнізованої, сторожової) охорони ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК належать роти (взводи, відділення) охорони, підрозділи воєнізованої охорони та підрозділи сторожової охорони.

Рота (взвод, відділення) охорони може створюватися для забезпечення охорони та оборони особливо важливих і режимних об’єктів (складів зі зброєю та боєприпасами, пально-мастильних матеріалів, військової техніки та озброєння тощо) відповідно до вимог наказу Міністерства оборони України від 24 жовтня 2016 року № 553 "Про затвердження Інструкції з організації вартової служби у Збройних Силах України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2016 року за № 1475/29605.

Підрозділ воєнізованої охорони ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК може створюватися для забезпечення охорони та оборони особливо важливих і режимних об’єктів (складів зі зброєю та боєприпасами, пально-мастильних матеріалів, військової техніки та озброєння тощо) відповідно до вимог наказу Міністерства оборони України від 25 жовтня 2016 року № 560 "Про затвердження Положення про воєнізовану охорону об’єктів Збройних Сил України, Інструкції з організації та несення вартової служби воєнізованою охороною на об’єктах Збройних Сил України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2016 року за № 1490/29620.

Підрозділ сторожової охорони ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК може створюватися для забезпечення здійснення пропускного режиму на території військових містечок, а також охорони постів, будівель, складів та інших об’єктів, які не охороняються підрозділами воєнізованої охорони, відповідно до наказу Міністерства оборони України від 25 жовтня 2016 року № 561 "Про затвердження Положення про сторожову охорону та Інструкції з організації та несення служби сторожовою охороною", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за № 1480/29610.

23. Посади та структура підрозділів пожежної безпеки у ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК визначаються відповідно до норм утримання особового складу на штатній техніці, озброєнні та в окремих структурах Збройних Сил України.

24. Для забезпечення навчально-виховного процесу курсантів (слухачів, ліцеїстів) до складу ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК включається структурний підрозділ "Клуб". Типові нормативи штатних посад структурного підрозділу "Клуб" наведено у додатку 23 до цих Типових нормативів.

Директор
Департаменту військової
освіти, науки, гуманітарної
та соціальної політики
Міністерства оборони України
генерал-майор


М.С. Садовський


Додаток 1
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 5 розділу І)

ФОРМА ВІДОМОСТІ
щодо розрахунку чисельності штатних посад науково-педагогічних працівників ВВНЗ та ВНП ЗВО на навчальний рік


Додаток 2
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 1 розділу ІІ)

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
розділу штату (штатного розпису) "Управління" ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК


Додаток 3
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 2 розділу ІІ)

ТИПОВІ НОРМАТИВИ
штатних посад структурних підрозділів "Управління" ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 50 від 07.02.2019}Додаток 4
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 1 розділу ІІІ)

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
ВВНЗ та ВНП ЗВО, які здійснюють підготовку на першому, другому та третьому рівнях вищої освіти за відповідними ступенями вищої освіти "бакалавр", "магістр", "доктор філософії" та підготовку офіцерів запасу, в розділі штату "Основні підрозділи"

№ з/п

Види ВВНЗ, ВНП ЗВО

Послідовність розміщення структурних підрозділів за належністю в розділі штату "Основні підрозділи"

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Військовий університет

Інститути, факультети

Курси підвищення кваліфікації та курси іноземних мов

Факультет (кафедра) військової підготовки

Загальноуніверситетські кафедри

Бібліотека

Науковий (науково-дослідний) центр

2

Військова академія

Інститути, факультети

Курси підвищення кваліфікації та курси іноземних мов

Факультет (кафедра) військової підготовки

Загальноакадемічні кафедри

Бібліотека

Науковий (науково-дослідний) центр

3

Військовий інститут

Факультети

Курси підвищення кваліфікації та курси іноземних мов

Факультет (кафедра) військової підготовки

Загальноінститутські кафедри

Бібліотека

Науковий (науково-дослідний) центр

4

Військовий інститут військового університету, військової академії (на окремому штаті)

Факультети

Курси підвищення кваліфікації та курси іноземних мов

Факультет (кафедра) військової підготовки

Загальноінститутські кафедри

Бібліотека

5

Військовий інститут ЗВО

Факультети

Курси підвищення кваліфікації та курси іноземних мов

Факультет (кафедра) військової підготовки

Загальноінститутські кафедри

Бібліотека

Науковий центр

6

Факультет військової підготовки ЗВО

Кафедри, у тому числі кафедра військової підготовки

Курси підвищення кваліфікації та курси іноземних мов

Навчальні підрозділи


Бібліотека

Науково-дослід-на лабораторія

7

Кафедра військової підготовки ЗВО

Курси підвищення кваліфікації та курси іноземних мов

Навчальні підрозділи

Бібліотека


Додаток 5
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 3 розділу ІІІ)

ТИПОВІ НОРМАТИВИ
штатних посад факультету (інституту), навчального курсу та бібліотеки ВВНЗ, ВНП ЗВО

1. Типові нормативи штатних посад управління факультету (інституту)

№ з/п

Посада

Курсанти, слухачі, студенти за схемою підготовки "студент - курсант"

200-300

301-400

401-600

понад 600

1

2

3

4

5

6

Командування

1

Начальник факультету (інституту) (офіцер)

1

1

1

1

2

Заступник начальника факультету (інституту) з навчальної та наукової роботи - начальник навчальної частини (офіцер)

1

1

1

1

3

Заступник начальника факультету (інституту) з морально-психологічного забезпечення (офіцер)

1

1

1

1

Навчальна частина

1

Старший помічник начальника навчальної частини (офіцер)

-

1

1

1

2

Помічник начальника навчальної частини (офіцер)

1

1

1

1

3

Методист (працівник ЗСУ)

1

1

1

1

4

Диспетчер факультету (працівник ЗСУ)

-

-

1

1

5

Діловод (працівник ЗСУ)

1

1

1

1

2. Типові нормативи штатних посад навчального курсу

№ з/п

Посада

Курсанти, слухачі, студенти за схемою підготовки "студент - курсант"

50-60

75-150

1

Начальник курсу (офіцер)

-

1

2

Заступник начальника курсу з морально-психологічного забезпечення (офіцер) (для курсантських підрозділів на 1-2 курсах)

-

1

3

Курсовий офіцер (офіцер) (для курсантських підрозділів)

1

2-3

3. Типові нормативи штатних посад бібліотеки

№ з/п

Посада

Норматив

1

2

3

1

Завідувач бібліотеки (працівник ЗСУ)

1 штатна посада

2

Провідний бібліотекар (працівник ЗСУ)

1 штатна посада на відокремлений фонд бібліотеки ( у тому числі фонд бібліотеки з грифом "для службового користування")

3

Бібліотекар (працівник ЗСУ)

1 штатна посада на 100 000 примірників навчальної літератури, а також додатково 1 штатна посада на кожні 750 читачів з урахуванням посади провідного бібліотекаря

4

Бібліограф (працівник ЗСУ)

1 штатна посада

5

Адміністратор системи (працівник ЗСУ)

1 штатна посада у разі впровадження в роботу бібліотеки автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи та за наявності 10 і більше одиниць комп’ютерної техніки


Додаток 6
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 6 розділу ІІІ)

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОСАД НПП
кафедр ВВНЗ, ВНП ЗВО та кафедр військової підготовки (кафедр медицини катастроф та військової медицини) ЗВО

№ з/п

Посада

Норматив

Другий (магістерський) рівень

Перший (бакалаврський) рівень

1

Заступник начальника (завідувача) кафедри

У складі кафедри понад 10 НПП

У складі кафедри понад 10 НПП

2

Професор

Не більше 30% НПП

Не більше 10% НПП

3

Доцент

Не більше 30% НПП

Не більше 30% НПП

4

Старший викладач

Не більше 30% НПП

Не більше 30% НПП

5

Викладач

Не менше 10% НПП

Не менше 30% НПП


Додаток 7
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 9 розділу ІІІ)

ТИПОВІ НОРМАТИВИ
штатних посад управління центру підвищення кваліфікації

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається (приведена до річного терміну навчання)

400-600

601-1000

понад 1000

1

Начальник центру (офіцер)

1

1

1

2

Заступник начальника центру (офіцер)

-

-

1

3

Заступник начальника центру з навчальної роботи - начальник навчальної частини (офіцер)

1

1

1

4

Заступник начальника центру з морально-психологічного забезпечення (офіцер)

1

1

1

Навчальна частина

1

Старший помічник начальника навчальної частини (офіцер)

-

1

1

2

Помічник начальника навчальної частини (офіцер)

1

1

1

3

Діловод (працівник ЗСУ)

1

1

2


Додаток 8
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 11 розділу ІІІ)

ТИПОВІ НОРМАТИВИ
штатних посад управління факультету та навчальних курсів

1. Типові нормативи штатних посад управління факультету

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

1400-2000

2001-2500

понад 2500

1

2

3

4

5

Управління факультету

1

Начальник (декан) факультету (офіцер або працівник ЗСУ)

1

1

1

2

Заступник начальника (декана) факультету з навчальної роботи - начальник навчальної частини (офіцер або працівник ЗСУ)

1

1

1

Навчальна частина

3

Помічник начальника навчальної частини (офіцер або працівник ЗСУ)

-

1

1

4

Діловод (працівник ЗСУ)

1

1

1

2. Типові нормативи штатних посад навчальних курсів

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

700

1200-1400

2100-3000

1

Начальник курсу (офіцер)

1

2

3-4

2

Курсовий офіцер (офіцер)

2

4

6-8


Додаток 9
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 1 розділу ІV)

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
ВВНЗ, ВНП ЗВО, які здійснюють підготовку на початковому рівні вищої освіти за ступенем вищої освіти "молодший бакалавр" ("молодший спеціаліст"), у розділі штату "Основні підрозділи"

№ з/п

Види ВВНЗ, ВНП ЗВО

Послідовність розміщення структурних підрозділів за належністю у розділі штату "Основні підрозділи"

1

Військовий коледж

Відділення (факультет)

Курси підвищення кваліфікації

Циклові комісії (кафедри)

Бібліотека

Науково-дослідна лабораторія

2

Військовий коледж військового університету, військової академії, військового інституту

Відділення (факультет)

Курси підвищення кваліфікації

Циклові комісії (кафедри)


3

Відділення військової підготовки ЗВО

Навчальні курси

Курси підвищення кваліфікації

Циклові комісії (кафедри)
Додаток 10
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 3 розділу ІV)

ТИПОВІ НОРМАТИВИ
штатних посад управління та навчальних курсів відділення підготовки

1. Типові нормативи штатних посад управління відділення підготовки

№ з/п

Посада

Курсанти, студенти за схемою підготовки "студент - курсант"

150-200

201-300

понад 300

1

Начальник відділення (офіцер)

1

1

1

2

Заступник начальника відділення з навчальної роботи - начальник навчальної частини (офіцер)

-

1

1

3

Старший помічник начальника відділення з навчальної роботи (офіцер)

1

-

-

4

Заступник начальника відділення з морально-психологічного забез-печення (офіцер)

-

1

1

Навчальна частина

5

Помічник начальника навчальної частини (офіцер)

-

1

1

6

Методист (працівник ЗСУ)

-

1

1

7

Діловод (працівник ЗСУ)

-

-

1

2. Типові нормативи штатних посад навчального курсу відділення підготовки

№ з/п

Посада

Курсанти, студенти за схемою підготовки "студент - курсант"

50-60

75-150

1

Начальник курсу (офіцер)

-

1

2

Заступник начальника курсу з морально-психологічного забезпечення (офіцер)

-

1

3

Курсовий офіцер (офіцер) або сержант-інструктор (військовослужбовець військової служби за контрактом)

1

2-3

4

Сержант з матеріального забезпечення або старшина (військовослужбовець військової служби за контрактом)

-

1


Додаток 11
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 4 розділу ІV)

НОРМАТИВИ
чисельності педагогічних (науково-педагогічних) працівників циклових комісій (кафедр) військового коледжу

№ з/п

Посада

Норматив

1

Заступник начальника (голови) циклової комісії (начальника, завідувача кафедри)

Якщо у складі циклової комісії (кафедри) понад 10 педагогічних (науково-педагогічних) працівників

2

Старший викладач

Не більше 50% від загальної чисельності педагогічних (науково-педагогічних) працівників коледжу

3

Викладач

Не менше 50% від загальної чисельності педагогічних (науково-педагогічних) працівників коледжу


Додаток 12
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 4 розділу V)

ТИПОВІ НОРМАТИВИ
штатних посад навчальних рот ліцеїстів

№ з/п

Посада

Штатна чисельність навчальних підрозділів ліцеїстів

навчальний взвод
(20-25 ліцеїстів)

навчальна рота
(100-120 ліцеїстів)

1

Командир роти - старший офіцер-вихователь (офіцер)

-

1

2

Командир взводу - офіцер-вихователь (офіцер)

1

5-6

3

Психолог (офіцер) або практичний психолог (працівник ЗСУ)

-

1

4

Вихователь-методист (працівник ЗСУ)

-

5-6

5

Сержант з матеріального забезпечення або старшина (військовослужбовець військової служби за контрактом)

-

1


Додаток 13
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 1 розділу VІ)

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК у розділі штату "Підрозділи забезпечення"

№ з/п

Типи ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК

Послідовність розміщення структурних підрозділів за належністю до розділу штату "Підрозділи забезпечення"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Військовий університет

Полк (батальйон, рота) забезпечення навчального процесу

Батальйон (рота, взвод) матеріально-технічного забезпечення

Інформаційно-телекомунікаційний вузол

Інформаційно-обчислювальний центр

Клуб

Військовий оркестр

Лазарет (медичний пункт)

Їдальня (курсантська)

Підрозділ воєнізованої (сторожової) охорони

Підрозділ пожежної безпеки

2

Військова академія

Полк (батальйон, рота) забезпечення навчального процесу

Батальйон (рота, взвод) матеріально-технічного забезпечення

Інформаційно-телекомунікаційний вузол

Інформаційно-обчислювальний центр

Клуб

Військовий оркестр

Лазарет (медичний пункт)

Їдальня (курсантська)

Підрозділ воєнізованої (сторожової) охорони

Підрозділ пожежної безпеки

3

Військовий інститут, військовий інститут ЗВО, військовий інститут ВВНЗ (на окремих фондах)

Батальйон (рота, взвод) забезпечення навчального процесу

Рота (взвод) матеріально-технічного забезпечення

Інформаційно-телекомунікаційний вузол

Інформаційно-обчислювальний центр

Клуб

Військовий оркестр

Лазарет (медичний пункт)

Їдальня (курсантська)

Підрозділ воєнізованої (сторожової) охорони

Підрозділ пожежної безпеки

4

Військовий коледж, військовий коледж ЗВО, військовий коледж ВВНЗ або ВНП ЗВО (на окремих фондах)

Рота (взвод) забезпечення навчального процесу

Рота (взвод) матеріально-технічного забезпечення

Інформаційно-телекомунікаційний вузол

Клуб

Лазарет (медичний пункт)

Їдальня (курсантська)

Підрозділ воєнізованої (сторожової) охорони

Підрозділ пожежної безпеки

5

Факультет військової підготовки ЗВО

Рота (взвод) забезпечення навчального процесу

Взвод матеріально-технічного забезпечення

Інформаційно-телекомунікаційний вузолМедичний пункт

Їдальня (курсантська)

6

Кафедра військової підготовки (кафедра медицини катастроф та військової медицини) ЗВО

Взвод (відділення) забезпечення навчального процесу

Відділення матеріально-технічного забезпечення

Медичний пункт

Їдальня (курсантська)

7

Військовий ліцей

взвод (відділення) матеріально-технічного (матеріального, тилового) забезпечення

Автоматична телефонна станція

Клуб

Військовий оркестр

Медичний пункт

Їдальня

Підрозділ пожежної безпеки

8

Навчально-оздоровчий комплекс військового ліцею

взвод (відділення) матеріально-технічного (матеріального, тилового) забезпечення

Автоматична телефонна станція

Клуб

Військовий оркестр

Медичний пункт

Їдальня

Підрозділ пожежної безпеки

{Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 50 від 07.02.2019}


Додаток 14
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 9 розділу VІ)

ТИПОВІ НОРМАТИВИ
штатних посад автомобільного взводу (відділення)

№ з/п

Посада

Категорія особового складу

Кількість посад за штатної чисельності автомобільної техніки

15-19

20 і більше

1

Командир взводу

Офіцер

-

1

2

Командир взводу

Військовослужбовець військової служби за контрактом

1

-

3

Головний сержант - командир відділення

Військовослужбовець військової служби за контрактом

1

1

4

Командир відділення

Військовослужбовець військової служби за контрактом

1-2

2-3

5

Старший водій

Військовослужбовець військової служби за контрактом

На кожні 5-7 посад водіїв

6

Водій або водій авто-транспортного засобу

Військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ

На кожний автомобіль по одній посаді

{Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 50 від 07.02.2019}


Додаток 15
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 11 розділу VІ)

НОРМАТИВИ
кількості легкових автомобілів ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК

№ з/п

ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК (на окремих штатах)

Кількість автомобілів

1

Військовий університет

8-10

2

Військова академія

6-8

3

Військовий інститут, інститут військового університету, військової академії (на окремому штаті), військовий інститут закладу вищої освіти

4-6

4

Факультет військової підготовки закладу вищої освіти

1-2

5

Кафедра військової підготовки (кафедра медицини катастроф та військової медицини) закладу вищої освіти

1

6

Військовий коледж

1

7

Відділення військової підготовки закладу вищої освіти

1

8

Військовий ліцей

1-2

9

Навчально-оздоровчий комплекс військового ліцею

1


Додаток 16
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 13 розділу VІ)

ТИПОВІ НОРМАТИВИ
штатних посад підрозділу "Гараж"

№ з/п

Посада

Кількість посад за штатної чисельності автомобільних засобів (техніки)

до 15

15-19

20 і більше

1

Начальник гаража (працівник ЗСУ)

-

1

1

2

Диспетчер автомобільного транспорту (працівник ЗСУ)

-

-

1

3

Механік (гаража) (працівник ЗСУ)

1

-

-

4

Водій автотранспортного засобу (працівник ЗСУ)

Одна посада на один штатний автотранспортний засіб

5

Слюсар з ремонту автомобілів (працівник ЗСУ)

-

-

1


Додаток 17
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 15 розділу VІ)

ТИПОВІ НОРМАТИВИ
штатних посад складів

Посада

Норматив

1

2

Склад автомобільного та бронетанкового майна

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом) або завідувач складу (працівник ЗСУ)

1
(50 і більше одиниць автомобільної та бронетанкової техніки)

Склад автомобільного майна

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом) або завідувач складу (працівник ЗСУ)

1
(50 і більше одиниць автомобільної техніки)

Комірник (військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ)

1
(100 і більше одиниць автомобільної техніки)

Склад бронетанкового майна

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом) або завідувач складу (працівник ЗСУ)

1
(50 і більше одиниць бронетанкової техніки)

Комірник (військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ)

1
(100 і більше одиниць бронетанкової техніки)

Склад ракетно-артилерійського озброєння

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом)

1

Комірник (військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ)

1

Склад стрілецького озброєння

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом)

1

Комірник (військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ)

1

Склад боєприпасів

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом)

1

Комірник (військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ)

1

Склад авіаційних боєприпасів

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом)

1

Продовольчий склад

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом) або завідувач складу (працівник ЗСУ)

1

Комірник (військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ)

1
(за загальної чисельності особового складу понад 400 посад)

Речовий склад

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом) або завідувач складу (працівник ЗСУ)

1

Комірник (військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ)

1
(за загальної чисельності особового складу понад 400 посад)

Склад пального та мастильних матеріалів

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом) або завідувач складу (працівник ЗСУ)

1
(за штатної чисельності колісної, гусеничної та іншої техніки з двигунами внутрішнього згорання понад 50 одиниць)

Комірник (військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ)

1
(за штатної чисельності колісної, гусеничної та іншої техніки з двигунами внутрішнього згорання від 25 до 50 одиниць)

Склад квартирно-експлуатаційного майна

Завідувач складу (працівник ЗСУ)

1
(за загальної чисельності особового складу понад 200 посад)

Склад військово-технічного майна

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом) або завідувач складу (працівник ЗСУ)

1
(за загальної чисельності особового складу понад 400 посад)

Комірник (військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ)

1
(за загальної чисельності особового складу понад 1000 посад)

Склад лабораторно-технічного майна

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом) або завідувач складу (працівник ЗСУ)

1
(за загальної чисельності особового складу понад 300 посад )

Комірник (військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ)

1
(за загальної чисельності особового складу понад 1000 посад)


Додаток 18
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 17 розділу VІ)

ТИПОВІ НОРМАТИВИ
штатних посад ремонтної майстерні речового майна ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК

№ з/п

Посада

Норматив

1

Начальник майстерні (військовослужбовець військової служби за контрактом) або завідувач майстерні (працівник ЗСУ)

1

2

Кравець (військовослужбовець військової служби за контрактом) або швачка (працівник ЗСУ)

1 посада на 500 курсантів (ліцеїстів)

3

Швець (військовослужбовець військової служби за контрактом) або взуттьовик з ремонту взуття (працівник ЗСУ)

1 посада на 1000 курсантів (ліцеїстів)


Додаток 19
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 18 розділу VІ)

ТИПОВІ НОРМАТИВИ
штатних посад військового оркестру ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК (чисельністю 600 і більше ліцеїстів) та військового оркестру ВВНЗ і ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців за спеціальністю "музичне мистецтво"

1. Типові нормативи штатних посад військового оркестру ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК (чисельністю 600 і більше ліцеїстів)

№ з/п

Найменування посади

Значення нормативу

1

Начальник оркестру - військовий диригент (офіцер)

1

2

Головний старшина оркестру (військовослужбовець військової служби за контрактом)

1

3

Артист вищої категорії (військовослужбовець військової служби за контрактом)

4

4

Артист першої категорії (військовослужбовець військової служби за контрактом)

5

5

Артист другої категорії (військовослужбовець військової служби за контрактом)

5

6

Музикант (військовослужбовець військової служби за контрактом)

5

2. Типові нормативи штатних посад військового оркестру ВВНЗ і ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців за спеціальністю "музичне мистецтво"

№ з/п

Найменування посади

Значення нормативу

1

Начальник оркестру - військовий диригент (офіцер)

1

2

Заступник начальника оркестру (офіцер)

1

3

Головний старшина оркестру (військовослужбовець військової служби за контрактом)

1

4

Артист вищої категорії (військовослужбовець військової служби за контрактом)

11

5

Артист першої категорії (військовослужбовець військової служби за контрактом)

10

6

Артист другої категорії (військовослужбовець військової служби за контрактом)

10

7

Артист-вокаліст вищої категорії (працівник ЗСУ)

2

8

Артист-вокаліст першої категорії (працівник ЗСУ)

2

9

Артист балету вищої категорії (працівник ЗСУ)

4

10

Артист балету першої категорії (працівник ЗСУ)

4

11

Концертмейстер (працівник ЗСУ)

1

12

Звукорежисер (працівник ЗСУ)

1

13

Музикант (військовослужбовець військової служби за контрактом)

5

14

Майстер (працівник ЗСУ)

1


Додаток 20
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 19 розділу VІ)

ТИПОВІ НОРМАТИВИ
штатних посад інформаційно-телекомунікаційного вузла (автоматичної телефонної станції)

№ з/п

Посада

Норматив

1

2

3

1

Начальник вузла

1 офіцер

2

Інженер

1 офіцер

3

Технік (з ключової документації)

1 військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ

Відділення інформаційних систем

1

Начальник відділення

1 офіцер

2

Старший оператор

1* військовослужбовець військової служби за контрактом

3

Оператор

1 (3*) військовослужбовець військової служби за контрактом

Відділення засекречування і обробки інформації

1

Начальник відділення

1 військовослужбовець військової служби за контрактом

2

Оператор

1 (5*) військовослужбовець військової служби за контрактом

Відділення телекомунікаційних систем

1

Начальник відділення

1 офіцер

2

Технік

1 військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ

3

Лінійний наглядач

2 військовослужбовці військової служби за контрактом

4

Електромонтер з обслуговування електроустановок

1 працівник ЗСУ

5

Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній

1 працівник ЗСУ

Радіовідділення (радіостанція)

1

Начальник відділення або начальник радіостанції

1 військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ

2

Старший радіотелефоніст

1 військовослужбовець військової служби за контрактом

3

Радіотелефоніст

2 військовослужбовці військової служби за контрактом

Автоматична телефонна станція ВЛ та НОК

1

Провідний інженер

1 працівник ЗСУ

__________
* Чисельність штатних посад за умови організації цілодобового чергування.

{Додаток 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 50 від 07.02.2019}Додаток 21
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 20 розділу VІ)

ТИПОВІ НОРМАТИВИ
штатних посад медичного пункту та лазарету ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК

1. Типові нормативи штатних посад медичного пункту та лазарету ВВНЗ та ВНП ЗВО

№ з/п

Посада

Кількість штатних посад військовослужбовців ВВНЗ та ВНП ЗВО

до 100

до 200

до 400

до 500

до 1000

до 1500

до 2000

до 3000

понад 3000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Начальник служби - начальник медичного пункту (офіцер) або начальник медичного пункту - лікар (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

-

-

-

-

-

2

Начальник лазарету (офіцер)

-

-

-

-

1

1

1

1

1

3

Лікар (офіцер)

-

-

-

-

-

1

1

1

1

4

Фельдшер (військовослужбовець військової служби за контрактом)

-

-

1

1

1

1

1

1

1

5

Старша медична сестра (військовослужбовець військової служби за контрактом)

-

-

1

1

1

1

1

1

1

6

Медична сестра (військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ)

1

1

3

3

4

5

5

6

8

7

Водій-санітар (військовослужбовець військової служби за контрактом) або водій автотранспортного засобу (працівник ЗСУ)

1

1

1

1

1

2

2

2

2

8

Лікар-рентгенолог (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

1

1

1

1

1

9

Лікар (працівник ЗСУ)*

-

1

1

2

3

4

5

5

7

10

Лікар-лаборант (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

1

1

1

11

Завідувач кабінету (діагностики) - лікар (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

1

1

1

12

Завідувач кабінету (стоматологічного) - лікар-стоматолог (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

1

1

1

13

Лікар-стоматолог (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

1

1

1

1

2

14

Завідувач аптеки - фармацевт (працівник ЗСУ)

-

-

1

1

-

-

-

-

-

15

Завідувач аптеки - провізор (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

1

1

1

1

1

16

Фармацевт (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

-

-

-

1

1

17

Рентгенолаборант (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

1

1

1

1

1

18

Лаборант (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

1

1

1

19

Сестра-господиня (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

1

1

1

20

Молодша медична сестра з догляду за хворими (працівник ЗСУ)

-

1

4

4

4

5

5

6

8

2. Типові нормативи штатних посад медичного пункту та лазарету ВЛ та НОК

№ з/п

Посада

Штатна чисельність посад військовослужбовців та ліцеїстів

до 100

до 200

до 400

до 500

до 600

понад 600

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Начальник служби - начальник медичного пункту (офіцер) або начальник медичного пункту - лікар (працівник ЗСУ)

1

1

1

1

1

1

2

Лікар (лікар загальної практики - сімейний лікар або лікар-педіатр) (офіцер або працівник ЗСУ)

1

1

1

2

2

2

3

Фельдшер (військовослужбовець військової служби за контрактом)

1

1

1

1

1

1

4

Старша медична сестра (військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ)

1

1

1

1

1

1

5

Медична сестра (військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ)

5

5

5

5

5

5

6

Водій-санітар (військовослужбовець військової служби за контрактом) або водій автотранспортного засобу (працівник ЗСУ)

1

1

1

1

2

2

7

Лікар-стоматолог (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

-

1

8

Завідувач аптеки (працівник ЗСУ)

1

1

1

1

1

1

9

Сестра-господиня (працівник ЗСУ)

1

1

1

1

1

1

10

Молодша медична сестра з догляду за хворими (працівник ЗСУ)

4

4

4

4

4

4

{Додаток 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 50 від 07.02.2019}


Додаток 22
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 21 розділу VІ)

ТИПОВІ НОРМАТИВИ
штатних посад лабораторії авіаційної медицини

№ з/п

Посада

Норматив

1

Начальник лабораторії

1 (офіцер)

2

Лікар-терапевт

1 (офіцер або працівник ЗСУ)

3

Лікар-отоларинголог

1 (офіцер або працівник ЗСУ)

4

Лікар-офтальмолог

1 (офіцер або працівник ЗСУ)

5

Лікар-невропатолог

1 (офіцер або працівник ЗСУ)

6

Лікар-хірург

1 (офіцер або працівник ЗСУ)

7

Лікар функціональної діагностики

1 (працівник ЗСУ)

8

Технік (за умови наявності барокамери)

1 (працівник ЗСУ)


Додаток 23
до Типових нормативів
для розроблення штатів
(штатних розписів) вищих військових
навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів закладів
вищої освіти та військових ліцеїв
(пункт 24 розділу VІ)

ТИПОВІ НОРМАТИВИ
штатних посад структурного підрозділу "Клуб"

№ з/п

Посада

Кількість слухачів, курсантів, ліцеїстів

до 100

до 200

до 600

понад 600

1

Начальник клубу (офіцер) або завідувач клубу (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

2

Технік (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

3

Завідувач музею (працівник ЗСУ)

-

-

-

1
on top