Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації
Фонд державного майна, Антимонопольний комітет, Держкомісціннихпаперів; Order, Regulation on August 4, 1997821/55/01/204
Document z0299-97, invalid, current version — Loss of force on September 28, 2000, on the basis - z0665-00

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
N 821/55/01/204 від 04.08.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
8 серпня 1997 року
vd970804 vn821/55/01/204 за N 299/2103
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 1908/11/271 ( z0665-00 ) від 13.09.2000 )
Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, створених у процесі приватизації
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Фонду державного майна
N 408/2/63 ( z0167-98 ) від 05.03.98
N 792/4/108 ( z0262-98 ) від 21.04.98
N 1603/7/213 ( z0548-98 ) від 12.08.98
N 192/2/18 ( z0081-00 ) від 02.02.2000
N 406/3/62 ( z0168-00 ) від 29.02.2000 )

На виконання розпорядження Президента України від 4 червня
1997 року N 229/97-рп та з метою підвищення ефективності процесу
приватизації державного майна, впорядкування проведення конкурсів
з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених
на базі майна державних підприємств, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених
у процесі приватизації. 2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Фонду державного
майна України від 15.01.97 N 46 ( z0016-97 ). 3. Фонду державного майна України у п'ятиденний термін із дня
прийняття цього наказу забезпечити подання Положення на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 4. Фонду державного майна України у десятиденний термін із
дня державної реєстрації у Міністерстві юстиції України цього
наказу забезпечити публікацію Положення про порядок проведення
конкурсів із продажу пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, створених у процесі приватизації у Державному
інформаційному бюлетені "Про приватизацію". 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на В.о.
Голови Фонду В.Ланового, Голову Антимонопольного комітету
О.Заваду, Голову Державної комісії О.Мозгового.
В.о. Голови Фонду В.Лановий
Голова Комітету О.Завада
В.о. Голови Комісії О.Бойко
Затверджено
наказом Фонду державного майна
України, Антимонопольного
комітету України, Державної
комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 04.08.1997
року N 821/55/01/204
Положення
про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств, створених у процесі
приватизації
Терміни і вступні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), розділу IV Закону
України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
приватизацію)" ( 2171-12 ) та інших нормативних актів України. 2. Положення визначає порядок підготовки, організації та
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, створених на базі майна державних підприємств (далі -
ВАТ).
3. Зазначені нижче терміни в цьому Положенні вживаються в
такому значенні: комерційний конкурс - це спосіб продажу акцій ВАТ, за яким
переможцем визначається претендент, який запропонував найвищу ціну
за пакет акцій і взяв зобов'язання виконати всі фіксовані умови
конкурсу; некомерційний конкурс - це спосіб продажу акцій ВАТ, за яким
переможцем визначається претендент, який запропонував максимальну
величину приведеного вартісного обсягу інвестицій згідно з
бізнес-планом та взяв зобов'язання сплатити фіксовану ціну за
пакет акцій; потенційний покупець - будь-яка фізична або юридична особа,
яка підписала договір про конфіденційність наданої йому інформації
про ВАТ, а також сплатила встановлену суму для отримання
конкурсної документації; учасник конкурсу - юридична або фізична особа, у якої орган
приватизації зареєстрував конкурсну пропозицію і підтверджуючі
документи; претендент - учасник, який може бути покупцем згідно зі
статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного майна" та
якого допущено до участі в конкурсі на підставі виконання ним
вимог щодо змісту конкурсної пропозиції та підтверджуючих
документів, встановлених згідно з цим Положенням та умовами
відповідного конкурсу; конкурсна пропозиція - документи, які містять пропозиції
учасників щодо придбання пакета акцій; підтверджуючі документи - документи, які підтверджують, що
учасник конкурсу може бути визнаний претендентом; конкурсна документація - пакет документів, що надається
потенційному покупцеві і містить інформацію про підприємство; додаткові умови участі в конкурсі - встановлені органом
приватизації вимоги до підтверджуючих документів, які можуть
стосуватися необхідного мінімального розміру основних фондів
учасника, досвіду роботи у відповідній галузі, дотримання вимог
антимонопольного законодавства тощо; початкова ціна пакета акцій - грошовий вираз вартості пакета
акцій, за яким пакет акцій виставляється на комерційний конкурс; фіксована ціна пакета акцій - грошовий вираз вартості пакета
акцій, затверджений органом приватизації і який є незмінним у
процесі проведення некомерційного конкурсу; конкурсна гарантія учасника - визначена згідно з
законодавством та умовами відповідного конкурсу застава у вигляді
грошових коштів у розмірі 10 відсотків від початкової або
фіксованої ціни пакета акцій; фіксовані умови конкурсу - це вичерпний перелік зобов'язань,
які є однаковими і незмінними для всіх учасників комерційного
конкурсу. Перевиконання фіксованих умов не дає учаснику конкурсу
переваг перед іншими учасниками; ( Абзац пункту 3 вилучено на підставі Наказу Фонду
державного майна N 792/4/108 ( z0262-98 ) від 21.04.98 ) грошовий
внесок - грошова сума, що є підтвердженням платоспроможності
претендента. На некомерційному конкурсі грошовий внесок становить
10 відсотків загальної суми запропонованих претендентом
інвестицій, якщо ці інвестиції перевищують 10 млн.грн. На
комерційному конкурсі грошовий внесок становить 10 відсотків
запропонованої претендентом ціни за пакет акцій, якщо
запропонована ціна перевищує 10 млн.грн. Грошовий внесок
перераховується на позабюджетний рахунок Державного
позабюджетного фонду приватизації; ( Пункт 3 доповнений абзацом
згідно з Наказом Фонду державного майна N 408/2/63 ( z0167-98 )
від 05.03.98 )
промисловий інвестор - юридична особа, яка визнається
покупцем відповідно до Закону України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ) і виробляє продукцію (виконує роботи, надає
послуги), аналогічну продукції (роботам, послугам) підприємства,
яке приватизується, та має довгострокові інтереси в його розвитку;
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного
майна N 406/3/62 ( z0168-00 ) від 29.02.2000 ) кваліфікаційні вимоги - установлені органом приватизації
вимоги до підтверджуючих документів промислового інвестора.
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного
майна N 406/3/62 ( z0168-00 ) від 29.02.2000 )

Загальні умови проведення конкурсів
4. Для забезпечення відкритості проведення конкурсів і з
метою більшої інформованості потенційних покупців орган
приватизації друкує у "Відомостях приватизації", які є додатком до
"Української інвестиційної газети", переліки ВАТ, пакети акцій
яких планується виставляти для продажу за конкурсом, готує і надає
конкурсну документацію. 5. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох
претендентів. 6. Продаж акцій шляхом конкурсу має здійснюватись єдиним
пакетом акцій відповідно до плану їх розміщення. 7. На один конкурс може виставлятися тільки один пакет акцій. 8. Конкурс проводиться в два етапи. На першому етапі
визначається попередній переможець, а на другому - остаточний
переможець конкурсу. 9. З метою поєднання інтересів держави та ВАТ, а також
забезпечення ефективного продажу пакета акцій органом приватизації
може залучатися на конкурентних засадах радник відповідно до
Положення, що затверджується Фондом державного майна України. Продаж пакета акцій підприємства, що має стратегічне
значення для економіки та безпеки держави чи займає монопольне
становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів (робіт,
послуг), здійснюється виключно за процедурою комерційного конкурсу
покупцю, що відповідає кваліфікаційним вимогам до промислового
інвестора. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду
державного майна N 406/3/62 ( z0168-00 ) від 29.02.2000 )
( Пункт 10 вилучено на підставі Наказу Фонду державного
майна N 792/4/108 ( z0262-98 ) від 21.04.98 ) 10. На комерційний
конкурс виставляється пакет акцій розміром не менше 26 відсотків
статутного фонду ВАТ або в окремих випадках - для особливо
великих підприємств - більше 15 відсотків.
На некомерційний конкурс виставляється пакет акцій у розмірі,
як правило, не менше 51 відсотка статутного фонду ВАТ.
11. Засобом платежу за пакети акцій, які продаються на
конкурсах, є національна валюта України. Оплата за придбаний пакет
акцій може здійснюватись у два етапи, а саме: 50% вартості пакета
акцій сплачується протягом 30 календарних днів з моменту
підписання договору, а залишок - у відповідності до укладеного
договору. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 792/4/108 ( z0262-98 ) від 21.04.98, в редакції Наказу
Фонду державного майна N 406/3/62 ( z0168-00 ) від 29.02.2000 )
12. Джерелом оплати пакетів акцій та будь-яких зобов'язань не
можуть бути кошти, що будуть отримані внаслідок діяльності ВАТ
(прибуток, амортизаційні відрахування, оборотні фонди тощо), акції
якого реалізуються за конкурсом.
Орган приватизації і конкурсна комісія
13. Конкурс проводиться конкурсною комісією (далі - комісія),
яка створюється органом приватизації. 14. Порядок створення комісії, її статус, права і обов'язки
визначаються Положенням про конкурсну комісію з продажу майна
( z0081-93 ), затвердженим Фондом державного майна України. 15. Конкурсна комісія: 1) розглядає рекомендації органу приватизації щодо визначення
початкової ціни пакета акцій (комерційний конкурс) або фіксованої
ціни пакета акцій (некомерційний конкурс) і подає на затвердження
органу приватизації; 2) розробляє згідно з рекомендаціями органу приватизації і
подає йому на затвердження фіксовані умови комерційного конкурсу; 3) розробляє згідно з рекомендаціями органу приватизації і
подає йому на затвердження вимоги до бізнес-плану, який подається
учасниками некомерційного конкурсу; 4) складає проект інформаційного повідомлення про проведення
конкурсу відповідно до Додатку N 1 цього Положення та направляє
його до органу приватизації; 5) визначає попереднього і остаточного переможця конкурсу. 16. Орган приватизації: надає комісії рекомендації щодо встановлення початкової ціни
та фіксованих умов комерційного конкурсу або фіксованої ціни та
вимог до бізнес-плану некомерційного конкурсу; забезпечує підписання потенційними покупцями договору про
конфіденційність інформації про ВАТ; готує та видає потенційним покупцям конкурсну документацію; узгоджує з Антимонопольним комітетом або його відповідним
територіальним відділенням (надалі - органи Антимонопольного
комітету) наявність контрольного пакета акцій; встановлює додаткові умови участі в конкурсі; приймає, реєструє та забезпечує конфіденційний режим
зберігання конвертів з конкурсними пропозиціями та підтверджуючими
документами претендентів у порядку, встановленому Фондом
державного майна України; розпечатує конверти з підтверджуючими документами, здійснює
їх перевірку на відповідність вимогам діючого законодавства та
передає конкурсні пропозиції претендентів конкурсній комісії в
порядку, встановленому Фондом державного майна України; приймає та реєструє заяви учасників та претендентів конкурсу
про відкликання конкурсних пропозицій; вносить відомості про учасників до книги реєстрації; складає перелік учасників, яких не включено до числа
претендентів, і в триденний строк із дня відкриття конвертів із
підтверджуючими документами повідомляє їх про причини відмови; розглядає та затверджує у встановленому цим Положенням
порядку документи, підготовлені комісією; забезпечує публікацію інформаційного повідомлення про
проведення конкурсу; відповідає на запити щодо відомостей, які містяться в
інформаційному повідомленні про проведення конкурсу та в
конкурсній документації; сприяє забезпеченню рівноправного доступу всіх претендентів
до відповідної інформації про ВАТ; опубліковує інформаційне повідомлення про підсумки конкурсу
відповідно до Додатку N 2 цього Положення; проводить переговори з остаточним переможцем щодо визначення
зобов'язань сторін за договором купівлі-продажу. 17. Відомості про претендентів вносяться в книгу реєстрації,
що ведеться органом приватизації. Форма, порядок ведення та зберігання книжок реєстрації
визначається Фондом державного майна України. 18. Відповідальні працівники органу приватизації, що
забезпечують проведення конкурсу, у встановленому законодавством
порядку несуть відповідальність за розголошення інформації: яка міститься в підтверджуючих документах; про претендентів, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до
визначення остаточного переможця); про режим роботи та членів конкурсної комісії.
Умови конкурсу
19. Фіксовані умови комерційного конкурсу розробляються
конкурсною комісією згідно з рекомендаціями органу приватизації і
включають перелік зобов'язань учасників щодо: ( Абзац перший
пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 792/4/108 ( z0262-98 ) від 21.04.98 ) повного або часткового погашення чи реструктуризації
простроченої кредиторської заборгованості ВАТ протягом 60 днів із
моменту підписання договору купівлі-продажу (в разі наявності
такої заборгованості); внесення протягом 60 днів з моменту підписання договору
купівлі-продажу грошових коштів на поповнення оборотних засобів
ВАТ; здійснення програми технічної реконструкції виробництва,
впровадження прогресивних технологій ВАТ; збереження і створення протягом певного терміну нових робочих
місць; дотримання тих профілів діяльності, номенклатури, обсягів
виробництва ВАТ, які є на момент підписання договору
купівлі-продажу; виконання визначених державою мобілізаційних завдань для ВАТ; виконання вимог антимонопольного законодавства; створення безпечних або нешкідливих умов праці; утримання об'єктів соціально-культурного призначення; здійснення робіт по захисту навколишнього середовища,
дотримання екологічних норм чи досягнення екологічних наслідків
експлуатації об'єкта; кваліфікаційних вимог до промислового інвестора. ( Пункт 19
доповнено абзацом дванадцятим згідно з Наказом Фонду державного
майна N 406/3/62 ( z0168-00 ) від 29.02.2000 ) Умови, визначені цим пунктом, можуть бути доповнені іншими,
залежно від специфіки діяльності ВАТ, пакет акцій якого
пропонується до продажу. ( Пункт 19 доповнено абзацом згідно з
Наказом Фонду державного майна N 792/4/108 ( z0262-98 ) від
21.04.98 ) Якщо на конкурс запропоновано пакет акцій підприємства, що
має стратегічне значення для економіки та безпеки держави чи
займає монопольне становище на загальнодержавному ринку
відповідних товарів (робіт, послуг), то умови продажу пакета акцій
цього підприємства не передбачають зобов'язань щодо внесення
інвестицій, їх розміру та строків. ( Пункт 19 доповнено абзацом
чотирнадцятим згідно з Наказом Фонду державного майна N 406/3/62
( z0168-00 ) від 29.02.2000 ) 20. Термін виконання умов, вказаних у абзацах 4, 5, 6, 9 - 11
пункту 19 цього Положення, не може тривати більше 5 років з дня
підписання договору купівлі-продажу. 21. Зобов'язання щодо виконання фіксованих умов комерційного
конкурсу та запропонована учасником ціна придбання пакета акцій є
основними складовими плану приватизації пакета акцій. План
приватизації пакета акцій також включає назву і місцезнаходження
ВАТ, пакет акцій якого продається, та відомості про покупця. План приватизації для комерційного конкурсу з продажу пакета
акцій розміром більше 50 відсотків та некомерційного конкурсу
подається у формі бізнес-плану. 22. Бізнес-план складається на основі затверджених органом
приватизації вимог до бізнес-плану щодо: виконання покупцем зобов'язань, визначених за переліком,
передбаченим пунктом 19 цього Положення; пропозицій про збільшення встановленої мінімальної величини
приведеного вартісного обсягу інвестицій, які необхідно внести у
ВАТ; строків внесення запропонованих інвестицій; виконання можливих додаткових вимог, встановлених умовами
конкурсу.
( Пункт 23 вилучено на підставі Наказу Фонду державного
майна N 792/4/108 ( z0262-98 ) від 21.04.98 ) 23. Мінімальна
величина приведеного вартісного обсягу інвестицій не може бути
меньше половини величини балансового прибутку ВАТ за останній
звітний рік. Порядок розрахунку величини приведеного вартісного
обсягу інвестицій міститься у пункті 42 цього Положення.
Протягом першого року після підписання договору
купівліпродажу повинно бути внесено не менше 1/3 всього вартісного
обсягу інвестицій.
Умови участі в конкурсі
24. Для участі в конкурсі потенційні покупці подають
конкурсні пропозиції та підтверджуючі документи. Текст конкурсних пропозицій та підтверджуючих документів
складається державною мовою України. 25. Конкурсні пропозиції претендентів подаються особисто або
уповноваженими ними особами та реєструються органом приватизації в
момент їх подачі, шляхом написання на них номеру, дати та часу їх
реєстрації, а також ім'я, прізвища та по батькові особи, яка
здійснила реєстрацію, про що їм видається довідка встановленого
зразка. 26. Підтверджуючі документи містять: 1) підписану і скріплену печаткою заяву на участь у конкурсі
у вільній формі (справжність підпису на заяві фізичних осіб
підлягає обов'язковому нотаріальному засвідченню); 2) документи, які підтверджують внесення застави і
реєстраційного внеску за подання заяви на участь у конкурсі в
установленому законодавством розмірі на вказаний в інформаційному
повідомленні розрахунковий рахунок; 3) належним чином оформлені документи, що підтверджують: прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або представника
юридичної особи та їх повноваження; декларацію про доходи у випадку, якщо учасник конкурсу -
фізична особа; для покупців, які є юридичними особами - нотаріально
посвідчені копії статутних документів і документ, який підтверджує
розмір частки державної власності в статутному фонді покупця.
Покупці-резиденти, які мають придбати пакет акцій підприємства, що
має стратегічне значення для економіки та безпеки держави чи
займає монопольне становище на загальнодержавному ринку
відповідних товарів, - копію довідки органу статистичної звітності
щодо видів діяльності; нерезиденти - річний звіт за минулий рік,
посвідчений аудитором; ( Абзац четвертий підпункту 3 пункту
26 в редакції Наказу Фонду державного майна N 406/3/62
( z0168-00 ) від 29.02.2000 ) 4) інформацію щодо додаткових умов участі в конкурсі; 5) для покупців пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, створених на базі майна стратегічно важливих
підприємств, розмір яких (пакетів) перевищує 25 відсотків (або
пакетів акцій менше 25 відсотків, визначених контрольними у
встановленому порядку), підтвердні документи повинні також
містити: повні відомості про відносини контролю, якими претендент
(особа, яку він представляє) та особи, що його (її) контролюють,
пов'язані з іншими особами, а також відомості про особу, яка
здійснює контроль за діяльністю групи підприємств, що пов'язані
відносинами контролю з претендентом; повідомлення, що претендент (особа, яку він представляє) діє
самостійно, а не під впливом інших осіб, або відомості про ту
самостійно діючу особу, інтереси якої в кінцевому результаті він
представляє; ( Пункт 26 доповнений підпунктом 5 згідно з Наказом Фонду
державного майна N 408/2/63 ( z0167-98 ) від 05.03.98 )
( Підпункт 6 пункту 26 вилучено на підставі Наказу Фонду
державного майна N 1603/7/213 ( z0548-98 ) від 12.08.98 ) 6)
лист-гарантію щодо обов'язкового перерахування грошового внеску в
разі необхідності; ( Пункт 26 доповнений підпунктом 6 згідно з
Наказом Фонду державного майна N 408/2/63 ( z0167-98 ) від
05.03.98 )
( Підпункт 7 пункту 26 вилучено на підставі Наказу Фонду
державного майна N 1603/7/213 ( z0548-98 ) від 12.08.98 ) 7)
копію рішення органу Антимонопольного комітету на придбання
пакета акцій або копію повідомлення органу Антимонопольного
комітету, що даному заявнику згоди на придбання пакета акцій не
потрібно або копію заяви на придбання пакету акцій, з відміткою
(штамп, дата, підпис) органу Антимонопольного комітету про її
прийняття.
6) копію рішення органу Антимонопольного комітету про
надання згоди на придбання пакета акцій чи копію заяви про
придбання пакета акцій з відміткою (штамп, дата, підпис) органу
Антимонопольного комітету про її отримання не менше ніж за
8 календарних днів до моменту завершення приймання конкурсної
документації, якщо це передбачено умовами конкурсу. ( Пункт 26
доповнено підпунктом 6 згідно з Наказом Фонду державного майна
N 192/2/18 ( z0081-00 ) від 02.02.2000 ) 27. Конкурсна пропозиція на комерційний конкурс із продажу
пакета акцій, розмір якого не перевищує 50 відсотків статутного
фонду ВАТ, складається з плану приватизації пакета акцій та
проекту договору купівлі-продажу зі змінами і доповненнями до
варіанта, запропонованого органом приватизації. Конкурсна пропозиція на некомерційний конкурс та комерційний
конкурс з продажу більше 50 відсотків статутного фонду ВАТ включає
бізнес-план та проект договору купівлі-продажу зі змінами і
доповненнями до варіанта, запропонованого органом приватизації. Конкурсна пропозиція на конкурс з продажу пакета акцій
підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки
держави чи займає монопольне становище на загальнодержавному ринку
відповідних товарів (робіт, послуг), складається з пропозиції ціни
за пакет акцій та плану щодо довгострокових інтересів у розвитку
підприємства, який має обов'язково включати зобов'язання щодо
виконання умов конкурсу. ( Пункт 27 доповнено абзацом згідно з
Наказом Фонду державного майна N 406/3/62 ( z0168-00 ) від
29.02.2000 ) 28. Конкурсна пропозиція та підтверджуючі документи подаються
до органу приватизації одночасно. Кожен примірник конкурсної пропозиції та підтверджуючих
документів запечатується в окремий конверт. Всі конверти з конкурсними пропозиціями запечатуються в
окремому непрозорому пакеті з надписом "Конкурсна пропозиція", на
якому зазначається тільки адреса органу приватизації та назва
конкурсу. На пакеті не повинна міститись інформація, за допомогою
якої можна було б ідентифікувати претендента. Всі конверти з підтверджуючими документами запечатуються в
окремому непрозорому пакеті з надписом "Підтверджуючі документи",
на якому зазначається тільки адреса органу приватизації та назва
конкурсу. На пакеті не повинна міститись інформація, за допомогою
якої можна було б ідентифікувати претендента. Конкурсна пропозиція та підтверджуючі документи, оформлені та
подані претендентами з порушенням вимог, зазначених у цьому
пункті, до розгляду не приймаються. 29. Конкурсна пропозиція та підтверджуючі документи можуть
бути відкликані учасником конкурсу не пізніше терміну прийому
зазначених документів, встановленого пунктом 36 цього Положення. Для відкликання своєї пропозиції учасник подає до органу
приватизації заяву у вільній формі. Справжність підпису на заяві про відкликання конкурсної
пропозиції та підтверджуючих документів засвідчується печаткою
претендента, при цьому заява подана фізичною особою підлягає
обов'язковому нотаріальному засвідченню. У цьому випадку сума застави повертається в десятиденний
строк із моменту реєстрації органом приватизації такої заяви і
претендент автоматично звільняється від конкурсних зобов'язань. У разі, якщо заява про відкликання подається після
встановленого терміну прийому конкурсних пропозицій та
підтверджуючих документів, застава, внесена учасником конкурсу, не
повертається.
Порядок підготовки конкурсу
30. Рішення про продаж пакета акцій ВАТ за конкурсом
приймається органом приватизації на підставі плану розміщення
акцій. Одночасно з прийняттям рішення про продаж пакета акцій за
конкурсом розпочинається підготовка конкурсної документації. ( Абзац третій пункту 30 вилучено на підставі Наказу Фонду
державного майна N 192/2/18 ( z0081-00 ) від 02.02.2000 ) Протягом
5 днів з моменту прийняття рішення про продаж орган приватизації
повідомляє відповідний орган Антимонопольного комітету про
проведення конкурсу.
( Абзац четвертий пункту 30 вилучено на підставі Наказу Фонду
державного майна N 192/2/18 ( z0081-00 ) від 02.02.2000 ) Орган
Антимонопольного комітету протягом трьох робочих днів з дня
прийняття рішення про початок розгляду справи про концентрацію
письмово повідомляє про це орган приватизації.
Якщо продаж пакета акцій ВАТ у відповідності до чинного
законодавства передбачає одержання згоди органу Антимонопольного
комітету, то покупець має отримати рішення про надання згоди
органу Антимонопольного комітету на придбання пакета акцій.
( Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного
майна N 192/2/18 ( z0081-00 ) від 02.02.2000 ) 31. Протягом 10 днів із моменту створення конкурсної комісії,
орган приватизації надсилає їй на розгляд рекомендації щодо: визначення фіксованих умов та початкової ціни пакета акцій
комерційного конкурсу; визначення вимог до бізнес-плану та фіксованої ціни пакета
акцій некомерційного конкурсу. 32. На підставі наданих рекомендацій конкурсна комісія
проводить перше засідання, на якому визначає умови відповідного
конкурсу та готує проект інформаційного повідомлення про
проведення конкурсу. Протокол про визначення умов конкурсу та
проект інформаційного повідомлення направляються до органу
приватизації. 33. Протягом 10 днів із моменту отримання документів,
зазначених у пункті 32 цього Положення, орган приватизації
затверджує протокол, в разі необхідності вносить до інформаційного
повідомлення додаткові умови участі в конкурсі і забезпечує його
публікацію. 34. Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу
затверджується органом приватизації і публікується у "Відомостях
приватизації", що є додатком до "Української інвестиційної
газети". Інформаційне повідомлення про конкурси, які проводяться за
участю радників, публікується не пізніш як за 120 днів, а про всі
інші - не пізніш як за 30 календарних днів до дати проведення
конкурсу. 35. Після оголошення інформаційного повідомлення про конкурс
особи, що бажають отримати конкурсну документацію, звертаються до
органу приватизації. ( Абзац перший пункту 35 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 792/4/108
( z0262-98 ) від 21.04.98 ) Конкурсна документація містить: 1) інформацію про ВАТ, необхідну майбутньому покупцеві для
оцінки фінансово-економічного стану ВАТ, до якої входять: копія Статуту ВАТ; план розміщення акцій ВАТ та результати його реалізації на
момент оголошення конкурсу; бухгалтерський баланс за останній звітний рік та період; документи і відомості, необхідні для подання заяви до органу
Антимонопольного комітету на придбання пакета акцій; ( Абзац шостий підпункту 1 пункту 35 вилучено на підставі
Наказу Фонду державного майна N 792/4/108 ( z0262-98 ) від
21.04.98 ) документи і відомості щодо необхідності можливих
варіантів технічного переоснащення підприємства, оцінка обсягу
необхідних інвестицій, оцінка перспективи конкурентності
продукції ВАТ на внутрішньому і міжнародному ринках тощо;
2) дозвіл на відвідання ВАТ; 3) проект договору купівлі-продажу; 4) інша рекламна інформація, спрямована на залучення
максимальної кількості покупців. 36. Прийняття органом приватизації конкурсних пропозицій та
підтверджуючих документів починається з дня опублікування
інформаційного повідомлення і закінчується за сім днів до початку
проведення конкурсу. При прийнятті конкурсної пропозиції та підтверджуючих
документів орган приватизації присвоює учаснику реєстраційний
номер. 37. На наступний день після закінчення прийому конкурсних
пропозицій, орган приватизації розпечатує в присутності учасників
конкурсу підтверджуючі документи та встановлює наявність
необхідних документів. Протягом 5 днів після дати закінчення прийому конкурсних
пропозицій орган приватизації здійснює експертизу інформації, яка
міститься в підтверджуючих документах, надає комісії перелік
претендентів, які допущені до участі в конкурсі, і передає їй
конкурсні пропозиції претендентів. Претендент не допускається органом приватизації до участі в
конкурсі за таких виняткових умов: 1) він не може бути визнаний покупцем згідно з статтею 8
Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ); 2) не надані всі документи, передбачені пунктом 26 цього
Положення; 3) у випадку, передбаченому абзацом п'ятим пункту 28 цього
Положення; 4) не дотримані терміни подачі конкурсної пропозиції та
підтверджуючих документів, передбачених абзацом першим пункту 36
цього Положення; 5) не дотримані додаткові умови участі претендентів. 38. У випадку, якщо учасник не допущений до участі в
конкурсі, орган приватизації протягом 10 днів після початку
конкурсу повертає йому нерозпечатану конкурсну пропозицію та
заставу.
Порядок проведення конкурсу
39. Датою початку проведення конкурсу є дата засідання
конкурсної комісії з визначення попереднього переможця. 40. На першому етапі конкурсу комісія визначає попереднього
переможця і протягом двох робочих днів надсилає протокол засідання
на затвердження до органу приватизації. Протягом трьох робочих
днів орган приватизації затверджує протокол, після чого
претенденти протягом трьох робочих днів мають право ознайомитися з
інформацією про зміст конкурсної пропозиції попереднього
переможця. Протягом п'яти робочих днів після ознайомлення з попередніми
результатами конкурсу претенденти мають право подати додаткові
конкурсні пропозиції. Якщо від жодного з претендентів не надійдуть додаткові
пропозиції, кращі за пропозиції попереднього переможця, то
попередній переможець визнається остаточним. На другому етапі
конкурсна комісія розглядає додаткові пропозиції (у разі їх
наявності) і визначає остаточного переможця, складає протокол та
протягом двох робочих днів направляє його на затвердження до
органу приватизації. Якщо два чи більше конкурсантів подали однакові пропозиції,
переможцем визнається той, хто надав свої пропозиції першим.
( Пункт 40 в редакції Наказів Фонду державного майна N 408/2/63
( z0167-98 ) від 05.03.98, N 792/4/108 ( z0262-98 ) від 21.04.98 ) 41. Критерієм вибору попереднього і остаточного переможця
комерційного конкурсу є найвища запропонована ціна за пакет акцій,
що виставляється на конкурс. 42. Критерієм вибору попереднього та остаточного переможця
некомерційного конкурсу є максимальна величина приведеного
вартісного обсягу інвестицій, запропонована учасниками конкурсу. Приведений вартісний обсяг інвестицій визначається за
формулою:
V2 V3 V4 V5
Vприв = V1 + ------ + ------ + ------ + ------; (1+I) (1+I)2 (1+I)3 (1+I)4
V1 - вартісний обсяг інвестицій у перший період із моменту
набрання чинності договору купівлі-продажу; V2 , V3 , V4 , V5 - вартісні обсяги інвестицій протягом
відповідно другого, третього, четвертого і п'ятого періодів з
моменту набрання чинності договору купівлі-продажу. Тривалість періоду внесення інвестицій, який використовується
в розрахунках, визначається органом приватизації та приймається
рівним єдиній часовій одиниці (квартал, півроку, рік), який
вказується в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу. I - ставка рефінансування Національного банку України, що діє
на дату початку проведення конкурсу (частка від одиниці). 43. Конкурсні пропозиції учасників конкурсу, що подані без
дотримання вимог пункту 27 цього Положення, не розглядаються.
( Пункт 44 вилучено на підставі Наказу Фонду державного
майна N 792/4/108 ( z0262-98 ) від 21.04.98 ) 44. Після
засідання, на якому визначено остаточного переможця конкурсу,
комісія складає протокол і протягом трьох днів направляє його на
затвердження до органу приватизації.
45. Орган приватизації протягом 10 робочих днів із моменту
отримання протоколу про визначення остаточного переможця
затверджує підсумки конкурсу, чи проводить в разі потреби
переговори з переможцем та підписує договір купівлі-продажу. Якщо протягом 48 календарних днів з моменту отримання
органом Антимонопольного комітету заяви від покупця про надання
згоди щодо придбання пакета акцій від нього надійшло повідомлення
до органу приватизації, то залежно від його змісту здійснюється
таке: про надання згоди на придбання пакета акцій - орган
приватизації укладає договір купівлі-продажу з переможцем
конкурсу; про неприйняття заяви покупця про придбання пакета акцій до
розгляду органом Антимонопольного комітету чи відмову в наданні
згоди - орган приватизації скасовує підсумки конкурсу, якщо це
рішення стосується переможця конкурсу; про прийняття рішення щодо початку розгляду справи про
концентрацію або прийняття до розгляду повторної заяви - орган
приватизації може укласти договір з переможцем конкурсу з
відкладальною умовою - отримання переможцем конкурсу протягом 50
днів з моменту укладення договору купівлі-продажу згоди органу
Антимонопольного комітету на придбання пакета акцій (відповідно до
статті 61 Цивільного кодексу України ( 1540-06 ). ( Абзац другий пункту 45 в редакції Наказу Фонду державного майна
N 192/2/18 ( z0081-00 ) від 02.02.2000 )
Якщо протягом зазначеного терміну переможець не отримав такої
згоди, договір купівлі-продажу вважається не укладеним за згодою
сторін. ( Пункт 45 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1603/7/213
( z0548-98 ) від 12.08.98 )
46. Підсумки конкурсу не затверджуються органом приватизації
тільки в таких випадках: не виконано вимог щодо повноти та достовірності інформації,
яка міститься в інформаційному повідомленні про проведення
конкурсу; ВАТ зазначено в переліку підприємств, заборонених до
приватизації відповідно до чинного законодавства; остаточний переможець не може бути покупцем акцій ВАТ у
процесі приватизації згідно з діючим законодавством; порушувалися правила підготовки і проведення конкурсу з
продажу пакетів акцій у процесі приватизації, визначені в діючих
законодавчих і нормативних актах України. 47. Протягом 15 календарних днів після укладення договору
купівлі-продажу орган приватизації готує і опубліковує в
інформаційному бюлетені Фонду державного майна України, місцевій
і/або центральній пресі інформаційне повідомлення про підсумки
конкурсу, а також інформує Державну комісію з цінних паперів та
фондового ринку про підсумки конкурсу. 48. Протягом десяти днів після затвердження підсумків
конкурсу орган приватизації інформує претендентів про результати
конкурсу та повертає застави усім претендентам конкурсу, які не
були визнані остаточним переможцем. ( Пункт 48 в редакції Наказу
Фонду державного майна N 408/2/63 ( z0167-98 ) від 05.03.98, із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N
792/4/108 ( z0262-98 ) від 21.04.98 )
Оформлення прав власності на акції та
укладення договору купівлі-продажу
49. Право власності на пакет акцій ВАТ, який продавався на
конкурсі, переходить до переможця з моменту повної сплати вартості
пакета акцій, визначеної нотаріально посвідченим договором
купівлі-продажу. Умовами договору купівлі-продажу пакета акцій, придбаного
за результатами конкурсу, можуть бути передбачені обтяження
пакета акцій певними обов'язками. Такі акції блокуються на
особових рахунках власника з відображенням умов обтяження. Участь
власників таких акцій в управлінні ВАТ, розподілі дивідендів та
порядок відчуження акцій визначаються умовами договору
купівлі-продажу. ( Пункт 49 доповнений абзацом другим згідно з
Наказом Фонду державного майна N 408/2/63 ( z0167-98 ) від
05.03.98 ) Договір купівлі-продажу підлягає обов'язковому нотаріальному
посвідченню. Всі витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням
договору купівлі-продажу, покладаються на покупця. 50. Сума застави, внесена покупцем для участі в конкурсі,
зараховується покупцеві в рахунок остаточної оплати ціни пакета
акцій. ( Абзац другий пункту 50 вилучено на підставі Наказу Фонду
державного майна N 792/4/108 ( z0262-98 ) від 21.04.98 ) Грошовий
внесок органом приватизації перераховується чи зараховується в
рахунок належних платежів у порядку, передбаченому договором
купівлі-продажу пакета акцій, укладеним з переможцем конкурсу.
( Пункт 50 в редакції Наказу Фонду державного майна N 408/2/63
( z0167-98 ) від 05.03.98 )
51. Договір купівлі-продажу складається на підставі Типового
договору купівлі-продажу, що затверджується Фондом державного
майна України, і містить таку інформацію: назву та адресу ВАТ; відомості про продавця та покупця; кількість і номінальну вартість проданих на конкурсі акцій; ціну пакета акцій, яку зобов'язується сплатити покупець; терміни оплати пакета акцій; зобов'язання продавця; зобов'язання покупця; назву, адресу і номер банківських розрахункових рахунків
покупця і продавця; відповідальність сторін за невиконання зобов'язань; правові наслідки невиконання зобов'язань; порядок здійснення сторонами контролю за зобов'язаннями один
одного; за згодою сторін договір купівлі-продажу може містити
додаткові зобов'язання.
Припинення конкурсу
52. Конкурс може бути припинено і пакет акцій знято з
конкурсного відбору на мотивовану вимогу будь-кого з учасників
конкурсу чи органу приватизації у випадках, передбачених статтею
20 Закону України "Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ). 53. Після закінчення дати прийому конкурсних пропозицій та
підтверджуючих документів конкурс вважається таким, що не
відбувся, у випадку, якщо кількість претендентів конкурсу менше
двох до моменту визначення попереднього переможця.
Повторний продаж пакета акцій ВАТ на конкурсі
54. Пакет акцій ВАТ може бути запропонований для продажу на
конкурсі не більше двох разів. 55. У випадку повторного виставлення пакета акцій на конкурс,
його ціна може бути зменшена до початку торгів не більш як на 30
відсотків. 56. Пакети акцій ВАТ, які не були продані повторно на
конкурсі, повинні єдиними лотами виставлятися Фондом державного
майна України на продаж через системи організованої біржової
торгівлі. При продажу акцій підприємств через системи біржових торгів
мають бути передбачені окремі процедури біржової торгівлі акціями
стратегічно важливих підприємств. Ці процедури встановлюються
окремим розділом правил фондової біржі і повинні містити: механізм контролю - за наявності згоди органів
Антимонопольного комітету на придбання пакету акцій, потрібної у
передбачених чинним законодавством випадках; подання відомостей про відносини контролю, якими покупець
пов'язаний з іншими особами; подання відомостей про особу, яка здійснює контроль за
діяльністю групи підприємств, що пов'язані відносинами контролю з
покупцем. ( Пункт 56 в редакції Наказу Фонду державного майна N 408/2/63
( z0167-98 ) від 05.03.98 )
В.о.Голови Фонду
Державного майна України В.Лановий
Голова Антимонопольного
Комітету України О.Завада
В.о.Голови Державної Комісії
з цінних паперів та фондового ринку О.Бойко
Додаток N 1
до Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації
Інформаційне повідомлення ________________________________________
(назва органу приватизації)
про проведення ______________________________ конкурсу
(комерційного, некомерційного)
з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства
"_______________________________"
(назва акціонерного товариства)
1. Дані про емітента
- Код за ЄДРПОУ: ______________________________________________
- Повна назва відкритого акціонерного товариства (далі - ВАТ): _______________________________________________________________
- Місцезнаходження ВАТ: _______________________________________
- Телефон _________________________
Телефакс _________________________
2. _______________________________________________________________
(назва органу приватизації) пропонує до продажу пакет акцій у кількості __________ шт., що
становить ____% статутного фонду ВАТ. Номінальна вартість однієї
акції ________ грн.
Початкова (фіксована) ціна пакета акцій _________________ грн.
3. Характеристика ВАТ
- Статутний фонд _________________________________________ грн.
- Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг), у
тому числі експортної, за останній звітний період _______ тис.грн. _________ шт.
- Кількість робочих місць _________ чол.
- Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться
ВАТ, умови її використання _______________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Основні показники господарської діяльності ВАТ за
останні три роки та останній звітний період:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |за 199_ р.|за 199_ р.|за 199_ р.|за _ кв.199_ р. —————————————————————————————————————————————————————————————————— Обсяг реалізації
продукції,
тис.грн.
Балансовий
прибуток,
тис.грн.
Дебіторська
заборгованість,
тис.грн.
Кредиторська
заборгованість,
тис.грн.
Рентабельність,
%
4. Фіксовані умови конкурсу (комерційний конкурс) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Вимоги до бізнес-плану ВАТ (некомерційний конкурс) __________________________________________________________________
(Складаються згідно з пунктом 22 Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених на базі майна державних підприємств, із вказівкою
прийнятого для розрахунку приведеної вартості інвестицій періоду
інвестування)
5. Інші умови проведення конкурсу
- Наявність радника
- Конкурс проводиться відповідно до Положення Фонду державного
майна України, Антимонопольного комітету України та Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 4 серпня
1997 року 821/55/01/204 "Про порядок проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених
у процесі приватизації".
6. Для участі в конкурсі претендент:
- Сплачує ______ грн. в якості застави та _______ грн. в якості
реєстраційного збору на такий рахунок Фонду ______________________ __________________________________________________________________
(назва і адреса банку, номер рахунку, відкритого для розрахунків __________________________________________________________________
за пакет акцій, що продається)
- Подає ________ примірників конкурсних пропозицій. Конкурсні
пропозиції і підтверджуючі документи надаються в орган
приватизації одночасно.
Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтверджуючих
документів запечатується в окремий конверт.
Усі конверти з конкурсними пропозиціями об'єднуються та
запечатуються в окремий непрозорий пакет з надписом "Конкурсні
пропозиції" і зазначенням на ньому тільки адреси органу
приватизації і назви конкурсу.
Усі конверти з підтверджуючими документами об'єднуються та
запечатуються у окремий непрозорий пакет з надписом "Підтверджуючі
документи" і зазначенням на ньому тільки адреси органу
приватизації та назви конкурсу. На пакетах "Конкурсні пропозиції"
та "Підтверджуючі документи" не повинно міститись ніякої
інформації, за допомогою якої можна було б ідентифікувати
претендента.
7. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і підтверджуючих
документів - _____________ 199_ р.
8. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверджуючих
документів: ______________________________________________________
9. Час та місце ознайомлення з ВАТ.
10. Дата початку та місце проведення конкурсу.
Адреса, номер телефону та час роботи служби по організації
конкурсу.
11. Додаткові умови участі в конкурсі (визначаються органом
приватизації) ____________________________________________________ __________________________________________________________________
Додаток N 2
до Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації
Інформаційне повідомлення
про підсумки _________________________________ конкурсу
(некомерційного або комерційного)
з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства
"_____________________________________"
(назва акціонерного товариства)
Органом приватизації _____________________________________________
(назва відповідного органу приватизації)
"___" ___________ 199_ року підведено підсумки ___________________
конкурсу з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства __________________________________________________________________
(назва акціонерного товариства, код за ЄДРПОУ)
розташованого за адресою: ________________________________________
Конкурс проведено за адресою: ____________________________________
Переможцем конкурсу визнано: _____________________________________ __________________________________________________________________
Умови продажу пакета акцій __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Пакет містить _________ шт., що становить ___% статутного фонду.
Початкова вартість пакета акцій _______________________ тис.грн.
Кінцева вартість пакета акцій _______________________ тис.грн.on top