Document z0259-17, valid, current version — Adoption on January 30, 2017
( Last event — Entry into force, gone April 8, 2017. Take a look at the history? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

30.01.2017  № 337


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2017 р.
за № 259/30127

Про затвердження Змін до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 14 частини п’ятої статті 12, частини сьомої статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24 березня 2016 року № 388, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 606/28736 (із змінами), що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Директор-розпорядник

К.М. ВорушилінЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
30.01.2017  № 337


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2017 р.
за № 259/30127

ЗМІНИ
до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

1. Пункт 2 розділу І доповнити словами ", у тому числі визначення принципів та критеріїв черговості продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, які застосовуються при формуванні як планів продажу активів (майна) на рівні банків, що ліквідуються, так і пропозицій з продажу окремих активів/пулів активів (майна)".

2. Розділ ІІІ доповнити новими пунктами такого змісту:

"3. Граничний строк виставлення на продаж всіх активів (майна) банку, що ліквідується, не може перевищувати строку ліквідації такого банку та починається з дати затвердження Фондом результатів формування ліквідаційної маси відповідного банку, що має бути відображено в плані продажу активів (майна), який підлягає затвердженню Фондом одночасно із результатами формування ліквідаційної маси та складається за формою, встановленою у додатку 1 до цього Положення.

4. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень Фондом) складає дворічний план продажу активів (майна), до якого входять два річні плани продажу активів (майна), кожен з яких складається з чотирьох квартальних планів продажу активів (майна).

5. З метою запобігання значному зниженню очікуваних надходжень від реалізації активів (майна) у разі, якщо чиста приведена вартість (NPV) очікуваних платежів за зобов'язаннями за кредитом менша ціни можливого продажу, збільшенню ризиків втрати чи пошкодження активів (майна) ініціатор продажу, керуючись частиною четвертою статті 51 Закону, надає обґрунтування відхилення від черговості продажів.

6. Структурний підрозділ Фонду, до повноважень якого належить організація консолідованого продажу та управління активами, наділяється повноваженнями щодо формування та контролю за реалізацією політики продажу всіх категорій активів (у тому числі визначення пріоритетності, часу та способу продажу), визначеної цим Положенням.

7. З метою підвищення ефективності продажу активи (майно) можуть бути об’єднані в пули, загальні принципи формування яких включають, але не виключно такі ознаки:

спільна застава;

спільні бенефіціари та/або пов’язані особи (група пов’язаних контрагентів, яка визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032);

спільна ознака (розмір активу, перебування на балансі однієї юридичної особи, галузь діяльності, фінансова група, банківський продукт, валюта видачі, період видачі, строк прострочення, перебування у заставі Національного банку України, етап претензійно-позовної роботи, мораторій на реалізацію предмета застави, ознаки шахрайства, стадія ліквідації тощо). Першочергово застосовується для активів із балансовою вартістю до 3 млн грн.".

3. Розділ IV після пункту 1 доповнити новими пунктами такого змісту:

"2. Визначення черговості продажу активів (майна) банку, що ліквідується, при формуванні плану продажу активів (майна) базується на таких принципах:

активи з найвищою прогнозованою вартістю/потенційними надходженнями від реалізації (крім кредитів, строк прострочення платежів за основною сумою боргу та/або процентами за якими не перевищує 90 календарних днів, та ліквідних цінних паперів);

максимізація чистої приведеної вартості (NPV) портфеля активів банку, що ліквідується, в цілому із концентрацією на найбільших активах, зменшення вартості яких може призвести до значної втрати вартості портфеля протягом строку ліквідації банку;

наявність ринкового попиту на активи/групи активів (майна);

мінімізація витрат на супроводження активів (першочерговий продаж активів, витрати на супроводження яких не будуть компенсовані або складатимуть більше 10 % балансової вартості активу станом на перше число місяця, в якому прийнято рішення МКУА щодо реалізації такого активу, порівняно з очікуваними надходженнями від їх продажу);

вивільнення ресурсів на супроводження більш перспективних активів;

зниження загального обсягу активів у найкоротший строк за рахунок продажу та погашення.

3. При плануванні продажів активів (майна) Фонд та уповноважені особи Фонду на ліквідацію банків також враховують наявні ризики, внутрішні та зовнішні обмеження продажу, зокрема:

ризик втрати вартості через погіршення платіжної дисципліни позичальників, втрату/псування забезпечення за кредитами тощо;

необхідність покриття поточних витрат Фонду й банку, що ліквідується, та забезпечення надходжень від виконання планів продажів в структурі загального потоку надходжень (у тому числі шляхом утримання кредитів з високою ймовірністю повного погашення в короткостроковому періоді, надання майна в оренду тощо);

підвищений ризик репутації, який виникає при продажу чутливих активів (кредитів пов’язаних з банком осіб, підприємств державної, комунальної та іншої форми власності, активів, балансова вартість яких дорівнює або перевищує 100 млн грн, тощо);

етап претензійно-позовної роботи;

пропускна здатність, що передбачає операційну здатність колегіальних органів Фонду, організаторів торгів та інших учасників процесу організовувати та здійснювати процес продажу активів (майна) з дотриманням нормативно-правових актів та внутрішніх процедур і регламентів;

стадія процесу ліквідації - обмежена строками завершення стадія ліквідації;

мораторій щодо продажу - обмеження обігу активів (майна) згідно із законодавством України;

необхідність додаткового погодження з боку заставодержателів;

обмеження щодо продажу земельних ділянок через електронні торги;

відсутність документів щодо активів (майна);

строки експозиції активів (майна), встановлені цим Положенням;

правовий статус активів (майна), розташованих в зоні проведення антитерористичної операції або на тимчасово окупованій території.

4. Відповідно до пунктів 2, 3 цього розділу та з метою встановлення порядку формування планів продажів активів (майна) визначаються три черги продажу.

До I черги продажу належать активи (майно), які характеризуються:

найвищою прогнозованою вартістю/потенційними надходженнями від реалізації (крім кредитів, строк прострочення платежів за основною сумою боргу та/або процентами за якими не перевищує 90 календарних днів, та ліквідних цінних паперів);

високим ризиком втрати ринкової вартості/відшкодування;

значними витратами на супроводження/зберігання активів (майна);

високою ліквідністю (наявність великої кількості аналогічних договорів купівлі-продажу такої категорії активів на ринку) та/або можливістю формування пулів в межах активів (майна) одного банку, що ліквідується.

До ІІ черги продажу належать активи (майно), які характеризуються:

більшою складністю продажу та/або нижчою ліквідністю активів (великі розміри активу (майна), нестандартні характеристики, складна структура забезпечення, відсутність активного попиту на ринку тощо);

необхідністю проведення поглибленого аналізу та/або передпродажної підготовки для прийняття рішення (чутливі активи, кредити у стратегічному дефолті тощо). Ознаки стратегічного дефолту, які свідчать про очевидну спроможність позичальника обслуговувати свій кредит (наприклад, позичальник припинив обслуговування кредиту за 20-40 днів до дати запровадження тимчасової адміністрації; позичальник веде активну судову роботу проти банку; позичальник звертався щодо викупу або погашення кредиту з дисконтом; позичальник припинив діяльність після запровадження тимчасової адміністрації шляхом ліквідації або санації/банкрутства);

можливістю формування пулів активів (майна) різних банків.

До ІІІ черги продажу належать активи (майно):

від яких Фонд очікує надходження стабільного грошового потоку на період здійснення ліквідації банку та які можуть бути використані на покриття поточних витрат банку (кредити, за якими очікується повне погашення в короткостроковій перспективі, майно, що є джерелом надходжень від оренди, тощо);

з низькою/відсутньою ймовірністю отримання відшкодування/надходжень;

розташовані в зоні проведення антитерористичної операції або на тимчасово окупованій території;

щодо яких існують обмеження для продажу/обороту;

щодо видачі яких існують відкриті кримінальні провадження та відсутнє ліквідне забезпечення (у тому числі іпотека тощо);

що не були за І та ІІ чергами.

Черговість продажу активів (майна) наведено у додатках 2-6 до цього Положення.

5. Позачергово здійснюється продаж активу (майна), що згідно з вимогами законодавства реалізується шляхом безпосереднього продажу юридичним/фізичним особам відповідно до частини тринадцятої статті 51 Закону.".

У зв’язку з цим пункти 2, 3 вважати відповідно пунктами 6, 7.

4. У розділі V:

1) у абзаці першому пункту 1 цифри "1-10" замінити цифрами "7-16";

2) у абзаці першому пункту 3 цифри "11" замінити цифрами "17".

5. У розділі VII:

1) у пункті 8 цифри "12" замінити цифрами "18";

2) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Банк, що ліквідується, має право продати активи (майно), які не були продані на попередніх відкритих торгах (аукціоні), зі зниженням їх початкової ціни/початкової ціни реалізації, встановленої для проведення перших відкритих торгів (аукціону), на 10 відсотків з можливістю подальшого зниження початкової ціни/початкової ціни реалізації на кожних наступних відкритих торгах (аукціоні) на 10 відсотків, але сумарно не більше ніж на 30 відсотків від початкової ціни/початкової ціни реалізації, що затверджена Фондом, без повторного затвердження Фондом початкової ціни реалізації на повторних відкритих торгах (аукціоні) за умови відсутності інших рішень Фонду.";

3) пункт 10 після слів "початкової ціни" доповнити словами "/початкової ціни реалізації".

6. У додатках до Положення:

1) доповнити Положення новими додатками 1-6, що додаються;

у зв’язку з цим додатки 1-12 вважати відповідно додатками 7-18;

2) в абзаці шістнадцятому додатка 7 слова "та журналом проведених відкритих торгів (аукціону)" виключити;

3) у додатку 9:

в абзаці п’ятнадцятому слова "та журналом проведених відкритих торгів (аукціону)" виключити;

абзац двадцять третій виключити;

4) у додатку 10:

в абзаці п’ятнадцятому слова "та журналом торгів" виключити;

абзац двадцять восьмий виключити;

5) в абзаці тринадцятому додатка 11 слова "та журналом проведених відкритих торгів (аукціону)" виключити;

6) в абзаці тринадцятому додатка 12 слова "та журналом проведених відкритих торгів (аукціону)" виключити;

7) у додатку 13:

в абзаці дванадцятому слова "та журналом проведених відкритих торгів (аукціону)" виключити;

абзац дев’ятнадцятий виключити;

8) у додатку 14:

в абзаці одинадцятому слова "та журналом проведених відкритих торгів (аукціону)" виключити;

абзац сімнадцятий виключити;

9) у додатку 15:

в абзаці одинадцятому слова "та журналом проведених відкритих торгів (аукціону)" виключити;

абзац сімнадцятий виключити.

Начальник
відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпечення
Н.О. ЛапаєваДодаток 1
до Положення щодо організації
продажу активів (майна) банків,
що ліквідуються
(пункт 3 розділу ІII)

ПЛАН
продажу активів (майна)Додаток 2
до Положення щодо організації
продажу активів (майна) банків,
що ліквідуються
(пункт 4 розділу ІV)

ЧЕРГОВІСТЬ ПРОДАЖУ
спеціальних корпоративних активів

1. До категорії спеціальних корпоративних активів належать:

кредити контрагентів або групи контрагентів (група пов’язаних контрагентів визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032), балансова вартість яких дорівнює чи перевищує 100 млн грн;

кредити осіб, пов’язаних з банком, що ліквідується, незалежно від балансової вартості таких кредитів.

2. До І черги продажу належать:

активи з найвищою прогнозованою вартістю/потенційними надходженнями від реалізації (крім низькоризикових працюючих кредитів);

непрацюючі кредити (кредити із простроченням платежів за основною сумою боргу та/або процентами більше ніж 90 календарних днів, кредити, щодо позичальників за якими розпочато процедуру банкрутства), за якими неплатоспроможний банк є пріоритетним кредитором, із забезпеченням у І черзі застави (іпотека, обладнання, транспортні засоби, цілісний майновий комплекс, оціночна вартість яких складає не менше 50 % балансової вартості кредиту);

кредити з ознаками стратегічного дефолту.

3. До ІІ черги продажу належать:

непрацюючі кредити (кредити із простроченням платежів за основною сумою боргу та/або процентами більше ніж 90 календарних днів, кредити, щодо позичальників за якими розпочато процедуру банкрутства), балансова вартість забезпечення в І черзі застави (іпотека, обладнання, транспортні засоби, цілісний майновий комплекс) за якими складає менше 50 % балансової заборгованості на дату оцінки;

кредити, не віднесені до І та ІІІ черг.

4. До ІІІ черги продажу належать:

непрацюючі кредити (кредити із простроченням платежів за основною сумою боргу та/або процентами більше ніж 90 календарних днів, кредити, щодо позичальників за якими розпочато процедуру банкрутства), забезпечення за якими складається виключно з товарів в обороті, майнових прав за контрактами, строк дії яких вже закінчився, неліквідних цінних паперів;

застави наступної черги;

незабезпечені непрацюючі кредити;

кредити, строк прострочення платежів за основною сумою боргу та/або процентами яких не перевищує 90 календарних днів;

кредити з недоліками в документації, що призводить до низької ймовірності стягнення у судовому порядку;

кредити позичальників, розташованих в зоні проведення антитерористичної операції або на тимчасово окупованій території.Додаток 3
до Положення щодо організації
продажу активів (майна) банків,
що ліквідуються
(пункт 4 розділу ІV)

ЧЕРГОВІСТЬ ПРОДАЖУ
стандартних корпоративних активів

1. До категорії стандартних корпоративних активів належать кредити, надані суб’єктам господарювання, балансова вартість яких є меншою 100 мільйонів гривень, та дебіторська заборгованість.

2. До І черги продажу належать:

активи з найвищою прогнозованою вартістю/потенційними надходженнями від реалізації (крім низькоризикових працюючих кредитів);

непрацюючі кредити, рівень покриття яких заставою (співвідношення оціночної вартості застави і балансової вартості кредиту) дорівнює чи перевищує 100 %;

кредити з ознаками стратегічного дефолту.

3. До ІІ черги продажу належать:

непрацюючі кредити, балансова вартість забезпечення в першій черзі застави (іпотека, обладнання, транспортні засоби, цілісний майновий комплекс) за якими складає менше 50 % балансової заборгованості на дату оцінки;

кредити, не віднесені до I та III черг.

4. До ІІІ черги продажу належать:

непрацюючі кредити, забезпечення за якими складається виключно з товарів в обороті, майнових прав за контрактами, строк дії яких вже закінчився, неліквідних цінних паперів тощо;

застави наступної черги;

незабезпечені непрацюючі кредити;

працюючі кредити;

кредити з недоліками в документації, що призводить до низької ймовірності судового стягнення;

кредити позичальників, розташованих в зоні проведення антитерористичної операції або на тимчасово окупованій території.Додаток 4
до Положення щодо організації
продажу активів (майна) банків,
що ліквідуються
(пункт 4 розділу ІV)

ЧЕРГОВІСТЬ ПРОДАЖУ
кредитів фізичних осіб

1. Кредити, надані фізичним особам, з урахуванням банківських продуктів та типів забезпечення розподіляються на такі сегменти:

1) незабезпечені кредити - кредити із балансовою вартістю до 3 млн грн, а саме:

споживчі та карткові кредити, овердрафти, готівкові кредити тощо;

кредити, забезпечення за якими складається з неліквідного рухомого майна та/або майнових прав, порук тощо;

кредити, видані як заставні, але які на дату розгляду були фактично незабезпечені (предмет застави реалізовано або знищено, договір застави визнано недійсним тощо);

незабезпечені залишки заборгованості за кредитами, заборгованість за якими була частково погашена в результаті звернення стягнення на заставу;

2) кредити, забезпеченням за якими є легкові та інші транспортні засоби;

3) кредити, забезпеченням за якими є нерухоме майно та/або майнові права на нерухоме майно, балансова вартість яких менше 3 млн грн;

4) великі кредити - кредити, балансова заборгованість за якими дорівнює або перевищує 3 млн грн (незалежно від типу продукту та наявності/відсутності забезпечення);

5) інші кредити - кредити, які не входять до вищезазначених сегментів.

2. До І черги продажу належать:

пули/портфелі однорідних кредитів:

проблемні незабезпечені кредити зі строком прострочення більше 1 року;

кредити, забезпеченням за якими є легкові та інші транспортні засоби;

кредити, продаж яких відбувається в індивідуальному порядку;

великі кредити із балансовою вартістю більше 3 млн грн.

3. До ІІ черги продажу належать:

пули/портфелі однорідних кредитів різних банків;

іпотечні кредити із балансовою вартістю до 3 млн грн.

4. До ІІІ черги продажу належать:

незабезпечені працюючі кредити, які характеризуються мінімальними витратами на супроводження (моніторинг) та забезпечують грошовий потік від погашення протягом 1-2 років;

кредити, не віднесені до І та ІІ черг;

5. Розмір лота при підготовці пропозицій щодо продажу пулів/портфелів кредитів фізичних осіб може складати більше 50 млн грн. У пули можуть об’єднуватися однорідні кредити одного чи декількох банків, що ліквідуються, із балансовою заборгованістю до 3 млн грн.Додаток 5
до Положення щодо організації
продажу активів (майна) банків,
що ліквідуються
(пункт 4 розділу ІV)

ЧЕРГОВІСТЬ ПРОДАЖУ
нерухомого майна, що знаходиться на балансі банку, що ліквідується

1. До І черги продажу належать:

нерухомість з найвищою прогнозованою вартістю/потенційними надходженнями від реалізації;

нерухомість (житлова, нежитлова), що пошкоджена/в аварійному стані та/або вимагає спеціальних умов утримання (потенційна загроза довкіллю, наявні високі експлуатаційні витрати, низька або відсутня заповнюваність), потребує додаткових витрат на охорону/страхування;

нерухомість (нежитлова), за місцезнаходженням якої ведеться господарська діяльність, що потребує управління або консервації.

2. До ІІ черги продажу належать:

нерухомість (комерційна, житлова, промислова, земля) з неповним пакетом правовстановлюючих документів, з ризиком оскарження права власності, протидії колишнього власника, нанесення шкоди, обмеження фізичного доступу до майна;

нерухомість (житлова, нежитлова, земля) з чинними договорами оренди, чиста річна норма доходності (співвідношення річної орендної плати до оціночної вартості) яких нижча 15 %;

нерухомість (житлова, нежитлова, земля), розташована в зоні проведення антитерористичної операції або на тимчасово окупованій території.

3. До ІІІ черги продажу належать:

нерухомість (житлова, нежитлова, земля), що генерує грошовий потік в обсязі річної норми доходності вище 15 % або знаходиться у використанні банку, що ліквідується/Фонду;

нерухомість з обмеженням щодо обороту (земля сільськогосподарського призначення);

нерухомість, що може бути переміщена в ІІІ чергу як така, що генерує грошовий потік в обсязі річної норми доходності вище 15 %.Додаток 6
до Положення щодо організації
продажу активів (майна) банків,
що ліквідуються
(пункт 4 розділу ІV)

ЧЕРГОВІСТЬ ПРОДАЖУ
інших активів (майна)

1. До I черги продажу належать:

банківські метали, ювілейні та інвестиційні монети;

спеціалізоване обладнання та автотранспорт;

ліквідне рухоме майно (легкові та інші транспортні засоби, банківське обладнання, сейфи, комп’ютерна та офісна техніка, меблі), у тому числі розташоване в орендованих приміщеннях;

майно, що потребує витрат на зберігання та схильне до впливу морального, фізичного зносу тощо;

міжбанківські кредити (не погашені, крім кредитів банків, що ліквідуються).

2. До ІІ черги продажу належать:

непрострочена довгострокова дебіторська заборгованість;

специфічне/унікальне майно (твори мистецтва, дорогоцінні метали/каміння тощо).

3. До ІІІ черги продажу належать:

ліквідні цінні папери;

неліквідні цінні папери та корпоративні права;

непрострочена короткострокова дебіторська заборгованість;

майно (у тому числі неліквідне та застаріле), що знаходиться в оренді та не потребує витрат на утримання;

валютні цінності.

4. За потреби та з метою підвищення ефективності продажу інші активи (майно) банку, що ліквідується, можуть бути поєднані в пули/лоти з активами категорій, зазначених в попередніх групах (наприклад, банківське обладнання та нерухоме майно).on top