Document z0249-17, valid, current version — Adoption on January 30, 2017
( Last event — Entry into force, gone March 31, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2017  № 105


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2017 р.
за № 249/30117

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України

Відповідно до Законів України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції" та пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою вдосконалення системи забезпечення рівного доступу до вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства освіти і науки України, що додаються.

2. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

Міністр

Л.М. Гриневич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
30.01.2017 № 105


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2017 р.
за № 249/30117

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства освіти і науки України

1. У розділі II Порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2016 року № 537, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 2016 року за № 793/28923:

1) у пункті 1 слова "атестаційну справу" замінити словами "освітню декларацію";

2) абзац п'ятий пункту 2 викласти в такій редакції:

"1) документ, що посвідчує особу. У разі відсутності документа, що посвідчує особу, підтвердження факту проживання здійснюється на підставі документів, визначених абзацом третім частини сьомої статті 4 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";";

3) в абзаці третьому пункту 4 слова ", але не пізніше одного місяця з дня отримання запрошення" виключити;

4) пункт 10 виключити.

У зв'язку з цим пункти 11 - 13 вважати відповідно пунктами 10 - 12;

5) у пункті 10:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами другим - п'ятим;

абзац другий після слів "підставою для зарахування" доповнити словами "(незалежно від курсу та семестру навчання)";

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Для навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за медичними спеціальностями, допускається поновлення Заявників на 3 курс та у разі успішного складання ними ліцензованих інтегрованих іспитів "Крок 1" як елемента державної атестації подальше їх переведення на 5 курс з урахуванням результатів атестації за рішенням Комісії.".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

абзац шостий виключити.

2. У Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925:

1) у розділі I:

абзац другий пункту 2 після слів "територія України" доповнити словами "та/або особа, яка проживає на тимчасово окупованій території і отримала атестат про здобуття базової або повної загальної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою навчання";

в абзаці четвертому пункту 3 цифри та слово "2016 року" замінити словами "у рік вступу";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Заявники мають право на:

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;

отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту;

прийом до вищих навчальних закладів для здобуття вищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника);

прийом до навчальних закладів для здобуття професійно-технічної освіти.";

2) у розділі II:

абзац третій пункту 2 доповнити словами і цифрами "не пізніше 01 березня поточного року";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Центри працюють з 19 червня до 30 вересня.";

3) у розділі III:

назву розділу викласти в такій редакції:

"III. Особливості отримання Заявниками документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та професійно-технічної освіти";

пункт 1 після слів "документів про" доповнити словами "базову та повну";

пункт 3 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Заявники, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної середньої освіти.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

4) у розділі IV:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Правила прийому Заявників до уповноваженого вищого навчального закладу або вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації у його структурі відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645 (далі - Умови прийому), з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою радою як додаток до Правил прийому до цього вищого навчального закладу (далі - Правила прийому).";

у пункті 3:

доповнити пункт новими абзацами третім, четвертим такого змісту:

"за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які закінчили навчальний заклад в рік вступу);".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:

"У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України, підтвердження факту проживання здійснюється на підставі документів, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим;

абзац дев'ятий виключити;

пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

"4. Документи від Заявника для вступу для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18.00 години 20 липня, вступні іспити проводяться до 23 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12.00 години 24 липня, а зарахування проводиться не пізніше 12.00 години 26 липня.

5. Конкурсний бал Заявника визначається як сума середнього бала документа про повну або базову загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року (за бажанням) або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.";

у пункті 6:

абзац перший після слів "бала заявника" доповнити словами "у строки, встановлені Умовами прийому";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України для уповноважених вищих навчальних закладів у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) від максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.";

абзац третій виключити;

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Вищий навчальний заклад оприлюднює список рекомендованих до зарахування Заявників у межах установлених квот до закінчення прийому документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД - коду фізичної особи - вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.";

доповнити розділ новим пунктом 8 такого змісту:

"8. Зарахування Заявників здійснюється:

на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до вищого навчального закладу, але не пізніше 30 вересня;

на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до вищого навчального закладу.".

У зв'язку з цим пункт 8 вважати пунктом 9.

3. У Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037:

1) у розділі I:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає особливості проходження державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про повну або базову загальну середню освіту та прийому на навчання до вищих і професійно-технічних навчальних закладів для осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), із наданням можливості вступати до тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які розташовані на території Луганської та Донецької областей, де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації.";

в абзаці другому пункту 3 цифри та слово "2016 року" замінити словами "в рік вступу до навчального закладу";

абзац четвертий пункту 4 доповнити словами "або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника)";

2) у розділі II:

пункт 1 після слова "Слов'янськ," доповнити словом "Торецьк,";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Центри працюють з 19 червня до 30 вересня.";

3) у розділі III:

назву розділу викласти в такій редакції:

"III. Особливості отримання Заявниками документів про повну або базову загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти та професійно-технічної освіти";

пункт 3 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Заявникам, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, надається право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної середньої освіти.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

в абзаці другому пункту 4 слово "трьох" замінити словом "чотирьох";

4) у розділі IV:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Правила прийому Заявників до вищого навчального закладу відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645 (далі - Умови прийому), з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою (педагогічною) радою як додаток до Правил прийому до цього вищого навчального закладу.";

абзац п'ятий пункту 3 викласти в такій редакції:

"за бажанням подається сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.";

абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

"7. Конкурсний бал Заявника, який вступає на основі базової загальної середньої освіти, визначається як сума середнього бала документа про базову загальну середню освіту (або довідки) та вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.";

у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

"8. Вищий навчальний заклад оприлюднює рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за денною формою навчання у строки, встановлені Умовами прийому.";

доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

"У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД - коду фізичної особи - вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Зарахування Заявників здійснюється:

на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 12.00 години 07 серпня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до вищого навчального закладу, але не пізніше 30 вересня;

на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до вищого навчального закладу.";

5) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. ШаровДодаток 1
до Порядку прийому
для здобуття вищої
та професійно-технічної освіти
осіб, місцем проживання яких
є територія проведення
антитерористичної операції
(на період її проведення)
(пункт 2 розділу I)

ПЕРЕЛІК
населених пунктів, що знаходяться на території проведення антитерористичної операції, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес

Донецька область

Міста обласного значення:

м. Авдіївка

м. Донецьк

м. Торецьк (Дзержинськ)

м. Горлівка

м. Дебальцеве

м. Докучаєвськ

м. Єнакієве

м. Жданівка

м. Кіровське

м. Макіївка

м. Сніжне

м. Чистякове (Торез)

м. Харцизьк

м. Шахтарськ

м. Ясинувата

Населені пункти:

с. Гнутове (м. Маріуполь)

смт Сартана (м. Маріуполь)

смт Талаківка (м. Маріуполь)

с-ще Ломакине (м. Маріуполь)

Амвросіївського району

Артемівського району:

смт Булавинське

м. Світлодарськ

смт Миронівський

с. Миронівка

смт Луганське

с. Розсадки

с. Лозове

с. Красний Пахар

с. Криничне

с-ще Роти

с-ще Доломітне

с-ще Травневе

с. Дача

м. Вуглегірськ

смт Олександрівське

смт Оленівка

с. Весела Долина (Ольховатська селищна рада)

с-ще Данилове

с-ще Іллінка

с-ще Кам'янка

с-ще Рідкодуб

с-ще Булавине

с-ще Грозне

с-ще Каютине

с-ще Красний Пахар

с-ще Савелівка

с. Комуна

с. Калинівка

с. Логвинове

с. Новогригорівка

с. Нижнє Лозове

с. Санжарівка

смт Ольховатка

смт Прибережне

Волноваського району:

с. Андріївка

с. Доля

с. Любівка

с-ще Малинове

с-ще Молодіжне

с-ще Новомиколаївка

смт Оленівка

с-ще Петрівське (Оленівська селищна рада)

с. Червоне (Любівська сільська рада)

смт Андріївка

с-ще Бахчовик

с. Бердянське

с. Водяне

с. Виноградне

с. Гранітне

с-ще Дружне

с. Запорізьке

с. Заїченко

с. Кам'янка

с-ще Калинівка

с. Комінтернове

с. Лебединське (Лебединська сільська рада)

смт Мирне

с-ще Маловодне

с. Новогригорівка (Старогнатівська сільська рада)

с-ще Новомиколаївка

с. Новоселівка

с. Новоселівка Друга

с-ще Обільне

с. Орловське

с. Павлопіль

с. Піонерське

с. Приморське

с. Пищевик

с. Сопине

с. Старомар'ївка

с. Старогнатівка

с. Степанівка

с. Федорівка

с. Чермалик

с. Черненко

с. Широкине

Мар'їнського району:

с. Кремінець

с. Луганське

смт Олександрівка

смт Старомихайлівка

с. Сигнальне

с. Березове

м. Красногорівка

м. Мар'їнка

с. Славне

с. Степне

с. Тарамчук

Новоазовського району:

с. Хрещатицьке (Красноармійське)

м. Новоазовськ

с. Гусельщикове

с. Козлівка

с. Самсонове

смт Сєдове

с-ще Обрив

с. Безіменне

с. Веденське

с. Качкарське

с. Митьково-Качкарі

с. Роза

с. Козацьке

с. Порохня

с. Шевченко

с. Куликове

с. Верхньошироківське (Октябр)

с. Приморське

с. Набережне

с. Первомайське

с. Соснівське

с. Українське

с. Олександрівське (Рози Люксембург)

с. Веселе

с. Кузнеці

с. Маркине

с. Патріотичне

с. Холодне

с. Самійлове

с. Ванюшкине

с. Клинкине

с. Ковське

с. Щербак

с. Саханка

с. Дзержинське

с. Ужівка (Ленінське)

с. Хомутове

с. Бессарабка

с. Вітава

с. Сєдово-Василівка

Старобешівського району

Бойківського (Тельманівського) району:

с. Богданівка

с. Вершинівка

с. Воля

с. Греково-Олександрівка

с. Григорівка

с. Дерсове

с. Запорожець

с. Зелений Гай

с. Зернове

с. Зорі

с. Іванівка

с. Білокриничне (Калініне)

с. Каплани

с. Конькове

с. Котляревське

с. Майорове (Красний Октябр)

с. Кузнецово-Михайлівка

с. Лукове

с. Миколаївка

с. Михайлівка

с. Мічуріне

с. Нова Мар'ївка

с. Новоолександрівка

с. Олександрівське (Октябрське) (Коньковська сільська рада)

с. Первомайське (Первомайська сільська рада)

с. Петрівське

с. Лавринове (Радянське)

с. Розівка

с. Садки

с. Самсонове

с. Свободне

с. Тавричеське

смт Бойківське (Тельманове)

с. Тернівка

с. Черевківське

с. Чумак

с. Шевченко

Шахтарського району

Ясинуватського району:

с. Веселе (Спартаківська сільська рада)

с-ще Бетманове (Красний Партизан)

с-ще Мінеральне

с. Спартак

с. Яковлівка

с-ще Крута Балка

с-ще Каштанове

с-ще Лозове (Пісківська сільська рада)

с. Водяне

смт Верхньоторецьке

с-ще Ласточкине

с-ще Опитне

с-ще Піски

с. Тоненьке

Луганська область

Міста обласного значення:

м. Луганськ

м. Алчевськ

м. Антрацит

м. Брянка

м. Голубівка (Кіровськ)

м. Хрустальний (Красний Луч)

м. Сорокине (Краснодон)

м. Первомайськ

м. Ровеньки

м. Свердловськ

м. Кадіївка (Стаханов)

Населені пункти:

Антрацитівського району

Сорокинського (Краснодонського) району

Лутугинського району

Новоайдарського району:

с. Сокільники

м. Щастя

с. Трьохізбенка

с. Кряківка

с. Оріхове-Донецьке

с. Лобачеве

с. Лопаскине

с. Кримське

с. Причепилівка

с. Райгородка

Перевальського району

Попаснянського району

Довжанського (Свердловського) району

Слов'яносербського району

Станично-Луганського районуon top