Document z0324-18, valid, current version — Adoption on February 16, 2018
( Last event — Entry into force, gone March 27, 2018. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.02.2018  № 92


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2018 р.
за № 324/31776

Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж

Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1, 5 частини першої, пунктів 1, 7 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 23, 25 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року № 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2082/22394 (із змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Фондовим біржам протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог Змін.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України


К.М. Ляпіна


І.Б. ЧеркаськийЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
16.02.2018  № 92


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2018 р.
за № 324/31776

ЗМІНИ
до Положення про функціонування фондових бірж

1. У пункті 2 розділу І:

доповнити пункт після абзацу двадцять третього новим абзацом двадцять четвертим такого змісту:

«накопичений купонний (процентний) дохід за облігацією (далі - НКД) - частина купонного (процентного) доходу за облігацією, яка розраховується пропорційно кількості днів від дати виплати попереднього купонного доходу, або дати розміщення облігації, або дати початку нарахування першої купонної виплати до дати проведення грошових розрахунків за договором купівлі-продажу облігації;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий-сорок другий вважати відповідно абзацами двадцять п’ятим-сорок третім;

абзац двадцять дев’ятий викласти у такій редакції:

«поточна ціна цінного папера - ціна цінного папера, що розраховується як середнє арифметичне зважене цін біржових контрактів (договорів), укладених за таким цінним папером за проміжок часу, визначений правилами біржі, але не більший, ніж 1 хвилина (розрахунковий період) відповідно до вимог цього Положення. Поточна ціна облігації розраховується без врахування НКД. Під час розрахунку поточної ціни цінного папера не враховуються договори РЕПО, біржові контракти (договори), укладені на підставі адресних заявок, а також під час первинного розміщення цінних паперів, на односторонніх аукціонах та під час проведення торгів з продажу акцій, що належать державі;»;

доповнити пункт після абзацу тридцятого новим абзацом тридцять першим такого змісту:

«процентний пункт - одиниця, яка застосовується для порівняння величин, виражених у процентах;».

У зв’язку з цим абзаци тридцять перший-сорок третій вважати відповідно абзацами тридцять другим-сорок четвертим;

доповнити пункт після абзацу сорок першого новим абзацом сорок другим такого змісту:

«ціна облігації - сума НКД та добутку «чистої» ціни облігації на номінальну вартість;».

У зв’язку з цим абзаци сорок другий - сорок четвертий вважати відповідно абзацами сорок третім-сорок п’ятим;

доповнити пункт після абзацу сорок третього новим абзацом сорок четвертим такого змісту:

«чиста» ціна облігації - ціна облігації без врахування НКД, виражена у відсотках від її номінальної вартості (поточної номінальної вартості - для амортизаційних облігацій);».

У зв’язку з цим абзаци сорок четвертий-сорок п’ятий вважати відповідно абзацами сорок п’ятим-сорок шостим.

2. Абзац дванадцятий пункту 3 розділу ІІ доповнити словами «, у тому числі щодо порядку примусового закриття позицій».

3. У розділі ІІІ:

1) в абзаці восьмому пункту 1 слова «з державним представником на фондовій біржі» замінити словами «з Комісією»;

2) абзац перший пункту 5 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«5. Допуск цінних паперів до торгівлі на фондовій біржі здійснюється шляхом їх унесення до біржового списку, крім випадків, зазначених у цьому пункті. Допуск інших фінансових інструментів до торгівлі на фондовій біржі здійснюється шляхом їх унесення до біржового списку фінансових інструментів.

Якщо ініціатором аукціону є член фондової біржі, у якого щодо цінних паперів укладено договір з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, односторонній аукціон щодо продажу таких цінних паперів проводиться без унесення цих цінних паперів до біржового списку.

Односторонній аукціон щодо цінних паперів, який проводиться без унесення цінних паперів, стосовно яких встановлено обмеження щодо торгівлі, до біржового списку, проводиться після зняття відповідних обмежень.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

3) у пункті 13:

підпункт 13.1 після слів «першого рівня лістингу» доповнити словами «(крім державних облігацій України)»;

підпункт 13.2 після слів «який використовується для розрахунку біржового фондового індексу» доповнити словами «(крім державних облігацій України)»;

доповнити пункт після підпункту 13.2 новим підпунктом 13.3 такого змісту:

«13.3. Фондова біржа зобов'язана зупинити торги державною облігацією України у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цього цінного папера, залежно від ступеня зміни поточної ціни. У разі зміни значення поточної ціни державної облігації України від ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 10 % у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни біржові торги цим цінним папером зупиняються на 1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного дня. У разі якщо після поновлення торгів відбувається зміна поточної ціни державної облігації України від останньої ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 20 % у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни, біржові торги цим цінним папером зупиняються до закінчення торговельного дня.».

У зв’язку з цим підпункти 13.3-13.7 вважати відповідно підпунктами 13.4-13.8;

у підпункті 13.4:

абзац перший після слів «може зупинити торги позалістинговим цінним папером» доповнити словами «(крім державних облігацій України)»;

абзац другий після слів «позалістингового цінного папера» доповнити словами «(крім державних облігацій України)»;

у підпункті 13.5 цифри «13.1, 13.2» замінити цифрами «13.1-13.4»;

у підпункті 13.6:

цифри «13.1-13.3» замінити цифрами «13.1, 13.2, 13.4»;

слова «з державним представником на фондовій біржі» замінити словами «з Комісією»;

абзаци четвертий, п’ятий підпункту 13.7 викласти в такій редакції:

«в іншому випадку, якщо краща ціна, вказана в безадресній заявці на продаж цінного папера, нижча за останнє розраховане на підставі біржових контрактів (договорів) значення поточної ціни відповідного цінного папера, поточна ціна цінного папера вважається рівною кращій ціні, вказаній у безадресній заявці на продаж відповідного цінного папера.

В інших випадках поточна ціна цінного папера вважається рівною останній розрахованій на підставі біржових контрактів (договорів) поточній ціні цього цінного папера.»;

у підпункті 13.8 цифри «13.1-13.3 та 13.5» замінити цифрами «13.1-13.4 та 13.6»;

доповнити пункт новими підпунктами 13.9, 13.10 такого змісту:

«13.9. Фондова біржа встановлює для цінних паперів, які перебувають у лістингу, та/або цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу (крім державних облігацій України), граничні значення зміни ціни, сформованої на підставі адресних заявок, у бік збільшення або зменшення не більше ніж на 20% від останньої ціни закриття торговельного дня цінного папера.

У разі зміни значення ціни, сформованої на підставі адресних заявок, не менше ніж на 20 % у бік збільшення або зменшення фондова біржа здійснює перевірку для з’ясування причин, що призвели до ситуації цінової нестабільності, та інформує Комісію про результати такої перевірки.

13.10. Фондова біржа встановлює для державних облігацій України граничні значення зміни ціни, сформованої на підставі адресних заявок, у бік збільшення або зменшення не більше ніж на 10% від останньої ціни закриття торговельного дня цінного папера.

У разі зміни значення ціни, сформованої на підставі адресних заявок, не менше ніж на 10 % у бік збільшення або зменшення фондова біржа здійснює перевірку для з’ясування причин, що призвели до ситуації цінової нестабільності, та інформує Комісію про результати такої перевірки.».

4. У розділі ІV:

1) абзац восьмий підпункту 3.2 пункту 3 викласти у такій редакції:

«відсутність дефолту;»;

2) у пункті 4:

підпункт 4.1 викласти у такій редакції:

«4.1. Для акцій:

емітент існує не менше трьох років;

власний капітал емітента не менше 300 000 000 грн;

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 300 000 000 грн (крім банків);

середнє значення ринкової капіталізації емітента становить не менше 100 000 000 грн;

мінімальна частка акцій у вільному обігу становить не менше 10 відсотків та/або вартість такої частки складає 75 000 000 грн і більше;

кількісний склад акціонерів емітента - не менше 150 акціонерів;

у емітента запроваджено посаду корпоративного секретаря;

емітент проводить щорічну аудиторську перевірку відповідно до міжнародних стандартів аудиту за участю незалежного зовнішнього аудитора (не менше двох років).»;

у підпункті 4.2:

в абзацах третьому, четвертому цифри «400 000 000» замінити цифрами «300 000 000»;

в абзаці шостому слова «або з моменту припинення зобов'язань, по відношенню до яких емітентом було допущено дефолт, пройшло не менше двох років» виключити;

3) у пункті 8:

абзац третій викласти у такій редакції:

«Фондова біржа може вносити цінний папір емітента (на підставі укладеного договору між фондовою біржею та емітентом) до другого рівня лістингу без проходження лістингових процедур у разі, якщо цінний папір материнської компанії емітента або самого емітента знаходиться в основному лістингу фондової біржі, яка входить до Переліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 вересня 2013 року № 1754, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2013 року за № 1672/24204 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 грудня 2017 року № 870) (далі - Перелік іноземних фондових бірж).»;

абзац четвертий виключити;

4) абзац третій пункту 9 викласти у такій редакції:

«перебування цінних паперів іноземного емітента в основному рівні лістингу іноземної фондової біржі, яка входить до Переліку іноземних фондових бірж.»;

5) пункт 12 викласти у такій редакції:

«12. Фондова біржа у своїх правилах може встановлювати додаткові вимоги для внесення та перебування цінних паперів у біржовому реєстрі, зокрема щодо необхідності дотримання емітентом принципів корпоративного управління, міжнародних стандартів складання фінансової звітності та щодо наявності договору з маркет-мейкером про підтримання ліквідності цінних паперів.».

5. У розділі VI:

1) у пункті 3:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«Маркет-мейкер повинен виконувати зобов’язання для підтримання ліквідності цінних паперів та інших фінансових інструментів не менше ніж 80% торговельних днів на місяць.».

У зв’язку з цим абзаци третій-дванадцятий вважати відповідно абзацами четвертим-тринадцятим;

абзац четвертий після слів «біржового фондового індексу» доповнити словами «(крім державних облігацій України)»;

абзац дев’ятий після слів «інших фінансових інструментів» доповнити словами «(крім державних облігацій України)»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«Серед зобов'язань, що бере на себе маркет-мейкер для підтримання ліквідності державних облігацій України, мають бути такі:

підтримання двосторонніх котирувань не менше ніж 75% часу в проміжку між 11:00 та 15:00 годинами в торговельний день;

у разі якщо між датою виставлення котирувань та датою погашення облігації (згідно з умовами випуску облігації) є щонайменше одна проміжна виплата (купонний платіж, часткова амортизація номінальної вартості тощо), різниця між ефективною дохідністю на купівлю та ефективною дохідністю на продаж має становити не більше ніж 2 процентних пункти;

у разі якщо між датою виставлення котирувань та датою погашення облігації (згідно з умовами випуску облігації) немає жодних проміжних виплат (купонного платежу, часткової амортизації номінальної вартості тощо), різниця між простою дохідністю на купівлю та простою дохідністю на продаж має становити не більше ніж 2 процентних пункти;

МДО - не менше 1 000 000 грн;

підтримання односторонніх котирувань протягом торговельного дня лише після укладання біржових контрактів (договорів) на підставі двосторонніх котирувань протягом цього торговельного дня на загальну суму не менше 10 000 000 грн (за кожним випуском).

При цьому:

проста дохідність (Ys) - відносна величина, що характеризує дохід за облігацією та обчислюється за формулою

де

P

-

ціна облігації;


Ys

-

проста дохідність;


CFi

-

виплата за облігацією в момент i в майбутньому;


tT -t0

-

кількість днів між поточною датою та датою останньої виплати;


T

-

кількість виплат за облігацією в майбутньому;

ефективна дохідність (YTM) - відносна величина, що характеризує дохід за облігацією та є коренем такого рівняння:

де

P

-

ціна облігації;


YTM

-

ефективна дохідність, %;


CFi

-

виплата за облігацією в момент i в майбутньому;


ti - t0

-

кількість днів між поточною датою та датою i-ої виплати;


T

-

кількість виплат за облігацією в майбутньому.»;

2) доповнити розділ новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Фондова біржа за погодженням з Комісією своїм рішенням в окремих випадках у зобов’язаннях маркет-мейкера може встановлювати більшу величину граничного спреда двостороннього котирування та/або граничну величину різниці між ефективною дохідністю на купівлю та ефективною дохідністю на продаж та/або різниці між простою дохідністю на купівлю та простою дохідністю на продаж.».

6. У пункті 4 розділу VIІІ:

абзац другий після слів «поточну ціну цінного папера» доповнити словами «, дохідність (для облігацій)»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Інформація про останню поточну ціну цінного папера розміщується на веб-сайті фондової біржі разом з інформацією щодо дати, на яку її було розраховано на підставі біржових контрактів (договорів) або визначено на підставі поданих безадресних заявок.».

Директор
департаменту методології
регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів
І. Курочкінаon top