Document z0287-04, invalid, current version — Loss of force on April 11, 2017, on the basis - z0315-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З

25.02.2004 N 112
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 березня 2004 p.
за N 287/8886
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
N 106 ( z0315-17 ) від 10.02.2017 }
Про затвердження Положення про порядок
обліку обсягів розбалансування природного газу
в газорозподільних мережах
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
палива та енергетики
N 610 ( z0010-06 ) від 19.12.2005
N 395 ( z0858-08 ) від 24.07.2008 - не застосовується
з 01.10.2008
N 640 ( z1214-08 ) від 18.12.2008
N 310 ( z0566-09 ) від 15.06.2009 }
З метою удосконалення документального обліку споживання
природного газу, зменшення його втрат, що виникають на
підприємствах з газопостачання та газифікації, інших
підприємствах, які надають послуги з газопостачання,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок обліку обсягів
розбалансування природного газу в газорозподільних мережах (далі -
Положення), що додається.
2. Першому заступнику Міністра - голові правління НАК
"Нафтогаз України" Бойку Ю.А. забезпечити подання наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра - голову правління НАК "Нафтогаз України"
Бойка Ю.А.
Міністр С.Єрмілов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України А.І.Мярковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива та
енергетики України
25.02.2004 N 112
(в редакції наказу
Міністерства палива
та енергетики України
від 15.06.2009 N 310
( z0566-09 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 березня 2004 p.
за N 287/8886

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обліку обсягів розбалансування
природного газу в газорозподільних мережах

I. Загальні положення
1.1. Положення встановлює методичні засади формування
щомісячних даних та бухгалтерського обліку розбалансування обсягів
природного газу (далі - газ), які виникають під час його
транспортування газорозподільними мережами (далі - ГРМ).
1.2. Дія цього Положення поширюється на суб'єктів
господарювання незалежно від організаційно-правових форм та форм
власності, які транспортують газ ГРМ та постачають його споживачам
на підставі договорів і мають відповідні ліцензії (далі -
Підприємство).
II. Кількісна та вартісна оцінка
обсягів розбалансування природного газу
2.1. Щомісячні обсяги розбалансування газу визначаються
Підприємством як різниця між обсягами надходження газу до ГРМ
через газорозподільні станції та/або пункти вимірювання витрат
газу і сумою обсягів природного газу, фактично реалізованих
споживачам, обсягів виробничо-технологічних витрат і нормованих
втрат газу, а також обсягів газу, використаних на власні потреби
Підприємства та переданих іншим Підприємствам. Такий показник має
нульове або додатне значення (негативне розбалансування).
2.2. Під час складання балансу надходження та розподілу газу
за звітний місяць Підприємства визначають (розраховують) обсяги
розбалансування газу на підставі: звітних даних про фактичні обсяги надходження газу до ГРМ
Підприємств, підтверджених відповідними актами приймання-передачі
газу; звітних даних про фактичні обсяги постачання газу
Підприємствами всім категоріям споживачів за показами лічильників,
а для населення (у разі відсутності лічильників) - за нормами
споживання, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від
08.06.96 N 619 ( 619-96-п ) "Про затвердження норм споживання
природного газу населенням у разі відсутності газових
лічильників"; розрахунків обсягів виробничо-технологічних витрат та
нормованих втрат газу Підприємств, що виникли під час
транспортування газу ГРМ, здійснених згідно з Методикою визначення
питомих виробничо-технологічних втрат природного газу під час його
транспортування газорозподільними мережами та Методикою визначення
питомих виробничо-технологічних витрат природного газу під час
його транспортування газорозподільними мережами ( z0571-03 ),
затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України
від 30.05.2003 N 264 ( z0570-03 ), зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 09.07.2003 за N 570/7891 та за N 571/7892, а також
Методикою визначення питомих втрат природного газу при його
вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об'єму
газу до стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива
та енергетики України від 21.10.2003 N 595 ( z1224-03 ),
зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за
N 1224/8545; звітних даних про фактичні обсяги використання газу на власні
потреби Підприємств; звітних даних про фактичні обсяги природного газу, передані
іншим Підприємствам.
2.3. Результати розрахунків обсягів виробничо-технологічних
витрат і нормованих втрат газу Підприємств, що виникають під час
транспортування газу ГРМ, підлягають обов'язковому щомісячному
документальному оформленню у формі акта-розрахунку
виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу
(додаток 1). Акти-розрахунки підписуються головами та членами
постійних комісій Підприємств з обліку витрат і втрат газу та до
12-го числа місяця, наступного за звітним, затверджуються
керівниками Підприємств. Склад зазначених комісій затверджується
наказами по цих Підприємствах. За підсумками звітного місяця у балансі надходження та
реалізації газу Підприємств згадані обсяги розбалансування газу
відображаються окремим показником. Акт обліку обсягів розбалансування природного газу (додаток
2) складається щомісяця та затверджується керівником Підприємства
і до 12-го числа місяця, наступного за звітним, направляється до
ДК "Газ України". ДК "Газ України" на підставі отриманих від Підприємств актів
обліку обсягів розбалансування газу формує Зведений реєстр обсягів
розбалансування газу в ГРМ та до 15-го числа місяця, наступного за
звітним, направляє його до НАК "Нафтогаз України".
2.4. Для компенсації обсягів негативного розбалансування газу
Підприємство у місяці, в якому вони утворилися, закуповує ці
обсяги газу у ДК "Газ України" з ресурсів НАК "Нафтогаз України"
за ціною, що відповідає граничному рівню ціни на природний газ для
промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання,
встановленому Національною комісією регулювання електроенергетики
України (далі - НКРЕ), з урахуванням тарифу на його
транспортування магістральними газопроводами та податку на додану
вартість.
2.5. Договори поставки природного газу для компенсації
обсягів негативного розбалансування газу в газорозподільних
мережах Підприємств (далі - договори) укладаються між НАК
"Нафтогаз України" та ДК "Газ України", а також між ДК "Газ
України" та Підприємством на рік у межах обсягів природного газу,
що не перевищують обсяги такого розбалансування газу у Підприємств
за попередній рік. У разі якщо в минулому році обсягів негативного
розбалансування газу не зафіксовано, договір укладається на 10 000
(десять тисяч) куб. метрів. У разі відхилення за підсумками року фактичних обсягів
негативного розбалансування газу від його обсягів, зазначених у
договорах, коригування цих обсягів здійснюється за відповідними
додатковими угодами до договорів.
2.6. Акти обліку обсягів розбалансування газу за звітні
місяці складаються та підписуються сторонами договорів до 12-го
числа місяця, наступного за звітним.
III. Бухгалтерський облік надходження газу
до газорозподільних мереж та його розподіл
3.1. Бухгалтерський облік надходження обсягів газу до ГРМ та
його розподіл ведеться Підприємством у кількісних та вартісних
(гривнях) показниках відповідно до Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 30.11.99 N 291 ( z0892-99 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 892/4185.
3.2. Вартість обсягів газу, що надійшли до ГРМ та реалізовані
споживачам, відображається за дебетом субрахунку 902 "Собівартість
реалізованих товарів" у кореспонденції з кредитом відповідного
субрахунку рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками". Вартість обсягів реалізації газу споживачам
відображається за дебетом відповідного субрахунку рахунку 36
"Розрахунки з покупцями та замовниками" у кореспонденції з
кредитом аналітичного рахунку "Дохід від реалізації газу"
субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" (обсяг реалізації
газу споживачам визначається за показниками лічильників та, у разі
відсутності газових лічильників, - за нормами споживання газу
населенням, встановленими постановою Кабінету Міністрів України
від 08.06.96 N 619 ( 619-96-п ) "Про затвердження норм споживання
природного газу населенням у разі відсутності газових
лічильників").
3.3. Розрахункові обсяги витрат та втрат газу, що виникають
під час його транспортування ГРМ, відображаються на підставі
затвердженого Акта-розрахунку виробничо-технологічних витрат та
нормованих втрат природного газу за кредитом рахунку 63
"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" та дебетом
рахунків: 91 "Загальновиробничі витрати" - на суму втрат при
транспортуванні та витрат під час ремонту ГРМ; 23 "Виробництво" - на суму витрат, пов'язаних з виконанням
робіт з підключення споживачів до ГРМ.
3.4. Обсяги газу, використані Підприємством на власні
потреби, відображаються за дебетом того рахунку, на якому ведеться
облік витрат виробництва або інших витрат операційної діяльності,
у кореспонденції з кредитом рахунку 63 "Розрахунки з
постачальниками та підрядниками".
3.5. У бухгалтерському обліку Підприємства відображаються
обсяги негативного розбалансування газу на підставі акта обліку
обсягів розбалансування природного газу, складеного відповідно до
пункту 2.6 цього Положення. Обсяги негативного розбалансування газу відображаються за
дебетом субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" у
кореспонденції з кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками
та підрядниками" за ціною, визначеною відповідно до пункту 2.4
цього Положення.
3.6. Сальдо субрахунків 702 та 902 списується у порядку
закриття рахунків на субрахунок 791 "Результат операційної
діяльності" оборотами за звітний місяць.
{ Положення в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 310 ( z0566-09 ) від 15.06.2009 }
Директор Департаменту нафтогазової
та нафтопереробної промисловості М.Євдощук

Додаток 1
до Положення про порядок
обліку обсягів
розбалансування природного
газу в газорозподільних
мережах
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(найменування посади)
__________
(підпис)
______________________
(ініціали та прізвище)
"____" ___________ 20__ року

АКТ-РОЗРАХУНОК
виробничо-технологічних витрат
та нормованих втрат природного газу
за _________________ 20__ р.
(місяць)

м. _______________ "___" ____________ 20__ року
Ми, комісія у складі представників _____________________________,
(найменування підприємства)
зокрема ________________________________________________ - голова
(найменування посади, прізвище та ініціали)
комісії та її члени _____________________________________________,
(найменування посади, прізвище та ініціали)
на основі розрахунків (які додаються), здійснених згідно з
наказом Мінпаливенерго України від 30.05.2003 N 264 "Про
затвердження методик визначення питомих втрат та
виробничо-технологічних витрат природного газу під час його
транспортування газорозподільними мережами", зареєстрованим в
Мін'юсті 09.07.2003 за N 570/7891, та наказом Мінпаливенерго
України від 21.10.2003 N 595 "Про затвердження Методики визначення
питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими
лічильниками в разі неприведення об'єму газу до стандартних умов",
зареєстрованим у Мін'юсті 25.12.2003 за N 1224/8545, цим актом
підтверджуємо те, що
в ____________ місяці 20__ року:
виробничо-технологічні витрати природного газу склали ________ тис.куб.м на суму _______________ грн;
нормовані втрати природного газу склали _________ тис.куб.м
на суму _______________ грн.
(У разі незаповнення рядка через відсутність інформації рядок
прокреслюється)
Цей акт складено у двох примірниках.
Додатки: _____________
Голова комісії _______________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: _______________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"___" ____________ 20__ року
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 310 ( z0566-09 ) від 15.06.2009 }
Додаток 2
до Положення про порядок
обліку обсягів
розбалансування природного
газу в газорозподільних
мережах
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(найменування посади)
__________
(підпис)
______________________
(ініціали та прізвище)
"____" ___________ 20__ року

АКТ
обліку обсягів розбалансування природного газу
за ___________________ 20__ р.
(місяць)

м. _______________ "___" ____________ 20__ року
Ми, комісія у складі представників _____________________________,
(назва підприємства)
зокрема ________________________________________ - голова комісії
(найменування посади, прізвище та ініціали)
та її члени _____________________________________________________,
(найменування посади, прізвище та ініціали)
на основі розрахунків (які додаються), підтверджуємо цим актом
те, що в ____________ місяці 20__ року:
обсяги розбалансування природного газу
склали _________________ тис. куб. м на суму _______________ грн.
Цей акт складено у двох примірниках.
Додатки: __________________________
Голова комісії _______________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: _______________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"___" ____________ 20__ року
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 310 ( z0566-09 ) від 15.06.2009 }on top