Document z0281-11, invalid, current version — Loss of force on April 3, 2015, on the basis - z0314-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.02.2011 N 214
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 березня 2011 р.
за N 281/19019
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 288 ( z0314-15 ) від 04.03.2015 }
Про затвердження Порядку погодження
призначення на посаду та звільнення з посади
головного бухгалтера бюджетної установи
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 764 ( z0910-14 ) від 18.07.2014 }

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ) та на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 26.01.2011 N 59 ( 59-2011-п ) "Про затвердження
Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок погодження призначення на посаду та
звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, що
додається.
2. Департаменту реформування бюджетної системи
(Футоранська Ю.М.) забезпечити:
2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2.2. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства
фінансів України цього наказу після його державної реєстрації.
3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації, крім пункту 10 Порядку погодження призначення на
посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної
установи, затвердженого цим наказом, щодо застосування
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в
державному секторі, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра А.Мярковський
ПОГОДЖЕНО:
Голова
Державного казначейства України С.І.Харченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
21.02.2011 N 214
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 березня 2011 р.
за N 281/19019

ПОРЯДОК
погодження призначення на посаду та звільнення
з посади головного бухгалтера бюджетної установи

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 56, 112
Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та Типового положення про
бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 N 59 ( 59-2011-п ). Цей Порядок визначає організаційні засади погодження
Державною казначейською службою України призначення на посаду та
звільнення з посади керівника бухгалтерської служби бюджетної
установи - головного бухгалтера (далі - головний бухгалтер).
2. Цей Порядок застосовується бюджетними установами і
органами Державної казначейської служби України під час погодження
призначення на посаду або звільнення з посади головного
бухгалтера.
3. Питання щодо погодження органами Державної казначейської
служби України призначення на посаду або звільнення з посади
головного бухгалтера порушується керівником бюджетної установи за
наявності вакансії або підстав для звільнення з посади, визначених
законодавством.
4. Для погодження кандидатури на посаду головного бухгалтера
керівником бюджетної установи надсилається подання про погодження
призначення на посаду (далі - подання про призначення) головного
бухгалтера протягом місяця з дня утворення вакансії до: Державної казначейської служби України у разі, коли бюджетна
установа є головним розпорядником коштів державного бюджету; органу Державної казначейської служби України за місцем
обслуговування бюджетної установи у разі, коли така установа є
головним розпорядником коштів місцевого бюджету; органу Державної казначейської служби України за місцем
обслуговування бюджетної установи після погодження керівником та
головним бухгалтером бюджетної установи, якій підпорядкована
бюджетна установа, у разі, коли така установа є розпорядником
нижчого рівня коштів державного або місцевого бюджету.
5. У поданні про призначення зазначаються: прізвище, ім'я та
по батькові, дата народження кандидата, громадянство, посада, на
яку рекомендується, рівень фахової і професійної підготовки,
відомості про перебування в кадровому резерві, ділові та моральні
якості, судимість або перебування під слідством. До подання про призначення головного бухгалтера додаються
копії: особової картки (форма П-2ДС) з відповідними додатками (крім
військовослужбовців, осіб начальницького складу органів внутрішніх
справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, податкової
міліції, органів і підрозділів цивільного захисту населення) та
фотокарткою розміром 4 х 6 см; біографічної довідки, засвідченої кадровою службою; документів про освіту, науковий ступінь, учене звання,
підвищення кваліфікації, засвідчені в установленому законодавством
порядку або кадровою службою; погодження кандидатури на посаду головного бухгалтера
керівника та головного бухгалтера бюджетної установи, якій
підпорядкована бюджетна установа, у разі, коли така установа є
розпорядником коштів нижчого рівня державного або місцевого
бюджету.
6. У разі коли внаслідок зміни структури здійснюється
погодження призначення особи, щодо якої відповідним органом
Державної казначейської служби України вже надавався висновок про
погодження призначення, то разом з поданням про призначення
головного бухгалтера надсилається біографічна довідка та
засвідчені копії документів, які підтверджують зміни даних
порівняно з попередніми.
7. У разі коли подання надіслано з порушенням вимог,
визначених у пункті 5 цього Порядку, або документи, які додаються
до подання про призначення головного бухгалтера, оформлено з
порушенням встановленого законодавством порядку, весь комплект
документів повертається відповідній бюджетній установі на
доопрацювання не пізніше трьох робочих днів після їх надходження
до органу Державної казначейської служби України.
8. У разі коли документи, які додаються до подання про
призначення головного бухгалтера, оформлено з дотриманням
встановленого законодавством порядку, то органом Державної
казначейської служби України встановлюється дата проведення
співбесіди та оформляється Картка погодження згідно з додатком 1
до цього Порядку. Особа, яка претендує на посаду головного
бухгалтера, інформується про дату, час і місце проведення
співбесіди.
9. Співбесіда проводиться керівниками структурних підрозділів
органу Державної казначейської служби України, на яких покладено
обов'язки з координації діяльності головних бухгалтерів бюджетних
установ та контролю за виконання ними своїх повноважень, кадровою
службою і заступником керівника органу Державної казначейської
служби України. Результати проведеної співбесіди зазначаються у
Картці погодження.
10. Під час співбесіди перевіряється відповідність кандидата
професійно-кваліфікаційним вимогам, установленим Типовим
положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011
N 59 ( 59-2011-п ), зокрема визначається рівень знань, яким
володіє цей кандидат, щодо законів, інших актів законодавства з
питань регулювання господарської діяльності та ведення
бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правових актів
Національного банку України, національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правових
актів Міністерства фінансів України щодо порядку ведення
бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної
звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади щодо галузевих особливостей застосування національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі,
а також основ технології виробництва продукції, порядку оформлення
операцій і організації документообігу за розділами обліку, форм та
порядку проведення розрахунків, порядку приймання, передачі
товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання
коштів, правил проведення та оформлення результатів інвентаризації
активів і зобов'язань, основних принципів роботи на комп'ютері та
відповідних програмних засобів.
11. На підставі інформації, зазначеної у Картці погодження,
органом Державної казначейської служби України готується Висновок
про погодження (відмову у погодженні) призначення (звільнення)
(далі - Висновок) згідно з додатком 2 до цього Порядку. У разі коли кандидат не відповідає професійно-кваліфікаційним
вимогам, установленим Типовим положенням про бухгалтерську службу
бюджетної установи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 26.01.2011 N 59 ( 59-2011-п ), органом Державної
казначейської служби України у Висновку обґрунтовано зазначається
про відмову в погодженні призначення кандидата на посаду головного
бухгалтера.
12. У разі відмови в погодженні призначення на посаду
головного бухгалтера керівником бюджетної установи надсилається
подання про призначення на іншу особу, яка претендує на посаду
головного бухгалтера, відповідно до вимог пунктів 4 та 5 цього
Порядку.
13. Для погодження звільнення з посади головного бухгалтера
(крім випадків, передбачених абзацом другим цього пункту)
керівником бюджетної установи надсилається до відповідного органу
Державної казначейської служби України у порядку, визначеному у
пункті 4 цього Порядку, подання щодо погодження звільнення з
посади (далі - подання про звільнення) головного бухгалтера на
наступний день після виникнення підстав для звільнення з посади,
визначених законодавством. У разі звільнення з посади головного бухгалтера за власним
бажанням та у зв’язку з виходом на пенсію керівником бюджетної
установи надсилається до відповідного органу Державної
казначейської служби України лист, у якому наводиться зазначена
інформація з посиланням на розпорядчий документ про звільнення,
копія якого додається до цього листа. { Пункт 13 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 764
( z0910-14 ) від 18.07.2014 }
14. У поданні про звільнення з посади головного бухгалтера
обґрунтовуються обставини, що перешкоджають перебуванню цієї особи
на займаній посаді та до нього додаються: проект розпорядчого документа про звільнення з посади,
завізований керівником бюджетної установи; пояснення особи, яка звільняється за порушення трудової
дисципліни; { Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства фінансів N 764 ( z0910-14 ) від
18.07.2014 } матеріали службового розслідування, медична довідка, інші
документи, що безпосередньо стосуються питання (у разі потреби). У разі порушення питання про звільнення із займаної посади
головного бухгалтера у зв'язку із незадовільними результатами
оцінки виконання його повноважень, проведеної органом Державної
казначейської служби України за місцем обслуговування цієї
бюджетної установи відповідно до порядку, встановленого
Міністерством фінансів України (далі - оцінка), до подання про
звільнення додається копія документа про результати цієї оцінки.
15. Якщо головний бухгалтер заперечує проти звільнення з
підстав, зазначених у пункті 2 частини першої статті 40 Кодексу
законів про працю України ( 322-08 ), то органом Державної
казначейської служби України для з'ясування питання щодо
невідповідності працівника займаній посаді внаслідок недостатньої
кваліфікації або стану здоров'я, що перешкоджає продовженню даної
роботи: розглядається обґрунтування підстав, зазначених у поданні
керівника, як таких, що перешкоджають перебуванню на займаній
посаді цього головного бухгалтера; з'ясовується, чи проводилась оцінка, та, у разі її
проведення, переглядаються результати; проводиться оцінка (у разі коли вона не проводилась); з'ясовується, чи надходили від головного бухгалтера, відносно
якого порушено питання про звільнення, повідомлення щодо
неправомірних розпоряджень керівника бюджетної установи та, у разі
наявності, переглядаються результати розгляду таких повідомлень; у разі потреби ініціюється проведення в установленому порядку
контрольного заходу щодо перевірки стану бухгалтерського обліку та
звітності. За результатами здійснених вищезазначених заходів органом
Державної казначейської служби України надається погодження або
відмова у погодженні звільнення з посади головного бухгалтера, що
оформляється Висновком. Відмова у погодженні звільнення з посади
головного бухгалтера надається у разі, коли: результати оцінки діяльності головного бухгалтера є
задовільними; підстави, зазначені у поданні керівника, як такі, що
перешкоджають перебуванню на займаній посаді цього головного
бухгалтера, будуть визнані необґрунтованими; перевіркою порядку ведення бухгалтерського обліку та
складання звітності, у разі її проведення, порушення не
встановлені або є такими, що не свідчать про невідповідність
працівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації; від головного бухгалтера надходили повідомлення щодо
неправомірних розпоряджень керівника бюджетної установи і за
результатами їх розгляду органом Державної казначейської служби
України встановлено факт порушення бюджетного законодавства.
16. Висновок, оформлений відповідно до пунктів 11, 15 цього
Порядку, підписується керівником органу Державної казначейської
служби України чи особою, яка виконує його обов'язки, та
реєструється у Журналі реєстрації висновків згідно з додатком 3 до
цього Порядку. Висновок про погодження (відмову в погодженні) кандидатури
для призначення на посаду головного бухгалтера надсилається
органом Державної казначейської служби України із супровідним
листом керівнику бюджетної установи протягом десяти робочих днів з
дня отримання відповідного подання. Висновок про погодження (відмову в погодженні) звільнення з
посади головного бухгалтера надсилається органом Державної
казначейської служби України із супровідним листом керівнику
бюджетної установи з урахуванням дати звільнення, зазначеної у
поданні про звільнення.
17. Копія наказу (іншого розпорядчого документа) про
призначення на посаду або звільнення з посади головного бухгалтера
надсилається бюджетною установою відповідному органу Державної
казначейської служби України протягом п'яти робочих днів після
його видання.
18. Подання про призначення, подання про звільнення та
документи, які додаються до них, Картка погодження, копія
Висновку, засвідчена в установленому порядку, із копією
супровідного листа, лист та копія розпорядчого документа про
звільнення у разі звільнення за власним бажанням та у зв’язку з
виходом на пенсію залишаються у справі відповідного органу
Державної казначейської служби України. { Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 764 ( z0910-14 ) від 18.07.2014 }
Директор Департаменту
реформування бюджетної системи Ю.М.Футоранська

Додаток 1
до Порядку погодження
призначення на посаду
та звільнення з посади
головного бухгалтера
бюджетної установи

КАРТКА ПОГОДЖЕННЯ

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування бюджетної установи та її місцезнаходження)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування бюджетної установи, якій підпорядкована
бюджетна установа, та її місцезнаходження)
Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________________________________
Займана посада _________________________________________________________________
Дата народження ______________________________
(число, місяць, рік)
------------------------------------------------------------------ | N | Прізвище, ім'я, по батькові| Результати проведеної |Підпис,| |з/п| та посада особи, яка | співбесіди | дата | | | проводила співбесіду | | | |---+----------------------------+-----------------------+-------| | | | | | |---+----------------------------+-----------------------+-------| | | | | | |---+----------------------------+-----------------------+-------| | | | | | |---+----------------------------+-----------------------+-------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Посада керівника
кадрової служби __________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 2
до Порядку погодження
призначення на посаду
та звільнення з посади
головного бухгалтера
бюджетної установи

ВИСНОВОК
про погодження (відмову у погодженні)
призначення (звільнення)
від ____________ N _____________

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування бюджетної установи та її місцезнаходження)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування бюджетної установи, якій підпорядкована
бюджетна установа, та її місцезнаходження)
Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка претендує на посаду
(звільняється з посади) головного бухгалтера (необхідне
підкреслити) _____________________________________________________ __________________________________________________________________
Дата народження ______________________________
(число, місяць, рік)
За результатами розгляду подання про призначення на посаду
головного бухгалтера кандидатури претендента / звільнення з посади
головного бухгалтера (необхідне підкреслити) від __________ N ____
надається
------------------------------------------------------------------ | Висновок |Обґрунтування| |--------------------------------------------------| висновку | | про погодження | про відмову у погодженні| | |призначення (звільнення)| призначення (звільнення)| | |------------------------+-------------------------+-------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник органу
Державної казначейської
служби України __________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 3
до Порядку погодження
призначення на посаду
та звільнення з посади
головного бухгалтера
бюджетної установи

ЖУРНАЛ
реєстрації висновків

-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Реквізити |Найменування| Прізвище, | Інформація з висновку |Примітка| |з/п| висновку | бюджетної | ім'я, по |---------------------------------------------| (номер | | | | установи | батькові | про погодження | про відмову у |справи) | | | | |особи, яка | | погодженні | | | |----------| |претендує на |----------------------+----------------------| | | |дата|номер| | посаду |призначення|звільнення|призначення|звільнення| | | | | | |(звільняється| | | | | | | | | | |з посади) | | | | | | | | | | |головного | | | | | | | | | | |бухгалтера | | | | | | |---+----+-----+------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+----+-----+------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+--------| | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------on top