Document z0329-05, valid, current version — Adoption on February 25, 2005
( Last event — Entry into force, gone April 4, 2005. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Н А К А З
25.02.2005 N 32
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 березня 2005 р.
за N 329/10609

Про затвердження Нормативів приживлюваності
дерев і кущів при проведенні робіт з озеленення
міст та інших населених пунктів України

Відповідно до Положення про Державний комітет України з
питань житлово-комунального господарства, затвердженого Указом
Президента України від 19 серпня 2002 року N 723 ( 723/2002 ), та
для забезпечення високої якості робіт із озеленення,
довговічності, високодекоративності, екологічної ефективності та
стійкості до несприятливих умов навколишнього природного
середовища зелених насаджень, здешевлення робіт з озеленення
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Нормативи приживлюваності дерев і кущів при
проведенні робіт з озеленення міст та інших населених пунктів
України, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, Нормативи
приживлюваності і допустимих відпадів дерев та чагарників при
проведенні робіт з озеленення міст та інших населених пунктів
України, затверджені наказом Державного комітету України по
житлово-комунальному господарству від 31.12.92 N 85.
3. Юридичному відділу (М.Г. Агапова) й Управлінню благоустрою
та комунального обслуговування (Я.А. Стеценко) забезпечити подання
цього наказу до Міністерства юстиції України на державну
реєстрацію.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Б.Лотоцького.
Голова Комітету Г.М.Семчук
ПОГОДЖЕНО:
Мінприроди України
Міністр П.Ігнатенко
Держкомлісгосп України
В.о. Голови Комітету Ю.Марчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
житлово-комунального
господарства
25.02.2005 N 32
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 березня 2005 р.
за N 329/10609

НОРМАТИВИ
приживлюваності дерев і кущів при проведенні робіт
з озеленення міст та інших населених пунктів України

1. Загальні положення
1.1. Нормативи приживлюваності дерев і кущів при проведенні
робіт із озеленення міст та інших населених пунктів обов'язкові
для підприємств, організацій, установ (далі - організація)
незалежно від форм власності і відомчої належності та громадян, що
ведуть роботи з озеленення територій населених пунктів України.
1.2. Проведення обліку та оцінки приживлюваності висаджених
саджанців дерев та кущів обов'язкове при створенні нових чи
реконструкції існуючих зелених насаджень усіх видів.
1.3. Оцінка приживлюваності проводиться у період, сприятливий
для візуального обстеження озеленених територій: дерев і кущів,
висаджених весною, - у серпні поточного року, а восени або
взимку, - у серпні наступного року.
1.4. Роботи з обліку приживлювання саджанців дерев і кущів та
оцінки якості озеленення в містах та інших населених пунктах
України проводяться комісіями з представників
замовника-підрядника.
2. Нормативи
приживлюваності дерев і кущів
2.1. Нормативи приживлюваності дерев і кущів (додаток 1)
розроблені відповідно до ґрунтово-кліматичних зон України
(додаток 2), карта ґрунтово-кліматичних зон України (додаток 3)
( za329-05 ) на основі вивчення і щорічної оцінки приживлюваності
дерев і кущів у різних регіонах України, а також з урахуванням
діючих в Україні нормативних актів.
2.2. Установлені нормативи приживлюваності дерев і кущів
оптимальні при дотриманні всіх правил агротехніки посадки та
післяпосадкового догляду за рослинами. Дотримання цих норм
слугуватиме створенню високоякісних екологічно стійких насаджень.
3. Облік та оцінка якості посадок
3.1. Обліку та оцінці підлягають всі види посадок дерев і
кущів за породами окремо щодо кожного об'єкта.
3.2. Комісія візуально обстежує висаджені дерева і кущі та
розподіляє їх на такі категорії: здорові - добре приживлення з розвинутою кроною, зеленим
листям, без пошкоджень стовбурів, гілок та ознак будь-яких хвороб; пошкоджені - змінений колір листя, пожовкла хвоя, пошкоджений
хворобами стовбур; відмерлі - відсутнє листя чи хвоя, сухі стовбури.
3.3. Відсоток приживлюваності визначається за формулою
К х 100
п
П = --------, п К
в
де П - відсоток приживлюваності;
п
К - загальна кількість висаджених саджанців; в
К - загальна кількість приживлених саджанців. п
3.4. Обстеження оформлюються актом про проведення робіт з
обліку посадки дерев і кущів та результати оцінки їх
приживлюваності (додаток 4), який підписується членами комісії.
3.5. При приживлюваності нижче нормативної садіння дерев і
кущів виконується за договором.
Начальник управління благоустрою
та комунального обслоуговування Я.А.Стеценко

Додаток 1
до пункту 2.1 Нормативів
приживлюваності дерев
і кущів при проведенні робіт
з озеленення міст та інших
населених пунктів України

НОРМАТИВИ
приживлюваності дерев і кущів
для ґрунтово-кліматичних зон України

------------------------------------------------------------------ | N | Вид посадкового | Ґрунтово-кліматичні зони | | | матеріалу |---------------------------------------| | | | I | II |III | IV | V | VI |VII |VIII| |-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----| | 1 |Саджанці дерев | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----| | 1.1 |Листопадні: | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----| |1.1.1| без грудки | 92 | 90 | 88 | 88 | 88 | 90 | 92 | 92 | |-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----| |1.1.2| з грудкою | 96 | 95 | 93 | 93 | 97 | 94 | 96 | 96 | |-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----| | 1.2 |Хвойні та | 95 | 95 | 92 | 92 | 92 | 93 | 96 | 96 | | |вічнозелені | | | | | | | | | | |з грудкою | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----| | 2 |Саджанці кущів | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----| | 2.1 |Листопадні: | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----| |2.1.1| без грудки | 96 | 95 | 91 | 91 | 91 | 93 | 95 | 95 | |-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----| |2.1.2| з грудкою | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | |-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----| | 2.2 |Хвойні та | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 | 98 | | |вічнозелені | | | | | | | | | | |з грудкою | | | | | | | | | |-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----| | 3 |Троянди | 95 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 96 | 96 | |-----+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----| | 4 |Виткі рослини | 97 | 96 | 92 | 92 | 92 | 96 | 96 | 96 | | |(ліани) | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Значення нормативів приживлюваності дерев і кущів
для Донецької, Луганської, Харківської та Миколаївської областей
за кліматичними умовами прирівнюються до IV ґрунтово-кліматичної
зони.

Додаток 2
до пункту 2.1 Нормативів
приживлюваності дерев
і кущів при проведенні робіт
з озеленення міст та інших
населених пунктів України

Ґрунтово-кліматичні зони України

------------------------------------------------------------------ | Зони | Найменування ґрунтово-кліматичних зон | |---------------+------------------------------------------------| | I |Полісся | |---------------+------------------------------------------------| | II |Лісостеп | |---------------+------------------------------------------------| | III |Північний і Центральний степ | |---------------+------------------------------------------------| | IV |Південний степ | |---------------+------------------------------------------------| | V |Передгірні та гірські райони Криму | |---------------+------------------------------------------------| | VI |Південний берег Криму | |---------------+------------------------------------------------| | VII |Передгірні та гірські райони Карпат | |---------------+------------------------------------------------| | VIII |Закарпаття | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до пункту 2.1 Нормативів
приживлюваності дерев
і кущів при проведенні робіт
з озеленення міст та інших
населених пунктів України

КАРТА
ґрунтово-кліматичних зон України
( za329-05 )

Додаток 4
до пункту 3.4 Нормативів
приживлюваності дерев
і кущів при проведенні робіт
з озеленення міст та інших
населених пунктів України

АКТ
про проведення робіт з обліку посадки дерев
і кущів та результати оцінки їх приживлюваності

"___"______________ 20__ р.
Комісія в складі _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові.) _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
на основі (N розпорядження, наказу) провела з ___ до ___ 20__ р.
на об'єкті _______________________ облік посадки дерев і кущів та
оцінку їх приживлюваності.
------------------------------------------------------------------ | Порода | Усього | Категорія рослин | Відсоток | | | посаджено |-------------------------| приживлю- | | | згідно з | здорові |пошко-|відмерлі| ваності | | | проектом | |джені | | | | |---------------| | | | | | |весна |осінь | | | | | | |20__ р.|20__ р.| | | | | |----------+-------+-------+---------+------+--------+-----------| | | | | | | | | |----------+-------+-------+---------+------+--------+-----------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Висновки за результатами обліку й оцінки приживлюваності дерев і
кущів: __________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Пропозиції комісії: _____________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи членів комісії: ____________________________ ____________________________ ____________________________on top