Document z0330-19, valid, current version — Adoption on March 11, 2019
( Last event — Entry into force, gone April 19, 2019. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.03.2019  № 160


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 квітня 2019 р.
за № 330/33301

Про затвердження Положення про проведення конкурсу на заміщення (комплектування) вакантних наукових посад у наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищих військових навчальних закладах Національної гвардії України

Відповідно до статті 13 Закону України «Про вищу освіту», статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 404, та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на заміщення (комплектування) вакантних наукових посад у наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищих військових навчальних закладах Національної гвардії України, що додається.

2. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ України (Доскевич Г.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності із дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. командувача Національної гвардії України

Т.в.о. Міністра освіти і науки УкраїниМ.І. Балан

Т П. ХобзейЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
11 березня 2019 року № 160


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 квітня 2019 р.
за № 330/33301

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення (комплектування) вакантних наукових посад у наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищих військових навчальних закладах Національної гвардії України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальний порядок проведення конкурсу на заміщення (комплектування) вакантних наукових посад у наукових установах та організаціях, у складі яких є науковий підрозділ, що належать до сфери управління МВС, закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку кадрів для МВС і Національної поліції України, вищих військових навчальних закладах Національної гвардії України (далі - конкурс).

Наукові установи та організації, у складі яких є науковий підрозділ, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, вищі військові навчальні заклади Національної гвардії України (далі - НУ, ОНП, ЗВО МВС, ВВНЗ НГУ) під час затвердження порядків проведення конкурсу можуть за погодженням із МВС, керуючися Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 404, та цим Положенням, установлювати вимоги до учасників конкурсу, відмінні від тих, що передбачені цим Положенням.

2. Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про наукову і наукову-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про доступ до публічної інформації», Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 404, та інших нормативно-правових актів України.

3. У цьому Положенні терміни вживаються в значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Кодексі законів про працю України, Законах України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Про вищу освіту».

4. Перелік посад, що належать до посад наукових працівників НУ, ОНП, ЗВО МВС, ВВНЗ НГУ, визначається відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

5. Конкурс проводиться в разі:

звільнення наукового працівника на підставах, передбачених законодавством;

уведення нової наукової посади до штатного розпису НУ, ОНП, ЗВО МВС, ВВНЗ НГУ;

припинення трудового договору (контракту).

6. Конкурс на заміщення вакантних наукових посад на умовах сумісництва проводиться з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 03 квітня 1993 року № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», від 04 березня 2015 року № 81 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції» та інших нормативно-правових актів.

7. Конкурс не проводиться у разі:

1) заміщення вакантних наукових посад за переведенням наукового працівника на рівнозначну або нижчу (за його згодою) наукову посаду з іншої НУ, інших наукових підрозділів у складі ОНП, ЗВО МВС, ВВНЗ НГУ;

2) повернення на наукову посаду особи у зв’язку із закінченням її повноважень за виборною посадою;

3) переведення особи, звільненої від виконання обов’язків на керівній науковій посаді, на наукову посаду в тій самій НУ або тих самих наукових підрозділах у складі ОНП, ЗВО МВС, ВВНЗ НГУ;

4) заміщення вакантних наукових посад випускниками:

докторантури в разі повернення на наукові посади, які вони обіймали до вступу в докторантуру;

аспірантури (ад’юнктури), що працевлаштовуються в установленому порядку;

закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищих військових навчальних закладів Національної гвардії України, направленими для подальшого проходження служби.

Конкурс не проводиться в разі заміщення вакантної наукової посади на умовах трудового договору, укладеного відповідно до пунктів 2, 3 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, або контракту:

керівником та автором проекту - переможця відповідного конкурсу на виконання фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок (далі - дослідження і розробки) за рахунок коштів державного бюджету на період виконання досліджень і розробок, передбачених проектом, у встановленому порядку;

тимчасово відсутнього наукового працівника, який підвищує кваліфікацію або проходить стажування з відривом від виробництва; перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку відповідно до частини шостої статті 179 Кодексу законів про працю України; у науковому відрядженні, у тому числі пов’язаному з довготривалою науковою експедицією; у довгостроковому науковому стажуванні, у тому числі закордонному; виконує державні або громадські обов’язки тощо;

у новоутворених (реорганізованих) НУ, ОНП, ЗВО МВС, ВВНЗ НГУ до початку діяльності вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради;

на період проведення конкурсу та затвердження його результатів;

на строк менш як один рік.

У разі реорганізації або ліквідації наукових підрозділів у НУ, ОНП, ЗВО МВС, ВВНЗ НГУ або за результатами атестації наукового працівника на відповідність займаній посаді переведення наукового працівника на рівнозначну або нижчу (за його згодою) наукову посаду, крім посади керівників новоутворених наукових підрозділів, здійснюється без проведення конкурсу.

8. Керівник наукової установи, яка належать до сфери управління МВС, обирається з урахуванням Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998.

II. Умови проведення конкурсу

1. Наукова посада стає вакантною наступного дня за днем настання події, зазначеної в пункті 5 розділу І цього Положення.

Рішення про проведення конкурсу приймає керівник НУ, ОНП, ЗВО МВС, ВВНЗ НГУ в разі потреби шляхом видання відповідного наказу, але не раніше ніж через три місяці (не пізніше ніж через 12 місяців) з дня, коли посада стає (стала) вакантною.

2. Оголошення про проведення конкурсу з інформацією про строки та умови його проведення публікується в засобах масової інформації, розміщується на спеціалізованих інтернет-ресурсах, оприлюднюється на офіційних веб-сайтах НУ, ОНП, ЗВО МВС, ВВНЗ НГУ, що оголошують проведення конкурсу, та доводиться до відома їх працівників.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» оголошення, інформація про вакантні наукові посади, про проведення конкурсу, про результати конкурсу підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах НУ, ОНП, ЗВО МВС, ВВНЗ НГУ, що оголошують проведення конкурсу.

3. Оголошення про проведення конкурсу має містити такі відомості:

1) повне найменування НУ, ОНП, ЗВО МВС, ВВНЗ НГУ із зазначенням місцезнаходження, офіційного веб-сайту, номерів телефонів та адреси електронної пошти;

2) вакантні наукові посади, на які оголошено конкурс, та кваліфікаційні вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсі;

3) перелік необхідних документів, що подаються для участі в конкурсі;

4) строк прийняття заяв та документів, який не може бути меншим, ніж 30 календарних днів із дня оприлюднення оголошення;

5) адреса прийняття документів;

6) прізвище, ім’я та по батькові, посада особи, уповноваженої для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу.

В оголошенні може міститися інша додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

4. Зміна умов проведення конкурсу або його скасування здійснюються за рішенням керівника НУ, ОНП, ЗВО МВС, а у ВВНЗ НГУ - за рішенням командувача Національної гвардії України або керівника ВВНЗ НГУ залежно від номенклатури призначення посад.

5. Датою оголошення конкурсу є дата оприлюднення оголошення.

III. Вимоги до учасників конкурсу

1. Вимоги до учасників конкурсу встановлюються НУ, ОНП, ЗВО МВС, ВВНЗ НГУ з урахуванням пропозицій вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради таких установ (закладів) і таких вимог:

вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади;

науковий ступінь та/або вчене звання з відповідного наукового напряму;

досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної, практичної або іншої діяльності, якого потребує робота на посаді;

наявність навчально-методичних та/або наукових праць, що опубліковані протягом установленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

автор (співавтор) або автор (співавтор) та власник (співвласник) чинних патентів на винахід та/або корисну модель, отриманих протягом установленого періоду.

2. На заміщення вакантної наукової посади:

керівника наукової установи може претендувати особа, яка має науковий ступінь і вчене звання, досвід роботи на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше десяти років, з них на керівних посадах в наукових підрозділах не менше п’яти років, або досвід практичної діяльності за напрямом діяльності установи не менше десяти років, з них на керівній посаді не менше п’яти років;

заступника керівника наукової установи - особа, яка має науковий ступінь і вчене звання, досвід роботи на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше семи років, з них на керівних посадах в наукових підрозділах не менше п’яти років, або досвід практичної діяльності за напрямом діяльності установи не менше семи років, з них на керівній посаді не менше трьох років;

ученого секретаря - особа, яка має науковий ступінь і вчене звання, досвід роботи на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше семи років, з них на керівних посадах в наукових підрозділах не менше трьох років;

керівника (заступника керівника) наукового центру - особа, яка має науковий ступінь і вчене звання, досвід роботи на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше семи років, з них на керівних посадах в наукових підрозділах не менше трьох років, або досвід практичної діяльності за напрямом діяльності установи не менше семи років, з них на керівній посаді не менше трьох років;

керівника наукового відділу (лабораторії) - особа, яка має науковий ступінь і вчене звання, досвід роботи на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше п’яти років, з них на керівній посаді не менше двох років, або досвід практичної діяльності за напрямом діяльності установи не менше п’яти років, з них на керівній посаді не менше двох років;

заступника керівника наукового відділу (лабораторії) - особа, яка має науковий ступінь, досвід роботи на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше трьох років або досвід практичної діяльності за напрямом діяльності установи не менше трьох років;

керівника сектору, що займається науковою діяльністю,- особа, яка має науковий ступінь, досвід роботи на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше двох років або досвід практичної діяльності за напрямом діяльності установи не менше двох років;

головного наукового співробітника - особа, яка має науковий ступінь доктора наук і вчене звання, досвід роботи на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників або практичної діяльності за напрямом діяльності установи не менше семи років;

провідного наукового співробітника - особа, яка має науковий ступінь і вчене звання, досвід роботи на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників або практичної діяльності за напрямом діяльності установи не менше п’яти років;

старшого наукового співробітника - особа, яка має досвід роботи на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників або практичної діяльності за напрямом діяльності установи не менше трьох років (за наявності наукового ступеня - без вимог до досвіду роботи);

наукового співробітника - особа, яка має досвід роботи на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників або досвід практичної діяльності за напрямом діяльності установи не менше двох років (за наявності наукового ступеня - без вимог до досвіду роботи);

молодшого наукового співробітника - особа, яка має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня;

головного конструктора, головного інженера, головного технолога з основного напряму діяльності - особа, яка має науковий ступінь і вчене звання, досвід роботи на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників або практичної діяльності за напрямом діяльності установи не менше десяти років;

заступника головного конструктора, заступника головного інженера, заступника головного технолога з основного напряму діяльності - особа, яка має науковий ступінь і вчене звання, досвід роботи на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників або практичної діяльності за напрямом діяльності установи не менше семи років;

провідного конструктора, провідного інженера, провідного технолога з основного напряму діяльності - особа, яка має науковий ступінь і вчене звання, досвід роботи на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників або практичної діяльності за напрямом діяльності установи не менше п’яти років;

керівника (головного редактора) редакції наукового видання, наукового видавництва, періодичного наукового видання - особа, яка має науковий ступінь або повну вищу освіту та не менше п’яти років досвіду роботи за фахом;

заступника керівника (заступника головного редактора), провідного редактора редакції наукового видання, наукового видавництва, періодичного наукового видання - особа, яка має повну вищу освіту та не менше трьох років досвіду роботи за фахом;

відповідального секретаря редакції наукового видання, наукового видавництва, періодичного наукового видання - особа, яка має повну вищу освіту та не менше двох років досвіду роботи за фахом.

IV. Порядок подання та розгляду документів

1. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

письмову заяву на ім’я керівника НУ, ОНП, ЗВО МВС, ВВНЗ НГУ про участь у конкурсі, написану власноруч;

копію документа, що посвідчує особу;

заповнену особову картку (встановленого зразка);

автобіографію;

копію трудової книжки (за наявності);

копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

письмову згоду на обробку персональних даних.

2. Кандидати, які працюють у НУ, ОНП, ЗВО МВС, ВВНЗ НГУ, у яких оголошується конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі.

3. Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

4. У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, надіслані кандидатом поштою, що надійшли після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.

5. Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам у триденний строк із дня надходження забезпечують кадрові підрозділи НУ, ОНП, ЗВО МВС, ВВНЗ НГУ.

6. Кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, допускаються до участі в конкурсі (далі - учасники конкурсу).

7. Кандидати, документи яких не відповідають установленим вимогам, до участі в конкурсі не допускаються, про що їх повідомляє секретар конкурсної комісії протягом п’яти робочих днів із дня отримання документів.

Після усунення недоліків кандидат має право в зазначений в оголошенні строк повторно подати документи для участі в конкурсі.

8. Список учасників конкурсу затверджується рішенням керівника НУ, ОНП, ЗВО МВС, ВВНЗ НГУ та протягом п’яти робочих днів після закінчення строку подання заяв і документів оприлюднюється на офіційному веб-сайті.

V. Порядок роботи та повноваження конкурсної комісії

1. Для проведення конкурсу наказом керівника НУ, ОНП, ЗВО МВС, ВВНЗ НГУ утворюється конкурсна комісія (далі - Комісія) у складі не менш як сім осіб.

2. До складу Комісії входять члени вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, досвідчені фахівці окремих структурних підрозділів НУ, ОНП, ЗВО МВС, ВВНЗ НГУ.

Головою Комісії призначається заступник керівника, відповідальний за провадження наукової (науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної) діяльності.

До роботи Комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися експерти (фахівці) у відповідній галузі (сфері), а також представник виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).

3. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

4. Про час і місце проведення засідання Комісії кадровий підрозділ НУ, ОНП, ЗВО МВС, ВВНЗ НГУ повідомляє учасників конкурсу.

5. Комісія проводить співбесіду з кожним учасником конкурсу.

6. Комісія за результатами опрацювання поданих документів, додаткової інформації, наданої кандидатом, співбесіди проводить оцінку професійного рівня учасника конкурсу і приймає рішення щодо нього шляхом таємного голосування простою більшістю голосів від затвердженого складу Комісії.

Під час оцінювання відомостей, наданих учасником конкурсу, також ураховуються:

актуальність, практичне значення отриманої наукової (науково-технічної) продукції;

наукова новизна та обґрунтованість одержаних результатів досліджень і розробок та висновків;

особистий внесок у розроблення сучасних методологій та методик виконання досліджень і розробок;

володіння сучасними методами та методологіями досліджень і розробок;

досвід участі в підготовці звітних матеріалів про виконання досліджень і розробок, проведення експертизи за міжнародними програмами, звітів за результатами експертних оцінювань (peer review);

участь у редколегіях міжнародних видань, членство в міжнародних фахових товариствах;

рівень володіння іноземною мовою (іноземними мовами).

7. У разі якщо два або більше учасників конкурсу, що претендують на ту саму вакантну наукову посаду, отримали рівну кількість голосів, переможець конкурсу визначається Комісією шляхом відкритого голосування.

У цьому разі Комісія може брати до уваги переваги учасника конкурсу у рівні присудженого ступеня вищої освіти, присвоєного вченого звання, досвіду фахової роботи, кількості наукових публікацій, статистичних даних щодо індексу цитування тощо.

У разі рівного розподілу голосів членів Комісії голос головуючого на засіданні є вирішальним.

8. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії. Кожний член Комісії має право додати до протоколу свою окрему думку.

9. Результати конкурсу не пізніше 30 календарних днів із дня затвердження списку учасників конкурсу виносяться на розгляд та затвердження вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради.

Витяг із протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради про затвердження результатів конкурсу долучається до конкурсних справ його учасників.

10. Конкурс вважається таким, що не відбувся, і за потреби оголошується повторно, якщо:

під час проведення конкурсу не подано жодної заяви;

жодну з осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, не було до нього допущено;

жоден з учасників конкурсу (єдиний учасник конкурсу) не набрав більше половини голосів складу Комісії;

переможця конкурсу за результатами голосування не визначено.

11. Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті НУ, ОНП, ЗВО МВС, ВВНЗ НГУ, а результати конкурсу затверджуються наказом керівника протягом трьох робочих днів після затвердження вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою результатів конкурсу.

12. Якщо протягом двадцяти календарних днів із дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу не подано, посада вважається вакантною.

На підставі прийнятого рішення та заяви переможця, з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України з ним укладається контракт або трудовий договір (безстроковий, що укладається на невизначений строк; на визначений строк, установлений за погодженням сторін; такий, що укладається на час виконання певної роботи).

Обрані за конкурсом наукові працівники, з якими укладено трудовий договір на невизначений строк, або укладено контракт, або трудовий договір на строк, установлений за погодженням сторін (більше п’яти років), проходять атестацію в установленому законодавством порядку.

Директор
Департаменту персоналу,
організації освітньої
та наукової діяльності
Міністерства внутрішніх
справ України


Г.О. Доскевичon top