Document z0291-08, valid, current version — Adoption on March 17, 2008
( Last event — Entry into force, gone June 24, 2008. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
17.03.2008 N 229
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2008 р.
за N 291/14982

Про внесення змін до Правил митного
контролю та митного оформлення транспортних
засобів, що переміщуються громадянами
через митний кордон України

Відповідно до статей 71 та 187 Митного кодексу України
( 92-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007
N 940 ( 940-2007-п ) "Про затвердження Положення про Державну
митну службу України", зі змінами, та з метою вдосконалення
порядку митного контролю та митного оформлення окремих
транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний
кордон України, Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Правил митного контролю та митного
оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами
через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби
від 17.11.2005 N 1118 ( z1428-05 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 25.11.2005 за N 1428/11708, зі змінами (далі -
Правила), виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби
від 25.07.2006 N 630 ( z0964-06 ) "Про затвердження Порядку
здійснення контролю за доставкою в митниці призначення
транспортних засобів особистого користування, що переміщуються
через митну територію України транзитом", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 10.08.2006 за N 964/12838.
3. Департаменту організації митного контролю (Сьомка С.М.) і
Юридичному департаменту (Небрат Л.М.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) протягом
60 днів з дня офіційного опублікування цього наказу доопрацювати
програмне забезпечення відповідно до вимог цього наказу.
5. Департаменту міжнародної діяльності (Кучук О.М.)
проінформувати Міністерство закордонних справ України та митні
органи суміжних з Україною держав про вимоги цього наказу після
його офіційного опублікування.
6. Начальникам регіональних митниць (крім Регіональної
інформаційної митниці та Енергетичної регіональної митниці),
митниць:
6.1. Інформувати громадян і заінтересовані організації після
офіційного опублікування цього наказу про його вимоги, у тому
числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової
інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях
розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску
через державний кордон України.
6.2. Розробити та затвердити порядки взаємодії митних органів
і підрозділів ДАІ МВС України щодо спільного огляду транспортних
засобів, увезених громадянами в Україну з метою вільного обігу.
7. Установити, що цей наказ набирає чинності через 60 днів
після його офіційного опублікування. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Державної
митної служби України В.І.Хорошковський
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
фінансів України В.М.Пинзеник
Міністр внутрішніх справ України Ю.В.Луценко
Т.в.о. Міністра закордонних
справ України Ю.В.Костенко
Голова Державної прикордонної
служби України М.М.Литвин
Заступник Голови Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Ю.Жарков
Заступник Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Білоус

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
17.11.2005 N 1118
( z1428-05 )
(у редакції наказу
Держмитслужби
від 17.03.2008 N 229)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2008 р.
за N 291/14982

ПРАВИЛА
митного контролю та митного оформлення
транспортних засобів, що переміщуються
громадянами через митний кордон України

I. Загальні положення
1. Дія цих Правил поширюється на транспортні засоби (далі -
ТЗ), що переміщуються через митний кордон України громадянами, які
не є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, для вільного
обігу (у тому числі з метою розкомплектування на запасні частини)
на митну територію України (за її межі) або з метою транзиту, а
також тимчасово вивозяться за межі митної території України. Вимоги цих Правил не застосовуються за умови документального
підтвердження, що транспортні засоби ввозяться для особистого
користування особами, зазначеними в статтях 287-290, 292-294
Митного кодексу України ( 92-15 ).
2. Терміни, що вживаються в цих Правилах: власник ТЗ - громадянин, що відповідно до законів України має
право власності на ТЗ, яке підтверджується документально; документи, що підтверджують право власності на ТЗ: а) придбані (отримані) у громадян чи підприємств - засвідчені
нотаріально в країні придбання або в консульських установах чи в
посольствах України договори купівлі-продажу, міни чи дарування
тощо; б) придбані в підприємств - оформлені на відповідних бланках
і завірені печатками цих осіб чи інших організацій та установ
оригінали рахунків, чеків, рахунків-фактур, інвойсів, інших
документів. У цих документах, крім чеків, згідно з формою
відповідного бланка повинні бути зазначені дата продажу, номери
шасі (рами), кузова (або ідентифікаційний номер), двигуна ТЗ, його
модель і рік виготовлення, а також прізвище, ім'я, по батькові
особи, якій продано ТЗ; в) технічні паспорти, технічні талони, сервісні книжки,
реєстраційні свідоцтва та інші документи на ТЗ, видані
вповноваженими органами країни придбання, із зазначенням власника
ТЗ або відміткою про зняття ТЗ з обліку; документи контролю за доставкою ТЗ до митниці призначення
(далі - ДКД), оформлені в установленому порядку: попередня декларація для громадян (далі - ПДГ); повідомлення про транзитне переміщення ТЗ (далі - ПТП). Вантажна митна декларація ( za140-07, 910а-2007-п ) (далі -
ВМД) використовується як ДКД у разі переміщення ТЗ, нового або
знятого з реєстраційного обліку у відповідних підрозділах
реєстраційних органів (далі - реєстраційні органи) України або
іноземної держави, транзитом через митну територію України; ідентифікаційний номер ТЗ (далі - ідентифікаційний номер) -
номер (Vehicle Identification Number - VIN) ТЗ, що є
структурованим поєднанням буквено-цифрових символів, присвоюється
виробником ТЗ з метою ідентифікації останнього та наноситься на
деталі кузова, шасі (рами); квитанція МД-1 ( za066-05 ) - уніфікована митна квитанція
МД-1, форма та порядок застосування якої визначено Порядком
застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженим
наказом Державної митної служби України від 04.01.2005 N 1
( z0066-05 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
20.01.2005 за N 66/10346, зі змінами; митна декларація - документ, форму якого затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 748
( 748-97-п ) "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами
за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон
України предметів" і в якому містяться відомості про предмети, що
переміщуються громадянами через митний кордон України; номерний вузол - вузол, що класифікується за кодом 8706 або
8707 згідно з Українською класифікацією товарів
зовнішньоекономічної діяльності ( 2371г-14 ) (далі - УКТЗЕД),
призначений для ТЗ за кодами 8701 - 8705, 8711 та 8716 згідно з
УКТЗЕД і при заміні якого реєстраційний орган робить у технічному
паспорті (свідоцтві про реєстрацію) відмітку про його заміну; обставини непереборної сили - смерть власника ТЗ; стихійне
лихо (пожежа, повінь, інше стихійне лихо чи сезонне природне
явище, зокрема замерзання моря, проток, портів тощо, закриття
шляхів, проток, каналів, перевалів); військові дії чи надзвичайний
стан у регіоні, через який переміщується ТЗ; страйк; злочинні дії
третіх осіб, спрямовані проти власника ТЗ; дорожня пригода за
участю ТЗ, яка спричинила повне або часткове його пошкодження;
неможливість подальшого руху ТЗ, якщо зсув або ожеледиця створює
небезпеку чи загрозу дорожньому руху, життю чи здоров'ю людей або
навколишньому середовищу; інші схожі за характером обставини чи
події; посвідчення про реєстрацію ТЗ (далі - Посвідчення) - документ
суворої звітності, що видається митницею власнику ТЗ
(уповноваженій особі) для реєстрації цього ТЗ на ім'я особи,
зазначеної в цьому документі, у реєстраційних органах у
встановлений законодавством строк; транзит - переміщення ТЗ під митним контролем з одного пункту
пропуску через державний кордон України (при ввезенні на митну
територію України) в інший пункт пропуску через державний кордон
України (при вивезенні за межі митної території України) у
незмінному стані, крім природних втрат, у строк, визначений митним
органом відправлення, і без використання з іншою метою, ніж була
заявлена цьому митному органу; ТЗ - товари, що класифікуються за кодами 8701 - 8705, 8711,
8716 згідно з УКТЗЕД ( 2371г-14 ), і номерні вузли до них. Інші терміни вживаються у цих Правилах у значеннях,
установлених: Законом України "Про порядок ввезення (пересилання) в
Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей,
товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються)
громадянами на митну територію України" ( 2681-14 ) - громадяни,
громадяни-резиденти, громадяни-нерезиденти, постійне місце
проживання; Митним кодексом України ( 92-15 ) - ввезення товарів і
транспортних засобів на митну територію України (далі - ввезення),
вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території
України (далі - вивезення), вільний обіг, зона митного контролю,
митний контроль, митне оформлення, переміщення товарів через
митний кордон України у вантажних відправленнях (далі -
переміщення через митний кордон України), переміщення товарів
через митний кордон України в несупроводжуваному багажі (далі -
переміщення через митний кордон України), переміщення товарів
через митний кордон України в супроводжуваному багажі (далі -
переміщення через митний кордон України), предмети, пропуск
товарів і транспортних засобів через митний кордон України (далі -
пропуск), підприємство, уповноважена особа; Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574
( 574-97-п ), зі змінами, - ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ).
3. ТЗ для здійснення митного контролю та митного оформлення
може бути пред'явлений митному органу як власником, так і
вповноваженою особою.
4. ТЗ, що переміщуються через митний кордон України
громадянами, перебувають під митним контролем: при ввезенні для вільного обігу - з моменту перетину митного
кордону України до завершення митного оформлення та видачі
Посвідчення; при ввезенні з метою транзиту - з моменту перетину митного
кордону України до вивезення за межі митної території України; при вивезенні для вільного обігу або тимчасово - з моменту
пред'явлення митному органу до завершення митного оформлення та
вивезення за межі митної території України.
5. Нарахування податків і зборів, що підлягають сплаті при
переміщенні ТЗ через митний кордон України, здійснюється із
застосуванням ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) у разі декларування
цього ТЗ з метою вільного обігу. Платники податків або вповноважені на те особи можуть
перераховувати кошти на відповідні рахунки митних органів для
забезпечення сплати митних та інших платежів відповідно до Порядку
розрахунково-касового обслуговування через органи Державного
казначейства України митних та інших платежів, які вносяться
до/або під час митного оформлення, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України і Держмитслужби від 24.01.2006
N 25/44 ( z0064-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25.01.2006 за N 64/11938. Ці кошти є передоплатою і можуть
бути підставою разом з поданням інших документів для оформлення
ПДГ або ПТП.
6. Квитанція МД-1 ( za066-05 ) застосовується при внесенні
грошової застави в сумі податків і зборів, що підлягають сплаті
при ввезенні ТЗ на митну територію України з метою вільного обігу,
в разі транзиту, як гарантія доставки ТЗ до митниці призначення
або прийняття ТЗ митним органом на зберігання.
7. Власник ТЗ або вповноважена особа, який переміщує ТЗ через
митний кордон України, пред'являє його митному органу для
проведення митного огляду й подає оригінали та ксерокопії таких
документів: що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним
(у тому числі з правом розпорядження); реєстраційних (технічних) документів на транспортний засіб
(якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної
держави чи України) з відмітками про зняття транспортного засобу з
обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом; митної декларації - у разі потреби; ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) (у разі транзиту ТЗ, нового або
знятого з обліку в реєстраційному органі, через митну територію
України); що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у
разі митного оформлення ТЗ з наданням пільг в оподаткуванні); паспортних документів та інших документів, визначених
законодавством України та міжнародними договорами України, що
дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта
громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання);
посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в
Україні або за кордоном тощо; довідки про ідентифікаційний номер громадянина (за
наявності). У випадках необхідності вирішення питань щодо визначення року
виготовлення ТЗ, класифікації ТЗ згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), митної вартості або порушення
справи про порушення митних правил посадова особа митного органу
може вимагати деякі чи всі з перелічених документів: митні документи країни придбання ТЗ; сервісну книжку; експертний висновок; фотографії; технічну документацію.
8. Визначення року виготовлення ТЗ здійснюється на основі
даних його виробника, що містяться в ідентифікаційному номері ТЗ.
Міжнародною організацією стандартизації (ISO) запроваджено з
1976 року міжнародний стандарт ідентифікаційних позначень
автомобіля - ISO 3779-1983, гармонізований з державним стандартом
України ДСТУ 3525-97 обов'язкового застосування в Україні, які
складаються з міжнародного коду виробника ТЗ (перші три символи),
описової частини (подальші шість символів) і розпізнавальної
частини (останні вісім символів), за яким визначається
ідентифікаційний номер ТЗ. Ідентифікаційний номер індивідуальний
для кожного ТЗ. У разі визначення року виготовлення ТЗ необхідно враховувати
те, що за міжнародним стандартом ISO 3779-1983 виробники ТЗ
зазначають в ідентифікаційному номері або календарний, або
модельний рік виготовлення ТЗ, тобто наступний модельний рік
починається після 1 липня поточного календарного року. Стандартом ISO 3779-1983 для кодування модельних років
виготовлення ТЗ рекомендовано використання 10-го символу в
17-значному ідентифікаційному номері та символів, наведених у
табл. 4.4 додатка 4 до Методики товарознавчої експертизи та оцінки
дорожніх транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства
юстиції України, Фонду державного майна України від 24.11.2003
N 142/5/2092 ( z1074-03 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 24.11.2003 за N 1074/8395. Календарний і модельний роки виготовлення можуть також
визначатися за розпізнавальною частиною ідентифікаційного номера
(останні 8 знаків). Більшість виробників ТЗ зазначають рік виготовлення
10-м символом у 17-значному ідентифікаційному номері. Разом з тим
існують виробники ТЗ, що зазначають рік виготовлення знаком,
розміщеним в іншому місці ідентифікаційного номера ТЗ. Деякі
виробники формують ідентифікаційний номер ТЗ, у якому рік
виготовлення взагалі не зазначається. За рік виготовлення ТЗ приймається календарна дата його
виготовлення (день, місяць, рік). Якщо в ідентифікаційному номері нового ТЗ не міститься повна
інформація про календарну дату його виготовлення, то такою датою
вважається дата виготовлення, зазначена в технічних документах
виробника ТЗ. Якщо календарну дату виготовлення ТЗ, який перебував у
користуванні, визначити за його ідентифікаційним номером
неможливо, то за основу береться рік виготовлення, визначений за
його ідентифікаційним номером, з урахуванням календарної дати
першої реєстрації ТЗ. Датою першої реєстрації ТЗ, який перебував у користуванні, є
дата, зазначена в спеціальній графі технічного паспорта (свідоцтва
про реєстрацію), наприклад, паспорта німецького зразка, або дата
видачі технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію). У разі відсутності даних про дату першої реєстрації, коли
модельний чи календарний рік виготовлення ТЗ, зазначений в
ідентифікаційному номері, збігається з роком початку його
експлуатації, датою виготовлення вважати 1 січня року, зазначеного
в ідентифікаційному номері ТЗ. Якщо встановлений за ідентифікаційним номером модельний рік
виготовлення не збігається з роком початку експлуатації ТЗ, який
зазначено в реєстраційному документі, й перевищує його, датою
виготовлення вважати 1 липня зазначеного в реєстраційних
документах року. Якщо встановлений за ідентифікаційним номером календарний або
модельний рік виготовлення не збігається з роком початку
експлуатації ТЗ, який зазначено в реєстраційному документі, і є
меншим за нього, датою виготовлення вважати 1 січня календарного
року, зазначеного в ідентифікаційному номері. У разі неможливості визначення року виготовлення ТЗ за
ідентифікаційним номером роком виготовлення вважати рік, що
значиться в реєстраційних і технічних документах на ТЗ. При цьому в разі відсутності в реєстраційних і технічних
документах на ТЗ календарної дати виготовлення ТЗ такою датою
вважати 1 січня року, зазначеного в реєстраційних і технічних
документах на ТЗ. Датою початку користування ТЗ, що були в користуванні та
ввозяться на митну територію України, уважається дата першої
реєстрації ТЗ, визначена в реєстраційних документах, які видані
вповноваженими державними органами та дають право експлуатувати ці
ТЗ на постійній основі. У разі відсутності реєстраційних
документів першої реєстрації ТЗ датою початку користування вважати
перший день першого місяця року, зазначеного в ідентифікаційному
номері ТЗ, а за відсутності в ідентифікаційному номері року
виготовлення - 1 січня року виготовлення, зазначеного в
реєстраційних документах. За наявності обґрунтованих сумнівів щодо визначення року
виготовлення ТЗ достовірність установлюється експертом, що має
свідоцтво про право проведення експертних досліджень з відповідної
експертної спеціальності та внесений до Реєстру атестованих
судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян
Міністерства юстиції України.
9. Не підлягає пропуску через митний кордон України ТЗ: номер кузова (або ідентифікаційний номер), шасі (рами) чи
двигуна якого знищено, підроблено або який не відповідає запису в
реєстраційних документах; що ввозиться в Україну громадянином для вільного обігу, не
знятий з обліку в реєстраційних органах країни придбання або іншої
країни; що вивозиться за межі України громадянином для вільного
обігу, не знятий з обліку в підрозділах МВС України, які
відповідно до законодавства України вповноважені здійснювати
державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ; увезення якого в Україну згідно із законодавством заборонено
за віком або на який відсутні документи, що підтверджують право
власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом
розпорядження); що ввозиться в Україну для вільного обігу й за який не
сплачено податки і збори, що підлягають сплаті при переміщенні ТЗ
через митний кордон України; який знято з обліку, увозиться з метою транзиту і на який не
оформлено гарантії доставки ТЗ до митниці призначення. У разі виявлення ознак порушень митних правил посадова особа
митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення
ТЗ, уживає заходів відповідно до законодавства України з питань
митної справи.
10. ТЗ, не пропущені через митний кордон України внаслідок
установлених заборон чи обмежень на їх увезення в Україну, а також
несплати встановлених податків і зборів, що підлягають сплаті при
переміщенні ТЗ через митний кордон України, підлягають вивезенню з
території України або переданню на склад митного органу оформлення
для зберігання відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ).
11. У разі прийняття в пункті пропуску через державний кордон
України власником (уповноваженою особою) рішення про повернення в
суміжну державу ТЗ, не пропущеного через митний кордон України,
власник (уповноважена ним особа) заповнює два примірники митної
декларації на вивезення такого ТЗ. Після завершення митного оформлення ТЗ для вивезення один
примірник митної декларації з відмітками посадової особи митного
органу про завершення митного оформлення, необхідного для
зворотного вивезення ТЗ, передається власникові ТЗ (уповноваженій
особі), другий примірник залишається в справах митного органу та
підшивається до ПДГ (у разі її наявності) разом з ксерокопіями
документів на ТЗ. Вивезення за межі митної території України ТЗ, не пропущеного
через митний кордон України, проводиться виключно в тому пункті
пропуску через державний кордон України, через який здійснювалося
ввезення ТЗ.
12. Вивезення за межі митної території України ТЗ, митне
оформлення яких не завершено внаслідок причин, зазначених в
пункті 1.9 цих Правил (за відсутності ознак порушення митних
правил), здійснюється за письмовою заявою власника за умови
оформлення ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), оформленої в режимі
транзиту, та застосування відповідно до законодавства заходів
гарантування такої доставки. При цьому вивезення ТЗ можливе через
пункти пропуску, перелік яких затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 25.12.2002 N 1987 ( 1987-2002-п ) "Про
затвердження переліку пунктів пропуску для автомобільного
сполучення через державний кордон України для переміщення
громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них", зі
змінами.
13. Вивезення ТЗ за межі митної території України, з причин,
зазначених в пункті 1.9 цих Правил, не пропущених в Україну для
вільного обігу або з метою транзиту, за рішенням власника
(уповноваженої особи) здійснюється за умови відсутності в його
діях ознак порушень митних правил.
14. Митні органи для звітності ведуть облік ТЗ, що
переміщуються через митний кордон України і належать громадянам,
із застосуванням Єдиної автоматизованої інформаційної системи
Держмитслужби (далі - ЄАІС).
15. Формування вповноваженими посадовими особами митного
органу електронних копій ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), ДКД,
Посвідчень, квитанцій МД-1 ( za066-05 ) здійснюється з
використанням відповідного програмного забезпечення ЄАІС. За відсутності належних умов для застосування відповідного
програмного забезпечення ЄАІС безпосередньо під час оформлення ТЗ
уповноваженій посадовій особі митного органу дозволяється вносити
інформацію про оформлені протягом робочої зміни ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ), ДКД, Посвідчення, квитанції МД-1
( za066-05 ) до відповідної бази даних митного органу за допомогою
відповідного програмного забезпечення і передавати її до ЄАІС
протягом чотирьох годин після закінчення робочої зміни.
16. Якщо виробником при виготовленні ТЗ не застосовується
ідентифікаційний номер відповідно до вимог міжнародного стандарту
ISO 3779, то до ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), ДКД, Посвідчень,
квитанцій МД-1 ( za066-05 ) уноситься інформація про заводський
номер кузова, шасі (рами), який використовується цим виробником. Для ТЗ, які не обладнані двигуном, відомості про номер і
робочий об'єм двигуна до ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), ДКД,
Посвідчень, квитанцій МД-1 ( za066-05 ) не вносяться.
17. Електронні копії ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), ДКД,
Посвідчень, квитанцій МД-1 ( za066-05 ) передаються до ЄАІС
засобами електронного зв'язку, а для внесення відміток до таких
електронних копій використовуються оперативні канали зв'язку. У
разі відсутності зв'язку з ЄАІС передання згаданих електронних
копій чи внесення відміток до них здійснюється одразу після
поновлення зв'язку з ЄАІС.
18. У разі виявлення невідповідності ТЗ даним, заявленим у
ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) (у належних випадках і в квитанції
МД-1 ( za066-05 ) і зазначеним у документах на цей ТЗ, а також
даним, наявним в ЄАІС, під час митного оформлення ТЗ, що
вивозиться громадянином після транзиту, вирішення питання пропуску
такого ТЗ через митний кордон України можливе за умови отримання
засобами електронного зв'язку від митного органу, який здійснив
митне оформлення ТЗ при ввезенні його на митну територію України,
підтвердження даних митного оформлення цього ТЗ. Запити митних
органів щодо підтвердження даних митного оформлення ТЗ, надіслані
засобами електронного зв'язку до митного органу, який здійснив
митне оформлення ТЗ при ввезенні його на митну територію України,
розглядаються цим митним органом у строк, що не перевищує однієї
години з моменту одержання запиту.
19. Запит до ЄАІС здійснюється за: кодом підрозділу, який здійснив митне оформлення ТЗ при його
ввезенні на митну територію України, згідно з Класифікатором
митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих
митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби
від 26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 ), зі змінами; ідентифікаційним номером ТЗ. Якщо виробником ТЗ не
застосовується ідентифікаційний номер відповідно до вимог
міжнародного стандарту ISO 3779-1983, то в запиті зазначається
заводський номер кузова, шасі (рами), який використовується цим
виробником; датою оформлення ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), ДКД,
Посвідчення, квитанції МД-1 ( za066-05 ).
20. Регіональна інформаційна митниця забезпечує посадовим
особам митного органу в межах їх повноважень доступ до ЄАІС. Перелік посадових осіб, які мають право вносити інформацію
про оформлені ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), ДКД, Посвідчення,
квитанції МД-1 ( za066-05 ) до відповідної бази даних митного
органу, використовувати відповідне програмне забезпечення для
формування електронних копій цих ВМД, ДКД, Посвідчень, квитанцій
МД-1, формувати із застосуванням цього програмного забезпечення
звіти, а також передавати до ЄАІС інформацію про оформлені
протягом певного періоду ВМД, ДКД, Посвідчення, квитанції МД-1 та
вносити відмітки до їх електронних копій, затверджується наказом
митного органу. Відповідальність за забезпечення внесення до відповідної бази
даних митного органу інформації про оформлені ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ), ДКД, Посвідчення, квитанції МД-1 ( za066-05 ), за
дотримання строків її передання до ЄАІС, а також унесення відміток
до електронних копій цих документів покладається на керівників
митних органів.
21. ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), ДКД, Посвідчення, митні
декларації, квитанції МД-1 ( za066-05 ), акти про проведення
митного огляду ТЗ, результати митного огляду автотранспортних
засобів, а також ксерокопії документів, що подавалися для митного
оформлення ТЗ, зберігаються в справах митного органу протягом
установленого строку.
22. Обмін інформацією між Держмитслужбою та МВС України про
ТЗ, оформлені митними органами, здійснюється в порядку, що
встановлюється Держмитслужбою та МВС України.
II. Місце митного оформлення ТЗ
1. Митне оформлення ТЗ (крім ТЗ, визначених у пункті 2.2 цих
Правил), що переміщуються громадянами через митний кордон України,
проводиться митним органом за місцем постійного проживання або
тимчасового перебування таких громадян. У разі ввезення громадянами-нерезидентами ТЗ для вільного
обігу митному органу, у зоні діяльності якого розташовано пункт
пропуску через державний кордон України, через який здійснюється
переміщення такого ТЗ, подається заява довільної форми із
зазначенням місця тимчасового проживання на митній території
України таких громадян і документів, що підтверджують право на
таке проживання.
2. Митне оформлення ТЗ, які: увозяться громадянами з метою транзиту через митну територію
України; вивозяться (у тому числі тимчасово) громадянами за межі
митної території України, проводиться митним органом, у зоні діяльності якого
розташовано пункт пропуску через державний кордон України, через
який здійснюється переміщення ТЗ.
3. Митний контроль і митне оформлення ТЗ здійснюються в зонах
митного контролю. Переміщення ТЗ у зону митного контролю і за її межі можливе
тільки з дозволу вповноваженої посадової особи митного органу. Не допускається перебування в зоні митного контролю ТЗ, митне
оформлення яких завершено.
III. Митний контроль і митне оформлення ТЗ,
що ввозяться для вільного обігу на митній
території України
1. Пропуск через митний кордон України:
1.1. При ввезенні ТЗ на митну територію України його власник
або вповноважена особа представляє уповноваженій посадовій особі
митного органу, у зоні діяльності якого розташований пункт
пропуску через державний кордон України, ТЗ для здійснення митного
огляду й подає оригінали та ксерокопії таких документів: що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним
(у тому числі з правом розпорядження); реєстраційних (технічних) документів на транспортний засіб
(якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної
держави чи України) з відмітками про зняття транспортного засобу з
обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом; що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у
разі митного оформлення ТЗ з наданням пільг в оподаткуванні),
перелік яких визначено в підпункті 4.3 пункту 4 цього розділу.
Працівники дипломатичної служби, які перебували за кордоном у
довготерміновому відрядженні або проходили дипломатичну службу
строком не менше одного року та повертаються в Україну, замість
довідки МЗС України подають довідку відповідної закордонної
дипломатичної установи України про повернення з довгострокового
відрядження або після проходження дипломатичної служби; паспортних документів та інших документів, визначених
законодавством України та міжнародними договорами України, що
дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта
громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання);
посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в
Україні або за кордоном тощо. У випадках необхідності вирішення питань щодо визначення року
виготовлення ТЗ, класифікації ТЗ згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), митної вартості або порушення
справи про порушення митних правил посадова особа митного органу
може вимагати такі документи: митні документи країни придбання ТЗ; сервісну книжку; експертний висновок; фотографії; технічну документацію.
1.2. Посадова особа митного органу, у зоні діяльності якого
розташований пункт пропуску через державний кордон України, через
який ТЗ ввозиться в Україну: за наявності інформації про оформлення митним органом за
місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина ПДГ
здійснює запит до ЄАІС Держмитслужби; здійснює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює
відповідність ідентифікаційного номера, номерів кузова, шасі
(рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в
експлуатацію ТЗ даним, зазначеним у ПДГ (за її наявності),
реєстраційних і технічних документах на ТЗ, а також проводить
документальну перевірку факту зняття з обліку ТЗ у вповноважених
реєстраційних органах за кордоном і приймає рішення про можливість
здійснення митних процедур у пункті пропуску та направлення ТЗ в
митний орган за місцем постійного (тимчасового) проживання
громадянина; за наявності інформації про оформлення митним органом за
місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина ПДГ уносить
до її електронної копії відповідні відмітки (відповідно до вимог
цих Правил) про проведення митних процедур у пункті пропуску та
направлення ТЗ в митний орган за місцем постійного (тимчасового)
проживання громадянина, роздруковує два примірники ПДГ та оформлює
у встановленому цими Правилами порядку; за відсутності інформації про оформлення митним органом за
місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина ПДГ за
допомогою ПЕОМ формує ПТП з обов'язковим застосуванням одного із
заходів гарантування, передбачених статтею 161 Митного кодексу
України ( 92-15 ). Заходи гарантування доставки ТЗ до митниці призначення не
застосовуються за умови документального підтвердження факту
ввезення ТЗ в Україну з метою вільного обігу громадянами, які
ввозять ТЗ: при переселенні цих громадян в Україну на постійне місце
проживання; як склад спадщини за законом; працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном
у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу
строком не менше одного року та повертаються в Україну. У разі незастосування заходів гарантування доставки ТЗ до
митниці призначення у ДКД зазначаються підстави для незастосування
таких заходів.
1.3. ПДГ оформлюється митним органом за місцем постійного
(тимчасового) проживання громадянина, який бажає ввезти на митну
територію України ТЗ для вільного обігу.
1.4. ПДГ оформлюється на один ТЗ.
1.5. Для оформлення ПДГ громадянин, який бажає ввезти в
Україну ТЗ з метою вільного обігу, або вповноважена на те особа
подає заяву довільної форми.
1.6. Оформлення ПДГ можливе за умови надання митному органу
повної інформації про ТЗ, а саме: тип, модель та марка, колір, рік
виготовлення та введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер,
номери кузова, шасі (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб.см).
1.7. ПДГ дійсна та може бути використана для ввезення в
Україну ТЗ протягом трьох місяців з дати оформлення, тобто з дня
присвоєння їй реєстраційного номера та проставлення на паперових
примірниках відбитка штампа "Під митним контролем". Після
закінчення цього строку пропуск ТЗ на митну територію України за
цією ПДГ забороняється.
1.8. ПДГ заповнюється та подається громадянином, який бажає
ввезти на митну територію України ТЗ для вільного обігу, або
уповноваженою на те особою - разом з її електронною копією на
зброшурованих у комплекти бланках адміністративного документа
форми МД-2 ( za140-07, 910а-2007-п ) і містить відомості,
зазначені в пункті 1.4 цього Порядку.
1.9. Особливості заповнення й оформлення ПДГ на ТЗ, що
ввозяться на митну територію України громадянами з метою вільного
обігу, наведено в додатку 1 до цих Правил.
1.10. ПТП заповнюється та оформлюється посадовою особою
митного органу, у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску
через державний кордон України, через який ТЗ ввозиться в Україну,
відповідно до вимог Порядку здійснення контролю за доставкою в
митниці призначення переміщуваних через митний кордон України
товарів окремих видів, затвердженого наказом Держмитслужби від
13.10.2005 N 969 ( z1393-05 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 17.11.2005 за N 1393/11673, зі змінами, та вимог
цих Правил. ПТП оформлюється на кожний ТЗ окремо. Особливості заповнення окремих граф ПТП наведено в додатку 2
до цих Правил.
1.11. Митний огляд ТЗ у пункті пропуску через державний
кордон України здійснюється з обов'язковим складанням Акта про
проведення митного огляду транспортного засобу (далі - Акт митного
огляду), форму якого наведено в додатку 3 до цих Правил. Такий Акт
митного огляду підписується посадовою особою митного органу, що
здійснила митний огляд, і власником ТЗ (уповноваженою особою),
засвідчується відбитком особистої номерної печатки цієї посадової
особи та залишається в справах митного органу разом з документами,
на підставі яких було проведене митне оформлення.
1.12. У разі прийняття позитивного рішення щодо можливості
направлення ТЗ до митниці призначення уповноваженою посадовою
особою митного органу, у зоні діяльності якого розташований пункт
пропуску через державний кордон, на оригіналах усіх документів, що
підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому
числі з правом розпорядження), реєстраційних, технічних документах
і ДКД проставляються відмітки особистого митного забезпечення.
1.13. Власникові ТЗ (уповноваженій особі) разом з оригіналами
технічних та інших документів, що були підставою для митних
процедур у пункті пропуску через державний кордон України,
передаються другий примірник ДКД, оформлений в установленому
порядку, другий примірник квитанції МД-1 ( za066-05 ) (у разі
внесення грошової застави) та завірена посадовою особою митного
органу копія Акта митного огляду. Перший примірник ДКД, завірений особистою номерною печаткою
(далі - ОНП) посадової особи митного органу, яка здійснила митні
процедури у пункті пропуску через державний кордон України, разом
із завіреними цією посадовою особою ксерокопіями: документів, що
підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому
числі з правом розпорядження); технічних і реєстраційних
документів, документів, що дають громадянину право на перетин
державного кордону України, Актом митного огляду, інших
документів, визначених цими Правилами, залишаються в справах
митного органу, у зоні діяльності якого розташований пункт
пропуску, через який переміщувався ТЗ.
1.14. Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю пункту пропуску
через державний кордон України здійснюється на підставі
оформленого в установленому порядку другого примірника ДКД,
завіреного відбитком ОНП і підписом посадової особи митного
органу, що здійснила митне оформлення ТЗ у пункті пропуску через
державний кордон України.
1.15. Електронні копії ДКД і в установлених випадках
квитанції МД-1 ( za066-05 ) протягом чотирьох годин з моменту
оформлення ТЗ передаються уповноваженою посадовою особою митного
органу до ЄАІС у встановленому Держмитслужбою порядку. При цьому до електронної копії ДКД уносяться: дані про особу, яка надала зобов'язання про доставку:
прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), країна постійного
проживання, громадянство (підданство), серія та номер паспорта або
іншого документа громадянина, що дає йому право на перетин
державного кордону України; дані про ТЗ: тип, модель та марка, колір, рік виготовлення та
введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер, номери кузова,
шасі (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб.см); найменування, номери та дати видачі документів, що були
підставою для здійснення митних процедур у пункті пропуску
(документів, що підтверджують право власності на ТЗ або
користування ним (у тому числі з правом розпорядження),
реєстраційних (технічних) документів тощо); зобов'язання про доставку ТЗ до митниці призначення; дані про застосування гарантії доставки ТЗ до митниці
призначення (якщо гарантії доставки не застосовувалися, то
зазначаються причини такого незастосування); дата здійснення митних процедур; код підрозділу, який здійснив пропуск ТЗ на митну територію
України, відповідно до Класифікатора митних органів та їх
структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та
організацій, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.04.2006
N 335 ( v0335342-06 ), зі змінами; номер ОНП посадової особи митного органу, яка здійснила митні
процедури у пункті пропуску.
2. Декларування ТЗ і порядок заповнення й оформлення ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) на ТЗ, що ввозяться в Україну
громадянами для вільного обігу:
2.1. Декларування ТЗ проводиться власником (уповноваженою
особою) митному органу, у зоні діяльності якого постійно або
тимчасово проживає власник ТЗ (або має намір проживати власник ТЗ,
який є громадянином-нерезидентом), шляхом подання ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ). На кожний транспортний засіб оформлюється окрема ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ).
2.2. Заповнення й оформлення ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ),
подання потрібних документів на ТЗ, що переміщуються через митний
кордон України громадянами, здійснюються згідно з Положенням про
вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 09.06.97 N 574 ( 574-97-п ), зі змінами,
Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації,
затвердженою наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307
( z0443-97 ), зареєстрованою у Міністерстві юстиції України
24.09.97 за N 443/2247, зі змінами.
2.3. Митний контроль та митне оформлення ТЗ, увезених в
Україну громадянами для вільного обігу, здійснюються згідно з
Порядком митного контролю й митного оформлення товарів із
застосуванням вантажної митної декларації, затвердженим наказом
Держмитслужби від 20.04.2005 N 314 ( z0439-05 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719, зі
змінами.
2.4. Посадова особа митного органу здійснює митний огляд ТЗ,
перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера,
номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору
та дати введення в експлуатацію ТЗ даним, зазначеним у поданих
документах, у тому числі копії Акта митного огляду, оформленого
митницею відправлення. За відсутності зауважень посадова особа митного органу вчиняє
в копії Акта митного огляду, оформленого митним органом, у зоні
діяльності якого розташовано пункт пропуску через державний
кордон, через який був увезений ТЗ, запис "Звірення проведено,
зауважень немає", який завіряється підписом і відбитком ОНП цієї
посадової особи. У разі виявлення невідповідностей митний орган
направляє митному органу, який здійснив митні процедури у пункті
пропуску, повідомлення про потребу вжиття відповідних заходів до
посадових осіб, які здійснили пропуск ТЗ, та оформлює результати
проведення митного огляду автотранспортного засобу за формою,
наведеною в додатковому аркуші додатка 4 до Порядку митного
контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної
митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від
20.04.2005 N 314 ( z0439-05 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719, зі змінами (далі -
Результати митного огляду автотранспортного засобу). У разі виявлення ознак порушень митних правил посадова особа
митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення
ТЗ, уживає заходів відповідно до законодавства України з питань
митної справи.
2.5. Митний огляд ТЗ при здійсненні митного контролю та
митного оформлення ТЗ, увезених в Україну громадянами для вільного
обігу, із застосування ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) здійснюється
із залученням уповноважених підрозділів ДАІ МВС України.
3. Видача Посвідчення:
3.1. Видача Посвідчення проводиться відповідним підрозділом
митниці, у зоні діяльності якої постійно або тимчасово проживає
власник ТЗ (або має намір проживати власник ТЗ, який є
громадянином-нерезидентом), одразу після оформлення ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) на ТЗ.
3.2. Для отримання Посвідчення власник ТЗ (уповноважена
особа) пред'являє ТЗ митному органу й подає заяву, форму якої
наведено в додатку 4 до цих Правил.
3.3. До Посвідчення посадовою особою митного органу вносяться
відмітки про обмеження щодо передання ТЗ його власником у
володіння, та/або користування, та/або розпорядження іншим
громадянам чи підприємствам без сплати належних податків і зборів,
що підлягають сплаті при переміщенні ТЗ через митний кордон
України при наданні пільг з оподаткування ТЗ, що ввозиться для
вільного обігу на митній території України.
3.4. Посвідчення виписується у двох примірниках. Перший
примірник разом з документами, що підтверджують право власності на
ТЗ або право користування ним (у тому числі з правом
розпорядження), реєстраційними й технічними документами, ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) видається власникові ТЗ для подання до
підрозділів МВС України, які відповідно до законодавства України
вповноважені здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку
ТЗ. Форма Посвідчення наведена в додатку 5 до цих Правил.
3.5. У Посвідченні, а також у реєстраційних і технічних
документах учиняється запис "Видано ВМД від "___" ____________
200_ року N _______", який завіряється відбитком ОНП посадової
особи митного органу, яка видала Посвідчення.
3.6. Другий примірник Посвідчення разом із заявою власника ТЗ
(уповноваженої особи), копією Акта митного огляду (а у відповідних
випадках Результатами митного огляду автотранспортного засобу) і
ксерокопіями інших документів, на підставі яких було здійснено
митне оформлення ТЗ, архівується та зберігається в справах митного
органу протягом установленого строку.
3.7. Електронна копія Посвідчення формується за допомогою
відповідного програмного забезпечення ЄАІС і протягом чотирьох
годин з моменту його оформлення передається уповноваженою
посадовою особою митного органу до ЄАІС у встановленому
Держмитслужбою порядку.
4. Особливості митного контролю й митного оформлення ТЗ, що
ввозяться для вільного обігу на митній території України:
4.1. ТЗ, що були зареєстровані у відповідних реєстраційних
органах іноземних держав і ввозяться в Україну для вільного обігу,
повинні бути зняті з обліку в цих органах.
4.2. Якщо митне оформлення ТЗ здійснюється з наданням пільг в
оподаткуванні, до завершення митного оформлення та видачі
Посвідчення проводиться перевірка обґрунтованості надання таких
пільг. Така перевірка здійснюється посадовими особами підрозділів: яким здійснюється контроль за нарахуванням і стягненням
податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні ТЗ через
митний кордон України; боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил; власної безпеки. Висновок щодо правомірності надання пільг відображається у
вигляді резолюції на заяві, форму якої наведено в додатку 4 до цих
Правил. У разі виявлення фактів, що підтверджують неможливість
надання пільг в оподаткуванні при митному оформленні ТЗ,
вирішується питання щодо сплати належних податків і зборів, що
підлягають сплаті при переміщенні ТЗ через митний кордон України. У разі виявлення фактів надання митному органу документів, що
містять неправдиві відомості, як підстави для звільнення від
сплати податків і зборів митним органом порушується справа про
порушення митних правил згідно з законодавством.
4.3. Підтвердженням права на надання пільг в оподаткуванні,
передбачених статтею 8 Закону України "Про порядок ввезення
(пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування
особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться
(пересилаються) громадянами на митну територію України"
( 2681-14 ), є такі документи: підтвердження складу спадщини за законом, відкритої за межами
України на користь громадянина-резидента органами, що вчиняють
нотаріальні дії в країні її відкриття. Таке підтвердження підлягає
легалізації в консульських установах України, що діють у
відповідних країнах, якщо інше не встановлено міжнародним
договором України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною
Радою України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом
"Постійне проживання" або таким написом (для громадян України, які
виїхали за її межі тимчасово та подали клопотання про залишення на
постійне проживання за кордоном) з відміткою про дату поставлення
та зняття з постійного консульського обліку, засвідченою гербовою
печаткою консульської установи України в країні попереднього
проживання такого громадянина; паспортний документ громадянина іноземної держави на право
виїзду за кордон з імміграційною візою на постійне проживання в
Україні, виданою компетентним органом України, та/або посвідка на
постійне проживання в Україні; довідка, видана Міністерством закордонних справ України, за
підписом першого заступника Міністра закордонних справ України, а
в разі його відсутності - одного із заступників відповідно до
розподілу обов'язків, а також керівника фінансового підрозділу
Міністерства закордонних справ України про суму коштів, що
виплачуються працівникам дипломатичної служби України, які
перебували за кордоном у довгостроковому відрядженні або проходили
дипломатичну службу за кордоном строком не менше одного року та
повертаються в Україну.
4.4. Для вирішення питання про надання пільг в оподаткуванні,
передбачених статтею 8 Закону України "Про порядок ввезення
(пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування
особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться
(пересилаються) громадянами на митну територію України"
( 2681-14 ), посадова особа митного органу, яка здійснює митне
оформлення ТЗ, перевіряє в ЄАІС наявність даних про надання
власникові цього ТЗ таких пільг при ввезенні ним для вільного
обігу інших ТЗ, що класифікуються в одній товарній позиції згідно
з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ). У разі
виявлення таких даних митне оформлення ТЗ, що класифікується в
одній товарній позиції згідно з УКТЗЕД з раніше оформленим на
цього громадянина ТЗ, здійснюється на загальних підставах.
4.5. Зобов'язання про доставку ТЗ до митниці призначення
надається власником ТЗ (уповноваженою особою) митному органу, у
зоні діяльності якого розташований пункт пропуску через державний
кордон України, через який здійснюється переміщення ТЗ, й
оформлюється на зворотному боці двох примірників ДКД шляхом
учинення запису такого змісту: "Зобов'язуюсь доставити цей
транспортний засіб у ____________________________ митницю до "___" ____________ 200_ року. Про відповідальність згідно зі статтями
332, 336 Митного кодексу України в разі порушення цього
зобов'язання ознайомлений". Особа, яка надала таке зобов'язання,
власноручно проставляє дату надання такого зобов'язання, яка
повинна збігатися з датою здійснення митних процедур у пункті
пропуску через державний кордон України, і особистий підпис.
4.6. Зобов'язання про доставку ТЗ до митниці призначення
засвідчується відбитком ОНП і підписом посадової особи митного
органу, яка здійснила митне оформлення ТЗ у пункті пропуску через
державний кордон України.
4.7. Електронна копія зворотного боку ДКД, на якому оформлено
зобов'язання про доставку ТЗ до митниці призначення, протягом
чотирьох годин з моменту оформлення ТЗ передається уповноваженою
посадовою особою митного органу, яка здійснила митне оформлення ТЗ
у пункті пропуску через державний кордон України, до ЄАІС. При цьому до електронної копії зобов'язання про доставку ТЗ
до митниці призначення вносяться: запис, визначений підпунктом 4.5 пункту 4 цього розділу; дата доставки ТЗ до митного органу; код митного органу, до якого направлено ТЗ для завершення
митного оформлення, відповідно до Класифікатора митних органів та
їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та
організацій, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.04.2006
N 335 ( v0335342-06 ), зі змінами; дата оформлення зобов'язання про доставку ТЗ до митниці
призначення; код підрозділу, посадовою особою якого оформлено зобов'язання
про доставку ТЗ до митниці призначення, відповідно до
Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів,
спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого
наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 ), зі
змінами; номер ОНП посадової особи митного органу, якою здійснені
митні процедури у пункті пропуску. Після завершення формування електронної копії ДКД, на
зворотному боці якого оформлено зобов'язання про доставку ТЗ до
митниці призначення, примірник ДКД та його електронна копія
передаються до відділу контролю за переміщенням товарів митниці
відправлення для подальшого контролю за переміщенням ТЗ.
4.8. Для митного оформлення ТЗ, який тимчасово перебуває на
території України та декларується для вільного обігу на цій
території, власник ТЗ або вповноважена особа подає митному органу
заяву довільної форми про проведення митного оформлення ТЗ для
вільного обігу на митній території України та видачу Посвідчення.
До заяви додаються: ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ); документи, що
підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому
числі з правом розпорядження); технічні та реєстраційні документи;
паспортні документи та інші документи, визначені законодавством
України та міжнародними договорами України, що дають право на
перетин державного кордону, та/або паспорт громадянина
(посвідчення особи з відміткою про місце проживання); посвідка чи
інший документ про постійне (тимчасове) проживання в Україні або
за кордоном; документи, що підтверджують увезення транспортного
засобу на митну територію України. У випадках необхідності вирішення питань щодо визначення року
виготовлення ТЗ, класифікації ТЗ згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), митної вартості або порушення
справи про порушення митних правил посадова особа митного органу
може вимагати такі документи: митні документи країни придбання ТЗ; сервісну книжку; експертний висновок; фотографії; технічну документацію. У цьому разі під час митного оформлення застосовуються
нормативно-правові акти та встановлені ними вікові та інші
обмеження щодо ввезення ТЗ для вільного обігу на митній території
України, чинні на день прийняття митним органом ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ), у якій ТЗ задекларовано для вільного обігу на цій
території.
IV. Митний контроль та митне оформлення ТЗ,
що ввозяться на митну територію України
з метою транзиту
1. Пропуск через митний кордон України:
1.1. У разі ввезення ТЗ, знятих з реєстраційного обліку у
відповідних реєстраційних органах іноземних держав чи України,
якщо ТЗ були зареєстровані в таких органах, або нових ТЗ на митну
територію України з метою транзиту власник (уповноважена особа)
пред'являють його митному органу для проведення митного огляду й
подають оригінали та ксерокопії таких документів: ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), заповнену відповідно до
заявленого митного режиму транзиту через митну територію України; що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним
(у тому числі з правом розпорядження); реєстраційних (технічних) документів на транспортний засіб
(якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної
держави чи України) з відмітками про зняття транспортного засобу з
обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом; паспортних документів та інших документів, визначених
законодавством України та міжнародними договорами України, що
дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта
громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання);
посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в
Україні або за кордоном тощо. У випадках необхідності вирішення питань щодо визначення року
виготовлення ТЗ, класифікації ТЗ згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), митної вартості або порушення
справи про порушення митних правил посадова особа митного органу
може вимагати такі документи: митні документи країни придбання ТЗ; сервісну книжку; експертний висновок; фотографії; технічну документацію.
1.2. Заповнення й оформлення ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ),
подання потрібних документів на ТЗ, що переміщуються через митний
кордон України громадянами, які не є суб'єктами підприємницької
діяльності, здійснюються згідно з Положенням про вантажну митну
декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
09.06.97 N 574 ( 574-97-п ), зі змінами, Інструкцією про порядок
заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом
Держмитслужби від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ), зареєстрованою у
Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247, зі змінами.
1.3. Власнику або уповноваженій особі разом з оригіналами
технічних та інших документів, що були підставою для митного
оформлення ТЗ, передається відповідний примірник ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ), другий примірник квитанції МД-1 ( za066-05 ) (якщо
така квитанція оформлювалась) і завірена посадовою особою митниці
копія Акта митного огляду транспортного засобу.
1.4. Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю здійснюється на
підставі ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), засвідченої відбитком ОНП
і підписом посадової особи митного органу, яка здійснила митні
процедури у пункті пропуску.
1.5. Електронні копії ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) та у
відповідних випадках квитанції МД-1 ( za066-05 ) не пізніше ніж
протягом чотирьох годин з моменту оформлення ТЗ передаються
уповноваженою посадовою особою митниці до ЄАІС у встановленому
Держмитслужбою порядку. Контроль за виконанням зобов'язання про транзит ТЗ через
митну територію України здійснюється відділом контролю за
доставкою товарів митного органу відправлення.
1.6. При вивезенні ТЗ, увезеного з метою транзиту, особа, яка
надала зобов'язання про транзит, подає митному органу документи на
ТЗ і ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), оформлену при ввезенні цього
ТЗ, і копію Акта митного огляду. У разі внесення грошової застави
при ввезенні ТЗ подається також другий примірник квитанції МД-1
( za066-05 ).
1.7. Посадова особа митного органу здійснює митний огляд ТЗ,
перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера,
номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору
та дати введення в експлуатацію ТЗ даним, зазначеним у ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ), реєстраційних і технічних документах на
ТЗ, а також проводить перевірку за наявними в ЄАІС даними
дотримання строку транзиту та приймає рішення про можливість
здійснення пропуску ТЗ за межі митної території України. За відсутності зауважень посадова особа митного органу на
зворотному боці ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) учиняє запис
"Транзит, вивезення" і завіряє його відбитком ОНП і підписом. ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) залишається в справах митниці
призначення та є підставою для зняття ТЗ з контролю.
1.8. Протягом чотирьох годин з моменту пропуску ТЗ через
митний кордон України при вивезенні ТЗ за межі митної території
України вповноважена посадова особа митного органу передає до ЄАІС
інформацію про: дату вивезення; код підрозділу, який здійснив пропуск ТЗ, відповідно до
Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів,
спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого
наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 ), зі
змінами; номер особистої номерної печатки посадової особи митного
органу, яка дозволила пропуск ТЗ через митний кордон України.
2. Особливості митного контролю та митного оформлення ТЗ, що
ввозяться на митну територію України з метою транзиту:
2.1. Контроль за виконанням зобов'язання про транзит
здійснюється митним органом, яким проводилося митне оформлення ТЗ
при ввезенні його на митну територію України.
2.2. Граничний строк транзиту ТЗ через митну територію
України не повинен перевищувати 10 діб.
3. Особливості митного контролю та митного оформлення ТЗ,
зареєстрованих у відповідних реєстраційних органах іноземних
держав, що ввозяться на митну територію України з метою транзиту:
3.1. У разі ввезення громадянином-нерезидентом з метою
транзиту на митну територію України ТЗ, зареєстрованого у
відповідному реєстраційному органі іноземної держави, або ввезення
з цією самою метою громадянином-резидентом ТЗ, зареєстрованого
постійно в цьому органі та який йому належить, що підтверджується
відповідним документом про право власності на такий транспортний
засіб та реєстраційним документом, декларування такого ТЗ
здійснюється в усній формі.
3.2. Митний контроль за переміщенням ТЗ, зазначених у
підпункті 3.1 пункту 3 цього розділу, здійснюється згідно з
Технологією прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску
через державний кордон, затвердженою наказом Адміністрації
Держприкордонслужби та Держмитслужби від 24.11.2003 N 297/793
( z1133-03 ), зареєстрованою у Міністерстві юстиції України
09.12.2003 за N 1133/8454, зі змінами.
3.3. Власнику або уповноваженій особі передаються оригінали
технічних та інших документів, що були підставою для пропуску ТЗ
через митний кордон України.
V. Митний контроль і митне оформлення ТЗ,
що тимчасово вивозяться за межі митної
території України
1. У разі тимчасового вивезення транспортного засобу,
зареєстрованого у відповідному підрозділі ДАІ МВС України, за межі
митної території України декларування такого транспортного засобу
здійснюється в усній чи письмовій формі (за бажанням власника
такого транспортного засобу) або в письмовій формі - на вимогу
посадової особи митного органу.
2. Митний контроль за переміщенням транспортного засобу,
зареєстрованого у відповідному підрозділі ДАІ МВС України та який
тимчасово вивозиться за межі митної території України,
здійснюється згідно з Технологією прикордонного та митного
контролю у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженою
наказом Адміністрації Держприкордонслужби та Держмитслужби від
24.11.2003 N 297/793 ( z1133-03 ), зареєстрованою у Міністерстві
юстиції України 09.12.2003 за N 1133/8454, зі змінами.
3. Власнику або уповноваженій особі передаються оригінали
технічних та інших документів, що були підставою для пропуску ТЗ
через митний кордон України.
4. Транспортний засіб, який тимчасово вивозиться за межі
митної території України, повинен бути зареєстрований у
відповідному підрозділі ДАІ МВС України та повинен мати
реєстраційні документи, номерні знаки та розпізнавальний знак
держави, які відповідають чинним стандартам України та вимогам
міжнародної Конвенції про дорожній рух ( 995_041 ).
VI. Митний контроль і митне оформлення ТЗ,
що вивозяться за межі митної території України
для вільного обігу
1. Пропуск через митний кордон України:
1.1. У разі вивезення ТЗ за межі митної території України
його власник або вповноважена особа здійснює в установленому
порядку декларування ТЗ і подає митному органу ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) (крім випадків, визначених у пунктах 2, 3, 6-10
частини другої статті 250 Митного кодексу України ( 92-15 ),
заповнену в установленому порядку, і такі документи та їх
ксерокопії: що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним
(у тому числі з правом розпорядження); реєстраційні (технічні) документи на ТЗ. Якщо транспортний
засіб перебував на обліку в реєстраційному органі України з
відмітками про зняття транспортного засобу з обліку; паспортних документів та інших документів, визначених
законодавством України та міжнародними договорами України, що
дають право на перетин державного кордону, та/або паспорт
громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання);
посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в
Україні або за кордоном тощо; довідку про ідентифікаційний номер громадянина (за
наявності). У випадках необхідності вирішення питань щодо класифікації ТЗ
згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), митної
вартості або порушення справи про порушення митних правил посадова
особа митного органу може вимагати такі документи: сервісну книжку; експертний висновок; фотографії; технічну документацію.
1.2. Заповнення й оформлення ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ),
подання потрібних документів на ТЗ, що переміщуються через митний
кордон України громадянами, здійснюються згідно з Положенням про
вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 09.06.97 N 574 ( 574-97-п ), зі змінами,
Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації,
затвердженою наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307
( z0443-97 ), зареєстрованою у Міністерстві юстиції України
24.09.97 за N 443/2247, зі змінами.
1.3. Митне оформлення ТЗ проводиться відповідно до Порядку
здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із
застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом
Держмитслужби від 20.04.2005 N 314 ( z0439-05 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719, зі
змінами.
1.4. Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю здійснюється на
підставі оформленої ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ).
1.5. Електронна копія ВМД ( za140-07, 910а-2007-п )
передається уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАІС
у встановленому Держмитслужбою порядку.
2. Особливості митного контролю й митного оформлення ТЗ, що
вивозяться за межі митної території України для вільного обігу:
2.1. Транспортний засіб, який вивозиться за межі митної
території України для вільного обігу, повинен бути знятий з обліку
в підрозділах ДАІ МВС України, які відповідно до законодавства
України вповноважені здійснювати державну реєстрацію та зняття з
обліку транспортного засобу, і повинен мати реєстраційні документи
з відміткою про зняття його з обліку, номерні знаки для разових
поїздок і розпізнавальний знак держави, які відповідають чинним
стандартам України та вимогам міжнародної Конвенції про дорожній
рух ( 995_041 ).
2.2. У разі вивезення ТЗ за межі митної території України у
випадках, визначених у пунктах 2, 3, 6-10 частини другої
статті 250 Митного кодексу України ( 92-15 ), його власник або
вповноважена особа здійснює в установленому порядку декларування
ТЗ і подає митному органу два примірники митної декларації,
заповненої в установленому порядку, і документи та їх ксерокопії,
визначені в підпункті 1.1 пункту 1 цього розділу.
2.3. До підпункту 4.1 митної декларації, крім інших
відомостей, уносяться такі дані про ТЗ: тип, марка та модель; колір; рік виготовлення та введення в експлуатацію; ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна; об'єм двигуна (куб.см); найменування, номери й дати видачі документів, на підставі
яких здійснюється митне оформлення ТЗ (документів, що
підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому
числі з правом розпорядження); технічних та реєстраційних
документів; паспортних документів та інших документів, визначених
законодавством України та міжнародними договорами України, що
дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта
громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання);
посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в
Україні або за кордоном).
2.4. Посадова особа митного органу здійснює митний огляд ТЗ,
перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера,
номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору
та дати введення в експлуатацію ТЗ даним, зазначеним у митній
декларації, реєстраційних і технічних документах на ТЗ, а також
проводить документальну перевірку факту зняття з обліку ТЗ у
підрозділах ДАІ МВС України, які відповідно до законодавства
України вповноважені здійснювати державну реєстрацію та зняття з
обліку ТЗ, і приймає рішення про можливість здійснення митного
оформлення ТЗ.
2.5. Власникові ТЗ (уповноваженій особі) разом з оригіналами
технічних та інших документів, що були підставою для митного
оформлення ТЗ, передається примірник митної декларації. Другий
примірник митної декларації залишається в справах митного органу.
2.6. Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю здійснюється на
підставі оформленої в повному обсязі митної декларації. Завершення
митного оформлення ТЗ засвідчується в митній декларації відбитком
ОНП і підписом посадової особи митного органу.
2.7. Електронна копія митної декларації негайно з моменту
оформлення ТЗ передається уповноваженою посадовою особою митного
органу до ЄАІС у встановленому Держмитслужбою порядку. При цьому до електронної копії митної декларації вносяться: дані про власника або вповноважену особу: прізвище, ім'я та
по батькові (за наявності), країна постійного проживання,
громадянство (підданство), серія й номер паспорта або іншого
документа громадянина, що дає йому право на перетин державного
кордону України; дані про ТЗ: тип, модель та марка, колір, рік виготовлення та
введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер, номери кузова,
шасі (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб.см); найменування, номери й дати видачі документів, що були
підставою для здійснення митного оформлення (документів, що
підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (з правом
розпорядження), реєстраційних (технічних) документів тощо); митний режим (вивезення); дата митного оформлення; код підрозділу, який здійснив митне оформлення ТЗ, відповідно
до Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів,
спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого
наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 ), зі
змінами; номер ОНП посадової особи митного органу, яка провела митне
оформлення ТЗ.
Директор Департаменту
організації митного контролю С.М.Сьомка

Додаток 1
до Правил митного контролю
та митного оформлення
транспортних засобів,
що переміщуються громадянами
через митний кордон України

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ ПДГ
на транспортні засоби, що ввозяться на митну
територію України громадянами з метою вільного обігу

1. Графи A, C, D/J ПДГ заповнюються посадовими особами митних
органів.
2. Правила заповнення граф A, C, D/J ПДГ посадовою особою
митного органу: Графа A "Митний орган відправлення/експорту/призначення" У першому рядку графи посадовою особою митного органу, що
прийняла ПДГ до оформлення, проставляється реєстраційний номер ПДГ
за такою схемою:
ххххххххх/х/хххххх
1 2 3,
де 1 - дев'ятизначний код структурного підрозділу митного
органу, у якому проводиться митне оформлення ПДГ, згідно з
Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів,
спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим
наказом Держмитслужби України від 26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 )
"Про затвердження Класифікатора митних органів та їх структурних
підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій" (зі
змінами); 2 - остання цифра поточного року; 3 - порядковий номер ПДГ у журналі обліку документів контролю
за переміщенням товарів у порядку зростання протягом поточного
року. Під реєстраційним номером посадовою особою митного органу, що
прийняла ПДГ до оформлення, також проставляється її підпис. Дев'ятизначний код структурного підрозділу митного органу, у
якому проводиться митне оформлення, та остання цифра поточного
року можуть зазначатися декларантом. Графа C "Митний орган відправлення" Графа заповнюється у разі застосування заходів гарантування
доставки ТЗ до митниці призначення у вигляді грошової застави. Посадовою особою митного органу, якою здійснювалася перевірка
правильності нарахування податків і зборів, які підлягали б сплаті
при здійсненні митного оформлення ТЗ для вільного обігу, у графі
вчиняється запис "Перевірено" та проставляються штамп "СПЛАЧЕНО",
дата й підпис. Графа D/J "Відмітки митного органу відправлення/призначення" Заповнюється посадовою особою митного органу в усіх аркушах
ПДГ. У полях граф: "Підпис" - проставляється підпис посадової особи митниці, що
завершила митне оформлення ПДГ. "Печатка" - проставляється відбиток штампа "Під митним
контролем" (далі - ПМК), під ним - відбиток особистої номерної
печатки посадової особи митниці (далі - ОНП), що завершила митне
оформлення ПДГ. Якщо всі поля графи 47 ПДГ заповнені, то відбиток штампа ПМК
проставляється над графою C ПДГ, ОНП - у графі C ПДГ.
3. Оформлення ПДГ здійснюється посадовими особами відділу
контролю за переміщенням товарів (далі - ВКПТ) митного органу, у
зоні діяльності якого постійно або тимчасово проживає громадянин,
що бажає ввезти ТЗ на митну територію України з метою вільного
обігу.
4. При митному оформленні ПДГ митні збори за митне оформлення
не нараховуються і не сплачуються.
5. Аркуш із позначенням 1/6 форми МД-2 ( za140-07,
910а-2007-п ) ПДГ зберігається в справах ВКПТ, аркуш із
позначенням 2/7 форми МД-2 ПДГ зберігається в справах відділу
митних платежів (далі - ВМП), аркуш з позначеннями 3/8 та 4/5
форми МД-2 ПДГ разом з поданими документами повертається особі,
яка його подавала.
6. Під час прийняття та оформлення ПДГ посадова особа ВКПТ
виконує такі дії: перевіряє повноваження декларанта; перевіряє правильність заповнення ПДГ і її відповідність
електронній копії; присвоює їй реєстраційний номер і проставляє відбиток штампа
ПМК відповідно до вимог цього Порядку; з використанням програмно-інформаційного комплексу
"Інспектор-2006" здійснює реєстрацію ПДГ у журналі обліку
документів контролю за переміщенням товарів; перевіряє документи, що підтверджують застосування одного із
заходів гарантування доставки товарів у митний орган призначення.
7. Посадовою особою ВМП або вповноваженою посадовою особою
митного органу, до службових обов'язків якої входить здійснення
таких функцій, проводиться перевірка правильності нарахування
податків і зборів, які підлягали б сплаті при здійсненні митного
оформлення ТЗ для вільного обігу. Після проведеної перевірки посадовою особою ВМП заповнюється
графа C примірника ПДГ згідно з цим Порядком.
8. Громадянином або вповноваженою на те особою заповнюються
такі графи ПДГ: В, 1, 5, 8, 9, 12, 14, 15а, 19, 22, 23, 29, 31,
33, 34, 42, 44, 45, 47, 52, 54.
9. Опис граф ПДГ: Графа 1 "Декларація" У першому підрозділі графи проставляється 2-значний літерний
код "ТР", другий підрозділ не заповнюється, у третьому підрозділі
проставляється літерний код "ПДГ". Графа 5 "Всього товарів" Зазначається кількість заявлених у ПДГ ТЗ - 1. Графа 8 "Одержувач" У графі зазначаються відомості про одержувача (власника) ТЗ,
місце його постійного або тимчасового проживання. Відомості про особу зазначаються у такому порядку: у правому верхньому кутку - літерний код альфа-2 країни місця
проживання відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої
наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002
N 260 ( v0260202-02 ) "Про затвердження класифікацій валют та
держав світу" (зі змінами), далі, через знак "/", - номер за
Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів (далі - ДРФО); для громадян-резидентів, які через свої релігійні або інші
переконання відмовилися від присвоєння ідентифікаційного номера, -
номер паспорта фізичної особи, доповнений на початку чотирма
нулями; прізвище, ім'я та по батькові одержувача (власника) ТЗ; місце постійного або тимчасового проживання. Графа 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання" У графі зазначаються відомості про особу, яка надає митним
органам України фінансові гарантії щодо обов'язкової доставки
товарів. Відомості про особу зазначаються в такому порядку: у правому верхньому кутку - літерний код альфа-2 країни
місцезнаходження відповідно до Класифікації держав світу,
затвердженої наказом Державного комітету статистики України від
08.07.2002 N 260 ( v0260202-02 ) "Про затвердження класифікацій
валют та держав світу" (зі змінами), далі, через знак "/", -код за
ЄДРПОУ; найменування, що зазначене у свідоцтві про державну
реєстрацію юридичної особи; місцезнаходження юридичної особи, зазначене у свідоцтві про
державну реєстрацію юридичної особи. В інших випадках графа не заповнюється. Графа 12 "Відомості про вартість" У графі зазначається митна вартість ТЗ у валюті України,
наведена у графі 45. Графа 14 "Декларант/Представник" У графі наводяться відомості про декларанта ТЗ: у правому верхньому кутку - літерний код альфа-2 країни
місцезнаходження (місця проживання) відповідно до Класифікації
держав світу, затвердженої наказом Державного комітету статистики
України від 08.07.2002 N 260 ( v0260202-02 ) "Про затвердження
класифікацій валют та держав світу" (зі змінами), далі, через
знак "/", - код за ЄДРПОУ або номер за ДРФО (за наявності); найменування, зазначене у свідоцтві про державну реєстрацію
юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
фізичної особи. Для митного брокера (підприємства, що здійснює декларування
на підставі договору) додатково зазначаються номер і дата видачі
ліцензії на провадження посередницької діяльності митного брокера
(свідоцтва про визнання підприємства декларантом). Графа 15а "Код країни відправлення/експорту" У графі зазначається літерний код альфа-2 відповідно до
Класифікації держав світу країни, затвердженої наказом Державного
комітету статистики України від 08.07.2002 N 260 ( v0260202-02 )
"Про затвердження класифікацій валют та держав світу" (зі
змінами), з якої ТЗ направляється в Україну. Графа 19 "Контейнер" У разі наявності інформації про контейнери, в яких
перевозяться ТЗ, і внесення про них відомостей у графу 31,
проставляється "1". В інших випадках графа не заповнюється. Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком" У лівому підрозділі наводиться відповідно до Класифікації
валют, затвердженої наказом Державного комітету статистики України
від 08.07.2002 N 260 ( v0260202-02 ) "Про затвердження
класифікацій валют та держав світу" (зі змінами), літерний код
валюти, яка зазначена або буде зазначена в документі про право
власності на ТЗ. Якщо розрахунки за ТЗ не передбачаються, то в лівому
підрозділі графи наводиться літерний код валюти країни
відправлення. У правому підрозділі графи зазначається цифрами загальна
фактурна вартість ТЗ у валюті України, одержана як сума вартостей,
наведених у графі 42 аркуша форми МД-2 ( za140-07, 910а-2007-п ). Графа 23 "Курс валюти" У графі зазначається офіційний курс гривні до іноземної
валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22 ПДГ, установлений
Національним банком України на дату прийняття ПДГ до оформлення. Якщо в лівому підрозділі графи 22 ПДГ зазначено код валюти
України, то в графі проставляється "1". Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду" У графі зазначаються згідно з Класифікатором митних органів,
затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335
( v0335342-06 ) "Про затвердження Класифікатора митних органів та
їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та
організацій" (зі змінами), найменування і код митного органу
(регіональна митниця, митниця), митного поста та пункту пропуску
через державний кордон України, через який ТЗ увозитиметься в
Україну. Графа 31 "Маркування та кількість - Номери контейнерів -
Кількість та розпізнавальні особливості" У графі зазначаються відомості про ТЗ. Наводиться опис ТЗ: тип, модель та марка, колір, рік
виготовлення та введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер,
номери кузова, шасі (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб. см); Якщо в графі 19 ПДГ зазначено "1", то зазначаються відомості
про контейнери в такому порядку: спочатку проставляється загальна
кількість контейнерів, далі, через знак "/", зазначаються
відомості про номери контейнерів. Графа 33 "Код товару" У графі зазначається десятизначний код товару згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ). Графа 34 "Код країни походження" У лівому підрозділі "а" графи зазначається відповідно до
Класифікації держав світу, затвердженої наказом Державного
комітету статистики України від 08.07.2002 N 260 ( v0260202-02 )
"Про затвердження класифікацій валют та держав світу" (зі
змінами), літерний код альфа-2 країни походження ТЗ. Якщо інформація про конкретну країну походження ТЗ відсутня,
а є інформація про походження ТЗ з країн Європейського
співтовариства, то в графі зазначається "EU". Якщо країна походження невідома, то в графі зазначається
"00". Графа 42 "Ціна товару" У графі наводиться фактурна вартість ТЗ у валюті України за
курсом, установленим Національним банком України на день прийняття
ПДГ до оформлення. Якщо розрахунки за ТЗ не передбачаються, то в графі
зазначається "00". Графа 44 "Додаткова інформація/Подані документи/Сертифікати
і дозволи" У графі зазначаються коди згідно з Класифікатором документів,
затвердженим наказом Держмитслужби від 12.12.2007 N 1048
( v1048342-07 ) "Про затвердження відомчих класифікаторів з питань
митної статистики, які використовуються в процесі оформлення
митних декларацій, і порядку їх ведення" (зі змінами), і реквізити
документів, поданих при оформленні ПДГ, а також документів, що
підтверджують застосування одного із заходів гарантування доставки
товарів до митниці призначення. Відомості щодо кожного документа
починаються з нового рядка за схемою: код документа згідно з Класифікатором документів,
затвердженим наказом Держмитслужби від 12.12.2007 N 1048
( v1048342-07 ) "Про затвердження відомчих класифікаторів з питань
митної статистики, які використовуються в процесі оформлення
митних декларацій, і порядку їх ведення" (зі змінами); номер документа, дата. Якщо документу відповідає код некласифікованого документа, то
перед номером документа зазначається його назва. Якщо поданий документ відсутній у відповідному розділі
Класифікатора документів, затвердженого наказом Держмитслужби від
12.12.2007 N 1048 ( v1048342-07 ) "Про затвердження відомчих
класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в
процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення" (зі
змінами), то зазначається код некласифікованого документа
відповідного розділу. У разі застосування такого заходу забезпечення доставки ТЗ в
митницю призначення, як перевезення на умовах Міжнародної
конвенції про міжнародні перевезення вантажів із застосуванням
книжки МДП 1975 року ( 995_012 ) (далі - Конвенція МДП),
обов'язковим є внесення відомостей про серію та номер книжки МДП
до відповідного розділу графи. За відсутності на момент оформлення ПДГ такої інформації до
відповідного розділу графи вноситься запис "Книжка МДП" без
зазначення її серії та номера. Графа 45 "Коригування" У графі зазначається заявлена громадянином або вповноваженою
на те особою митна вартість ТЗ у валюті України. Графа 47 "Нарахування платежів" У цій графі наводяться відомості про нарахування податків і
зборів, що підлягали б сплаті при оформленні ТЗ відповідно до
митного режиму імпорту. При цьому сума податків та зборів
обчислюється, виходячи з десятизначного коду товару згідно з
УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ). У першій колонці "Вид" зазначається код виду податків та
зборів відповідно до Класифікатора видів податків, зборів
(обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень,
затвердженого наказом Держмитслужби від 07.12.2005 N 1201
( z1552-05 ) "Про затвердження Класифікатора видів податків,
зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень",
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за
N 1552/11832. У другій колонці "Основа нарахування" зазначаються: при нарахуванні мита - митна вартість ТЗ, зазначена в
графі 45; при нарахуванні акцизного збору - кількість у відповідних
одиницях виміру й обліку; при нарахуванні податку на додану вартість - митна вартість
ТЗ, зазначена в графі 45, збільшена на суму мита та акцизного
збору (для ТЗ, що підлягають обкладенню акцизним збором). У третій колонці "Ставка" зазначаються: при нарахуванні мита - установлений законодавством розмір
ставки мита; при нарахуванні акцизного збору - установлений законодавством
розмір ставки акцизного збору; при нарахуванні податку на додану вартість - установлений
законодавством розмір ставки податку на додану вартість. У четвертій колонці "Сума" зазначається нарахована сума
відповідного податку або збору. У п'ятій колонці "Спосіб платежу" зазначається код способу
розрахунку згідно з Класифікатором способів розрахунку,
затвердженим наказом Держмитслужби від 12.12.2007 N 1048
( v1048342-07 ) "Про затвердження відомчих класифікаторів з питань
митної статистики, які використовуються в процесі оформлення
митних декларацій, і порядку їх ведення" (зі змінами), у
відповідності до типу гарантії, зазначеному у графі 52 ПДГ. У разі ввезення ТЗ громадянами, які користуються пільгами,
усі передбачені податки та збори в ПДГ нараховуються умовно. Графа B "Подробиці розрахунків" У графі зазначаються: код виду податку або збору відповідно до Класифікатора видів
податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних
надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби від 07.12.2005
N 1201 ( z1552-05 ) "Про затвердження Класифікатора видів
податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних
надходжень", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
22.12.2005 за N 1552/11832; загальна сума податку або збору за цим кодом, що включає в
себе суми відповідного податку або збору. Графа 52 "Гарантія недійсна для" У лівому підрозділі графи зазначається розмір гарантійної
суми, що не підлягає поверненню (або підлягає сплаті), якщо товари
не доставлено в пункт пропуску через митний кордон, через який
вони мають бути вивезені з митної території України. Далі через
знак "/" зазначається номер гарантійного документа. Якщо переміщення здійснюється без застосування заходів
гарантування доставки, то лівий підрозділ не заповнюється. У правому підрозділі графи проставляється цифровий код типу
гарантії, яку обрав власник товарів чи вповноважена ним особа, а
саме: "01" - гарантія фінансової установи; "02" - грошова застава; "03" - перевезення митним перевізником; "04" - охорона та супроводження товарів митними органами; "05" - гарантія відповідно до Конвенції МДП ( 995_012 ); "06" - фінансова гарантія незалежного фінансового
посередника; "00" - гарантія не потрібна. Графа 54 "Місце і дата" У графі зазначаються місцезнаходження (місце проживання)
декларанта, прізвище, ініціали співробітника підприємства, що
здійснює декларування на підставі договору (прізвище, ініціали
громадянина), зазначеного в графі 14, що склав ПДГ, його особистий
підпис, а також наводиться номер його телефону. Для митного брокера (підприємства, що здійснює декларування
на підставі договору) додатково зазначаються номер і дата видачі
ліцензії на провадження посередницької діяльності митного брокера
(свідоцтва про визнання підприємства декларантом). Ці відомості завіряються печаткою митного брокера
(підприємства, що здійснює декларування на підставі договору), яка
містить код за ЄДРПОУ.

Додаток 2
до Правил митного контролю
та митного оформлення
транспортних засобів,
що переміщуються громадянами
через митний кордон України

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ
окремих граф ПТП

1. У графі "Назва місця прибуття та його адреса" зазначається
підрозділ митного оформлення митниці призначення, до
функціональних обов'язків якого належать питання здійснення
митного контролю та митного оформлення ТЗ, що переміщуються
громадянами через митний кордон України. Адреса такого підрозділу
зазначається за наявності.
2. У графі "Загальною кількістю" зазначається "1".
3. У графі "Загальною вартістю" зазначається вартість ТЗ
згідно з документами про право власності на ТЗ. У разі відсутності
такої інформації - згідно з висновком відділу митниці, у зоні
діяльності якої розташовано пункт пропуску через державний кордон
України, через який переміщується ТЗ, до функціональних обов'язків
якого належать питання контролю митної вартості. Вартість ТЗ визначається у національній валюті України. У
разі подання документів, які містять вартість ТЗ в іншій валюті,
графа заповнюється у перерахунку за курсом, установленим
Національним банком України на день оформлення ПТП.
4. У графі "За документами", крім назв і номерів
товаротранспортних і товаросупровідних документів, зазначаються
назва та номер документа, що підтверджує надання митному органу
гарантій доставки ТЗ до митниці призначення, та його код згідно з
Класифікатором документів, затвердженим наказом Держмитслужби від
12.12.2007 N 1048 ( v1048342-07 ) "Про затвердження відомчих
класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в
процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення" (зі
змінами).
5. Графа "Вид транспорту та найменування перевізника"
заповнюється у разі переміщення ТЗ митною територією України з
пункту пропуску через державний кордон України до митниці
призначення не своїм ходом, а шляхом транспортування іншим
автомобільним транспортним засобом.
6. У графі "N або назва транспортного засобу" зазначається
державний реєстраційний номер транспортного засобу, яким
здійснюється переміщення ТЗ митною територією України з пункту
пропуску через державний кордон України до митниці призначення.
7. У графі "Найменування товару" зазначаються дані про ТЗ:
тип, модель та марка, десятизначний код ТЗ згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), колір, рік
виготовлення та введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер,
номери кузова, шасі (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб.см). Графи "К-ть місць", "Вид упаковки", "Вага", "Вартість",
"Митне забезпечення" не заповнюються.
8. У графі "Примітки" проставляється цифровий код типу
гарантії, яку обрав власник товарів чи вповноважена ним особа, а
саме: "01" - гарантія фінансової установи; "02" - грошова застава; "03" - перевезення митним перевізником; "04" - охорона та супроводження товарів митними органами; "05" - гарантія відповідно до Митної конвенції про міжнародне
перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП від 14.11.75
( 995_012 ); "06" - фінансова гарантія незалежного фінансового
посередника; "00" - гарантія не потрібна; у цій графі далі, через знак "/", зазначається загальна сума
податків і зборів, що підлягали б сплаті при оформленні ТЗ
відповідно до митного режиму імпорту.

Додаток 3
до Правил митного контролю
та митного оформлення
транспортних засобів,
що переміщуються громадянами
через митний кордон України

Форма

АКТ
про проведення митного огляду транспортного засобу

N ____________ "___"_____________ 20__ року
Огляд проведено _________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали уповноваженої
посадової особи митного органу, що провела
митний огляд)
Власник ТЗ ______________________________________________________
(прізвище, ініціали)
Тип ТЗ: вантажний, пасажирський, вантажопасажирський, легковий,
інше: ___________________________________________________________
Код ТЗ за УКТЗЕД ________________________________________________
Марка, модель ТЗ _______________ Рік виготовлення _______________
Ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами)
------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 | |---+---+---+---+---+---+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Двигун N ________, об'єм ________ смі, бензин, дизель ___________
Показник спідометра __________________________________________ км
(заповнюється цифрами та словами)
Колір ТЗ ________________________________________________________
Тип кузова:
------------------------------------------------------------------ |Седан | |Фаетон-універсал | | |------------------------+-------+------------------------+------| |Седан-хардтоп | |Кабріолет | | |------------------------+-------+------------------------+------| |Купе | |Кабріолет-лімузин | | |------------------------+-------+------------------------+------| |Купе-хардтоп | |Кабріолет-хардтоп | | |------------------------+-------+------------------------+------| |Фастбек | |Родстер | | |------------------------+-------+------------------------+------| |Комбі (Хетчбек) | |Брогам | | |------------------------+-------+------------------------+------| |Універсал | |Ландо | | |------------------------+-------+------------------------+------| |Лімузин | |Тарга | | |------------------------+-------+------------------------+------| |Безкапотний кузов | |Пікап | | |------------------------+-------+------------------------+------| |Фургон | |Інше | | |------------------------+-------+------------------------+------| |Фаетон | | | | ------------------------------------------------------------------
Маркування кузова (CL, GL, GT тощо) _____________________________
Кількість дверей __________ Кількість місць для сидіння _________
Наявні пошкодження й несправності _______________________________
------------------------------------------------------------------ |КОД| НАЗВА | |КОД| НАЗВА | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |02 |Антиблокувальна система | |46 |Регулювання фар | | |(ABS) | | | | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |03 |Каталізатор | |47 |Оббивка зі штучної шкіри | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |04 |Зчіпний пристрій (форкоп) | |48 |Оббивка з натуральної | | | | | |шкіри | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |05 |Автоматична коробка передач| |49 |Оббивка з велюру | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |06 |Бортовий комп'ютер | |52 |Радіоприймач | | | | | |--------------------------| | | | | |Магнітола | | | | | |--------------------------| | | | | |CD-програвач | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |07 |Подушка безпеки | |55 |Роздільні задні сидіння | | | | |---+--------------------------| | | | |56 |Праве дзеркало заднього | | | | | |виду | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |08 |Затемнені вікна | |57 |Регульоване дзеркало | | | | | |заднього виду | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |09 |Протикрадіжна сигналізація | |58 |Обігрівач дзеркала | | | | | |заднього виду з | | | | | |електричним регулятором | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |10 |Тахометр | |60 |Склозмивач фар | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |11 |Протибуксувальна система | |61 |Скляний люк | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |13 |Адаптивна підвіска | |62 |Механічний люк даху | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |15 |Колісні диски з легких | |63 |Люк даху з електроприводом| | |сплавів | | | | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |17 |Електросклопідіймачі | |64 |Складаний дах кузова | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |19 |5-ступенева коробка передач| |65 |Гідропідсилювач керма | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |19 |6-ступенева коробка передач| |69 |Підігрів сидінь | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |26 |Додаткова галогенна фара | |71 |Блоківний диференціал | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |27 |Жорсткий знімний дах кузова| |73 |Сидіння спортивного | | | | | |автомобіля | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |28 |Задній склоочисник | |75 |Опалення при непрацюючому | | | | | |двигуні | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |32 |Клімат-контроль | |82 |Телефон | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |33 |Кондиціонер | |85 |Зовнішній термометр | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |35 |Підголівники | |87 |Протикрадіжний пристрій | |---+---------------------------+-+---+--------------------------| |37 |Спеціальне фарбування | |89 |Центральний замок | ------------------------------------------------------------------
(потрібні коди закреслити - Х)
При огляді були присутні
------------------------------------------------------------------
----------------- ______________________________ __________ | Місце для ОНП | (ініціали, прізвище (підпис) | | інспектора митниці) ----------------- ______________________________ __________
(ініціали, прізвище власника (підпис)
ТЗ або уповноваженої ним
особи)
Примітка. Якщо бракує місця для внесення всіх відомостей про
ТЗ, то вони наводяться на додатковому аркуші формату А4, про що
поряд з ініціалами та прізвищем посадової особи, що проводила
митний огляд ТЗ, учиняється запис "Див. на додатковому аркуші".

Додаток 4
до Правил митного контролю
та митного оформлення
транспортних засобів,
що переміщуються громадянами
через митний кордон України

Форма
Начальникові _______________ ____________________ митниці ____________________________
громадянина(ки) ____________ ____________________________ ___________________________,
що проживає
за адресою: ________________

ЗАЯВА

Прошу видати Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу
Марка ____________________ Модель _____________________
Ідентифікаційний номер, N двигуна __________________
номери кузова, шасі (рами) __________________________ Об'єм двигуна _______ куб.см
________ року виготовлення Колір ТЗ ___________________
Увезено через _____________________________ митницю за такими
документами: 1. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________ 4. __________________________________________________________
Дата __________ Підпис __________

Додаток 5
до Правил митного контролю
та митного оформлення
транспортних засобів,
що переміщуються громадянами
через митний кордон України

Форма
Державна митна служба України _____________________________ митниця

ПОСВІДЧЕННЯ серія _______ N ___________
про реєстрацію ТЗ

1. Тип, марка, модель ___________________________________________
2. Код згідно з УКТЗЕД __________________________________________
3. Колір ________________________________________________________
4. Дата виготовлення ____________________________________________
5. Ідентифікаційний номер або номер кузова ______________________
6. Номер шасі (рами) ____________________________________________
7. Номер двигуна ________________________________________________
8. Об'єм двигуна (куб.см) _______________________________________
9. Дата переміщення через митний кордон України _________________
10. Митниця оформлення __________________________________________
11. Дата, номер, серія уніфікованої митної квитанції МД-1 _______
12. Видано номерні знаки типу "Транзит" _______ N _______________
13. Наявність необхідних для реєстрації документів ______________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
ВІДМІТКИ МИТНИЦІ
_______________ митниця не заперечує проти реєстрації в підрозділі
ДАІ МВС України, який відповідно до законодавства України
вповноважений здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку
ТЗ, зазначеного в цьому Посвідченні ТЗ на ім'я ___________________ __________________________________________________________________
(країна постійного проживання, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), серія і номер паспортного документа та іншого
документа, визначеного законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону,
та/або паспорта громадянина (посвідчення особи з відміткою про
місце проживання); посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном тощо, ким видані)
_________________________________________________________________,
(місце постійного чи тимчасового проживання в Україні)
що був увезений (надісланий) в Україну громадянином _____________- __________________________________________________________________
(країна постійного проживання, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності); серія і номер паспортного документу або іншого
документа, визначеного законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону,
та/або паспорта громадянина (посвідчення особи з відміткою про
місце проживання); посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном тощо, ким видані)
__________________________________________________________________
(місце постійного чи тимчасового проживання в Україні)
Увезено:
для тимчасового користування строком до __________________________
для вільного обігу
Для: продажу, дарування, обміну; передання у володіння, та/або користування, та/або
розпорядження - дозвіл митниці: потрібен не потрібен
Транспортний засіб повинен бути пред'явлений підрозділу ДАІ
МВС України, який відповідно до законодавства України
вповноважений здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку
ТЗ, у десятиденний строк для реєстрації.
Примітка ____________________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис і особиста номерна
печатка посадової особи митниці ___________________
Дата "___"______________ 20__ р.
Одержав (підпис власника) _______________________________________on top