Document z0282-99, current version — Adoption on March 18, 1999
( Last event — State registration, gone May 5, 1999. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 23 від 18.03.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 травня 1999 р.
vd990318 vn23 за N 282/3575

Про затвердження Інструкції про складання установами і організаціями, які отримують бюджетні кошти, місячної
та квартальної звітності у 1999 році

З метою встановлення єдиних вимог до порядку складання
місячних та квартальних звітів за 1999 рік установами та
організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих
бюджетів, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про складання установами і
організаціями, які отримують бюджетні кошти, місячної та
квартальної звітності у 1999 році (додається). 2. Встановити, що міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, установи, організації та підприємства, які
отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів у 1999 році,
місячні та квартальні звіти складають відповідно до умов даної
Інструкції.
Заступник Міністра фінансів -
начальник Головного управління
Державного казначейства України П.Г.Петрашко
Затверджено
Наказ Головного управління
Державного казначейства
України 18.03.99 N 23
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 1999 р.
за N 282/3575
Інструкція
про складання установами і організаціями, які
отримують бюджетні кошти, місячної та квартальної
звітності у 1999 році
Постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.99 N 180
( 180-99-п ) "Про деякі питання діяльності Державного казначейства
України" запроваджується поетапне переведення на казначейське
обслуговування позабюджетних коштів установ та організацій, які
утримуються за рахунок державного бюджету. Наказом Міністерства
фінансів України від 12.02.99 N 45 затверджена Тимчасова
інструкція щодо складання і виконання розпису та лімітів
асигнувань Державного бюджету України, яка передбачає
поквартальний розподіл розпису видатків та помісячну розбивку
лімітів асигнувань. Наказ Міністерства фінансів України від
04.02.99 N 33 "Про внесення змін та доповнень до бюджетної
класифікації" вніс зміни до економічної класифікації видатків і
встановив, що при поданні звітності про виконання бюджетів у 1999
році застосовується економічна класифікація видатків за скороченою
формою. У зв'язку з вищенаведеним Головне управління Державного
казначейства України повідомляє про зміни у порядку складання та
подання окремих форм місячної та квартальної бухгалтерської
звітності в 1999 році. 1. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
установи, організації (крім визначених у пп. 2 та 3 цієї
Інструкції), які отримують кошти державного та/або місцевих
бюджетів, місячні та квартальні звіти про виконання кошторисів
доходів та видатків подають у такому обсязі: Форми місячної звітності: N 1ммб "Звіт про використання асигнувань з місцевого бюджету"
(додаток 1); N 2мдб "Звіт про використання асигнувань з державного
бюджету" (додаток 2); N 4 "Звіт про виконання кошторису установи зі спеціальних
коштів" (додаток 3); N 4-1 "Звіт про рух позабюджетних коштів" (додаток 4); N 7м "Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ"
(додаток 5). Форми квартальної звітності: N 1 "Баланс виконання кошторису видатків"; N 2 "Звіт про виконання кошторису установи з бюджетних
асигнувань" (додаток 6); N 3 "Звіт про виконання плану по штатах та контингентах"; N 4-зведена "Звіт про виконання кошторису установи зі
спеціальних коштів" (додаток 7); N 4-1 "Звіт про рух позабюджетних коштів" (додаток 4); N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" (додаток 8); N 2-валюта "Звіт про використання асигнувань з державного
бюджету з міжнародної діяльності України" (додаток 9); пояснювальна записка. 2. Установи та організації Міністерства оборони України,
Держкомкордону України, Головного управління внутрішніх військ МВС
України, Національної Гвардії України та Держкомрезерву України
складають та подають до органів Державного казначейства місячні та
квартальні звіти в обсягах, передбачених у п.1 цієї Інструкції,
крім форми N 1 "Баланс виконання кошторису видатків". 3. Госпрозрахункові підприємства, установи і організації, що
отримують бюджетні кошти, складають періодичну звітність про
використання отриманих бюджетних коштів за формами N 2мдб "Звіт
про використання асигнувань з державного бюджету" та N 2 "Звіт про
виконання кошторису установи з бюджетних асигнувань". При цьому в
поданих звітах касові видатки відповідають фактичним. Інші форми
звітності про використання бюджетних коштів, у тому числі й форма
N 1 "Баланс виконання кошторису видатків", госпрозрахунковими
підприємствами, установами і організаціями до органів Державного
казначейства України не подаються. 4. Звіти форми N 2мдб "Звіт про використання асигнувань з
державного бюджету" та форми N 2 "Звіт про виконання кошторису
установи з бюджетних асигнувань" складаються окремо за кожною
функцією та зведений. При цьому за казначейською формою виконання
державного бюджету звіт форми N 2мдб "Звіт про використання
асигнувань з державного бюджету" та звіт форми N 2 "Звіт про
виконання кошторису установи з бюджетних асигнувань" візуються
органом Державного казначейства України, в якому відкритий
реєстраційний рахунок установи (з проставленням підпису, печатки
або штампа). Для складання зведених звітів вищестоящі органи
приймають від підвідомчих установ, що перейшли на оплату рахунків
через органи Державного казначейства України, звіти, завізовані в
органах Державного казначейства України. У зв'язку з касовим виконанням державного бюджету через
органи Державного казначейства України, зведена форма N 2мдб "Звіт
про використання асигнувань з державного бюджету" головними
розпорядниками коштів до Головного управління Державного
казначейства України не подається, крім головних розпорядників,
установи яких не перейшли на казначейське обслуговування. Установи, що отримують бюджетні кошти в іноземній валюті за
кодом функціональної класифікації 030000, додатково подають,
щомісяця, форму N 2-валюта окремого зразка (додаток 9). 5. Форма N 4 "Звіт про виконання кошторису установи зі
спеціальних коштів" складається бюджетними установами, що
отримують доходи від надання платних послуг, виконання робіт,
реалізації продукції чи іншої діяльності, яка здійснюється
відповідно до діючих нормативно-правових актів, і використання
коштів здійснюється за цільовим призначенням, згідно з єдиним
кошторисом доходів та видатків установи. У зв'язку з поетапним переведенням бюджетних установ на
казначейське обслуговування позабюджетних коштів змінюється
порядок відображення даних у звіті форми N 4 "Звіт про виконання
кошторису установи зі спеціальних коштів". Звіти складаються за
касовим принципом відображення видатків. Касовими видатками вважаються всі суми, проведені органом
Державного казначейства України або установою банку з
реєстраційного або поточного рахунку установи як шляхом
безготівкової оплати рахунків, так і готівкою. Звіт форми N 4 "Звіт про виконання кошторису установи зі
спеціальних коштів" складається загальний за всіма функціями і
видами спеціальних коштів. Звіт форми N 4-зведена "Звіт про виконання кошторису установи
зі спеціальних коштів" складається загальний за всіма функціями,
але окремо за кожним видом спеціальних коштів. Сума в рядку "Залишок грошових коштів на початок року" форм
N 4 "Звіт про виконання кошторису установи зі спеціальних коштів"
та N 4-зведена "Звіт про виконання кошторису установи зі
спеціальних коштів" повинна відповідати залишку коштів на
поточному рахунку в установі банку. Рядки зі знаком "х" не заповнюються. Форма N 4-1 "Звіт про рух позабюджетних коштів" (додаток 4)
складається про рух сум за дорученнями, депозитних сум та інших
позабюджетних коштів. У графі 4 "Надійшло коштів за звітний період" відображаються
суми надходжень без розподілу за кодами економічної класифікації. У графах 6 "Касові видатки всього" та 7 "Касові видатки
спрямовано на бюджетні видатки" відображаються суми касових
видатків за кодами економічної класифікації, що склалися за фактом
проведених операцій. Звіти форми N 4 "Звіт про виконання кошторису установи зі
спеціальних коштів" та форми N 4-1 "Звіт про рух позабюджетних
коштів" установ і організацій, що перейшли на казначейське
обслуговування позабюджетних коштів, візуються органом Державного
казначейства України. 6. Звіти форми N 7м "Звіт про кредиторську заборгованість
бюджетних установ" та форми N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних
установ" складаються про бюджетну заборгованість установ за всіма
функціями класифікації видатків. У графах "Прострочена заборгованість" проставляються суми
простроченої заборгованості, тобто заборгованості, яка залишилась
на обліку після строку, встановленого для оплати. Якщо строк
оплати не встановлено, то заборгованість вважається простроченою
після 30 днів з дня виписування рахунка. 7. Усі бухгалтерські звіти складаються наростаючим підсумком
з початку року. В усіх звітах у графі "Код" проставляється ідентифікаційний
код установи. У графах "Асигнування", "Затверджено кошторисом на звітний
квартал" проставляються затверджені в кошторисі асигнування
поточного кварталу наростаючим підсумком з початку року, з
урахуванням внесених змін. У графах звітів, де відображаються кошти, що надійшли,
вказуються суми, які фактично надійшли з початку року, за мінусом
відізваних сум. При запровадженні лімітів асигнувань державного бюджету, вони
проставляються у графі "Ліміти асигнувань на звітний період", при
цьому проставляються ліміти звітного періоду наростаючим підсумком
з початку року. Ліміти асигнувань відображаються тільки за кодами економічної
класифікації видатків: 1110 "Оплата праці працівників бюджетних
установ", 1120 "Нарахування на заробітну плату", 1340 "Трансферти
населенню", 5000 "Інші видатки". У графах "Касові видатки" показуються касові видатки
установи, тобто використані суми з реєстраційного/поточного
рахунку за вирахуванням сум, внесених на рахунок на відновлення
касових видатків. У графах "Фактичні видатки" показуються фактичні видатки
установ і організацій, тобто дійсні витрати, що оформлені
відповідними документами, у тому числі видатки за несплаченими
рахунками кредиторів, за нарахованою заробітною платою та
стипендіями тощо. 8. Форми нового зразка: N 2 "Звіт про виконання кошторису
установи з бюджетних асигнувань", N 4 "Звіт про виконання
кошторису установи зі спеціальних коштів", N 4-1 "Звіт про рух
позабюджетних коштів", N 7м "Звіт про кредиторську заборгованість
бюджетних установ" та N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних
установ" складаються та подаються відповідно до умов даної
Інструкції. 9. Бухгалтерські звіти складаються за отриманими доходами та
проведеними видатками, здійсненими в національній грошовій одиниці
України та іноземній валюті (за коштами, передбаченими єдиними
кошторисами доходів та видатків). При цьому операції, здійснені в
іноземній валюті, відображаються в національній валюті в сумах,
які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом
Національного банку України, що діє на дату здійснення операцій. 10. Звіти складаються в гривнях, а зведені звіти - в тисячах
гривень з одним десятковим знаком. 11. Термін подання місячних та квартальних звітів
встановлюється органами, до яких ці звіти подаються, але за умови
своєчасного подання бухгалтерських звітів до органів Державного
казначейства України і фінансових органів. 12. Зведена звітність міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, що повністю переведені на казначейське
виконання видатків, повинна дорівнювати зведеним звітним даним,
поданим до Головного управління Державного казначейства України
органами Державного казначейства України за кодами відомчої
класифікації видатків цих міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади. 13. Вищенаведений порядок складання місячних та квартальних
бухгалтерських звітів установами, які утримуються за рахунок
державного та/або місцевих бюджетів, міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади доводять до відома підвідомчих
установ.
Додаток 1
до Інструкції про складання установами
і організаціями, які отримують
бюджетні кошти, місячної та
квартальної звітності у 1999 році
Форма N 1ммб
Звіт
про використання асигнувань з місцевого бюджету
на ________________ 199_ р.
Коди -------- за ДКУД | | |------| Установа ______________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія _____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Код відомчої класифікації видатків ____________ за СПОДУ | | |------| Галузь (вид діяльності) _______________________ за ЗКГНГ | | -------- Періодичність: місячна
Одиниця виміру _______
I. Видатки
------------------------------------------------------------------ | Коди класифікації | Асигнування | Ліміти | Касові | | | | асигнувань |видатки з| |---------------------------| | звітного | початку | |функціональна |економічна | | періоду | року | |---------------+-----------+-------------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------+-----------+-------------+------------+---------| |---------------+-----------+-------------+------------+---------| |---------------------------+-------------+------------+---------| | Разом за функцією | | | | |---------------------------+-------------+------------+---------| |---------------+-----------+-------------+------------+---------| |---------------------------+-------------+------------+---------| | Всього по установі | | | | ------------------------------------------------------------------
II. Відомості про рух коштів на поточних рахунках
------------------------------------------------------------------ | Найменування |Залишок на |Надійшло з |Касові ви-|Залишок на| | рахунку |початок року|початку року|датки за |кінець | | | | |звітний |звітного | | | | |місяць |місяця | |----------------+------------+------------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------+------------+------------+----------+----------| |Поточний рахунок| | | | | |на видатки | | | | | |установи | | | | | |----------------+------------+------------+----------+----------| |Поточний рахунок| | | | | |по капітальних | | | | | |вкладеннях | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________ ________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний ________________________ ________________________
бухгалтер (підпис) (ініціали і прізвище)
"___" ____________ 199_ р.
(число, місяць, рік)
Додаток 2
до Інструкції про складання установами
і організаціями, які отримують
бюджетні кошти, місячної та
квартальної звітності у 1999 році
Форма N 2мдб
Звіт про використання асигнувань з державного бюджету
на _____________________ 199_ р.
Коди -------- за ДКУД | | |------| Установа ______________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія _____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Код відомчої класифікації видатків ____________ за СПОДУ | | |------| Галузь (вид діяльності) _______________________ за ЗКГНГ | | -------- Періодичність: місячна
Одиниця виміру _______
----------------------------------------------------------------------- |Код функ- |Код еко-|Асиг- |Ліміти |Залишок |Надій- |Касові|Залишок | |ціональної|номічної|нуван-|асигну-|бюджетних|шло за |видат-|бюджетних| |класифіка-|класифі-|ня |вань |коштів на|звітний|ки з |коштів на| |ції видат-|кації | |звітно-|початок |період |почат-|кінець | |ків |видатків| |го пе- |року | |ку ро-|звітного | | | | |ріоду | | |ку |періоду | |----------+--------+------+-------+---------+-------+------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-------------------+------+-------+---------+-------+------+---------| |Разом за функцією | | | | | | | |-------------------+------+-------+---------+-------+------+---------| |-------------------+------+-------+---------+-------+------+---------| |Всього по установі | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________ ________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний ________________________ ________________________
бухгалтер (підпис) (ініціали і прізвище)
"___" ____________ 199_ р.
(число, місяць, рік)
Додаток 3
до Інструкції про складання установами
і організаціями, які отримують
бюджетні кошти, місячної та
квартальної звітності у 1999 році
Форма N 4
Звіт про виконання
кошторису установи зі спеціальних коштів
на _____________________ 199_ р.
Коди -------- за ДКУД | | |------| Установа ______________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія _____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Код відомчої класифікації видатків ____________ за СПОДУ | | -------- Періодичність: місячна
Одиниця виміру _______
------------------------------------------------------------------ | Показники |Код еко-|Код |Затверд-| Виконано | | |номічної|рядка|жено |------------------| | |класифі-| |коштори-|всього|у т.ч. сп- | | |кації | |сом на | |рямовано на| | |видатків| |звітний | |бюджетні | | | | |квартал | |видатки | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Залишок грошових | Х | 010 | | | Х | |коштів на початок | | | | | | |року | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Надходження коштів у | Х | 020 | | | Х | |поточному році | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| | Всього доходів | Х | 030 | | | Х | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Поточні видатки | 1000 | 040 | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Видатки на товари і | 1100 | 050 | | | | |послуги | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Оплата праці | 1110 | 060 | | | | |працівників | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Нарахування на | 1120 | 070 | | | | |заробітну плату | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Придбання предметів, | 1130 | 080 | | | | |матеріалів і послуг -| | | | | | |всього | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |З них: | | | | | | |Медикаменти та | 1132 | 090 | | | | |перев'язувальні | | | | | | |матеріали | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Продукти харчування | 1133 | 100 | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Придбання предметів, | | | | | | |матеріалів і послуг | 1139 | 110 | | | | |(крім кодів 1132 і | | | | | | |1133) | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Видатки на | 1140 | 120 | | | | |відрядження | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Оплата послуг з | 1150 | 130 | | | | |утримання бюджетних | | | | | | |установ - всього | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |З них: | 1151 | 140 | | | | |Оплата транспортних | | | | | | |послуг та утримання | | | | | | |власних транспортних | | | | | | |засобів | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Послуги зв'язку | 1156 | 150 | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Оплата інших | 1157 | 160 | | | | |поточних видатків | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Оплата комунальних | 1160 | 170 | | | | |послуг та | | | | | | |енергоносіїв - | | | | | | |всього | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |З них: | | | | | | |Оплата | 1161 | 180 | | | | |теплопостачання | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Оплата | 1162 | 190 | | | | |водопостачання і | | | | | | |водовідведення | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Оплата | 1163 | 200 | | | | |електроенергії | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Оплата природного | 1164 | 210 | | | | |газу | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Оплата інших | 1165 | 220 | | | | |комунальних послуг | | | | | | |та енергоносіїв | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Дослідження і | 1170 | 230 | | | | |розробки, державні | | | | | | |програми | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Виплата процентів | 1200 | 240 | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Субсидії і поточні | 1300 | 250 | | | | |трансфертні виплати -| | | | | | |всього | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |З них: | | | | | | |Трансферти | 1340 | 260 | | | | |населенню | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Субсидії і поточні | 1399 | 270 | | | | |трансфертні виплати | | | | | | |(крім коду 1340) | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Капітальні видатки | 2000 | 280 | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Придбання основного | 2100 | 290 | | | | |капіталу | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Придбання обладнання | 2110 | 300 | | | | |і предметів | | | | | | |довгострокового | | | | | | |користування | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Капітальне | 2120 | 310 | | | | |будівництво | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Капітальний ремонт | 2130 | 320 | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Створення державних | 2200 | 330 | | | | |запасів і резервів | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Придбання землі і | 2300 | 340 | | | | |нематеріальних | | | | | | |активів | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Капітальні | 2400 | 350 | | | | |трансферти | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Податки та | | | | | | |обов'язкові платежі | 7100 | 360 | | | | |(крім податку на | | | | | | |прибуток та ПДВ) | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Податок на прибуток | 7200 | 370 | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Податок на додану | 7300 | 380 | | | | |вартість | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Всього видатків | Х | 390 | | | | |поточного року | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Залишки грошових | | 400 | Х | | Х | |коштів на кінець | | | | | | |звітного періоду | | | | | | |---------------------+--------+-----+--------+------+-----------| |Перевищення доходів | Х | 410 | | | | |над видатками * | | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Заповнюється тільки в звітах за рік.
Керівник ________________________ ________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний ________________________ ________________________
бухгалтер (підпис) (ініціали і прізвище)
"___" ____________ 199_ р.
(число, місяць, рік)
Додаток 4
до Інструкції про складання установами
і організаціями, які отримують
бюджетні кошти, місячної та
квартальної звітності у 1999 році
Форма N 4-1
Звіт про рух позабюджетних коштів
на _________________ 199_ р.
Коди -------- за ДКУД | | |------| Установа ______________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія _____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Код відомчої класифікації видатків ____________ за СПОДУ | | |------| Галузь (вид діяльності) _______________________ за ЗКГНГ | | -------- Періодичність: місячна
Одиниця виміру _______
---------------------------------------------------------------------------- | N | Види позабюджетних |Залишок|Надій-| Касові видатки |Залишок | |з/п| коштів |коштів |шло |------------------------|коштів | | | |на |коштів|код |всьо-|у т.ч. |на | | | |початок|за |еконо- |го |спрямо- |кінець | | | |року |звіт- |мічної | |вано на |звітного| | | | |ний |класи- | |бюджетні|періоду | | | | |період|фікації | |видатки | | | | | | |видатків*| | | | |---+---------------------+-------+------+---------+-----+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------------+-------+------+---------+-----+--------+--------| | 1 |Суми за дорученнями -| | | | | | | | |всього | | | | | | | | |У т.ч. | | | | | | | |---+---------------------+-------+------+---------+-----+--------+--------| | 2 |Кошти, що надходять | | | | | | | | |у відповідності з | | | | | | | | |рішеннями Уряду чи | | | | | | | | |іншими | | | | | | | | |нормативно-правовими | | | | | | | | |актами | | | | | | | |---+---------------------+-------+------+---------+-----+--------+--------| | 3 |Благодійні та | | | | | | | | |спонсорські внески | | | | | | | |---+---------------------+-------+------+---------+-----+--------+--------| | 4 |Депозитні суми | | | | | | | |---+---------------------+-------+------+---------+-----+--------+--------| | 5 |Інші позабюджетні | | | | | | | | |кошти | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
________________
* По депозитних сумах не заповнюється
Керівник ________________________ ________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний ________________________ ________________________
бухгалтер (підпис) (ініціали і прізвище)
"___" ____________ 199_ р.
(число, місяць, рік)
Додаток 5
до Інструкції про складання установами
і організаціями, які отримують
бюджетні кошти, місячної та
квартальної звітності у 1999 році
Форма N 7м
Звіт
про кредиторську заборгованість бюджетних установ
на 1 ____________ 199_ року
Коди -------- за ДКУД | | |------| Установа ______________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія _____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Код відомчої класифікації видатків ____________ за СПОДУ | | -------- Періодичність: місячна
Одиниця виміру _______
------------------------------------------------------------------ | N | Показники |Код еко-|На | На звітну дату | |з/п| |номічної|поча-|-----------------------| | | |класифі-|ток |всього|у т.ч. | | | |кації |року | |прострочена | | | |видатків| | |заборгованість | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 1 |Кредиторська | | | | | | |заборгованість - | | | | | | | всього | | | | | | |У тому числі: | | | | | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 2 |Видатки на товари і | 1100 | | | | | |послуги | | | | | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 3 |Оплата праці | 1110 | | | | | |працівників | | | | | | |бюджетних установ | | | | | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 4 |Нарахування на | 1120 | | | | | |заробітну плату | | | | | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 5 |Придбання предметів, | 1130 | | | | | |матеріалів і послуг -| | | | | | |всього | | | | | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 6 |З них: | 1132 | | | | | |Медикаменти та | | | | | | |перев'язувальні | | | | | | |матеріали | | | | | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 7 |Продукти харчування | 1133 | | | | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 8 |Придбання предметів, | | | | | | |матеріалів і послуг | 1139 | | | | | |(крім кодів 1132 і | | | | | | |1133) | | | | | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 9 |Видатки на | 1140 | | | | | |відрядження | | | | | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 10|Оплата послуг з | 1150 | | | | | |утримання бюджетних | | | | | | |установ | | | | | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 11|Оплата комунальних | 1160 | | | | | |послуг та | | | | | | |енергоносіїв - | | | | | | |всього | | | | | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 12|З них: | | | | | | |Оплата | 1161 | | | | | |теплопостачання | | | | | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 13|Оплата | 1162 | | | | | |водопостачання і | | | | | | |водовідведення | | | | | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 14|Оплата | 1163 | | | | | |електроенергії | | | | | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 15|Оплата природного | 1164 | | | | | |газу | | | | | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 16|Оплата інших | 1165 | | | | | |комунальних послуг | | | | | | |та енергоносіїв | | | | | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 17|Дослідження і | 1170 | | | | | |розробки, державні | | | | | | |програми | | | | | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 18|Субсидії і поточні | 1300 | | | | | |трансфертні виплати -| | | | | | |всього | | | | | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 19|З них: | | | | | | |Трансферти | 1340 | | | | | |населенню | | | | | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 20|Субсидії і поточні | 1399 | | | | | |трансфертні виплати | | | | | | |(крім коду 1340) | | | | | |---+---------------------+--------+-----+------+----------------| | 21|Капітальні видатки | 2000 | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________ ________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний ________________________ ________________________
бухгалтер (підпис) (ініціали і прізвище)
"___" ____________ 199_ р.
(число, місяць, рік)
Додаток 6
до Інструкції про складання установами
і організаціями, які отримують
бюджетні кошти, місячної та
квартальної звітності у 1999 році
Форма N 2
Звіт
про виконання кошторису установи з бюджетних асигнувань
на _________________ 199_ р.
Коди -------- за ДКУД | | |------| Установа ______________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія _____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Код відомчої класифікації видатків ____________ за СПОДУ | | |------| Код функціональної класифікації видатків ______ | | |------| Галузь (вид діяльності) _______________________ за ЗКГНГ | | -------- Періодичність: річна, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня
Одиниця виміру _______
---------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код |Код |Асиг- |Ліміти |Надій- |Касо-|Фак-| | | економічної |рядка|нуван-|асигнувань|шло за |ві |тич-| | |класифікації | |ня |на звітний|звітний|вида-|ні | | | видатків | | |період |період |тки |ви- | | | | | | | | |дат-| | | | | | | | |ки | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Поточні видатки | 1000 | 010 | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Видатки на | 1100 | 020 | | | | | | |товари і послуги | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Оплата праці | 1110 | 030 | | | | | | |працівників | | | | | | | | |бюджетних | | | | | | | | |установ | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Нарахування на | 1120 | 040 | | | | | | |заробітну плату | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Придбання | | | | | | | | |предметів, | 1130 | 050 | | | | | | |матеріалів і | | | | | | | | |послуг - всього | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |З них: | 1132 | 060 | | | | | | |Медикаменти та | | | | | | | | |перев'язувальні | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Продукти | 1133 | 070 | | | | | | |харчування | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Придбання | | | | | | | | |предметів, | 1139 | 080 | | | | | | |матеріалів і | | | | | | | | |послуг (крім | | | | | | | | |кодів 1132 і | | | | | | | | |1133) | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Видатки на | 1140 | 090 | | | | | | |відрядження | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Оплата послуг з | 1150 | 100 | | | | | | |утримання | | | | | | | | |бюджетних | | | | | | | | |установ - всього | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |З них: | | | | | | | | |Оплата | 1151 | 110 | | | | | | |транспортних | | | | | | | | |послуг та | | | | | | | | |утримання | | | | | | | | |власних | | | | | | | | |транспортних | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Послуги зв'язку | 1156 | 120 | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Оплата інших | 1157 | 130 | | | | | | |поточних | | | | | | | | |видатків | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Оплата | 1160 | 140 | | | | | | |комунальних | | | | | | | | |послуг та | | | | | | | | |енергоносіїв - | | | | | | | | |всього | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |З них: | | | | | | | | |Оплата | 1161 | 150 | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Оплата | 1162 | 160 | | | | | | |водопостачання і | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Оплата | 1163 | 170 | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Оплата | 1164 | 180 | | | | | | |природного газу | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Оплата інших | | | | | | | | |комунальних | 1165 | 190 | | | | | | |послуг та | | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Дослідження і | 1170 | 200 | | | | | | |розробки, | | | | | | | | |державні | | | | | | | | |програми | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Виплата | 1200 | 210 | | | | | | |процентів | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Субсидії і | 1300 | 220 | | | | | | |поточні | | | | | | | | |трансфертні | | | | | | | | |виплати - всього | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |З них: | 1340 | 230 | | | | | | |Трансферти | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Субсидії і | | | | | | | | |поточні | 1399 | 240 | | | | | | |трансфертні | | | | | | | | |виплати | | | | | | | | |(крім коду | | | | | | | | |1340) | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Капітальні | 2000 | 250 | | | | | | |видатки | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Придбання | 2100 | 260 | | | | | | |основного | | | | | | | | |капіталу | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Придбання | | | | | | | | |обладнання і | 2110 | 270 | | | | | | |предметів | | | | | | | | |довгострокового | | | | | | | | |користування | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Капітальне | 2120 | 280 | | | | | | |будівництво | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Капітальний | 2130 | 290 | | | | | | |ремонт | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Створення | 2200 | 300 | | | | | | |державних | | | | | | | | |запасів і | | | | | | | | |резервів | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Придбання землі | | | | | | | | |і нематеріальних | 2300 | 310 | | | | | | |активів | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Капітальні | 2400 | 320 | | | | | | |трансферти | | | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Інші видатки * | 5000 | 330 | | | | | | |-----------------+-------------+-----+------+----------+-------+-----+----| |Всього видатків | | 340 | | | | | | |поточного року | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
________________
* Заповнюється тільки за даними лімітованих асигнувань.
Керівник ________________________ ________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний ________________________ ________________________
бухгалтер (підпис) (ініціали і прізвище)
"___" ____________ 199_ р.
(число, місяць, рік)
Додаток 7
до Інструкції про складання установами
і організаціями, які отримують
бюджетні кошти, місячної та
квартальної звітності у 1999 році
Форма N 4-зведена
Звіт про виконання
кошторису установи зі спеціальних коштів
на _______________ 199_ р.
Коди -------- за ДКУД | | |------| Установа ______________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія _____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Код відомчої класифікації видатків ____________ за СПОДУ | | |------| Галузь (вид діяльності) _______________________ за ЗКГНГ | | -------- Періодичність: річна, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня
Одиниця виміру _______
---------------------------------------------------------------------- | Показники |Код еко-|Код | Виконано | | |номічної|рядка|-------------------------------| | |класифі-| |за видами спеціальних |всього| | |кації | |коштів | | | |видатків| |------------------------| | | | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Залишок грошових | х | 010 | Х | Х | Х | Х | Х | | |коштів на початок | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Надходження коштів у | х | 020 | Х | Х | Х | Х | Х | | |поточному році | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| | Всього доходів | х | 030 | Х | Х | Х | Х | Х | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Поточні видатки | 1000 | 040 | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Видатки на товари і | 1100 | 050 | | | | | | | |послуги | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Оплата праці | 1110 | 060 | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Нарахування на | 1120 | 070 | | | | | | | |заробітну плату | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Придбання предметів, | 1130 | 080 | | | | | | | |матеріалів і послуг -| | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |З них: | | | | | | | | | |Медикаменти | 1132 | 090 | | | | | | | |та перев'язувальні | | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Продукти харчування | 1133 | 100 | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Придбання предметів, | 1139 | 110 | | | | | | | |матеріалів і послуг | | | | | | | | | |(крім кодів 1132 і | | | | | | | | | |1133) | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Видатки на | 1140 | 120 | | | | | | | |відрядження | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Оплата послуг з | 1150 | 130 | | | | | | | |утримання бюджетних | | | | | | | | | |установ - всього | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |З них: | | | | | | | | | |Оплата | | | | | | | | | |транспортних послуг | 1151 | 140 | | | | | | | |та утримання власних | | | | | | | | | |транспортних | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Послуги зв'язку | 1156 | 150 | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Оплата інших | 1157 | 160 | | | | | | | |поточних видатків | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Оплата комунальних | 1160 | 170 | | | | | | | |послуг та | | | | | | | | | |енергоносіїв - | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |З них: | | | | | | | | | |Оплата | 1161 | 180 | | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Оплата | 1162 | 190 | | | | | | | |водопостачання і | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Оплата | 1163 | 200 | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Оплата природного | 1164 | 210 | | | | | | | |газу | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Оплата інших | 1165 | 220 | | | | | | | |комунальних послуг | | | | | | | | | |та енергоносіїв | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Дослідження і | 1170 | 230 | | | | | | | |розробки, державні | | | | | | | | | |програми | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Виплата процентів | 1200 | 240 | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Субсидії і поточні | 1300 | 250 | | | | | | | |трансфертні виплати -| | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |З них: | | | | | | | | | |Трансферти | 1340 | 260 | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Субсидії і поточні | 1399 | 270 | | | | | | | |трансфертні виплати | | | | | | | | | |(крім коду 1340) | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Капітальні видатки | 2000 | 280 | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Придбання основного | 2100 | 290 | | | | | | | |капіталу | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Придбання обладнання | 2110 | 300 | | | | | | | |і предметів | | | | | | | | | |довгострокового | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Капітальне | 2120 | 310 | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Капітальний ремонт | 2130 | 320 | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Створення державних | 2200 | 330 | | | | | | | |запасів і резервів | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Придбання землі і | 2300 | 340 | | | | | | | |нематеріальних | | | | | | | | | |активів | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Капітальні | 2400 | 350 | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Податки та | 7100 | 360 | | | | | | | |обов'язкові платежі | | | | | | | | | |(крім податку на | | | | | | | | | |прибуток та ПДВ) | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Податок на прибуток | 7200 | 370 | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Податок на додану | 7300 | 380 | | | | | | | |вартість | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Всього видатків | х | 390 | | | | | | | |поточного року | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Залишки грошових | | 400 | Х | Х | Х | Х | Х | | |коштів на кінець | | | | | | | | | |звітного періоду | | | | | | | | | |---------------------+--------+-----+----+----+----+----+----+------| |Перевищення доходів | х | 410 | | | | | | | |над видатками* | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
________________
* Заповнюється в річних звітах.
Керівник ________________________ ________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний ________________________ ________________________
бухгалтер (підпис) (ініціали і прізвище)
"___" ____________ 199_ р.
(число, місяць, рік)
Додаток 8
до Інструкції про складання установами
і організаціями, які отримують
бюджетні кошти, місячної та
квартальної звітності у 1999 році
Форма N 7
Звіт
про заборгованість бюджетних установ
на 1 ____________ 199_ року
Коди -------- за ДКУД | | |------| Установа ______________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія _____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Код відомчої класифікації видатків ____________ за СПОДУ | | -------- Одиниця виміру _______
------------------------------------------------------------------------------ | N | Показники |Код еко-|Видатки| Дебіторська | Кредиторська | |з/п| |номічної|на 199_| заборгованість | заборгованість | | | |класифі-|рік, |------------------+------------------| | | |кації |затвер-|на |на звітну |на |на звітну | | | |видатків|джені |поча-|дату |поча-|дату | | | | |кошто- |ток |------------|ток |------------| | | | |рисом |року |всьо-|у т.ч.|року |всьо-|у т.ч.| | | | |з ура- | |го |прост-| |го |прост-| | | | |хуван- | | |рочена| | |рочена| | | | |ням | | |забор-| | |забор-| | | | |змін | | |гова- | | |гова- | | | | | | | |ність | | |ність | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| | 1 |Видатки на | 1100 | | | | | | | | | |товари і послуги | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| | 2 |Оплата праці | 1110 | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | |бюджетних | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| | 3 |Нарахування на | 1120 | | | | | | | | | |заробітну плату | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| | 4 |Придбання | 1130 | | | | | | | | | |предметів, | | | | | | | | | | |матеріалів і | | | | | | | | | | |послуг - всього | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| | 5 |З них: | 1132 | | | | | | | | | |Медикаменти та | | | | | | | | | | |перев'язувальні | | | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| | 6 |Продукти | 1133 | | | | | | | | | |харчування | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| | 7 |Придбання | 1139 | | | | | | | | | |предметів, | | | | | | | | | | |матеріалів і | | | | | | | | | | |послуг (крім | | | | | | | | | | |кодів 1132 і | | | | | | | | | | |1133) | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| | 8 |Видатки на | 1140 | | | | | | | | | |відрядження | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| | 9 |Оплата послуг з | 1150 | | | | | | | | | |утримання | | | | | | | | | | |бюджетних | | | | | | | | | | |установ - всього | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |10 |З них: | | | | | | | | | | |Оплата | 1151 | | | | | | | | | |транспортних | | | | | | | | | | |послуг та | | | | | | | | | | |утримання | | | | | | | | | | |власних | | | | | | | | | | |транспортних | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |11 |Послуги зв'язку | 1156 | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |12 |Оплата інших | 1157 | | | | | | | | | |поточних | | | | | | | | | | |видатків | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |13 |Оплата | 1160 | | | | | | | | | |комунальних | | | | | | | | | | |послуг та | | | | | | | | | | |енергоносіїв - | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |14 |З них: | | | | | | | | | | |Оплата | 1161 | | | | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |15 |Оплата | 1162 | | | | | | | | | |водопостачання | | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |16 |Оплата | 1163 | | | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |17 |Оплата | 1164 | | | | | | | | | |природного газу | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |18 |Оплата інших | 1165 | | | | | | | | | |комунальних | | | | | | | | | | |послуг та | | | | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |19 |Дослідження і | 1170 | | | | | | | | | |розробки, | | | | | | | | | | |державні | | | | | | | | | | |програми | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |20 |Виплата | 1200 | | | | | | | | | |процентів | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |21 |Субсидії і | 1300 | | | | | | | | | |поточні | | | | | | | | | | |трансфертні | | | | | | | | | | |виплати - всього | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |22 |З них: | 1340 | | | | | | | | | |Трансферти | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |23 |У т.ч.: Виплата | 1341 | | | | | | | | | |пенсій і | | | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |24 |Стипендії | 1342 | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |25 |Оплата безплатно | 1343 | | | | | | | | | |наданих квартир | | | | | | | | | | |і комунальних | | | | | | | | | | |послуг | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |26 |Інші трансферти | 1344 | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |27 |Субсидії і | 1399 | | | | | | | | | |поточні | | | | | | | | | | |трансфертні | | | | | | | | | | |виплати (крім | | | | | | | | | | |коду 1340) | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |28 |Придбання | 2100 | | | | | | | | | |основного | | | | | | | | | | |капіталу | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |29 |Придбання | 2110 | | | | | | | | | |обладнання і | | | | | | | | | | |предметів | | | | | | | | | | |довгострокового | | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |30 |Капітальне | 2120 | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |31 |Капітальний | 2130 | | | | | | | | | |ремонт | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |32 |Створення | 2200 | | | | | | | | | |державних | | | | | | | | | | |запасів і | | | | | | | | | | |резервів | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |33 |Придбання землі | 2300 | | | | | | | | | |і нематеріальних | | | | | | | | | | |активів | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |34 |Капітальні | 2400 | | | | | | | | | |трансферти | | | | | | | | | |---+-----------------+--------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------| |35 |Всього | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________ ________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний ________________________ ________________________
бухгалтер (підпис) (ініціали і прізвище)
"___" ____________ 199_ р.
(число, місяць, рік)
Додаток 9
до Інструкції про складання установами
і організаціями, які отримують
бюджетні кошти, місячної та
квартальної звітності у 1999 році
Форма N 2-валюта
Звіт
про використання асигнувань з державного бюджету
з міжнародної діяльності України
на ____________ 1999 року
Коди -------- за ДКУД | | |------| Установа ______________________________________ за ЄДРПОУ | | |------| Територія _____________________________________ за КОАТУУ | | |------| Галузь (вид діяльності) _______________________ за ЗКГНГ | | -------- Періодичність: місячна
Одиниця виміру _______
------------------------------------------------------------------------------------------------ |Код ві-|Код функ-|Код еко-|Назва|Асиг-|Ліміти |Залишок |Надійшло за| Касові |Залишок | |домчої |ціональ- |номічної|уста-|ну- |асиг- |бюджетних |звітний | видатки |бюджетних | |класи- |ної кла- |класифі-|нови |вання|нувань |коштів на |період | |коштів на | |фікації|сифікації|кації | | |звітно-|початок | | |кінець | |видат- |видатків |видатків| | |го пе- |звітного | | |звітного | |ків | | | | |ріоду |періоду | | |періоду | | | | | | | |-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | |валюта|грн.|валюта|грн.|валюта|грн.|валюта|грн.| |-------+---------+--------+-----+-----+-------+------+----+------+----+------+----+------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________ ________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний ________________________ ________________________
бухгалтер (підпис) (ініціали і прізвище)
"___" ____________ 199_ р.
(число, місяць, рік)on top