Document z0300-15, previous version — Revision on November 27, 2015, on the basis - z1373-15
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2015  № 205


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2015 р.
за № 300/26745

Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 1394 від 03.11.2015}

Відповідно до статей 75 і 77, частини п’ятої статті 89 Господарського кодексу України та з метою розроблення нової методології фінансового планування суб’єктами господарювання державного сектору економіки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства економіки України згідно з переліком, що додається.

3. Департаменту фінансової політики забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А. Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

Виконуючий обов'язки  Голови
Державної фіскальної служби України

Голова Державної регуляторної служби України

В.о. Голови Фонду державного майна України

Міністр фінансів УкраїниМ.В. Мокляк

К. Ляпіна

Д. Парфененко

Н. ЯреськоДодаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
02.03.2015  № 205

ПЕРЕЛІК
наказів Міністерства економіки України, що втратили чинність

1. Наказ Міністерства економіки України від 21 червня 2005 року № 173 “Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 липня 2005 року за № 729/11009.

2. Наказ Міністерства економіки України від 11 серпня 2005 року № 244 “Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 21.06.2005 № 173”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2005 року за № 1227/11507.

3. Наказ Міністерства економіки України від 31 березня 2006 року № 117 “Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за № 809/12683.

4. Наказ Міністерства економіки України від 17 січня 2007 року № 7 “Про затвердження Змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2007 року за № 98/13365.

5. Наказ Міністерства економіки України від 16 березня 2009 року № 216 “Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2009 року за № 336/16352.

Директор департаменту
фінансової політики


І. Лівий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
02.03.2015  № 205


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2015 р.
за № 300/26745

ПОРЯДОК
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, а також господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі (далі – фінансовий план підприємства).

2. Фінансовий план підприємства складається за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року, планових і прогнозних показників поточного року, а також інформацію згідно із стратегічним планом розвитку підприємства.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}

Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та підготовки пояснювальної записки підприємство може використовувати рекомендації, зазначені в додатку 2 до цього Порядку.

3. Фінансовий план повинен забезпечувати збільшення показників рентабельності діяльності підприємства, активів та власного капіталу порівняно з плановими та прогнозними показниками на поточний рік. У разі зменшення зазначених показників, а також обсягу сплати поточних податків, зборів (обов’язкових платежів) до державного бюджету підприємство обов’язково подає обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками.

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}

4. Проект фінансового плану підприємства з пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками у двох примірниках у паперовому та електронному вигляді подається органу, уповноваженому управляти державним майном або корпоративними правами держави (далі – орган управління), до 01 червня року, що передує плановому.

У разі необхідності органи управління можуть самостійно встановлювати диференційовані строки подання проектів фінансових планів підприємств, але не пізніше 01 червня року, що передує плановому.

Проект фінансового плану підприємства, уповноваженим органом управління якого є Кабінет Міністрів України, подається в такому самому порядку центральному органу виконавчої влади, відповідальному за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері (далі – відповідальний орган управління).

До проекту фінансового плану підприємства додається пояснювальна записка, яка містить результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники фінансово-господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік.

{Абзац п’ятий пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}

Фінансовий план підприємства за рік, що минув, не підлягає затвердженню/погодженню.

5. Органи управління та відповідальні органи управління протягом двох тижнів здійснюють аналіз проекту фінансового плану підприємства з обов’язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за два попередні роки, приймають рішення щодо затвердження/погодження фінансового плану або повернення його на доопрацювання та в письмовій формі повідомляють підприємство про прийняте рішення.

У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацювання підприємство забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає його на повторне затвердження/погодження протягом терміну, установленого органом управління або відповідальним органом управління, але у строк, що становить не більше як 10 робочих днів з дня надходження проекту до підприємства.

Органи управління/відповідальні органи управління подають у паперовому та електронному вигляді Мінфіну до 15 липня року, що передує плановому, для врахування під час формування державного бюджету лише зведені основні фінансові показники підприємства, зазначені в додатку 1 до цього Порядку, з відміткою “Розглянуто”, за винятком підприємств, що є суб’єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України.

Органи управління/відповідальні органи управління затверджують/ погоджують фінансовий план підприємства до 01 вересня (підприємства електроенергетики, ліцензована діяльність яких регулюється шляхом затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складають фінансові плани з урахуванням затвердженої цією комісією структури тарифів на електричну та теплову енергію – до 31 грудня) року, що передує плановому, та в паперовому вигляді подають до Мінекономрозвитку, Мінфіну і ДФС завізовані та завірені печаткою лише зведені основні фінансові показники, зазначені в додатку 1 до цього Порядку, а в електронному вигляді - фінансові плани щодо кожного підприємства в повному обсязі.

{Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}

Органи управління/відповідальні органи управління подають зведені показники затверджених/погоджених фінансових планів підприємств разом з пояснювальною запискою, довідкою стосовно кількості підприємств, що перебувають у сфері їх управління, та довідкою стосовно затверджених/погоджених фінансових планів підприємств із зазначенням причин незатвердження/непогодження підприємствам фінансових планів.

6. Фінансові плани підприємств, що є суб’єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, органом управління яких є Кабінет Міністрів України, підлягають затвердженню шляхом прийняття відповідних рішень Кабінету Міністрів України.

Органи, до сфери управління яких належать підприємства, що є суб’єктами природних монополій, підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та відповідальні органи управління стосовно підприємств, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України, подають до 01 липня року, що передує плановому, на погодження до Мінекономрозвитку і Мінфіну в електронному та паперовому вигляді проект рішення Кабінету Міністрів України з пояснювальною запискою, до якого додається проект фінансового плану підприємства з пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками у двох примірниках з відміткою “Розглянуто” разом з пояснювальною запискою.

Органи управління/відповідальні органи управління подають у такому самому порядку до 01 листопада року, що передує плановому, на погодження до Мінекономрозвитку і Мінфіну проекти фінансових планів підприємств електроенергетики, ліцензована діяльність яких регулюється шляхом затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та які складають фінансові плани з урахуванням затвердженої цією комісією структури тарифів на електричну і теплову енергію.

До проекту рішення Кабінету Міністрів України в паперовому та електронному вигляді додаються такі документи:

фінансова звітність на останню звітну дату поточного року за формою, визначеною Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, зокрема баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1) (з розшифруванням статей балансу, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4);

податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 12 календарних місяців минулого року;

затверджені в установленому порядку стратегія розвитку та інвестиційний план підприємства на середньострокову перспективу (3–5 років);

інформація про наявність у судах загальної юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною у яких є підприємство, яка містить відомості про учасників справи, позовні вимоги, стан розгляду справи, а також інформацію про наявність (відсутність) виконавчих проваджень із зазначенням сторін виконавчого провадження, стану виконання рішення суду або інших виконавчих документів, сума яких підлягає сплаті або яку стягнуто на користь підприємства, наслідки виконання яких матимуть вплив на фінансовий стан підприємства (за наявності).

7. Мінекономрозвитку і Мінфін у строк, що становить не більше ніж 10 робочих днів з дати надходження проекту рішення Кабінету Міністрів України щодо затвердження фінансового плану підприємства, опрацьовують матеріали та приймають рішення щодо його погодження.

Про прийняте рішення Мінекономрозвитку і Мінфін у письмовій формі повідомляють орган управління/відповідальний орган управління.

У разі наявності зауважень до проекту рішення Кабінету Міністрів України та/або фінансового плану підприємства Мінекономрозвитку і Мінфін надають їх окремо (з обґрунтуваннями) разом з погодженим із зауваженнями проектом рішення Кабінету Міністрів України про затвердження фінансового плану підприємства.

Погоджують проект рішення Кабінету Міністрів України та фінансовий план підприємства Міністр економічного розвитку і торгівлі України та Міністр фінансів України. Підпис особи, яка погодила фінансовий план, скріплюється печаткою відповідного органу.

У разі погодження Мінекономрозвитку та/або Мінфіном проекту рішення Кабінету Міністрів України про затвердження фінансового плану підприємства із зауваженнями орган управління/відповідальний орган управління самостійно приймає рішення щодо доопрацювання проекту рішення Кабінету Міністрів України та надання його на повторне погодження до Мінекономрозвитку і Мінфіну в порядку, передбаченому абзацами першим – четвертим цього пункту, або щодо його подання в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України.

Після погодження Мінекономрозвитку і Мінфіном проекту рішення Кабінету Міністрів України та проекту фінансового плану підприємства, що є суб’єктом природних монополій, підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємства, уповноваженим органом управління якого є Кабінет Міністрів України, орган управління/відповідальний орган управління надсилає проект рішення Кабінету Міністрів України до Мін’юсту для підготовки ним висновку.

Орган управління/відповідальний орган управління до 10 серпня року, що передує плановому, подає в установленому порядку проект рішення Уряду на затвердження Кабінету Міністрів України.

У тижневий строк після затвердження Кабінетом Міністрів України фінансового плану підприємства орган управління/відповідальний орган управління подає до Мінекономрозвитку, Мінфіну та ДФС завірену печаткою копію фінансового плану підприємства.

8. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть уноситись один раз на рік, у якому затверджувався такий фінансовий план, та не більше двох разів протягом планового року.

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть уноситись у періоди, за якими минув строк звітування.

Обов’язковому перегляду підлягають фінансові плани підприємств, які запланували чистого прибутку менше ніж 50 мільйонів гривень, але за результатами останнього звітного періоду (рік, квартал) фактично отримали або за прогнозними розрахунками мають отримати чистого прибутку 50 мільйонів гривень і більше.

Проект змін до фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою про причини таких змін та порівняльною таблицею готується підприємством і подається органу управління/відповідальному органу управління не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, у порядку, визначеному абзацами першим і другим пункту 4 цього Порядку.

9. Органи управління/відповідальні органи управління після прийняття рішення щодо внесення змін до фінансового плану підприємства подають зведені показники фінансових планів з урахуванням унесених змін до Мінекономрозвитку, Мінфіну та ДФС згідно з вимогами, передбаченими пунктом 5 цього Порядку, із зазначенням підстав унесення змін.

Органи управління, до сфери управління яких належать підприємства, що є суб’єктами природних монополій, підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та відповідальні органи управління стосовно підприємств, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України, подають завізований проект рішення Кабінету Міністрів України разом з проектом зміненого фінансового плану таких підприємств на погодження до Мінекономрозвитку і Мінфіну згідно з пунктом 6 цього Порядку.

Проект рішення Кабінету Міністрів України погоджується/ затверджується згідно з пунктом 7 цього Порядку. На проекті фінансового плану підприємства ставиться відмітка “Змінений” та дата його затвердження або погодження.

10. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств та виконанням показників затверджених фінансових планів підприємств здійснюють органи управління/відповідальні органи управління.

11. Звіт про виконання фінансового плану підприємства в паперовому та електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 3, підприємство подає органам управління/відповідальним органам управління щокварталу в строки, установлені для подання фінансової звітності, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності такого підприємства за квартал та із зазначенням за окремими чинниками значних відхилень фактичних показників від планових.

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал подається разом із звітом про його виконання за рік.

12. Органи управління/відповідальні органи управління подають у паперовому та електронному вигляді Мінекономрозвитку лише зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств, зазначені в додатку 3 до цього Порядку, у тому числі щодо підприємств, що є суб’єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України.

{Абзац перший пункту 12 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}

{Абзац другий пункту 12 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}

{Абзац третій пункту 12 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}

До зведених показників виконання фінансових планів підприємств додаються перелік підприємств, що належать до сфери управління органу, пояснювальна записка та довідка щодо загальної кількості підприємств, кількості підприємств, яким було затверджено фінансові плани та які звітували про виконання фінансових планів, у тому числі щодо кількості прибуткових і збиткових підприємств.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}

Органи управління/відповідальні органи управління щодо підприємств, що є суб’єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України, подають до Мінекономрозвитку і Мінфіну звіти про виконання фінансових планів окремо щодо кожного підприємства в повному обсязі, до яких, крім зазначених матеріалів, додаються:

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}

баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства на останню звітну дату з розшифруванням статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;

звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) підприємства за останній звітний період.

Показники виконання фінансових планів підприємств подаються в строки:

за IV квартал та рік - до 31 березня року, що настає за звітним періодом;

{Абзац сьомий пункту 12 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}

за І, ІІ та ІІІ квартали - до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада року, що настає за звітним періодом.

{Абзац восьмий пункту 12 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}

13. Мінекономрозвитку здійснює узагальнення й аналіз отриманої інформації та подає її Кабінету Міністрів України та Мінфіну:

за IV квартал, рік та І квартал - до 30 червня року, що настає за звітним періодом;

{Абзац другий пункту 13 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}

за ІІ та ІІІ квартали - до 30 вересня і 31 грудня року, що настає за звітним періодом.

{Абзац третій пункту 13 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}

Директор департаменту
фінансової політики


І. Лівий
Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового
плану суб'єкта господарювання
державного сектору економіки
(пункт 2)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
підприємства

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового
плану суб'єкта господарювання
державного сектору економіки
(пункт 2)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них

І. Загальні питання

Фінансовий план підприємства (далі - фінансовий план) складається на рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові результати в запланованому році.

У розділі "Основні фінансові показники" фінансового плану, крім інформації щодо очікуваних фінансових результатів у запланованому році, зазначається також інформація згідно із стратегічним планом розвитку підприємства.

Значення рядків у підрозділах I - V та VIII розділу "Основні фінансові показники" фінансового плану (звіту про виконання фінансового плану) заповнюються автоматично, оскільки містять посилання на відповідні рядки таблиць 1 - 6, які змінювати самостійно забороняється.

Підрозділи VI "Звіт про фінансовий стан" та VІI "Кредитна політика" розділу "Основні фінансові показники" фінансового плану (звіту про виконання фінансового плану) заповнюються згідно з даними бухгалтерського обліку підприємства та форми № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)", визначеної Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (із змінами).

Фінансовий план містить інформацію щодо прогнозних показників на поточний рік, яка складається, виходячи з фактичної проміжної інформації та очікувань стосовно господарської діяльності підприємства в поточному році.

Фінансовий план складається за формою згідно з додатком 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 року за № 300/26745 (далі - Порядок), і подається в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік за формою згідно з додатком 3 до Порядку і подається в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

У звіті про виконання фінансового плану відображаються фактично отримані доходи і витрати та фактичне надходження і використання фінансових ресурсів за звітний період.

Підприємством, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, вважається суб’єкт господарювання державного сектору економіки, який за результатами фінансово-господарської діяльності фактично отримав у минулому році, планує отримати в поточному або плановому році за показником "Чистий фінансовий результат" (прибуток) (далі - чистий прибуток) 50 мільйонів гривень і більше.

Фінансовий план підприємства та звіт про його виконання складаються на методологічних засадах, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та відповідними обліковими політиками, згідно з якими підприємство складає свою фінансову звітність. Фінансова інформація, яка не є складовою фінансової звітності, формується на методологічних засадах, які застосовуються підприємством відповідно до законодавства, податкової та статистичної звітності.

Консолідований фінансовий план формується відповідно до порядку складання консолідованої фінансової звітності та загальних вимог до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності.

Суб’єкти господарювання державного сектору економіки складають фінансовий план та звіт про його виконання за формами згідно з додатками 1 і 3 до Порядку.

Під час складання фінансового плану необхідно планувати граничні обсяги витрат у межах, установлених пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року № 1673 "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів".

У разі незатвердження (непогодження) фінансового плану в установленому порядку суб’єктам господарювання державного сектору економіки необхідно дотримуватися обмежень, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2012 року № 899 "Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку".

У рядках, у яких передбачено розшифрування відповідних показників, зазначені суми повинні бути обов’язково розшифровані у таблицях 1 - 3 додатків 1 та 3 до Порядку.

ІІ. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, для виплати дивідендів здійснюються за нормативами та в порядку, визначеними законодавством України.

Підприємство може спрямовувати кошти до спеціальних (цільових) фондів, утворених відповідно до законодавства, та інших фондів, передбачених його статутними документами.

ІІІ. Рекомендації щодо заповнення таблиць 1 - 6 фінансового плану підприємства та звіту про його виконання
(додатки 1 та 3)

Таблиці 1 - 6 додатків 1 та 3 до Порядку є обов’язковими для заповнення.

Показники, які містять формули, змінювати самостійно забороняється.

У клітинках, які містять дужки, показник вводиться зі знаком мінус (в дужках, наводяться показники про витрати і збитки, податок на прибуток, вирахування з доходу, вибуття коштів).

1. Таблиця 1 "Формування фінансових результатів".

Чистий фінансовий результат розраховується як алгебраїчна сума фінансового результату до оподаткування, витрат (доходу) з податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування.

Показник рядка 1200 = ряд. 1170 ± ряд. 1180 та/або ряд. 1181 ± ряд. 1190 та/або ряд. 1191.

Для перевірки: показник рядка 1200 = ряд. 1201 - ряд. 1202;

показник рядка 1200 = ряд. 1210 - ряд. 1220.

Показник рядка 1200 звіту про виконання фінансового плану підприємства відповідає показнику рядка 2350 або 2355 форми № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)", визначеної Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (із змінами), за звітний період залежно від того, якою була діяльність підприємства - прибутковою чи збитковою.

Для малих підприємств показник рядка 1200 відповідає показнику рядка 2350 форми 2-м "Звіт про фінансові результати", визначеної Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (із змінами), за звітний період.

У консолідованому фінансовому плані підприємства (консолідованому звіті про виконання фінансового плану підприємства) довідково відображається неконтрольована частка (рядок 1230).

2. Таблиця 2 "Розрахунки з бюджетом".

Розрахунки з бюджетом (таблиця 2) здійснюються за нормативами та в порядку, визначеними законодавством України.

Зарахування загальнодержавних податків і зборів до державного і місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

Перелік загальнодержавних податків і зборів встановлено статтею 9 Податкового кодексу України.

Рядок 2110 "Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)" заповнюється відповідно до вимог статті 29 Бюджетного кодексу України.

Рядок 2120 "Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)" заповнюється відповідно до вимог статей 63, 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу України.

Рядок 2132 "митні платежі" заповнюється відповідно до вимог пункту 27 частини першої статті 4 Митного кодексу України.

Рядок 2133 "єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" заповнюється відповідно до вимог пункту 2 частини першої статті 1 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

3. Таблиця 3 "Рух грошових коштів".

Таблиця 3 "Рух грошових коштів" фінансового плану підприємства (звіту про виконання фінансового плану підприємства) формується за прямим методом та розгорнуто відображає суми надходжень та видатків планового (звітного) періоду, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Таблиця 3 "Рух грошових коштів" фінансового плану підприємства (звіту про виконання фінансового плану підприємства) заповнюється згідно з даними бухгалтерського обліку підприємства та форми № 3 "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)", визначеної Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (із змінами).

При формуванні показників можуть бути використані Методичні рекомендації, затверджені наказами Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року № 433 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності" та від 11 квітня 2013 року № 476 "Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності".

4. Таблиця 4 "Капітальні інвестиції".

У рядку 4000 "Капітальні інвестиції, усього" відображаються обсяги інвестицій, які підприємство планує спрямувати протягом планового періоду на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів, модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів та капітальний ремонт. Зазначені обсяги інвестицій повинні відповідати інвестиційному плану підприємства на середньострокову перспективу (3-5 років) на відповідний період.

У звіті про виконання показників фінансового плану відображаються обсяги інвестицій, які підприємство спрямувало протягом звітного періоду на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів, модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів та капітальний ремонт.

Витрати на капітальний ремонт об’єктів основних засобів, які пов’язані з поліпшенням об’єкта, що призводять до збільшення його строку служби або виробничої потужності, визнаються капітальними інвестиціями. Такі витрати відображаються в рядку 4060 "капітальний ремонт" таблиці 4 "Капітальні інвестиції" фінансового плану підприємства (звіту про виконання фінансового плану підприємства).

Витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти до капітальних інвестицій не відносяться. Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо), відносяться до складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та відображаються у рядку 1016 таблиці 1 "Формування фінансових результатів" фінансового плану підприємства та звіті про його виконання.

Витрати на капітальні інвестиції відображаються без урахування податку на додану вартість.

5. Таблиця 6 "Інформація до фінансового плану" складається з дев’яти пунктів:

1) пункт 1 "Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці" містить інформацію про підприємство (резюме) та відомості щодо:

середньої кількості працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами). Заповнюється з урахуванням Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722 (із змінами);

фонду оплати праці. Заповнюється з урахуванням Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за № 114/8713;

витрат на оплату праці, які мають відповідати рядку 1410 розділу I "Формування фінансових результатів" таблиці 1 фінансового плану підприємства (звіту про виконання фінансового плану підприємства);

середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника, які визначаються діленням суми витрат на оплату праці на середню кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) за відповідний період (місяць, квартал, півріччя, рік) та на кількість місяців у цьому періоді.

Окремо зазначається інформація щодо директора підприємства, адміністративно-управлінського персоналу та інших категорій працівників (наводяться фактичні дані минулого року та відповідного звітного періоду, а також планові показники минулого, поточного та планового років).

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році (звітному періоді) порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року обов’язково в пояснювальній записці надаються відповідні обґрунтування та розрахунки;

2) пункт 2 "Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану" містить інформацію щодо:

переліку підприємств, що включені до консолідованого фінансового плану, які належать до сфери управління суб’єкта господарювання та які включаються до консолідованої фінансової звітності підприємства;

переліку підприємств, що включені до зведеного фінансового плану, які належать до сфери управління органу, уповноваженого управляти державним майном або корпоративними правами держави.

У разі наявності підприємств, які не включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану, надаються обґрунтовані пояснення;

3) пункт 3 "Інформація про бізнес підприємства" відображає всі види фінансово-господарської діяльності підприємства.

Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинен відповідати показнику рядка 1000 "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" фінансового плану підприємства.

Фактичний показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинен відповідати показнику рядка 1000 "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" звіту про виконання фінансового плану підприємства;

4) пункт 4 "Діючі фінансові зобов’язання підприємства" містить інформацію щодо кредиторів, перед якими у підприємства є фінансові зобов’язання, виду кредитного продукту, суми одержаних кредитів, відсоткової ставки та графіка повернення кредитів;

5) пункт 5 "Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів" містить інформацію про залучені та повернені кошти (короткострокові, довгострокові або інші фінансові зобов’язання), у тому числі за кредиторами;

6) пункт 6 "Витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів" (у складі адміністративних витрат, рядок 1031) містить інформацію щодо витрат, пов’язаних з утриманням службових автомобілів суб’єкта господарювання державного сектору економіки;

7) пункт 7 "Витрати на оренду службових автомобілів" (у складі адміністративних витрат, рядок 1032) містить інформацію щодо витрат на оренду службових автомобілів, наявності договорів оренди, марки автомобіля, мети використання та дати початку оренди.

Загальна сума планованих витрат на оренду легкових автомобілів дорівнює показнику рядка 1032 фінансового плану.

Загальна сума фактичних витрат на оренду легкових автомобілів дорівнює показнику рядка 1032 звіту про виконання фінансового плану підприємства;

8) пункт 8 "Джерела капітальних інвестицій" заповнюється відповідно до таблиці 4 "Капітальні інвестиції" з обов’язковим пооб’єктним розшифруванням статей і джерел капітальних інвестицій.

Показники щодо придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів та придбання (створення) нематеріальних активів наводяться без пооб’єктного розшифрування із зазначенням джерел інвестування.

У разі здійснення витрат на ліцензійне програмне забезпечення та легалізацію комп’ютерних програм зазначені витрати потребують обов’язкового розшифрування у статті "Придбання (створення) нематеріальних активів".

Загальний обсяг капітальних інвестицій, зазначений у пункті 8 таблиці 6, повинен відповідати показнику рядка 4000 "Капітальні інвестиції, усього" таблиці 4 фінансового плану підприємства та звіту про його виконання.

Дані про джерела капітальних інвестицій наводяться без урахування податку на додану вартість;

9) пункт 9 "Капітальне будівництво".

Таблиця 4 "Капітальні інвестиції", пункт 8 таблиці 6 "Джерела капітальних інвестицій" та пункт 9 таблиці 6 "Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)" фінансового плану підприємства та звіту про його виконання заповнюються згідно з даними форми № 2-інвестиції (квартальна або річна), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 05 серпня 2014 року № 225 (форма № 2-інвестиції містить інформацію щодо фактично освоєних (використаних) у звітному періоді обсягів капітальних інвестицій у матеріальні та нематеріальні активи за рахунок передбачених чинним законодавством джерел фінансування без урахування суми податку на додану вартість).

Загальна сума освоєння капітальних вкладень, зазначена у графі 7 пункту 9 таблиці 6 додатків 1 та 3, повинна відповідати показнику рядка 4010 "капітальне будівництво" таблиці 4 "Капітальні інвестиції" з обов’язковим пооб’єктним розшифруванням та із зазначенням джерел фінансування у пункті 8 таблиці 6 "Джерела капітальних інвестицій" фінансового плану підприємства та звіту про його виконання.

Графа 6 "Незавершене будівництво на початок планового року" пункту 9 таблиці 6 додатка 1 та "Незавершене будівництво на початок звітного періоду" пункту 9 таблиці 6 додатка 3 заповнюється відповідно до даних бухгалтерського обліку підприємства.

IV. Рекомендації щодо підготовки пояснювальної записки до фінансового плану та звіту про його виконання

1. Загальні відомості.

Розділ містить інформацію про підприємство та його діяльність (структуру підприємства, спеціалізацію та виробничу потужність підприємства).

2. Формування дохідної частини фінансового плану.

Розділ містить інформацію щодо особливостей формування дохідної частини фінансового плану, а саме:

узгодження цінової політики підприємства з кон’юнктурою товарного ринку та особливостями обраної ринкової стратегії, макроекономічною ситуацією на плановий рік та курсом гривні до іноземних валют;

акти законодавства, відповідно до яких затверджено ціни (тарифи), на основі яких сформовано фінансовий план підприємства (чинні чи за умови введення з відповідного періоду (вказати дату) змін до цін (тарифів) на товари, роботи, послуги);

розрахунки формування чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших статей дохідної частини фінансового плану в розрізі структури доходів (грошовому та кількісному вираженні) та пояснення і обґрунтування щодо значних відхилень.

3. Формування витратної частини фінансового плану.

Розділ містить інформацію щодо особливостей формування витратної частини фінансового плану, а саме:

розрахунок собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

економічну доцільність планованих витрат.

Витрати підприємства повинні співвідноситися з доходами, які планується отримати в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства, та не повинні перевищувати граничних розмірів, визначених законодавством;

розрахунок витрат на оплату праці та їх узгодженість із законодавством;

чисельність працівників, у тому числі за категоріями. Обов’язково зазначаються причини зменшення/збільшення чисельності працівників, фонду оплати праці, середньомісячної заробітної плати;

формування інших статей витратної частини фінансового плану.

Крім того, зазначається інформація щодо вжитих заходів з мінімізації витрат у відповідних сферах діяльності підприємства, у тому числі забезпечення дотримання підприємством обґрунтованого рівня витрат у межах, затверджених фінансовим планом. У разі наявності відхилень між плановими та фактичними показниками зазначаються причини за кожним показником фінансового плану.

4. Очікувані фінансові результати.

Розділ містить інформацію щодо основних доходів та витрат, які впливають на формування результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

У пояснювальній записці до фінансового плану наводиться порівняльний аналіз показників фінансового плану планового року з показниками плану поточного року, факту минулого року та прогнозу поточного року. Надаються пояснення відхилень показників планового року більше ніж на 10 відсотків порівняно з прогнозом поточного року.

У пояснювальній записці до звіту про виконання показників фінансового плану зазначаються дані порівняльного аналізу фактичних показників поточного року з плановими показниками та фактичними показниками минулого року.

У пояснювальній записці до фінансового плану та звіту про виконання показників фінансового плану наводяться дані факторного аналізу як фактичних показників минулого року, так і запланованих показників, який повинен передбачати розрахунок внеску у фінансовий результат таких чинників:

динаміка цільового ринку;

вихід на нові ринки;

зміна асортименту;

зміна ринкової частки підприємства;

зміна цін на готову продукцію;

зміна цін на сировину, матеріали та інше;

зміна рівня оплати праці;

зміна продуктивності праці;

рівень податкового навантаження;

ефект від інвестиційних програм;

інше (залежно від специфіки підприємства).

Крім того, обов’язково надається план заходів з підвищення операційної ефективності підприємства строком на три роки, який включає заходи щодо оптимізації витрат на виробництво, адміністративно-управлінський персонал, підвищення ефективності використання основних виробничих фондів і трудових ресурсів, збільшення прибутку та бюджетний ефект для держави від впровадження цих заходів, зокрема: суми збільшення надходжень до державного бюджету, скорочення бюджетного субсидіювання тощо.

Обов’язково також надається інформація щодо кількості розірваних контрактів з керівниками підприємств із зазначенням причин їх розірвання.

5. Розподіл чистого прибутку.

Зазначається інформація щодо розподілу чистого прибутку, у тому числі відрахувань до спеціальних (цільових) фондів підприємства, призначених для покриття витрат, пов’язаних з фінансово-господарською діяльністю підприємства.

6. Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Наводиться інформація щодо очікуваних/фактичних обсягів надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до бюджетів Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; погашення податкової заборгованості, реструктуризованих, відстрочених та розстрочених сум платежів до бюджетів.

7. Обґрунтування складових витрат на соціальну сферу та отримання доходів від її утримання.

8. Інвестиційна діяльність підприємства.

У пояснювальній записці до фінансового плану наводяться:

інформація щодо запланованих капітальних інвестицій з розшифруванням їх джерел, у тому числі щодо заходів, спрямованих на підвищення технічного рівня, модернізацію та реконструкцію підприємства;

розрахунки очікуваного економічного ефекту від здійснення капітальних видатків, зокрема терміну окупності проектів, коефіцієнта прибутковості, внутрішньої норми прибутковості, фондовіддачі проекту тощо.

У пояснювальній записці до звіту про виконання показників фінансового плану зазначається інформація щодо запроваджених інвестиційних проектів у звітному періоді та їх економічної ефективності.

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб’єкта господарювання державного
сектору економіки
(пункт 11)

ЗВІТ
про виконання фінансового плану підприємства

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}on top