Document z0257-07, valid, current version — Adoption on March 1, 2007
( Last event — Entry into force, gone April 2, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
01.03.2007 N 6882
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2007 р.
за N 257/13524

Про затвердження Змін до Положення про фінансові
нормативи діяльності кредитних спілок
та об'єднаних кредитних спілок

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), статті 20 Закону України "Про
кредитні спілки" ( 2908-14 ), підпункту 11 пункту 4 Положення про
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292
( 292/2003 ), та з метою забезпечення стабільної діяльності
кредитних спілок та захисту прав споживачів фінансових послуг
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Зміни до Положення про фінансові нормативи
діяльності кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 16.01.2004 N 7 ( z0148-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2004 за
N 148/8747, що додаються.
2. Департаменту нагляду за кредитними установами разом з
Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Це розпорядження набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації, крім пунктів 1.1, 1.3, підпунктів 2.2.3,
2.2.4, пункту 2.2, підпунктів 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 пункту 3.1,
пункту 4.1, підпункту 4.2.3 пункту 4.2, пункту 5 змін до Положення
про фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об'єднаних
кредитних спілок, затверджених цим розпорядженням, які набирають
чинності з 1 січня 2008 року. { Текст пункту 3 виправлено згідно з ДІ ОВУ N 26, 2007 р.,
стор. 151 }
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - директора Департаменту нагляду за кредитними установами.
В.о. Голови Комісії А.Литвин
Протокол N 305
засідання Комісії
01.03.2007
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
01.03.2007 N 6882
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2007 р.
за N 257/13524

ЗМІНИ
до положення про фінансові нормативи діяльності
кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок
( z0148-04 )

1. У розділі 1:
1.1. Абзац одинадцятий пункту 1.2 викласти в такій редакції: "регулятивний капітал (власні кошти) - сума фактично
сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених
позичок та сума капіталу кредитної спілки, сформованого за рахунок
резервного капіталу, нерозподіленого доходу (за наявності),
обов'язкових пайових внесків, додаткового капіталу, за винятком
добровільних цільових внесків членів кредитної спілки, зменшена на
суму непокритого збитку (за наявності)".
1.2. Пункт 1.2 доповнити новим абзацом двадцять першим такого
змісту: "членський внесок до резервного капіталу - необов'язковий або
обов'язковий незворотній внесок цільового призначення члена
кредитної спілки, який формує резервний капітал кредитної спілки,
та можливість унесення якого до резервного капіталу передбачається
статутом кредитної спілки. Необов'язковий членський внесок до
резервного капіталу вноситься членом кредитної спілки на
добровільній основі". У зв'язку з цим абзац двадцять перший відповідно вважати
абзацом двадцять другим.
1.3. Доповнити розділ пунктом 1.3 такого змісту: "1.3. Залежно від ризиків діяльності кредитної спілки, обсягу
та характеру проведення операцій, наявності мережі відокремлених
підрозділів режими регулювання кредитних спілок, окрім об'єднаних
кредитних спілок, поділяються на три групи регулювання: перша група - для кредитних спілок, діяльність яких пов'язана
з високими ризиками; друга група - для кредитних спілок, діяльність яких пов'язана
з середніми ризиками; третя група - для кредитних спілок, діяльність яких пов'язана
з незначними ризиками. 1.3.1. Віднесення кредитної спілки до певної групи режимів
регулювання відбувається: з дати події (внесення інформації про відокремлений підрозділ
до Державного реєстру фінансових установ, схвалення Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг) як колегіальним органом рішення про видачу
відповідної ліцензії тощо); з початку нового звітного періоду за результатами аналізу
звітності кредитної спілки за попередній звітний період; з дати, визначеної за результатами проведення перевірки
діяльності кредитної спілки. 1.3.2. Кредитна спілка самостійно ідентифікує дату її
віднесення до певної групи режимів регулювання без здійснення
додаткових повідомлень з боку Держфінпослуг. 1.3.3. Параметри, критерії ідентифікації дати віднесення
кредитної спілки до певної групи режимів регулювання та значення
параметрів віднесення кредитної спілки до першої, другої або
третьої груп режимів регулювання встановлені в додатку".
2. У розділі 2:
2.1. У пункті 2.1: 2.1.1. Абзац третій підпункту 2.1.2 викласти в такій
редакції: "У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці
вступний внесок їй не повертається. Повернення обов'язкового
пайового та інших внесків, крім вступного внеску, провадиться в
порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше
ніж через один місяць після прийняття загальними зборами або
спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення". 2.1.2. Абзац другий та третій підпункту 2.1.3 викласти в
такій редакції: "Повернення додаткового пайового внеску провадиться в
порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше
ніж через один місяць після прийняття загальними зборами або
спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення. За умови дотримання кредитною спілкою нормативу достатності
капіталу добровільні додаткові пайові внески можуть бути повернені
через касу кредитної спілки. Спрямування добровільних додаткових
пайових внесків на погашення кредиту та процентів за його
користування здійснюється за письмовою заявою члена кредитної
спілки за умови дотримання кредитною спілкою нормативу достатності
капіталу. Рішенням загальних зборів за умови, якщо така можливість
передбачена статутом кредитної спілки, може бути встановлена
обов'язковість унесення всіма членами кредитної спілки з
визначеною періодичністю певної суми додаткового пайового внеску,
який повертається виключно в разі припинення членства в кредитній
спілці". 2.1.3. Підпункт 2.1.5 доповнити новим абзацом шостим такого
змісту: "Рішенням загальних зборів може бути встановлена
обов'язковість унесення всіма членами кредитної спілки з
визначеною періодичністю певної суми членського внеску до
резервного капіталу". У зв'язку з цим абзац шостий відповідно вважати абзацом
сьомим. 2.1.4. Останнє речення абзацу першого підпункту 2.1.6
викласти в такій редакції: "У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці
вступний внесок їй не повертається. Повернення обов'язкового
пайового та інших внесків, крім вступного внеску, провадиться в
порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше
ніж через один місяць після прийняття загальними зборами або
спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення". 2.1.5. Останнє речення абзацу другого підпункту 2.1.6
виключити.
2.2. У пункті 2.2: 2.2.1. Абзац чотирнадцятий підпункту 2.2.2 перед словами
"залишкова вартість" доповнити словами "сума капітальних
інвестицій". 2.2.2. Підпункт 2.2.2 доповнити абзацом п'ятнадцятим такого
змісту: "внески до капіталу бюро кредитних історій (юридичної особи,
виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання
інформації, яка складає кредитну історію)". У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять третій
відповідно вважати абзацами шістнадцятим - двадцять четвертим. 2.2.3. В абзаці сімнадцятому підпункту 2.2.2 вилучити слова
"(крім неповернених та безнадійних)"; 2.2.4. Абзац двадцять третій підпункту 2.2.2 замінити п'ятьма
абзацами такого змісту: "Нормативне значення коефіцієнта платоспроможності для
кредитних спілок, окрім об'єднаних кредитних спілок: для першої групи режимів регулювання кредитних спілок не може
бути меншим ніж 8 відсотків; для другої групи режимів регулювання кредитних спілок не може
бути меншим ніж 7 відсотків; для третьої групи режимів регулювання кредитних спілок не
застосовується. Нормативне значення коефіцієнта платоспроможності для
об'єднаних кредитних спілок не може бути меншим ніж 8 відсотків". У зв'язку з цим абзац двадцять четвертий вважати абзацом
двадцять восьмим. { Текст підпункту 2.2.4 виправлено згідно з ДІ ОВУ N 26, 2007 р.,
стор. 151 }
2.2.5. Абзац двадцять четвертий підпункту 2.2.2 викласти в
такій редакції: "Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється на
кінець останнього дня кожного місяця". { Текст підпункту 2.2.5 виправлено згідно з ДІ ОВУ N 30, 2007 р.,
стор. 166 }
2.2.6. Підпункт 2.2.3 доповнити реченням такого змісту: "За рішенням спостережної ради, якщо така можливість
передбачена порядком розподілу доходу, затвердженим рішенням
загальних зборів, кредитна спілка має право спрямовувати на
формування резервного капіталу частину доходу більшу, ніж
передбачена графіком формування резервного капіталу".
3. У розділі 3:
3.1. У пункті 3.1: 3.1.1. Підпункт 3.1.2 викласти в такій редакції: "3.1.2. Відношення загальної суми заборгованості за
простроченими, неповерненими, безнадійними та продовженими
(пролонгованими) кредитами, не перекритої сформованим резервом
забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, до загальної
суми заборгованості за наданими кредитами для кредитних спілок,
окрім об'єднаних кредитних спілок: для першої групи режимів регулювання кредитних спілок не може
перевищувати 8 відсотків; для другої групи режимів регулювання кредитних спілок та для
об'єднаних кредитних спілок не може перевищувати 10 відсотків; для третьої групи режимів регулювання кредитних спілок не
може перевищувати 12 відсотків. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється на
кінець останнього дня кожного місяця". 3.1.2. Підпункт 3.1.3 доповнити абзацом такого змісту: "Для третьої групи режимів регулювання кредитних спілок цей
норматив не застосовується". 3.1.3. Підпункт 3.1.4 доповнити абзацом такого змісту: "Для об'єднаних кредитних спілок цей норматив не
застосовується". 3.1.4. Підпункт 3.1.5 доповнити абзацом такого змісту: "Для об'єднаних кредитних спілок цей норматив не
застосовується". 3.1.5. Підпункт 3.1.5 доповнити абзацом такого змісту: "Для третьої групи режимів регулювання кредитних спілок цей
норматив не застосовується".
3.2. У пункті 3.2: 3.2.2. Підпункт 3.2.2 викласти в такій редакції: "3.2.2. Максимальний залишок за наданими кредитами одного
члена кредитної спілки, окрім об'єднаної кредитної спілки, не може
перевищувати 25 відсотків від капіталу кредитної спілки. Максимальний залишок за наданими кредитами одного члена
об'єднаної кредитної спілки не може перевищувати 30 відсотків від
капіталу об'єднаної кредитної спілки. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється щоденно
на початок робочого дня". 3.2.3. Друге речення підпункту 3.2.5 викласти в такій
редакції: "Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється щоденно
на початок робочого дня".
3.2.4. Підпункт 3.2.7 викласти в такій редакції: "3.2.7. Сума залишку зобов'язань членів кредитної спілки,
окрім об'єднаної кредитної спілки, перед третіми особами, за якими
кредитна спілка виступає поручителем, не може перевищувати суму
регулятивного капіталу (власних коштів). Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється на
момент здійснення операції".
4. У розділі 4:
4.1. Підпункт 4.1.2 пункту 4.1 викласти в такій редакції: "4.1.2. Показник нормативу миттєвої ліквідності для кредитних
спілок, окрім об'єднаних кредитних спілок: для першої групи режимів регулювання кредитних спілок не може
бути меншим ніж 12 відсотків; для другої групи режимів регулювання кредитних спілок не може
бути меншим ніж 10 відсотків; для третьої групи режимів регулювання кредитних спілок не
застосовується. Показник нормативу миттєвої ліквідності для об'єднаних
кредитних спілок не може бути меншим ніж 10 відсотків".
4.2. У пункті 4.2: 4.2.1. Останнє речення підпункту 4.2.1 виключити. 4.2.2. Друге речення підпункту 4.2.4 викласти в такій
редакції: "Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється на
кінець останнього дня кожного місяця". 4.2.3. Доповнити підпункт 4.2.4 новим абзацом такого змісту: "Для третьої групи режимів регулювання кредитних спілок цей
норматив не застосовується".
5. Доповнити Положення додатком (додається).
Член комісії -
директор департаменту
нагляду за кредитними
установами А.Оленчик

Додаток
до Положення про фінансові
нормативи діяльності
кредитних спілок
та об'єднаних кредитних
спілок

ПАРАМЕТРИ
віднесення кредитних спілок до груп режимів
регулювання та критерії дати віднесення

------------------------------------------------------------------ | Група режимів | Параметри | Критерії | Значення | | регулювання | | ідентифікації | параметрів | | кредитних | |дати віднесення| | | спілок | | до групи | | | | | режимів | | | | | регулювання | | |---------------+----------------+---------------+---------------| | перша |1. Розмір |дата подання | > 10 млн грн. | | |активів |звітності | | | |----------------+---------------+---------------| | |2. Наявність |внесення | х | | |відокремлених |інформації про | | | |підрозділів за |відокремлений | | | |межами |підрозділ | | | |адміністративно-|кредитної | | | |територіальної |спілки до | | | |одиниці, на |Державного | | | |території якої |реєстру | | | |зареєстрована |фінансових | | | |кредитна спілка |установ | | | |----------------+---------------+---------------| | |3. Провадження |дата отримання | х | | |діяльності з |ліцензії на | | | |переказу коштів |певний вид | | | | |господарської | | | | |діяльності | | | |----------------+---------------+---------------| | |4. Питома вага |дата подання | > 60 % | | |кредитів з |звітності | | | |великим ризиком | | | | |(більше 10 % | | | | |капіталу) у | | | | |загальному | | | | |кредитному | | | | |портфелі | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| | друга |1. Розмір |дата подання |розмір від 500 | | |активів |звітності |тис. грн. | | | | |включно до 10 | | | | |млн грн. | | | | |включно | | |----------------+---------------+---------------| | |2. Наявність |внесення | х | | |відокремлених |інформації про | | | |підрозділів у |відокремлений | | | |межах |підрозділ | | | |адміністративно |кредитної | | | |- територіальної|спілки до | | | |одиниці, на |Державного | | | |території якої |реєстру | | | |зареєстрована |фінансових | | | |кредитна спілка |установ | | | |----------------+---------------+---------------| | |3. Провадження |дата отримання | х | | |видів |ліцензії на | | | |діяльності, які |певний вид | | | |підлягають |господарської | | | |обов'язковому |діяльності | | | |ліцензуванню | | | | |згідно із | | | | |законодавством | | | | |України (крім | | | | |переказу коштів)| | | |---------------+----------------+---------------+---------------| | третя |1. Розмір |дата подання |< 500 тис. грн.| | |активів |звітності | | | |----------------+---------------+---------------| | |2. Відсутність | х | х | | |відокремлених | | | | |підрозділів | | | | |----------------+---------------+---------------| | |3. Непровадження| х | х | | |видів | | | | |діяльності, які | | | | |підлягають | | | | |обов'язковому | | | | |ліцензуванню | | | | |згідно із | | | | |законодавством | | | | |України | | | ------------------------------------------------------------------on top